На основу члана 187. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар без портфеља, који на основу Одлуке председника Владе 01 број 035-00-9/2023 од 30. маја 2023. године, објављене у „Службеном гласнику РС”, број 44/23, врши овлашћења министра просвете, доноси

ПРАВИЛНИК

о мерилима за утврђивање средстава за остваривање програма предшколског васпитања и образовања у предшколској установи

"Службени гласник РС", број 49 од 16. јуна 2023.

Члан 1.

Овим правилником прописују се мерила на основу којих се у буџету Републике Србије обезбеђују средства за остваривање програма предшколског васпитања и образовања, и то: припремног предшколског програма у години пред полазак у школу у трајању од четири сата, у седишту и ван седишта установе, предшколског програма за рад са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом и предшколског програма за рад са децом на болничком лечењу (у даљем тексту: програм), у предшколској установи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: установа).

Овим правилником ближе се уређују и услови и начин вршења наменског трансфера јединици локалне самоуправе у циљу исплате средстава за остваривање програма из става 1. овог члана.

Члан 2.

Средстава за остваривање програма утврђују се за део економске цене програма по васпитној групи, према врсти и трајању програма.

Структуру цене програма на републичком нивоу чине расходи за плате васпитача и трошкове пословања.

Решењем министра надлежног за послове образовања (у даљем тексту: министар) утврђују се износи на месечном нивоу за појединачне категорије програма васпитно-образовног рада са децом и то:

1) цена по васпитној групи припремног предшколског програма у полудневном трајању од четири сата дневно;

2) цена по васпитној групи са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом (у даљем тексту: развојна група), у целодневном трајању;

3) цена по васпитној групи са децом на болничком лечењу (у даљем тексту: болничка група), у полудневном трајању.

Члан 3.

Параметре за обрачун расхода из члана 2. става 2. овог правилника чине потребан број васпитача за реализацију програма и трошкови пословања.

Потребан број извршилаца износи:

1) за реализацију припремног предшколског програма у трајању од четири сата дневно – 1 извршилац;

2) за реализацију програма васпитно-образовног рада са децом у развојној групи – 2 извршиоца;

3) за реализацију програма васпитно-образовног рада у болничкој групи – 1 извршилац.

Расходи за плате васпитача обрачунавају се тако што се број извршилаца из става 2. овог члана помножи са 50% просечне нето зараде у Републици Србији (према последњем објављеном званичном статистичком податку).

Средства за финансирање трошкова пословања за реализацију програма из става 2. тач. 1) и 2) овог члана утврђују се у висини од 30% од просечне нето зараде на републичком нивоу.

Средства за финансирање трошкова пословања за реализацију програма из става 2. тачка 3) овог члана утврђују се у висини од 10% од просечне нето зараде на републичком нивоу.

Члан 4.

Средстава за остваривање програма троше се наменски за зараде васпитача и трошкове пословања, с тим да надлежни орган јединице локалне самоуправе може да утврди њихову прерасподелу, за исту намену, сходно специфичним потребама установе у пуном износу опредељених средстава на месечном нивоу, у складу са законом.

Члан 5.

Министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство) средства за остваривање програма трансферише на основу месечних извештаја установа о остваривању програма, а у складу са Планом реализације припремног предшколског програма у текућој радној години.

Установа у сарадњи са оснивачем, месечне извештаје о реализацији програма доставља Министарству на обрасцима прописаним правилником којим се уређују ближи услови за остваривање припремног предшколског програма.

Извештаји оверени печатом и потписом директора установе и одговорног лица у општинској/градској управи за назначени месец остваривања програма, достављају се до 5. у месецу за претходни месец.

Члан 6.

На основу решења министра врши се пренос наменских средстава за остваривање програма јединици локалне самоуправе у складу са законом, Финансијским планом Министарства за календарску годину, Планом реализације припремног предшколског програма у текућој радној години и овим правилником.

Трансфер средстава врши се месечно у складу са приливом средстава у буџет Републике Србије, односно према динамици коју одреди министарство надлежно за послове финансија на рачуне за уплату јавних прихода и то:

1) за градове и општине ван територије Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина), текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике Србије у корист нивоа градова, односно у корист нивоа општина;

2) за градове и општине са територије АП Војводина – текући трансфери од Републике Србије у корист нивоа АП Војводина, а затим у року од једног дана надлежни орган АП Војводина које је надлежан за послове образовања врши даљи трансфер средстава за градове и општине.

Јединица локалне самоуправе доставља Министарству изјаву оверену од стране овлашћеног лица која садржи податке о броју рачуна на који се врши трансфер средстава, позиву на број и моделу најкасније до 15. јануара текуће године на адресу: Министарство просвете Републике Србије, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање, Немањина 22–26, 11000 Београд као и на имејл адресу: ppp@mpn.gov.rs

Јединица локалне самоуправе дужна је да о свакој новонасталој промени од утицаја на трансфер средстава благовремено обавести Министарство.

По извршеном преносу средстава, јединица локалне самоуправе дужна је да Министарству достави извештај о наменском трошењу средстава из члана 4. овог правилника (копија извода) на месечном нивоу, најкасније до средине наредног месеца за текући месец.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-22/2023-04

У Београду, 8. јуна 2023. године

Министар,

Ђорђе Милићевић, с.р.