Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 860/2014 од 5. августа 2014. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 235/7 од 8. августа 2014. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 860/2014 of 5 August 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 120 од 4. новембра 2014.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 5 August 2014.

––––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Martine REICHERTS

Member of the Commission

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product consisting of a luminous disc (so-called ‚luminous frisbee’) and a hand-operated launch system with retractable string, made of plastics. The disc contains battery powered LEDs.

The luminous disc is to be released in the air by tugging the string. It may be propelled up to a distance of 20 m before landing on the ground.

It is presented for use as a flying propeller toy.

See image (*)

9503 00 95

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 9503 and 9503 00 95.

It follows from the objective characteristics of the product that it is intended to be used as a flying propeller toy and not as an outdoor game article or equipment associated with the exertion of a physical activity. It is not comparable to a ‚frisbee’, within the meaning of the Explanatory notes to the Combined

Nomenclature, subheading 9506 99 90, that is used in throwing and catching games. Classification under heading 9506 as articles or equipment for outdoor games is therefore excluded.

The product is therefore to be classified under CN code 9503 00 95 as other toys of plastics.

(*) The image is purely for information.

EU-860-2014.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 860/2014 од 5. августа 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 120 од 4. новембра 2014.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 5. августа 2014. године.

––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Martine REICHERTS

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ који се састоји од светлећег диска (такозвани „светлећи фризби”) и ручног механизма за потезање узицом која се увлачи, израђен од пластичне масе. Диск садржи LED диоде са батеријским напајањем.

Светлећи диск се пушта у ваздух повлачењем узице. Може летети до раздаљине од 20 m пре него што падне на земљу.

Он је представљен за употребу као летећа играчка са пропелером.

Видети слику (*)

9503 00 95

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањима уз CN ознаке 9503 и 9503 00 95.

Из објективних карактеристика производа следи да је намењен да се користи као летећа играчка са пропелером а не као производ за играње на отвореном или опрема повезаних са вршењем физичке активности. Не може се поредити са „фризбијем” у смислу Допунског коментара уз Комбиновану номенклатуру, тарифни подброј 9506 99 90, који се користи у играма бацања и хватања. Према томе, искључује се сврставање у тарифни број 9506 као производа или опреме за игре на отвореном.

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 9503 00 95 као остале играчке од пластичне масе.

* Слика је дата само информативно