Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/388 од 5. марта 2015. године, у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 65/9 од 10. марта 2015. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/388 of 5 March 2015
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 39 од 4. маја 2015.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 5 March 2015.

–––––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

2 Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification

(CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A plastic sheet with dimensions of 62 cm × 52 cm × 150 µm containing 24 antennae. Each antenna is constituted of copper wires in the form of windings of a planar rectangular shape and is connected with two interface pads. The antennae are presented in an array of 8 × 3 and are glued alongside each other on the plastic sheet.

The plastic sheet does not contain electronic chips.

The antennae are presented to be used as parts of smart cards.

See image (*)

8504 50 95

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 2(a) to Section XVI and by the wording of CN codes 8504, 8504 50 and 8504 50 95.

As the antennae are constituted only of windings acting as inductors, they fall in heading 8504 as inductors. Consequently, classification under heading 8548 as parts not specified or included elsewhere in Chapter 85 is excluded.

The article is therefore to be classified under CN code 8504 50 95 as other inductors.

(*) The image is purely for information.

EU-388.tiff

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2015/388 од 5. марта 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 39 од 4. маја 2015.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 5. марта 2015. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр.1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр.1).

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Пластични лист димензија 62 cm х 52 cm х 150 µm, који садржи 24 антене. Свака антена се састоји од бакарних жица, у облику планарних правоугаоних намотаја и повезана је са два контактне површине. Антене се испоручују у матрици 8 х 3 и залепљене су једна дуж друге на пластичном листу.

Пластични лист не садржи електронске чипове.

Антене се испоручују за коришћњење као делови паметних картица.

(*) Видети слику

8504 50 95

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 2 (а) уз Одељак XVI и наименовањима уз CN ознаке 8504 и 8504 50 8504 50 95.

Како се антене састоје само од намотаја, који раде као индуктивни калемови, сврставају се у тарифни број 8504 као индуктивни калемови. Сходно томе, искључује се сврставање у тарифни број 8548 као делови непоменути нити обухваћени на другом месту у Глави 85.

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 8504 50 95, као остали индуктивни калемови.

(*) Фотографија је само информативног карактера.