Zakon

На основу члана 65. став 5. тачка 2) Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

УПУТСТВО

о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, складиштење, односно коришћење нарочито опасних хемикалијa

"Службени гласник РС", број 6 од 27. јануара 2017.

 

1. Увод

1. Овим упутством прописује се утврђивање превентивних мера за безбедно чување, складиштење односно коришћење нарочито опасних хемикалијa (у даљем тексту: превентивне мере).

2. Ималац дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија може да врши промет нарочито опасних хемикалија правним лицима, односно предузетницима који их користе у индустријске или професионалне сврхе, другим имаоцима дозволе за обављање делатности промета овим хемикалијама или имаоцима дозволе за њихово коришћење. Нарочито опасне хемикалије могу да користе само она правна лица и предузетници који поседују стручна знања о својствима ових хемикалија, ризику које оне представљају по здравље људи и животну средину и мерама за смањење тог ризика.

3. Због опасних својстава нарочито опасних хемикалија правна лица и предузетници који имају дозволу за обављање делатности промета обезбеђују да приступ овим хемикалијама имају само овлашћена лица.

4. Превентивне мере утврђују се у складу са мерама за спречавање хемијског удеса, противпожарним мерама, мерама које се односе на безбедност и здравље на раду, као и мерама заштите животне средине које су утврђене посебним прописима. Применом свих мера из ове тачке постиже се безбедно чување, складиштење односно коришћење нарочито опасних хемикалија.

2. Превентивне мере за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија

5. Подносилац захтева за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија утврђује превентивне мере за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија.

6. Превентивне мере за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија односе се на:

1) безбедно чување односно складиштење нарочито опасних хемикалија;

2) безбедносне процедуре;

3) начин спровођења интерне контроле безбедносних процедура и руковања нарочито опасним хемикалијама.

2.1. Безбедно чувањe и складиштење нарочито опасних хемикалија

7. Превентивне мере за безбедно чување и складиштење нарочито опасних хемикалија обухватају опис места и начина чувања и складиштења нарочито опасних хемикалија. Овим мерама утврђује се место где се нарочито опасне хемикалије налазе и одређује се лице овлашћено (стручно оспособљено лице) за приступ овим хемикалијама.

8. Превентивне мере утврђују се посебно за чување и складиштење, и то у:

1) ормару;

2) складишном простору;

3) покретном и самостојећем контејнеру; и

4) продајном простору.

9. Превентивним мерама за чување и складиштење нарочито опасних хемикалија обезбеђује се контролисан приступ овим хемикалијама, што се постиже чувањем нарочито опасних хемикалија под кључем и одвојено од осталих хемикалија. Овим мерама утврђује се место чувања кључа, као и списак овлашћених лица за приступ нарочито опасним хемикалијама.

2.1.1. Приступ нарочито опасним хемикалијама

10. Превентивне мере обухватају одређивање лица овлашћених (стручно оспособљена лица) за приступ местима где се чувају и складиште нарочито опасне хемикалије и која се истовремено старају да онемогуће приступ неовлашћених лица местима где се чувају и складиште те хемикалије.

2.2. Безбедносне процедуре за пријем, издавање, чување и транспорт (унутар локације правног лица или предузетника) нарочито опасних хемикалија

11. Превентивним мерама утврђују се безбедносне процедуре за пријем, издавање, чување и транспорт нарочито опасних хемикалија унутар локације правног лица или предузетника. Све безбедносне процедуре потписују се од стране одговорног лица и оверавају печатом.

12. Безбедносном процедуром за пријем, односно издавање нарочито опасних хемикалија обезбеђује се провера:

1) обележавања нарочито опасних хемикалија;

2) врсте и стања паковања;

3) количине нарочито опасних хемикалија.

13. Подаци о извршеној провери из тачке 12. овог упутства евидентирају се. Евиденција о извршеној провери садржи потпис примаоца и испоручиоца нарочито опасних хемикалија.

14. Безбедносном процедуром о начину чувања нарочито опасних хемикалија обезбеђује се провера, и то:

1) да ли приступ нарочито опасним хемикалијама имају само овлашћена лица;

2) да ли су исправни уређаји за закључавање.

15. Подаци о извршеној провери из тачке 14. овог упутства евидентирају се. Евиденција о извршеној провери садржи потпис лица одговорног за чување нарочито опасних хемикалија.

16. Безбедносном процедуром о транспорту нарочито опасних хемикалија у оквиру правног лица или предузетника уређује се поступак којим се транспорт хемикалије обавља у складу са њеним опасним својствима, као и поступак којим се онемогућава приступ неовлашћеним лицима.

2.3. Начин спровођења интерне контроле безбедносних процедура и руковања нарочито опасним хемикалијама

17. Део превентивних мера којима се утврђује начин спровођења интерне контроле безбедносних процедура и руковања нарочито опасним хемикалијама садржи податке о лицу које је овлашћено за вршење интерне контроле, интервале у којима се спроводи интерна контрола, као и садржај извештаја о извршеној контроли. На основу извештаја о извршеној контроли одговорно лице утврђује мере које треба предузети како би се обезбедило што боље спровођење безбедносних процедура.

3. Начин коришћења и чувања нарочито опасних хемикалија

18. Подносилац захтева за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија, уз захтев, подноси образложење о начину коришћења и начину чувања нарочито опасних хемикалија.

19. Образложење за начин коришћења садржи податке о начину припреме, начину примене из кога се види да је та примена у складу са безбедносним листом за ту хемикалију, дозама за примену, као и да ли је потребно користити опрему за личну заштиту.

20. Образложење за начин чувања садржи опис предузетих мера како нарочито опасна хемикалија не би дошла у посед неовлашћених лица (нпр. држање одвојено од осталих хемикалија и другог прибора, закључавање и др.).

4. Прелазна одредба

21. Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о утврђивању превентивних мера за безбедно чување, складиштење односно коришћење нарочито опасних хемикалијa („Службени гласник РС”, број 94/10).

5. Ступање на снагу

22. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 532-01-20/2016-09

У Београду, 30. децембра 2016. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.