Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 863/2013 од 5. септембра 2013. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 240/17 од 7. септембра 2013. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 863/2013 of 5 September 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 5 од 22. јануара 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information which has been issued by the customs authorities of Member States in respect of the classification of goods in the Combined Nomenclature but which is not in accordance with this Regulation can, for a period of three months, continue to be invoked by the holder, under Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (2).

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information issued by the customs authorities of Member States, which is not in accordance with this Regulation, can continue to be invoked for a period of three months under Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 5 September 2013.

–––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) OJ L 302, 19.10.1992, p. 1.

For the Commission,

On behalf of the President,

Algirdas ŠEMETA

Member of the Commission

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product (so-called „Real Time Clock Module“) consisting of a monolithic integrated circuit and a quartz crystal assembled together on a metal frame and embedded in a plastic housing with dimensions of approximately 10 x 7 x 3 mm.

The product operates with an oscillating frequency of 32,768 kHz and a supply voltage of between 2,7 and 3,6 V. It has a digital output signal.

The product is used in various apparatus as the source of a clock signal for determining intervals of time.

(*) See image.

9114 90 00

Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1(n) to Section XVI and by the wording of CN codes 9114 and 9114 90 00.

As the product contains both a monolithic integrated circuit and a quartz crystal, it does not fulfil the conditions laid down in Note 8(b) to Chapter 85. Consequently, classification under heading 8542 is excluded.

The product provides a clock signal for determining intervals of time, which is a function of Chapter 91.

Classification under heading 9110 is also excluded as the product does not have all the necessary components to be considered an incomplete clock movement and is not mounted (see also the Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 9110, third paragraph).

The product is therefore to be classified under CN code 9114 90 00 as other watch or clock parts (see also HSEN to heading 9114, (A), point (8)).

(*) The image is purely for information.

EU-863-2013.tiff

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 863/2013 од 5. септембра 2013. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 5 од 22. јануара 2014.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

С обзиром на то да:

(1) је како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) су Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) се у складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) је потребно обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, коју су издали царински органи држава чланица у погледу сврставања робе према Комбинованој номенклатури, али која није у складу са овом уредбом, може у периоду од три месеца, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице2;

(5) су мере предвиђене овом уредбом у складу са мишљењем Одбора за Царински законик,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујућа тарифна информација коју су издали царински органи држава чланица, али која није у складу са овом уредбом, може наставити да важи у периоду од три месеца према члану 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 5. септембра 2013. године.

–––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1

За Комисију,

у име председника,

Algirdas ŠEMETA

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ (такозвани „модул реалног времена за часовнике”) састоји се од монолитног интегрисаног кола и кварцних кристала монтираних као склоп на металном раму, усађеног у пластично кућиште димензија приближно 10 x 7 x 3 mm.

Производ ради на фреквенцији осциловања од 32,768 kHz и напону 3,6 V. Има дигитални излазни сигнал.

Производ се употребљава у различитим апаратима као извор сигнала такта за одређивање интервала времена.

(*) Видети слику.

9114 90 00

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 1(л) уз Одељак XVI и наименовањима уз CN ознаке 9114 и 9114 90 00.

Како производ садржи и монолитно интегрисано коло, и кварцни кристал, он не испуњава услове утврђене Напоменом 8(б) уз Главу 85. Сходно томе, искључује се сврставање у тарифни број 8542.

Производ обезбеђује сигнал такта за одређивање интервала времена, што је функција из Главе 91.

Такође се искључује сврставање у тарифни број 9110 с обзиром на то да производ нема све неопходне компоненте да би се сматрао некомплетним механизмом за часовнике и није монтиран (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 9110, трећи став).

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 9114 90 00 као остали делови часовника (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 9114, (А), тачка (8)).

(*) Слика има само информативни карактер