Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1156/2013 од 14. новембра 2013. године у вези са сврставањем одређене робе у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 306/8 од 16. новембра 2013. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 1156/2013 of 14 November 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 5 од 22. јануара 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 14 November 2013.

––––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Algirdas ŠEMETA

Member of the Commission

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An incomplete colour television of the liquid crystal display (LCD) type, without a so-called ‚tuner‘, with a diagonal measurement of the screen of approximately 81 cm (32 inches) and with dimensions (without stand) of approximately 75 х 44 х 5 cm with:

– a native resolution of 1 920 х 1 080 pixels,

– an aspect ratio of 16:9,

– a pixel pitch of 0,369 mm,

– two loudspeakers of 10 W,

– power and control buttons, including channel selection buttons,

– a slot for incorporating a so-called ‚tuner‘ in the form of a module comprising radio frequency circuits (RF block), intermediate frequency circuits (IF block) and demodulation circuits (DEM block). After incorporation of the tuner module the apparatus can receive digital television signals.

It is equipped with the following video interfaces:

– two HDMI,

– a composite IN,

– a component IN.

The apparatus is also equipped with a MPEG decoder for decompressing digital video signals and with electronics for controlling the channel selection (tuning) and memorisation.

It has a fixed stand without tilt and swivel mechanism and is presented with a remote control.

8528 72 40

Classification is determined by the provisions of general rules 1, 2(a) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8528, 8528 72 and 8528 72 40.

Given its objective characteristics, namely the slot for the insertion of a so-called ‚tuner‘, the presence of a MPEG decoder and electronics for controlling the channel selection (tuning) and memorisation, the apparatus has the essential character of a complete reception apparatus for television. Consequently, classification under subheadings 8528 51 or 8528 59 as a monitor is excluded.

The apparatus is therefore to be classified under CN code 8528 72 40 as a reception apparatus for television with a screen of the liquid crystal display (LCD) technology.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 1156/2013 од 14. новембра 2013. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 5 од 22. јануара 2014.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

С обзиром на то да:

(1) је како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) су Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) се у складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) је потребно обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) су мере предвиђене овом уредбом у складу са мишљењем Одбора за Царински законик,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујућа тарифна информација која није у складу са овом уредбом, према члану 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, може наставити да важи у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 14. новембра 2013. године.

––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр.1).

 

За Комисију,

у име председника,

Algirdas ŠEMETA

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Некомплетни телевизор у боји са LCD екраном, без такозваног „тјунера”, дијагоналне димензије екрана приближно 81cm (32 инча) и димензија (без постоља) приближно 75 x 44 x 5cm, са:

– природном (нативна) резолуцијом 1920 x 1080 пиксела,

– размером слике 16:9,

– величином пиксела 0,369 mm,

– два звучника од 10W,

– тастерима за укључивање/искључивање и управљање, укључујући тастере за избор канала,

– слотом за уградњу такозваног „тјунера” у облику модула који се састоји од радио-фреквентног кола (RF блок) и кола за демодулацију (DEM блок). Након уградње модула тјунера, апарат може да прима дигиталне телевизијске сигнале.

Опремљен је следећим видео интерфејсима:

– два HDMI,

– композитним IN (улаз),

– компонентним IN (улаз).

Апарат је такође опремљен MPEG декодером за декомпресију дигиталних видео сигнала и са електроником за управљање избором канала (подешавање) и меморисање.

Има фиксирано постоље без механизма за накретање и окретање, и испоручује се са даљинским управљачем.

8528 72 40

Сврставање је одређено условима Основних правила 1, 2(а) и 6. за примењивање Комбиноване Номенклатуре и наименовањима уз CN ознаке 8528, 8528 72 и 8528 72 40.

С обзиром на његове објективне карактеристике, наиме слота за уградњу такозваног „тјунера”, постојање MPEG декодера и електронике за управљање избором канала (тјунинг) и меморисање, апарат има битан карактер комплетног телевизијског пријемника. Сходно томе, искључује се сврставање у тарифне подбројеве 8528 51 и 8528 59 као монитора.

Апарат се, према томе, сврстава у CN ознаку 8528 72 40 као телевизијски пријемник са LCD екраном (екран LCD технологије).