На основу члана 61. став 3. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 и 118/21),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2023. годину

"Службени гласник РС", број 24 од 29. марта 2023.

Члан 1.

Овим правилником прописују се каматне стопе које се, у складу са принципом „ван дохвата руке”, за 2023. годину, обрачунавају на зајмове, односно кредите између повезаних лица.

Члан 2.

Каматне стопе из члана 1. овог правилника су:

1) за банке и даваоце финансијског лизинга:

(1) 1,48% на краткорочне кредите у RSD;

(2) 4,47 на дугорочне кредите у RSD;

(3) 3,25% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(4) 4,43% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

(5) 2,63% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(6) 3,70% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK;

(7) 1,88% на кредите у GBP и динарске кредите индексиране у GBP;

(8) 1,91% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB;

(9) 4,01% на кредите у CNY и динарске кредите индексиране у CNY;

2) за друга привредна друштва:

(1) 3,88% на краткорочне кредите у RSD;

(2) 4,74% на дугорочне кредите у RSD;

(3) 2,98% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(4) 3,22% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(5) 7,84% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(6) 3,18% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

(7) 4,28% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

Каматне стопе из става 1. овог члана примењују се и на зајмове.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-145/2023-04

У Београду, 27. марта 2023. године

Министар,

Синиша Мали, с.р.