Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1228/2013 од 28. новембра 2013. године у вези са сврставањем одређене робе у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 322/6 од 3. децембра 2013. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 1228/2013 of 28 November 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 5 од 22. јануара 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at three months.

(5) The Customs Code Committee has not issued an opinion within the time limit set by its Chairman,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not confrom to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 28 November 2013.

–––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

 

For the Commission,

On behalf of the President,

Algirdas ŠEMETA

Member of the Commission

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

The article is a rectangular box made of solid paperboard with an outer surface of plastic sheeting not exceeding half of the total thickness.

The box is constructed like a chest holding a single drawer which pulls away from inside the box and is designed to display a bottle when the box is opened.

The drawer is made to hold a bottle of wine of specific dimensions. On the inside of the drawer a circular button is fixed to one wall and a ring-like structure is fixed to the opposite wall. The ring-like structure is designed to enclose the top of a bottle and the circular button to fit into the hollow part of the bottom of a bottle.

Moreover, inside the drawer a paperboard sleeve is fixed to the side wall to hold a leaflet. (*)

4202 92 19

Classification is determined by General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 2(h) to Chapter 48 and the wording of CN codes 4202, 4202 92 and 4202 92 19.

Classification under heading 4819 as a box of paperboard is excluded, as the article is not just a simple box of paperboard of that heading but, due to its design, its solidity, the plastic sheeting and the internal structure to accommodate a bottle of specific dimensions, it is recognizable as a bottle-case of paperboard and sheeting of plastics, covered by the second part of the text of heading 4202.

The article is therefore to be classified under CN code 4202 92 19 as a “bottle-case”.

(*) The photograph is purely for information.

EU-1228-2013.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 1228/2013 од 28. новембра 2013. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 5 од 22. јануара 2014.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

С обзиром на то да:

(1) је како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) су Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) се у складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) је потребно обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Одбор за Царински законик није издао мишљење у року које је одредио председавајући,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујућа тарифна информација која није у складу са овом уредбом, према члану 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, може наставити да важи у периоду од три месеца, од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 28. новембра 2013. године.

–––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

 

За Комисију,

у име председника,

Algirdas ŠEMETA

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ је правоугаона кутија од чврстог картона са спољашњом површином од фолије од пластичне масе која не прелази половину укупне дебљине.

Кутија је израђена попут ормарића са једном фиоком, која се извлачи из кутије, и конструисана је тако да се боца види, када се кутија отвори.

Фиока је израђена да у њу стане боца вина одређених димензија. У унутрашњости фиоке на једној страни причвршћено је кружно дугме, а на супротној страни прстен. Прстен је конструисана да обухвати врх боце а кружно дугме да стане у шупљи део на дну боце.

Поред тога, у унутрашњости фиоке, на бочној страни, причвршћен је картонски омот у којем стоји проспект. (*)

4202 92 19

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 2. (ж) уз Главу 48 и наименовањима уз CN ознаке 4202, 4202 92 и 4202 92 19.

Искључује се сврставање у тарифни број 4819 као кутије од картона, с обзиром на то да ово није само једноставна картонска кутија из тог тарифног броја, већ је због своје конструкције, чврстоће, пластичне фолије и унутрашње структуре која је прилагођена боци одређених димензија, препознатљива као футрола за боце од картона и фолије од пластичних маса, обухваћена другим делом наименовања уз тарифни број 4202.

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 4202 92 19 као „футрола за боце”.

(*) Фотографија је само информативног карактера.