Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 647/2014 од 12. јуна 2014. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 178/5 од 18. јуна 2014. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 647/2014 of 12 June 2014 concerning the classification of certain goods  in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 78 од 25. јула 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 12 June 2014.

–––––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Algirdas SEMETA

Member of the Commission

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A cylindrical hollow product of aluminium, tapered at one end (nipples) and equipped with a lever lock ring.

The product is presented as a coupling for hoses.

(*) See image.

7609 00 00

Classification is determined by general rule 1 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN code

7609 00 00.

Heading 7609 covers couplings for connecting the bores of two tubes (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 7609 and heading 7307). As hoses are considered a kind of tube, couplings for hoses also fall under the scope of this heading.

As the product is covered by one of the headings of Chapter 76 its classification under heading 7616 as other articles of aluminium is excluded.

The product is therefore to be classified under CN code

7609 00 00 as aluminium tube or pipe fittings.

(*) The image is purely for information.

Uredba-647-2014.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 647/2014 од 12. јуна 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 78 од 25. јула 2014.

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Одбор за Царински кодекс није издао мишљење зa тачку 1. Анекса ове уредбе у року који је одредио председавајући, а мере предвиђене у тачки 2. Анекса ове уредбу у складу су са мишљењем Одбора за Царински кодекс.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 12. јуна 2014. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

 

За Комисију,

у име председника,

Algirdas ŠEMETA

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Цилиндрични, шупљи производ од алуминујума, сужен на једном крају (спојница) и опремљен стезним прстеном са затварањем преко полуге.

Производ је испоручен као спојница за флексибилно црево.

(*) Видети слику.

7609 00 00

Сврставање је одређено Основним правилом 1. за примењивање Комбиноване Номенклатуре и наименовањем уз CN ознаку 7609 00 00.

Тарифни број 7609 обухвата спојнице за повезивање две цеви (видети ХС Коментар уз тарифни број 7609 и тарифни број 7307). Како се савитљива црева сматрају врстом цеви, спојнице за црева такође спадају у домен овог тарифног броја.

Пошто је производ обухваћен једним од тарифних бројева Главе 76, искључује се његово сврставање у тарифни број 7616 као остали производи од алуминијума.

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 7609 00 00 као прибор за цеви од алуминијума.