Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/1800 од 6. октобра 2015. године, у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 263/16 од 8. октобра 2015. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1800 of 6 October 2015
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 106 од 21. децембра 2015.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance with the Treaties.

Done at Brussels, 6 October 2015.

–––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEХ

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A portable electronic apparatus, with measurements of 7 x 60 ^ 110 mm and a weight of 100 g, consisting of the following main components in a single plastic housing:

– a colour LED display with touch screen with a diagonal measurement of the screen of 8,9 cm (3,5 inches) and a resolution of 960 ^ 640 pixels,

– a central processing unit,

– a RAM memory of 256 MB,

– a storage capacity of 32 GB,

– a module for wireless connection to other apparatus and to the internet,

– a rechargeable lithium battery,

– a loudspeaker,

– a microphone, and

– a camera for capturing video and still images.

It has the following interfaces:

– a connector to charge the apparatus and to connect it to other apparatus such as an automatic data processing (ADP) machine, and

– a 3,5 mm jack plug.

The apparatus allows the user, inter alia, to connect to the internet, to download, execute and modify software applications, to receive and send e-mails, to play games, and to download, record and reproduce music, video and photos.

8471 30 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 3 to Section XVI, note 5(A) to Chapter 84 and by the wording of CN codes 8471 and 8471 30 00.

The apparatus is designed for performing two or more complementary or alternative functions within the meaning of note 3 to Section XVI (data processing, communication over a wireless network, sound and video recording and reproducing, capturing video and still images, displaying still and video images).

Due to the objective characteristics of the apparatus, in particular its capability of downloading, storing modifying and executing programs, its principal function is data processing (see also the HS Classification Opinions 8471.30/2, 3 and 4). The other functions are considered secondary.

Consequently the apparatus is to be classified under CN code 8471 30 00 as a portable automatic data-processing machine, weighing not more than 10 kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2015/1800
од 6. октобра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 106 од 21. децембра 2015.

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 6. октобра 2015. године.

–––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Портабл електронски апарат, димензија 7 х 60 х 110 mm и масе 100 g, који се састоји од следећих главних компоненти у јединственом пластичном кућишту:

– LED дисплеја у боји, са екраном осетљивим на додир са дијагоналном димензијом екрана од 8,9 cm (3,5 инча) и резолуцијом од 960 х 640 пиксела,

– централне процесорске јединице,

– RAM меморије од 256 MB,

– меморије за чување података капацитета од 32 GB,

– модула за бежично повезивање са другим апаратима и са интернетом,

– пуњиве литијумске батерије,

– звучника,

– микрофона, и

– камере за каптурисање видео записа и непокретних слика.

Има следеће интерфејсе:

– прикључак за пуњење апарата и његово повезивање са другим машинама за аутоматску обраду података (АОП), и

– џек утикач од 3,5 mm.

Апарат, такође, омогућава кориснику, да се, између осталог, повеже са интернетом, да преузме (download), изврши или модификује неку софтверску апликацију, да прими и пошаље електронску пошту, да игра игрице и преузме, сними и репродукује музику, видео и слике.

8471 30 00

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 3. уз Одељак XVI, Напоменом 5(А) уз Главу 84 и наименовањима уз CN ознаке 8471 и 8471 30 00.

Апарат је конструисан да обавља две или више допунских или алтернативних функција у смислу Напомене 3. уз Одељак XVI (обрада података, комуникација преко бежичне мреже, снимање и репродуковање звука и видео записа, каптурисање видео записа и непокретних слика, приказивање непокретних и видео слика).

С обзиром на објективне карактеристике апарата, посебно на његову могућност преузимања, меморисања, модификације и извршења програма, његова главна функција је обрада података (видети такође ХС мишљења о сврставању 8471.30/2, 3 и 4). Остале функције се сматрају споредним.

Према томе, апарат се сврстава у CN ознаку 8471 30 00 као портабл машине за аутоматску обраду података, масе не веће од 10 kg, које се састоје од најмање једне централне јединице, тастатуре и дисплеја.