Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 759/2014 од 10. јула 2014. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 207/7 од 15. јула 2014. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 759/2014 of 10 July 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 108 од 10. октобра 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at three months.

(5) The Customs Code Committee has not issued an opinion within the time limit set by its Chairman,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 10 July 2014.

––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Algirdas ŠEMETA

Member of the Commission

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A non-self-propelled machine (so-called ‚beach rake machine‘) for cleaning sand beaches with dimensions of approximately 4 х 2,3 х 2,3 m.

It is used for sifting and cleaning sand of impurities, such as glass, plastic, cigarette butts, straws, cans, stones, sea grass, seaweed, small pieces of wood.

The machine levels the sand surface by means of a mouldboard deflector plate. The sand is then sifted through hundreds of stainless steel spring-loaded tines. Finally, the impurities are separated from the sand and carried on a conveyor into a hopper.

8479 10 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8479 and 8479 10 00.

As the machine only sorts or separates rubbish from the sand and not the sand itself, classification under heading 8474 as machinery for sorting or separating mineral substances is excluded (see also the Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 8474, first paragraph, point (I)).

As the machine is used for the maintenance (cleaning) of beaches, it is considered to be machinery for public works, building or the like (see also the HSEN to heading 8479, group (II), sub-group (A), fifth paragraph). The machine is therefore to be classified under CN code 8479 10 00 as machinery for public works, building or the like.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 759/2014 од 10. јула 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 108 од 10. октобра 2014.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Одбор за Царински кодекс није издао мишљење у року који је одредио председавајући.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 10. јула 2014. године.

––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр.1).

За Комисију,

у име председника,

Algirdas ŠEMETA

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Несамоходна машина (тзв. „грабуље за чишћење плаже”) за чишћење пешчаних плажа димензија приближно 4 x 2,3 x 2,3 m.

Употребљава се за просејавање и чишћење песка од нечистоћа као што су стакло, пластика, опушци, сламке, лименке, камење, морска трава, алге, мали комади дрвета.

Машина поравнава површину песка помоћу плужне одбојне плоче. Песак се потом просејава кроз стотине зубаца са опругама од нерђајућег челика. На крају, нечистоћа се одваја од песка и одводи покретном траком у левак.

8479 10 00

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањем уз CN ознаке 8479 и 8479 10 00.

Пошто машина само сортира или одваја отпатке од песка а не и сам песак, искључује се сврставање у тарифни број 8474 као машине за сортирање, или сепарацију минералних материјала (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 8474, први став, тачка (I)).

Како се машина употребљава за одржавање (чишћење) плажа, сматра се машином за грађење и одржавање улица, путева, високо и нискоградњу и сличне радове (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 8479, група (II), подгрупа (А), пети став). Машина се, према томе, сврстава у CN ознаку 8479 10 00 као машина за за грађење и одржавање улица, путева, високо и нискоградњу и сличне радове.