На основу члана 14. став 6. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 40/21),

Министар рударства и енергетике доноси

ПРАВИЛНИК

o информационом систему ИСЕМ

"Службени гласник РС", број 18 од 3. марта 2023.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте овлашћења за приступ, начин и правила коришћења информационог система за праћење и анализу потрошње енергије и воде у јавним објектима који служи за потребе система енергетског менаџмента и којим управља министарство надлежно за послове енергетике (у даљем тексту: ИСЕМ), методологија прикупљања и обраде података који се уносе у ИСЕМ, као и технички и други услови за његово коришћење.

Значење израза

Члан 2.

Изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) јавни објекти/објекти су зграде и други објекти, укључујући и објекте јавног осветљења, чесме, фонтане и др., за које трошкове за енергију или воду сносе корисници јавних средстава;

2) енергетска трошковна целина (у даљем тексту: ЕТЦ) је функционална целина за коју је могуће мерити припадајућу потрошњу енергије и/или воде и параметре који на ту потрошњу утичу, коју може чинити комплекс зграда, зграда унутар комплекса зграда, слободностојећа зграда, део зграде или објекат јавног осветљења;

3) јавно осветљење је систем осветљавања јавних површина, јавних путева, као и некатегорисаних путева који пролазе кроз насеља у смислу закона којим се уређују путеви;

4) објекат јавног осветљења чине: трансформаторска станица са блоком јавног осветљења, изводи јавног осветљења са припадајућим обрачунским електричним бројилима, напојни водови, прикључна места и светиљке са изворима светлости;

5) обрачунски мерни уређаји су бројила и мерачи испоручене количине енергије, односно воде, који служе за мерење потрошене енергије или воде од стране дистрибутера енергије или вршиоца комуналне услуге;

6) контролни мерни уређаји су бројила и мерачи које корисник ЕТЦ поставља на објекат ради дефинисања ЕТЦ или бољег увида у потрошњу енергије објекта, односно делова објекта. Контролно бројило или мерач не служе за обрачун потрошене количине енергије или воде;

7) обрачунско мерно место је адреса објекта на којој се налази обрачунски мерни уређај за мерење потрошње енергије или воде, на основу чијег очитавања се издају рачуни од стране снабдевача енергијом или вршиоца комуналне услуге;

8) матични корисник објекта је корисник јавних средстава који финансира трошкове енергије и воде у објекту, као и трошкове текућег и/или инвестиционог одржавања и који је унутар организационе структуре ИСЕМ надређен кориснику објекта;

9) корисник објекта је правно лице које непосредно користи објекат и које добија средства за финансирање трошкова објекта од матичног корисника;

10) поткорисник објекта је организациона јединица корисника објекта или друго правно лице које непосредно користи објекат или део објекта корисника;

11) администратор система је физичко лице које додељује корисничко име и лозинку и одговарајућа овлашћења за приступ корисницима ИСЕМ у складу са овим правилником;

12) локални доносилац одлука је одговорно лице матичног корисника објекта, корисника објеката или oбвезника система енергетског менаџмента (у даљем тексту: Обвезник система);

13) пошиљалац података је правно лице (матични корисник објекта, корисник објeкта, снабдевач или дистрибутер енергије, пружалац комуналне услуге, Републички хидрометеоролошки завод и јавна предузећа и установе који за своје потребе мере температуру и остале параметре спољашњег ваздуха, Народна банка Србије, као и остала правна лица која за потребе матичног корисника или корисника објекта врше одговарајућа мерења или прикупљају одговарајуће податке у вези са објектом), које има овлашћење да аутоматски, преко интернета уноси податке у ИСЕМ;

14) корисник на нивоу објекта је физичко лице које има овлашћење за унос података у ИСЕМ о конкретном објекту или о више објеката, односно о једној или више ЕТЦ;

15) снабдевач енергијом или водом је правно лице које обавља делатност снабдевања енергијом или водом;

16) систем даљинског мерења састоји се од напредног мерног система и комуникационог система који очитане податке са мерних уређаја обрађује и путем интернета шаље у ИСЕМ;

17) верификовани подаци су подаци које је проверио и потврдио енергетски менаџер Обвезника система или одговорно лице корисника објекта;

18) агрегатни подаци су обрађени нумерички или ненумерички подаци који комбинују и обједињују међусобно зависне податке који се прикупљају из више извора и/или о више мера, варијабли или објеката. Агрегатни подаци су обрађени на начин да представљају интегралне податке или сажетке података и користе се за поређења, приказивање трендова, као и за остале врсте извештавања;

19) нормализована потрошња енергије je агрегатни податак који представља потрошњу енергије у објекту или у ЕТЦ, коригован с обзиром на остварени број степен-дана грејања и број степен-дана хлађења;

20) управљање ИСЕМ је хостинг, одржавање и развој ИСЕМ;

21) демо верзија ИСЕМ је компјутерски програм идентичан ИСЕМ којим управља министарство надлежно за послове енергетике (у даљем тексту: Министарство), коме се приступа путем интернета, намењен искључиво за обуку будућих корисника ИСЕМ;

22) оперативни трошкови објекта су трошкови за енергију и воду и текуће одржавање објекта;

23) праћење потрошње и трошкова за енергију и воду је скуп активности чији резултат енергетском менаџеру или кориснику на нивоу објекта пружа информације о потрошњи и трошковима за енергију и воду и начину коришћења ЕТЦ, а локалним доносиоцима одлука и Министарству податке потребне за анализу локалних и националних потреба за енергијом и водом, за дефинисање потенцијала за смањење потрошње и трошкова за енергију и воду, као и за планирање мера енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије;

24) јавно доступни подаци у ИСЕМ су агрегатни и ако је могуће нормализовани подаци о објекту који су јавно доступни заинтересованим лицима.

Други изрази употребљени у овом правилнику, који нису дефинисани у ставу 1. овог члана, имају значење одређено законом којим се уређују енергетска ефикасност и рационална употреба енергије.

II. ВРСТЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПРИСТУП

Члан 3.

Врсте овлашћења за приступ ИСЕМ одређене су улогом корисника ИСЕМ у организационој структури ИСЕМ, која према редоследу нивоа корисника може бити:

1) администратор система;

2) корисник из Министарства;

3) локални доносилац одлука, односно одговорно лице матичног корисника објекта, корисника објеката или Обвезника система;

4) енергетски менаџер (јединице локалне самоуправе/градске општине, корисника објекта, јавног предузећа, органа/организације или установе);

5) корисник на нивоу објекта који је задужен за унос података у ИСЕМ о конкретном објекту или о више објеката, односно о једној или више ЕТЦ;

6) пошиљалац података, и то:

(1) снабдевач или дистрибутер енергије или пружалац комуналне услуге за конкретни објекат;

(2) Републички хидрометеоролошки завод, као и јавна предузећа и установе који за своје потребе мере температуру и остале параметре спољашњег ваздуха;

(3) Народна банка Србије;

(4) друга правна лица која за потребе матичног корисника објекта или корисника објекта врше одговарајућа мерења или прикупљају одговарајуће податке у вези са објектом.

Табеларни преглед улога и овлашћења корисника ИСЕМ из става 1. овог члана дат је у Прилогу 1 – Табеларни преглед врста овлашћења за приступ ИСЕМ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

III. НАЧИН И ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА

Начин коришћења

Члан 4.

Корисници користе ИСЕМ на основу овлашћења из члана 3. овог правилника, употребом корисничког имена и лозинке додељених од стране администратора система.

Изузетно од става 1. овог члана, енергетски менаџер додељује овлашћења и параметре за приступ корисницима на нивоу објекта код Обвезника система који га је именовао.

Администратор система упарује шифре објеката у бази пошиљаоца података са шифрама објеката у ИСЕМ.

Правила коришћења за администратора система

Члан 5.

Администратор система користи ИСЕМ у складу са следећим правилима:

1) одржава стабилан и поуздан рад ИСЕМ;

2) учествује у редовном системском одржавању ИСЕМ, као и системског софтвера (Oracle);

3) учествује у редовним системским ажурирањима и подешавањима ИСЕМ;

4) комуницира са субјектима система енергетског менаџмента у вези са питањима од значаја за текуће функционисање и даљи развој ИСЕМ;

5) учествује у развоју ИСЕМ – у сарадњи са Министарством предлаже развој нових функционалности, припрема пројектне задатке у вези са развојем и одржавањем ИСЕМ, учествује у јавним набавкама услуга развоја и/или одржавања система, итд.;

6) даје и одузима овлашћења корисницима ИСЕМ у складу са њиховом улогом у организационој структури ИСЕМ;

7) управља објектима у оквиру ИСЕМ – дефинише објекте и енергетске трошковне целине, мераче и бројила, начин уноса података, итд.;

8) врши гео-администрацију, односно дефинише врсте објеката, управља матичним корисницима објекта и корисницима објекта, дефинише географске параметре, дефинише метеоролошке станице и повезује их са објектима које покривају, итд.;

9) врши енерго-администрацију, односно управља базом снабдевача, дефинише енергенте, тарифе, енергетске системе, управља аутоматским слањем података, итд.;

10) у сарадњи са Министарством креира формате извештаја и графикона.

Администратор система има сопствени интерфејс који је детаљан и разликује се од осталих корисничких интерфејса.

Администратор система може да врши све функције корисника ИСЕМ на нижим нивоима организационе структуре ИСЕМ.

Правила коришћења за корисника ИСЕМ из Министарства

Члан 6.

Корисник ИСЕМ из Министарства је службеник Министарства који обавља послове који се односе на систем енергетског менаџмента.

Министарство додељује улогу корисника ИСЕМ запосленима из Министарства.

Корисник ИСЕМ из Министарства нема могућност уноса, ни измене постојећих података али има детаљан увид у податке и извештаје о свим објектима унетим у ИСЕМ.

Функцију уноса и измене података у ИСЕМ у име Министарства по потреби обавља администратор система.

Корисник ИСЕМ из Министарства има сопствени интерфејс.

Правила коришћења за локалног доносиоца одлука

Члан 7.

Локални доносилац одлука нема могућност уноса, ни измене постојећих података у ИСЕМ, али има увид у податке и извештаје о објекту или групи објеката за које је задужен у погледу плаћања оперативних и/или инвестиционих трошкова.

Локални доносилац одлука има сопствени интерфејс.

Правила коришћења за енергетског менаџера

Члан 8.

Енергетски менаџер након достављања Министарству обавештења о његовом именовању, на основу ког добија корисничко име и лозинку, управља процесом прикупљања и уноса података у ИСЕМ за објекте правног лица које га је именовало, анализира прикупљене податке и по потреби извештава одговорно лице тог правног лица и Министарство на основу података из ИСЕМ. Енергетски менаџер има увид у податке и извештаје за објекте правног лица које га је именовало.

Енергетски менаџер користи ИСЕМ у складу са следећим правилима:

1) даје и одузима овлашћења корисницима на нивоу објекта, односно ЕТЦ за које je задужен;

2) дефинише објекте у ИСЕМ, односно ЕТЦ за које је задужен, укључујући припадајућа бројила, мераче, итд.;

3) делимично врши гео-администрацију за објекте правног лица које га је именовало;

4) делимично врши енерго-администрацију за објекте правног лица које га је именовало;

5) врши надзор аутоматског уноса података у ИСЕМ од стране пошиљалаца података;

6) комуницира са локалним доносиоцем одлука у вези са питањима од значаја за функционисање објеката за које је локални доносилац одлука одговоран;

7) креира различите извештаје за потребе корисника ИСЕМ на вишим нивоима организационе структуре ИСЕМ;

8) комуницира са администратором система и субјектима система енергетског менаџмента о питањима у вези са радом у ИСЕМ;

9) креира формате за унос података од стране корисника на нивоу објекта правног лица које га је именовало, надзире унос тих података и најмање једном годишње верификује унете податке;

10) врши пренос израчунатих агрегатних података који су потребни за израду годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије (у даљем тексту: Годишњи извештај) из ИСЕМ у СЕМИС;

11) комуницира и сарађује са администратором система о питањима у вези са радом у ИСЕМ.

Енергетски менаџер обавештава Министарство и/или администратора система о променама и проблемима у функционисању ИСЕМ у вези са подацима који се односе на објекте правног лица које га је именовало.

Енергетски менаџер по потреби може да врши све врсте овлашћења корисника на нивоу објеката правног лица које га је именовало.

Енергетски менаџер има сопствени интерфејс.

Правила коришћења за корисника на нивоу објекта

Члан 9.

Корисник на нивоу објекта након што је одређен за ту улогу од стране одговорног лица правног лица задуженог за објекат, користи ИСЕМ у складу са следећим правилима:

1) уноси споро променљиве податке о објекту, односно ЕТЦ за које је задужен (општи подаци, конструкциони подаци, подаци о енергетским системима у објекту, документи, итд.);

2) уноси брзо променљиве податке који се односе на потрошњу и трошкове за енергију и воду објекта, односно ЕТЦ за које је задужен;

3) врши једноставне анализе унетих података и креира једноставне извештаје;

4) комуницира и сарађује са енергетским менаџером, односно са локалним доносиоцем одлука о питањима у вези са подацима у ИСЕМ који се односе на објекат за који је задужен;

5) обавештава енергетског менаџера или одговорно лице правног лица задуженог за објекат или администратора система о свим променама и проблемима у вези са функционисањем ИСЕМ који се односе на објекте за које је задужен.

Корисник на нивоу објекта има сопствени интерфејс који омогућава једноставну навигацију и активирање доступних функционалности.

Правила коришћења за пошиљаоца података

Члан 10.

Пошиљалац података шаље у ИСЕМ податке у одговарајућем електронском формату који је прилагођен за преузимање у ИСЕМ.

Пошиљалац података из члана 3. став 1. тачка 6) подтачка (1) овог правилника шаље у ИСЕМ: заглавље рачуна (подаци о објекту, тарифној групи, периоду обрачуна и сл.), ставке рачуна (назив ставке, количина, јединична цена, износ/проценат пореза на додату вредност) у складу са правилима за повезивање и аутоматско слање података са рачуна, као и за даљинско очитавање у ИСЕМ, која се објављују на насловној страни корисничког интерфејса ИСЕМ.

Пошиљалац података може да шаље податке у временским интервалима различитим од интервала издавања рачуна, као и податке очитавања у реалном времену, ако у објекту постоје одговарајући мерачи или бројила и ако пошиљалац има потребне техничке могућности, у складу са правилима из става 2. овога члана.

Пошиљалац података има сопствени интерфејс који омогућава једноставну навигацију и активирање доступних функционалности.

Пошиљалац података има приступ само подацима које шаље у ИСЕМ.

Правила коришћења јавно доступних података

Члан 11.

Јавно доступни подаци у ИСЕМ су само агрегатни и ако је могуће нормализовани подаци о објекту.

Пре него што агрегатни и нормализовани подаци из става 1. овог члана постану јавно доступни, верификују се сви подаци који се користе за добијање тих података (нпр. подаци о потрошњи и трошковима за енергију, о површини објекта, броју корисника, радном времену и сл.).

На захтев тражиоца података, издавање података из става 1. овог члана врши се у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

IV. МЕТОДОЛОГИЈА ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА

Прикупљање података

Члан 12.

Подаци о потрошњи енергије и/или воде прикупљају се у ИСЕМ са издатих рачуна за потрошњу енергије или воде, или очитавањем са мерача или бројила.

Унос података из става 1. овог члана може бити мануелан или директан путем интернета, аутоматским слањем података од стране пошиљаоца података са рачуна за енергију и/или воду или аутоматским очитавањем одговарајућих мерача или бројила.

Мануелан унос података

Члан 13.

Мануелан унос података обухвата унос података о потрошњи и трошковима за енергију или воду са издатих рачуна и врши се у интервалима издавања рачуна (најчешће месечно).

Подаци о потрошњи енергије или воде уносе се са издатих рачуна за свако обрачунско мерно место у објекту.

Мануелан унос података на основу очитавања бројила и мерача је унос очитаних стања бројила и мерача потрошене енергије или воде у изабраним временским интервалима, које одређује одговорно лице корисника објекта на препоруку корисника на нивоу објекта или енергетског менаџера.

За мануелан унос података користи се интерфејс који одговара нивоу у организационој структури корисника ИСЕМ.

Директан унос података у ИСЕМ

Члан 14.

Директан унос података са издатих рачуна врши се у интервалу издавања рачуна тако да подаци у потпуности одговарају подацима са рачуна које издаје конкретни пошиљалац података из члана 3. став 1. тачка 6) подтачка (1) овог правилника.

Директан унос података који пошиљалац података врши на основу аутоматског очитавања одговарајућих бројила и мерача у објекту путем система даљинског мерења и слања података, врши се у интервалу праћења једнаком једном сату, који по потреби може бити и краћи.

Унета вредност једнака је средњој сатној вредности измерених вредности у интервалима мерења мерача или бројила.

Сатно директно очитавање потрошње из става 2. овог члана врши се за ЕТЦ чији укупни годишњи трошак за потрошену енергију и воду износи најмање 6.000.000 динара.

За ЕТЦ за коју постоји систематско сатно праћење потрошње, не врши се прикупљање података о потрошњи у другим интервалима, али се прикупљају подаци о месечној потрошњи енергије и воде за које су издати рачуни.

Подаци којима се ближе одређују објекат и ЕТЦ

Члан 15.

У ИСЕМ се прикупљају следећи подаци којима се ближе одређује објекат, односно ЕТЦ у саставу објекта:

1) географска локација ЕТЦ (регион, округ, општина/градска општина/град, улица и број и сл.) у складу са чланом 18. овог правилника и Прилогом 2 – Шифра локације објекта SR-xyzw, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 2.);

2) група и подгрупа којој објекат припада у складу са чланом 19. овог правилника и Прилогом 3 – Подела објеката по групама и подгрупама, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 3.);

3) подаци који се односе на финансирање и задуженост за плаћање оперативних трошкова;

4) конструкционе карактеристике ЕТЦ (спратност, површина, и сл.);

5) енергетски системи у ЕТЦ – систем грејања, систем климатизације, систем унутрашњег осветљења и сл.;

6) мерачи и бројила у ЕТЦ са припадајућим подацима о снабдевачима/дистрибутерима, као и о количини енергије и воде коју троше;

7) физичка лица задужена за праћење потрошње и трошкова за енергију и воду у ЕТЦ (локални доносилац одлука, енергетски менаџер, одговорно лице корисника објекта и корисник на нивоу објекта);

8) најближа метеоролошка станица која мери локалну температуру спољашњег ваздуха, на основу које се врши нормализација потрошње енергије у односу на метеоролошке услове;

9) подаци о измереној и обрачунатој потрошњи и трошковима за енергију и воду у ЕТЦ;

10) остали подаци (подаци из сертификата о енергетским својствима зграде, ако постоји, подаци о спроведеном енергетском прегледу, о спроведеној енергетској санацији и сл.).

Подаци о температури спољашњег ваздуха

Члан 16.

Републички хидрометеоролошки завод, као и јавна предузећа и установе који за своје потребе мере температуру спољашњег ваздуха, аутоматски, путем интернета достављају у ИСЕМ податке о температури измереној на локацији метеоролошке станице, односно опсерваторије у ИСЕМ.

Упис измерене температуре спољашњег ваздуха у ИСЕМ врши се на сваки сат. Уписана вредност једнака је средњој сатној вредности измерених вредности температуре у интервалима мерења метеоролошке станице, односно опсерваторије.

V. МЕТОДОЛОГИЈА ОБРАДЕ ПОДАТАКА

Члан 17.

Методологија обраде података који се уносе у ИСЕМ обухвата:

1) обраду података у циљу дефинисања објеката;

2) обраду података у циљу поделе објеката на групе и подгрупе;

3) обраду података који се односе на финансирање и задуженост за плаћање оперативних трошкова;

4) обраду података у циљу нормализације потрошње енергије;

5) обраду података у циљу праћења потрошње и трошкова за енергију и воду;

6) обраду података који се односе на израчунавање потрошње примарне енергије и емисије угљендиоксида;

7) обраду података у циљу евидентирања и прерачунавања трошкова;

8) обраду података у циљу преноса података из ИСЕМ у СЕМИС.

Дефинисање објеката

Члан 18.

Објекат у ИСЕМ дефинисан је скупом од девет слова и бројева сврстаних у различите групе података. Свака група података пружа основ за спровођење специфичних анализа.

Прве три групе података садржане су у шифри објекта, која у општем облику гласи SR-xyzw-pqrs-k-(A), а односе се на локацију објекта и његове ЕТЦ, и то:

1) подаци који се односе на локацију објекта приказани су у Прилогу 2. и обухватају:

(1) словну ознаку Републике Србије – SR;

(2) општину/градску општину – четвороцифрени број xyzw који у себи садржи редни број региона (x), редни број управног округа/места унутар региона (y) и редни број општине/града/градске општине унутар управног округа/места у оквиру конкретног региона (zw);

2) редни број објекта у оквиру конкретне општине/града/градске општине је pqrs и формира се по редоследу уношења објекта у ИСЕМ;

3) подаци који се односе на ЕТЦ која представља објекат k-(A):

(1) k = 0 – за комплекс зграда;

(2) k > 0 – редни број зграде унутар комплекса, при чему је k = 1 за слободностојећу зграду која није унутар комплекса;

(3) (A) – део зграде. У случају када има више делова зграде који представљају посебне ЕТЦ, користе се словне ознаке абецедним редом: B,C, D, итд.

Подела објеката

Члан 19.

Објекти у ИСЕМ деле се по намени на девет група.

Унутар сваке групе из става 1. овог члана утврђене су одговарајуће подгрупе објеката сличних по намени од које највише зависи потрошња енергије и воде.

Групе и подгрупе објеката из ст. 1. и 2. овог члана дате су у Прилогу 3.

Финансирање и задуженост за плаћање оперативних трошкова

Члан 20.

Матични корисници објекта дефинишу се у складу са врстом буџета из ког се финансирају оперативни трошкови објеката, као што је описано у Прилогу 4 – Матични корисници објекта и врсте буџета из ког се финансирају оперативни трошкови објеката, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 4.).

За сваку врсту матичног корисника објекта дефинише се корисник буџета, односно конкретан матични корисник објекта (министарство, општина, град, итд.) у складу са Прилогом 4.

У случају да постоји, дефинише се и корисник буџета матичног корисника објекта, односно правно лице које је задужено за плаћање оперативних трошкова објекта (установа, предузеће и сл.).

У случају да постоје, дефинишу се и поткорисници објекта (нпр. подручне амбуланте матичних домова здравља, подручна одељења матичних школа, подручна одељења матичних предшколских установа и сл.).

Нормализација потрошње енергије

Члан 21.

Нормализација потрошње енергије врши се у односу на остварени број степен-дана грејања и број степен-дана хлађења, према подацима за измерену температуру спољашњег ваздуха на метеоролошкој станици или опсерваторији која је најближа објекту чија потрошња је предмет нормализације.

Праћење потрошње и трошкова за енергију и воду

Члан 22.

Праћење потрошње и трошкова за енергију и воду врши се на основу података унетих у ИСЕМ о потрошњи и трошковима за енергију и воду за које је издат рачун.

Праћење потрошње и трошкова за енергију и воду може да се врши на основу ненормализованих и нормализованих податка.

За ЕТЦ за које постоји систематско сатно праћење потрошње, корисник ИСЕМ који врши праћење обрађује податке о периоду праћења, интервалу праћења и о праћењу ненормализованих или нормализованих података.

Израчунавање потрошње примарне енергије и емисије угљендиоксида

Члан 23.

Израчунавање потрошње примарне енергије у ЕТЦ, односно у објекту, као и припадајуће емисије угљендиоксида врши се у складу са прописом којим се уређују фактори конверзије финалне енергије у примарну и фактори емисије угљендиоксида.

Евидентирање и прерачунавање трошкова

Члан 24.

Трошкови за енергију и воду у ИСЕМ изражавају се у динарима.

Трошкови за енергију и воду из става 1. овог члана могу да се изражавају и у еврима по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања рачуна.

ИСЕМ аутоматски преузима податке о средњем дневном курсу евра са интернет странице Народне банке Србије.

Пренос података из ИСЕМ у СЕМИС

Члан 25.

Агрегатни подаци о објектима који се на основу прикупљених података израчунавају у ИСЕМ и који су неопходни за израду Годишњег извештаја, преносе се из ИСЕМ у СЕМИС на начин описан на насловној страни корисничког интерфејса ИСЕМ. У Годишњи извештај се преносе верификовани и ненормализовани подаци.

Број степен-дана грејања и број степен-дана хлађења, израчунати на основу података из члана 16. ст. 1. и 2. овог правилника за период од годину дана, преноси се из ИСЕМ у СЕМИС на начин описан на насловној страни корисничког интерфејса ИСЕМ.

VI. ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ

Технички услови за директно слање података у ИСЕМ

Члан 26.

Директно слање података у ИСЕМ врши се у складу са техничким условима за директно слање података у ИСЕМ, које су дати на насловној страни корисничког интерфејса ИСЕМ.

Обука за коришћење ИСЕМ

Члан 27.

Услов за коришћење ИСЕМ је похађење обуке за коришћење ИСЕМ.

Обука будућих корисника ИСЕМ на свим нивоима врши се у демо верзији ИСЕМ, креирањем одговарајуће улоге корисника, повезивањем тог корисника са објектом и/или Обвезником система и додељивањем параметара за приступ корисника демо верзији ИСЕМ.

Обука корисника на нивоу објекта траје два школска часа и врши се у рачунарској учионици за групу од највише 12 полазника.

Обука обухвата поједностављене инструкције за приступање ИСЕМ, проналажење објекта, унос података са рачуна у ИСЕМ, праћење и интерпретацију података и креирање једноставних извештаја.

Након завршене обуке, полазнику се додељује улога корисника на нивоу објекта, повезује се са објектима и мерним местима који су му додељени и додељују му се параметри за приступ ИСЕМ.

Обука за коришћење ИСЕМ за енергетске менаџере врши се у складу са прописом којим се уређују обука и испит за енергетског менаџера.

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 28.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-45/2022-06

У Београду, 2. марта 2023. године

Министар,

Дубравка Ђедовић, с.р.

Прилог 1

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ВРСТА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПРИСТУП ИСЕМ

Улога корисника ИСЕМ

Лице које креира улогу

кориснику ИСЕМ

Остали корисници ИСЕМ које види корисник ИСЕМ

Објекти

које корисник ИСЕМ

креира

Објекти које корисник ИСЕМ види

Снабдевачи/дистрибутери/ пружаоци комуналних услуга које корисник ИСЕМ креира

Снабдевачи/ дистрибутери/пружаоци комуналних услуга

које корисник ИСЕМ види

Снабдевачи/ дистрибутери/пружаоци комуналних услуга

које корисник ИСЕМ може да мења

Мерачи и бројила које креира корисник ИСЕМ

Потрошња и трошкови за енергију и воду које види корисник ИСЕМ

Извештаји

које креира корисник ИСЕМ

Администратор

Администратор

Све

Све

Све

Све

Све

Све

Све

Све

Извештај за један или више објеката корисника објекта, извештај за објекте матичног корисника објекта и извештај за објекте више матичних корисника објектa

Министарство

Администратор

Све

Ниједан

Све

Ниједног

Све

Ниједног

Ниједно

Све

Извештај за један или више објеката корисника објекта, извештај за објекте матичног корисника објекта и извештај за објекте више матичних корисника објекта

Локални доносилац одлука

Администратор

Само енергетске менаџере и кориснике на нивоу објекта у објектима за које је задужен

Ниједан

Објекти за које је задужен

Ниједног

Све

Ниједног

Ниједно

Само за енергију и воду коју троше објекти за које је задужен

Извештај за један или више објеката корисника објекта, извештај за објекте матичног корисника објекта

Енергетски менаџер

Администратор

Само кориснике на нивоу објекта у објектима за које је задужен

Објекти правног лица које га је именовало

Објекти за које је задужен

Ниједног

Све

Ниједног

Само оне који се налазе у објектима за које је задужен

Само за енергију и воду коју троше објекти за које је задужен

Извештај за један или више објеката корисника објекта и извештај за објекте матичног корисника објекта

Корисник на нивоу објекта

Администратор/енергетски менаџер

Само себе

Ниједан

Објекат за који је задужен

Ниједног

Снабдевачи/ дистрибутери/пружаоци комуналних услуга за објекте за који је задужен

Ниједног

Само оне који се налазе у објекту за који је задужен

Само за енергију и воду коју троши објекат за који је задужен

Извештај за један објекат корисника објекта

Прилог 2

ШИФРА ЛОКАЦИЈЕ ОБЈЕКТА SR-xyzw

Редни

број

региона (х)

Назив региона

Редни број управног округа/места унутар региона

(y)

Шифра

управног округа/места

Назив

управног округа/места

Редни број унутар

управног округа/места

(zw)

Назив општине/

града/градске општине

1

град Београд

1

БГД

град Београд

1

Барајево

2

Чукарица

3

Гроцка

4

Лазаревац

5

Младеновац

6

Нови Београд

7

Обреновац

8

Палилула

9

Раковица

10

Савски венац

11

Сопот

12

Стари град

13

Сурчин

14

Вождовац

15

Врачар

16

Земун

17

Звездара

Резерва

2

Војводина

1

ЗАБЧ

Западнобачки

1

Апатин

2

Кула

3

Оџаци

4

Сомбор

Резерва

2

ЈУБА

Јужнобанатски

1

Алибунар

2

Бела Црква

3

Ковачица

4

Ковин

5

Опово

6

Панчево

7

Пландиште

8

Вршац

Резерва

3

ЈУБЧ

Јужнобачки

1

Бач

2

Бачка Паланка

3

Бачки Петровац

4

Бечеј

5

Беочин

6

Нови Сад

7

Петроварадин

8

Србобран

9

Сремски Карловци

10

Темерин

11

Тител

12

Врбас

13

Жабаљ

Резерва

4

СЕБА

Севернобанатски

1

Ада

2

Чока

3

Кањижа

4

Кикинда

5

Нови Кнежевац

6

Сента

Резерва

5

СЕБЧ

Севернобачки

1

Бачка Топола

2

Мали Иђош

3

Суботица

Резерва

6

СРБА

Средњобанатски

1

Нова Црња

2

Нови Бечеј

3

Сечањ

4

Житиште

5

Зрењанин

Резерва

7

СРЕМ

Сремски

1

Инђија

2

Ириг

3

Пећинци

4

Рума

5

Шид

6

Сремска Митровица

7

Стара Пазова

Резерва

3

Шумадија и Западна Србија

1

ЗЛТ

Златиборски

1

Ариље

2

Бајина Башта

3

Чајетина

4

Косјерић

5

Нова Варош

6

Пожега

7

Прибој

8

Пријепоље

9

Сјеница

10

Ужице

Резерва

2

КОЛ

Колубарски

1

Лајковац

2

Љиг

3

Мионица

4

Осечина

5

Уб

6

Ваљево

Резерва

3

МАЧ

Мачвански

1

Богатић

2

Коцељева

3

Крупањ

4

Љубовија

5

Лозница

6

Мали Зворник

7

Шабац

8

Владимирци

Резерва

4

МОР

Моравички

1

Чачак

2

Горњи Милановац

3

Ивањица

4

Лучани

Резерва

5

ПОМ

Поморавски

2

Ћуприја

3

Деспотовац

6

Јагодина

8

Параћин

9

Рековац

10

Свилајнац

Резерва

6

РАС

Расински

1

Александровац

2

Брус

3

Ћићевац

4

Крушевац

5

Трстеник

6

Варварин

Резерва

7

РАШ

Рашки

1

Краљево

2

Нови Пазар

3

Рашка

4

Тутин

5

Врњачка Бања

Резерва

8

ШУМ

Шумадијски

1

Аранђеловац

2

Баточина

3

Кнић

4

Крагујевац

5

Лапово

6

Рача

7

Топола

Резерва

4

Јужна и Источна Србија

1

БОР

Борски

1

Бор

2

Кладово

3

Мајданпек

4

Неготин

Резерва

2

БРАН

Браничевски

1

Голубац

2

Кучево

3

Мало Црниће

4

Петровац

5

Пожаревац

6

Велико Градиште

7

Жабари

8

Жагубица

9

Костолац

Резерва

3

ЗАЈ

Зајечарски

1

Бољевац

2

Књажевац

3

Сокобања

4

Зајечар

Резерва

4

ЈАБЛ

Јабланички

1

Бојник

2

Црна Трава

3

Лебане

4

Лесковац

5

Медвеђа

6

Власотинце

Резерва

5

НИШ

Нишавски

1

Алексинац

2

Дољевац

3

Гаџин Хан

4

Мерошина

5

Црвени Крст

6

Медијана

7

Палилула

8

Панталеј

9

Нишка Бања

10

Ражањ

11

Сврљиг

Резерва

6

ПИР

Пиротски

1

Бабушница

2

Бела Паланка

3

Димитровград

4

Пирот

Резерва

7

ПОДН

Подунавски

1

Смедерево

2

Смедеревска Паланка

3

Велика Плана

Резерва

8

ПЧИ

Пчињски

1

Босилеград

2

Бујановац

3

Прешево

4

Сурдулица

5

Трговиште

6

Владичин Хан

8

Врање

9

Врањска бања

Резерва

9

ТОПЛ

Топлички

1

Блаце

2

Куршумлија

3

Прокупље

4

Житорађа

Резерва

Прилог 3

ПОДЕЛА ОБЈЕКАТА ПО ГРУПАМА И ПОДГРУПАМА

Шифра групе објеката

Група објеката

Шифра подгрупе објеката

Подгрупа објеката

А

Објекти образовних институција

01

Вртићи и јаслице

02

Основне школе

03

Средње школе

04

Више школе

05

Факултети

06

Специјалне школе

99

Остало

B

Здравствене установе

01

Амбуланте

02

Домови здравља

03

Клинике

04

Болнице

05

Стационари

06

Клинички центри

07

Апотеке

99

Остало

C

Објекти колективног смештаја

01

Домови за стара лица

02

Студентски и ученички домови

03

Домови за незбринуту децу

04

Поправни домови

 05

Казнено-поправни заводи

 

Касарне

 …

 …

99

Остало

Објекти институција културе

01

Домови културе

02

Биоскопи

03

Позоришта

04

Музеји

05

Библиотеке

 ...

 …

99

Остало

Е

Спортски објекти

01

Спортски центри

02

Базени отворени

03

Базени затворени

04

Спортске хале

05

Стадиони

06

Клизалишта

 ...

 …

99

Остало

F

Административни објекти

01

Месне канцеларије

02

Зграде општинске управе

03

Зграде градске управе

04

Зграде државне управе

05

Судови

06

Полиција

 ...

 …

99

Остало

G

Објекти јавног транспорта

01

Аутобуске станице

 

Железничке станице

 

Аеродроми

 …

 ...

99

Остало

H

Угоститељски објекти

01

Кухиње

02

Ресторани

03

Одмаралишта

04

Мотели

05

Хотели

06

Хостели

 ...

 ...

99

Остало

Објекти јавног комуналног предузећа

01

Производни објекти јавних комуналних предузећа

јавноко

02

Административни објекти јавних комуналних предузећа

03

Трафо станице јавних предузећа и јавних комуналних предузећа

...

99

Остало

J

Остало

01

Остало

 …

 …

99

Остало

Прилог 4

МАТИЧНИ КОРИСНИЦИ ОБЈЕКТА И ВРСТЕ БУЏЕТА ИЗ КОГ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ ОБЈЕКАТА

Шифра врсте матичног корисника објекта

ПРИМЕРИ врста матичних корисника објекта = врста буџета из кога се финансирају оперативни трошкови објеката

О

Општина

Г

Град

РЕП

Република

ПОК

Покрајина

ЈКП

Јавно комунално предузеће

ЈП

Јавно предузеће

ИНСТ

Остале институције и установе

ОРГ

Организације

КОМ

Комерцијални објекти

ПРИВАТ

Стамбени објекти

ОСТ

Остало

Начин дефинисања матичног корисника објекта

Врста матичног корисника објекта = врста буџета из којег се финансирају оперативни трошкови објеката

Примери конкретних матичних корисника објекта

Oпштина/градска општина

Кула

Врачар

Брус

Град Београд

Секретаријат за образовање

Секретаријат за културу

Република

 

Министарство рударства и енергетике

Министарство здравља

Министарство одбране

Републичка дирекција за …

Републичка агенција за …

Покрајина

Покрајински секретаријат за …

Покрајински секретаријат за …

Јавно комунално предузеће

Јавно комунално предузеће „Београдске електранеˮ, Београд

Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и канализацијаˮ, Београд канализација

Јавно предузеће

Јавно предузеће „Електропривреда Србијеˮ, Београд

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашумеˮ са п.о. Београд

Остале институције и установе

Привредна комора Србије

Организације

Ауто-мото савез Србије

Комерцијални објекти*

Осигуравајуће друштво „хх”

* Опционо