Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/1721 од 22. септембра 2015. године, у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 252/3 од 29. септембра 2015. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1721 of 22 September 2015
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 106 од 21. децембра 2015.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 22 September 2015.

–––––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

Whole clams (Meretrix meretrix, Meretrix lyrata) in the shell, having undergone a heat treatment, subsequently frozen, in tightly packed mesh bags, presented in 10 kg packages.

During the heat treatment the clams are immersed in water at a temperature of between 98 °C and 100 °C for at least 7 minutes. During that immersion, the temperature of the inside of the clams reaches at least 90 °C for 90 seconds.

The product is not suitable for immediate consumption.

1605 56 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 1605 and 1605 56 00.

Simple scalding (blanching), consisting of a light heat treatment which does not entail cooking as such, does not exclude classification in Chapter 3 (see also the Explanatory Notes to the Combined Nomenclature (CNEN) to Chapter 3, General, point 2). However, clams that have undergone a heat treatment leading to a temperature on the inside of the clams of at least 90 °C for 90 seconds cannot be considered as blanched but as cooked clams.

The product is therefore to be classified under CN code

1605 56 00 as prepared clams.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2015/1721
од 22. септембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 106 од 21. децембра 2015.

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 22. септембра 2015. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Целе клапавице (Meretrix meretrix, Meretrix lyrata) у љуштури, подвргнуте термичкој обради, након тога смрзнуте, тесно упаковане у мрежасте вреће, испоручују се у паковањима од 10 кg.

У току поступка термичке обраде клапавице су потопљене у воду температуре између 98 ºC и 100 ºC, најкраће 7 минута. У току тог потапања температура унутрашњости клапавица достиже најмање 90 ºC за 90 секунди.

Производ није погодан за непосредну употребу.

1605 56 00

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањима уз CN ознаке 1605 и 1605 56 00.

Обично попаравање (бланширање) које се састоји од лаганог загревања и које не подразумева кување као такво, не иксључује сврставање у Главу 3 (видети такође Допунски коментар, уз главу 3 Комбиноване ноненклатуре, Опште одредбе, тачка 2). Међутим, клапавице које су подвргнуте поступку термичке обраде којим је постигнута температура унутрашњости клапавица од најмање 90 ºC за 90 секунди, не сматрају се бланшираним већ куваним клапавицама.

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 1605 56 00, као припремљене клапавице.