Редакцијски пречишћен текст 

 

ЗАКОН

о културним добрима

„Службени гласник РС”, бр. 71 од 22. децембра 1994, 52 од 15. јула 2011 - др. закони, 99 од 27. децембра 2011 - др. закон, 6 од 24. јануара 2020 - др. закон, 35 од 8. априла 2021 - др. закон, 129 од 28. децембра 2021 - др. закон, 76 од 7. септембра 2023 - др. закон

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Закон је престао да важи даном почетка примене Закона о културном наслеђу ("Службени гласник РС", број 129/2021), односно 5. јануара 2023. године, осим одредаба чл. 66–75. у делу који се односи на рад завода за заштиту споменика културе и кинотеке, чл. 78, 80, 84. и 85. у делу који се односи на рад завода за заштиту споменика културе, чл. 86–95. у делу који се односи на кинотеке, чл. 99–110, члана 111. у делу који се односи на кинотеке, чл. 112–117, члана 120. у делу који се односи на кинотеке и чл. 127–128 (види члан 137. Закона - 129/2021-120).

Престају да важи одредбе Закона, и то чл. 66–74. у делу који се односи на рад кинотеке, чл. 78, 84, 86–95. у делу који се односи на рад кинотеке, члан 111. у делу који се односи на рад кинотеке и члан 120. у делу који се односи на рад кинотекеданом почетка примене Закона о филмском и осталом аудиовизуелном наслеђу ("Службени гласник РС", број 76/2023), односно 16. септембра 2024. године (види члан 79. Закона - 76/2023-19).

 

Чл. 1-65.

Престали су да важе (види члан 137. Закона - 129/2021-120)

Члан 66.

Послове у оквиру делатности заштите културних добара могу обављати лица с одговарајућом стручном спремом и положеним стручним испитом.

Послове утврђене чланом 65. тач. 1) до 7) и тач. 9) и 10) овог закона, могу обављати лица с високом стручном спремом, а послове из тач. 8) и 11) лица с најмање средњом стручном спремом у четворогодишњем трајању.

Члан 67.

Утврђивање стручне оспособљености радника из члана 66. овог закона врши се полагањем стручног испита.

Програме за полагање стручних испита по струкама и начин полагања прописује министар културе.

Члан 68.

Зависно од послова на којима раде, приправници полажу стручни испит у Републичком заводу за заштиту споменика културе, Архиву Србије, Народном музеју у Београду, Југословенској кинотеци, а приправници који раде на заштити старе и ретке књиге полажу стручни испит у Народној библиотеци Србије.

Трошкове првог полагања стручног испита сноси установа заштите у којој ради лице које полаже стручни испит.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престале су да важе одредбе члана 68. Закона у делу који се односи на архивску грађу и рад архива, даном почетка примене Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Службени гласник РС", број 6/2020), односно 1. фебруара 2021. године (види члан 74. Закона - 6/2020-31). Престала је да важи одредба члана 68. став 1. Закона у делу који се односи на музејску грађу и рад музеја, даном почетка примене Закона о музејској делатности ("Службени гласник РС", број 35/2021), односно 17. октобра 2021. године (види члан 92. Закона - 35/2021-3).

Члан 69.

Радник који је у току рада у установи заштите положио стручни испит а стекао је виши степен образовања, може да обавља послове заштите културних добара тог степена образовања, ако положи део стручног испита за тај степен образовања.

Радник који је положио стручни испит за вршење других послова и задатака, може да заснује радни однос у установи заштите и обавља послове заштите културних добара најдуже годину дана од дана заснивања радног односа, с тим да у том року положи део стручног испита за одговарајући степен, односно врсту образовања.

2. Оснивање и рад установа заштите

Члан 70.

Установе заштите су: завод за заштиту споменика културе, музеј, архив и кинотека.

Библиотека која обавља заштиту старе и ретке књиге има положај установе заштите утврђене овим законом.

Послове заштите културних добара из члана 65. тач. 5), 7), 9) и 10) овог закона могу да обављају и друга правна лица која испуњавају услове у складу с одредбама овог закона.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престале су да важе одредбе члана 70. Закона у делу који се односи на архивску грађу и рад архива, даном почетка примене Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Службени гласник РС", број 6/2020), односно 1. фебруара 2021. године (види члан 74. Закона - 6/2020-31). Престале су да важе одредбе члана 70. Закона у делу који се односи на музејску грађу и рад музеја, даном почетка примене Закона о музејској делатности ("Службени гласник РС", број 35/2021), односно 17. октобра 2021. године (види члан 92. Закона - 35/2021-3).

Члан 71.

Установа заштите може се основати и почети с радом и обављати делатност ако су испуњени и посебни услови у погледу просторија, техничке опреме и стручног кадра.

Министар културе прописује ближе услове из става 1. овог члана.

Министарство надлежно за послове културе утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите утврђених овим законом.

Члан 72.

Установе заштите имају право активне легитимације у погледу остваривања мера заштите и коришћења културних добара и покретања кривичног и прекршајног поступка.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престале су да важе одредбе члана 72. Закона у делу који се односи на музејску грађу и рад музеја, даном почетка примене Закона о музејској делатности ("Службени гласник РС", број 35/2021), односно 17. октобра 2021. године (види члан 92. Закона - 35/2021-3).

Члан 73.

Назив, име и лик културног добра могу се користити у комерцијалне сврхе само по одобрењу установе заштите у чији делокруг спада заштита тог културног добра.

Министарство надлежно за послове културе даје одобрење из става 1. овог члана за културна добра од изузетног значаја.

3. Установе заштите по врстама културних добара

Члан 74.

Завод за заштиту споменика културе врши делатност заштите споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места.

Музеј врши делатност заштите уметничко-историјских дела.

Престао је да важи ранији став 3. (види члан 74. Закона - 6/2020-31)

Кинотека врши делатност заштите филмске грађе.

Послови заштите знаменитих места и заштите природних простора у заштићеној околини непокретног културног добра обавља установа која врши делатност заштите природе.

Делатност заштите старе и ретке књиге врше библиотеке које имају фондове старе и ретке књиге и раднике, с одговарајућом стручном спремом, оспособљене за вршење послова у делатности заштите културних добара.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престала је да важи одредба члана 74. став  2. Закона у делу који се односи на музејску грађу и рад музеја, даном почетка примене Закона о музејској делатности ("Службени гласник РС", број 35/2021), односно 17. октобра 2021. године (види члан 92. Закона - 35/2021-3).

 

Члан 75.

Завод за заштиту споменика културе, поред послова из члана 65. овог закона:

1) проучава непокретна културна добра и израђује студије, елаборате и пројекте с одговарајућом документацијом ради најцелисходније заштите и коришћења одређеног непокретног културног добра;

2) учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова путем достављања расположивих података и услова заштите непокретних културних добара и учествује у разматрању предлога просторних и урбанистичких планова;

3) објављује грађу о предузетим радовима на непокретним културним добрима;

4) израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним добрима и изводи те радове у складу са законом;

5) остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара и

6) обавља и друге послове утврђене овим законом.

Члан 76.

Престао је да важи (види члан 74. Закона - 6/2020-31)

Члан 77.

Престао је да важи (види члан 92. Закона - 35/2021-3)

Члан 78.

Кинотека, поред послова из члана 65. овог закона:

1) прикупља, сређује и чува филмску грађу и

2) обезбеђује коришћење филмске грађе у културне сврхе, путем јавног приказивања у својим просторијама и на други начин.

Члан 79.

Престао је да важи (види члан 137. Закона - 129/2021-120)

Члан 80.

Републички завод за заштиту споменика културе поред послова из чл. 75. и 79. овог закона:

1) стара се о заштити непокретних културних добара;

2) стара се о јединственој примени критеријума у погледу предлагања за утврђивање непокретности за културна добра и утврђивање непокретних културних добара од великог и од изузетног значаја;

3) води евиденцију и документацију о непокретностима од посебног значаја за историју и културу Републике које се налазе у земљи и у иностранству и стара се о њиховом очувању;

4) стара се о јединственој примени међународних конвенција и других међународних аката на територији Републике.

На захтев заинтересованих установа или грађана, Републички завод за заштиту споменика културе утврђује да ли одређене ствари, изузев публикација, које уживају претходну заштиту, односно за које се претпоставља да имају својства таквих ствари, могу да се привремено или трајно извезу у иностранство.

Члан 81.

Престао је да важи (види члан 74. Закона - 6/2020-31)

Члан 82.

Престао је да важи (види члан 92. Закона - 35/2021-3)

Члан 83.

Престао је да важи (види члан 137. Закона - 129/2021-120)

Члан 84.

Југословенска кинотека у Београду обавља делатност заштите филмске грађе и обавља послове из члана 79. овог закона у погледу заштите и коришћења ове грађе.

Члан 85.

Министар културе утврђује који заводи за заштиту споменика културе, архиви, музеји и библиотеке и за коју територију обављају послове заштите непокретних, односно покретних културних добара, као и надлежност музеја према врстама уметничко-историјских дела.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престале су да важе одредбе члана 85. Закона у делу који се односи на архивску грађу и рад архива, даном почетка примене Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Службени гласник РС", број 6/2020), односно 1. фебруара 2021. године (види члан 74. Закона - 6/2020-31). Престале су да важе одредбе члана 85. Закона у делу који се односи на музејску грађу и рад музеја, даном почетка примене Закона о музејској делатности ("Службени гласник РС", број 35/2021), односно 17. октобра 2021. године (види члан 92. Закона - 35/2021-3).

4. Чување и коришћење културних добара у музеју, архиву, кинотеци и библиотеци

Члан 86.

Уметничко-историјска дела, архивску грађу, филмску грађу и стару и ретку књигу чувају музеји, архиви, кинотеке и одређене библиотеке.

Установе из става 1. овог члана дужне су да покретна културна добра прикупљају, преузимају, чувају, стручно обрађују и обезбеђују њихово коришћење у складу с овим законом.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престале су да важе одредбе члана 86. Закона у делу који се односи на архивску грађу и рад архива, даном почетка примене Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Службени гласник РС", број 6/2020), односно 1. фебруара 2021. године (види члан 74. Закона - 6/2020-31). Престале су да важе одредбе члана 86. Закона у делу који се односи на музејску грађу и рад музеја, даном почетка примене Закона о музејској делатности ("Службени гласник РС", број 35/2021), односно 17. октобра 2021. године (види члан 92. Закона - 35/2021-3).

Члан 87.

Музеј, архив, кинотека и одређена библиотека дужни су да обезбеде стални надзор покретних културних добара од стране за то оспособљених радника.

Установе заштите из става 1. овог члана могу излагати културна добра ако су та културна добра обезбеђена од пожара, физичко-хемијских и биолошких узрочника оштећења и неовлашћеног отуђења у просторијама где се стално чувају и излажу, као и месту привременог излагања.

Кад се у установи заштите из става 1. овог члана не могу обезбедити услови за одговарајуће чување одређеног културног добра, министар културе може одредити да се то добро преда на чување одређеној установи заштите која може обезбедити његову потпунију заштиту и доступност јавности.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престале су да важе одредбе члана 87. Закона у делу који се односи на архивску грађу и рад архива, даном почетка примене Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Службени гласник РС", број 6/2020), односно 1. фебруара 2021. године (види члан 74. Закона - 6/2020-31). Престале су да важе одредбе члана 87. Закона у делу који се односи на музејску грађу и рад музеја, даном почетка примене Закона о музејској делатности ("Службени гласник РС", број 35/2021), односно 17. октобра 2021. године (види члан 92. Закона - 35/2021-3).

Члан 88.

Установе заштите не могу излагати покретна културна добра која нису категорисана, обрађена и уписана у регистар културних добара.

Члан 89.

Министар културе утврдиће покретна културна добра од изузетног значаја која се не могу излагати ван установа заштите којима су поверена на чување.

Акт о утврђивању културних добара из става 1. овог члана објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Покретна културна добра из става 1. овог члана изузетно се могу изложити ван установе заштите, уз претходно прибављену сагласност министарства надлежног за послове културе.

Члан 90.

Установе заштите које обављају послове из члана 79. овог закона доносе стручна упутства о условима и начину чувања, коришћења и одржавања одговарајуће врсте покретних културних добара и старају се о њиховом спровођењу, као и о обезбеђењу културних добара од пожара, физичко-хемијске и биолошке разградње и неовлашћеног отуђења.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престале су да важе одредбе члана 90. Закона у делу који се односи на музејску грађу и рад музеја, даном почетка примене Закона о музејској делатности ("Службени гласник РС", број 35/2021), односно 17. октобра 2021. године (види члан 92. Закона - 35/2021-3).

Члан 91.

Ради пропагирања културних добара, установе могу уступати, уз накнаду или без ње, копије, одливке и репродукције културних добара које чувају, ако је то у складу с природом и наменом ових добара, у смислу овог закона.

Члан 92.

Фотографско или филмско снимање непокретних културних добара које захтева монтажу скела, кулиса или друге техничке опреме, коришћење кранова, употребу расветних тела укупне снаге преко два киловата или посебне интервенције на културном добру, односно његовој заштићеној околини, може се вршити само на основу дозволе надлежног завода за заштиту споменика културе.

Члан 93.

Престао је да важи (види члан 74. Закона - 6/2020-31)

Члан 94.

Архивска и филмска грађа могу се користити само по одобрењу одговарајуће установе заштите.

Уверење о чињеницама које су садржане у архивској грађи, архиви издају у складу са Законом о општем управном поступку.

Архиви могу издати и преписе докумената које чувају као архивску грађу.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престале су да важе одредбе члана 94. Закона у делу који се односи на архивску грађу и рад архива, даном почетка примене Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Службени гласник РС", број 6/2020), односно 1. фебруара 2021. године (види члан 74. Закона - 6/2020-31).

Члан 95.

Страни држављани могу да користе архивску, односно филмску грађу, само на основу посебне дозволе, у складу с одредбама овог закона које се односе на коришћење ове грађе.

Дозволу из става 1. овог члана даје министарство надлежно за послове културе, у складу с међународним уговорима, односно споразумима одређених организација о фактичком реципроцитету коришћења архивске и филмске грађе а по претходно прибављеном мишљењу установе заштите чија се грађа користи.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престале су да важе одредбе члана 95. Закона у делу који се односи на архивску грађу и рад архива, даном почетка примене Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Службени гласник РС", број 6/2020), односно 1. фебруара 2021. године (види члан 74. Закона - 6/2020-31).

Члан 96.

Престао је да важи (види члан 92. Закона - 35/2021-3)

Члан 97.

Престао је да важи (види члан 74. Закона - 6/2020-31)

Члан 98.

Престао је да важи (види члан 92. Закона - 35/2021-3)

VII глава

МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ДРУГИ РАДОВИ НА КУЛТУРНИМ ДОБРИМА

1. Мере техничке заштите на непокретним културним добрима

Члан 99.

Мерама техничке заштите у смислу овог закона сматрају се радови на конзервирању, рестаурирању, реконструкцији, ревитализацији и презентацији културних добара.

Мере техничке заштите и други радови којима се могу проузроковати промене облика или изгледа непокретног културног добра или повредити његова својства, могу се предузимати ако се:

1) утврде услови за предузимање мера техничке заштите и других радова;

2) прибави сагласност на пројекат и документацију за извођење ових радова, у складу са законом, и

3) прибаве потребни услови и одобрења на основу прописа о планирању и уређењу простора и изградњи објеката.

Одредба става 2. овог члана примењује се и у случају предузимања мера техничке заштите и других радова на заштићеној околини непокретног културног добра, односно на добру које ужива претходну заштиту.

Члан 100.

Услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима и културним добрима од великог значаја, у складу са чланом 47. ст. 2. и 3. и чланом 54. овог закона, утврђује надлежни завод за заштиту споменика културе, а за културна добра од изузетног значаја Републички завод за заштиту споменика културе.

О утврђеним условима из става 1. овог члана надлежни завод дужан је да у року од седам дана обавести Републички завод за заштиту споменика културе.

Услове за предузимање мера техничке заштите, када пројекте и документацију израђује надлежни завод за заштиту споменика културе, утврђује Републички завод за заштиту споменика културе.

Услове за предузимање мера техничке заштите, када пројекте и документацију израђује Републички завод за заштиту споменика културе, утврђује министарство надлежно за послове културе.

Члан 101.

Сагласност на пројекте и документацију за извођење радова на непокретним културним добрима и културним добрима од великог значаја даје надлежни завод за заштиту споменика културе, а за културна добра од изузетног значаја, сагласност даје Републички завод за заштиту споменика културе.

О датој сагласности из става 1. овог члана надлежни завод дужан је да у року од седам дана обавести Републички завод за заштиту споменика културе.

На пројекте и документацију за извођење радова, које израђује надлежни завод за заштиту споменика културе, сагласност даје Републички завод за заштиту споменика културе.

На пројекте и документацију за извођење радова које израђује Републички завод за заштиту споменика културе, сагласност даје министарство надлежно за послове културе.

На пројекте и документацију за извођење радова прибављају се сагласности прописане законом.

Члан 102.

Радове на непокретном културном добру, предвиђене пројектом и документацијом на које је дата сагласност, могу да изводе установе заштите и друге установе и предузећа, друга правна лица и предузетници, који имају стручни кадар и опрему прописану у складу с овим законом.

Члан 103.

Ако се радови на непокретним културним добрима изводе без утврђених услова за предузимање мера техничке заштите или без сагласности на пројекат и документацију, надлежни завод за заштиту споменика културе, односно Републички завод за заштиту споменика културе за културна добра од изузетног значаја, забраниће даље извођење радова и поднети захтев надлежном органу за рушење, односно повраћај у првобитно стање објекта, о трошку инвеститора.

Ако се радови на непокретном културном добру не изводе у складу с пројектом и документацијом на које је дата сагласност за извођење тих радова, надлежни завод за заштиту споменика културе, односно Републички завод за заштиту споменика културе за културна добра од изузетног значаја, обуставиће привремено радове и утврдити рок за испуњење услова за наставак тих радова.

Уколико инвеститор не обустави радове, надлежни завод поднеће захтев надлежном органу за рушење, односно за повраћај у првобитно стање објекта, о трошку инвеститора.

Члан 104.

Решења којима се утврђују услови за предузимање мера техничке заштите и извођење других радова, даје сагласност на пројекте и документацију за извођење радова на непокретним културним добрима, односно решења о забрани даљих извођења радова и акт о рушењу, односно о враћању објекта у првобитно стање доносе се по скраћеном поступку, у складу с одредбама Закона о општем управном поступку.

Против решења из става 1. овог члана, које је донео надлежни завод за заштиту споменика културе, може се изјавити жалба Републичком заводу за заштиту споменика културе. Против решења из става 1. овог члана које је донео Републички завод за заштиту споменика културе, може се изјавити жалба министарству надлежном за послове културе.

Жалба на решење из става 2. овог члана не задржава извршење.

Члан 105.

Инвеститор је дужан да у року од 15 дана од дана завршетка радова на непокретном културном добру о томе обавести надлежни завод који је донео решење о сагласности на пројекат и документацију за њихово извођење.

Надлежни завод ће у року од пет дана од дана пријема обавештења из става 1. овог члана о трошку инвеститора извршити преглед и проверу на лицу места и записнички утврдити да ли су радови изведени у складу с пројектом и документацијом на које је издата сагласност (у даљем тексту: пројекат).

Ако утврди да радови нису изведени у складу с пројектом, надлежни завод из става 1. овог члана ће својим решењем наложити инвеститору да у одређеном року изведене радове усагласи с пројектом.

Уколико инвеститор не поступи у складу с решењем из става 3. овог члана, надлежни завод који је донео то решење поднеће захтев надлежном органу за рушење, односно за повраћај у првобитно стање објекта, о трошку инвеститора.

Члан 106.

О предузимању мера техничке заштите и извођењу других радова на непокретним културним добрима и њиховој заштићеној околини инвеститор је дужан да обезбеди вођење документације у складу с посебним прописима и да по завршетку радова преда примерак документације надлежном заводу за заштиту споменика културе, а за културна добра од изузетног значаја Републичком заводу за заштиту споменика културе.

Члан 107.

Услови чувања, одржавања и коришћења културних добара, као и добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите, уграђују се у просторне и урбанистичке планове.

Надлежна установа заштите дужна је да услове и мере из става 1. овог члана достави органу надлежном за припремање просторног, односно урбанистичког плана у року од 30 дана од дана подношења захтева.

За достављање услова и мера из става 1. овог члана, надлежној установи заштите припада накнада за додатне трошкове на терет органа надлежног за припремање просторног, односно урбанистичког плана.

Надлежни завод, односно Републички завод за заштиту споменика културе дају мишљења о нацртима просторних и урбанистичких планова која се обавезно прилажу приликом разматрања и доношења тих планова.

Организација заштите обавештава министарство надлежно за послове културе у случају да просторни и урбанистички планови не садрже услове и мере из става 1. овог члана.

На предлог министарства надлежног за послове културе, Влада Републике Србије може обуставити од извршавања просторне и урбанистичке планове којима се, у довољној мери, не обезбеђује заштита и коришћење културних добара, као и добара која уживају претходну заштиту.

Члан 108.

Премештање непокретног културног добра на нову локацију може се само изузетно дозволити, ако за то постоје оправдани разлози.

Дозволу из става 1. овог члана за културна добра даје Републички завод за заштиту споменика културе, а за културна добра од изузетног и од великог значаја министарство надлежно за послове културе.

Члан 109.

Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Ако постоји непосредна опасност оштећења археолошког налазишта или предмета, надлежни завод за заштиту споменика културе привремено ће обуставити радове док се на основу овог закона не утврди да ли је односна непокретност или ствар културно добро или није.

Ако надлежни завод за заштиту споменика културе не обустави радове, радове ће обуставити Републички завод за заштиту споменика културе.

Члан 110.

Инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које се открије приликом изградње инвестиционог објекта – до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.

2. Мере техничке заштите на покретним културним добрима

Члан 111.

Мере техничке заштите на покретним културним добрима могу се предузимати, само ако се:

1) обаве претходна истраживања помоћу физичко-хемијских и других метода у циљу утврђивања хемијског састава материјала, технологије и технике израде, стања културног добра и узрока његовог пропадања;

2) утврди метода или техника извођења мера техничке заштите на основу резултата претходних истраживања.

О извршеним радовима из става 1. овог члана и њиховим резултатима води се документација.

Мерама техничке заштите покретних културних добара сматрају се послови на њиховом одржавању (конзервацији и рестаурацији), начин смештаја и излагања.

Зависно од врсте покретних културних добара, Народни музеј у Београду, Архив Србије, Народна библиотека Србије и Југословенска кинотека, прописују услове и начин предузимања мера техничке заштите на покретним културним добрима.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престала је да важи одредба члана 111. став 4. Закона у делу који се односи на архивску грађу и рад архива, даном почетка примене Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Службени гласник РС", број 6/2020), односно 1. фебруара 2021. године (види члан 74. Закона - 6/2020-31). Престала је да важи одредба члана 111. став 4. Закона у делу који се односи на музејску грађу и рад музеја, даном почетка примене Закона о музејској делатности ("Службени гласник РС", број 35/2021), односно 17. октобра 2021. године (види члан 92. Закона - 35/2021-3).

3. Истраживања археолошких налазишта

Члан 112.

Ископавање и истраживање археолошког налазишта обавља научна установа или установа заштите, у складу с овим законом.

Министарство надлежно за послове културе одобрава археолошко ископавање и истраживање археолошког налазишта.

Одобрење се може издати научној установи или установи заштите ако има сачињен пројекат о истраживањима археолошког налазишта, одговарајуће стручне кадрове, опрему и обезбеђена средства за истраживање и спровођење мера заштите налазишта и налаза.

Члан 113.

Одобрењем за ископавање и истраживање археолошког налазишта одређује се подручје на коме се могу изводити радови, врста и обим радова, време у коме ће се радови изводити и обавезе извођача радова у погледу предузимања мера техничке заштите налазишта и налаза.

Установа која врши археолошка ископавања и истраживања, одговорна је за спровођење мера заштите и обезбеђења археолошког налазишта и налаза.

Члан 114.

Ако се археолошка ископавања и истраживања не обављају у складу с одобрењем, министарство надлежно за послове културе може наложити привремено обустављање радова и утврдити рок за испуњење услова за настављање радова, односно забранити извођење радова ако се у одређеном року не испуне услови за наставак радова.

Члан 115.

Установа која врши археолошка ископавања и истраживања води дневник радова и другу документацију о тим радовима.

Министар културе прописује обрасце, садржај и начин вођења документације из става 1. овог члана, која се води о археолошким ископавањима и истраживањима.

Члан 116.

Установа која је вршила археолошка ископавања и истраживања, дужна је да у року од три месеца по завршеним радовима достави министарству надлежном за послове културе извештај о извршеном ископавању, односно истраживању.

Извештај о археолошком ископавању, односно истраживању садржи основне податке о радовима, а нарочито план налазишта с потребним бројем техничких и фотографских снимака, инвентар ископаних и нађених предмета, време у коме су радови извршени, списак стручних лица која су обавила радове, утрошена средства и предузете мере техничке заштите налазишта и налаза.

Члан 117.

Установа која је обавила археолошка истраживања може, ради научне обраде да задржи покретне археолошке налазе најдуже годину дана, ако с установом заштите којој су ти налази поверени на чување није друкчије договорено.

По завршетку археолошког ископавања или истраживања, установа која је обавила ове радове, дужна је да у року од једне године преда министарству надлежном за послове културе документацију коју је водила на прописаним обрасцима.

Министарство надлежно за послове културе доставиће примљену документацију из става 2. овог члана надлежном заводу за заштиту споменика културе, у року од 30 дана од дана пријема.

Документација из става 2. овог члана чува се трајно.

Чл. 118. и 119.

Престали су да важе (види члан 137. Закона - 129/2021-120)

2. Размена културних добара

Члан 120.

Установе заштите могу међусобно да размењују покретна културна добра која чувају ради образовања целине фондова или збирки.

Установе заштите могу размењивати, уз сагласност централне установе заштите, покретна културна добра и са другим правним, односно физичким лицима, ако културна добра која се размењују имају приближно исту материјалну вредност.

Чл. 121-126.

Престали су да важе (види члан 137. Закона - 129/2021-120)

Члан 127.

У вршењу надзора министарство надлежно за послове културе овлашћено је да:

1) прегледа културна добра и радове који се изводе на њима, односно њиховој заштићеној околини;

2) контролише испуњеност прописаних услова за чување, одржавање и коришћење културних добара, односно извођење радова на њима;

3) обустави радове који се изводе без утврђених услова и без сагласности на пројекат и документацију, односно извршавање мера техничке заштите и других радова који се не изводе у складу с пројектом на који је дата сагласност, односно актом који се односи на те радове;

4) наређује привремене мере у случају да прети опасност да се културно добро уништи, оштети или изнесе у иностранство;

5) обавештава надлежне установе заштите и органе о запаженим неправилностима на заштити и коришћењу културних добара и тражи њихову интервенцију и

6) предузима и друге мере и радње за које је овлашћено посебним прописима.

Члан 128.

Ако овлашћено лице, приликом вршења надзора установи да пропис није примењен или је неправилно примењен, донеће решење којим ће наложити отклањање утврђених неправилности и одредити рок у коме се оне морају отклонити.

Жалба на решење из става 1. овог члана не задржава извршење.

Чл. 129-143.

Престали су да важе (види члан 137. Закона - 129/2021-120)