Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/181 од 30. јануара 2015. године, у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 31/1 од 7. фебруара 2015. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/181 of 30 January 2015
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 31 од 1. априла 2015.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 30 January 2015.

––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product in the form of fine white-yellowish powder packed in 25 kg bags, made from hy- drogenated vegetable oil with added mono- and diglycerides from a different vegetable oil. The added mono- and diglycerides from a different vegetable oil constitute 10 % by weight.

The product is presented to be used as an emulsifier in the food industry.

3404 90 00

Classification is determined by the General Rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 5 to Chapter 34 and the wording of CN codes 3404 and 3404 90 00.

Classification under heading 1516 is excluded as other ingredients are added (10 % mono- and diglycerides of fatty acids).

The dropping point is 58 °C and viscosity at 68 °C is less than 1 Pa.s.

Classification under heading 1517 is also excluded as the product has a waxy character which is not covered by the scope of heading 1517.

The product is a chemically produced organic product of waxy character that is not water- soluble (see note 5 to Chapter 34) and which also fulfils the criteria of an artificial wax (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 3404, in particular letter A).

The product is therefore to be classified in CN code 3404 90 00 as other artificial waxes and prepared waxes.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2015/181 од 30. јануара 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 31 од 1. априла 2015.

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 30. јануара 2015. године.

––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр.1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр.1).

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ у облику финог бело-жућкастог праха упакован у вреће од 25 kg, израђен од хидрогенизованог биљног уља са додатим моноглицеридима и диглицеридима из различитих биљних уља. Додати моно- и диглицериди из различитих биљних уља чине 10% по маси производа.

Производ се испоручује, како би се користио као емулгатор у прехрамбеној индустрији.

Температура прве капи дестилата је 58°C, а вискозитет на 68°C мањи је од 1 Pa.s.

3404 90 00

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 5. уз Главу 34 и наименовањима уз CN ознаке 3404 и 3404 90 00.

Искључује се сврставање у тарифни број 1516, јер су додати други састојци (10% моно- и диглицерида масних киселина).

Искључује се сврставање у тарифни број 1517, јер производ има карактеристике воска, који није обухваћен тарифним бројем 1517.

Производ је хемијски произведен органски производ са карактеристикама воска, нерастворљив у води (види Напомену 5. уз Главу 34), а који такође испуњава критеријуме вештачког воска (види такође ХС Коментар за тарифни број 3404, под тачком (А)).

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 3404 90 00 као остали вештачки и припремљени воскови.