Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 14. став 1. тачка 9. и члана 34. тачка 9. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010) и члана 27. став 2. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/2006 и 31/2011),

Извршни одбор Народне банке Србије доноси

 

ОДЛУКУ

о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству

"Службени гласник РС", бр. 31 од 12. априла 2012, 71 од 9. августа 2013, 98 од 8. новембра 2013, 125 од 14. новембра 2014, 102 од 11. децембра 2015, 37 од 11. маја 2018, 13 од 14. фебруара 2020, 67 од 10. августа 2023.

1. Овом одлуком прописују се услови под којима и начин на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству.

2. Девизе на рачуну код банке у иностранству могу држати следећи резиденти:

1) дипломатска, конзуларна и друга представништва Републике Србије у иностранству која се финансирају из буџета Републике Србије – до износа неопходног за финансирање тих представништава наведеног у решењу министарства надлежног за спољне послове, односно другог надлежног органа;

2) домаћи држављани запослени у представништвима из одредбе под 1) овог става – до укупног износа зарада остварених од момента упућивања у та представништва;

3) лица која се упућују на рад у мисију Републике Србије у иностранству на основу одлуке надлежног органа, као и представници државног органа који у иностранству бораве на основу одлуке Владе Републике Србије – до износа наведених у тим одлукама;

4) лица која се на стручно усавршавање у иностранству упућују на основу решења – у висини трошкова из тог решења, као и лица којима се могу преносити средства плаћања по основу издржавања породице – до износа утврђеног прописом којим се уређују лични и физички преноси средстава плаћања у иностранство и из иностранства;

5) лица која се исељавају из Републике Србије, уз доказ о исељењу – до износа који је пренет, односно изнет из Републике Србије у смислу прописа из одредбе под 4) овог става;

6) страни држављани који на основу дозволе за боравак, односно радне визе бораве у Републици Србији дуже од једне године;

7) власници непокретности у иностранству за продају ове непокретности – до износа вредности непокретности наведене у уговору о купопродаји;

8) лица која имају држављанство Републике Србије и пребивалиште у Републици Србији а имају и држављанство друге државе, затим лица с пребивалиштем у Републици Србији која имају држављанство само Републике Србије и чији боравак у иностранству није дужи од годину дана – и то на основу радне визе, посебне категорије виза, боравишне дозволе или другог документа којим се доказује, односно омогућава овај боравак, као и лица која су остварила страну пензију у земљама с којима није закључен међудржавни споразум – ради уплате пензија.

После престанка разлога због којих је резиденту омогућено да држи девизе на рачуну код банке у иностранству у смислу става 1. ове тачке – резидент је дужан да у року од наредних 30 дана унесе у Републику Србију преостала средства и угаси тај рачун.

3. Резидент може држати девизе на рачуну код банке у иностранству под условом да је за то добио одобрење Народне банке Србије, и то у следећим случајевима:

1) за финансирање извођења инвестиционих радова у иностранству – на основу уговора са инвеститором, односно страним кредитором и предрачуна планираних месечних трошкова, а у износу:

– примљеног аванса од страног инвеститорa,

– примљеног страног кредита за финансирање радова ако је страни кредитор одобравање кредита условио држањем средстава тог кредита на рачуну код стране банке,

– планираних просечних месечних трошкова у вези са извођењем ових радова, те снабдевањем и одржавањем градилишта у иностранству;

2) за добит у локалној валути остварену извођењем инвестиционих радова у иностранству, и то за износ добијен конверзијом те валуте у валуту којом се тргује на девизном тржишту у Републици Србији, а ради уноса ове добити у Републику Србију после завршетка тих радова;

3) за истраживачке радове у иностранству – на основу копије уговора о концесији за те радове;

3а) за измирење пореских и других јавноправних обавеза према страној држави – даваоцу концесије по основу прихода од предмета концесије, ако је прописом те државе уређено да се ове обавезе могу измиривати искључиво преко рачуна код банке у тој држави – на основу извода из прописа те државе и решења надлежног органа;

3б) за наплате по основу повраћаја пореза оствареног у страној држави, ако је прописом ове државе уређено да се повраћај овог пореза врши искључиво преко рачуна код банке у тој држави – на основу извода из прописа те државе и документа којим се доказује право на повраћај пореза;

4) за плаћање текућих трошкова обављања делатности представништава или огранака правних лица у иностранству, осим представништава из тачке 2. ове одлуке, као и за плаћање услуга у међународном робном и путничком промету – до висине планираних месечних трошкова – на основу спецификације ових трошкова и на основу документа страног органа којим се доказује да је правно лице основало представништво или огранак у иностранству;

5) за полагање гарантног депозита ради учествовања на лицитацији, тендеру, односно ради упућивања понуде за преузимање акција ако страни сауговарач то условљава или пропис односне земље на то обавезује – на основу копије уговора, извода из расписане лицитације или тендерске документације, односно извода из прописа односне земље;

5а) за полагање гарантног депозита по основу гаранције коју страна банка издаје резиденту који изводи инвестиционе радове у иностранству, и то до износа из захтева ове банке за полагање гарантног депозита, односно уговора о гаранцији – на основу копије тог захтева, односно тог уговора, као и уговора о извођењу инвестиционих радова у иностранству;

5б) за измирење обавеза у иностранству које настају у вези с трговањем енергентима, под условом да резидент може обављати трговину енергентима у складу са законом којим се уређује енергетика, као и у вези с његовом балансном одговорношћу као учесника у систему којим се врши транспорт енергената – на основу извода из прописа односне државе којим је уређено да се ове обавезе могу измирити само преко рачуна код банке у тој држави и документа којим се доказује ова обавеза;

6) за коришћење страног финансијског кредита који је намењен за плаћања у иностранству ако је коришћење таквог кредита условљено држањем средстава код стране банке – на основу копије уговора о кредиту и пријаве кредитног задужења евидентираног код Народне банке Србије;

7) за плаћање ради куповине хартија од вредности у иностранству у складу са Законом о девизном пословању – на основу копије уговора закљученог са овлашћеним учесником на организованом тржишту хартија од вредности у иностранству и извода прописа односне земље на основу ког је држање девиза на рачуну код банке у иностранству услов за плаћање тих хартија;

7а) за наплате по основу продаје хартија од вредности у иностранству и по основу прихода од хартија од вредности купљених у иностранству у складу са Законом о девизном пословању, као и за наплате по основу повраћаја средстава уложених у привредно друштво основано у иностранству (продаја привредног друштва, престанак привредног друштва, добит од улагања у привредно друштво и сл.) – на основу извода из прописа односне државе на основу ког је држање девиза на рачуну код банке у тој држави услов за ову наплату;

8) за депоновање и улагање средстава друштава за осигурање у иностранству – на основу претходне сагласности Народне банке Србије која се издаје на основу закона којим се уређује осигурање;

9) за прикупљање донација и новчаних прилога из иностранства у научне, културне и хуманитарне сврхе – на основу копије уговора о донацији или друге документације у којима је држање девиза на рачуну код банке у иностранству услов за добијање ових донација, односно прилога, а до износа из тог уговора, односно те документације;

10) за наплате по судском решењу у иностранству ако је тим решењем условљено да се наплата врши преко рачуна код стране банке – на основу копије судског решења;

11) за плаћање трошкова лечења у иностранству, као и трошкова боравка који су повезани с тим лечењем – на основу одговарајуће документације коју је издала надлежна здравствена институција у Републици Србији или иностранству и других достављених доказа.

Рачуном из става 1. ове тачке сматра се и рачун који огранак резидента – правног лица у иностранству, као издвојени организациони део тог правног лица, отвара код банке у иностранству.

*Службени гласник РС, број 71/2013

**Службени гласник РС, број 98/2013

***Службени гласник РС, број 125/2014

****Службени гласник РС, број 102/2015

*****Службени гласник РС, број 37/2018

*6Службени гласник РС, број 13/2020

*7Службени гласник РС, број 67/2023

4. Резидент из тачке 3. ове одлуке подноси Народној банци Србије писмени захтев за издавање одобрења за држање девиза на рачуну код банке у иностранству, који нарочито садржи: назив подносиоца захтева, његово седиште, адресу и телефон, предмет пословања – делатност, матични број, основ за држање девиза у иностранству, износ и рок за које се тражи ово одобрење, као и назив земље и стране банке у тој земљи код које ће се отворити овај рачун. Уз наведени захтев прилаже се документација прописана овом одлуком, при чему Народна банка Србије, ако оцени да је то потребно, може тражити и другу документацију.

Народна банка Србије одбиће захтев из става 1. ове тачке ако нису испуњени услови прописани овом одлуком.

*Службени гласник РС, број 102/2015

5. Кад резидент испуни услове прописане овом одлуком – Народна банка Србије доноси решење којим том резиденту одобрава држање девиза на рачуну код банке у иностранству.

Решење из става 1. ове тачке издаје се на период до годину дана, а може се издати и на дужи рок – док траје обавеза утврђена уговорима из ове одлуке.

Решење из става 2. ове тачке издаје се на дужи рок за инвестиционе радове у иностранству, односно:*

– до рока до ког резидент треба да наплати ове радове, и то до износа ненаплаћених радова – на основу документа којим се овај рок доказује; *

– до рока до ког резидент треба да измири пореске обавезе према земљи у којој изводи ове радове – на основу извода прописа те земље којим се доказује ова обавеза.*

Решење из става 1. ове тачке је коначно.

*Службени гласник РС, број 71/2013

**Службени гласник РС, број 102/2015

6. Резидент из тачке 3. ове одлуке дужан је да Народној банци Србије достави податке о броју девизног рачуна који је, на основу одобрења Народне банке Србије, отворио код банке у иностранству – у року од 30 дана од дана отварања тог рачуна.

Резидент коме је Народна банка Србије одобрила држање девиза на рачуну код банке у иностранству дужан је да Народну банку Србије извештава о стању средстава на том рачуну, у складу с прописом којим се уређује обавеза извештавања Народне банке Србије о пословању са иностранством.

Резидент коме је Народна банка Србије одобрила држање девиза на рачуну код банке у иностранству за наплате из тачке 3. став 1. одредбе под 3б), 7а) и 10) дужан је да по свакој извршеној наплати пренесе девизе на свој рачун код банке у Републици Србији – у року од 30 дана од дана те наплате, као и да о томе обавести Народну банку Србије.

Изузетно од става 3. ове тачке, девизе из тог става резидент може држати на рачуну код банке у иностранству и после истека рока из тог става, ако има решење Народне банке Србије о одобравању држања девиза на рачуну код банке у иностранству по другом основу који је прописан тачком 3. ове одлуке, и то до износа девиза и рока који су одобрени тим решењем, о чему је дужан да обавести Народну банку Србије

*Службени гласник РС, број 102/2015

**Службени гласник РС, број 37/2018

7. Решења о одобравању држања девиза на рачуну код банке у иностранству која је Народна банка Србија донела до дана ступања на снагу ове одлуке – остају на снази до дана истека рокова из тих решења.

8. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука o условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству („Службени гласник РС”, бр. 16/2007, 36/2007, 118/2007, 44/2009, 64/2009 и 21/2010).

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије ”.

ИО НБС број 6

У Београду, 12. априла 2012. године

Председавајући

Извршног одбора Народне банке Србије

гувернер

Народне банке Србије,

Дејан Шошкић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ” ОДЛУКЕ

Одлука о допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству: „Службени гласник РС”, број 67/2023-4

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.