На основу члана 44. став 5. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2023. години

"Службени гласник РС", број 21 од 17. марта 2023.

Члан 1.

Овим правилником прописују се начин и садржај извештавања локалне власти о броју запослених код директних и индиректних корисника средстава буџета локалне власти (у даљем тексту: корисници буџета) у 2023. години.

Члан 2.

Локална власт подноси Министарству финансија извештај о броју запослених на неодређено и одређено време, сагласно члану 44. став 4. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22), на обрасцу Преглед броја запослених код корисника буџета локалне власти (у даљем тексту: Образац 1).

Образац 1 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

У заглављу Обрасца 1 попуњавају се следећи подаци: ознака трезора, при чему се аутоматски попуњава назив јединице локалне власти (општина, град, аутономна покрајина), број запослених у месецу за који се доставља извештај и назив акта којим су планирани расходи за плате – Одлука о буџету за 2023. годину или Одлука о привременом финансирању за 2023. годину.

Члан 4.

У Образац 1 подаци се уносе према групама, односно категоријама корисника буџета, који су наведени у колони 1, на следећи начин:

1) у колону 2 уноси се податак о броју изабраних лица код корисника буџета чије се плате финансирају из извора 01 – Општи приходи и примања буџета у месецу за који се доставља извештај;

2) у колону 3 уноси се податак о броју именованих и постављених лица код корисника буџета чије се плате финансирају из извора 01 – Општи приходи и примања буџета у месецу за који се доставља извештај;

3) у колонама 4–8 уносе се подаци о броју запослених на неодређено време у месецу за који се доставља извештај, и то:

(1) у колону 4 уносе се подаци о броју запослених чије су се плате у потпуности или делимично финансирале из извора 01 – Општи приходи и примања буџета;

(2) у колону 5 уносе се подаци о броју запослених чије су се плате у целини финансирале из извора 04 – Сопствени приходи буџетских корисника;

(3) у колону 6 уносе се подаци о броју запослених чије су се плате у целини финансирале из извора 05–08;

(4) у колону 7 уносе се подаци о броју запослених чије су се плате у целини финансирале из извора 09–12;

(5) у колону 8 уносе се подаци о броју запослених чије су се плате у целини финансирале из извора 13–17;

4) у колонама 9–13 уносе се подаци о броју запослених на одређено време у месецу за који се доставља извештај, и то:

(1) у колону 9 уносе се подаци о броју запослених чије су се плате у потпуности или делимично финансирале из извора 01 – Општи приходи и примања буџета;

(2) у колону 10 уносе се подаци о броју запослених чије су се плате у целини финансирале из извора 04 – Сопствени приходи буџетских корисника;

(3) у колону 11 уносе се подаци о броју запослених чије су се плате у целини финансирале из извора 05–08;

(4) у колону 12 уносе се подаци о броју запослених чије су се плате у целини финансирале из извора 09–12;

(5) у колону 13 уносе се подаци о броју запослених чије су се плате у целини финансирале из извора 13–17;

5) у колону 14 не уносе се подаци, већ она аутоматски сабира број запослених из колона 2–13;

6) у колоне 15 и 16 уноси се обрачунски период за који је исплаћена плата запосленима тако што се бира ознака првог и последњег дела плате исплаћеног у извештајном периоду (нпр. за извештавање у фебруару у колони 15 бира се опција „јануар_01_Први део плате”, а у колони 16 „јануар_01_Коначна исплата”).

У случају када је у извештајном периоду исплаћен само један део плате или је плата исплаћена у једном делу, бира се опција само у колони 15.

У случају кад су одређени подаци наведени у колонама 15 и 16 различити за поједине кориснике буџета у оквиру група, односно категорија из колоне 1, подаци се исказују на основу претежног стања за групу, односно категорију.

Податак о броју запослених на одређено време код корисника буџета наводи се без запослених на одређено време који се ангажују ради замене одсутног запосленог (због боловања и др.).

Члан 5.

Градови достављају консолидоване извештаје на Обрасцу 1 за кориснике средстава буџета града и буџета градских општина.

Члан 6.

Попуњени Образац 1, у складу са овим правилником, доставља се до 15. у месецу за претходни месец.

Члан 7.

У електронском облику Образац 1 преузима се са сајта Министарства финансија.

Попуњени Образац 1 доставља се Министарству финансија електронским путем на адресу jls@mfin.gov.rs. Потписани и скенирани обрасци достављају се Министарству финансија електронским путем на адресу jls@mfin.gov.rs.

Корекције попуњеног Обрасца 1 прихватају се у периоду од два месеца након истека извештајног периода за одређени месец.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-69/2023-03

У Београду, 8. марта 2023. године

Министар,

Синиша Мали, с.р.