На основу члана 69. став 2. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19),

Министар здравља доноси

ПРАВИЛНИК

о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за 2023. годину

"Службени гласник РС", број 8 од 3. фебруара 2023.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се Програм мониторинга безбедности хране за 2023. годину (у даљем тексту: Програм мониторинга), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) надлежни орган јесте министарство надлежно за послове здравља;

2) овлашћена, односно службена лабораторија јесте лабораторија овлашћена од стране министарства надлежног за послове здравља за обављање испитивања службених узорака;

3) опасност јесте биолошки, хемијски или физички чинилац у храни или стање хране, који могу потенцијално да изазову штетно дејство на здравље;

4) контаминенти јесу хемијске супстанце које нису намерно додате храни, али могу бити присутне као резултат различитих фаза њене производње, паковања, транспорта или држања, као и пореклом из животне средине;

5) микробиолошки критеријум јесте критеријум на основу кога се дефинише прихватљивост производа, производне партије (шарже, серије или лота производа) или производног процеса, заснован на одсуству, присуству или броју микроорганизама, односно на количини њихових токсина или метаболита, по јединици масе, запремине, површине или производне партије;

6) узорковање јесте узимање хране, како би се путем испитивања утврдила усаглашеност са прописима којимa се уређује безбедност хране;

7) узорак хране јесте једна или више јединица производа или део предмета испитивања, одабран на различите начине из скупа или већег дела скупа, који је намењен да обезбеди информацију о одређеној особини тог производа или предмета испитивања, а на основу које ће се донети одлука о том производу или предмету испитивања или о његовом производном процесу;

8) производна партија (серија, лот или шаржа) је идентификована количина хране за коју је утврђено да поседује заједничке особине као што је порекло, врста, начин паковања, субјекат који пакује производе, пошиљалац или означавање, а који су произведени при непрекинутој производњи и збирном складиштењу под идентичним условима и на одређеном месту у току једног производног периодa;

9) паковање јесте производ тако упакован да му се означени састав и количина не могу променити без отварања или при отварању, видно и трајно оштети амбалажу.

Члан 3.

Мониторинг из члана 1. овог правилника обухвата храну и то:

1) храну за специфичне популационе групе (храна за одојчад и малу децу),

2) додатке исхрани (дијететски суплементи),

3) храну са измењеним нутритивним саставом (храна за особе интолерантне на глутен),

4) со за исхрану људи и производњу хране,

5) прехрамбене адитиве,

6) воду за пиће у оригиналној амбалажи (природне минералне и изворске воде).

Члан 4.

Мониторинг из члана 1. овог правилника обухвата храну која је произведена на територији Републике Србије и храну која је увезена на територију Републике Србије, и то у објектима за промет хране на мало.

Члан 5.

Програм мониторинга припрема се на основу анализе ризика узимајући у обзир следеће елементе:

1) постојећег стања у систему безбедности хране, укључујући и податке о небезбедној храни на локалном тржишту, у региону и из увоза;

2) података о производњи и потрошњи хране;

3) података о раније утврђеним неусклађеностима током службених контрола хране;

4) информације из Система за брзо обавештавање и узбуњивање за храну (Rapid alert system for food and feed/RASFF) и Међународне мреже органа надлежних за храну (International Food Safety Authorities Network/INFOSAN).

Члан 6.

Програм мониторинга спроводи се у циљу:

1) утврђивања нивоа контаминената и учесталости појаве микроорганизама и осталих штетних материја у храни;

2) прикупљања података из мониторинга који се користе за анализу ризика, за поједине врсте хране и на тај начин доприносе повећању заштите здравља и других интереса потрошача;

3) провере важећих стандарда и максимално дозвољених количина прописаних за поједине врсте хране.

Члан 7.

Програм мониторинга садржи:

1) потребна средства за финансирање Програма мониторинга;

2) мере које ће се предузети у случају присуства физичких, хемијских и биолошких контаминената и других неусаглашености;

3) структуру органа и организација за спровођење програма;

4) друге параметре од значаја за спровођење Програма мониторинга, и то:

(1) План мониторинга, којим се одређује врста анализа на основу процењене опасности, врста хране која ће се анализирати и укупан број узорака,

(2) узимање, обележавање, чување и транспорт узорака,

(3) испитивање узорака у лабораторији,

(4) начин извештавања.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-293/2022-22

У Београду, 19. јануара 2023. године

Министар,

проф. др Даница Грујичић, с.р.

ПРОГРАМ
МОНИТОРИНГА БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

I. Потребна средства за финансирање Програма мониторинга

За спровођење Програма мониторинга средства су обезбеђена у буџету Републике Србије за 2023. годину, на разделу на разделу 27 – Министарство здравља, Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравства, Програмска активност 0003 – Санитарни надзор, економска класификација 465 – Остале донације и трансфери, у износу од 45.000.000 динара, од чега за Програм мониторинга хране у износу од 24.500.000 динара.

II. Мере које ће се предузети у случају присуства физичких, хемијских и биолошких контаминената и других неусаглашености

У случају да се утврди присуство физичких, хемијских и биолошких контаминената, односно неусаглашености са прописаним вредностима и других неусаглашености, надлежни орган спроводи и то:

1) активности како би се осигурало да субјекат у пословању храном исправи недостатак, узимајући у обзир природу неусаглашености и претходне случајеве неусаглашености истог субјекта у пословању;

2) мере, укључујући узимање службеног узорка, за које се сматра да су потребне како би се осигурала безбедност хране или усаглашеност са прописима о храни;

3) забране промета;

4) мере којима се привремено забрањује употреба објекта, просторија, опреме на одређени временски период;

5) друге мере и предузимају друге одговарајуће радње.

III. Структура органа и организација за спровођење програма

Програм мониторинга спроводи министарство надлежно за послове здравља преко института и завода за јавно здравље у сарадњи са санитарном инспекцијом. Лабораторијска испитивања из Програма мониторинга врше овлашћене лабораторије института и завода за јавно здравље.

IV. Други параметри од значаја за спровођење Програма мониторинга

1. План мониторинга

План мониторинга којим се одређује врста анализа, врста хране која ће се анализирати, број узорака који ће се користити приликом анализе дат је у Табели 1 – План мониторинга хране за 2023. годину.

Табела 1. План мониторинга хране за 2023. годину

План мониторинга хране за 2023. годину

Институти и заводи за јавно здравље (мрежа)

Редни број

Предмет испитивања

Опасност

Место узорковања

Укупан број узорака

Динамика узорковања по кварталима (К) у 2023. години

Параметри испитивања

1.

Почетне формуле за одојчад

Неправилности у декларацији, одступање од максимално дозвољених концентрација контаминената, садржаја глутена, микробиолошка неисправност

Објекти за промет на мало

50

3,4

провера декларације; садржај глутена; садржај олова, кадмијума, живе, арсена; садржај афлатоксина М1; Salmonella spp.; Listeria monocytogenes; Enterobacter sakazakii

2.

Прелазне формуле за одојчад

Неправилности у декларацији, одступање од максимално дозвољених концентрација контаминената, садржаја глутена, микробиолошка неисправност

Објекти за промет на мало

25

3,4

провера декларације; садржај глутена; садржај олова, кадмијума, живе, арсена; садржај афлатоксина М1; Salmonella spp.; Listeria monocytogenes

3.

Храна за одојчад и малу децу (прерађене намирнице на бази жита)

Неправилности у декларацији, одступање од максимално дозвољених концентрација контаминената, микробиолошка неисправност

Објекти за промет на мало

40

2,3,4

провера декларације; садржај олова, кадмијума, живе, арсена; садржај афлатоксина Б1, охратоксина А, патулина, деоксиниваленола, зеараленона, фумонизина; Salmonella spp.; Sulfitoredukujuće klostridije

Неправилности у декларацији, одступање од максимално дозвољених концентрација контаминената, садржаја глутена, микробиолошка неисправност

Објекти за промет на мало

10

2

провера декларације; садржај глутена; садржај олова, кадмијума, живе, арсена; садржај афлатоксина Б1, охратоксина А, патулина, деоксиниваленола, зеараленона, фумонизина; Salmonella spp.; Sulfitoredukujuće klostridije

4.

Храна за одојчад и малу децу (остале прерађене намиринице)

Неправилности у декларацији, одступање од максимално дозвољених концентрација контаминената, микробиолошка неисправност

Објекти за промет на мало

40

2,3,4

провера декларације; садржај олова, кадмијума, живе, арсена; садржај афлатоксина Б1, охратоксина А, патулина, деоксиниваленола, зеараленона, фумонизина; Salmonella spp.; Listeria monocytogenes; Sulfitoredukujuće klostridije

Неправилности у декларацији, одступање од максимално дозвољених концентрација контаминената, садржаја глутена, микробиолошка неисправност

Објекти за промет на мало

10

2

провера декларације; садржај глутена; садржај олова, кадмијума, живе, арсена; садржај афлатоксина Б1, охратоксина А, патулина, деоксиниваленола, зеараленона, фумонизина; Salmonella spp.; Listeria monocytogenes; Sulfitoredukujuće klostridije

5.

Храна за особе интоларентне на глутен

Неправилности у декларацији, одступање од максимално дозвољених концентрација контаминената, садржаја глутена, микробиолошка неисправност

Објекти за промет на мало

96

3

провера декларације; садржај глутена; садржај олова, кадмијума, живе, арсена; садржај афлатоксина Б1, охратоксина А, деоксиниваленола, зеараленона; Salmonella spp.

6.

Додаци исхрани (дијететски суплементи) витаминско-минералног састава без биљних састојака

Неправилности у декларацији, одступање од максимално дозвољених концентрација контаминената, микробиолошка неисправност

Објекти за промет на мало

272

1,2,3,4

провера декларације; садржај олова, кадмијума, живе; Salmonella spp.

7.

Со за исхрану људи и производњу хране

Одступање од основног састава, одступање од прописаног садржаја калијум јодида/јодата, pH, неправилности у декларацији, одступање од максимално дозвољених концентрација контаминената

Објекти за промет на мало

400

1,2

провера декларације; садржај натријум хлорида, калијум јодида/јодата; pH вредност; садржај олова, кадмијума, живе, арсена, бакра;

8.

Прехрамбени адитиви

Одступање од спецификације, неправилности у декларацији, одступање од максимално дозвољених концентрација контаминената, неодговарајућа сензорска својства, микробиолошка неисправност

Објекти за промет на мало

175

2,4

провера декларације; садржај олова, кадмијума, живе, арсена; остатак после жарења, индекс рефракције, садржај адитива/идентификација; губитак сушењем; релативна густина; Salmonella spp.

9.

Вода за пиће у оригиналној амбалажи (природна минерална вода)

Неодговарајућа физичко-хемијска својства, одступање од максимално дозвољених концентрација контаминената, микробиолошка неисправност

Објекти за промет на мало

250

1,2,3,4

температура, pH вредност, електропроводљивост на 20 °C, амонијак, нитрити, нитрати, хлориди, сулфати,
флуориди, остатак испарења на 180 °C, алкалитет, хидрогенфосфати, силикати, хидрогенкарбонати, метацилицијумова киселина, цијаниди, калцијум, магнезијум, гвожђе, манган, натријум, калијум, олово,
бакар, хром, кадмијум, никл, арсен, жива, селен, баријум, стронцијум, бор, литијум, антимон, аеробне мезофилне бактерије на 36C, аеробне мезофилне на 22C, колиформне бактерије, ешерихија коли, стрептококе фекалног порекла, сулфиторедукујуће клостридије, псеудомонас аеругиноза.

10.

Вода за пиће у оригиналној амбалажи (природна изворска вода)

Неодговарајућа физичко-хемијска својства, одступање од максимално дозвољених концентрација контаминената, микробиолошка неисправност

Објекти за промет на мало

160

1,2,3,4

Боја, мутноћа, pH вредност, гвожђе, манган, олово, бакар, алуминијум, цинк, хром, кадмијум, никл, арсен, жива, аеробне мезофилне бактерије на 36C, аеробне мезофилне на 22C, колиформне бактерије, ешерихија коли, стрептококе фекалног порекла, сулфиторедукујуће клостридије, псеудомонас аеругиноза.

2. Услови и начин узимања и чувања узорка, лабораторијске методе и начин извештавања

2.1. Одређивање броја узорака, врсте испитивања и начина извештавања

Број узорака и врсту испитивања на нивоу управног округа, одређује надлежни орган у складу са Табелом 1. овог програма. Извештај о спровођењу Плана мониторинга доставља се надлежном органу на кварталном нивоу у форми збирне табеле чија је садржина дата у Табели 2 – Извештај о спровођењу Плана мониторинга.

2.2. Поступак за узимање узорака

Узимање узорака хране за потребе спровођења мониторинга обавља санитарна инспекција у сарадњи са овлашћеним лабораторијама института/завода за јавно здравље за испитивање узорака у оквиру мониторинга хране. Службени узорак узима се у складу са условима који су прописани у овом одељку. У случају да се утврди присуство микробиолошких, хемијских и биолошких опасности, спроводи се службена контрола. Узорци за микробиолошка испитивања узимају се асептично помоћу стерилног прибора, у стерилне посуде/стерилне кесе, водећи рачуна да не дође до контаминације узорка из околине и/или са површине амбалаже. Узорци за хемијска испитивања пакују се у паковања која су хемијски неутрална.

2.3. Обележавање узорака

Храна узоркована у мониторингу се обележава одговарајућом ознаком и доставља институту/заводу за јавно здравље на анализу, уз записник о узорковању чија је садржина наведена у Табели 3 – Записник о узимању узорака хране.

У институту/заводу за јавно здравље се приликом пријема узорка за анализе попуњава записник о пријему узорка, чија је садржина дата у Табели 4 – Попуњени записник о пријему узорка доставља се санитарном инспектору који је спровео узорковање.

2.4. Чување и транспорт свих врста узорака

Чување и транспорт узорака до почетка лабораторијских испитивања треба да буде такав да не дође до промена интегритета узорка, контаминације узорка, промене његових сензорских карактеристика. Храна се након узорковања мора допремити у институт/завод за јавно здравље у периоду не дужем од 24 часа од тренутка узимања. Узорци за микробилошка испитивања транспортују се на начин да транспортна посуда и/или возило за транспорт одржавају температуру хране до +4 °C, односно замрзнутих производа до -18 °C. Узорци за хемијска испитивања се не замрзавају. Током транспорта и чувања незамрзнутих узорака до испитивања не сме доћи до замрзавања.

2.5. Узорковање у промету на мало

Узорковање хране у промету на велико и промету на мало врши се узимањем узорка кога чини једна јединица оригинално запаковане хране или количина која је потребна за вршење одређених испитивања.

2.6. Испитивање узорака хране

Испитивање узорака хране у оквиру Програма мониторинга врши се у институтима/заводима за јавно здравље. Резултати испитивања се достављају надлежном органу без одлагања, а најкасније до 14 дана од дана узорковања. У току спровођења Програма мониторинга методе које се користе за испитивање узорака морају бити акредитоване и/или валидоване у складу са захтевима прописа којим се уређује здравствена исправност/безбедност предмета опште употребе.

Институт за јавно здравље Србије је дужан да на основу резултата спроведеног Програма мониторинга, достави Министарству извештај о здравственој исправности хране на територији Републике Србије са стручном анализом и предлогом мера, најкасније до 31. јула текуће године за првих шест месеци и до 31. јануара наредне године за претходну годину.

ПРИЛОЗИ:

Табела 2. Извештај о спровођењу Плана мониторинга хране

Р. бр. узорка

Датум узорковања

Место узорковања

Назив и адреса субјекта у пословању храном

Предмет испитивања (врста узорка)

Врста испитивања (опасности)

Број службених узорака

Утврђене неусаглашености

Предузете мере