Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1212/2014 од 11. новембра 2014. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 329/3 од 14. новембра 2014. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 1212/2014 of 11 November 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 137 од 16. децембра 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(²). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 11 November 2014.

–––––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A solid, cylindrical, threaded product made of extra hard, colour finished titanium alloy, of a length of approximately 12 mm.

The product has a shank with a constant outer diameter of 3 mm and a head. The shank is wholly threaded with an asymmetrical thread. The head is threaded (allowing it to lock into a compression plate in fixation systems) with a recessed socket drive.

The product corresponds to the ISO/TC 150 standards for implant screws and is presented for use in the field of trauma surgery for setting fractures. It is to be installed in the body using specific tools.

At importation, it is presented in a sterilised packing. The product is marked with a number and therefore traceable throughout production and distribution.

(*) See image.

8108 90 90

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 2(a) to Section XV, note 3 to Section XV, note 1(f) to Chapter 90 and by the wording of CN codes 8108, 8108 90 and 8108 90 90.

Due to its objective characteristics, the product entirely corresponds to a screw of base metal, even though it is intended for use in trauma surgery. Regardless of their actual use, screws of base metal are, in accordance with note 2(a) to Section XV, parts of general use. Classification under heading 9021 as splints and other fracture appliances is therefore excluded by virtue of note 1(f) to Chapter 90.

The product is therefore to be classified under CN code 8108 90 90 as other articles of titanium.

(*) The image is purely for information.

EU-1212.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 1212/2014 од 11. новембра 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 137 од 16. децембра 2014.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/92². Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 11. новембра 2014. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Чврст цилиндрични производ, са урезаним навојем, израђен од изузетно тврде легуре титана са финалним премазом боје, дужине приближно 12 mm.

Производ има стабло константног спољашњег пречника 3 mm,

и главу. Стабло целом дужином има урезан асиметрични навој. Глава такође има навој (који омогућава причвршћивање за компресиону плочу у систему за фиксирање), са урезаном упуштеном главом.

Производ одговара ISO/TC 150 стандардима за вијке за уградњу, и испоручује се за употребу у области трауматолошке хирургије за фиксирање прелома. Уграђује се у тело коришћењем специјалних алата.

Приликом увоза, испоручује се у стерилном паковању. Производ је обележен бројем и, према томе, може се пратити током производње и дистрибуције.

(*) Видети слику.

8108 90 90

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 2(а) уз Одељак XV, Напоменом 1. под (ф) и наименовањима уз CN ознаке 8108,

8108 90 и 8108 90 90.

Због својих објективних својстава, производ у потпуности одговара вијку од простог метала, иако је намењен за употребу у трауматолошкој хирургији. Без обзира на њихову стварну употребу, вијци од простих метала су, у складу са напоменом 2(а) уз Одељак XV, делови опште употребе. Према томе, на основу Напомене 1. под (ф) уз Главу 90, искључује се сврставање у тарифни број 9021 као шина и других справа за преломе.

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 8108 90 90, као остали производи од титана.

(*) Слика је само информативног карактера.