Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1034/2014 од 25. септембра 2014. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 287/1 од 1. октобра 2014. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 1034/2014 of 25 September 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 137 од 16. децембра 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(²). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 25 September 2014.

––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A new motor vehicle of the pick-up type, with a compression-ignition internal combustion piston engine of a cylinder capacity of 2 179 cm³, a five-speed manual gearbox and one reverse gear. Its total gross weight is approximately 2 950 kg and its total load capacity is approximately 1 000 kg. The length of its wheelbase is 3 150 mm.

The motor vehicle consists of two separate areas:

– a four-door cabin, all doors are equipped with windows, and five seats, including the driver‘s seat, in two rows (two front seats and three back seats). The cabin has a standard interior with manually operated air conditioning, standard seats with adjustable three-point seat belts, adjustable front seat headrests, an adjustable steering column and lighting for the passenger space. It is equipped with a radio broadcast receiver,

– an open load space with a length of 1 429 mm, equipped with a set of anchors to attach a load.

8703 32 19

Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8703, 8703 32 and 8703 32 19.

Classification under heading 8704 as a vehicle for the transport of goods is excluded, given its intended use, which is inherent to the entirety of its objective characteristics and general appearance, as a vehicle principally designed for the transport of persons. The absence of luxury interior features does not preclude classification as a vehicle for transport of persons. The vehicle has two rows of seats and the maximum inner length of the area for transport of goods is less than 50 % of the length of the wheelbase (see also the Explanatory Notes to the Combined Nomenclature to heading 8703).

The vehicle is therefore to be classified under CN code 8703 32 19 as a new motor vehicle principally designed for the transport of persons.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 1034/2014 од 25. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 137 од 16. децембра 2014.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/92². Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 25. септембра 2014. године.

–––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Ново моторно возило типа „pick-up”, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем и паљењем помоћу компресије, цилиндара запремине 2179 cm³, ручним мењачем са пет брзина и ходом уназад. Његова укупна бруто маса је приближно 2950 kg, a укупна носивост је приближно 1000 kg. Међуосовинско растојање износи 3150 mm.

Моторно возило се састоји од две засебне целине:

– кабине са четворо врата, од којих сва имају прозоре, и пет седишта, укључујући возачко, у два реда (два предња седишта и три задња). Кабина има стандардну опрему унутрашњег простора са ручно подесивом климатизацијом, стандардним седиштима са подесивим сигурносним појасевима са везивањем у три тачке, подесивим наслонима за главу на предњим седиштима, подесивим стубом управљача и осветљењем за путнички простор. Опремљен је радио дифузним пријемником;

– отвореног товарног простора дужине 1429 mm, опремљеног сетом анкера за причвршћивање терета.

8703 32 19

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањима уз CN ознаке 8703, 8703 32 и 8703 32 19.

Искључује се сврставање у тарифни број 8704 као моторног возила за превоз робе, с обзиром на намену, која је својствена његовим укупним објективним карактеристикама и општем изгледу, као возила конструисана првенствено за превоз лица. Одсуство луксузних карактеристика унутрашњег простора возила не искључује његово сврставање као возила за превоз лица. Возило има два реда седишта и максималну унутрашњу дужину простора за транспорт мању од 50% дужине међуосовинског растојања (видети такође Допунски коментар Комбиноване номенклатуре уз тарифни број 8703).

Возило се, према томе, сврстава у CN ознаку 8703 32 19 као ново, моторно возило конструисано првенствено за превоз лица.