Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 453/2014 од 29. априла 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 133/27 од 6. маја 2014. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 453/2014 of 29 April 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 78 од 25. јула 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 29 April 2014.

–––––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

 

For the Commission,

On behalf of the President,

Algirdas ŠEMETA

Member of the Commission

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An apparatus (so-called ‘TV simulator’) in a plastic housing with a transparent cover on the front and with dimensions of approximately 8 x 7 x 6 cm.

The apparatus is equipped with four LEDs for generating light, a quartz crystal, a dusk sensor, a timer, an operating mode display and control buttons. It is presented with a power supply.

The apparatus simulates a television set that is switched on, by generating random flickering light of varying intensity and colour during a pre-programmed period of time. It gives the impression that there are people present in the house with the purpose of deterring burglars.

9405 40 39

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 9405, 9405 40 and 9405 40 39.

The function of the apparatus is to generate random flickering light solely with the purpose of simulating a television set that is switched on. As the random flickering light does not serve any signalling purpose, classification under heading 8531 as visual signalling apparatus is excluded (see also the Harmonised System Explanatory Notes to heading
8 531, first paragraph).

As the article has all the objective characteristics of a lighting fitting of heading 9405, it is to be classified under CN code
9405 40 39 as other electric lamps and lighting fittings of plastics.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 453/2014 од 29. априла 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 78 од 25. јула 2014.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 29. априла 2014. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Algirdas ŠEMETA

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Апарат (такозвани „TV симулатор”) у пластичном кућишту са провидним поклопцем са предње стране и димензија приближно 8 x 7 x 6 cm.

Апарат има четири LED диоде које стварају светло, кварцни кристал, сензор помрачења, тајмер, дисплеј режима рада и управљачке тастере. Испоручује се са напајањем.

Апарат симулира телевизијски апарат који је укључен, стварајући насумично треперење светлости различите јачине и боје, током унапред програмираног временског периода. Ствара утисак да у кући има присутних људи са сврхом да одврати провалнике.

9405 40 39

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, и наименовањима уз CN ознаке 9405, 9405 40 и 9405 40 39.

Функција апарата је стварање насумичне трепераве светлости искључиво са сврхом да симулира телевизијски апарат који је укључен. Како насумично треперење светлости не служи ни за какве сигналне сврхе, искључује се сврставање у тарифни број 8531 као апарата за визуелну сигнализацију (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 8531, први став).

Како производ има све објективне карактеристике светлећег тела из тарифног броја 9405, сврстава се у CN ознаку
9405 40 39 као остале електричне лампе и светлећа тела од пластичне масе.