На основу члана 132. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о полагању испита за лиценцу за секретара установе образовања и васпитања

"Службени гласник РС", број 96 од 2. новембра 2023.

Предмет правилника

Члан 1.

Овим правилником уређују се ближи услови за рад секретара установе образовања и васпитања (у даљем тексту: установа), начин и програм увођења у посао, припрема кандидата за полагање испита за лиценцу секретара (у даљем тексту: кандидат), програм испита за лиценцу секретара, начин, поступак и рок за пријаву полагања испита, састав и начин рада комисије Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине пред којом се полаже испит, садржај и образац лиценце за секретара, начин вођења регистра издатих лиценци за секретара, накнаде за рад чланова комисије и остала питања у вези са полагањем испита за лиценцу за секретара установе.

Ближи услови за рад секретара установе

Члан 2.

Послове секретара установе (у даљем тексту: секретар) може да обавља лице које има одговарајуће високо образовање у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) и дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Послове секретара, без лиценце, најдуже две године од дана заснивања радног односа у установи, може да обавља:

1) Секретар – приправник;

2) лице које испуњава услове за секретара, у погледу стеченог образовања са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике;

3) лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног секретара.

Увођење у посао и полагање испита за лиценцу за секретара

Члан 3.

Обавезу увођења у посао и полагање испита за лиценцу за секретара, у складу са законом, има секретар – приправник и лице које ради на пословима секретара установе, са радним стажом стеченим ван установе образовања и васпитања, а није савладао програм увођења у посао и нема положен испит за лиценцу за секретара (у даљем тексту: секретар – приправник).

Секретар који има положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит, сматра се да поседује лиценцу за секретара, у складу са Законом.

Програм увођења у посао секретара

Члан 4.

Секретар – приправник се уводи у посао и оспособљава за самосталан рад савладавањем Програма за увођење у посао секретара.

Програм увођења у посао секретара – приправника одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део (ПРИЛОГ 1.).

Члан 5.

Секретар – приправник се уводи у посао и оспособљава за самосталан рад, по правилу, у установи у којој је запослен.

Ментор

Члан 6.

Секретару – приправнику директор решењем одређује ментора са листе секретара установа коју утврди надлежна школска управа у складу са законом.

За ментора може бити одређен секретар који има положен испит за лиценцу за секретара, положен стручни испит за секретара или положен правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит и најмање три године радног искуства на пословима секретара.

Начин увођења у посао секретара

Члан 7.

Ментор уводи секретара – приправника у посао секретара у периоду од годину дана тако што му пружа непосредну саветодавну помоћ у савладавању Програма увођења у посао секретара и обављању послова секретара.

Ментор подноси извештај директору установе о оспособљености секретара – приправника за самостално обављање послова секретара, најкасније у року од 15 дана од истека рока из става 1. овог члана.

Документација

Члан 8.

Секретар – приправник и ментор сачињавају документацију о увођењу у посао секретара.

Секретар – приправник сачињава документацију о свом раду и поступању по препорукама ментора за унапређивање свих облика рада, током увођења у посао и рада са ментором.

Ментор сачињава документацију о раду секретара – приправника у савладавању Програма увођења у посао секретара, датим препорукама за унапређивање рада секретара-приправника и поступању секретара – приправника по датим препорукама за време рада са секретаром – приправником.

Секретар – приправник коме престане радни однос у установи пре истека приправничког стажа, преноси у другу установу документацију о свом раду као и мишљење ментора о увођењу у посао секретара до дана престанка радног односа.

Обука као услов за приступање испиту за стицање лиценце за секретара

Члан 9.

Похађање обуке је услов за приступање испиту за стицање лиценце за секретара.

Обука има за циљ оспособљавање кандидата за стицање компетенција секретара и остварује се у складу са програмом који је саставни део овог правилника.

Обуку остварује Завод за унапређивање образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод).

Трајање обуке

Члан 10.

Обука се остварује у трајању од 48 сати, односно шест радних дана, по правилу, кроз непосредни рад.

Пријављивање за похађање обуке

Члан 11.

Установа пријављује секретара – приправника за похађање прописане обуке надлежној школској управи.

Уз пријаву установа подноси потврду директора да је секретар – приправник савладао Програм увођења у посао секретара.

Школска управа обавештава Завод о секретарима – приправницима који испуњавају услове за похађање обуке.

Завод обавештава секретаре – приправнике о времену, месту и начину организовања обуке.

Трошкове обуке за секретара – приправника сноси установа у којој је запослен.

Средства за похађање обуке, као средства стручног усавршавања кандидата запосленог у установи обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе, у складу са Законом.

Потврда о похађању обуке

Члан 12.

Завод издаје потврду о савладаном програму обуке.

Испит за лиценцу за секретара

Члан 13.

Секретар – приправник који је на основу извештаја ментора савладао Програм увођења у посао секретара и савладао обуку за полагање испита за лиценцу за секретара стиче право на полагање испита за лиценцу за секретара (у даљем тексту: испит за лиценцу).

Потврду о савладаном програму обуке као услова за приступање испиту за лиценцу секретар – приправник доставља уз пријаву за полагање испита за лиценцу секретара.

Испитом за лиценцу проверава се оспособљеност секретара – приправника за самостално обављање послова секретара.

Члан 14.

Испит за лиценцу секретар – приправник полаже најкасније у року од две године од дана заснивања радног односа.

Полагање испита за лиценцу организује се током читаве године.

Члан 15.

Испит за лиценцу полаже се у просторијама министарства надлежног за послове образовања (у даљем тексту: Министарство), а уколико је седиште установе на територији аутономне покрајине, у просторијама надлежног органа аутономне покрајине (у даљем тексту: покрајински секртетаријат), на начин и по програму прописаним овим правилником.

Члан 16.

Испит за лиценцу састоји се од писменог и усменог дела.

Писмени део испита садржи теме из делокруга нормативних послова секретара.

Усмени део испита садржи следеће области:

1) Прописи из области образовања и васпитања;

2) Управни поступак и управни спор;

3) Радно законодавство.

Компетенције секретара (дигитална писменост и пословна комуникација) стичу се на обуци коју остварује Завод, и не проверавају се на испиту за лиценцу.

Програм испита за лиценцу за секретара одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део (ПРИЛОГ 2.).

Комисија

Члан 17.

Испит за лиценцу полаже се пред комисијом за полагање испита за лиценцу за секретара (у даљем тексту: Комисија).

Комисију чине: председник, заменик председника,чланови и секретар.

Комисију именује министар, односно покрајински секретар надлежан за послове образовања.

Председник Комисије представља и заступа Комисију, организује и руководи радом Комисије и стара се о законитости рада Комисије.

У случају одсуства или привремене спречености за рад председника Комисије све његове надлежности, права и обавезе преносе се на заменика председника Комисије.

Чланови Комисије су испитивачи на писменом и усменом делу испита.

Члан Комисије може бити: дипломирани правник – мастер, мастер правник или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, запослен у Министарству, односно Покрајинском секретаријату, са најмање пет година радног искуства на изради или примени прописа из области образовања и васпитања.

Секретар Комисије обавља административно-техничке послове за потребе Комисије.

За одређене области из Програма испита за лиценцу, могу се ангажовати испитивачи који нису у саставу Комисије.

Председнику, заменику председника, члановима и секретару Комисије, као и ангажованим лицима из става 7. овог члана припада накнада за обављене послове из делокруга рада Комисије, коју решењем одређује министар.

Поступак полагања испита за лиценцу

Члан 18.

Захтев за полагање испита за лиценцу секретар – приправник подноси установи након истека приправничког стажа, савладаног Програма за увођење у посао секретара и савладаног програма обуке као услова за приступање испиту за лиценцу за секретара.

По пријему захтева из става 1. овог члана, а најкасније у року од 15 дана од дана његовог подношења, установа подноси пријаву за полагање испита за лиценцу Министарству, односно покрајинском секретаријату (у даљем тексту: пријава).

Уз пријаву из става 2. овог члана доставља се:

1) оверена копија дипломе о стеченом образовању пријављеног кандидата за полагање испита за лиценцу;

2) потврда директора да је кандидат савладао Програм увођења у посао секретара;

3) потврда о савладаном програму обуке као услова за приступање испиту за лиценцу;

4) копија уговора о раду;

5) копија личне карте кандидата;

6) доказ о уплати трошкова полагања испита.

Члан 19.

Обавештење о времену и месту полагања испита за лиценцу Министарство, односно покрајински секретаријат, доставља установи која је поднела пријаву за кандидата, најкасније 30 дана пре дана полагања испита.

Члан 20.

Испит за лиценцу полаже се, по правилу, у току једног дана.

Кандидат прво полаже писмени део на тему коју одреди члан Комисије.

Израда писменог рада траје два сата.

На писменом делу испита кандидат може да користи одговарајуће прописе.

Члан Комисије из става 2. овог члана оцењује писмени део испита.

Кандидат пред чланом Комисије из става 2. овог члана брани свој писмени рад.

Члан 21.

Пре почетка усменог дела испита, кандидату се саопштава резултат писменог дела испита.

Кандидат који је положио писмени део испита има право да полаже усмени део испита.

Оцењивање на испиту за лиценцу

Члан 22.

Успех кандидата на испиту за лиценцу оцењује се из сваке области на усменом делу испита и на писменом делу.

Успех кандидата на испиту за лиценцу оцењује се описном оценом „положио” и „није положио”.

Кандидату који положи испит издаје се лиценца за секретара.

Поправни испит

Члан 23.

Кандидат који из највише две испитне области буде оцењен оценом „није положио”, има право да полаже поправни испит.

Поправни испит полаже се након истека најмање 30 дана од полагања испита за лиценцу.

Уколико кандидат неоправдано не приступи полагању поправног испита, односно ако не покаже потребно знање из области које полаже, сматра се да није положио испит за лиценцу.

Поновно полагање испита за лиценцу

Члан 24.

Кандидат који на усменом делу испита буде оцењен оценом „није положио” из све три области, није положио испит за лиценцу.

Кандидат из става 1. овог члана може поново да полаже испит за лиценцу након истека најмање 30 дана од дана претходног полагања испита за лиценцу.

Одустајање од испита и одлагање испита

Члан 25.

Кандидат који је започео полагање испита за лиценцу, а у току испита је одустао од даљег полагања испита, или који не преда писмени рад, сматра се да испит није положио.

Члан 26.

Комисија може да одложи испит за лиценцу на захтев кандидата ако је оправдано спречен да приступи полагању испита за лиценцу или ако је одустао од полагања испита за лиценцу из оправданих разлога.

Члан 27.

Кандидату који је започео полагање испита за лиценцу и коме је Комисија одобрила одлагање, признаје се део испита који је положио до наступања разлога за одлагање.

Члан 28.

Ако кандидат у одобреном року за одлагање не приступи полагању испита за лиценцу, сматра се да испит није положио.

Записник о полагању испита за лиценцу

Члан 29.

О току полагања испита за лиценцу за секретара води се записник.

Записник садржи: састав Комисије, име и презиме кандидата, место, дан и час полагања испита за лиценцу, тему писменог дела испита и питања из усменог дела испита, оцену писменог дела испита и оцене из усменог дела испита, успех на испиту за лиценцу и друге податке од значаја за полагање стручног испита.

Записник о току испита за лиценцу води секретар Комисије.

Записник потписују председник, чланови и секретар Комисије.

Саставни део записника је писмени рад кандидата.

Трошкови полагања испита за лиценцу

Члан 30.

Висину трошкова полагања испита за лиценцу за секретара утврђује решењем министар.

Трошкове првог полагања испита за лиценцу за секретара, као и трошкове поправног испита, сноси установа у којој је кандидат запослен.

Трошкове поновног полагања испита за лиценцу сноси кандидат.

Евиденција о испитима

Члан 31.

Евиденцију о кандидатима који су положили испит за лиценцу, у оквиру Јединственог информационог система просвете (у даљем текстру: ЈИСП), води Министарство, у складу са Законом.

Регистар секретара установе којима је издата лиценца води Министарство, у складу са законом.

Садржај и образац лиценце за секретара

Члан 32.

Лиценца се издаје секретару установе који положи испит за лиценцу.

Образац лиценце садржи следеће податке:

1) назив и Mали грб Републике Србије;

2) назив министарства/надлежног покрајинског органа;

3) назив: ДОЗВОЛА ЗА РАД – ЛИЦЕНЦА за секретара установе образовања и васпитања;

4) место на које се уписује име, (име једног родитеља) и презиме кандидата;

5) место на које се уписује стручни/академски назив из дипломе;

6) датум полагања испита за лиценцу;

7) регистарски број лиценце;

8) датум издавања лиценце;

9) печат и потпис министра.

Лиценца се штампа на обрасцу формата А4, 250-грамска кунсдрук-мат хартија на којој се налази у позадини лик Доситеја Обрадовића у светлобраон боји.

Образац лиценце одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део (ПРИЛОГ 3.).

Министарство издаје дупликат лиценце на обрасцу прописаном овим правилником, на чијем се горњем десном углу исписује реч: „ДУПЛИКАТ” словима величине 5 mm.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 33.

Секретар за кога је установа поднела захтев за полагање лиценце за секретара пре ступања на снагу овог правилника, полаже испит за лиценцу без достављања Потврде о похађању обуке као услова за приступање испиту за стицање лиценце за секретара.

Секретар из става 1. овог члана, испит за лиценцу полаже у складу са чланом 16. овог правилника, по прописаном програму и садржини испита за лиценцу за секретара (ПРИЛОГ 2).

Члан 34.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 8/11).

Члан 35.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00205/2023-04

У Београду, 26. октобра 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

ПРОГРАМ
УВОЂЕЊА У ПОСАО СЕКРЕТАРА УСТАНОВЕ

Савладавањем програма увођења у посао из члана 3. став 2. овог правилника секретар-приправник се оспособљава за самостално обављање послова секретара установе тако што:

1. Познаје, разуме, прати и примењује релевантне прописе из области:

1) образовања и васпитања;

2) управног поступка и управног спора и

3) радног законодавства.

(1) Прописи из области образовања и васпитања

а) познаје, прати и примењује:

– законе, подзаконске и друге акте из области образовања и васпитања, и то:

– прописе којима се уређују права детета и ученика;

– прописе којима се уређује поступак оцењивања ученика;

– прописе којима се уређује остваривање права, обавеза и одговорности ученика;

– прописе којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених;

– прописе који се односе на правну заштиту и престанак радног односа у установи,

б) познаје и прати:

– вођење евиденције и издавање јавних исправа у образовању и васпитању;

– прописе који се односе на стицање, суспензију и одузимање лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника, директора и секретара и

– друге прописе потребне за остваривање делатности образовања и васпитања;

в) познаје:

– програме образовања и васпитања и (прати измене и допуне ради предузимања послова из свог делокруга рада);

– надлежност органа установе;

– надлежности установа и других организација које обављају делатност образовања и васпитања;

– послове државне управе који су поверени аутономној покрајини;

– прописе из области канцеларијског пословања;

– начин вршења надзора у установи (педагошко-инструктивни и управно-инспекцијски),

г) разуме:

– значај законитог вођења школске евиденције и документације коју води установа и њиховог чувања;

– значај јавних исправа и поступак издавања у складу са законом.

(2) Управни поступак и управни спор

– обавља правне послове везане за статусне промене у установи;

– израђује предлог првостепене и другостепене одлуке;

– израђује предлог уговора које закључује установа;

– обавља правне послове везане за упис деце, ученика и одраслих;

– обавља правне послове везане за права, обавезе и одговорности деце и ученика;

– обавља правне послове везане за јавне набавке у сарадњи са финансијском службом установе;

– обавља правне послове и пружа стручну помоћ у вези са избором, односно радом органа установе;

– обавља и друге управне и правне послове.

(3) Радно законодавство

а) познаје, прати и примењује:

– прописе у вези са заснивањем радног односа запосленог;

– прописе и обавља правне послове у вези са престанком радног односа запосленог;

– прописе којима се остварује заштита права запосленог,

б) познаје:

– услове за рад запослених у установи;

– и прати прописе о плати, накнади плате и другим примања запослених;

– познаје и прати прописе којим се уређује проглашавање лица за чијим је радом делимично или потпуно престала потреба у установи,

в) пружа:

– стручну подршку, координира рад комисије и обавља правне послове у вези са спровођењем конкурса за избор директора установе;

– стручну помоћ конкурсној комисији и обавља правне послове у вези са спровођењем конкурса за пријем у радни однос у установи,

г) израђује предлог:

– споразума о преузимању запослених;

– уговора и измена уговора о раду;

– уговора и измена уговора о привременим, повременим пословима;

– решења којим се утврђује статус запосленог у погледу рада са пуним или непуним радним временом;

– решења за рад преко пуне норме;

– решења о структури радног времена (четрдесеточасовна радна недеља);

– решења о коришћењу годишњег одмора и других права на одсуство запосленог у установи;

– решења за реализацију завршног испита и опште, уметничке и стручне матуре;

– решења за исплату јубиларне награде, солидарне помоћи и отпремнине за запослене,

д) обавља:

– правне послове у вези са дисциплинском и материјалном одговорношћу запосленог;

– води персонални досије (активу и пасиву) запослених.

2. Нормативни послови

– израђује предлоге општих и појединачних аката установе;

– прати доношење, измене и допуне закона и подзаконских аката донетих на основу закона и сачињава предлог за усаглашавање општих (правних) аката установе са истим;

– прати објављивање општих аката и обавештава све заинтересоване стране о одлукама органа и друга питања, у складу са законом.

Евиденција и документација

– разуме значај и усмерава правилно вођење евиденције и документације о раду установе;

– обезбеђује поверљивост података о деци, ученицима, родитељима, односно законским заступницима и запосленима у установи.

Професионални развој

– учествује у различитим облицима стручног усавршавања:

– учествује у планирању развоја установе у сарадњи са надлежним органима установе, запосленима и свим заинтересованим странама;

– показује отвореност и спремност за промене и прихвата и подржава иновације у раду.

3. Дигитална писменост

– поседује знања, вештине и способности за употребу дигиталних уређаја и апликација;

– зна да користи Microsoft Office софтверски пакет;

– обезбеђује потребне податке из делокруга рада секретара ради уноса у прописане регистре;

– разуме значај чувања и безбедности података и значај спречавања њихове злоупотребе.

4. Пословна комуникација

– познаје начин пословног комуницирања;

– сарађује са директором и запосленима установе;

– прати прописе и о томе (по потреби) информише запослене;

– сарађује са децом, ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима;

– негује односе међусобног разумевања и уважавања личности, деце, ученика, запослених, родитеља, односно других законских заступника;

– сарађује са министарством, школском управом, јединицом локалне самоуправе, градом, органима, организацијама, стручним службама и другим физичким и правним лицима.

ПРИЛОГ 2.

ПРОГРАМ И САДРЖИНА
ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦУ ЗА СЕКРЕТАРА УСТАНОВЕ

I. ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Предмет закона; образовање и васпитање; право на образовање и васпитање; право на бесплатно образовање; употреба језика; квалитет образовања и васпитања; општи принципи образовања и васпитања; циљеви образовања и васпитања; исходи образовања и васпитања; стандарди образовања и васпитања; кључне компетенције за целоживотно учење; опште међупредметне компетенције; делатност образовања и васпитања; остваривање образовно-васпитног рада; евиденције и јавне исправе; надзор.

Остваривање образовања и васпитања

Упис деце у предшколску установу; упис ученика у основну школу; упис ученика у средњу школу; упис у развојну групу у предшколској установи и у школу за образовање ученика са сметњама у развоју; упис у музичку, односно балетску школу; одговорност за упис и редовно похађање наставе; упис страног држављана и лица без држављанства и тражиоца држављанства; оглед; трајање предшколског васпитања и образовања; трајање основног образовања и васпитања; трајање средњег образовања и васпитања и стручног усавршавања; трајање других облика стручног образовања; школска и радна година; време које ученик проводи у школи.

Развој, обезбеђивање и унапређивање квалитета образовања и васпитања

Министарство: надлежност; школска управа; врсте савета; Национални просветни савет: састав и надлежност; састав Савета за стручно образовање и образовање одраслих: састав и надлежност; Секторска већа; Заводи: Завод за унапређивање образовања и васпитања; Центар за развој програма и уџбеника; Центар за стручно образовање и образовање одраслих; Центар за професионални развој запослених у образовању; Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; Центар за осигурање квалитета рада установа; Центар за испите; Центар за међународна, национална испитивања и развојно-истраживачке послове; Центар за образовну технологију; Стручне комисије; Однос Министарства према Националном просветном савету, Савету за стручно образовање и образовање одраслих и заводима; Обезбеђивање квалитета рада установе; Развојни план установе; Оглед; Установа вежбаоница; Модел установа; Ресурсни центар: Центар за стручно усавршавање.

Програми образовања и васпитања и завршни испити

Програми образовања и васпитања у установи; основе програма предшколског васпитања и образовања; предшколски програм; национални оквир образовања и васпитања; планови и програми наставе и учења основног и средњег образовања и васпитања; школски програм; годишњи план рада; уџбеници; квалификација и стандард квалификације; други облици стручног образовања и њихови програми; основе васпитног програма и програм васпитног рада; надлежност и поступак за доношење програма образовања и васпитања; доношење програма образовања и васпитања установа; доношење и објављивање програма образовања и васпитања установа; настава у природи, екскурзија и студијско путовање; настава у иностранству; праћење и оцењивање ученика; оцењивање и напредовање ученика; владање ученика; општи успех; индивидуални образовни план; интерресорна комисија; завршни испити у основном и средњем образовању и васпитању.

Права детета и ученика, обавезе и одговорности ученика

Права детета на основу Универзалне декларације о људским правима ОУН (1948. год.), Конвенције о правима детета ОУН (1989. год.), Повеље о људским и мањинским правима и грађанским слободама, Устава Републике Србије, Законa о основама система образовања и васпитања и посебних закона којима се уређује предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање.

Права детета и ученика; обавезе ученика; пријава Министарству ради заштите права детета и ученика; приговор на оцењивање, оцену и испит; одговорност ученика; одговорност родитеља; васпитно-дисциплински поступак; васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика; одељењска заједница; ученички парламент.

Установе и друге организације

Делатност установе; оснивање установе; услови за оснивање установе, услови за почетак рада и обављање делатности; издвојено одељење установе; верификација установа; статусне промене; страна установа; друга организација; проширена делатност установе; аутономија установе; статут установе; средства установе; повезивање установа и запослених; ученичке задруге; мрежа јавних установа; прекид образовно-васпитног рада; забрана рада установе; укидање установе; одговорност установе за безбедност деце и ученика; правила понашања у установи; забрана дискриминације; забрана насиља, злостављања и занемаривања; забрана понашања које вређа углед, част и достојанство и забрана страначког организовања и деловања.

Органи установе

Органи установе; органи управљања; састав и именовање органа управљања; мандат органа управљања; привремени орган управљања; надлежност органа управљања; савет родитеља; општински савет родитеља; директор установе; избор директора установе; статус директора; вршилац дужности директора; надлежност и одговорност директора установе; престанак дужности директора; помоћник директора; стручни органи, тимови и педагошки колегијум установе; надлежност стручних органа, тимова и педагошког колегијума, секретар установе; послови секретара и заједничка стручна служба.

Запослени у установи

Наставници, васпитачи и стручни сарадници; сарадник, педагошки и андрагошки асистент, лични пратилац и помоћни наставник; задаци наставника и васпитача; задаци стручног сарадника; услови за пријем у радни однос; образовање наставника, васпитача и стручних сарадника; образовање наставника, васпитача и стручних сарадника из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; утврђивање стеченог образовања наставника, васпитача и стручних сарадника; услови за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; приправник; приправник – стажиста; лиценца наставника, васпитача и стручних сарадника; издавање лиценце наставнику, васпитачу и стручном сараднику; суспензија лиценце наставнику, васпитачу и стручном сараднику; одузимање лиценце наставнику, васпитачу и стручном сараднику; стручно усавршавање и професионални развој наставника, васпитача и стручног сарадника; заснивање радног односа у установи; преузимање запосленог са листе; радни однос на неодређено време; радни однос на одређено време; пробни рад; рад наставника у иностранству; уговор о извођењу наставе; радно време запосленог у установи; норма непосредног рада наставника, васпитача и стручног сарадника; одмори и одсуства; одговорност запосленог; удаљење са рада; теже повреде радне обавезе; дисциплински поступак; дисциплинске мере; престанак радног односа; правна заштита запослених.

Надзор

Инспекцијски и стручно-педагошки надзор; услови за просветног саветника; саветник – спољни сарадник и спровођење стручно-педагошког надзора

Евиденције у образовању и васпитању

Успостављање јединственог информационог система просвете; јединствени образовни број; подаци у регистру деце, ученика, одраслих и студената; подаци у регистру установа; подаци у регистру акредитованих високошколских установа; евиденција о запосленима, подаци у регистру запослених у установама; подаци у евиденцијама и регистру запослених у високошколским установама; подаци у регистру планова и програма наставе и учења; подаци у регистру акредитованих студијских програма; сврха обраде података; примаоци података из евиденција и регистара; ажурирање и чување података и заштита података.

Поверавање послова државне управе аутономној покрајини

Финансирање делатности установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Извори средстава; средства из буџета Републике Србије; средства из буџета аутономне покрајине; средства у буџету јединице локалне самоуправе; обезбеђивање средстава за виши квалитет образовања.

II. УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР

УПРАВНИ ПОСТУПАК

Уводне одредбе (управни поступак; управна ствар; општи и посебан управни поступак; употреба језика и писма).

Основна начела управног поступка (начело законитости и предвидивости; начело сразмерности; начело заштите права грађана и заштите јавног интереса; начело помоћи странци; начело делотворности и економичности поступка; начело истине и слободне оцене доказа; право странке на изјашњавање; начело самосталности у решавању; Право на жалбу и приговор; начело правноснажности решења; начело приступа информацијама и заштите подадатака.

Управни акт (појам и врсте; почетак правних дејстава управног акта), Гарантни акт (појам; заштита интереса; примена овог закона;); Управни уговор (управни уговор и његова дозвољеност; измена управног уговора због промењених околности; право органа да раскине уговор; приговор странке због неиспуњена уговорних обавеза; примена овог закона и закона којим се уређују облигациони односи); Управне радње (појам; приговор против управне радње; издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција; издавање уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција); Пружање јавних услуга (појам; приговор због начина пружања јавних услуга).

Надлежност органа (стварна надлежност; месна надлежност; месна надлежност више органа; обавезност правила о стварној и месној надлежности; посебна ограничења надлежности; сукоб надлежности); Овлашћено службено лице (овлашћено службено лице и делегација овлашћења; изузеће овлашћеног службеног лица; одлучивање о изузећу службеног лица); Сарадња и службена помоћ (јединствено управно место; међународна правна помоћ); Странка у управном поступку и њено заступање (странка у управном поступку; обустављање поступка због престанка постојања странке; процесна способност и заступање странке – процесна способност; Законски заступник и овлашћени представник странке; привремени заступник).

Пуномоћник – појам и однос са странком; дужност органа; обим пуномоћја; престанак пуномоћја; заједнички представник и заједнички пуномоћник странака; стручни помагач; превођење и тумачи.

Начини општења (основне одредбе; посебне одредбе о електронском општењу); Поднесци (облик и садржина поднеска; неуредан поднесак; предаја поднесака; евидентирање и потврда о пријему поднеска; подношење поднеска ненадлежном органу); Записници (састављање и садржина записника); Разгледање списа и обавештавање о току поступка (право на разгледање списа и обавештавање; захтев за разгледање списа и обавештавање о току поступка).

Обавештавање; Рокови; Трошкови поступка; Покретање поступка и захтеви странака; Прекид и обустављање поступка; Ток поступка до доношења решења (начин утврђивања чињеница у поступку; непосредно одлучивање; привремене мере; испитни поступак; претходно питање; усмена расправа; доказивање).

Основне одредбе о решењу; Облик и делови решења; Исправљање грешака у решењу; Рок за издавање решења; Закључак; Приговор; Жалба (право на жалбу; поступање првостепеног органа по жалби; поступање другостепеног органа по жалби); Мењање и поништавање решења у вези са управним спором; Понављање поступка; Поништавање коначног решења; Укидање решења; Поништавање, укидање или мењање правноснажног решења на препоруку заштитника грађана; Извршност решења; Управно извршење.

УПРАВНИ СПОР

Правичност суђења у управном спору; предмет управног спора; одређење управног акта, управне ствари и надлежног органа; обавезност правноснажних пресуда.

Управни суд; Врховни касациони суд; странке; тужилац; тужени; заинтересовано лице.

Коначни управни акт; ћутање управе; повраћај одузетих ствари и накнада штете; покретање спора – тужба; претходни поступак; утврђивање чињеница; судске одлуке – пресуда и решење; ванредна правна средства – захтев за преиспитивање судске одлуке и понављање поступка; трошкови управног спора; извршење пресуде; сходна примена одредаба парничног поступка и новчано кажњавање.

III. РАДНО ЗАКОНОДАВСТВО

Извори радног права

Колективни уговори и правилник о раду; међусобни однос закона, колективног уговора, правилника о раду и уговора о раду.

Радни однос

Појам запосленог, послодавца, синдиката; основна права и обавезе запослених и послодаваца; забрана дискриминације; услови за заснивање радног односа; уговор о раду; ступање на рад; пробни рад; радни однос на одређено време; радни однос са непуним радним временом; приправници; уговор о правима и обавезама директора.

Радно време

Пуно радно време; скраћено радно време; прековремени рад; распоред и прерасподела радног времена.

Одмори и одсуства

Одмор у току дневног рада, дневни и недељни одмор; годишњи одмор; одсуство уз накнаду зарада (плаћено одсуство); неплаћено одсуство; мировање радног односа.

Заштита запослених

Општа заштита запослених; заштита личних података; заштита омладине; заштита материнства; породиљско одсутво и одсуство са рада ради неге детета; одсуство са рада ради посебне неге детета или друге особе; заштите инвалида; обавештење о привременој спречености за рад.

Зарада, накнаде зараде и друга примања.

Вишак запослених.

Накнада штете.

Удаљење запосленог са рада.

Измена уговора о раду

Измена уговорених услова рада; премештај у друго место рада; упућивање на рад код другог послодавца.

Престанак радног односа

Разлози за престанак радног односа; споразумни престанак радног односа; отказ од стране запосленог; отказ од стране послодавца; поступак у случају отказа; посебна заштита од отказа уговора о раду; отказни рок и новчана накнада; незаконити отказ.

Остваривање и заштита права запослених

Остваривање и заштита права запослених; рокови застарелости потраживања из радног односа; привремени и повремени послови; уговор о делу; допунски рад; синдикат запослених; репрезентативност синдиката.

Колективни уговори

Врсте колективних уговора; учесници у закључивању колективног уговора; преговарање и закључивање колективног уговора; примена колективних уговора; регистрација и објављивање колективног уговора.

Надзор над применом прописа о радним односима.

IV. НОРМАТИВНИ ПОСЛОВИ

Израда предлога општих и појединачних акта установе; праћење доношења, измена и допуна закона и подзаконских аката и израда предлога за усаглашавање општих (правних) аката установе са истим; израда предлога решења и уговора; праћење објављивања општих аката и обавештавање заинтересованих страна о одлукама органа установе у складу са законом.

V. ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

Употреба дигиталних уређаја и апликација; коришћење Microsoft Office софтверског пакета; обезбеђивање потребних података из делокруга рада секретара ради уноса у прописане регистре; чување и безбедност података и значај спречавања њихове злоупотребе.

VI. ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

Начини пословног комуницирања; сарадња са директором и запосленима установе; праћење прописа и информисање запослених; сарадња са децом, ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима; неговање односа међусобног разумевања и уважавања личности, деце, ученика, запослених, родитеља, односно других законских заступника; сарадња са министарством, школском управом, јединицом локалне самоуправе, градом, органима, организацијама, стручним службама и другим физичким и правним лицима.

ПРИЛОГ 3.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

ДОЗВОЛА ЗА РАД – ЛИЦЕНЦА

ЗА СЕКРЕТАРА УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

________________________________________________________

Име (име једног родитеља) и презиме

________________________________________________________

стручни/академски назив из дипломе

Положио/ла је испит за лиценцу пред Комисијом за полагање испита за лиценцу за секретара установе образовања и васпитања,
дана _________20_____ године.

Лиценца се издаје на основу Правилника о полагању испита за лиценцу секретара установе образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број ……………./202..).

Број ______________

Београд,

М. П.

Министар,

_______________

___________________

ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА:

– Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21)

– Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 101/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 10/19 и 129/21)

– Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 10/19 , 27/18 – др. закон и 129/21)

– Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон, 6/20, 52/21 и 129/21)

– Закон о дуалном образовању („Службени гласник РС”, бр. 101/17, 6/20 и 76/23)

– Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 88/17 – др. закон, 27/18 – др. закон и 6/20 – др. закон)

– Закон о просветној инспекцији („Службени гласник РС”, бр. 27/28, 129/21, 76/23 и 76/23 – др. закон)

– Закон о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18)

– Закон о ученичком и струдентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19)

– Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 45/91, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 101/05 – др. закон, 30/10, 47/18 и 48/18 – испр.)

– Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – УС)

– Закон о управним споровима („Службени гласник РС”, број 111/09)

– Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење)

– Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС”, број 36/10)

– Закон о штрајку („Службени лист СРЈ”, број 29/96 и „Службени гласник РС”, бр. 101/05 – др. закон и 103/12 – одлука УС)

– Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС”, број 30/10)

– Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС”, бр. 21/15, 16/18 – др. пропис, 8/19 – др. пропис, 92/20, 27/22 – др. пропис и 123/22)

– Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 97/20, 6/23 и 55/23 – др. пропис)

– Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду („Службени гласник РС”, број 62/10)

– Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08 , 108/08, 113/08, 79/09, 25/10 и 91/10); 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон , 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон, 19/21, 48/21, 73/23 и 83/23)

ОСТАЛА ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА

– Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 98/06 и 16/22 – др. пропис)

– Закон о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18)

– Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон)

– Закон о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 128/20, 116/22 и 62/23)

– Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/23)

– Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС”, бр. 101/07 и 49/21)

– Закон о утврђивању надлежности АП Војводина („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12 – одлука УС, 18/20 – др. закон и 111/21 – др.закон)

– Закон о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон и 83/14 – др. закон)

– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)

– Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18)

– Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, бр. 22/09 и 52/21)

– Закон о заштитнику грађана („Службени гласник РС”, број 105/21)

– Закон о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20)

– Закон о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05 – др. закон), види: члан 62. Уредбе – 41/02-1)

– Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18)

– Закон о буџетском систему, Закон о буџету и прописе који уређују плате запослених у јавним службама

– Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19)

– Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18, 6/20, 129/21 и 76/23)

– Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/19, 16/22 и 6/23)

– Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/19 и 16/20)

– Правилник о јединственом информационом систему просвете („Службени гласник РС”, број 81/19)

– Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја („Службени гласник РС”, број 81/19)

– Правилник о упису ученика у средњу школу („Службенои гласник РС”, бр. 23/23 и 34/23)

– Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 34/19, 59/20 и 81/20)

– Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 82/15, 59/20 и 95/22)

– Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој школи и породици („Службени гласник РС”, број 70/18)

– Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС”, број 74/18)

– Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС”, број 80/18)

– Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи („Службени гласник РС”, број 102/22)

– Правилник о евиденцији у средњој школи („Службени гласник РС”, број 56/19) („Службени гласник РС”, број 102/22)

– Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Службени гласник РС”, бр. 102/22 и 34/23)

– Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе („Службени гласник РС”, број 47/94)

– Правилник о дипломама за изузетан успех у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 139/22 и 43/23)

– Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама („Службени гласник РС”, бр. 37/93 и 43/15)

– Правилник о начину организовања наставе за ученике на дужем кућном и болничком лечењу („Службени гласник РС”, број 66/18)

– Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања наставе код куће за ученике основне школе („Службени гласник РС”, број 109/20)

– Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања наставе на даљину у основној школи („Службени гласник РС”, број 109/20)

– Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/19)

– Правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Службени гласник РС”, број 30/19);

– Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 22/16)

– Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности у установи („Службени гласник РС”, број 65/18)

– Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, бр. 46/19 и 104/20)

– Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Службени гласник РС”, број 87/19);

– Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС”, број 87/19)

– Правилник о вредновању квалитета рада установе („Службени гласник РС”, број 10/19)

– Правилник о Програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 63/18)

– Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС”, бр. 22/05 и 51/08, 88/15, 105/15, 48/16 и 9/22)

– Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС”, број 109/21)

– Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 2/92 и 2/00)

– Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи („Просветни гласник”, бр. 1/92, 23/97, 2/00 и 15/19)

– Правилници којима се уређује степен и врста образовања наставника, васпитача и стручних сарадника у установама образовања и васпитања и домовима ученика