Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о средњој школи

„Службени гласник РС”, бр. 50 од 25. јула 1992, 53 од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 24 од 28. маја 1996, 23 oд 9. маја 2002, 25 oд 16. маја 2002 - исправка, 62 oд 17. јуна 2003 - др. закон, 64 од 24. јуна 2003 - исправка др. закона, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 72 од 3. септембра 2009 - др. закон, 55 од 25. јуна 2013 - др. закон

 

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Закон је престао да важи  даном почетка примене Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број 55/2013), односно од школске 2013/2014 године, 2. септембра 2013. године, осим одредаба члана 23, члана 24. став 1. и члана 26. које се примењују до доношења нових наставних планова и програма у складу са Законом о средњем образовању и васпитању (види чл. 101. и 102. Закона - 55/2013-15).

 

 

  

Чл. 1. до 22.

Престали су да важе (види чл. 101. и 102. Закона - 55/2013-15)

 

    

III. ШКОЛОВАЊЕ

 

1. Наставни план и програм

 

Члан 23.

Основа за доношење наставног плана и програма стручне и уметничке школе је образовни профил.

Образовни профил, у смислу овог закона, обухвата опште и стручне садржаје засноване на достигнућима науке, технологије, културе и уметности неопходне за обављање послова одређеног степена сложености у оквиру подручја рада, односно за даље школовање.

 

Члан 24.

Наставни план и програм доноси министар просвете.

Престали су да важе ранији ст. 2. до 5. (види чл. 101. и 102. Закона - 55/2013-15)

 

 

Члан 25.

Престао је да важи (види чл. 101. и 102. Закона - 55/2013-15)

 

 

Члан 26.

Наставни план и програм садржи обавезне, изборне* и факултативне облике образовно-васпитног рада.

Наставним планом утврђују се наставни предмети, седмични и годишњи број часова за сваки предмет и њихов распоред по разредима.

Престао да важи ранији став 3. (види члан 184. Закона – 72/2009-66)

 

*Службени гласник РС, број 23/2002

 

   

Чл. 27. до 125.

Престали су да важе (види чл. 101. и 102. Закона - 55/2013-15)