Редакцијски пречишћен текст 

   

ЗАКОН

о порезима на употребу, држање и ношење добара

„Службени гласник РС“, бр. 26 од 20. априла 2001, 80 од 26. новембра 2002, 43 од 20. априла 2004, 31 од 30. априла 2009, 101 од 29. децембра 2010, 24 од 4. априла 2011, 68 од 3. јула 2014 - др. закон, 112 од 30. децембра 2015, 86 од 6. децембра 2019, 118 од 9. децембра 2021.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Влада Републике Србије овлашћена је да објављује усклађене динарске износе пореза утврђене законом. Усклађени износи пореза објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр.: 132 од 10. децембра 2004, 112 од 17. децембра 2005, 114 од 22. децембра 2006, 118 од 13. децембра 2007, 114 од 16. децембра 2008, 106 од 17. децембра 2009, 95 од 17. децембра 2010, 100 од 29. децембра 2011, 120 од 21. децембра 2012, 113 од 20. децембра 2013, 140 од 22. децембра 2014, 109 од 25. децембра 2015, 105 од 26. децембра 2016, 119 од 29. децембра 2017, 104 од 28. децембра 2018, 90 од 20. децембра 2019, 156 од 25. децембра 2020, 132 од 30. децембра 2021. и 141 од 23. децембра 2022.

Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање и ношење добара ("Службени гласник РС", број 141/2022) примењују се од 1. јануара 2023. године (види тачку 2. Усклађених динарских износа - 141/2022-211).

Члан 1.

Овим законом уводе се порези на употребу, држање и ношење добара, и то:

1) порез на употребу моторних возила;

2) брисана је (види члан 1. Закона - 101/2010-244);

3) порез на употребу пловила;

4) порез на употребу ваздухоплова ;

5) порез на регистровано оружје.

*Службени гласник РС, број 31/2009

**Службени гласник РС, број 101/2010

Члан 1а.

Порези из члана 1. овог закона приход су буџета Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 31/2009

I. ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Члан 2.

Порез на употребу моторних возила плаћа се код издавања саобраћајне дозволе, односно регистрационе налепнице (у даљем тексту: регистрација), осим код привремене регистрације која се врши на период краћи од једне године, за моторна возила, који се врше у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима, и то: путничких возила,  мотоцикала, мотоцикала са бочним седиштем и тешких трицикала.

Путничким возилом,  односно мотоциклом, односно мотоциклом са бочним седиштем, односно тешким трициклом, сматрају се путничко возило,  односно мотоцикл, односно мотоцикл са бочним седиштем, односно тешки трицикл (у даљем тексту: моторно возило), према прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима.

*Службени гласник РС, број 101/2010

**Службени гласник РС, број 24/2011

***Службени гласник РС, број 112/2015

Члан 3.

Обвезник пореза из члана 2. овог закона је правно и физичко лице на чије се име моторно возило региструје,  ако овим законом није друкчије одређено.

*Службени гласник РС, број 101/2010

Члан 4.

Порез из члана 2. овог закона плаћа се према радној запремини мотора моторног возила, и то за:

1. Путничка возила

Динара

1) до 1.150 cm³

1.650

2) преко 1.150 до 1.300 cm³

3.230

3) преко 1.300 до 1.600 cm³

7.110

4) преко 1.600 до 2.000 cm³

14.580

5) преко 2.000 до 2.500 cm³

72.080

6) преко 2.500 до 3.000 cm³

146.050

7) преко 3.000 cm³

301.870

 

Брисана је ранија тачка 1а. (види члан 4. Закона – 31/2009-86)

 

2. Мотоцикле, односно за мотоцикле са бочним седиштем, односно за тешке трицикле

Динара

1) до 125 cm³

1.930

2) преко 125 до 250 cm³

3.230

3) преко 250 до 500 cm³

4.860

4) преко 500 до 750 cm³

9.730

5) преко 750 до 1.100 cm³

11.900

6) преко 1.100 cm³

17.020

 

Порез на употребу моторних возила плаћа се за период од једне године, у износима из става 1. овог члана, односно у износима усклађеним сходно одредбама члана 27а овог закона (у даљем тексту: прописани износ пореза на употребу моторних возила).

Прописани износ пореза на употребу моторних возила умањује се за моторна возила из става 1. тачка 1. подтач. 1) до 4) и тачка 2. овог члана, преко навршених пет година старости, и то за:

1) 15% – код моторних возила преко пет до осам навршених година старости;

2) 25% – код моторних возила преко осам до 10 навршених година старости;

3) 40% – код моторних возила преко 10 навршених година старости.

Прописани износ пореза на употребу моторних возила умањује се за моторна возила из става 1. тачка 1. подтач. 5) до 7) овог члана, преко навршених пет година старости, и то за:

1) 25% – код моторних возила преко пет до осам навршених година старости;

2) 40% – код моторних возила преко осам до 10 навршених година старости;

3) 65% – код моторних возила преко 10 навршених година старости.

Изузетно од ст. 3. и 4. овог члана,за моторна возила старости 20 и више година, порез на употребу моторних возила износи 20% од прописаног износа пореза на употребу моторних возила из ст. 1. и 2. овог члана.

*Службени гласник РС, број 43/2004

**Службени гласник РС, број 31/2009

***Службени гласник РС, број 101/2010

****Службени гласник РС, број 24/2011

*****Службени гласник РС, број 118/2021

*6Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 5.

Порез на употребу моторних возила не плаћају:

1) особа са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно возило из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона, које се на њено име прво региструје у једној години, уз доказе о испуњењу прописаних услова;

2) особа са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона, које се на њено име прво региструје у једној години, уз доказе о испуњењу прописаних услова;

2а) законски заступници вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима законски заступници непосредно брину – на једно возило из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона, које се на њихово име, односно на име једног од њих, прво региструје у једној години, уз доказе о испуњености прописаних услова;

3) здравствене установе основане од стране Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, чији је власник Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у потпуности или у већинском делу – за амбулантна возила;

4) организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи лицима са инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом – за возила прилагођена искључиво за превоз њихових чланова;

5) Mинистарство унутрашњих послова;

6) власници моторних возила чији погон је искључиво електрични, односно чији је један од погона електрични (хибридна возила).

Доказе о испуњењу услова за остваривање права из става 1. тач. 1), 2) и 2а) овог члана издају надлежни органи, за годину у којој се врши регистрација.

Прописани износ пореза на употребу моторних возила, поред умањења у складу са чланом 4. ст. 3. и 4. овог закона, додатно се умањује за 50% за возила из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона којима се обавља ауто-такси превоз и за специјална возила из члана 4. став 1. тачка 1. овог закона за обуку кандидата за возаче са уграђеним дуплим ножним командама.

Ако физичко лице по више основа из става 1. тач. 1) до 2а) овог члана има право на пореско ослобођење, то право остварује на једно путничко возило које се на име тог лица, уз доказе о испуњењу услова из става 2. овог члана, прво региструје у једној години.

*Службени гласник РС, број 31/2009

**Службени гласник РС, број 101/2010

***Службени гласник РС, број 24/2011

****Службени гласник РС, број 112/2015

*****Службени гласник РС, број 86/2019

*6Службени гласник РС, број 118/2021

Члан 5а.

Плаћени порез на употребу моторних возила, за моторно возило које је уништено, односно одјављено, односно отуђено, пре истека важења регистрације, односно за моторно возило за које надлежном органу нису пружени докази о испуњењу услова за остваривање права из члана 5. став 1. овог закона, не сматра се више или погрешно плаћеним порезом, у смислу закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Лице које је у току године стекло право својине на регистрованом моторном возилу, код чије регистрације је порез на употребу моторних возила плаћен у прописаном износу, није у обавези да због те промене плати прописани порез до истека периода за који је моторно возило регистровано.

Када лице које нема право на пореско ослобођење, односно на умањење пореза, у складу са чланом 5. ст. 1. и 3. овог закона, стекне у току периода важења регистрације право својине на регистрованом моторном возилу, код чије регистрације је остварено право на пореско ослобођење, односно на умањење пореза, порез на употребу моторних возила за то возило плаћа у припадајућем износу који одговара периоду од стицања права својине на возилу до истека регистрације.

Ако власник возила код чије регистрације је остварено право на умањење пореза из члана 5. став 3. овог закона, пре истека важења регистрације престане да тим возилом обавља ауто-такси превоз, односно обуку кандидата за возаче, дужан је да за период од дана престанка обављања те делатности тим возилом до истека периода на који је возило регистровано, плати припадајући износ пореза на употребу моторних возила који се утврђује у односу на разлику прописаног износа пореза за то возило из члана 4. овог закона на дан регистрације и плаћеног умањеног износа пореза, у сразмери са тим периодом.

*Службени гласник РС, број 31/2009

**Службени гласник РС, број 101/2010

***Службени гласник РС, број 112/2015

Члан 5б.

Порез на употребу моторних возила обвезник обрачунава и уплаћује на прописани рачун за уплату јавних прихода.

Доказ о плаћеном порезу на употребу моторних возила у прописаном износу и доказ о плаћеном порезу у случају из члана 5а став 4. овог закона подноси се, уз захтев за издавање саобраћајне дозволе, односно регистрационе налепнице, моторног возила за које се порез плаћа.

*Службени гласник РС, број 31/2009

**Службени гласник РС, број 101/2010

***Службени гласник РС, број 112/2015

****Службени гласник РС, број 86/2019

Члан 6.

Регистрација возила  не може се вршити без доказа о плаћеном порезу на употребу моторних возила и доказа о плаћеном порезу у случају из члана 5а став 4. овог члана, у прописаном износу.

*Службени гласник РС, број 31/2009

**Службени гласник РС, број 101/2010

***Службени гласник РС, број 112/2015 

Брисан је назив Одељка II (ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА ) (види члан 9. Закона - 101/2010-244)

Чл 7. до 12.

Брисани су (види члан 10. - Закона - 101/2010-244)

III. ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ  ПЛОВИЛА

*Службени гласник РС, број 43/2004

**Службени гласник РС, број 101/2010

Члан 13.

Порез на употребу пловила плаћа се на чамце, бродове и јахте, са моторним погоном, као и на плутајуће објекте – угоститељске објекте (у даљем тексту: пловило).

Чамцем, бродом, јахтом, односно плутајућим објектом, у смислу овог закона, сматрају се чамац, брод, јахта, односно плутајући објекат, у смислу закона којим се уређују пловидба и луке на унутрашњим водама.

*Службени гласник РС, број 101/2010

Члан 13а.

Пореска обавеза настаје код уписа пловила у уписник и код сваког продужавања важности бродског сведочанства, односно пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе (у даљем тексту: упис пловила у уписник) које се врши у складу са прописима којима се уређују пловидба и луке на унутрашњим водама, ако овим законом није друкчије прописано.

*Службени гласник РС, број 31/2009

**Службени гласник РС, број 101/2010

***Службени гласник РС, број 112/2015 

Члан 14.

Обвезник пореза из члана 13. овог закона је правно и физичко лице на чије име се пловило уписује у одговарајући уписник, односно продужава важност бродског сведочанства, односно пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе у складу са прописима, ако овим законом није друкчије одређено.

*Службени гласник РС, број 31/2009

**Службени гласник РС, број 101/2010

Члан 15.

Порез на употребу пловила плаћа се, и то:

1) на чамце – према дужини пловила исказаној у метрима, снази мотора исказаној у kw, као и постојању, односно непостојању кабине пловила;

2) на бродове и јахте – према снази мотора исказаној у kw;

3) на плутајуће објекте – угоститељске објекте према површини исказаној у m2.

Порез на употребу пловила износи, за:

 

Динара

1. Чамце (без кабине) дужине до пет метара, са моторним погоном

 

1) до 7,35 kw

5.120

2) преко 7,35 kw до 22,05 kw

7.640

3) преко 22,05 kw до 73,60 kw

11.050

4) преко 73,60 kw до 96,60 kw

17.020

5) преко 96,60 kw до 220,62 kw

34.050

6) преко 220,62 kw

51.070

2. Чамце (без кабине) дужине преко пет до десет метара, са моторним погоном

 

1) до 7,35 kw

8.480

2) преко 7,35 kw до 22,05 kw

11.900

3) преко 22,05 kw до 73,60 kw

17.020

4) преко 73,60 kw до 96,60 kw

25.530

5) преко 96,60 kw до 220,62 kw

40.080

6) преко 220,62 kw

61.280

3. Чамце (без кабине) дужине преко десет до 15 метара, са моторним погоном

 

1) од 7,35 kw до 22,05 kw

11.050

2) преко 22,05 kw до 73,60 kw

18.720

3) преко 73,60 kw до 96,60 kw

25.530

4) преко 96,60 kw до 220,62 kw

51.070

5) преко 220,62 kw

85.100

4. Чамце (без кабине) дужине преко 15 до мање од 20 метара, са моторним погоном

 

1) од 7,35 kw до 22,05 kw

20.450

2) преко 22,05 kw до 73,60 kw

28.920

3) преко 73,60 kw до 96,60 kw

42.550

4) преко 96,60 kw до 220,62 kw

62.990

5) преко 220,62 kw

93.630

5. Чамце (са кабином) дужине до пет метара, са моторним погоном

 

1) до 7,35 kw

8.480

2) преко 7,35 kw до 22,05 kw

12.760

3) преко 22,05 kw до 73,60 kw

18.720

4) преко 73,60 kw до 96,60 kw

27.230

5) преко 96,60 kw до 220,62 kw

39.160

6) преко 220,62 kw

54.490

6. Чамце (са кабином) дужине преко пет до 15 метара, са моторним погоном

 

1) до 7,35 kw

15.320

2) преко 7,35 kw до 22,05 kw

27.230

3) преко 22,05 kw до 73,60 kw

34.050

4) преко 73,60 kw до 96,60 kw

42.550

5) преко 96,60 kw до 220,62 kw

54.490

6) преко 220,62 kw

68.080

7. Чамце (са кабином) дужине преко 15 до мање од 20 метара, са моторним погоном

 

1) од 7,35 kw до 22,05 kw

30.640

2) преко 22,05 kw до 73,60 kw

39.160

3) преко 73,60 kw до 96,60 kw

49.380

4) преко 96,60 kw до 220,62 kw

61.280

5) преко 220,62 kw

81.690

8. Бродове и јахте са моторним погоном

 

1) од 7,35 kw до 22,05 kw

85.100

2) преко 22,05 kw до 73,60 kw

119.160

3) преко 73,60 kw до 96,60 kw

161.740

4) преко 96,60 kw до 220,62 kw

204.290

5) преко 220,62 kw

340.500

9. Плутајуће објекте – угоститељске објекте по 1 m2 површине

1.710

Порез на употребу пловила плаћа се у износима из става 2. овог члана, односно у износима усклађеним сходно одредбама члана 27а овог закона (у даљем тексту: прописани износ пореза на употребу пловила).

Прописани износ пореза на употребу пловила умањује се за пловила преко навршених пет година старости, и то за:

1) 10% – код пловила преко пет до осам навршених година старости;

2) 20% – код пловила преко осам до 10 навршених година старости;

3) 30% – код пловила преко 10 навршених година старости.

*Службени гласник РС, број 43/2004

**Службени гласник РС, број 31/2009

***Службени гласник РС, број 101/2010

****Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 15а

Порез на употребу пловила не плаћа се на бродове и на плутајуће објекте – угоститељске објекте, који обвезнику непосредно служе за обављање његове регистроване делатности.

*Службени гласник РС, број 101/2010

Члан 15б

Порез на употребу пловила не плаћа се на пловила за којa је обвезник пореза министарство надлежно за унутрашње послове.

*Службени гласник РС, број 86/2019

Члан 16.

Порез на употребу пловила обвезник обрачунава и уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода.

Доказ о плаћеном порезу на употребу пловила у прописаном износу и доказ о плаћеном порезу у случају из члана 16а став 3. овог члана обвезник подноси уз захтев за упис пловила у уписник органу надлежном за упис пловила у уписник.

Упис пловила у уписник може се извршити само уз доказ, односно доказе, из става 2. овог члана или уз доказ да брод, односно плутајући објекат – угоститељски објекат, пореском обвезнику непосредно служи за обављање његове регистроване делатности.

Доказом да брод, односно плутајући објекат – угоститељски објекат, пореском обвезнику непосредно служи за обављање његове регистроване делатности, сматрају се оверена копија документа на основу кога је извршена регистрација, односно извод о регистрованом податку, издат од надлежног органа који садржи делатност пореског обвезника, за чије обављање је потребно поседовање пловила, са приложеном овереном изјавом пореског обвезника, односно његовог овлашћеног лица, о броју и врсти, односно врстама бродова у складу са чланом 15. овог закона, односно броју и површини плутајућих објеката – угоститељских објеката, који обвезнику непосредно служе за обављање његове регистроване делатности, са назнаком врсте те делатности. Овере, односно извод, не могу бити старији од шест месеци у односу на дан подношења захтева из става 2. овог члана.

*Службени гласник РС, број 31/2009

**Службени гласник РС, број 101/2010

***Службени гласник РС, број 112/2015

Члан 16а

Плаћени порез на употребу пловила, за пловило које је уништено, односно брисано из уписника, односно отуђено, пре истека важности бродског сведочанства, односно пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе, односно за пловило за које надлежном органу нису пружени докази из члана 16. став 4. овог закона о испуњењу услова за остваривање права из члана 15а овог закона, не сматра се више или погрешно плаћеним порезом, у смислу закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Лице које је у току године стекло право својине на пловилу уписаном у уписник, односно коме је продужена важност бродског сведочанства, пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе, за које је порез на употребу пловила плаћен у прописаном износу, није у обавези да због те промене плати порез на употребу пловила, осим ако се због тога мора извршити нови упис пловила у уписник, односно продужење важности бродског сведочанства, односно пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе, у складу са прописима.

Ако је обвезник пре истека важења уписа, односно важности бродског сведочанства, односно пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе, престао да обавља регистровану делатност пловилом код чијег уписа у уписник је остварено право на ослобођење из члана 15а овог закона, дужан је да за период од дана престанка обављања те делатности тим пловилом до истека периода на који је пловило уписано у уписник, плати припадајући износ пореза на употребу пловила који се утврђује сразмерно том периоду, у односу на порез за то пловило из члана 15. овог закона на дан уписа у уписник.

*Службени гласник РС, број 101/2010

**Службени гласник РС, број 112/2015

IV. ПОРЕЗ НА УПОТРЕБУ ВАЗДУХОПЛОВА

*Службени гласник РС, број 101/2010

Члан 17.

Порез на употребу ваздухоплова плаћа се на цивилне ваздухоплове на моторни погон, када се користе за сопствени превоз, односно за спортско и аматерско летење (у даљем тексту: ваздухоплови).

Порез на употребу ваздухоплова плаћа се код уписа ваздухоплова у регистар ваздухоплова Републике Србије или евиденцију ваздухоплова Републике Србије (у даљем тексту: регистар) и код сваког продужења важења потврде о провери пловидбености, који се врше у складу са прописима којима се уређује ваздушни саобраћај, ако овим законом није друкчије прописано.

*Службени гласник РС, број 101/2010

Члан 18.

Обвезник пореза на употребу ваздухоплова из члана 17. овог закона је правно и физичко лице на чије име се ваздухоплов уписује у регистар, односно коме се продужава важење потврде о провери пловидбености, у складу са прописима којима се уређује ваздушни саобраћај, ако овим законом није друкчије прописано.

*Службени гласник РС, број 101/2010

Члан 19.

Порез из члана 17. овог закона плаћа се на ваздухоплове  на моторни погон, када се користе за:

1. Сопствени превоз

Динара

1) величине до 6 седишта

1.445.070

2) преко 6 до 12 седишта

2.890.180

3) преко 12 до 20 седишта

3.612.760

4) преко 20 седишта

4.335.300

2. Спортско, односно аматерско летење

 

1) величине до четири седишта

867.070

2) преко 4 седишта

1.445.070

Порез на употребу ваздухоплова  плаћа се у износима из става 1. овог члана, односно у износима усклађеним сходно одредбама члана 27а овог закона (у даљем тексту: прописани износ пореза на употребу ваздухоплова ).

Прописани износ пореза на употребу ваздухоплова  умањује се за ваздухоплове  преко навршених пет година старости, и то за:

1) 10% – код ваздухоплова  преко пет до осам навршених година старости;

2) 20% – код ваздухоплова  преко осам до 10 навршених година старости;

3) 30% – код ваздухоплова  преко 10 навршених година старости.

Порез на употребу ваздухоплова  не плаћа се на ваздухоплове  на моторни погон који се користе за спорт, а власништво су Ваздухопловног савеза Србије или његових чланова (клубова и спортиста) који поседују потврду о чланству издату од тог савеза.

*Службени гласник РС, број 43/2004

**Службени гласник РС, број 31/2009

***Службени гласник РС, број 101/2010

****Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 20.

Порез на употребу ваздухоплова обвезник обрачунава и уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода.

Обвезник пореза на употребу ваздухоплова  који тражи упис ваздухоплова у регистар, односно продужење важења потврде о провери пловидбености приликом подношења захтева дужан је да уз захтев приложи и доказ да је извршио уплату пореза на употребу ваздухоплова  у прописаном износу и доказ о плаћеном порезу у случају из члана 20а став 3. овог закона.

Упис ваздухоплова у регистар, односно продужење важења потврде о провери пловидбености, може се извршити само уз доказ о плаћеном порезу из става 2. овог члана.

*Службени гласник РС, број 31/2009

**Службени гласник РС, број 101/2010

***Службени гласник РС, број 112/2015

Члан 20а

Плаћени порез на употребу ваздухоплова, за ваздухоплов који је уништен, односно брисан из регистра, односно отуђен, пре истека важења потврде о провери пловидбености, односно за који надлежном органу нису пружени докази о испуњењу услова за остваривање права из члана 19. став 4. овог закона, не сматра се више или погрешно плаћеним порезом, у смислу закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Лице које је у току године стекло право својине на ваздухоплову уписаном у регистар, односно коме није истекло важење потврде о провери пловидбености, за коју је порез на употребу ваздухоплова плаћен у прописаном износу, није у обавези да због те промене плати порез на употребу ваздухоплова, осим ако се због тога мора извршити нови упис у регистар, односно издавање потврде о провери пловидбености, у складу са прописима којима се уређује ваздушни саобраћај.

Обвезник који је ваздухоплов за који је остварено право на ослобођење из члана 19. став 4. овог закона престао да користи за спорт, односно обвезник коме је престало својство члана Ваздухопловног савеза Србије, пре истека важења уписа ваздухоплова у регистар, односно важности потврде о провери пловидбености, дужан је да плати припадајући износ пореза на употребу ваздухоплова за тај ваздухоплов, за период од дана престанка коришћења за спорт, односно престанка чланства Ваздухопловног савеза Србије, до истека периода на који је ваздухоплов уписан у регистар, односно на који је продужена важност потврде о провери пловидбености, који се утврђује сразмерно том периоду у односу на порез за тај ваздухоплов из члана 19. ст. 1. до 3. овог закона на дан уписа у регистар, односно продужења потврде о провери пловидбености.

*Службени гласник РС, број 101/2010

**Службени гласник РС, број 112/2015

V. ПОРЕЗ НА РЕГИСТРОВАНО ОРУЖЈЕ

Члан 21.

Порез на регистровано оружје плаћа се за сваку календарску годину, на регистровано оружје утврђено овим законом, и то на:

1) аутоматску пушку;

2) полуаутоматску пушку;

3) оружје за личну безбедност категорије Б.

Регистровано оружје, у смислу става 1. овог члана, јесте оружје за које је надлежни орган издао исправу (оружни лист, односно дозволу и сл.) за држање, или за држање и ношење оружја, или за ношење оружја, у складу са законом којим се уређују оружје и муниција, односно исправу у складу са законом који је важио до дана почетка примене закона којим се уређују оружје и муниција чија важност није престала.

*Службени гласник РС, број 112/2015

**Службени гласник РС, број 86/2019

Члан 22.

Обавеза плаћања пореза на регистровано оружје настаје даном регистрације оружја из члана 21. овог закона.

*Службени гласник РС, број 86/2019

Члан 23.

Обвезник пореза на регистровано оружје је лице на које гласи исправа за држање, односно исправа за држање и ношење, односно исправа за ношење оружја, из члана 21. став 2. овог закона.

*Службени гласник РС, број 86/2019

Члан 24.

Порез на регистровано оружје плаћа се у годишњем износу, по сваком комаду оружја, и то на:

динара

1) аутоматску пушку

17.280

2) полуаутоматску пушку

6.93

3) оружје за личну безбедност категорије Б за које је издата исправа за држање оружја

4.680

4) оружје за личну безбедност категорије Б за које је издата исправа за држање и ношење оружја (укључујући оружни лист за правна лица и предузетнике)

23.350

Изузетно од става 1. овог члана, обвезник пореза за више комада регистрованог оружја за личну безбедност коме је издата исправа за ношење оружја, порез на регистровано оружје плаћа у годишњем износу, једнаком збиру износа из става 1. тачка 4) овог члана (за један комад регистрованог оружја на које се порез плаћа) и износа из става 1. тачка 3) овог члана за сваки наредни комад регистрованог оружја на који се порез плаћа.

*Службени гласник РС, број 112/2015

**Службени гласник РС, број 86/2019

***Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 24а

На регистровано оружје из члана 21. овог закона за које је у току календарске године настала пореска обавеза, порез на регистровано оружје за ту годину утврђује се и плаћа у припадајућем износу у односу на износ пореза из члана 24. овог закона, који је сразмеран периоду од настанка пореске обавезе до истека те календарске године.

На регистровано оружје из члана 21. овог закона за које је правоснажним решењем надлежног органа одузета исправа за држање, односно исправа за држање и ношење оружја (укључујући оружје), односно исправа за ношење оружја, порез на регистровано оружје за ту годину утврђује се и плаћа у припадајућем износу у односу на износ пореза из члана 24. овог закона, који је сразмеран периоду од почетка те календарске године, односно од настанка пореске обавезе у тој години, до дана правоснажности решења надлежног органа.

Ако је порез на регистровано оружје утврђен и плаћен за годину у којој је правоснажним решењем надлежног органа одузета исправа за држање, односно исправа за држање и ношење оружја (укључујући оружје), односно исправа за ношење оружја, припадајући износ пореза за период од дана правоснажности решења о одузимању те исправе, до истека те године, сматра се више плаћеним порезом, у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

За регистровано оружје из члана 24. став 1. тачка 3) овог закона за које обвезник у току календарске године добије исправу за ношење оружја, пореска обавеза за ту годину из става 1. тачка 3) тог члана увећава се за припадајући износ, који се обрачунава у односу на разлику износа пореза из става 1. тач. 4) и 3) тог члана, односно у складу са ставом 2. тог члана, сразмерно периоду од дана издавања исправе за ношење оружја до истека те календарске године.

Порез на регистровано оружје утврђује се и плаћа у припадајућем износу који се утврђује на начин из ст. 2. и 3. овог члана, за регистровано оружје, и то:

1) за које у току календарске године истекне а не продужи се важност исправе за држање, односно исправе за држање и ношење оружја, односно исправе за ношење оружја;

2) које се у току календарске године онеспособи, у складу са законом којим се уређују оружје и муниција;

3) на коме се у току календарске године пренесе право својине;

4) кад у току календарске године наступи смрт обвезника;

5) кад наступе друге чињенице, у складу са законом којим се уређују оружје и муниција, које доводе до престанка пореске обавезе у складу са овим законом.

На нестало регистровано оружје чији је нестанак пријављен надлежном органу, које тај орган евидентира као пасивизирано оружје, порез се не плаћа у периоду од дана пријаве нестанка закључно са даном који претходи дану враћања нађеног оружја власнику.

Ако је порез на нестало пасивизирано регистровано оружје утврђен и плаћен за период из става 6. овог члана, плаћени припадајући износ пореза за период од дана пријаве до дана који претходи дану враћања нађеног оружја власнику, сматра се више плаћеним порезом, у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

У случају неосноване пријаве нестанка регистрованог оружја због које порез није утврђен и плаћен за период из става 6. овог члана, обвезник је дужан да плати припадајући неутврђени порез за сваку годину обухваћену тим периодом, са каматом која се обрачунава почев од 1. јануара сваке од тих година, у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

*Службени гласник РС, број 112/2015

**Службени гласник РС, број 86/2019

Члан 25.

Порез на регистровано оружје не плаћа се на:

1) оружје регистровано за потребе обављања посла у државном органу или државној организацији (службено оружје) у чијој су надлежности послови за чије обављање је потребно и прописима уређено држање, односно држање и ношење оружја,

2) оружје стрељачких организација и стрељачких клубова,

3) брисана је (види члан 10. Закона – 43/2004-7)

4) оружје које је обвезник добио на поклон као награду или приликом одласка у пензију, од Војске Србије, односно војске држава чији је правни следбеник Република Србија, или од органа надлежног за унутрашње послове Републике Србије, односно органа надлежног за унутрашње послове државе чији је правни следбеник Република Србија, а највише на једно од добијених регистрованих оружја за које је прописана најнижа висина пореза,

5) оружје које овлашћени произвођачи оружја и муниције користе као основно средство (опрему) у процесу наменске производње,

6) брисана је (види члан 10. Закона – 43/2004-7)

Ослобођење за стрељачку организацију примењује се само за оружје које је трајно смештено у складишту или другим обезбеђеним просторијама организације.

*Службени гласник РС, број 80/2002

**Службени гласник РС, број 31/2009

Члан 26.

Порез на регистровано оружје утврђује решењем надлежни порески орган, на основу података које Пореској управи, за оружје из члана 21. овог закона, доставља републички орган управе надлежан за унутрашње послове који је издао исправу о регистровању оружја (у даљем тексту: републички орган надлежан за унутрашње послове).

Надлежни порески орган, у смислу става 1. овог члана, јесте Пореска управа – организациона јединица надлежна за територију на којој обвезник има седиште, односно пребивалиште, односно боравиште кад за то постоје оправдани разлози.

Организациона јединица Пореске управе надлежна за територију на којој обвезник – физичко лице има боравиште, која је физичком лицу утврдила порез на регистровано оружје, дужна је да у року од 15 дана од доношења решења о томе обавести организациону јединицу Пореске управе надлежну за територију на којој то физичко лице има пребивалиште.

Порез на регистровано оружје плаћа се у року од 15 дана од дана достављања решења из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 86/2019

Члан 26а

Републички орган надлежан за унутрашње послове дужан је да податке из члана 26. став 1. овог закона достави Пореској управи, у року од 15 дана од дана:

1) почетка сваке календарске године;

2) регистрације оружја, односно издавања исправе за ношење оружја;

3) правоснажности решења о одузимању исправе за држање, односно држање и ношење (укључујући оружје), односно за ношење оружја;

4) истицања важности исправе за држање, односно за држање и ношење, односно за ношење оружја;

5) пријаве онеспособљавања оружја;

6) пасивизације несталог оружја;

7) враћања нађеног оружја власнику;

8) преноса права својине на регистрованом оружју;

9) преузимања оружја од стране тог органа након смрти власника;

10) наступања других чињеница, у складу са законом којим се уређују оружје и муниција, које доводе до настанка или престанка пореске обавезе у складу са овим законом.

Пореској управи се, у складу са ставом 1. тачка 1) овог члана, не достављају подаци о регистрованом оружју чији је нестанак пријављен а које није враћено власнику, за године које следе години у којој је нестанак оружја пријављен до враћања оружја власнику.

*Службени гласник РС, број 86/2019

VI. СХОДНА ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА

Члан 27.

У погледу плаћања пореза, камате, принудне наплате и осталог што није уређено овим законом, примењују се одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

*Службени гласник РС, број 43/2004

VIа УСКЛАЂИВАЊЕ ИЗНОСА ПОРЕЗА

*Службени гласник РС, број 43/2004

Члан 27а.

За плаћање пореза за наредну годину, износи пореза из чл. 4, 15, 19. и 24. овог закона усклађују се у децембру месецу индексом потрошачких цена за претходних дванаест месеци, према подацима републичке организације надлежне за послове статистике.

Изузетно од става 1. овог члана, за плаћање пореза за 2005. годину, износи пореза из чл. 4, 10, 15, 19. и 24. овог закона ускладиће се у децембру месецу 2004. године стопом раста цена на мало за период од првог наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до краја новембра 2004. године, према подацима републичке организације надлежне за послове статистике.

Приликом усклађивања динарских износа пореза, у складу са ставом 1. овог члана, основица за усклађивање су последњи објављени динарски износи пореза, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене динарске износе пореза из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 43/2004

**Службени гласник РС, број 31/2009

***Службени гласник РС, број 101/2010

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Престао је да важи (види члан 85. Закона - 68/2014-3)

Члан 28а

Новчаном казном у износу од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице – обвезник пореза који у прописаном року не уплати порез из чл. 5б, 16, 20. и 26. овог закона.

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу из става 1. овог члана.

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице – обвезник пореза који у прописаном року не уплати порез из чл. 5б, 16, 20. и 26. овог закона.

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу надлежном за регистрацију моторног возила, ако регистрацију изврши без доказа о плаћеном порезу на употребу моторних возила у прописаном износу (члан 6).

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу надлежном за послове уписа пловила у уписник, односно за продужење важности бродског сведочанства, односно пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе, ако упис пловила, односно продужење важности бродског сведочанства, односно пловидбене дозволе, односно плутајуће дозволе, изврши без доказа о плаћеном порезу на употребу пловила у прописаном износу (члан 16. став 3).

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу надлежном за послове уписа ваздухоплова у регистар, односно за продужење рока важности уверења о пловидбености, ако упис ваздухоплова, односно продужење важења потврде о провери пловидбености, изврши без доказа о плаћеном порезу на употребу ваздухоплова у прописаном износу (члан 20. став 3).

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у републичком органу управе задуженом за унутрашње послове, ако не достави, односно не достави у прописаном року, податке из члана 26. став 2. овог закона.

*Службени гласник РС, број 112/2015

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Ступањем на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 1. став 1. тач. 4) до 6) и одредбе чл. 8. до 21. Закона о обезбеђивању средстава за спровођење социјалног програма Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 44/98 и 48/99).

Члан 30.

Обавеза плаћања пореза на употребу мобилног телефона из члана 7. тачка 1) овог закона за кориснике услуга мобилне телефоније који имају то својство на дан ступања на снагу овог закона настаје наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона, а порез се обрачунава и наплаћује:

1) код „постпејд” корисника – преко фактуре (рачуна) за извршене услуге мобилне телефоније у том месецу;

2) код „припејд” корисника – путем посебне уплатнице коју је давалац услуга мобилне телефоније дужан да пошаље пореском обвезнику, на адресу наведену у уговору из члана 11. став 1. тачка 1) овог закона, са назначеном сврхом („порез на употребу мобилног телефона”) и уплатним рачуном буџета Републике.

Члан 31.

Одредбе чл. 21–26. овог закона примењују се од 1. јануара 2001. године.

Ако је републички орган управе задужен за унутрашње послове до дана ступања на снагу овог закона издао обвезнику пореза на регистровано оружје оружни лист за држање оружја за личну безбедност, оружни лист за држање и ношење оружја или дозволу за ношење оружја за личну безбедност, дужан је да у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона, достави податке из члана 26. овог закона надлежном пореском органу.

Члан 32.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије".

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У “ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара: „Службени гласник РС“, број 80/2002-26

 

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2003. године.

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара: „Службени гласник РС“, број 43/2004-7

 

Члан 7.

Порез на употребу и држање чамаца усмерава се на посебан рачун и служиће за обнову Хиландара.

Члан 13.

Одредба члана 3. овог закона примењује се за плаћање пореза почев од наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона, с тим што обавеза плаћања пореза на употребу мобилног телефона престаје са извршењем обавеза по том основу насталих до 31. децембра 2004. године.

Одредбе чл. 9. и 10. овог закона примењују се од 1. јануара 2004. године.

Члан 14.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара: „Службени гласник РС“, број 31/2009-86

 

Члан 33.

Прво усклађивање износа пореза на употребу моторних возила, пореза на употребу чамаца и пореза на употребу ваздухоплова и летилица, прописаних овим законом, за плаћање у 2010. години, извршиће се у децембру 2009. године стопом раста цена на мало, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. новембра 2009. године, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објавити усклађене динарске износе пореза из става 1. овог члана.

Члан 34.

Од дана ступања на снагу овог закона неће се примењивати износи пореза на употребу моторних возила и пореза на употребу ваздухоплова и летилица, усклађени до почетка примене овог закона сагласно одредби члана 27а Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07 и 114/08).

Члан 35.

Порез на употребу мобилног телефона прописан овим законом обрачунава се и плаћа од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 36.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”

  

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара: "Службени гласник РС", број 101/2010-244

 

Члан 27.

Порез на употребу мобилног телефона на услуге мобилне телефоније за које „припејд” корисници уплату изврше до 31. децембра 2010. године, односно које „постпејд” корисницима буду извршене до 31. децембра 2010. године, утврдиће се, наплатити и уплатити на прописани уплатни рачун јавних прихода у складу са одредбама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09 и 95/10), под претњом новчаних казни за прекршај из члана 28. тог закона.

Члан 28.

Прво усклађивање износа пореза на употребу моторних возила и пореза на употребу пловила, прописаних овим законом, за плаћање у 2012. години, извршиће се у децембру 2011. године индексом потрошачких цена, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. новембра 2011. године, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објавити усклађене динарске износе пореза из става 1. овог члана.

Члан 29.

Од дана ступања на снагу овог закона неће се примењивати износи пореза на употребу моторних возила из члана 4. став 1. тачка 2. подтач. 5) и 6) Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09 и 95/10) и пореза на употребу пловних објеката, усклађени до почетка примене овог закона сагласно одредби члана 27а тог закона, за плаћање у 2011. години.

Члан 30.

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2011. године.

 

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара: "Службени гласник РС", број 112/2015-3

 

Члан 18.

Прво усклађивање износа пореза на регистровано оружје, за плаћање у 2017. години, извршиће се у децембру 2016. године индексом потрошачких цена, за период од 1. јануара 2016. године до 30. новембра 2016. године, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објавити усклађене динарске износе пореза из става 1. овог члана.

Члан 19.

Од дана ступања на снагу овог закона неће се примењивати износи пореза на регистровано оружје, усклађени до почетка примене овог закона за плаћање у 2016. години, сагласно одредби члана 27а Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14 – др. закон и 140/14).

Порез на регистровано оружје за 2016. годину утврђиваће се у складу са овим законом.

Члан 20.

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2016. године.

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара: "Службени гласник РС", број 86/2019-35

Члан 11.

Ако је за држање, односно за ношење, једног истог оружја, у складу са Законом о оружју и муницији („Службени гласник РС”, бр. 9/92, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 44/98, 39/03, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 27/11 – УС и 104/13 – др. закон) за више лица издата исправа чија важност није истекла, обвезник пореза на регистровано оружје је власник оружја.

Члан 12.

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

Закон о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара: "Службени гласник РС", број 118/2021-7

Члан 3.

Oвај закон ступа на снагу 1. јануара 2022. године.