Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1035/2014 од 25. септембра 2014. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 287/3 од 1. октобра 2014. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 1035/2014 of 25 September 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 137 од 16. децембра 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(²). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 25 September 2014.

–––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

1. A turbine wheel of a nickel-based alloy comprising radially arranged blades and a central hub to be placed on the shaft of an exhaust-gas turbocharger.

The wheel is the component of a turbine which transforms the energy of the incoming motor exhaust-gas into a rotational movement for driving the compressor wheel of the turbo-charger.

(*) See image 1

8411 99 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 2(b) to Section XVI and by the wording of CN codes 8411 and 8411 99 00.

Classification under heading 8414 as parts of compressors is excluded as the turbine wheel is a part suitable for use solely or principally with an exhaust-gas turbine of heading 8411 (see also the Harmonized System Explanatory Notes (HSEN) to heading 8414, exclusion (a), and the Explanatory Notes to the Combined Nomenclature (CNEN) to subheading 8414 90 00).

The turbine wheel is therefore to be classified under CN code 8411 99 00 as parts of gas turbines.

2. A turbine housing of base metal consisting of a cavity for the turbine wheel, an opening for the inlet exhaust-gas pipe and an opening for the outlet exhaust-gas pipe.

The housing is the component of a turbine which contains the turbine wheel enabling it to transform the incoming motor exhaust-gas energy into a rotational movement for driving the compressor wheel of the turbocharger.

(*) See image 2

8411 99 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 2(b) to Section XVI and by the wording of CN codes 8411 and 8411 99 00.

Classification under heading 8414 as parts of compressors is excluded as the turbine housing is a part suitable for use solely or principally with an exhaust-gas turbine of heading 8411 (see also the HSEN to heading 8414, exclusion (a), and the CNEN to subheading 8414 90 00).

The turbine housing is therefore to be classified under CN code 8411 99 00 as parts of gas turbines.

(*) The images are purely for information.

EU-1035.tiff

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 1035/2014 од 25. септембра 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 137 од 16. децембра 2014.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/92². Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 25. септембра 2014. године.

–––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

1. Ротор турбине, од легуре на бази никла, састоји се од радијално распоређених лопатица и главчине која се поставља на вратило турбо пуњача са погоном на издувне гасове.

Ротор је део турбине која претвара енергију улазних издувних гасова из мотора, у ротационо кретање за покретање ротора турбо пуњача.

(*) Видети слику 1

8411 99 00

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 2(б) уз Одељак XVI и наименовањима уз CN ознаке 8411 и 8411 99 00.

Искључује се сврставaње у тарифни број 8414 као делова компресора, како је ротор део који је подесан за употребу искључиво или углавном са гасном турбином из тарифног броја 8411 (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 8414, искључење под (а), и Допунски коментар Комбиноване номенклатуре уз тарифни подброј 8414 90 00).

Ротор се, према томе, сврстава у CN ознаку 8411 99 00 као део гасне турбине.

2. Кућиште турбине од простог метала састоји се од шупљине за турбину, отвора за улазну цев издувних гасова и отвора за излазну цев издувних гасова.

Кућиште је део турбине који садржи ротор турбине, а који омогућава претварање енергије улазних издувних гасова из мотора у ротационо кретање, које покреће компресорски ротор турбо пуњача.

(*) Видети слику 2

8411 99 00

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 2(б) уз Одељак XVI и наименовањима уз CN ознаке 8411 и 8411 99 00.

Искључује се сврставaње у тарифни број 8414 као делова компресора, како је ротор део који је подесан за употребу искључиво или углавном са турбином издувних гасова из тарифног броја 8411 (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 8414, искључење под (а), и Допунски коментар Комбиноване номенклатуре уз тарифни подброј 8414 90 00).

Кућиште турбине се, према томе, сврстава у CN ознаку 8411 99 00 као део гасне турбине.

(*) Фотографије су само информативног карактера.