Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 1405/2013 од 20. децембра 2013. године у вези са сврставањем одређене робе у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 349/91 од 21. децембра 2013. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 1405/2013 of 20 December 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 5 од 22. јануара 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at three months.

(5) The Customs Code Committee has not issued an opinion within the time limit set by its Chairman,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 20 December 2013.

––––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

Member of the Commission

For the Commission,

On behalf of the President,

Algirdas ŠEMETA

ANNEX

Description of goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product with the following composition:

– 90,0 to 99,9 % by weight of ethyl alcohol (anti-freeze agent);

– Additives (denaturation agents):

– 20 mg/litre pure alcohol of denatonium benzoate,

– 5 ml/litre pure alcohol of isopropyl alcohol, and

– either 5 ml/litre pure alcohol of butyl alcohol or 10 ml/litre pure alcohol of methyl ethyl ketone;

– 1 g/litre pure alcohol of surface active agent.

The addition of denatonium benzoate, isopropyl alcohol, and butyl alcohol or methyl ethyl ketone renders the product unfit for human consumption.

The product is transported in tanks or cisterns. No packaging is available for retail sale.

According to the accompanying documents, the product is a concentrate for the production of anti-freezing fluid.

2207 20 00

Classification is determined by the General Rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 2207 and 2207 20 00.

Due to its high ethyl alcohol contents, the product is not suitable to be directly used as an anti-freezing fluid, since it needs to be diluted with water in order to minimize the adverse chemical reaction with the elastomers which are in contact with the circulating anti- freezing fluid. The product can therefore not be used as an anti-freezing or de-icing fluid of heading 3820. Classification under heading 3820 is therefore excluded.

Given its objective characteristics, namely the high proportion of ethyl alcohol and the presence of various denaturing agents (dena- tonium benzoate, isopropyl alcohol, butyl alcohol, methyl ethyl ketone), as well as the absence of anti-freeze agents other than ethyl alcohol, the essential character of the product is given by the denatured alcohol.

The product is therefore to be classified as denatured ethyl alcohol of CN code 2207 20 00.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 1405/2013 од 20. децембра 2013. године у вези са сврставањем одређене робе према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 5 од 22. јануара 2014.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

С обзиром на то да:

(1) је како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) су Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) се у складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) је потребно обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) су мере предвиђене овом уредбом у складу са мишљењем Одбора за Царински законик,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујућа тарифна информација која није у складу са овом уредбом, према члану 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, може наставити да важи у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 20. децембра 2013. године.

––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр.1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр.1).

За Комисију,

у име председника,

Algirdas ŠEMETA

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ следећег састава:

– 90,0 до 99,9% по маси етил алкохола (средство против смрзавања);

– адитиви (средстава за денатурисање):

– 20 mg денатонијум бензоата по литру чистог алкохола,

– 5 ml изопропил алкохола по литру чистог алкохола, и

– или 5 ml бутил алкохола по литру чистог алкохола или 10 ml метил етил кетона по литру чистог алкохола;

– 1 g површински активног средства по литру чистог алкохола.

Додатак денатијум бензоата, изопропил алкохола и бутил алкохола или метил етил кетона чине да овај производ неподесним за људску употребу.

Производ се транспортује у танковима или цистернама. Нису доступна паковања за продају на мало.

Према пратећој документацији, производ је концентрат за производњу течности против смрзавања.

2207 20 00

Сврставање је одређено Основним правилима 1, 3(б) и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, и наименовањима уз CN ознаке 2207 и 2207 20 00.

Због високог садржаја етил алкохола, производ није подесан да се директно употребљава као средство против смрзавања, с обзиром на то да га је потребно разредити са водом у циљу минимизације повратне хемијска реакције са еластомерима који су у контакту са течношћу

против смрзавања која циркулише. Производ се, према томе, не употребљава као течност против смрзавања или за одлеђивање из тарифног броја 3820. Према томе, искључује се сврставање у тарифни број 3820.

Имајући у виду његове објективне карактеристике, наиме висок садржај етил алкохола и присуство различитих средстава за денатурисање (денатонијум бензоат, изопропил алкохол, бутил алкохол, метил етил кетон), као и одсуство других средстава против смрзавања осим етил алкохола, битан карактер производу даје денатурисани алкохол.

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 2207 20 00.