Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1232/2013 од 28. новембра 2013. године у вези са сврставањем одређене робе у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 322/15 од 3. децембра 2013. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 1232/2013 of 28 November 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 5 од 22. јануара 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 (²). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 28 November 2013.

–––––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Algirdas ŠEMETA

Member of the Commission

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A non-alcoholic beverage ready for immediate consumption consisting of (% by weight):

Peach puree 31

Carrot juice concentrate 28

Apple juice concentrate 12

Pear puree 7

Pineapple juice concentrate 7

Grape juice concentrate 4

Pear juice concentrate 3

and orange pulp, acerola cherry puree concentrate, apple fibre and lemon juice concentrate.

The ingredients of this product are pasteurised and filled in small containers (100 ml) for retail sale.

2202 90 10

Classification is determined by the General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 3 to Chapter 22 and the wording of CN codes 2202, 2202 90 and 2202 90 10.

As the product is obtained from a mixture of several fruit juice concentrates and a vegetable juice concentrate with the addition of fruit purees, the product has lost the original character of a fruit juice of heading 2009 (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 2009).

The product is presented as a nonalcoholic beverage consisting of fruit juice concentrates, a vegetable juice concentrate and fruit purees.

The product is therefore to be classified under CN code 2202 90 10.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 1232/2013 од 28. новембра 2013. годинеу вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 5 од 22. јануара 2014.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

С обзиром на то да:

(1) је како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) су Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) се у складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) је потребно обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) су мере предвиђене овом уредбом у складу са мишљењем Одбора за Царински законик,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујућа тарифна информација која није у складу са овом уредбом, према члану 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, може наставити да важи у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 28. новембра 2013. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Algirdas ŠEMETA

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Безалкохолно пиће спремно да се непосредно конзумира, састоји се од (% по маси):

пиреа од брескве 31

концентратa сока

од шаргарепе 28

концентрата сока

од јабуке 12

пиреа од крушке 7

концентрата сока

од ананаса 7

концентрата сока

од грожђа 4

концентрата сока

од крушке 3

и пулпе од поморанџе, концентрата пиреа од ацерола вишње, влакана од јабука и концентрата сока од лимуна.

Састојци овог производа су пастеризовани и припремљени у мале посуде (100 ml) за продају на мало.

2202 90 10

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 3. уз Главу 22 и наименовањима уз CN ознаке 2202, 2202 90 и 2202 90 10.

Како је производ добијен од мешавине неколико концентрата воћних сокова и концентрата сока од поврћа са додатком пиреа од воћа, производ је изгубио оригинални карактер воћног сока из тарифног броја 2009 (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 2009).

Производ се испоручује као безалкохолно пиће које се састоји од концентрата воћних сокова, концентрата сока од поврћа и воћног пиреа.

Према томе, производ се сврстава у CN ознаку 2202 90 10.