Zakon

На основу члана 65. став 1. алинеја прва Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 – пречишћен текст),

Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, на 27. седници одржаној 20. јула 2017. године, донео је

ОДЛУКУ

"Службени гласник РС", број 71 од 21. јула 2017.

1. Усваја се Кодекс понашања народних посланика о границама дозвољености коментарисања судских одлука и поступака, који је саставни део ове одлуке.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

21 број 02-2047/17

У Београду, 20. јула 2017. године

Председник Одбора,

др Александар Мартиновић, с.р.

КОДЕКС ПОНАШАЊА НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА
О ГРАНИЦАМА ДОЗВОЉЕНОСТИ КОМЕНТАРИСАЊА СУДСКИХ ОДЛУКА И ПОСТУПАКА

Начело претпоставке невиности

1. Народни посланик је дужан да се у давању јавних изјава и наступима у јавности придржава начела да се свако сматра невиним за кривично дело док се његова кривица не утврди правноснажном одлуком суда.

Народни посланик не сме да у јавним изјавама и наступима у јавности за учиниоца кривичног дела означи лице против кога је покренут кривични поступак или у односу на које су предузете радње које претходе кривичном поступку (нпр. хапшење, саслушање ухапшеног, задржавање осумњиченог) пре доношења правноснажне одлуке суда којом се утврђује одговорност тог лица.

Народни посланик је дужан да се придржава начела претпоставке невиности и у случају када ту претпоставку крши један или више медија.

Начело забране утицаја на суд

2. Народни посланик је дужан да поштује ауторитет и непристрасност суда.

Народни посланик не сме у јавним изјавама и наступима у јавности у току трајања кривичног поступка да износи идеје, информације или мишљења којима се предвиђа ток или исход тог поступка или којима се оцењује процесна вредност доказа који су изведени или треба да буду изведени у том поступку, на начин на који је могуће утицати на исход кривичног поступка.

Забраном из става 2. ове тачке спречава се да се намерним или ненамерним притиском на суд ускрати право окривљеног на правично и непристрасно суђење.

Забраном из става 2. ове тачке, не задире се у право народног посланика да у јавним изјавама и наступима у јавности износи идеје, информације или мишљења о раду судова и других правосудних органа.

Сходна примена на друга казнена дела и поступке

3. Одредбе овог кодекса понашања народних посланика сходно се примењују на јавне изјаве и наступе у јавности народних посланика у вези са учињеним прекршајима или привредним преступима, као и прекршајним поступцима и поступцима за привредне преступе.

Одредбе тачке 2. овог кодекса понашања народних посланика сходно се примењују на јавне изјаве и наступе у јавности народних посланика у вези са другим судским поступцима.