Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 456/2014 од 29. априла 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 133/33 од 6. маја 2014. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 456/2014 of 29 April 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 78 од 25. јула 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN codes indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN codes indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 29 April 2014.

––––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Algirdas ŠEMETA

Member of the Commission

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product (so-called ‚radio-controlled socket set’) in a package containing two remote controlled switches and a remote control.

Each remote controlled switch is in an individual housing consisting of a plug, a socket, a learning button, a switch and a radio receiver and is designed for a voltage of 230 V and a maximum current of 10 A.

The learning button is used for identification between the switch and the remote control. It can also be used as a manual switch.

The remote control works within a transmission frequency range of 433,05 - 434,79 MHz over a distance of approximately 30 m and controls both switches independently of each other.

The product is used for switching on and off, by remote control, equipment connected to the sockets.

8536 50 80

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8536,
8536 50 and 8536 50 80.

The remote control controls the switches independently of each other. Consequently, the product cannot be considered as a functional unit within the meaning of note 4 to Section XVI as the individual components do not contribute together to a clearly defined function.

Given its objective characteristics, the function of the product is switching on and off, by remote control, the equipment connected to the sockets. Classification under heading 8526 as radio remote control apparatus is therefore excluded.

As the product is used as remote controlled switches, the plug and the socket are considered inherent components needed for its operation. Consequently, classification under subheading 8536 69 90
as plugs and sockets is excluded.

The product is therefore to be classified under CN code
8536 50 80 as other switches for a voltage exceeding 60 V.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 456/2014 од 29. априла 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 78 од 25. јула 2014.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 29. априла 2014. године.

––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Algirdas ŠEMETA

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ (такозвани „сет утичница за радио-даљинско управљање”) у пакету који садржи двa прекидача на даљинско управљање и даљински управљач.

Сваки прекидач на даљинско управљање налази се у посебном кућишту које се састоји од утикача, утичнице, тастера за синхронизацију, прекидача и радио пријемника, а конструисан је за напон од 230 V и максималну јачину струје од 10 А.

Тастер за синхронизацију се користи за идентификацију прекидача и даљинског управљача. Такође се може употребити као ручни прекидач.

Даљински управљач ради на фреквенцији преноса у опсегу од 433,05–434,79 MHz, на удаљености од приближно 30 m, и управља са оба прекидача независно један од другог.

Производ се користи за укључивање и искључивање опреме повезане на утичнице, путем даљинског управљача.

8536 50 80

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, и наименовањима уз CN ознаке 8536, 8536 50 и 8536 50 80.

Даљински управљач управља са прекидачима независно један од другог. Сходно томе, производ се не сматра функционалном јединицом у смислу Напомене 4 уз Одељак XVI с обзиром на то да индивидуалне компоненте не доприносе заједно јасно дефинисаној функцији.

С обзиром на објективне карактеристике, функција производа је укључивање и искључивање опреме повезане на утичнице, путем даљинског управљача.

Према томе, искључује се сврставање у тарифни број 8526 као уређаја за радио-даљинско управљање.

Како се производ користи као прекидач на даљинско управљање, утикач и утичница се сматрају нераздвојним компонентама потребним за његово функционисање. Сходно томе, искључује се сврставање у тарифни подброј 8536 69 90 као утикача и утичнице.

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку
8536 50 80 као остали прекидачи за напоне преко 60 V.