Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/1722 од 22. септембра 2015. године, у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 252/5 од 29. септембра 2015. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1722 of 22 September 2015
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 106 од 21. децембра 2015.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and

on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 22 September 2015.

–––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.
(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product in form of a cream put up for retail sale in a plastic jar with a content of 227 g.

The product consists of water, fatty acid ester, dimethicone, plant oil, emulsifier, glycerine, flavour, preservatives, thickener and colourants.

The packing of the product does not qualify as a packing of a kind sold by retail for the care of the skin as the product is mainly intended to be used for sensual massage and stimulation.

3307 90 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 3 to Chapter 33 and the wording of CN codes 3307 and 3307 90 00.

The product cannot be regarded as a preparation for the care of the skin under CN code 3304 as it is not put up in packings of a kind sold by retail for the care of the skin (see also the Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 3304, Part (A), point (3)).

The product is suitable for use as another cosmetic preparation and is put up in packings of a kind sold by retail for such use (see Note 3 to Chapter 33 and also the HSEN to Chapter 33, General, fourth paragraph, point (a)).

The product is therefore to be classified under CN code 3307 90 00 as other cosmetic preparation.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2015/1722

од 22. септембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издатe за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одрађени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију којa није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 22. септембра 2015. године.

–––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр.1).

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ у облику креме припремљен за продају на мало у пластичне тегле са садржајем од 227 g.

Производ се састоји од воде, естра масних киселина, диметикона, биљног уља, емулгатора, глицерола, ароме, конзерванса, материје за згушњавање и боја.

Паковање производа не карактерише се као паковање оне врсте за продају на мало производа за негу коже, будући да је производ углавном намењен да се користи за сензуалну масажу и стимулацију.

3307 90 00

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 3. уз Главу 33 и наименовањима уз CN ознаке 3307 и 3307 90 00.

Производ се не сматра препаратом за негу коже из CN ознаке 3304, будући да није припремљен у паковања оне врсте за продају на мало производа за негу коже (видети такође Коментар Хармонизованог система, уз тарифни број 3304, део (А), тачка (3)).

Производ је погодан за употребу као остали козметички препарати и припремљен је у паковања оне врсте за продају на мало производа за такву употребу (видети Напомену 3. уз Главу 33, као и Коментар ХС уз Главу 33, Опште напомене, четврти став, тачка (а)).

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 3307 90 00 као остали козметички препарати.