Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 52. став 13. Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 101/15, 95/18 – др. закон и 40/21) и члана 17. став 1. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар рударства и енергетике доноси

ПРАВИЛНИК

о одређивању услова и начина рада Комисија за оверу ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса

„Службени гласник РС“, број 46 од 8. априла 2022, 21 од 17. марта 2023.

I. Опште одредбе

Члан 1.

Овим правилником се ближе прописују услови и начин рада Комисије за оверу ресурса и резерви минералних сировина и Комисије за оверу ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса на територији централног дела Републике Србије (у даљем тексту: Комисија).

Комисије образује министар надлежан за послове геолошких истраживања и рударства, у складу за законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања.

За АП Војводину Комисију образује надлежни орган аутономне покрајине у складу за законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања.

Члан 2.

Комисију у пуном саставу чини 5 (пет) чланова, од којих по један члан врши функцију: председника Комисије и заменика председника Комисије. Комисија има и секретара за административно-техничке послове.

Председник и заменик председника Комисије морају имати најмање 15 година радног искуства, а чланови Комисије најмање десет година радног искуства у областима за које се оверавају ресурси и резерве минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса.

Председник Комисије за оверу ресурса и резерви минералних сировина и два члана су стручна лица за геологију, одговарајућег образовног профила и модула, која у погледу стручне спреме и радног искуства испуњавају услове предвиђене одредбама закона којим се уређује рударство и геолошка истраживања, а два члана су стручна лица за рударство одговарајућег образовног профила и модула, који у погледу стручне спреме и радног искуства испуњава услове предвиђене одредбама закона којим се уређује рударство и геолошка истраживања (у даљем текст: Закон).

Комисија за оверу ресурса и резерви минералних сировина мора да има најмање два члана и секретара, из реда запослених у министарству надлежном за рударство и геолошка истраживања.

Председник Комисије за оверу ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса и три члана су стручна лица за хидрогеологију, одговарајућег образовног профила и модула, која у погледу стручне спреме и радног искуства испуњавају услове предвиђене одредбама Закона, а један члан је стручно лицe за геологију одговарајућег образовног профила и модула, којe у погледу стручне спреме и радног искуства испуњава услове предвиђене одредбама Закона.

Комисија за оверу ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса мора да има најмање два члана и секретара, из реда запослених у министарству надлежном за рударство и геолошка истраживања.

Комисија може имати више заменика чланова и заменика секретара, одговарајућег образовног профила и модула, који у погледу стручне спреме и радног искуства испуњавају услове предвиђене одредбама Закона, а који у случају спречености члана и/или секретара учествују у раду Комисије. Заменици чланова односно секретара обављају исте послове као члан Комисије из чл. 13. и 14. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 21/2023

Члан 3.

За члана Комисије не може бити именовано:

1) лице које је у радном односу или је ангажовано по другом правном основу у предузећу или другом правном лицу, које је поднело захтев за утврђивање и оверу ресурса и резерви;

2) лице које је сарађивало у изради елабората или учествовало у геолошким истраживањима или стручном надзору и изради геолошке документације, на основу које је урађен елаборат о ресурсима и резервама чврстих минералних сировина, елаборат о ресурсима и резервама нафте, кондензата и природних гасова, елаборат о ресурсима и резервама подземних вода или елаборат о геотермалним ресурсима (у даљем тексту: Елаборат);

3) лице које је именовано као стручни известилац-ревидент елабората;

4) лице које је у управним или надзорним органима у предузећу, или другом правном лицу, које је поднело захтев за утврђивање и оверу ресурса и резерви или правног лица које је урадило пројекат и/или елаборат;

5) лице које је власник привредног субјекта које се бави примењеним геолошким истраживањима и рударством (пројектовање и експлоатација).

Члан 4.

У раду на утврђивању и овери ресурса и резерви чврстих минералних сировина, нафте и гаса, подземних вода и геотермалних ресурса, Комисија примењује одредбе Закона и подзаконских аката, који уређују класификацију и категоризацију минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса.

II. Начин рада Комисије

Члан 5.

Kомисијa има редовна заседања квартално, односно 4 (четири) пута годишње, и то по правилу, у марту, јуну, септембру и новембру. Поред редовних заседања Комисијe по потреби могу организовати и ванредна заседања.

У случају ванредних околности, Седнице Комисије по потреби могу бити одржане електонским путем.

Секретар Комисије организује седнице за оверу резерви, пружа административно-техничку помоћ и стара се о испуњењу услова утврђених актом о образовању Комисије из члана 52. ст. 2. и 3. Закона.

У раду Комисије учествују стручни известиоци – ревиденти који дају стручну оцену елабората и достављају Комисији извештај, који је саставни део документације на основу које се доноси одлука Комисије, у складу са Законом.

*Службени гласник РС, број 21/2023

Члан 6.

Актом о образовању Комисије из члана 5. став 3. овог правилника, утврђују се задаци и обавезе Комисије.

Члан 7.

Стручна расправа о елаборату води се на седници Комисије.

У поступку стручне расправе о елаборату, Комисија саслушава излагања и образложења аутора елабората, представника подносиоца захтева (предузећа или другог правног лица), стручних известилаца – ревидената, као и чланова Комисије и кроз расправу, вођену на седници, донoси одлуку у складу са овим чланом и чл. 8. и 22. овог правилника.

Појединачно изјашњавање чланова Комисије о предметном захтеву врши се у затвореном делу заседања Комисије. Приликом гласања, чланови Комисије се изјашњавају са за или против предлога по предметном захтеву, који даје Председник комисије у складу са чланом 9. овог правилника.

Председник Комисије, на крају разматрања предметног елабората, саопштава одлуку Комисије о разматраном елаборату.

Члан 8.

Комисије раде и одлучују у пуном саставу у складу са чл. 2. и 22. овог правилника.

Одлуке Комисије су пуноважне ако се за њих изјасни више од половине чланова именованих у складу са чланом 2. овог правилника.

Секретар Комисије задужен за административно-техничке послове не учествује у гласању.

Члан 9.

После стручне расправе вођене на седници и оцене елабората, Комисија доноси једну од следећих одлука:

1) Елаборат се прихвата;

2) Елаборат се враћа на допуну и дораду, односно израду анекса елабората;

3) Елаборат се не прихвата.

Члан 10.

У случају када Комисија донесе одлуку да се елаборат врати на допуну и дораду, односно израду анекса, утврђује се рок не дужи од 60 дана до кога се констатовани недостаци у елаборату морају отклонити.

Анекс елабората се доставља Комисији и стручним известиоцима – ревидeнтима, уколико су њихови предлози Комисији били да се елаборат врати на допуну и дораду и поново разматра на седници Комисије.

Ако предузеће или друго правно лице које је поднело захтев не отклони недостатке или не достави предметни анекс елабората у утврђеном року у штампаној форми и .pdf формату, Комисија на првој следећој седници доноси одлуку о неприхватању елабората.

На основу одлуке Комисије из става 1. овог члана надлежни орган доноси решење о враћању елабората на допуну и дораду, и исто се доставља подносиоцу захтева. Рок за достављање анекса елабората се рачуна од дана пријема решења о враћању елабората на допуну и дораду.

III. Начин рада председника, заменика председника, чланова и секретара Комисије

Члан 11.

У раду Комисије, председник врши следеће послове:

1) сазива и руководи радом Комисије у седницама;

2) стара се о примени закона, правилника и других прописа који се односе на утврђивање и оверу ресурса и резерви чврстих минералних сировина, ресурса и резерви нафте, кондензата и природних гасова, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса;

3) стара се да присутна лица не ометају ток усмене расправе и упозорава их на евентуално непримерено понашање, а ако та лица наставе са ометањем расправе та лица се могу удаљити са седнице;

4) за сваку седницу, на предлог осталих чланова Комисије, предлаже стручне известиоце – ревиденте. Одабир и именовање стручних известиоца – ревидената се врши из јавног регистра стручних лица из области геологије и рударства који води Комора;

5) проучава елаборате, анексе елабората и извештаје стручних известиоца – ревидената;

6) предлаже мере за унапређење рада Комисије;

7) потписује записник са седнице Комисије;

8) за сваку календарску годину са замеником председника Комисије израђује извештај о раду, и исти доставља министру.

Члан 12.

Заменик председника Комисије обавља следеће послове:

1) стара се о примени закона, правилника и других прописа који се односе на утврђивање и оверу ресурса и резерви чврстих минералних сировина, ресурса и резерви нафте, кондензата и природних гасова, ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса;

2) у случају изостанка председника, на предлог осталих чланова Комисије, предлаже стручне известиоце – ревиденте;

3) проучава елаборате, анексе елабората и извештаје стручних известиоца – ревидената;

4) врши послове стручног консултанта у припреми решења којим се издаје потврда о минералним ресурсима и резервама, подземним водама и геотермалним ресурсима и одлука из члана 9. овог правилника;

5) у случају спречености председника, руководи седницом Комисије и обавља послове председника Комисије из члана 11. овог правилника;

6) потписује записник са седнице Комисије;

7) за сваку календарску годину са председником Комисије израђује извештај о раду Комисије;

8) предлаже мере за унапређење рада Комисије.

Члан 13.

Члан Комисије врши следеће послове:

1) присуствује седницама Комисије, учествује у раду и пуноважно одлучује у доношењу одлука Комисије;

2) проучава елаборате, анексе елабората и извештаје стручних известиоца-ревидената;

3) учествује у предлозима за избор стручних известиоца – ревидената сходно члану 11. став 1. тачка 4) овог правилника;

4) предлаже мере за унапређење рада Комисије;

5) потписује записник са седнице Комисије.

Члан 14.

Секретар Комисије обавља следеће послове:

1) евидентира приспеле захтеве предузећа или других правних лица и елаборате и о томе обавештава председника Комисије  ;

2) организује припрему материјала, припрему података из катастра везаних за оверу елабората и обавља друге послове у вези са сазивањем седница Комисије;

3) обезбеђује примену закона, правилника и других прописа који се односе на утврђивање и оверу ресурса и резерви;

4) води, припрема и потписује записник са седнице Комисије који садржи одлуке Комисије из члана 9. овог правилника;

5) даје информације у вези са утврђивањем и овером ресурса и резерви свим заинтересованим предузећима и другим правним лицима, која се обраћају Министарству и Комисији;

*Службени гласник РС, број 21/2023

IV. Стручни известилац – ревидент

Члан 15.

Стручни известилац – ревидент учествује у раду Комисије тако што врши следеће послове:

1) детаљан преглед и стручну анализу штампане и електронске .pdf верзије елабората и анекса елабората;

2) израђује писани извештај о стручној контроли-ревизији елабората с тиме да у закључку ревидентског извештаја даје изјашњење о предлогу аутора елабората о количинама ресурса и резерви разврстаних по класама и категоријама ресурса и резерви, о квалитету и могућности употребе предметне минералне сировине, односно подземних вода и геотермалних ресурса, а у случају подземних вода и геотермалних ресурса и координате појединачних хидрогеолошких објеката и појава, са назнаком датума на који се утврђено стање односи и подноси предлог Комисији за доношење одлуке у складу са чланом 9. овог правилника;

3) присуствује седницама Комисије, учествује у стручној расправи о елаборату, образлаже констатоване пропусте у елаборату и подноси предлоге за њихово отклањање, као и рок у коме се утврђене неправилности или пропусти могу отклонити.

Члан 16.

Најмање један ревидент је стручно лице из области геологије одговарајућег образовног профила и модула, које испуњава услове дефинисане одредбама Закона (ужа научна област Економска геологија, односно смер за истраживање лежишта минералних сировина у случају чврстих минералних сировина, нафте и гаса), и једно стручно лице из области рударства одговарајућег образовног профила и модула, која испуњава услове дефинисане одредбама закона којим се уређује рударство и геолошка истраживања.

У случају подземних вода и геотермалних ресурса ревидент је стручно лице из области хидрогеологије одговарајућег образовног профила и модула, који испуњава услове дефинисане одредбама Закона.

Члан 17.

Стручни известилац – ревидент је дужан да у року од 15 дана од дана преузимања стручне документације, Комисији достави писани извештај о налазима, примедбама и предлозима, тј. о стручној оцени елабората и анекса елабората.

Извештај о стручној контроли – ревизији мора бити својеручно потписан и урађен у складу са овим правилником.

Извештај о стручној контроли – ревизији доставља се секретару Комисије у 5 (пет) примерка у штампаној форми и један примерак у електронском .pdf формату.

У случају да ревидент три пута у периоду од године дана изостане са седнице или не поднесе одговарајући извештај Комисији у предвиђеном року, губи право ангажовања у својству ревидента.

Члан 18.

Члановима Комисије припада накнада за рад у Комисији, што ће се уредити актом о образовању, у складу са Законом.

Члан 19.

У случају када су у изради Елабората, коришћени резултати геолошких истраживања другог привредног субјекта, подносилац захтева предметног елабората је дужан да прибави и Комисији достави сагласност тог привредног субјекта да исте може несметано да користи.

Члан 20.

Елаборатом о ресурсима и резервама чврстих минералних сировина могу бити обухваћене две или више сродних минералних сировина у оквиру истог лежишта, али само уколико исте чине посебна геолошка (рудна) тела чије су контуре у простору јасно дефинисане, а квалитет и количина ресурса и резерви утврђени посебно за сваку минералну сировину. У том случају могу се издати потврде о ресурсима и резервама за сваку минералну сировину појединачно.

Елаборатом о ресурсима и резервама чврстих минералних сировина не могу бити обухваћене минералне сировине које се налазе у оквиру експлоатационог поља, или делу експлоатационог поља, без претходно изведених геолошких истражних радова.

Елаборатом о ресурсима и резервама не могу бити обухваћене минералне сировине изван контура одобреног истражног простора, и/или експлоатационог поља изузев када су у питању подземне воде.

Елаборатом о ресурсима и резервама подземних вода на изворишту могу бити обухваћене две или више водоносне средине различитог квалитета подземних вода које се користе за различите намене.

У елаборату о ресурсима и резервама не могу се приказивати истражни радови и резултати истраживања остварени од стране других правних лица из периода пре издавања последњег одобрења за истраживање или одобрења за експлоатацију, без претходне провере тих резултата новим истражним радовима (подземним и површинским рударским и геолошким истражним радовима), технолошким, лабораторијским и другим испитивањима, осим у случају ако су проверени новим истражним радовима исте врсте и типа, у обиму од најмање 10% раније извршених радова и/или ако су раније приказани у елаборатима о резервама који су прихваћени и оверени од стране комисије надлежног министарства и за које постоји одговарајућа потврда о резервама, изузев када су у питању подземне воде. У елаборату о ресурсима и резервама подземних вода и геотермалних ресурса, из периода пре издавања последњег одобрења за истраживање или одобрења за експлоатациони простор, могу бити приказане хемијске анализе подземне воде са предметног изворишта урађене од стране акредитоване лабораторије и оверене количине подземних вода само у сврху доказивања стабилности хемијског састава подземних вода и одрживости експлоатације.

Елаборатом о ресурсима и резервама може бити обухваћено више мањих рудних тела и лежишта истог генетског типа, исте минералне сировине, у оквиру истог рудног поља.

Елаборати о ресурсима и резервама чврстих минералних сировина израђују се за:  

1) детаљно геолошки истражена лежишта минералних сировина;  

2) једно или више детаљно геолошки истражених рудних тела у оквиру истог лежишта минералних сировина;  

3) групу детаљно геолошки истражених лежишта минералних сировина исте генетске групе, а која су део исте геолошке односно рудоносне формације, налазе се у домену истог рудног поља и предмет су јединствене геолошко-економске оцене и процеса експлоатације, односно производне активности у оквиру истог рудника. 

Елаборати о ресурсима и резервама нафте, кондензата и природних гасова израђују се за:

1) детаљно геолошки истражена лежишта нафте, кондензата и природних гасова;  

2) групу детаљно геолошки истражених лежишта нафте, кондензата и природних гасова која су део истог нафтног, односно нафтно-гасног поља и предмет су јединствене геолошко-економске оцене и процеса експлоатације, односно производне активности. 

Елаборатом о ресурсима и резервама подземних вода и геотермалних ресурса не може бити обухваћено више изворишта.

Елаборати о ресурсима и резервама подземних вода и геотермалних ресурса израђују се за изворишта на којима су:  

1) детаљно истражени и утврђени геолошка грађа и хидрогеолошке карактеристике једне или више водоносних средина, односно геотермалних или петогеотермалних система;  

2) детаљно истражени и утврђени услови одрживе експлоатације подземних вода и геотермалне енергије.  

Члан 21.

Седнице Комисије на којима се разматрају елаборати заказују се, по правилу, најкасније 10 (десет) дана пре одржавања седнице.

Члановима Комисије, уз позив који садржи дневни ред, достављају се стручни – ревидентски извештаји и друга документација битна за оцену елабората о ресурсима и резервама најкасније десет дана пре одржавања седнице Комисије.

После именовања стручних известилаца – ревидената и доставе елабората на стручну оцену – ревизију не могу се вршити измене и допуне елабората о ресурсима и резервама, као и ревидентског извештаја, без одлуке Комисије која је донета након разматрања елабората.

Члан 22.

Комисија пуноважно одлучује о поднетим захтевима за утврђивање и оверу ресурса и резерви, ако је обезбеђен кворум из члана 8. овог правилника, без обзира да ли седници присуствују представници подносиоца захтева за оцену елабората, аутор елабората, представници предузећа које је урадило елаборат и/или стручни известиоци-ревиденти који су извршили оцену елабората.

Члан 23.

Записник са седнице Комисије садржи податке о:

1) месту и времену одржавања седнице, присутним члановима Комисије и стручним известиоцима – ревидентима, као и другим учесницима у расправи о елаборатима;

2) предузећу или другом правном лицу, које је поднело захтев за утврђивање и оверу ресурса и резерви и подаци о предузећу које је урадило предметни елаборат;

3) називу истражног или експлоатационог поља или експлоатационог простора, односно лежишта, односно изворишта;

4) закључним ставовима стручних известилаца – ревидената;

5) одржавању дискусије и

6) одлукама Комисије у складу са чланом 9. овог правилника.

Члан 25.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-71/2021-02

У Београду, 6. априла 2022. године

Министар,

проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.