Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 764/2014 од 11. јула 2014. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 209/5 од 16. јула 2014. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 764/2014 of 11 July 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 108 од 10. октобра 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 11 July 2014.

––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Algirdas ŠEMETA

Member of the Commission

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product presented as colourless capsules filled with a yellowish powder, put up for retail sale in a labelled, small plastic bottle with screw top, containing 60 capsules. Each capsule contains the following components:

– glucosamine hydrochloride (300 mg),

– chondroitin sulphate,

– methyl sulfonyl methane,

– small quantities of esters of ascorbic acid (vitamin C).

According to the label the product is presented as a food supplement for human consumption. The recommended daily dose indicated on the label is three capsules.

2106 90 92

Classification is determined by the general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, additional note 5 to Chapter 21 and the wording of CN codes 2106, 2106 90 and 2106 90 92.

Having regard to the recommended daily dose indicated on the label, the product does not have clearly defined prophylactic or therapeutic properties. Consequently, it cannot be classified as a medicament under heading 3004.

As the product is a food preparation presented in the form of measured doses and intended for use as a food supplement, the requirements of additional note 5 to Chapter 21 are fulfilled.

The product is therefore to be classified under heading 2106 as a food preparation, not elsewhere specified or included.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 764/2014 од 11. јула 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 108 од 10. октобра 2014.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 11. јула 2014. године.

––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Algirdas ŠEMETA

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ испоручен у облику безбојних капсула испуњених жућкастим прахом, припремљен за продају на мало у етикетираним, пластичним бочицама са поклопцем са навојем, које садрже 60 капсула. Свака капсула има следеће компоненте:

– глукозамин хидрохлорид (300 mg),

– хондроитин сулфат,

– метил сулфонил метан,

– мале количине естара аскорбинске киселине (витамин C).

Према наводима са етикете, производ је представљен као додатак исхрани за људску употребу. Препоручена је дневна доза од три капсуле што је на етикети назначено.

2106 90 92

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Додатном напоменом 5. уз Главу 21 и наименовањима уз CN ознаке 2106, 2106 90 и 2106 90 92.

Узимајући у обзир препоручену дневну дозу наведену на етикети, производ нема јасно одређена профилактичка или терапеутска својства. Сходно томе, не сврстава се као лек у тарифни број 3004.

Како је производ додатак исхрани испоручен у облику одмерених доза и намењен за употребу као додатак исхрани, испуњени су захтеви Додатне напомене 5.3 уз Главу 21.

Производ се, према томе, сврстава у тарифни број 2106 као прехрамбени производ на другом месту непоменут нити обухваћен.

––––––––––

3 Додатна напомена 4. уз Главу 21., у складу са Уредбом о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину ( „Службени гласник РС”, бр. 107/13, 119/13, 64/14 и 73/14)