Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/1799 од 5. октобра 2015. године, у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 263/14 од 8. октобра 2015. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1799 of 5 October 2015
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 106 од 21. децембра 2015.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 5 October 2015.

–––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEХ

Description of goods

Classification
(CN Code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product in the form of powder, put up for retail sale in a plastic box containing 300 g. The recommended daily dose (10 g) consists of (in milligrams):

amino-acids (blend of arginine

and citrulline) 5 200

vitamin C (as ascorbic acid) 500

L-taurine 300

vitamin E (as D-alpha-tocopheryl acetate) 90

alpha-lipoic acid 10

folic acid 0,4

lemon balm 50

calcium (as CaCO3) 66

The product also contains small amounts of citric acid, sucralose and silicon dioxide.

According to the label, the product is a dietary supplement for human consumption which provides help in taking care of the body and offering a lifetime of well-being.

The recommended daily dose indicated is 10 g (2 scoops).

2106 90 92

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Additional Note 1(a) to Chapter 30 and the wording of CN codes 2106, 2106 90 and 2106 90 92.

The product is a preparation presented as a dietary supplement for human consumption, containing vitamins and amino-acids.

The product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease within the meaning of heading 3004. Even if it contains a level of vitamins C and E significantly higher than the recommended daily allowance, it does not meet the requirements of Additional note 1 (a) to Chapter 30. Classification under CN code 3004 is therefore excluded.

As the product is put up in packaging with the indication that it maintains general health or well-being, it is a food preparation not elsewhere specified or included (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 2106, second paragraph, point (16).

The product is therefore to be classified under CN code 2106 90 92 as other food preparation.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 1799/2015
од 5. октобра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 106 од 21. децембра 2015.

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 5. октобра 2015. године.

–––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ у облику праха, припремљен за продају на мало у пластичним кутијама садржаја од 300 g. Препоручена дневна доза (10 g) састоји се од (у милиграмима):

– амино киселинa (мешавина аргинина и цитрулина) 5200

– витаминa C (као аскорбинска киселина) 500

– L-тауринa 300

– витаминa Е (као D-алфа-токоферил ацетат) 90

– алфа-липоинске киселине 10

– фолне киселине 0,4

– матичњака 50

– калцијума (као CaCO3) 66

Производ, такође, садржи мале количине лимунске киселине, сукралозе и силицијум диоксида.

У складу са етикетом, производ је дијететски додатак за исхрану људи који помаже бризи о телу и доприноси да се човек стално добро осећа.

Назначена препоручена дневна доза је 10 g (две кашичице)

2106 90 92

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Додатном напоменом 1(а) уз Главу 30 и наименовањима уз CN ознаке 2106, 2106 90 и 2106 90 92.

Производ је препарат који се испоручује као дијететски додатак за исхрану људи, који садржи витамине и амино киселине.

Производ није намењен за дијагнозу, третирање, лечење или спречавању било које болести у смислу тарифног броја 3004. Иако садржи ниво витамина Ц и Е значајно виши од препоручене дневне дозе, не задовољава услове Додатне напомене 1(а) уз Главу 30. Према томе, икскључује се сврставање CN ознаку 3004.

Како је производ припремљен у паковање са назнаком да одржава опште здравствено стање или доприноси да се човек добро осећа, то је прехрамбени производ на другом месту непоменут нити обухваћен (видети такође ХС Коментар у Главу 2106, други став, тачка (16)).

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 2106 90 92 као остали прехрамбени производи.