На основу члана 201. став 7. тачка 11) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК

о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката

"Службени гласник РС", бр. 96 од 2. новембра 2023.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује садржина, начин и поступак израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката.

2. Техничка документација

Члан 2.

Техничка документација јесте скуп пројеката који се израђују ради: утврђивања концепта објекта, разраде услова, начина изградње објекта и за потребе одржавања објекта.

Објекат из става 1. овог члана, који је предмет израде техничке документације, може бити зграда или инжењерски објекат у складу са подзаконским актом којим се уређује класификација објекатa и другим прописима.

Пре почетка израде техничке документације за грађење објеката из члана 133. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), за пројекте у чијем финансирању учествују корисници јавних средстава, обављају се претходни радови, на основу чијих резултата се израђује претходна студија оправданости и студија оправданости.

Члан 3.

Техничка документација садржи уређени скуп текстуалних, нумеричких и графичких прилога, односно докумената и пројеката који се израђују у циљу утврђивања локацијских, функционалних, техничких и обликовних карактеристика објекта, начина грађења објекта и извођења радова и којом се обезбеђује усклађеност са локацијским условима, важећим прописима, стандардима и нормативима.

Зависно од врсте и класе објекта, као и посебности објекта, техничком документацијом се обезбеђује испуњеност основних захтева за објекат одређених техничким прописима, стандардима и нормативима који се примењују у области изградње објеката.

3. Техничка контрола

Члан 4.

Техничка контрола обухвата проверу: усклађености са свим условима и правилима садржаним у локацијским условима; усклађености са Законом и другим прописима, техничким нормативима, стандардима и нормама квалитета; међусобне усклађености свих делова техничке документације; усклађености пројекта са резултатима претходних истраживања (претходни радови); оцену одговарајућих подлога за темељење објеката; проверу исправности и тачности техничко-технолошких решења објекта и решења грађења објеката; стабилности и носивости грађевинске конструкције и безбедности објекта; рационалности пројектованих грађевинских производа; утицаја на животну средину и суседне објекте, као и проверу испуњености основних захтева за објекат.

Техничкој контроли подлеже пројекат за грађевинску дозволу и идејни пројекти израђени за потребе реконструкције линијских инфраструктурних објеката, осим у случају електродистрибутивне и електронске комуникационе мреже.

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за грађење објеката из члана 133. став 2. Закона, обухвата и проверу усклађености са мерама садржаним у извештају ревизионе комисије.

Пројекат за грађевинску дозволу израђен по прописима других земаља подлеже техничкој контроли којом се проверава и усклађеност те документације са Законом и другим прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета, важећим у Републици Србији.

4. Основни захтеви за објекат

Члан 5.

Техничкoм документацијом се обезбеђује да објекат, у целини, односно у сваком посебном делу, буде подобан за предвиђену употребу, као и да, у економски прихватљивом времену употребе, објекат испуни следеће основне захтеве:

1) механичка отпорност и стабилност;

2) безбедност у случају пожара;

3) хигијена, здравље и животна средина;

4) безбедност и приступачност приликом употребе;

5) заштита од буке;

6) уштеда енергије и задржавање топлоте;

7) одрживо коришћење природних ресурса и очување амбијенталних вредности, интегритета и специфичности предела.

4.1. Механичка отпорност и стабилност

Члан 6.

Испуњеност основног захтева „механичка отпорност и стабилност” треба да обезбеди да дејства којима ће објекат бити изложен приликом грађења и употребе не проузрокују:

1) рушење целог или дела објекта;

2) деформације веће од допуштених;

3) оштећење других делова објекта, инсталација или уграђене опреме, услед великих деформација носеће конструкције;

4) оштећења услед догађаја, у мери која је несразмерно већа у односу на узрок.

4.2. Безбедност у случају пожара

Члан 7.

Испуњеност основног захтева „безбедност у случају пожара” треба да обезбеди да се у случају избијања пожара:

1) сачува потребна носивост конструкције објекта у одређеном временском периоду;

2) ограничи настајање и ширење пожара и дима у објекту;

3) ограничи ширење пожара на суседне објекте;

4) омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање;

5) омогући поуздан рад уређаја и инсталација које су у функцији аутоматске детекције, дојаве и гашења, као и одимљавања и надпритисне вентилације;

6) узме у обзир безбедност спасилачких тимова.

4.3. Хигијена, здравље и животна средина

Члан 8.

Испуњеност основног захтева „хигијена, здравље и животна средине” треба да обезбеди да се током изградње, употребе или уклањања објекта не угрожава хигијена или здравље и безбедност запослених, корисника или суседа, и спречи прекорачење дозвољених граничних вредности утицаја на животну средину или климу, које настају:

1) испуштањем отровних гасова;

2) емисијом опасних материја, испарљивих органских једињења, гасова са ефектом стаклене баште или опасних честица у ваздух унутар објекта или околину;

3) емитовањем опасних зрачења;

4) испуштањем опасних материја у подземне воде, површинске воде или земљиште;

5) испуштањем опасних материја у воду за пиће или материја које имају неки други негативан утицај на воду за пиће;

6) погрешним испуштањем отпадних вода, емисијом димних гасова или погрешним одлагањем чврстог или течног отпада или

7) присуством влаге у деловима објекта или на површинама унутар објекта.

4.4. Безбедност и приступачност приликом употребе

Члан 9.

Испуњеност основног захтева „безбедност и приступачност приликом употребе” треба да обезбеди да приликом употребе објекта не дође до опасности од незгода или оштећења при раду или употреби, као што су клизање, пад, судар, опекотине, струјни удари, повреде од експлозија и провале, а нарочито, да обезбеде приступачност и коришћење особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

4.5. Заштита од буке

Члан 10.

Испуњеност основног захтева „заштита од буке” треба да обезбеди да бука којој су изложени корисници или суседи буде на нивоу који не угрожава њихово здравље и која им омогућава спавање, одмор и рад у одговарајућим условима.

4.6. Уштеда енергије и задржавање топлоте

Члан 11.

Испуњеност основног захтева „уштеда енергије и задржавање топлоте” треба да кроз одговарајући избор термичке заштите, инсталација грејања, вентилације, осветљења и припреме топле воде обезбеди што је могуће нижи ниво потрошње енергије, водећи рачуна о корисницима и климатским условима локације.

Енергетска ефикасност објекта треба да обезбеди што је могуће нижи ниво потрошње енергије током грађења, употребе, одржавања и уклањања.

Зграда која за своје функционисање подразумева утрошак енергије, мора бити пројектована, изграђена, коришћена и одржавана на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства зграда, у складу са Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона.

4.7. Одрживо коришћење природних ресурса и очување амбијенталних вредности, интегритета и специфичности предела

Члан 12.

Испуњеност основног захтева „одрживо коришћење природних ресурса” треба да омогући да се природни ресурси користе на одржив начин, а нарочито да се обезбеди:

1) поновно коришћење или могућност рециклаже објекта, уграђених материјала и делова објекта након уклањања;

2) трајност објекта;

3) коришћење еколошких материјала и секундарних сировина при изградњи објекта.

II. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Врсте техничке документације

Члан 13.

Врсте техничке документације су:

1) генерални пројекат (ГНП);

2) идејно решење (ИДР);

3) идејни пројекат (ИДП);

4) пројекат за грађевинску дозволу (ПГД);

5) пројекат за извођење (ПЗИ);

6) пројекат изведеног објекта (ПИО).

1.1. Генерални пројекат (ГНП)

Члан 14.

Генерални пројекат има за циљ сагледавање ресурсних и просторних могућности и ограничења изградње објеката, са задатком да се кроз поступке вредновања усвоји генерална концепција, макролокација и просторна диспозиција објекта, утврде основне функционалне, технолошке и техничке карактеристике објекта, етапност градње, услови експлоатације, однос према простору и животној средини, као и основе за економску анализу.

У случају да је у току израде генералног пројекта анализирано више варијантних решења, врши се избор оптималне варијанте на основу природних, техничких, технолошких, економских, функционалних, еколошких и других услова.

За линијске инфраструктурне објекте, осим претходно наведеног, на основу генералног пројекта доносе се одлуке нарочито о оптималном коридору, етапности грађења, локацији и концепцији планираних објеката, условима експлоатације и др.

Генерални пројекат се израђује за потребе израде претходне студије оправданости у складу са чланом 113. Закона и подлеже ревизији (стручној контроли) пројекта, у складу са чланом 131. Закона.

1.2. Идејно решење (ИДР)

Члан 15.

Идејно решење је приказ планиране концепције објекта, са обавезним приказом и навођењем само оних података који су неопходни за утврђивање локацијских услова, односно података који су неопходни за утврђивање усклађености са планским документом и утврђивање услова за пројектовање и прикључење (у зависности од врсте објекта, односно радова нпр.: намена, БРГП, габарит, хоризонтална и вертикална регулација, положај на парцели, приступ парцели, број функционалних јединица, капацитети и начин прикључења на комуналну и другу инфраструктуру и сл.).

Идејно решење се израђује за потребе прибављања локацијских услова и као део урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације.

Идејно решење je саставни део локацијских услова, односно услова за пројектовање и прикључење, само у погледу битних елемената на основу којих су ти локацијских услови утврђени, док су остали приказани детаљи необавезујући у даљој разради техничке документације, која је саставни део пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног пројекта.

1.3. Идејни пројекат (ИДП)

Члан 16.

Идејни пројекат је пројекат, односно скуп међусобно усаглашених пројеката којима се одређују: намена, положај, облик, капацитет, техничко-технолошке и функционалне карактеристике и изглед објекта, описују радови и доказује испуњеност основних захтева за објекат, у зависности од врсте и класе објекта, односно радова који се изводе.

За објекте за које су издати локацијски услови, идејним пројектом врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима. Усклађеност идејног пројекта са идејним решењем обавезна је само у погледу битних елемената на основу којих су ти локацијски услови, односно услови за пројектовање и прикључење утврђени (у зависности од врсте објекта, односно радова нпр.: намена, максимални БРГП, хоризонтална и вертикална регулација, положај на парцели, приступ парцели, број функционалних јединица, капацитети и начин прикључења на комуналну и другу инфраструктуру и сл.).

За објекте из члана 133. став 2. Закона, идејним пројектом врши се разрада концепције објекта утврђене генералним пројектом, односно локацијским условима.

За линијске инфраструктурне објекте, поред претходно наведеног, идејним пројектом се врши избор оптималне трасе при конкретним условима и ограничењима, са свим пратећим објектима.

Идејни пројекат се израђује за потребе израде студије оправданости из члана 114. Закона и подлеже ревизији (стручној контроли) пројекта, као и за потребе прибављања решења о одобрењу за извођење радова из члана 145. Закона.

1.4. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)

Члан 17.

Пројекат за грађевинску дозволу је скуп међусобно усаглашених пројеката којим се дефинишу положај и капацитет објекта на локацији, функционалност са становишта технолошких и других захтева, просторно обликовање, избор конструкцијског система, димензионисање главних елемената конструкције, избор грађевинских производа и потребне перформансе у вези са њиховим битним карактеристикама, инсталација и избор опреме, чиме се обезбеђује испуњеност локацијских услова и основних захтева за објекат и др.

Пројектом за грађевинску дозволу врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима. Усклађеност пројекта за грађевинску дозволу са идејним решењем обавезна је само у погледу битних елемената на основу којих су ти локацијски услови, односно услови за пројектовање и прикључење утврђени (у зависности од врсте објекта, односно радова нпр.: намена, максимални БРГП, хоризонтална и вертикална регулација, положај на парцели, приступ парцели, број функционалних јединица, капацитети и начин прикључења на комуналну и другу инфраструктуру и сл.).

За линијске инфраструктурне објекте, поред претходно наведеног, у пројекту за грађевинску дозволу једнозначно се у простору дефинише траса објекта са свим потребним елементима, којa може имати само померања у оквиру заштитног појаса у односу на трасу из идејног пројекта.

За објекте из члана 133. став 2. Закона, пројектом за грађевинску дозволу врши се разрада техничких решења утврђених Идејним пројектом.

Пројекат за грађевинску дозволу се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе.

1.5. Пројекат за извођење (ПЗИ)

Члан 18.

Пројекат за извођење је скуп међусобно усаглашених пројеката неопходних за извођење грађевинских, занатских, инсталатерских радова и других радова, којим се утврђују грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са опремом и инсталацијама, начин контроле и осигурања квалитета грађевинских производа, техничко-технолошка и организациона решења за изградњу објекта, инвестициона вредност објекта, као и услови одржавања објекта.

Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу, као и идејним пројектом за радове који се изводе на основу решења о одобрењу за извођење радова из члана 145. Закона, у случајевима из става 6. овог члана.

Пројекат за извођење се израђује за потребе грађења објекта и извођења радова и може се израђивати и у фазама, односно етапама, у складу са динамиком грађења, односно извођења радова.

Пројекат за извођење је обавезан за грађење објеката за које је прибављена грађевинска дозвола, осим за објекте категорије „А”.

За линијске инфраструктурне објекте поред претходно наведеног, у пројекту за извођење врши се разрада детаља и технолошких решења у границама простора за изградњу, одређених пројектом за грађевинску дозволу.

Израда пројекта за извођење је обавезна и за извођење радова који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова (члан 145. Закона), у следећим случајевима: за радове за које је предвиђено прибављање сагласности на пројекат за извођење у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара, за радове на реконструкцији, осим за објекте категорије „А”, као и радове на реконструкцији линијских инфраструктурних објеката, осим за реконструкцију електродистрибутивне и електронске комуникационе мреже за које није прописано вршење техничке контроле идејног пројекта.

1.6. Пројекат изведеног објекта (ПИО)

Члан 19.

Пројекат изведеног објекта се израђује за потребе прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања објекта.

Пројекат изведеног објекта представља скуп међусобно усаглашених пројеката са приказом свих детаља изграђеног објекта неопходних за утврђивање његове подобности за употребу. Пројекат изведеног објекта се може израђивати за делове објекта који према мишљењу комисије за технички преглед, или у складу са техничком документацијом, представљају техничко-технолошку целину и могу се као такви самостално користити, а за које се утврђује подобност за употребу, у складу са правилником којим се уређује технички преглед објеката и за које се издаје посебна употребна дозвола.

2. Израда техничке документације

Члан 20.

Техничка документација, односно њени делови се израђују у електронској форми, на начин да се онемогући промена њиховог садржаја, као електронски документ потписан квалификованим електронским потписом, односно потписима. Ако је документација изворно сачињена у електронској форми, иста мора бити дигитално читљива (без комплексних форматирања, коришћења нестандардних фонтова, слика скенираних докумената, шифровања или заштите документа и сл.), тако да је могуће копирање садржаја из исте.

Техничка документација, односно њени делови оверавају се у складу са Прилогом 12. овог правилника.

Техничка документација, односно њени делови, без обзира на врсту и класу објекта, мора бити комплетирана по садржају у складу са овим правилником.

Техничка документација се израђује на српском језику, а ако је израђена на страном језику, мора бити преведена на српски језик.

Члан 21.

За потребе грађења и инспекцијског надзора током грађења објекта, обезбеђује се одштампани примерак техничке документације у складу са којом се изводе радови, односно дела те документације на основу кога се гради у тој фази грађења који мора бити идентичан оригиналном електронском документу.

Одштампани примерци техничке документације, односно њених делова, пакују се и увезују у свеске формата А4 или по потреби А3, тако што се листови већег формата савијају и слажу на формат А4, односно А3.

Ако су делови техничке документације увезани у једну свеску, они се јасно међусобно раздвајају.

Одштампани примерци делова техничке документације везују се јемствеником и оверавају од стране предузетника, односно правног лица које је израдило предметни део пројекта, у случају идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење.

3. Подлоге за израду техничке документације

Члан 22.

Техничка документација се израђује на основу геотехничког елабората, геодетских, сеизмолошких и осталих подлога, односно елабората, у зависности од врсте и класе објекта, посебности локације на којој се планира грађење објекта и од врсте техничке документације у складу са овим правилником.

4. Документа у прилогу техничке документације

Члан 23.

У техничкој документацији се не прилажу оригинали и копије докумената који су предмет евиденције одговарајућих регистара (извод из привредног регистра, копија лиценце и сл.), већ се они, у техничкој документацији само наводе.

Утврђивање веродостојности података наведених у документима из става 1. овог члана врши се, према потреби, увидом у одговарајући регистар.

5. Делови техничке документације

Члан 24.

Техничка документација се састоји од следећих делова:

1) главне свеске, изузев у случајевима генералног пројекта и извођења радова за које је према Прилогу 13. овог правилника прописана само израда техничког описа и пописа радова;

2) пројеката, елабората, студија, односно друге техничке документације прописане Прилогом 13. овог правилника;

3) извода из пројекта.

5.1. Главна свеска

Члан 25.

Главна свеска, у зависности од врсте техничке документације, садржи податке о пројекту и учесницима у изградњи, као и друге податке и документе, који су битни за: издавање аката за потребе изградње објекта; утврђивање усклађености решења у пројекту са локацијским условима и утврђивање испуњења основних захтева за објекат. Уз захтев се доставља једна главна свеска која се односи на све објекте односносно радове који су предмет захтева.

Главна свеска обавезно садржи сажети технички опис постојећег и предвиђеног стања, објекта, инсталација и опреме, потписан од стране главног пројектанта, из Прилога 1А. овог правилника и копије добијених сагласности, ако су предвиђене Законом.

Главну свеску израђује главни пројектант кога именује инвеститор.

Уз усаглашени захтев у смислу Закона и правилника који уређује спровођење обједињене процедуре електронским путем, уз главну свеску се, као посебан документ, обавезно доставља и изјашњење по примедбама из одлуке којом је претходни захтев одбачен.

Ако се техничкој документацији прилажу други подаци и документи који нису део обавезног садржаја техничке документације (пројектни задатак, копија локацијских услова, копија плана, оверена катастарско топографска подлога и др.), исти се прилажу као део главне свеске.

За пројекте у чијем финансирању учествују корисници јавних средстава, без обзира да ли је корисник јавних средстава инвеститор, главној свесци се обавезно прилажу и пројектни задатак и предмер и предрачун радова, осим у случају идејног решења и Пројекта изведеног објекта.

Главна свеска се у техничкој документацији означава ознаком „0”.

Саставни део главне свеске су и графички прилози, који зависно од врсте и класе објекта садрже ситуационе планове у одговарајућој размери, са приказаним положајем и габаритом објекта, који садрже јасно означене границе и бројеве катастарске парцеле на којој се објекат налази, као и суседних катастарских парцела, грађевинске линије и обухват радова, регулационе линије, димензије габарита објекта, удаљеност од суседних парцела и суседних објеката, карактеристичне апсолутне и релативне висинске коте, и то по правилу у форми следећих приказа:

1) ситуациони план са основом крова, са приказом места изласка на кров, који садржи и: податак о спратности и висини објекта, апсолутне и релативне коте јавне саобраћајне површине са које се приступа објекту (пешачки и колски приступ) и апсолутне и релативне коте које дефинишу висине објекта задате локацијским условима;

2) ситуационо-нивелациони план са основом приземља, који садржи и: приказ везе објекта и терена (рампе, степеништа и сл.), пројекције надземних и подземних делова објекта, приказ зелених и осталих слободних површина, апсолутне и релативне коте јавне саобраћајне површине са које се приступа објекту (пешачки и колски приступ), апсолутне и релативне коте нивелације терена и апсолутне и релативне коте приземља, улаза и приступа улазу у објекат;

3) ситуацоно-нивелациони план са приказом саобраћајног решења који садржи и: приказ начина и токова прикључења на јавни пут са називом, ознаком и категоријом пута, приказ површина за мирујући саобраћај и интервентни приступ, апсолутне и релативне коте јавне саобраћајне површине са које се приступа објекту и апсолутну и релативну коту уласка у гаражу (ако гаража постоји);

4) ситуациони план израђен на катастарској подлози, са приказом синхрон-плана инсталација на парцели, који садржи приказ постојећих инсталација, а нарочито инсталација које је, у складу са условима ималаца јавних овлашћења, потребно заштитити односно изместити, и начин прикључака на јавну комуналну и другу инфраструктуру уз навођење капацитета, односно димензија прикључка;

5) потребне основе и карактеристичне пресеке етажа.

Сваки цртеж, односно графички прилог, у доњем десном углу, садржи таблицу максималне ширине 18 cm, која приказује:

1) назив инвеститора;

2) назив објекта;

3) ознаку врсте техничке документације (ИДР, ИДП, ПГД, ПЗИ, ПИО);

4) назив графичког прилога (нпр. ситуационо-нивелациони план са основом приземља и сл.);

5) размеру;

6) име, презиме и број лиценце главног пројектанта;

7) број цртежа;

8) датум израде цртежа.

Сваки цртеж садржи легенду примењених ознака на цртежу.

Сваки цртеж основе и ситуационог приказа односно плана, који приказује положај објекта у простору, садржи ознаку севера.

Садржаји приказа наведени у ставу 8. тачка 1)– 5) овог члана се могу комбиновати, искључиво на начин који омогућава прегледан приказ и сагледавање свих наведених садржаја. Ако су предмет захтева линијски инфраструктурни објекти приказује се и заштитни појас објекта.

Графички прилози за инжењерске објекте израђују се према правилима струке, на нивоу који је одговарајући графичким прилозима за зграде, у одговарајућој размери зависно од класе и намене објекта.

Графички прилози се израђују на геодетским подлогама, које се могу користити у електронској форми. Графички прилози који се прилажу главној свесци се не оверавају од стране органа надлежног за послове државног премера и катастра, нити их је потребно уцртавати на копијама које садрже оверу, већ њихову веродостојност, односно усклађеност са подацима из пројекта, потврђује главни пројектант.

У случају извођења радова на постојећим објектима графичка документација садржи цртеже простора обухваћеног радовима, на којима су упоредно приказане промене на постојећем објекту и новопројектовано стање (руши се – зида се).

Ако је реч о фазној изградњи, а предмет захтева је изградња само одређене фазе, у главној свесци се прилаже и упоредни преглед урбанистичких параметра предметне фазе и свих планираних фаза.

Ако постоје посебни делови објекта, главна свеска садржи и спецификацију посебних делова објекта (и њихово означење – назив и ознакa, спрат, структурa, и нето површинa), у складу са Прилогом 1Б. овог правилника

5.2. Пројекти

Члан 26.

Техничка документација садржи пројекте који се израђују у деловима, према областима, односно, садржају.

Пројекти су у техничкој документацији означени редним бројем и обавезно сложени у свеске, према следећим областима и редоследу:

1) број „1”: архитектура;

2) број „2”: грађевински пројекти;

3) број „3”: хидротехничке инсталације;

4) број „4”: електроенергетске инсталације;

5) број „5”: телекомуникационе и сигналне инсталације;

6) број „6”: машинске инсталације;

7) број „7”: технологија;

8) број „8”: саобраћај и саобраћајна сигнализација;

9) број „9”: спољно уређење са синхрон-планом инсталација и прикључака, пејзажна архитектура и хортикултура;

10) број „10”: припремни радови (рушење, земљани радови, обезбеђење темељне јаме).

Пројекат прикључка на јавну комуналну инфраструктуру је део пројекта одговарајуће области, односно врсте инсталација.

Сваки пројекат одређене области се може делити на више свезака које добијају одговарајуће ознаке у зависности од садржаја пројекта (на пример: 2/1 конструкција, 2/2 саобраћајнице и др., 3/1 водовод, 3/2 канализација и др., 6/1 грејање, 6/2 вентилација и климатизација итд.).

У техничкој документацији пројекти су означени редним бројем и сложени у свеске према областима и правилима струке у зависности од класе и категорије објекта.

У случају да техничка документација не садржи све пројекте наведене у ставу 2. овог члана, приложени пројекти не мењају редни број пројекта према областима.

Главни пројектант одређује које све пројекте по областима ће садржати техничка документација, у зависности од врсте техничке документације и класе и намене објекта.

Садржину пројекта поједине области оверава одговорни пројектант за предметни пројекат.

У случају извођења радова на постојећим објектима, техничка документација садржи и приказ стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат, односно снимак постојећег стања ако архивски пројекат не постоји.

Члан 27.

Сваки пројекат поједине области се састоји од следећих делова:

1) општа документација;

2) текстуална документација;

3) нумеричка документација;

4) графичка документација.

Члан 28.

Општа документација пројекта обавезно садржи:

1) насловну страну на којој се наводе:

(1) назив објекта са локацијом и бројем катастарске парцеле и катастарском општином;

(2) назив, односно име инвеститора;

(3) врста техничке документације (нпр. Пројекат за грађевинску дозволу – ПГД);

(4) ознака и назив дела пројекта (нпр. 1 – пројекат архитектуре);

(5) врста радова (нова градња, доградња, реконструкција, адаптација, санација, промена намене);

(6) назив правног лица односно предузетника који је израдио предметни део пројекта;

(7) име, презиме и број лиценце одговорног пројектанта;

(8) идентификациона ознака дела пројекта из евиденције правног лица односно предузетника који је израдио предметни део пројекта;

(9) подаци о месту и датуму израде дела пројекта.

2) садржај пројекта.

Општа документација пројекта садржи и друга документа у зависности од врсте техничке документације у складу са одредбама овог правилника.

Члан 29.

Текстуална документација пројекта, у зависности од врсте техничке документације, садржи: технички опис, техничке услове за извођење радова, опис начина испуњења основних захтева за објекат, резултате претходних истраживања, емпиријске податке, као и друге текстуалне прилоге од значаја за грађење објекта, односно извођење радова.

Члан 30.

Нумеричка документација пројекта, зависно од врсте техничке документације, садржи: одговарајуће прорачуне, резултате анализа и прорачуна, шеме, спецификацију грађевинских производа, и др.

Члан 31.

Графичка документација пројекта садржи одговарајуће цртеже и друге графичке приказе, у зависности од врсте техничке документације.

Размера у којој се приказује графичка документација треба да буде у складу са врстом техничке документације, односно са нивоом детаља који се желе приказати, а на начин да буду јасни, прегледни и читљиви.

Цртежи и графички прилози исте врсте израђују се у истој размери, у складу са одредбама овог правилника.

Сваки цртеж, односно графички приказ, у доњем десном углу, садржи таблицу максималне ширине 18 cm, која приказује:

1) назив инвеститора;

2) назив објекта;

3) назив предузетника односно правног лица које је израдило предметни пројекат;

4) ознаку врсте техничке документације (ИДР, ИДП, ПГД, ПЗИ, ПИО);

5) ознаку и назив дела пројекта (нпр. 1 – пројекат архитектуре);

6) назив цртежа или графичког приказа (нпр. основа приземља, пресек 1–1 и сл.);

7) размеру;

8) име, презиме и број лиценце одговорног пројектанта;

9) број цртежа;

10) датум израде цртежа.

Сваки цртеж садржи легенду примењених ознака на цртежу.

Сваки цртеж основе и ситуационог приказа односно плана, који приказује положај објекта у простору, има ознаку севера.

6. Елаборати и студије

Члан 32.

Елаборати и студије садрже: начине потребне за испуњење основних захтева за објекат; друга техничка упутства и податке од значаја за грађење објекта, односно извођење радова, када је то потребно због посебности одређене врсте објекта или локације на којој се објекат гради или ако је то утврђено посебним прописима.

Елаборати и студије садрже: општу документацију која садржи податке из члана 28. став 1. овог правилника, у складу са Прилогом 9. овог правилника; текстуалну, нумеричку и графичку документацију, израђену у складу са чл. 29, 30. и 31. овог правилника; решење о именовању овлашћеног лица у складу са Прилогом 8. овог правилника, као и изјаву овлашћеног лица у складу са Прилогом 6. овог правилника.

Елаборати и студије се потписују и оверавају од стране овлашћеног лица које је израдило елаборат или студију и одговорног лица израђивача у складу са Прилогом 12. овог правилника.

7. Извод из пројекта

Члан 33.

Извод из пројекта се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе.

У изводу из пројекта се наводе искључиво подаци прописани Законом и овим правилником.

Извод из пројекта садржи основне податке о објекту и учесницима у изградњи, податке о локацији и друге податке из којих се сагледава усклађеност пројектованог објекта са локацијским условима, испуњење основних захтева за објекат, као и друге податке од важности за одлучивање у управном поступку.

Извод из пројекта чине:

1) насловна страна, која садржи оверу главног пројектанта којом се потврђује усклађеност извода из пројекта са подацима из пројекта за грађевинску дозволу, из Прилога 2. овог правилника;

2) изјава вршиоца техничке контроле, са резимеом извештаја техничке контроле из Прилога 5. овог правилника оверена од стране одговорног лица вршиоца техничке контроле;

3) главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, чија је садржина одређена у члану 51. овог правилника;

Одштампани примерак извода из пројекта, који је саставни део техничке документације која се штампа у складу са чланом 21. овог правилника, везује се јемствеником.

Извод из пројекта оверава главни пројектант.

III. САДРЖИНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Генерални пројекат (ГНП)

1.1. Садржина генералног пројекта

Члан 34.

Генерални пројекат садржи нарочито податке о: макролокацији објекта, општој диспозицији објекта, техничко-технолошкој концепцији објекта, начину обезбеђења инфраструктуре, могућим варијантама просторних и техничких решења са становишта уклапања у простор, природним условима, процени утицаја на животну средину, инжењерско геолошким – геотехничким карактеристикама терена са аспекта утврђивања генералне концепције и оправданости изградње објекта, истражним радовима за израду идејног пројекта, заштити природних и непокретних културних добара и функционалности и рационалности решења, односно текстуалну, нумеричку и графичку документацију која је неопходна да се утврде и прикажу подаци који су неопходни за израду претходне судије оправданости.

Графичка документација генералног пројекта за линијске инфраструктурне објекте садржи графичке прилоге, у размери 1:25000–1:10000, односно у другој пригодној размери која омогућава прегледан приказ, у зависности од класе и намене објекта.

2. Идејно решење (ИДР)

2.1. Главна свеска идејног решења

Члан 35.

Главну свеску идејног решења чини основни садржај из Прилога 1. овог правилника, као и сажети технички опис постојећег и предвиђеног стања, објекта, инсталација и опреме, из Прилога 1А. овог правилника, потписан од стране главног пројектанта.

Ако је реч о измени локацијских услова обавезно се уз главну свеску идејног решења доставља и опис измена.

2.2. Садржина идејног решења

Члан 36.

Идејно решење за зграде обавезно садржи део архитектуре.

Уз Идејно решење обавезно се прилаже као посебан документ и списак свих катастарских парцела које су предмет захтева, потписан од стране главног пројектанта.

Идејно решење за инжењерске објекте садржи пројекат којим се одређује објекат у простору (архитектура или др.), односно оне делове по областима који су потребни за издавање локацијских услова, према правилима струке.

Посебни садржаји идејног решења у вези са прикључењем на јавни пут, за објекте за које се прибављају водни услови, као и за објекте са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама за које је прописана обавеза издавања одобрења за безбедно постављање у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и експлозија предвиђени су Прилозима 10. и 11. овог правилника.

У случају извођења радова на постојећим објектима, идејно решење садржи и приказ стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат, односно снимак постојећег стања ако архивски пројекат не постоји.

Члан 37.

Идејно решење поред опште документације коју чини обавезни садржај утврђен чланом 28. овог правилника, из Прилога 9. овог правилника, чини и текстуална, нумеричка и графичка документација из чл. 29. 30. и 31. овог правилника, решење о именовању одговорног пројектанта у складу са Прилогом 8. овог правилника, као и изјава одговорног пројектанта у складу са Прилогом 4. овог правилника, и потписује се и оверава од стране одговорног лица пројектанта и одговорног пројектанта у складу са Прилогом 12. овог правилника.

Члан 38.

Текстуална документација идејног решења, поред података из члана 29. овог правилника садржи технички опис пројектованог објекта са навођењем потребних комуналних капацитета.

Ако је за потребе планиране изградње потребно уклањање постојећег објекта на локацији, технички опис идејног решења садржи и опис постојећег стања.

Члан 39.

Нумеричка документација идејног решења, поред података из члана 30. овог правилника, у зависности од врсте објекта садржи и приказ површина објекта са наменама и број функционалних јединица.

Члан 40.

Графичка документација идејног решења за зграде, поред садржаја прописаног чланом 31. овог правилника, садржи и графичке прилоге у одговарајућој размери:

1) ситуациони план са положајем објекта на локацији, приказаним габаритом, димензијама, карактеристичним висинским котама, удаљености од суседних парцела и суседних објеката (1:1000–1:200), са приказом синхрон-плана инсталација на парцели, који садржи приказ постојећих инсталација, а нарочито инсталација које је, у складу са условима ималаца јавних овлашћења, потребно заштитити односно изместити, и начин прикључака на јавну комуналну и другу инфраструктуру уз навођење капацитета, односно димензија прикључка.

2) основе, карактеристичне пресеке и изгледе објекта (1:500–1:100), са приказом поделе на функционалне јединице и заједничкe просторe, без обавезе приказивања унутрашње поделе унутар функционалних јединица и без обавезе котирања унутар функционалних јединица, односно са приказом и котирањем спољних габарита дела објекта обухваћеног радовима у случају реконструкције постојећег објеката, ако је за ове радове потребно прибављање локацијских услова.

Графичка документација идејног решења за линијске инфраструктурне објекте, поред садржаја прописаног чланом 31. овог правилника, садржи и графичке прилоге у одговарајућој размери:

1) ситуациони план (1:25000–1:2500);

2) подужни профил трасе, са приказом карактеристичних преломних тачака трасе (1:25000–1:2500) који садржи минимум података неопходних за издавање услова за пројектовање и прикључење, осим за подземну линијску инфраструктуру електронских комуникација, подземне електро-енергетске водове и друге линијске водове за које ти подаци нису неопходни да би се утврдили услови за пројектовање и прикључење;

3) генералне диспозиције већих објеката;

4) карактеристичне попречне профиле (1:100–1:25);

5) приказ трасе линијског инфраструктурног објекта;

Графички прилози идејног решења се, по правилу, израђују у размери која је наведена у заградама, односно у другој пригодној размери која омогућава прегледан приказ, у зависности од класе и намене објекта.

Графички прилози идејног решења се израђују на геодетској подлози, које се могу користити у електронској форми, и не оверавају од стране органа надлежног за послове државног премера и катастра. Геодетска подлога на којој се израђују графички прилози идејног решења, садржи топографски приказ терена, са минимумом података неопходних за утврђивање локацијских услова и уцртаним границама парцела.

Изузетно, за подземну линијску инфраструктуру електронских комуникација и подземне електро-енергетске водове, геодетска подлога из става 4. овог члана не мора да садржи топографски приказ терена.

2.3. Елаборати и студије уз идејно решење

Члан 41.

Уз идејно решење се не прилажу елаборати и студије, осим за објекте за које је потребно израдити хидролошку студију на основу које се прибавља мишљење Републичког хидрометеоролошког завода, које је саставни део водних услова, а које надлежни орган прибавља, у обједињеној процедури, у име и за рачун инвеститора.

3. Идејни пројекат (ИДП)

3.1. Главна свеска идејног пројекта

Члан 42.

Главна свеска идејног пројекта осим основног садржаја из члана 25. и Прилога 1. овог правилника, садржи и:

1) одлуку о именовању главног пројектанта потписану од стране инвеститора, из Прилога 8. овог правилника;

2) изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова идејног пројекта, из Прилога 3. овог правилника;

3) сажети технички опис постојећег и предвиђеног стања, објекта, инсталација и опреме, потписан од стране главног пројектанта, из Прилога 1А. овог правилника.

4) услове прибављене ван обједињене процедуре

У случају идејног пројекта израђеног за потребе реконструкције линијских инфраструктурних објеката, осим у случају електродистрибутивне и електронске комуникационе мреже, главној свесци се прилаже изјава вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из Прилога 5. овог правилника оверена од стране одговорног лица вршиоца техничке контроле.

3.2. Садржина идејног пројекта

Члан 43.

Идејни пројекат за грађење или извођење радова обавезно садржи пројекат којим се одређује објекат у простору (архитектура или др.), односно оне пројекте и студије и елаборате, који су, у зависности од врсте радова који се изводе, потребни.

У случају извођења радова на постојећим објектима, идејни пројекат садржи и приказ стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат, односно снимак постојећег стања ако архивски пројекат не постоји.

Идејни пројекат за грађење објеката или извођење радова, који се израђује за потребе израде студије оправданости и/или ревизије (стручне контроле) за објекте из члана 133. став 2. Закона, обавезно садржи пројекат којим се одређује објекат у простору (архитектура или др.), односно друге пројекте, који су потребни да би се могла проверити концепција објекта, у складу са чланом 132. став 1. Закона.

За пројекте у чијем финансирању учествују корисници јавних средстава, за које је у складу са чланом 114. Закона прописана израда студије оправданости, израђују се и други пројекти у обиму неопходном за сагледавање просторне, еколошке, друштвене, финансијске, тржишне и економске оправданости инвестиције за изабрано решење, разрађено идејним пројектом, на основу које се доноси одлука о оправданости улагања.

Члан 44.

Општу документацију идејног пројекта чини обавезни садржај утврђен чланом 28. овог правилника, из Прилога 9. овог правилника, решење о именовању одговорног пројектанта предметног дела пројекта из Прилога 8. овог правилника, као и изјава одговорног пројектанта предметног дела пројекта којом се потврђује усклађеност са локацијским условима и условима ималаца јавних овлашћења, Законом, прописима и правилима струке и начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат предвиђених елаборатима и студијама (у случају да се као прилог идејном пројекту израђују елаборати и студије из члана 49. овог правилника) и потписује се и оверава од стране одговорног лица пројектанта и одговорног пројектанта у складу са Прилогом 12. овог правилника.

Члан 45.

Текстуална документација идејног пројекта, поред података из члана 29. овог правилника, у зависности од врсте и класе објекта, односно врсте радова који се изводе, садржи технички опис са општим подацима о објекту, односно врсти радова, захтеване перформансе у вези са битним карактеристикама грађевинских производа, избор и опис предвиђених инсталација и опреме, попис предвиђених радова и др.

У случају реконструкције, односно санације објекта, Технички опис, садржи и процену носивости и стабилности конструкције постојећег објекта, којим се утврђује могућност извођења пројектованих радова.

Члан 46.

Нумеричка документација идејног пројекта, поред података из члана 30. овог правилника, у зависности од врсте и класе објекта садржи: табеларне приказе површина објекта по просторима и етажама, прорачуне главних елемената конструкције у циљу испуњења основних захтева за објекат, опште прорачуне инсталација и опреме, процену потрошњe и др.

Члан 47.

Графичка документација у идејном пројекту, поред садржаја прописаног чланом 31. овог правилника, у зависности од врсте и класе објекта, односно врсте радова који се изводе садржи цртеже и графичке прилоге у одговарајућој размери:

1) у пројекту архитектуре: ситуациони план (1:500–1:200) на геодетској подлози, основу темеља, основе свих етажа са уписаним мерама и релативним висинским котама, основу крова, два карактеристична, међусобно управна пресека и изгледе објекта (1:200–1:100);

2) у пројекту конструкција и другим грађевинским пројектима: диспозиционе цртеже, конструкције (основе и карактеристичне пресеке), са позицијама и димензијама главних елемената конструкције;

3) у пројектима инсталација: основне шеме распореда инсталација, опреме и постројења, са приказом њихове међусобне везе као и приказ њиховог прикључивања на инфраструктуру.

Графички прилози идејног пројекта се, по правилу, израђују у размери која је наведена у заградама, односно у другој пригодној размери која омогућава прегледан приказ, у зависности од класе и намене објекта.

Графичка документација идејног прoјекта за линијске инфраструктурне објекте садржи графичке прилоге по правилу у размери 1:2500–1:1000.

Члан 48.

Геодетску подлогу идејног пројекта чини топографски снимак предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом.

Изузетно од става 1. овог члана, идејни пројекат за подземну линијску инфраструктуру електронских комуникација и подземне електро-енергетске водове, може се израдити и на катастарском плану интегрисаном са изводом из катастра водова, без обавезе израде топографског снимка од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом.

3.3. Елаборати и студије уз идејни пројекат

Члан 49.

У случају да су на објекту предвиђени радови којима се утиче на испуњавање основних захтева за објекат, као прилог идејном пројекту се израђују и одговарајући елаборати и студије којима се дефинишу начини испуњења тих основних захтева (нпр. у случају извођења радова ради унапређења енергетских својстава објекта, неопходна је израда елабората енергетске ефикасности; у случају реконструкције објекта којом се утиче на основни захтев „заштита од пожара”, неопходна је израда елабората заштите од пожара и сл.).

Идејном пројекту обавезно се прилаже студија и сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је утврђена потреба процене утицаја на животну средину у складу са прописима којима се уређује ова област, односно одлука да није потребна процена утицаја на животну средину и изјава инвеститора и одговорног пројектанта из Прилога 14. овог правилника, и потписује се и оверава од стране одговорног лица/заступника инвеститора и одговорног пројектанта (за сваки део пројекта) у складу са Прилогом 12. овог правилника.

3.4. Техничка документација за грађење објеката, односно извођење радова предвиђених чланом 145. Закона за које се издаје решење о одобрењу извођења радова

Члан 50.

За грађење објеката, односно извођење радова предвиђених чланом 145. Закона за које се издаје решење о одобрењу извођења радова, у зависности од врсте радова који се изводе, израђује се техничка документација која обухвата идејне пројекте, односно другу техничку документацију у складу са Прилогом 13. овог правилника.

4. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)

4.1. Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу

Члан 51.

Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, поред основног садржаја из члана 25. и Прилога 1. овог правилника, садржи и:

1) одлуку о именовању главног пројектанта потписану од стране инвеститора, из Прилога 8. овог правилника;

2) изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова пројекта за грађевинску дозволу, из Прилога 3. овог правилника;

3) сажети технички опис постојећег и предвиђеног стања, објекта, инсталација и опреме, из Прилога 1А. овог правилника, потписан од стране главног пројектанта;

4) услове прибављене ван обједињене процедуре.

4.2. Садржина пројекта за грађевинску дозволу

Члан 52.

Пројекат за грађевинску дозволу, у зависности од врсте и категорије објекта, чине:

1) за објекте категорије „А”: пројекат архитектуре са изјавом одговорног пројектанта да објекат испуњава основни захтев: механичка отпорност и стабилност;

2) за објекте категорије „Б”: пројекат архитектуре и пројекат конструкције објекта, као и технички описи свих инсталација;

3) за објекте категорије „В”: пројекат архитектуре и пројекат конструкције, пројекте инсталација као и пројекте свих области који су релевантни за предметни објекат и испуњење основних захтева за објекат;

4) за објекте категорије „Г”: пројекти одговарајућих области који су релевантни за предметни објекат.

Изузетно, за објекте из члана 133. Закона, пројекат за грађевинску дозволу за објекте свих категорија, чине сви пројекти одговарајућих области који су релевантни за предметни објекат.

У случају доградње постојећег објекта пројекат за грађевинску дозволу садржи и приказ стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат, односно снимак постојећег стања ако архивски пројекат не постоји.

Члан 53.

Општу документацију пројекта за грађевинску дозволу чини обавезни садржај утврђен чланом 28. овог правилника, из Прилога 9. овог правилника, решење о именовању одговорног пројектанта предметног дела пројекта из Прилога 8. овог правилника, као и изјава одговорног пројектанта предметног дела пројекта којом се потврђује усклађеност са локацијским условима и условима ималаца јавних овлашћења, Законом, прописима и правилима струке и начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат предвиђених елаборатима и студијама (у случају да се као прилог пројекту за грађевинску дозволу израђују елаборати и студије из члана 57. овог правилника) и потписује се и оверава од стране одговорног лица пројектанта и одговорног пројектанта у складу са Прилогом 12. овог правилника.

За израду техничких описа инсталација у пројекту за грађевинску дозволу за објекте категорије „Б”, издаје се решење о именовању одговорног пројектанта инсталација и прилаже се општој документацији пројекта архитектуре, са изјавом из става 1. овог члана.

Члан 54.

Текстуална документација пројекта за грађевинску дозволу, поред података из члана 29. овог правилника, у зависности од врсте и класе објекта, садржи технички опис са:

1) општим подацима о локацији објекта;

2) опис климатских услова и зона сеизмичности, и других услова локације објекта;

3) описом извршених претходних истраживања;

4) описом усклађености са локацијским условима;

5) обликовним, програмским и функционалним карактеристикама објекта;

6) подацима о конструкцији објекта, условима фундирања и избором конструктивног система;

7) описом захтеваних перформанси у погледу битних карактеристика предвиђених грађевинских производа;

8) подацима о пројектованим унутрашњим и спољашњим инсталацијама, прикључцима и опреми, као и дефинисањем укупне потрошње;

9) описом етапности и фазности грађења;

10) описом начина за испуњење основних захтева за објекат дефинисаних елаборатима и студијама и др.

У случају доградње објекта (укључујући и надзиђивање), технички опис такође садржи и процену носивости и стабилности конструкције постојећег објекта, којим се утврђује могућност извођења пројектованих радова.

Технички опис инсталација у пројекту за грађевинску дозволу, за објекте категорије „Б”, прилаже се у текстуалној документацији пројекта архитектуре.

Технички опис у пројекту архитектуре за објекте категорије „А” мора да садржи и опис начина прикључења на комуналну инфраструктуру, односно, ако објекат није прикључен на комуналну инфраструктуру, начин снабдевања водом и начин евакуације отпадних вода, као начин снабдевања електричном енергијом.

Члан 55.

Нумеричка документација пројекта за грађевинску дозволу, поред података из члана 30. овог правилника, у зависности од врсте и класе објекта, садржи и:

1) табеларне приказе површина објекта по просторима и етажама, са приказом намена и бројем функционалних јединица;

2) све неопходне анализе и прорачуне конструкције којима се доказује испуњеност следећих основних захтева за објекат: основни захтев из члана 6. овог правилника, део основног захтева из члана 7. став 1. тачка 1) овог правилника и део основног захтева из члана 12. став 1. тачка 2) овог правилника;

3) прорачуне са обзиром на врсту инсталација и опреме и у циљу сагледавања потреба објекта, процену потрошње;

4) процењену вредност пројектованих радова и др.

Члан 56.

Графичка документација у пројекту за грађевинску дозволу, поред садржаја прописаног чланом 31. овог правилника, садржи цртеже и графичке прилоге у одговарајућој размери:

1) у пројекту архитектуре: ситуациони план (1:500–1:200) на геодетској подлози, основу темеља, основе свих етажа са уписаним мерама и релативним висинским котама, основу крова, два карактеристична, међусобно управна пресека и друге карактеристичне пресеке, изгледе објекта (1:200–1:100);

2) у пројекту конструкција и другим грађевинским пројектима: диспозицију конструкције (све основе и карактеристичне пресеке неопходне да се недвосмислено дефинише грађевинска конструкција) са детаљним планом позиција и димензијама свих елемената главне носеће конструкције, карактеристичне детаље веза и чворова, шеме лежишта;

3) у пројектима инсталација: основне шеме распореда инсталација, опреме и постројења, са приказом њихове међусобне везе као и приказ њиховог прикључивања на инфраструктуру, са местом прикључења на објекту и местом прикључења на постојећу инфраструктуру у оквиру парцеле;

4) у пројекту технологије: диспозициони прикази са елементима који утичу на испуњење основних захтева за објекат;

5) у пројекту спољног уређења: ситуационо нивелациони план (1:500–1:200), основу уређења земљишта и два карактеристична, међусобно управна пресека, када је терен у нагибу.

Графички прилози пројекта за грађевинску дозволу се израђују у размери која је наведена у заградама, односно у другој пригодној размери која омогућава прегледан приказ, у зависности од класе и намене објекта.

Геодетску подлогу пројекта за грађевинску дозволу чини топографски снимак предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом.

Изузетно од става 3. овог члана, пројекат за грађевинску дозволу за подземну линијску инфраструктуру електронских комуникација и подземне електро-енергетске водове, може се израдити и на катастарском плану интегрисаном са изводом из катастра водова, без обавезе израде топографског снимка од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом.

Графичка документација у пројекту за грађевинску дозволу за линијске инфраструктурне објекте садржи цртеже и графичке прилоге по правилу у размери 1:1000–1:250.

4.3. Елаборати и студије уз пројекат за грађевинску дозволу

Члан 57.

Пројекту за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилажу се:

1) елаборат о геотехничким условима изградње, израђен према прописима који уређују ову област;

2) елаборат заштите од пожара, којим се утврђују мере за заштиту од пожара, чији је садржај уређен Прилогом 11. овог правилника, ако je према условима органа надлежног за послове заштите од пожара за објекат предвиђена израда главног пројекта заштите од пожара и прибављање сагласности на пројекат за извођење, у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара;

3) елаборат енергетске ефикасности, за објекте за које је прописано утврђивање енергетских својстава, у складу са прописима којим се уређује област енергетске ефикасности;

4) студија и сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је утврђена потреба процене утицаја на животну средину у складу са прописима којима се уређује ова област, односно одлука да није потребна процена утицаја на животну средину и изјава из Прилога 14. овог правилника, и потписује се и оверава од стране одговорног лица/заступника инвеститора и одговорног пројектанта (за сваки део пројекта) у складу са Прилогом 12. овог правилника.

Пројекту за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, се према потреби прилажу и други елаборати и студије којима се доказује испуњење основних захтева за објекат, израђени у складу са посебним прописима.

Елаборати и студије из ст. 1. и 2. овог члана не подлежу техничкој контроли, већ техничка контрола проверава и констатује да ли су начини за испуњење одговарајућих основних захтева за објекат, који су предвиђени одговарајућим елаборатима и студијама, примењени у пројектима.

4.4. Измена пројекта за грађевинску дозволу

Члан 58.

У случају када је након издавања грађевинске дозволе дошло до измена у пројекту због којих је потребно приступити измени грађевинске дозволе израђује се нови – измењени пројекат за грађевинску дозволу у целости, који се на насловној страни пројекта, у делу „врста техничке документације” означава као Измењени пројекат, или се израђује сепарат пројекта за грађевинску дозволу који се делимично мења, који се на насловној страни пројекта, у делу „врста техничке документације” означава као Сепарат пројекта.

Сепарат пројекта за грађевинску дозволу из става 1. овог члана садржи општу, текстуалну, нумеричку и графичку документацију, у складу са одредбама овог правилника које се односе на пројекат за грађевинску дозволу, а обавезно приказује само предвиђене измене у односу на пројекат за грађевинску дозволу које је потребно описати и прецизирати који се делови пројекта додају или замењују

Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу из става 1. овог члана, осим основног садржаја из члана 25. и Прилога 1. овог правилника, садржи и: одлуку о именовању главног пројектанта потписану од стране инвеститора, из Прилога 8. овог правилника; изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова пројекта за грађевинску дозволу, из Прилога 3. овог правилника; опис предвиђених измена, као и наводе листова појединих делова пројекта за грађевинску дозволу који се мењају, као и упоредни приказ пројеката који се додају, или замењују, у односу на пројекте из грађевинске дозволе која се мења.

Одштампани примерак сепарата пројекта за грађевинску дозволу, као и измењени пројекат за грађевинску дозволу, који је саставни део техничке документације која се штампа у складу са чланом 21. овог правилника, везује се јемствеником.

У случају израде новог – измењеног пројекта за грађевинску дозволу, као и у случају израде сепарата измена пројекта за грађевинску дозволу, израђује се извод из пројекта, у складу са чланом 33. овог правилника.

4.5. Пројекат рушења објекта

Члан 59.

За уклањање објеката, које се врши на основу дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела, у складу са чланом 168. Закона, израђује се пројекат рушења објекта.

Пројекат рушења објекта из става 1. овог члана садржи главну свеску, а за њега се не израђује извод из пројекта.

У случају потребе, уз пројекат рушења објекта, достављају се одговарајући елаборати и студије.

Општу документацију пројекта рушења објекта из става 1. овог члана, чини: обавезни садржај из члана 28. став 1. овог правилника, где се у подтачки (3) насловне стране „врста техничке документације” наводи – „пројекат рушења објекта”; решење о именовању одговорног пројектанта и изјава одговорног пројектанта, којом се потврђује усклађеност са прописима и правилима струке, као и издатим условима, ако се ради о објекту чијим би уклањањем био угрожен јавни интерес (заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и сл.) и потписује се и оверава од стране одговорног лица пројектанта и одговорног пројектанта у складу са Прилогом 12. овог правилника.

Текстуална документација пројекта рушења објекта из става 1. овог члана, поред података из члана 29. овог правилника, садржи технички опис који обухвата: опис постојећег стања, опис планиране технологије уклањања објеката, мере и начин обезбеђења околних објеката и комуналне инфраструктуре (електро-мрежа, водоводна, канализациона, телекомуникациона и др.), мере и начин обезбеђења пролазника и саобраћаја, мере на уређењу земљишта око предметног објекта, услове и мере за заштиту суседних објеката и опис начина искључења објекта који се уклања са мреже комуналне и друге инфраструктуре.

Нумеричка документација пројекта рушења објекта из става 1. овог члана, поред података из члана 30. овог правилника, садржи неопходне прорачуне конструкције која се не уклања, односно када је потребна проверу носивости и стабилности елемената конструкције кроз фазе уклањања, прорачун стабилности тла односно суседних објеката, ако уклањање објекта или његовог дела утиче на те објекте.

Графичка документација пројекта рушења објекта из става 1. овог члана садржи ситуациони план са приказом објекта, односно дела објекта и инфраструктуре планираних за уклањање, као и суседних објеката, дела објекта, инфраструктуре и др. које треба заштити приликом уклањања објекта, диспозиционе цртеже објекта, односно дела објекта предвиђеног за уклањање, цртеже са приказом технологије уклањања, цртеже организације градилишта и др.

Пројекат рушења објекта из става 1. овог члана подлеже техничкој контроли.

Главној свесци пројекта рушења објекта се прилаже изјава вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из Прилога 5. овог правилника оверена од стране одговорног лица вршиоца техничке контроле.

4.6. Пројекат припремних радова

Члан 60.

За припремне радове, за које се прибавља посебна грађевинска дозвола у складу са чланом 137. Закона, израђује се пројекат припремних радова.

Пројекат припремних радова из става 1. овог члана садржи главну свеску, а за њега се не израђује извод из пројекта.

У случају потребе, уз пројекат припремних радова, достављају се одговарајући елаборати и студије.

Општу документацију пројекта припремних радова из става 1. овог члана, чини: садржај из члана 28. став 1. овог правилника, где се у подтачки (3) насловне стране „врста техничке документације” наводи – „пројекат припремних радова”; решење о именовању одговорног пројектанта и изјава одговорног пројектанта, којом се потврђује усклађеност са прописима и правилима струке, као и издатим условима и потписује се и оверава од стране одговорног лица пројектанта и одговорног пројектанта у складу са Прилогом 12. овог правилника.

Текстуална документација пројекта припремних радова из става 1. овог члана, поред података из члана 29. овог правилника, садржи технички опис који обухвата технички опис свих радова који се изводе у оквиру припремних радова у складу са садржајима дефинисаним за пројекат за грађевинску дозволу, опис постојећег стања, као и опис планиране технологије уклањања објеката са описом свих мера и начина обезбеђења описаних у члану 59. овог правилника који се односе на уклањање постојећих објеката.

Нумеричка документација пројекта припремних радова из става 1. овог члана, поред података из члана 30. овог правилника, садржи и неопходне прорачуне конструкција које се изводе у оквиру припремних радова, као и прорачуне конструкција везаних за уклањање постојећих објеката из члана 59. овог правилника, односно, када је потребно проверу носивости и стабилности елемената тла односно суседних објеката, ако извођење припремних радова утиче на те објекте.

Графичка документација пројекта припремних радова из става 1. овог члана, поред садржаја прописаног чланом 31. овог правилника, садржи ситуациони план и диспозиционе цртеже са приказом радова, односно конструкција које се изводе у оквиру припремних радова као и објекта, односно дела објекта и инфраструктуре планираних за уклањање, као и суседних објеката, дела објекта, инфраструктуре и др. које треба заштити приликом извођења припремних радова и уклањања, цртеже са приказом технологије рушења и извођења конструкција које се изводе у оквиру припремних радова, цртеже организације градилишта и др.

Пројекат припремних радова из става 1. овог члана подлеже техничкој контроли, ако се у оквиру припремних радова изводе елементи конструкција.

У случају из става 7. овог члана главној свесци пројекта припремних радова се прилаже изјава вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из Прилога 5. овог правилника оверена од стране одговорног лица вршиоца техничке контроле.

5. Пројекат за извођење (ПЗИ)

5.1. Главна свеска пројекта за извођење

Члан 61.

Главна свеска пројекта за извођење осим основног садржаја из члана 25. и Прилога 1. овог правилника садржи и:

1) одлуку о именовању главног пројектанта потписану од стране инвеститора, из Прилога 8. овог правилника;

2) изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова пројекта за извођење, из Прилога 3. овог правилника;

3) копије добијених сагласности, ако су прописане Законом;

4) сажети технички опис постојећег и предвиђеног стања, објекта, инсталација и опреме, потписан од стране главног пројектанта, из Прилога 1А. овог правилника;

Ако се пројекат за извођење израђује у фазама, свака фаза потврђује се изјавом из става 1. тачка 2) овог члана.

5.2. Садржина пројекта за извођење

Члан 62.

Пројекат за извођење се израђује на основу идејног пројекта из члана 16. односно пројекта за грађевинску дозволу из члана 17. овог правилника.

Пројекат за извођење садржи детаљна техничка и технолошка решења у којима се разрађује идејни пројекат из члана 16. односно пројекат за грађевинску дозволу из члана 17. овог правилника, а у зависности од врсте и класе објекта, садржи и друге делове пројекта који нису предмет пројекта за грађевинску дозволу, а неопходни су за извођење радова.

У пројектима, односно деловима пројекта за извођење користе се елементи (нпр. цртежи, прорачуни, анализе) идејног пројекта из члана 16. односно пројекта за грађевинску дозволу из члана 17. овог правилника, или се на њих само позива, при чему се означава у ком делу пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног пројекта се ови елементи налазе.

Саставни део пројекта за извођење могу бити и технолошке шеме, каталошки и радионички цртежи, ако је то потребно за извођење радова, али их у том случају мора оверити одговорни пројектант предметног пројекта, при чему се јасно означава ком пројекту припадају.

За извођење радова на уклањању објекта у смислу члана 59. овог правилника није обавезна израда пројекта за извођење.

Члан 63.

Општу документацију пројекта за извођење чини садржај из члана 28. овог правилника, као и из Прилога 9. овог правилника, решење о именовању одговорног пројектанта предметног дела пројекта из Прилога 8. овог правилника, као и изјава одговорног пројектанта предметног дела пројекта којом се потврђује усклађеност са локацијским условима и условима ималаца јавних овлашћења, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, Законом, прописима и правилима струке и начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат предвиђених елаборатима и студијама из чл. 67–69. овог правилника и потписује се и оверава од стране одговорног лица пројектанта и одговорног пројектанта у складу са Прилогом 12. овог правилника.

Ако се пројекат за извођење израђује у фазама, свака фаза се потврђује изјавом из става 1. овог члана.

Члан 64.

Текстуална документација пројекта за извођење, поред података из члана 29. овог правилника, у зависности од врсте и класе објекта, садржи и технички опис са додатним подацима у односу на оне који су већ дефинисани пројектом за грађевинску дозволу, а који се односе на: опис изабраног конструкцијског система и дејстава на конструкцију, перформансе грађевинских производа у вези са њиховим битним карактеристикама, опис инсталација и опреме предвиђене за уградњу и захтеве за уградњу тих производа, опис места и начина њихове уградње, опис методологија радова на извођењу конструкције и фундирања и конструкције, опис неопходних испитивања, мерења и осматрања, као и други неопходни подаци везани за извођење радова и одржавање, програм контроле и осигурања квалитета.

Члан 65.

Нумеричка документација пројекта за извођење, поред података из члана 30. овог правилника, у зависности од врсте и класе објекта садржи: допунске прорачуне конструкције и конструкцијских детаља који нису садржани у пројекту за грађевинску дозволу, димензионисање и избор инсталација и опреме са дефинисаним неопходним карактеристикама и потрошњом енергије и др.

У случају да пројекат за извођење садржи и спецификације грађевинских производа, инсталација и опреме, предмере радова и друге сличне прилоге, они се прилажу нумеричкој документацији.

Члан 66.

Графичка документација пројекта за извођење, поред садржаја прописаног чланом 31. овог правилника, у зависности од врсте и класе објекта, садржи и цртеже и детаље неопходне за грађење објекта, односно извођење радова, као што су:

1) цртежи, шеме и детаљи грађевинских, занатских и инсталационих радова;

2) збирни цртежи (синхрон-планови) инсталација и опреме;

3) цртежи, шеме и детаљи са упутствима за уградњу елемената и опреме;

4) технолошке шеме;

5) цртежи и детаљи технологије градње;

6) цртежи ископа са приказом мера обезбеђења темељне јаме;

7) детаљне диспозиционе цртеже конструкције са позицијама и димензијама свих елемената конструкције, укључујући и дилатације и лежишта, планове оплате и арматуре са детаљима, детаље веза и наставака неопходне за израду радионичке документације;

8) цртежи и детаљи изолација;

9) цртежи и детаљи којима се приказују мере за испуњење основних захтева за објекат;

10) шеме и прикази фазности градње;

11) цртежи и детаљи прикључних водова;

12) други потребни цртежи и прикази.

Графичка документација у пројекту припремних радова садржи нарочито цртеже површина и запремина ископа са приказом мера обезбеђења темељне јаме.

Графичка документација пројекта за извођење израђује се у размери која је одговарајућа за грађење објекта односно извођење радова.

5.3. Елаборати и студије уз пројекат за извођење

Члан 67.

Пројекту за извођење се прилаже план превентивних мера, који се израђује у складу са прописима којим се уређује безбедност и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима.

Члан 68.

Пројекту за извођење прилаже се и Програм контроле и осигурања квалитета који садржи преглед и спецификацију перформанси свих грађевинских и других производа као и монтажних елемената који се уграђују у објекат, као и опис потребних испитивања и захтеваних резултата којима се доказује тражени квалитет и испуњавање основних захтева.

Програм контроле и осигурања квалитета у одговарајућем делу пројекта садржи:

1) перформансе битних карактеристика које морају да имају грађевински и други производи који се уграђују у пројектовани део објекта;

2) потребна испитивања и поступке доказивања употребљивости грађевинских и других производа за оне производе који су израђени на градилишту појединачног објекта у који ће бити уграђен;

3) потребна испитивања и поступке доказивања техничке и/или функционалне исправности пројектованог дела објекта;

4) захтеве који морају да буду испуњени током извођења пројектованог дела објекта, а који имају утицај на постизање пројектованих односно прописаних техничких и/или функционалних својстава тог дела објекта и на испуњавање основних захтева за објекат у целини;

5) поступке испитивања пројектованих и изведених делова објекта који се спроводе пре употребе објекта;

6) детаљан опис пробног рада којим морају да се прикажу потребна испитивања испуњавања основних захтева за објекат, предвиђене резултате испитивања и предвиђено време трајања пробног рада, ако за пројектовани део објекта постоји потреба за пробним радом;

7) захтеве учесталости периодичних прегледа током потребе, а у сврху одржавања дела објекта, преглед и опис потребних контролних поступака испитивања и захтеваних резултата којима ће се доказати усклађеност са пројектом предвиђеним перформансама;

8) друге услове значајне за испуњавање других прописаних захтева;

9) попис прописа и стандарда на чију примену се позива програм контроле и осигурања квалитета.

Члан 69.

За објекте за које је прописана обавеза извођача радова да обезбеди израду пројекта осматрања понашања тла и објекта, у складу са правилником којим се уређује осматрање тла и објекта у току грађења и употребе објекта, односно за објекте категорије „В” и „Г” и у другим случајевима када је то техничком документацијом предвиђено, пројекту за извођење се прилаже и пројекат геодетског обележавања и пројекат геодетског осматрања понашања тла и објекта, који се израђују у складу са прописима којима се уређује израда и контрола техничке документације за извођење геодетских радова у инжењерско-техничким областима.

5.4. Усклађеност пројекта за извођење са главним пројектом заштите од пожара

Члан 70.

Пројекат за извођење мора бити усклађен са главним пројектом заштите од пожара, израђеним у складу са законом којим се уређује област заштите од пожара.

6. Пројекат изведеног објекта (ПИО)

6.1. Главна свеска изведеног објекта

Члан 71.

За потребе издавања употребне дозволе се израђује главна свеска изведеног објекта (Главна свеска ИО).

Главна свеска изведеног објекта поред основног садржаја из члана 25. и Прилога 1. овог правилника садржи и:

1) одлуку о именовању главног пројектанта потписану од стране инвеститора, из Прилога 8. овог правилника;

2) изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова пројекaта, из Прилога 3. овог правилника;

3) сажети технички опис објекта, инсталација и опреме, потписан од стране главног пројектанта, из Прилога 1А. овог правилника

4) копије добијених сагласности, ако су предвиђене Законом;

5) детаљни опис свих насталих измена током грађења објекта, односно опис одступања изведеног објекта у односу на пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење, са наводима листова појединих делова пројекта где су те измене видљиве, у случају да је приликом грађења објекта, односно извођења радова, дошло до одступања од пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, која не представљају измене у смислу члана 142. став 2. Закона које изискују измену грађевинске дозволе.

У случају да приликом грађења објекта, односно извођења радова, није дошло до одступања од пројекта за извођење, уз главну свеску ИО доставља се ПЗИ и у главној свесци изведеног објекта се констатује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, Законом и прописима и правилима струке. Уз главну свеску изведеног објекта се такође прилаже и изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и одговорног извођача радова (за све врсте радова), којом се потврђује да је изведено стање једнако пројектованом стању, у складу са Прилогом 7 овог правилника.

У случају да је приликом грађења објекта, односно извођења радова, дошло до одступања од пројекта за извођење, која нису у супротности са локацијским условима и грађевинском дозволом, односно не представљају измене у смислу члана 142. став 2. Закона које изискују измену грађевинске дозволе, за делове пројекта који се мења уз главну свеску ИО доставља се ПИО и у главној свесци изведеног објекта се констатује да измене нису у супротности са локацијским условима и грађевинском дозволом, односно да не представљају измене у смислу члана 142. став 2. Закона које изискују измену грађевинске дозволе. За делове пројекта који се не мењају доставља се ПЗИ и изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и одговорног извођача радова, којом се потврђује да је изведено стање једнако пројектованом стању, у складу са Прилогом 7 овог правилника.

6.2. Садржина пројекта изведеног објекта

Члан 72.

У случају да је приликом грађења објекта, односно извођења радова, дошло до одступања од пројекта за извођење, која нису у супротности са локацијским условима и грађевинском дозволом, односно не представљају измене у смислу члана 142. став 2. Закона које изискују измену грађевинске дозволе, израђују се пројекти изведеног објекта, са изменама или допунама до којих је дошло током градње.

Из пројекта изведеног објекта се морају јасно видети сва одступања изведених радова од радова предвиђених пројектом за извођење.

Члан 73.

Општу документацију пројекта изведеног објекта поред опште документације коју чини садржај из члана 28. овог правилника, као и из Прилога 9. овог правилника, чини и решење о именовању одговорног пројектанта предметног дела пројекта, из Прилога 8. овог правилника, као и изјава одговорног пројектанта предметног дела пројекта, из Прилога 4. овог правилника, којом се потврђује да измене у пројекту нису у супротности са локацијским условима и грађевинском дозволом, односно да не представљају измене у смислу члана 142. став 2. Закона које изискују измену грађевинске дозволе и којом се потврђује усклађеност са Законом, прописима и правилима струке и начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат предвиђених елаборатима и студијама из члана 77. овог правилника и потписује се и оверава од стране одговорног лица пројектанта и одговорног пројектанта у складу са Прилогом 12. овог правилника.

Ако се пројекат изведеног објекта израђује у фазама, свака фаза се потврђује изјавом из става 1. овог члана.

Члан 74.

Текстуална документација пројекта изведеног објекта, поред података из члана 29. овог правилника, у зависности од врсте и класе објекта, садржи и технички опис са додатним подацима у односу на оне који су већ дефинисани пројектом за грађевинску дозволу и пројектом за извођење, а који се односе на: опис свих насталих измена током грађења објекта, односно опис одступања изведеног објекта у односу на пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење, опис изабраног конструкцијског система и дејстава на конструкцију, перформансе грађевинских производа у вези са њиховим битним карактеристикама, инсталације и опрему предвиђене за уградњу и захтеве за уградњу тих производа, опис места и начина њихове уградње, опис методологија радова на извођењу конструкције и фундирања и конструкције, опис неопходних испитивања, мерења и осматрања, као и друге неопходне податке у вези са извођењем радова и одржавањем, програмом контроле и осигурања квалитета.

Члан 75.

Нумеричка документација пројекта изведеног објекта, поред података из члана 30. овог правилника, у зависности од врсте и класе објекта садржи и допунске прорачуне конструкције и конструкцијских детаља који нису садржани у пројекту за грађевинску дозволу и пројекту за извођење, димензионисање и избор инсталација и опреме са дефинисаним неопходним карактеристикама и потрошњом енергије и др.

У случају да пројекат изведеног објекта садржи и спецификације грађевинских производа, инсталација и опреме, предмере радова и друге сличне прилоге, они се прилажу нумеричкој документацији.

Члан 76.

Графичка документација пројекта изведеног објекта, садржи податке прописане чланом 31. овог правилника.

6.3. Елаборати и студије уз пројекат изведеног објекта

Члан 77.

Уз пројекат изведеног објекта обавезно се достављају елаборати из члана 68. и 69. овог правилника.

Члан 78.

За објекте категорије „А”, за које израда пројекта за извођење није обавезна, уместо пројекта изведеног објекта може се приложити и геодетски снимак изведеног објекта на парцели, на овереној катастарско-топографској подлози.

IV. ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА

Члан 79.

Техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу подлежу пројекти, односно делови пројекта за грађевинску дозволу, пројекат рушења објекта и пројекат припремних радова, ако се у њему изводе елементи конструкција.

Техничкој контроли не подлежу технички описи инсталација, приложени текстуалној документацији пројекта архитектуре за објекте категорије „Б”.

Техничкој контроли подлежу и идејни пројекти израђени за потребе реконструкције линијских инфраструктурних објеката, осим у случају електродистрибутивне и електронске комуникационе мреже.

Елаборати и студије којима се предвиђају начини за испуњење одређених основних захтева за објекат не подлежу техничкој контроли.

Члан 80.

Техничком контролом проверава се, нарочито:

1) да ли је пројекат израђен у складу са локацијским условима, односно условима ималаца јавних овлашћења;

2) да ли је пројекат усклађен са законима и другим прописима и да ли је израђен у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта;

3) да ли пројекат има све неопходне делове утврђене одредбама овог правилника и да су сви делови техничке документације међусобно усклађени;

4) да ли су у пројекту исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску дозволу, као и да ли су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и друге подлоге и подаци;

5) да ли је пројектом обезбеђена испуњеност основних захтева за предметни објекат, односно да ли су у пројектима примењени начини за испуњење одговарајућих основних захтева за објекат, а који су предвиђени одговарајућим елаборатима и студијама.

Члан 81.

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за грађење објеката из члана 133. став 2. Закона, обухвата и проверу да ли је поступљено мерама из извештаја о извршеној стручној контроли генералног и идејног пројекта (ревизиона комисија).

Ако је ревизиона комисија, чији се извештај о извршеној стручној контроли идејног пројекта прилаже уз пројекат за грађевинску дозволу, указала на одређене недостатке у идејном пројекту и утврдила мере по којима је пројектант обавезан да поступи у пројекту за грађевинску дозволу, вршилац техничке контроле у свом извештају, који доставља инвеститору, посебно констатује да ли је поступљено по мерама комисије.

Члан 82.

Извештај о техничкој контроли пројекта садржи нарочито:

1) податке о инвеститору;

2) назив и локацију објекта;

3) назив пројекта или дела пројекта који је предмет техничке контроле;

4) податке о предузетнику односно правном лицу које је израдило пројекат или део пројекта који је предмет техничке контроле;

5) име, презиме и број лиценце главног пројектанта пројекта и одговорног пројектанта дела ;

6) основне описе и садржај свих делова пројекта ;

7) основне податке о објекту;

8) податке о предузетнику односно правном лицу, које је врши техничку контролу, и податке (име и презиме) о одговорном лицу тог правног лица;

9) име, презиме и број лиценце вршилаца техничке контроле пројекта односно његовог дела;

10) датум техничке контроле и деловодни број код вршиоца техничке контроле;

11) изјаву да је техничка контрола извршена у свему према одредбама овог правилника;

12) закључак са мерама које инвеститор треба да предузме ради отклањања неправилности утврђених техничком контролом, ако су неправилности утврђене.

Члан 83.

По отклањању свих примедаба вршилаца техничке контроле, заступник правног лица које је вршило техничку контролу, односно предузетник, сачињава коначан извештај о извршеној контроли у којем се констатује да на пројекат нема примедаба, односно да су у свим деловима пројекта отклоњени уочени недостаци и доставља га инвеститору.

Свако правно лице односно предузетник вршилац техничке контроле прилаже посебан извештај техничке контроле.

Извештај из става 2. овог члана оверава/потписује заступник правног лица које је вршило техничку контролу, односно предузетник и исти се електронски потписује у складу са Прилогом 12. овог правилника.

Члан 84.

Изјава вршиоца техничке контроле, са резимеом извештаја о техничкој контроли и са потврдом о техничкој исправности пројектне документације, израђена у складу са Прилогом 5. Правилника и електронски потписана у складу са Прилогом 12. правилника, у случајевима када је овим правилником прописана обавеза вршења техничке контрола пројекта, прилаже се у изводу из пројекта, односно у главној свесци ако не постоји обавеза израде извода из пројекта.

Члан 85.

Вршилац техничке контроле појединог дела пројекта потврђује исправност тог дела пројекта тако што, на посебној страници, која следи након насловне стране тог дела пројекта, даје изјаву садржине: „Пројекат се прихвата”, уз навођење података о правном лицу, односно предузетнику који је извршио техничку контролу тог дела пројекта и броју и датуму вршења техничке контроле.

Изјавa из става 1. овог члана оверава се и електронски потписује у складу са Прилогом 12. овог правилника.

Члан 86.

Техничка контрола пројекта израђеног по прописима других земаља, врши се на примерку пројекта који је преведен на српски језик (стручни превод).

Члан 87.

Саставни део овог правилника чине и прилози који су одштампани уз овај правилник и то:

1) Прилог 1: Основни садржај главне свеске, Прилог 1А: Сажети технички опис и Прилог 1Б: Спецификација посебних делова објекта;

2) Прилог 2: Насловна страна извода из пројекта;

3) Прилог 3: Изјава главног пројектанта из главне свеске;

4) Прилог 4: Изјава одговорног пројектанта из делова пројекта;

5) Прилог 5: Изјава вршиоца техничке контроле, са резимеом извештаја техничке контроле;

6) Прилог 6: Изјава овлашћених лица о предвиђеним начинима за испуњење основних захтева за објекат;

7) Прилог 7: Изјавa инвеститора, вршиоца стручног надзора и одговорног извођача радова;

8) Прилог 8: Одлука о именовању главног пројектанта, Решење о именовању одговорних пројектаната, Решење о именовању овлашћених лица;

9) Прилог 9: Општа документација из члана 28. овог правилника;

10) Прилог 10: Посебни садржаји идејног решења у вези са прикључењем на јавни пут, односно за објекте за које се прибављају водни услови;

11) Прилог 11: Посебни садржаји идејног решења за објекте са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама за које је прописана обавеза издавања одобрења за безбедно постављање у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и експлозија и садржај елабората заштите од пожара;

12) Прилог 12: Форма техничке документације и електронско потписивање, за потребе обједињене процедуре;

13) Прилог 13: Садржај техничке документације за грађење објеката и извођење радова из члана 145. Закона за које се издаје решење о одобрењу извођења радова;

14) Прилог 14: Изјава инвеститора и одговорног пројектанта о усаглашености приложене документације са мерама и условима заштите животне средине.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 88.

Главни пројекат израђен до дана ступања на снагу овог правилника, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС и 98/13 – УС) и раније важећих закона којима се уређује планирање и изградња, може се користити као:

1) пројекат за извођење, уз обавезну израду главне свеске пројекта за извођење, у складу са чланом 61. овог правилника, за потребе изградње објекта, односно извођења радова;

2) пројекат изведеног објекта, уз обавезну израду главне свеске изведеног објекта, у складу са чл. 61. и 71. овог правилника, у поступку прибављања употребне дозволе, уз сходну примену чл. 72–78. овог правилника.

Главна свеска, која се израђује у случајевима из става 1. овог члана, не мора бити оверена од стране свих одговорних пројектаната, већ се у њој обавезно наводе само подаци о одговорним пројектантима, прописани у Прилогу 1. овог правилника.

Члан 89.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, број 73/19).

Члан 90.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 000239417 2023 14810 005 000 012 001

У Београду, 27. октобра 2023. године

Министар,

Горан Весић, с.р.

Прилози

Прилог 1. - Основна садржина главне свеске

Прилог 1а. - 0.8. Сажети технички опис

Прилог 1б. - 0.9. Спецификација посебних делова објекта

Прилог 2. - Насловна страна извода из пројекта

Прилог 3. - Изјава главног пројектанта из главне свеске

Прилог 4. - Изјава одговорног пројектанта из делова пројекта

Прилог 5. - Изјава вршиоца техничке контроле, са резимеом извештаја техничке контроле

Прилог 6. - Изјаве овлашћених лица о предвиђеним мерама за испуњење основних захтева за објекат

Прилог 7. - Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и одговорног извођача радова

Прилог 8. - Одлука о именовању главног пројектанта, решење о именовању одговорних пројектаната и решење о именовању овлашћених лица

Прилог 9. - Општа документација из члана 28. oвог Правилника

Прилог 10. - Посебне садржине идејног решења у вези са прикључењем на јавни пут, односно за објекте за које се прибављају водни услови

Прилог 11. - Посебна садржина идејног решења за објекте са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама за које је прописана обавеза издавања одобрења за безбедно постављање у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и експлозија и садржина елабората заштите од пожара

Прилог 12. - Форма техничке документације и електронско потписивање, за потребе обједињене процедуре

Прилог 13. - Садржина техничке документације за грађење објеката и извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи за које се издаје решење о одобрењу извођења радова

Прилог 14. Изјава инвеститора и одговорног пројектанта о усаглашености приложене документације са мерама и условима заштите животне средине