Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 646/2014 од 12. јуна 2014. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 178/2 од 18. јуна 2014. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
No 646/2014 of 12 June 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 78 од 25. јула 2014.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 12 June 2014.

––––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Algirdas ŠEMETA

Member of the Commission

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product of steel with a body which is partially threaded and partially lined with plastic. It has a slotted head with a cross slit. It is neither tapered nor pointed at the end. It has a length of approximately 45 mm and an external diameter of approximately 7 mm.

This product is designed to be a part of a mounting suitable for furniture. The threaded end of the product is to be screwed into a predrilled hole in one part of the furniture. The head is to be inserted into a predrilled hole in another part of the furniture. The two parts of the furniture are joined together by locking the head into the slot of the other part of the mounting (not included upon presentation).

(*) See the image.

7318 19 00

Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 1 to Chapter 83 and by the wording of CN codes 7318 and 7318 19 00.

The product is composite goods consisting of two materials. It is to be classified according to the material which gives it its essential character (metal).

Classification under heading 8302 as base metal mountings suitable for furniture is excluded as the product is just a part of the complete mounting and it has the characteristics of a threaded article of heading 7318 (see note 1 to Chapter 83).

The product is not considered to be a screw of heading 7318, as it does not on its own fasten or assemble goods. Only the threaded end is screwed, while the other end is locked into the slot of the other part of the mounting. Consequently, classification under CN codes 7318 12, 7318 14 or 7318 15 is excluded.

It is therefore to be classified under CN code 7318 19 00 as other threaded articles of steel.

(*) The image is purely for information.

Uredba-646-2014.tiff

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 646/2014 од 12. јуна 2014. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 78 од 25. јула 2014.

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Одбор за Царински кодекс није издао мишљење зa тачку 1. Анекса ове уредбе у року који је одредио председавајући, а мере предвиђене у тачки 2. Анекса ове уредбу у складу су са мишљењем Одбора за Царински кодекс.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 12. јуна 2014. године.

––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Algirdas ŠEMETA

члан Комисије

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ од челика са телом које делимично има навоје, а делимично је обложено пластичном масом. Има главу са прорезима крстастог облика. Крај му није ни сужен ни зашиљен. Дужине је приближно 45 mm и спољног пречника приближно 7 mm.

Производ је намењен да буде део окова за намештај. Онај део производа који има навоје учвршћује се одвртком у претходно пробушену рупу у једном делу намештаја. Глава се убацује у претходно пробушену рупу у другом делу намештаја. Два дела намештаја се међусобно спајају тако што глава буде обухваћена прорезом другог дела окова (оков није укључен приликом царињења).

(*) Видети слику.

7318 19 00

Сврставање је одређено Основним правилима 1, 3 (б) и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 1. уз Главу 83 и наименовањима уз CN ознаке 7318 и 7318 19 00.

Производ је сложена роба која се састоји од два материјала. Сврстава се према материјалу који му даје битан карактер (метал).

Искључује се сврставање у тарифни број 8302 као окова од простог метала за намештај с обзиром на то да је производ само део комплетног окова и има карактеристике производа са навојем из тарифног броја 7318 (видети Напомену 1. уз Главу 83).

Производ се не сматра вијком из тарифног броја 7318, с обзиром на то да сам по себи не причвршћава нити спаја производе. Само се крај са навојима увија, док се други крај обухвата прорезом на другом делу окова. Сходно томе, искључује се сврставање у CN ознаке
7318 12, 7318 14 и 7318 15.

Према томе, сврстава се у CN ознаку 7318 19 00 као остали производи са навојем од челика.