Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1216/2014 од 11. новембра 2014. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 329/14 од 14. новембра 2014. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 1216/2014 of 11 November 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 137 од 16. децембра 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(²). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 11 November 2014.

–––––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxationand Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification

(CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An electronic apparatus with dimensions of approximately 10 х 4 х 1 cm, comprising, amongst others, the following components:

– a processor,

– a system memory of 1 GB,

– an internal memory of 4 GB,

– a built-in module for wireless connection
to the internet.

It is equipped with the following interfaces:

– HDMI,

– USB,

– micro USB,

– micro SDHC.

The apparatus does not incorporate a video tuner.

When connected to a television set or a monitor, the apparatus enables the user to access the internet, for example, for exchanging e-mails, watching videos, playing games or downloading software applications. It also is able to reproduce multimedia files such as video, photo and music from memory cards or USB memories.

8528 71 91

Classification is determined by general rules 1, 3(c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, additional note 3 to Chapter 85, and by the wording of CN codes 8528, 8528 71 and 8528 71 91.

Within the meaning of note 3 to Section XVI, the apparatus is designed to perform two or more alternative functions (automatic data-processing of heading 8471, telecommunication of heading 8517, video reproduction of heading 8521 and reception of television of heading 8528). It is not possible to determine the apparatus‘ principal function,

as each function is equally important for the use of the apparatus. Consequently, the apparatus is to be classified under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration. Classification under headings 8471, 8517 or 8521 is therefore excluded.

As the apparatus does not contain a video tuner and allows interactive exchange of information, it is therefore to be classified under CN code 8528 71 91 as apparatus with a microprocessor-based device incorporating a modem for gaining access to the internet, and having a function of interactive information exchange, capable of receiving television signals (so-called ‘set-top boxes which have a communication function’, including those incorporating a device performing a recording or reproducing function, provided that they retain the essential character of a set top box which has a communication function).

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 1216/2014 од 11. новембра 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 137 од 16. децембра 2014.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/92². Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 11. новембра 2014. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр.1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр.1).

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Електронски апарат димензија приближно 10 x 4 x 1 cm, који обухвата, између осталих, следеће компоненте:

– процесор,

– системску меморију од 1 GB,

– интерну меморију од 4 GB,

– уграђени модул за бежичну конекцију за Интернет.

Има следеће интерфејсе:

– HDMI,

– USB,

– микро USB,

– микро SDHC.

Апарат нема уграђен видео тјунер.

Када се повеже са телевизијским пријемником или монитором, апарат омогућава да корисник приступа Интернету, на пример, за размену електронске поште, гледање видео садржаја, играње игрица или преузимање софтверских апликација. Такође, може да репродукује мултимедијалне датотеке, као што су видео, фото, или музичке датотеке, са меморијских картица или USB меморија.

8528 71 91

Сврставање је одређено Основним правилима 1, 3(в) и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Додатном напоменом 3. уз Главу 85 и наименовањима уз CN ознаке 8528, 8528 71 и 8528 71 91.

У смислу Напомене 3. уз Одељак XVI, апарат је конструисан да врши две или више алтернативних функција (аутоматска обрада података из тарифног броја 8471, телекомуникација из тарифног броја 8517, репродукција слике из тарифног броја 8521 и пријем телевизијских сигнала из тарифног броја 8528). Није могуће одредити главну функцију апарата, како је свака функција подједнако битна за коришћење апарата. Сходно томе, апарат се сврстава у последњи по реду од оних тарифних бројева које због важности треба подједнако узети у обзир. Према томе, искључује се сврставање у тарифне бројеве 8471, 8517 и 8521.

Како апарат не садржи видео тјунер и омогућава интерактивну размену информација, према томе, сврстава се у CN ознаку 8528 71 91 као апарати са уређајима на бази микропроцесора који садрже модем за остварење приступа Интернету, који имају функцију интерактивне размене података и могућност пријема телевизијских сигнала („set-top” кутије са комуникационом функцијом, укључујући оне са уграђеним уређајем са функцијом снимања и репродуковања, при чему се задржавају битна својства „set-top” кутије која има комуникациону функцију).