Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 757/2014 од 10. јула 2014. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 207/1 од 15. јула 2014. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 757/2014 of 10 July 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 108 од 10. октобра 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 10 July 2014.

–––––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission

On behalf of the President

Algirdas ŠEMETA

Member of the Commission

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A box of steel with dimensions of approximately 22,5 x 16,5 x 5,5 cm, with a wall thickness of more than 0,5 mm and of a capacity of less than 50 l. The box has a lid that is fixed to it by means of hinges and a closing system on the other side of the hinges. On the side of the closing system the box has a handle.

There are relief-like images of biscuits and cartoon animals on the lid and the bottom of the box.

The box has no internal fitting.

See photographs A and B (*).

7326 90 98

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN code 7326, 7326 90 and 7326 90 98.

Given its objective characteristics, including its plain interior and small size, the product is not considered to be a suitcase, an executive- case or a briefcase of heading 4202. The product is not specially shaped or internally fitted to contain particular tools with or without their accessories (see also the Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 4202, third paragraph). Classification under heading 4202 is therefore excluded.

Because of its objective characteristics, namely the absence of any elements allowing to identify it as an adequate sales packing for specific consumer goods, classification of the product as a box under heading 7310 is also excluded (see also the HSEN to heading 7310, second paragraph).

The product is therefore to be classified under CN code 7326 90 98 as other articles of iron and steel.

(*) The images are purely for information.

EU-757.tiff

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 757/2014 од 10. јула 2014. године  у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 108 од 10. октобра 2014.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 10. јула 2014. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

 

За Комисију,

у име председника,

Algirdas ŠEMETA

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Челична кутија димензија приближно 22,5 x 16,5 x 5,5 cm, дебљине зида веће од 0,5 mm и капацитета мањег од 50 l. Кутија има поклопац који је за њу причвршћен помоћу шарки и система за затвaрање на супротној страни од шарки. На оној страни, на којој се налази систем за затварање, кутија има ручку.

На поклопцу и на доњем делу кутије налазе се рељефне слике бисквита и животиња из цртаних филмова.

Кутија није опремљена изнутра.

Видети фотографије А и В (*).

7326 90 98

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањем уз CN ознаке 7326, 7326 90 и 7326 90 98.

С обзиром на његове објективне карактеристике, укључујући једноставну унутрашњост и мале димензије, производ се не сматра кофером, аташе-кофером или актн-ташном из тарифног броја 4202. Производ није специјално обликован, нити са унутрашње стране опремљен за држање одређеног алата, са прибором или без њега (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 4202, трећи став). Према томе, искључује се сврставање у тарифни број 4202.

Због својих објективних карактеристика, наиме одсуства било ког елемента који би омогућио његову идентификацију као одговарајућег паковања за продају одређене робе за потрошаче, такође се искључује сврставање производа као кутије у тарифни број 7310 (видети такође ХС

Коментар уз тарифни број 7310, други став).

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 7326 90 98 као остали производи од гвожђа или челика.

* Слике су дате само информативно