Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/803 од 19. маја 2015. године, у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 128/4 од 23. маја 2015. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/803 of 19 May 2015
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 53 од 19. јуна 2015.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 19 May 2015.

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

–––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article in the shape of a human skull made of plastics, measuring approximately 9×11×7 cm. It contains flashing light emitting diodes (LEDs) that are powered by a battery and are embedded in the eye sockets of the skull and can be turned on and off using a switch at the base of the article.

(See photograph) (*)

3926 40 00

Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (GIR) and by the wording of CN codes 3926 and 3926 40 00.

The article cannot be classified as a lamp under heading 9405, because it is not primarily designed to illuminate a room, nor is it a specialised lamp (see also the Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 9405, (I), (1) and (3)).

According to its objective characteristics, the article is not exclusively designed as a festive article (see also the Explanatory notes to the Combined Nomenclature to heading 9505). It can be used as decoration throughout the year. Classification under heading 9505 as a festive article is therefore also excluded.

The article is made up of different components within the meaning of GIR 3(b). It consists of a component in the shape of a human skull made of plastics and battery powered LED lights, which together form a whole (see also the HSEN to GIR 3(b), (IX)).

Due to its objective characteristics, the article is mainly designed for ornamental use. The illumination is only an additional effect enhancing the ornamental use. Consequently, the component in the shape of a human skull made of plastics is the component that gives the article its essential character within the meaning of GIR 3(b).

The article is therefore to be classified under CN code 3926 40 00 as other ornamental articles of plastics.

(*) The photograph is purely for information.

EU-803.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2015/803 од 19. маја 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 53 од 19. јуна 2015.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе;

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом;

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле;

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца;

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс.

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 19. маја 2015. године.

–––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ у облику људске лобање израђене од пластичне масе, димензија приближно 9x11x7cm. Садржи диоде за емитовање трепћуће светлости (LED) које се напајају преко батерије и усађене су у очне дупље лобање и могу се палити и гасити коришћењем прекидача на постољу производа.

(Видети фотографију) (*)

3926 40 00

Сврставање је одређено Основним правилима 1, 3(б) и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре (ОПП), и наименовањима уз CN ознаке 3926 и 3926 40 00.

Производ се не сврстава као лампа у оквиру тарифног броја 9405, због тога што није првенствено конструисан за осветљавање простора, нити је специјална лампа (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 9405, (I), (1) и (3)).

У складу са својим објективним карактеристикама, производ није посебно конструисан као празнични производ (видети такође Допунски коментар Комбиноване номенклатуре уз тарифни број 9505). Може се користити као украс током целе године. Према томе, искључује се сврставање у тарифни број 9505 као празнични производ.

Производ је израђен од различитих компоненти у смислу ОПП 3(б). Састоји се од компоненте у облику људске лобање израђене од пластичне масе и батерије која напаја LED светла, које све заједно образују целину (видети такође ХС Коментар уз ОПП 3(б), (IX)).

На основу својих објективних карактеристика, производ је углавном конструисан за сврху украшавања. Осветљавање је само додатни ефекат који доприноси сврси украшавања. Сходно томе, компонента у облику људске лобање израђене од пластичне масе је компонента која, у смислу ОПП 3(б), даје производу његов битан карактер.

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 3926 40 00, као остали украсни предмети од пластичне масе.

(*) Фотографија је само информативног карактера.