На основу члана 10. став 2. и члана 132. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о стандардима компетенција секретара установе образовања и васпитања

"Службени гласник РС", број 96 од 2. новембра 2023.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се стандарди компетенција секретара установе образовања и васпитања (у даљем тексту: секретар установе).

Члан 2.

Стандарди компетенција секретара установе представљају скуп потребних знања, вештина и ставова секретара установе који воде постизању очекиване успешности на радном месту секретара установе.

Члан 3.

Стандарди компетенција секретара представљају основу за доношење програма обуке и програма испита за лиценцу за секретара установе.

Члан 4.

Стандарди компетенција секретара установе одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00204/2023-04

У Београду, 26. октобра 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.

СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈА СЕКРЕТАРА УСТАНОВЕ

Стандарди компетенција секретара утврђени су за:

1. Понашајне компетенције

2. Функционалне компетенције – опште и посебне

1. Понашајне компетенције

Понашајне компетенције представљају скуп радних понашања потребних за обављање послова секретара установе. За понашајне компетенције утврђују се следећи стандарди:

1.1 Управљање информацијама;

1.2 Оријентација ка учењу и променама;

1.3 Изградња и одржавање професионалних односа;

1.4 Савесност, посвећеност и интегритет.

1.1. Управљање информацијама

Опис стандарда: Секретар установе прикупља, разуме, организује, обрађује, чува, размењује и користи информације и податке у вези са обављањем послова секретара установе.

Показатељи:

– благовремено прикупља и користи релевантне информације из више различитих извора;

– правилно разуме и објективно сагледава информације;

– успешно организује информације, базе података и друге документе;

– брине о безбедности и поверљивости пословних информација;

– информације преноси на јасан и концизан начин.

1.2. Оријентација ка учењу и променама

Опис стандарда: Секретар установе има активан и позитиван однос према учењу ради благовременог и конструктивног реаговања на промене из интерног и екстерног окружења.

Показатељи:

– стално унапређује своја знања и вештине;

– уочава области у којима би требало додатно да учи и развија се

– својим понашањем даје пример другима;

– активно размењује знања са другима;

– иницира унапређивање рада.

1.3. Изградња и одржавање професионалних односа

Опис стандарда: Секретар установе има успешну комуникацију и сарадњу са запосленима и заинтересованим странама у циљу развоја дугорочних професионалних односа.

Показатељи:

– активно и пажљиво слуша друге;

– показује разумевање за туђу позицију и мишљење;

– поштује и уважава друге;

– укључује друге у дискусију, прихвата и развија идеје других;

– ефикасно ради у тиму;

– спремно пружа помоћ и подршку другима;

– сарађује са другима и подстиче тимску сарадњу.

1.4. Савесност, посвећеност и интегритет

Опис стандарда: Секретар установе је посвећен остварењу циљева установе и идентификовања са вредностима установе уз задржавање интегритета.

Показатељи:

– посвећен је и лојалан установи;

– економично користи ресурсе којима располаже;

– савестан је и поуздан у раду;

– има позитиван приступ раду и изазовима;

– отворен је да чује и размотри повратну информацију;

– признаје пропусте и преузима одговорност за њих;

– има поверење директора и запослених;

– доследно поштује етичке, професионалне и правне норме у раду.

2. Функционалне компетенције

Функционалне компетенције – опште и посебне, представљају скуп знања, вештина и ставова потребних за успешно обављање послова секретара установе.

2.1. Опште функционалне компетенције секретара

За опште функционалне компетенције секретара установе утврђују се следећи стандарди и показатељи:

2.1.1. Дигитална писменост

Опис стандарда: Секретар установе поседује знање, вештину и способност проналажења, анализе и преноса информација у дигиталном формату.

Показатељи:

– поседује знања, вештине и способности за употребу дигиталних уређаја и апликација;

– зна да користи Microsoft Office софтверски пакет;

– обезбеђује потребне податке из делокруга рада секретара ради уноса у прописане регистре;

– разуме значај чувања и безбедности података који се унети у прописане регистре и значај спречавања њихове злоупотребе.

2.1.2. Пословна комуникација

Опис стандарда: Секретар установе познаје и примењује принципе пословне комуникације и сарађује са свим актерима важним за обављање делатности установе.

Показатељи:

– познаје начин пословног комуницирања;

– сарађује са директором и запосленима установе;

– прати и информише запослене о новим прописима;

– сарађује са децом, ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима;

– негује односе међусобног разумевања и уважавања личности деце, ученика, запослених, родитеља, односно других законских заступника;

– сарађује са министарством, школском управом, установама, јединицом локалне самоуправе, органима, организацијама, стручним службама и другим физичким и правним лицима.

2.2. Посебне функционалне компетенције секретара

За посебне функционалне компетенције секретара установе утврђују се следећи стандарди и показатељи:

2.2.1. Познавање, разумевање, праћење и примена релевантних прописа

Опис стандарда: Секретар установе познаје, разуме, прати и примењује релевантне прописе.

Показатељи:

– познаје и прати примену закона, подзаконских и других аката из области образовања и васпитања, закона из области рада који се примењују у јавним службама и посебног колективног уговора, закона којим се уређује општи управни поступак и управни спор;

– познаје и прати примену прописа којима се уређују права детета и ученика;

– познаје и прати и друге прописе потребне за остваривање делатности установе.

2.2.2. Познавање, разумевање и праћење прописа у области образовања и васпитања

Опис стандарда: Секретар установе познаје, разуме и прати прописе у области образовања и васпитања.

Показатељи:

– познаје поступак оцењивања ученика;

– познаје и прати прописе којима се уређује остваривање права, обавеза и одговорности ученика;

– познаје надлежности установа и других организација које обављају делатност образовања и васпитања;

– познаје надлежност органа установе;

– познаје права, обавезе и одговорност запослених у установи;

– познаје и прати прописе који се односе на одговорност запосленог у установи;

– познаје и прати прописе који се односе на правну заштиту и престанак радног односа у установи;

– познаје послове државне управе који су поверени аутономној покрајини.

2.2.3 Познавање и примена управног поступка

Опис стандарда: У обављању послова секретар установе познаје и примењује управни поступак.

Показатељи:

– обавља правне послове везане за статусне промене у установи;

– израђује предлог првостепене и другостепене одлуке;

– израђује предлоге уговора које закључује установа;

– обавља правне послове везане за упис деце, ученика и одраслих;

– обавља правне послове везане за права, обавезе и одговорности деце и ученика и одраслих;

– обавља правне послове везане за јавне набавке у сарадњи са финансијском службом установе;

– обавља правне послове и пружа стручну помоћ у вези са избором, односно радом органа установе;

– обавља и друге управне и правне послове.

2.2.4. Познавање, праћење и примена прописа из области рада (Закон о раду и посебни колективни уговори)

Опис стандарда: Секретар установе познаје, прати и примењује прописе из области рада (Закон о раду и посебни колективни уговори).

Показатељи:

– познаје и примењује прописе из области радних односа;

– пружа стручну помоћ конкурсној комисији и обавља правне послове у вези са пријемом у радни однос у установи;

– познаје услове за рад запослених у установи;

– израђује споразуме о преузимању запослених;

– израђује уговоре и измене уговора о раду;

– израђује уговоре и измене уговора о привременим, повременим пословима;

– пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи;

– пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе;

– у складу са одлуком директора израђује предлог решења којим се утврђује статус запосленог у погледу рада са пуним или непуним радним временом;

– израђује предлог решења за рад преко пуне норме;

– у складу са одлуком директора израђује предлог решења о структури радног времена (четрдесеточасовна радна недеља);

– у складу са одлуком директора израђује предлог решења о коришћењу годишњег одмора и других права на одсуство запосленог у установи;

– израђује решења за реализацију завршног испита и опште, уметничке и стручне матуре;

– израђује предлог решења за исплату јубиларне награде, солидарне помоћи и отпремнине за запослене;

– познаје и прати прописе о плати, накнади плате и другим примањима запослених;

– познаје и прати прописе којима се уређује проглашавање лица за чијим је радом делимично или потпуно престала потреба у установи;

– обавља правне послове у вези са дисциплинском и материјалном одговорношћу запосленог;

– познаје и примењује прописе и обавља правне послове у вези са престанком радног односа запосленог;

– познаје и примењује прописе којима се остварује заштита права запосленог;

– води персонални досије (активу и пасиву) запослених;

– израђује предлоге других решења у вези са статусом запослених.

2.2.5. Нормативни послови

Опис стандарда: Секретар установе има знање, способност и вештину за израду предлога статута и других општих и појединачних аката у установи ради обезбеђивања законитог обављања делатности установе.

Показатељи:

– израђује предлоге општих и појединачних аката установе;

– прати доношење, измене и допуне закона и подзаконских аката и сачињава предлоге за усаглашавање општих (правних) аката установе са истим;

– израђује предлоге решења и уговоре;

– прати објављивање општих аката и обавештава заинтересоване стране о одлукама органа установе у складу са законом.