Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/1384 од 10. августа 2015. године, у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 214/3 од 13. августа 2015. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1384 of 10 August 2015 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 79 од 14. септембра 2015.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance with the Treaties.

Done at Brussels, 10 August 2015.

––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

2 Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

 

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article (‘puzzle book’) consisting of puzzles, educative texts, maps and other illustrations bound together, made of cardboard and measuring approximately 34 × 24 cm, with 14 pages.

Every other page contains a puzzle with approximately 40 pieces, showing a map with information and illustrations on a single-coloured background. The puzzles relate to, and complete, the educative texts, maps and illustrations on the opposite pages.

(See photograph) (*)

9503 00 69

Classification is determined by general rules 1, 3(c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (GIR) and by the wording of CN codes 9503 00 and 9503 00 69.

The article is prima facie classifiable under heading 4901 as a printed book or similar printed matter, or under heading 9503 as a puzzle. However, neither of the two headings can be regarded as providing a more specific description of the article within the meaning of GIR 3(a).

As it cannot be established whether the educative texts, maps and illustrations (heading 4901) or the puzzles (heading 9503) give the article its essential character within the meaning of GIR 3(b), the article has to be classified under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration.

Consequently, the article is classified under CN code
9503 00 69 as other puzzles.

(*) The photograph is purely for information.

EU-1384.tiff

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2015/1384 од 10. августа 2015. године
у вези са сврставањем одређенe робe према
Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 79 од 14. септембра 2015.

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издате за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 10. августа 2015. године.

––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

 

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ („књига слагалица”) састоји се од слагалица, међусобно повезаних едукативних текстова, мапа и илустрација, израђен од картона и димензија приближно 34 × 24 cm, са 14 страна.

Свака друга страна која садржи слагалицу од приближно 40 делова, приказује мапу са информацијама и илустрацијама на једнобојној позадини.

Слагалице се односе, и употпуњују едукативне текстове, мапе и илустрације на супротним странима.

(Видети фотографију) (*)

9503 00 69

Сврставање је одређено Основним правилима 1, 3(в) и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре (ОПП), и наименовањима уз CN ознаке 9503 и 9503 00 69.

Производ се prima facie сврстава у тарифни број 4901 као штампана књига или сличан штампани материјал, или у тарифни број 9503 као слагалице. Међутим, ни један од ова тва тарифна броја не сматра се оним који има конкретније наименовање производа у смислу ОПП 3(а).

Како се не може одредити да ли едукативни текстове, мапе и илустрације (тарифни број 4901), или слагалице (тарифни број 9503) дају производу битан карактер у смислу ОПП 3(б), овај производ сврстаће се у последњи по реду од оних тарифних бројева које због важности треба подједнако узети у обзир.

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 9503 00 69, као остале слагалице.

(*) Фотографија је само информативног карактера.