Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/20 од 5. јануара 2015. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 4/7 од 8. јануара 2015. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/20 of 5 January 2015
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 31 од 1. априла 2015.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 5 January 2015.

–––––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An electronic apparatus (so-called ‘media server’) comprising a built-in flash memory of 2 TB, a hard disk with a storage capacity of 4 TB and a MPEG processor for various video, picture and audio formats.

The apparatus is equipped with, amongst others, the following interfaces:

– two 1Gbe (GigaBit ethernet) copper ingest ports, used for reception,

– two 10Gbe SFP type, (Small Form-factor Pluggable) streaming ports, used for transmission,

– two 1Gbe copper management ports for the management of the apparatus,

– two USB ports.

The apparatus uses the following media formats:

– MPEG-2 TS and MPEG-4 (H.264),

– Variable Bitrate (VBR) and Constant Bitrate (CBR),

– High-Definition (HD) and Standard-Definition (SD).

The apparatus is able to provide up to 2 500 streams with a speed of 3,75 Mbps.

The apparatus is used by cable or internet television providers for distributing on demand multimedia products to consumers.

Multimedia products, such as video sequences, pictures, data and sound are exchanged (received and transmitted) among media servers, installed within the providers’ network. The apparatus records the received content and transmits it on demand via OTT (Over the Top Technology) streaming to the clients’ terminal equipment, for example, television sets, automatic data-processing machines, game consoles or mobile phones.

8525 60 00

Classification is determined by general rules 1, 3(c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8 525 and 8 525 60 00.

The apparatus is designed for performing two or more alternative functions (telecommunication of heading 8517, video recording or reproduction of heading 8 521 and transmission of heading 8525). It is not possible to determine the apparatus’ principal function within the meaning of note 3 to Section XVI as each function is equally important for the use of the apparatus. Consequently, classification is to be done under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration. Classification under headings 8517 or 8521 is therefore excluded.

As the apparatus is not only able to transmit, but also to receive, within the providers’ network, video content (television signals) from other media servers, classification under subheading 8525 50 00 is excluded.

The apparatus is therefore to be classified under CN code 8525 60 00 as transmission apparatus incorporating reception apparatus.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2015/20 од 5. јануара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 31 од 1. априла 2015.

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 5. јануара 2015. године.

––––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Електронски апарат (тзв. „медијски сервер”) састоји се од уграђене флеш меморије од 2 TB, хард диска капацитета 4 TB и MPEG процесора за различите видео, сликовне и аудио формате.

Апарат је опремљен, између осталог, следећим интерфејсима:

– два бакарна улазна порта од 1 Gbe (GigaBit eternet), који се користе за пријем,

– два порта SFP типа (Small Form-factor Pluggable) за стриминг, од 10 Gbe, који се користе за пренос,

– два бакарна управљачка порта. од 1 Gbe, за управљање апаратом,

– два USB порта.

Апарат подржава следеће медијске формате:

– MPEG-2 TS и MPEG-4 (H.264),

– променљиви битни проток – VBR и константни битни проток – CBR,

– високу резолуцију – HD и стандардну резолуцију – SD.

Апарат може да обезбеди до 2500 стримова брзином од 3,75 Mbps.

Апарат користе кабловски и интернет провајдери за дистрибуцију мултимедијалних производа „на захтев”, до корисника.

Мултимедијални производи као што су видео секвенце, слике, подаци и звук се размењују (примају и преносе) између медијских сервера, инсталираних у оквиру мреже провајдера. Апарат снима садржај који прима и преноси га, на захтев, путем OTT (Over the Top Technology) стриминга, до терминалне опреме клијента, нпр. TV пријемника, машина за аутоматску обраду података, конзола за игрице или мобилних телефона.

8525 60 00

Сврставање је одређено Основним правилима 1, 3 (в) и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањем уз CN ознаке 8525 и 8525 60 00.

Апарат је конструисан за обављање две или више алтернативних функција (телекомуникација из тарифног броја 8517, за снимање и репродукција слике из тарифног броја 8521 и пренос из тарифног броја 8525). Није могуће одредити главну функцију апарата у смислу Напомене 3. уз Одељак XVI, како је свака функција подједнако битна за коришћење апарата. Сходно томе, сврставање се врши према тарифном броју који је последњи по реду од оних тарифних бројева које због важности треба подједнако узети у обзир. Према томе, искључује се сврставање у тарифне бројеве 8517 и 8521.

Како апарат нема способност да врши само пренос, већ такође, у оквиру мреже провајдера, врши и пријем видео садржаја (телевизијски сигнал) са других медијских сервера, искључује се сврставање у тарифни подброј 8525 50 00.

Апарат се, према томе сврстава у CN ознаку 8525 60 00 као предајници са уграђеним пријемником.