Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

ЗАКОН

о републичким административним таксама

“Службени гласник РС”, бр. 43 од 22. априла 2003, 51 од 15. маја 2003 - исправка, 61 од 18. јула 2005, 101 од 21. новембра 2005. - др. закон, 5 од 22. јануара 2009, 54 од 17. јула 2009, 50 од 8. јула 2011, 93 од 28. септембра 2012, 65 од 25. јула 2013 - др. закон, 83 од 3. октобра 2015, 112 од 30. децембра 2015, 113 од 17. децембра 2017, 3 од 12. јануара 2018 - исправка, 95 од 8. децембра 2018, 86 од 6. децембра 2019, 90 од 20. децембра 2019 - исправка, 144 од 27. новембра 2020, 138 од 12. децембра 2022, 92 од 27. октобра 2023.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Динарски износи такси из Одељка А Тарифе усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике. Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене динарске износе. Усклађени динарски износи објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 53 од 14. маја 2004, 42 од 19. маја 2005, 42 од 20. маја 2006, 47 од 23. маја 2007, 54 од 23. маја 2008, 35 од 26. маја 2010, 70 од 23. септембра 2011, 55 од 1. јуна 2012, 47 од 29. маја 2013, 57 од 30. маја 2014, 45 од 22. маја 2015, 50 од 3. јуна 2016, 61 од 23. јуна 2017, 50 од 29. јуна 2018, 38 од 31. маја 2019, 98 од 10. јула 2020, 62 од 17. јуна 2021. и 54 од 30. јуна 2023.

Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси ("Службени гласник РС", број 54/2023) примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно од 1. јула 2023. године (види тачку 2. Усклађених динарских износа - 54/2023-36). 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим законом уређују се републичке административне таксе (у даљем тексту: такса).

 

Члан 1а*

Поједини изрази употребљени у овом закону, у смислу овог закона имају следеће значење:*

1) „захтев“ јесте предлог, пријава, молба и други поднесак, укључујући и поднеске поднете на обрасцу, односно саопштење које се упућује органу, као и усмено обраћање органу, којим се покреће поступак код органа;*

2) „ДКП“ јесте дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије у иностранству;*

3) „органи“ јесу институције, државни органи и организације, органи покрајинске аутономије и локалне самоуправе када врше поверене послове, као и предузећа, привредна друштва и друге организације којима је поверено вршење јавних овлашћења*, а која се за вршење јавних овлашћења финансирају из буџетских средстава**;*

4) „Тарифа“ јесте Тарифа републичких административних такси, која је саставни део овог закона;*

5) „конзуларне таксе“ јесу таксе које се плаћају за списе и радње дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

**Службени гласник РС, број 138/2022

 

Члан 2.

За списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње код органа, плаћају се таксе по одредбама овог закона.*

Износи такси прописани су Тарифом.*

Тарифа садржи Одељак А и Одељак Б.*

У Одељку А Тарифе прописане су таксе које се плаћају за списе и радње органа у Републици Србији.*

У Одељку Б Тарифе прописане су конзуларне таксе.*

У смислу става 1. овог члана не сматра се списом или радњом увид у податке органа који се воде у електронском облику, односно преузимање тих података путем средстава електронске комуникације.**

*Службени гласник РС, број 5/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

 

II. ОБВЕЗНИК ТАКСЕ

 

Члан 3.

Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте лице које се захтевом обраћа органу ради покретања управног, односно другог поступка код органа*, односно и лице у чију корист се издаје спис, односно врши радња код органа**.*

Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна.

Брисан је ранији став 3. (види члан 3. Закона – 5/2009-7)

*Службени гласник РС, број 5/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

 

Члан 4.*

Обвезник који код ДКП поднесе захтев надлежном органу у Републици Србији за покретање поступка за издавање списа, односно за извршење радње, за које је у Одељку А Тарифе прописана такса, таксу за списе и радње органа у Републици Србији, у прописаном износу прерачунатом у девизе, уплаћује у девизама, односно ефективном страном новцу који се купује и продаје на девизном тржишту у складу са прописом Народне банке Србије (у даљем тексту: девизе), на девизни рачун ДКП у земљи у којој је захтев поднет.**

Влада **, на предлог министарства надлежног за послове финансија, једном годишње* одлуком утврђује и** објављује врсте девиза у којима се такса плаћа и висину званичног средњег курса динара на дан 30. априла текуће године, који служи за прерачунавање прописаних динарских износа такси у девизе у смислу става 1. овог члана.*

Прерачунавање прописаних динарских износа такси у девизе врши се на основу објављених података из става 2. овог члана који важе у време подношења захтева или поднеска, при чему се заокруживање врши тако што се износ у девизама до 0,50 не узима у обзир, а износ у девизама преко 0,50 заокружује на 1,00.*

Одлука из става 2. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.**

На захтев обвезника, ДКП даје обавештење о прерачунатом износу таксе и рачуну на који се такса плаћа, а примљени* захтев, са доказом о уплати прописаног износа таксе, у смислу става 1.** овог члана, доставља надлежном органу у Републици, који по спроведеном поступку, односно извршеној радњи донето решење или другу исправу доставља ДКП ради уручења странци.*

По захтевима ** обвезника из става 1. овог члана уз које није приложен доказ о уплати ** прописане таксе, надлежни орган у Републици* Србији** неће поступати док тај доказ не прими.*

Изузетно, такса из става 1. овог члана може се уплатити у готовом новцу само у следећим случајевима:***

1) када се захтев подноси на дан у коме банке не раде, односно у време у које ниједна банка у том месту не ради;***

2) када због своје пословне политике банке, које имају истоветно седиште као и ДКП, не могу да изврше трансфер средстава подносиоца захтева са рачуна друге финансијске институције на девизни рачун ДКП;***

3) када прописи стране државе забрањују готовинску уплату подносиоца захтева код банке и пренос тих средстава на рачун ДКП;***

4) када држављани Републике Србије у иностранству бораве привремено (туристички, сезонски рад, размена студената и сл.), односно имају статус нерезидента, па им пропис односне државе, због непоседовања одговарајућих личних докумената државе у којој бораве, не дозвољава отварање рачуна код финансијских институција;***

5) када постоје други разлози који у појединим земљама онемогућавају уплату таксе на девизни рачун ДКП, а захтевано издавање списа или извршење радње оправдано је са становишта заштите интереса држављана Републике Србије.***

У случајевима из става 7. овог члана ДКП је дужан да уплатиоцу таксе изда потврду о уплати и да за примљени новац уплати на свој девизни рачун у року од 48 сати од дана уплате.

ДКП је дужан да други примерак (копију) потврде из става ** 8***. овог члана механички споји са захтевом.**

ДКП је дужан да о наплаћеној такси у готовом новцу и о издатим потврдама из става ** 8***. овог члана води евиденцију.**

*Службени гласник РС, број 61/2005

**Службени гласник РС, број 5/2009

***Службени гласник РС, број 50/2011

 

Члан 4а*

Обвезник који код ДКП поднесе захтев за покретање поступка за издавање списа, односно за извршење радње, за које се, по одредбама овог закона, плаћа конзуларна такса, таксу за списе и радње уплаћује у прописаном износу, на девизни рачун ДКП у земљи у којој је захтев поднет, осим у случају из члана 16. став 2. овог закона.*

У погледу плаћања таксе из става 1. овог члана у готовом новцу, сходно се примењују одредбе члана 4.* ст. 7, 8, 9. и 10.** овог закона.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

**Службени гласник РС, број 50/2011

  

III. НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ

 

Члан 5.

Ако Тарифом није друкчије прописано, таксена обавеза настаје:

1) за захтеве – у тренутку њиховог подношења;*

2) за решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање;

3) за управне радње – у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.

Брисан је ранији став 2. (види члан 1. Закона - 86/2019-11)

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 6.

Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овим законом није друкчије прописано.

Брисан је ранији став 2. (види члан 3. Закона - 50/2011-7)

 

IV. НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА РАДИ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

 

Члан 7.

Ако је Тарифом прописано да се такса плаћа према вредности предмета, основица за обрачун таксе је вредност предмета назначена у захтеву* којим се покреће поступак.

Ако вредност предмета није назначена у захтеву * или је назначена мања вредност од стварне, вредност предмета из става 1. овог члана утврдиће решењем орган који води поступак.

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 8.

Ако се на захтев обвезника * издаје решење, исправа, документ или писмено у више примерака, за други и сваки следећи примерак плаћа се такса као за препис, која не може бити већа од таксе за први примерак, ако овим законом није друкчије прописано.*

Брисан је ранији став 2. (види члан 9. Закона – 5/2009-7)

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 9.

Ако у поступку један или више обвезника поднесу више захтева који имају исти правни основ, а доноси се једно решење, такса се плаћа за сваки појединачни захтев, ако Тарифом није друкчије одређено.

 

V. НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

 

Члан 10.

Такса се плаћа у новцу.*

Таксе за списе и радње органа у Републици Србији плаћају се у динарима, осим у случају из члана 4. овог закона, у износима прописаним Тарифом, односно износима усклађеним сходно одредбама члана 28. овог закона.*

Конзуларна такса плаћа се у прописаном износу за врсту девиза у којој се уплата врши, осим у случају из члана 16. став 2. овог закона.*

Обвезник је дужан да уз захтев приложи одговарајући доказ да је таксу платио, осим у случајевима из члана 4.* ст. 7. и 8.** и члана 4а став 2. овог закона, када се уплата врши у готовом новцу.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

**Службени гласник РС, број 50/2011

 

Члан 11.

Такса се плаћа у прописаном износу за захтев и за списе и радње које се у вези са тим захтевом доносе, односно врше, ако овим законом није друкчије прописано*.

У случају кад је такса прописана у процентуалном износу, обрачунавање таксе врши се тако што се динарски износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара, а код девизних износа тако што се износ до 0,50 не узима у обзир, а износ преко 0,50 заокружује на 1,00.*

За посебне услуге које ДКП пружи обвезнику у вези са поднетим захтевом (коришћење телефона, фотокопирање и сл.) обвезник је дужан да, поред конзуларне таксе, накнади проузроковане трошкове.*

Министар спољних послова ближе уређује шта се сматра посебним услугама и износе трошкова из става 3. овог члана, као и начин евидентирања прихода по основу конзуларних такси.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 12.

У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса плаћена, износ таксе који је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена.

 

Члан 13.

Брисан је (види члан 12. Закона – 5/2009-7)

 

Члан 14.

Ако обвезник који је дужан да плати таксу, органу непосредно поднесе захтев уз који није приложен доказ о плаћеној такси у прописаном износу, осим у случају уплате у готовом новцу код ДКП, одговорно лице органа надлежног за пријем захтева затражиће од обвезника да поднесе доказ о уплати прописане таксе у року од десет дана од дана подношења захтева и упозорити га на последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом захтеву сачињава забелешка.*

Ако захтев, уз који није приложен доказ о плаћеној такси у прописаном износу стигне поштом, одговорно лице органа надлежног за пријем захтева позваће обвезника писменом опоменом да, у року од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања такси.*

Ако обвезник, у року из ст. 1. и 2. овог члана, не поднесе доказ да је такса уплаћена у прописаном износу, наплата прописане таксе и таксе за опомену из става 2. овог члана врши се пре уручења затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена.*

Ако обвезник из ст. 1. и 2. овог члана не поднесе доказ да је прописана такса, као и такса за опомену, уплаћена, надлежни орган ће обавестити обвезника када спис буде донет, односно радња извршена и, ако таксе не буду уплаћене и доказ о томе достављен надлежном органу, по истеку десет дана од дана обавештења обавестити Пореску управу и приложити потребне доказе, ради покретања поступка принудне наплате.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 15.

За захтеве који без приложеног доказа о плаћеној такси у прописаном износу стигну поштом из иностранства, уручење затраженог решења или друге исправе, односно саопштење обвезнику да је радња извршена, извршиће се по пријему тог доказа.*

 

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 16.

Такса у Републици Србији* се уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода.

Таксени обвезници са седиштем, односно пребивалиштем, односно боравиштем у Републици Србији, који се из Републике Србије обраћају ДКП, конзуларну таксу у прописаном износу уплаћују у динарима, прерачунату по званичном средњем курсу динара у односу на евро, који важи на дан уплате таксе, на рачун из става 1. овог члана.*

Приход од такси прописаних овим законом припада буџету Републике Србије.*

Средства од такси прописаних овим законом уплаћених на девизни рачун ДКП, ДКП преноси на рачун министарства надлежног за спољне послове.*

Средства од такси из става 4. овог члана министарство надлежно за спољне послове преноси са свог рачуна на рачун из става 1. овог члана.*

Пренос средстава из ст. 4. и 5. овог члана на рачун из става 1. овог члана, врши се у року од десет дана по истеку месеца у коме је такса наплаћена.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 17.

У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није посебно прописано овим законом, сходно се примењују прописи којима се уређује порески поступак и пореска администрација.

Решење о повраћају конзуларне таксе доноси шеф ДКП у земљи у којој је такса наплаћена, а извршава се на терет девизног рачуна тог ДКП.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

VI. ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

 

Члан 18.

Ослобађају се плаћања таксе:

1) органи, организације и институције Републике Србије;*

2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица* локалне самоуправе;

3) организације обавезног социјалног осигурања;

4) установе основане од стране Републике Србије*, аутономних покрајина, односно јединица* локалне самоуправе;

4а) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;*

5) Црвени крст Србије;

6) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 19.

Не плаћа се такса за:

1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;

2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода*;

3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;

4) пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве**;

5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода збогелементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, списе и радње у поступцима за остваривање права на подстицаје који се исплаћују у функцији остваривања циљева пољопривредне политике и политике руралног развоја, списе и радње у поступцима за остваривање права на ИПАРД подстицаје, списе и радње у поступцима за спровођење правила и мера уређења тржишта пољопривредних производа*6, списе и радње у поступцима вођења регистра пољопривредних газдинстава, списе и радње у поступцима остваривања права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте које се као моторно гориво користи у пољопривредне сврхе*7, као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода;

6) списе и радње за остваривање права из обавезног* социјалног осигурања, * социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом*, као и за списе и радње у поступку остваривања права жртава породичног насиља;***

6а) списе и радње у поступку остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности;****

7) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем* студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;

8) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев* у вези са регулисањем војне обавезе;

9) списе и радње у поступку за сахрањивање;

10) поднеске упућене органима за представке и притужбе;

11) списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу;

12) поднеске јавном тужилаштву;

13) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;

14) молбе за помиловање и одлуке по тим молбама;*

15) списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, као и спискова за кандидовање;*

16) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом;*

17) за потврду о пријему захтева;*

18) за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт.*

Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, поступак уписа у катастар непокретности и водова, на основу исправа које је саставио, потврдио или оверио јавни бележник, односно извршних одлука које је донео јавни бележник у оквиру законом поверених јавних овлашћења, не сматра се поступком који се води по службеној дужности, у смислу овог закона.****

Ако орган надлежан за доношење списа, односно вршења радње, на захтев обвезника – физичког лица, на основу документованих података о примањима обвезника – физичког лица и чланова његове уже породице процени да обвезник не може да плати таксу без штете по своје нужно издржавање или нужно издржавање своје уже породице, решењем ће одлучити да се такса до износа од 10.000 динара не плати, а ако је такса прописана у износу преко 10.000 динара, одлучиће да се у том случају такса плати у износу који представља разлику између прописане таксе и 10.000 динара.****

У поступку код ДКП, такса се не плаћа ни за:*

1) списе и радње који се односе на заштиту права држављана Републике Србије у иностранству и на заступање држављана Републике Србије поводом мера које су противне међународним уговорима или начелима међународног права, односно међународним обичајима;*

2) визе из куртоазије, односно за визе које се издају на стране дипломатске пасоше, службене пасоше и пасоше које издају међународне организације које признаје Република Србија, под условом узајамности.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

**Службени гласник РС, број 54/2009

***Службени гласник РС, број 83/2015

****Службени гласник РС, број 113/2017

*****Службени гласник РС, број 144/2020

*6Службени гласник РС, број 138/2022

*7Службени гласник РС, број 92/2023

 

Члан 20.

Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе.

 

Члан 21.

Страни држављани, под условом узајамности, имају права на таксено ослобођење за истородне списе и радње као и држављани Републике Србије у држави чији је страно лице држављанин.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Члан 22.

У решењу, исправи, документу или писменом, који се издаје без плаћања таксе, мора се означити сврха издавања и основ ослобођења од плаћања таксе.

Решење, исправа, документ или писмено из става 1. овог члана може се користити само у сврху за коју је издато.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

 

Брисан је Одељак VII (ПРОДАЈА ТАКСЕНИХ МАРАКА) (види члан 21. Закона - 5/2009-7)

 

Чл. 23. до 27.

Брисани су (види члан 21. Закона – 5/2009-7)

 

VIII. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 28.

Динарски износи такси из Одељка А* Тарифе усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који** објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Приликом усклађивања динарских износа такси, у складу са ставом 1. овог члана, основица за усклађивање су последњи објављени усклађени динарски износи такси.*

Влада *, на предлог министарства надлежног за послове финансија *, објављује усклађене динарске износе такси из става 1. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 3. овог члана примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.*

*Службени гласник РС, број 5/2009

**Службени гласник РС, број 50/2011

 

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Чл. 29. и 30.

Брисани су (види члан 23. Закона – 5/2009-7)

 

Члан 31.

Новчаном казном од 1.000 до 50.000* динара казниће се за прекршај одговорно лице у надлежном** органу из члана 2. овог закона ако:

1) брисана је (види члан 3. Закона – 61/2005-60)

2) изврши радњу по поднетом захтеву,* без доказа о наплати таксе, односно трошкова за посебне услуге (члан 4. став 6. и члан 11. став 3)**;

3) у решењу или другој исправи, за коју је такса плаћена, не означи да је такса плаћена, износ таксе који је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена (члан 12);

4) брисана је (види члан 24. Закона – 5/2009-7)

5) не обавести обвезника који је захтев поднео без доказа о плаћеној такси у прописаном износу, да је дужан да плати прописану таксу и да о томе поднесе доказ, односно ако таксу не наплати у прописаном износу пре уручења затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена, односно ако у прописаном року не обавести Пореску управу ради покретања поступка принудне наплате таксе (члан 14);**

6) по захтевима који, без доказа о плаћеној такси у прописаном износу, стигну поштом из иностранства, обвезнику уручи затражено решење или другу исправу, односно саопштење да је радња извршена (члан 15);**

7) у решењу, исправи, документу или писменом, који се издају без плаћања таксе, не означи сврху издавања и основ ослобођења од плаћања таксе (члан 22. став 1)**.

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу, ако у поступку пред тим органом омогући коришћење решења, исправе, документа или писмена које је, у складу са законом, издато без плаћања таксе, за сврху за коју није издато (члан 22. став 2).**

*Службени гласник РС, број 61/2005

**Службени гласник РС, број 5/2009

 

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 32.

За списе и радње у управним стварима и за друге списе и радње органа за таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се плаћа у складу са прописима који су били на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника.

 

Члан 33.

За списе и радње у надлежности органа Републике, који су предмет таксене обавезе по одредбама овог закона, не плаћа се административна такса по одредбама Закона о савезним административним таксама („Службени лист СРЈ”, бр, 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 44/99, 74/99, 73/2000, 21/2001 и 71/2001).

 

Члан 34.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе:

1) Закон о административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 49/92, 70/92, 37/93, 44/93, 67/93, 28/94, 30/94, 31/95, 53/95, 39/96 и 42/98);

2) одредбе члана 135. ст. 4. и 5. и у ставу 6. тачка 6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 39/2002).

 

Члан 35.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о републичким и административним таксама: „Службени гласник РС“, број 5/2009-7

 

Члан 26.

За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе, ако је повољнији за обвезника.

 

Члан 27.

У 2009. години неће се вршити усклађивање такси, нити доносити одлука којом се уређују врсте девиза у којима се такса плаћа и висина званичног средњег курса динара на дан 30. априла 2009. године, који служи за прерачунавање прописаних динарских износа такси у девизе.

Прво усклађивање динарских износа такси из Одељка А Тарифе, стопом раста трошкова живота, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, извршиће се за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2010. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објавити усклађене динарске износе такси из става 2. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 3. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком утврдити и објавити врсте девиза у којима се таксе из Одељка А Тарифе плаћају у девизама и висину званичног средњег курса динара на дан 30. априла 2010. године, који служи за прерачунавање прописаних динарских износа такси у девизе, у складу са чланом 4. овог закона.

Одлука из става 5. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, до када ће се примењивати Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе („Службени гласник РС”, број 54/08).

 

Члан 28.

Пропис на основу овлашћења из члана 11. овог закона донеће се у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

До почетка примене прописа из става 1. овог члана, примењиваће се одговарајући прописи донети до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са одредбама овог закона.

 

Члан 29.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о савезним административним таксама („Службени лист СРЈ”, бр. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 и 71/01).

Даном почетка примене Закона о странцима („Службени гласник РС”, број 97/08 – у даљем тексту: Закон о странцима), у Одељку А Тарифе, у Тарифном броју 35. ст. 1. и 2. престају да важе.

Даном почетка примене Закона о странцима, у Одељку А Тарифе, Тарифни број 36. престаје да важи.

У Одељку А Тарифе, Тарифни број 37. примењује се од дана почетка примене Закона о странцима.

Даном почетка примене Закона о странцима, у Одељку Б Тарифе, Тарифни број 8. престаје да важи.

У Одељку Б Тарифе, Тарифни број 9. примењује се од дана почетка примене Закона о странцима.

 

Члан 30.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о републичким и административним таксама: „Службени гласник РС“, број 54/2009-24

 

Члан 18.

За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника.

 

Члан 19.

Прво усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, стопом раста трошкова живота, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, извршиће се за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2010. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком утврдити и објавити усклађене динарске износе такси из става 1. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Члан 20.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама: "Службени гласник РС", број 50/2011-7

 

Члан 70.

Такса из члана 63. Тарифни број 223в овог закона, примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

 

Члан 71.

За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника.

 

Члан 72.

Изузетно у 2011. години, прво наредно усклађивање динарских износа такси из Одељка А Тарифе прописаних Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09 и 35/10), осим динарских износа такси прописаних овим законом, извршиће се, и то: стопом раста трошкова живота, за период од 1. маја 2010. године до 31. децембра 2010. године, а за период од 1. јануара 2011. године до последњег дана у месецу у коме овај закон ступа на снагу, индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком утврдити и објавити усклађене динарске износе такси из става 1. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Члан 73.

Усклађивање динарских износа такси из Одељка А Тарифе из члана 72. став 1. овог закона, извршиће се у 2012. години применом индекса потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2012. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, извршиће се у 2012. години применом индекса потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2012. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком утврдити и објавити усклађене динарске износе такси из ст. 1. и 2. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 3. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Члан 74.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Закон о изменама Закона о републичким административним таксама: "Службени гласник РС", број 93/2012-21

 

Члан 7.

Овај закон ступа на снагу 1. октобра 2012. године.

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама: "Службени гласник РС", број 83/2015-6

 

Члан 24.

За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника.

Члан 25.

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, извршиће се у 2016. години применом индекса потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2016. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком утврдити и објавити усклађене динарске износе такси из стaва 1. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 26.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама: "Службени гласник РС", број 113/2017-192

Члан 77.

За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника.

Члан 78.

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, извршиће се у 2018. години применом индекса потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2018. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објавити усклађене динарске износе такси из стaва 1. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 79.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе:

1) члана 40. Закона о проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС”, број 108/16), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе;

2) члана 21. став 3. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 111/12, 29/15 и 108/16), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе;

3) члана 69. став 3. Закона о патентима („Службени гласник РС”, број 99/11), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе;

4) члана 36. став 11. Закона о жичарама за транспорт лица („Службени гласник РС”, број 38/15) као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе;

5) члана 69. став 2. Закона о железници („Службени гласник РС”, бр. 45/13 и 91/15), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе;

6) члана 22. став 10, члана 23. став 5, члана 24. став 6, члана 34. став 7, члана 39. став 9, члана 46. став 11, члана 51. став 8, члана 56. став 6, члана 61. став 5, члана 63. став 7, члана 66. став 7, члана 81. став 5, члана 83. став 4, члана 86. став 7. и члана 91. став 5. Закона о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС”, бр. 104/13, 66/15 – др. закон и 92/15), као и подзаконски прописи донети на основу ових законских одредабa;

7) члана 18. ст. 3, 5. и 6, члана 91. ст. 2. и 4, члана 132. став 5. и члана 165. став 5. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 – др. закон), као и подзаконски прописи донети на основу ових законских одредаба;

8) члана 19. став 23. и члана 21. став 8. Закона о трговачком бродарству („Службени гласник РС”, број 96/15), као и подзаконски прописи донети на основу ових законских одредаба;

9) члaна 84e стaв 3. и члaна 121. стaв 5. Зaкoнa o пoмoрскoj плoвидби („Службeни глaсник РС”, бр. 87/11, 104/13 и 18/15);

10) члана 174. став 3, члана 175. и члана 181. став 2. тачка 12а) Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично тумачење), као и подзаконски пропис донет на основу члана 181. став 2. тачка 12а) поменутог закона;

11) члана 18. става 8. Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 91/15), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе;

12) члана 24. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе;

13) члана 20. став 20, члана 23. став 8, члана 25. ст. 9. и 10. и члана 39. став 13. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 68/15), као и подзаконски прописи донети на основу ових законских одредаба;

14) члана 250. ст. 2. и 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15, 106/15 и 105/17 – др. закон), као и подзаконски пропис донет на основу ових законских одредаба;

15) члана 45. ст. 2. и 3. Закона о транфузијској медицини („Службени гласник РС”, број 40/17), као и подзаконски пропис донет на основу ових законских одредаба;

16) члана 63. став 3. Закона о биомедицински потпомогнутој оплодњи („Службени гласник РС”, број 40/17), као и подзаконски пропис донет на основу ових законских одредаба;

17) члана 216. ст. 2. и 3. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 107/12 и 105/17 – др. закон), као и подзаконски пропис донет на основу ових законских одредаба.

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи oдрeдбa члана 20. став 11, Закона о безбедности и интероперабилности железнице у дeлу кojи се односи на овлашћење Дирекције за железнице да утврђује висину таксе за издавање сертификата о верификацији подсистема или његовог дела, сертификата о усаглашености елемената подсистема и сертификата о погодности за употребу елемената подсистема, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе у делу којим се утврђује висина таксе за издавање сертификата о верификацији подсистема или његовог дела, сертификата о усаглашености елемената подсистема и сертификата о погодности за употребу елемената подсистема.

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи oдрeдбa члана 58. став 3, Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама у дeлу кojи се односи на овлашћење министра надлежног за послове саобраћаја да утврђује трошкове полагања стручног испита за лоцмана, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе, у делу којим се утврђује висина трошкова полагања стручног испита за лоцмана.

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи oдрeдбa члaнa 54. став 3. Закона о безбедности и здравља на раду у дeлу кojи се односи на овлашћење министра надлежног за рад за прописивање висине трошкова полагања стручног испита за обављање послова за безбедност и здравље на раду и послова одговорног лица и става 4. тог члана, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе, у делу којим се прописује висина трошкова полагања стручног испита за обављање послова за безбедност и здравље на раду и послова одговорног лица, као и одредба члана 56. став 4. истог закона у дeлу кojи се односи на овлашћење министра надлежног за рад за прописивање висине трошкова за издавање лиценце из ст. 1. до 3. тог члана, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе у делу којим се прописује висина трошкова за издавање лиценце.

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи oдрeдбa члaнa 179. став 2. Закона о здравственој заштити у дeлу кojи се односи на овлашћење министра надлежног зa пoслoвe здрaвљa за прописивање трошкова полагања стручног испита здравствених радника и здравствених сарадника и став 3. истог члана, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе у делу којим се прописује висина трошкова полагања стручног испита здравствених радника и здравствених сарадника, као и одредба члана 189. став 3. истог закона у делу који се односи на овлашћење министра надлежног зa пoслoвe здрaвљa за прописивање трошкова за добијање назива примаријус и став 4. тог члана, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе у делу којим се прописује висина трошкова за добијање назива примаријус.

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг зaкoнa прeстaje дa вaжи oдрeдбa члaнa 178. став 5. Зaкoнa o пoмoрскoj плoвидби у дeлу кojи се односи на овлашћење министра надлежног зa пoслoвe сaoбрaћaja за прописивање трошкова полагања стручног испита за послове надзора над радом и животним условима помораца, као и подзаконски пропис донет на основу ове законске одредбе у делу којим се прописује висина трошкова полагања стручног испита за послове надзора над радом и животним условима помораца.

Члан 80.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама: "Службени гласник РС", број 86/2019-11

Члан 70.

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, извршиће се у 2020. години применом индекса потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2020. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком утврдити и објавити усклађене динарске износе такси из стaва 1. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 71.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе:

1) члана 13. став 3. Закона о лобирању („Службени гласник РСˮ, брoj 87/18), у делу којим је прописано да накнаду за спровођење обуке за лобисту прописује директор Агенције за борбу против корупције;

2) члана 4. став 1. Уредбе о врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини таксе за пружене услуге („Службени гласник РС”, брoj 51/19);

3) чланови 27. и 28. Правилника о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца („Службени гласник РСˮ, број 102/15);

4) члана 13а ст. 2, 4. и 5. Правилника о просторним и техничким условима за рад агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености запослених, програму, садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању („Службени гласник РСˮ, бр. 98/09, 100/12, 65/14 и 11/18).

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе:

1) Уредба о висини и начину плаћања накнада за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије („Службени гласник РС”, бр. 68/10, 72/10 и 50/13);

2) Уредба о висини и начину плаћања накнада за извршавање послова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС”, брoj 50/13);

3) Уредба о висини и врсти трошкова у поступку разврставања угоститељских објеката у категорије, у зависности од њихове врсте, подврсте и величине („Службени гласник РСˮ, број 69/11);

4) Одлука о висини накнаде у области средстава за заштиту биља („Службени гласник РС”, бр. 113/13 и 30/14);

5) Одлука о висини накнаде у области средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта („Службени гласник РС”, бр. 113/13 и 30/14);

6) Одлука о висини и начину плаћања накнаде за покриће трошкова контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и њихових прерађевина намењених увозу, односно извозу („Службени лист СРЈ”, бр. 62/97 и 55/98);

7) Одлука о висини накнаде за лабораторијске анализе узорака хране и хране за животиње биљног порекла узетих током службених контрола („Службени гласник РСˮ, брoj 113/13);

8) Одлука о висини накнаде за извршене фитосанитарне прегледе („Службени гласник РС”, број 113/13);

9) Одлука о висини трошкова испитивања сорти и годишњим трошковима одржавања права оплемењивача биљних сорти („Службени гласник РС”, брoj 98/13);

10) Одлука о висини таксе за оцену испуњености услова и критеријума за стављање лека на Листу лекова, измену и допуну Листе лекова, односно скидање лека са Листе лекова („Службени гласник РС”, бр. 28/14 и 105/14).

Члан 72.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредбе члана 57. овог закона која се примењује од 1. јануара 2020. године.

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама: "Службени гласник РС", број 144/2020-5

Члан 44.

За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе.

Члан 45.

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, извршиће се у 2021. години применом индекса потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2021. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком утврдити и објавити усклађене динарске износе такси из стaва 1. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 46.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе:

1) члана 6. Правилника о начину и поступку уписа, садржају пријаве и трошковима уписа у регистар произвођача активних супстанци („Службени гласник РСˮ, број 4/11);

2) члана 6. Правилника о начину уписа, садржају пријаве и трошковима уписа у регистар лабораторија које врше лабораторијска испитивања („Службени гласник РСˮ, број 4/11).

Члан 47.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама: "Службени гласник РС", број 138/2022-274

Члан 40.

За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе.

Члан 41.

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, извршиће се у 2023. години применом индекса потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2023. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком утврдити и објавити усклађене динарске износе такси из стaва 1. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 42.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе:

1) Уредбa о висини такси, обвезницима плаћања, као и начину плаћања такси за процену и проверу података о биоцидним производима („Службени гласник РСˮ, број 90/15);

2) Правилник о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издвање аката о условима заштите природе („Службени гласник РСˮ, бр. 73/11 и 106/13).

Члан 43.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама: "Службени гласник РС", број 92/2023-237

Члан 28.

За таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу овог закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе.

Члан 29.

Усклађивање динарских износа такси прописаних овим законом, извршиће се у 2024. години применом индекса потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 30. априла 2024. године, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

Влада ће, на предлог министарства надлежног за послове финансија, одлуком утврдити и објавити усклађене динарске износе такси из стaва 1. овог члана.

Објављени усклађени динарски износи такси из става 2. овог члана примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 30.

Одредба члана 81. став 1. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 95/18 – др. закон) престаје да важи почев од 1. јануара 2024. године.

Члан 31.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба чл. 8. и 11, које ће се примењивати од 1. јануара 2024. године и одредбе члана 20. овог закона, која ће се примењивати почев од 1. фебруара 2024. године.

 

 

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", број 5/2009) Тарифа републичких административних такси замењена је у целости новом Тарифом (види члан 25. Закона – 5/2009-7).

 

 

ТАРИФА РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

 

 

ОДЕЉАК А - ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ОРГАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ТАРИФА РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

 

 

ОДЕЉАК А - ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ОРГАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за регистрацију оружја, односно унос података о оружју за потребе стрељачке организације.**** Такса из овог тарифног броја плаћа се за захтев за регистрацију оружја, односно унос података о оружју за потребе извођења обуке у руковању ватреним оружјем.

   

 

 

Износ таксе у динарима

 

I. ЗАХТЕВИ

Тарифни број 1.

За захтев, ако овим законом није друкчије прописано

380*7

 

НАПОМЕНА:

 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се:

 

1) за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву;

 

2) када је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву ослобођено плаћања таксе у складу са овим законом;

 

3) брисана је (види члан 5. Закона - 113/2017-192)

 

4) за захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја;

 

4а) за захтев за остваривање права лица поводом обраде података о личности, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности;****

 

5) за захтев у царинском поступку;*

 

6) за захтев за оверу изјаве оснивача о оснивању политичке странке, односно за оверу изјаве члана политичке странке о чланству у политичкој странци, из Тарифног броја 21. ст. 2. и 3;*

 

7) за захтев за издавање пасоша*;**

8) за захтев за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених и издавање прилога који се морају поднети уз захтев**;***

 

9) за пријаву пребивалишта новорођеног детета***;*****

10) за захтев за издавање уверења Пореске управе електронским путем;*****

11) за захтев за издавање лиценце, овлашћења и других аката по Закону о приватном обезбеђењу и Закону о детективској делатности;*****

12) за захтев за издавање привремене дозволе за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза који поднесу посленици медија, када извештавају о темама од јавног значаја*****;*7

13) за захтев за издавање извода и уверења из матичних књига електронским путем;*6

14) за издавање уверења о држављанству Републике Србије електронским путем.*6

   

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 50/2011

***Службени гласник РС, број 112/2015

****Службени гласник РС, број 113/2017

*****Службени гласник РС, број 86/2019

*6Службени гласник РС, број 138/2022

*7Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 2.

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа, физичком лицу*

1.910****

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику*, односно физичком лицу уписаном у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом**

 

НАПОМЕНА:

15.500****

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву.

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев који се подноси Народној банци Србије за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени прописа који су из њене надлежности.***

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 83/2016

***Службени гласник РС, број 113/2017

****Службени гласник РС, број 62/2021

 

Тарифни број 3.

За захтев за откуп стана

1.710*

 

НАПОМЕНА:

 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву.

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 4.

За захтев за потврђивање резидентства, за потребе примене уговора о избегавању двоструког опорезивања закључених између Републике Србије и других земаља, и то:

 

1) физичком лицу

2.080*

2) правном лицу

5.690*

 

НАПОМЕНА:

 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву.

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 5.

Брисан је (види члан 1. Закона - 93/2012-21)

 

II. ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Тарифни број 6.

За жалбу органу, ако овим законом није друкчије прописано

560**

 

НАПОМЕНА:

 

Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења, такса из овог тарифног броја плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом.

 

Такса за жалбу из овог тарифног броја плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган из члана 2. овог закона.

Такса из овог тарифног броја се не плаћа за жалбу изјављену против решења донесеног у првом степену по захтеву за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених и жалбу изјављену зато што првостепени орган није донео решење у прописаном року по захтеву за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених.*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 7.

За жалбу против решења о прекршају

1.710****

За жалбу против решења царинског органа донетог у управном поступку***

За решење по жалби против решења Регистратора удружења донесеног у првом степену у вези са уписом у Регистар удружења*

За решење по жалби против решења Регистратора страних удружења донесеног у првом степену у вези са уписом у Регистар страних удружења*

За жалбу на решење* Пореске управе** донето у управном поступку*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 144/2020

****Службени гласник РС, број 54/2023

2.080****

770****

770****

2.340****

Тарифни број 8.

За ванредни правни лек

 

НАПОМЕНА:*

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за ванредни правни лек у поступку накнадног уписа чињенице рођења у матичну књигу рођених.*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 54/2023

3.310**

 

III. РЕШЕЊА

Тарифни број 9.

За решење, ако овим законом није друкчије прописано

660***

 

НАПОМЕНА:

 

Ако се решење доноси по захтеву више лица, такса из овог тарифног броја плаћа се према броју обвезника којима се решење уручује.

 

Такса за решење из овог тарифног броја, које се доноси по жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган из члана 2. овог закона.

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за решење којим се одлучује по захтеву за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених.*

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за решење којим се одлучује о захтеву за издавање привремене дозволе за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза који поднесу посленици медија, када извештавају о темама од јавног значаја.**

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 86/2019

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 10.

За решење о утврђивању општег интереса за експропријацију непокретности

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

33.150*

 

IV. УВЕРЕЊА

Тарифни број 11.

За уверење, односно потврду, ако овим законом није друкчије прописано

380*****

 

НАПОМЕНА:

 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за:

 

1) уверење, односно потврду коју орган издаје странци, сведоку, вештаку или тумачу, да су присуствовали расправи, односно увиђају, ако су они били обавезни да присуствују и ако им то уверење, односно потврда служи искључиво ради правдања изостанка са рада;

 

2) уверење, односно потврду по захтеву из Тарифног броја 4;*

3) уверење које се издаје у сврху доказивања да је поднет захтев за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених и друга уверења која се издају у сврху остваривања права на накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених*;**

4) потврду која се издаје за пријаву пребивалишта новорођеног детета**;***

5) издавање уверења Пореске управе електронским путем, аутоматским преузимањем података из евиденције Пореске управе путем средстава електронске комуникације***;****

6) издавање уверења о држављанству Републике Србије електронским путем, аутоматским преузимањем података из регистра матичних књига путем средстава електронске комуникације.****

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 112/2015

***Службени гласник РС, број 86/2019

****Службени гласник РС, број 138/2022

*****Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 12.

За уверење о важењу прописа које се издаје ради употребе у иностранству

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

1.990*

 

V. ПРЕПИСИ, ОВЕРЕ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА

Тарифни број 13.

За препис акта, односно списа, односно за оверу преписа, ако овим законом није друкчије прописано, по полутабаку оригинала

490**

За препис акта, односно списа које орган, на захтев странке, врши на страном језику, по полутабаку оригинала

490**

 

НАПОМЕНА:

 

Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање фотокопије, односно штампање акта, односно списа из меморије рачунара или из писаће машине.

 

Полутабаком, у смислу овог закона, сматра се лист хартије од две стране формата А4 или мањег.

 

Ако је препис, чија се овера врши, писан на страном језику, плаћа се такса у износу увећаном за 100% у односу на таксу из става 1. овог тарифног броја.

 

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АПКМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, у року од шест месеци од издавања оригинала, таксу из става 1. овог тарифног броја за оверу преписа, извода, односно уверења из матичних књига, плаћају у износу умањеном за 70% од одговарајуће таксе.

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за оверу прилога који се морају поднети уз захтев за накнадни упис чињенице рођења у матичну књигу рођених.*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 54/2033

 

Тарифни број 14.

За оверу сваког потписа, ако овим законом није друкчије прописано

490*

За оверу аутентичности рукописа (од сваког полутабака оригинала)

280*

 

НАПОМЕНА:

 

Ако је рукопис, чија се овера врши, писан на страном језику, плаћа се такса у износу увећаном за 100% у односу на таксу из става 2. овог тарифног броја.

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 15.

За разгледање списа код органа, за сваки започети сат по

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

440*

Тарифни број 16.

За оверу превода:

 

1) ако текст оригинала не садржи више од 100 речи

490*

2) ако текст оригинала садржи више од 100 речи плаћа се, поред таксе из тачке 1) овог става, за сваки цео или започет полутабак по

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

660*

Тарифни број 17.

За оверу пуномоћја, ако овим законом није друкчије прописано

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

330*

 

VI. ОПОМЕНА

Тарифни број 18.

За опомену којом се обвезник позива да плати таксу

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

330*

 

VII. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА УПИСИМА У РЕГИСТРЕ

Тарифни број 19.

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар, ако овим законом није друкчије прописано, и то:

 

1) по захтеву за упис у регистар

1.910**

2) по захтеву за упис промена у регистар

920**

3) по захтеву за брисање из регистра

1.910**

За уверење о подацима уписаним у регистар, ако овим законом није друкчије прописано

920**

НАПОМЕНА:*

Изузетно од става 1. тачка 3) овог тарифног броја:*

1) за решење по захтеву за брисање из регистра јавних складишта за пољопривредне производе*

640**

2) за захтев за брисање објеката из регистра одобрених објеката за обављање делатности клања животиња, обраде, прераде и складиштењa производа животињског порекла, хигијене хране за животиње, сакупљања, прераде и уништавања споредних производа животињског порекла и објеката за пуњење и паковање меда и брисање из регистра објеката који обављају ветеринарску делатност, производњу и промет лекова на велико и медицинских средстава за употребу у ветерини и услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације*

640**

 

*Службени гласник РС, број 144/2020

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 20.

Брисан је (види члан 2. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 21.*

За решење које се доноси у вези са регистровањем политичких странака, и то за:*

1) решење по* пријави** за упис политичке странке у Регистар политичких странака*

19.160***

2) решење по* пријави** за упис промене података у Регистар политичких странака*

15.980***

3) решење по* пријави** за обнову уписа политичке странке у Регистар политичких странака*

15.980***

4) решење по* пријави** за брисање из Регистра политичких странака*

15.980***

За оверу изјаве оснивача о оснивању политичке странке*

80***

За оверу изјаве члана политичке странке о чланству у политичкој странци*

80***

За уверење о подацима уписаним у Регистар политичких странака*

1.850***

Брисана је Напомена (види члан 15. Закона - 50/2011-7)

 

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 50/2011

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 22.

Брисан је (види члан 2. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 23.*

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације који се води у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења, и то за:*

 

1) решење по захтеву за упис шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости у регистар пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације*

311.260**

2) решење по захтеву за упис шеме електронске идентификације средњег нивоа поузданости у регистар пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације*

158.140**

3) решење по захтеву за упис шеме електронске идентификације основног нивоа поузданости у регистар пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације*

79.190**

 

4) решење по жалби на решење о одбијању захтева за упис шеме електронске идентификације у регистар пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације*

2.870**

5) решење о упису промене података у регистар пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације*

2.870**

6) решење о брисању из регистра пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације*

2.870**

НАПОМЕНА:*

Уколико захтев из тачке 1) овог тарифног броја подносе пружаоци квалификованих услуга од поверења уписани у регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења, у том случају не примењује се такса из тачке 1) овог тарифног броја, већ такса из Тарифног броја 19. тачка 1) ове тарифе.*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 23а*

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења који се води у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења, и то за:*

 

1) решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за пружање квалификоване услуге од поверења, односно за упис пружаоца квалификоване услуге од поверења и/или квалификоване услуге од поверења у регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења*

311.260**

2) решење по жалби на решење о одбијању захтева за упис у регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења*

2.870**

3) решење о упису промене података у регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења*

2.870**

 

4) решење о брисању пружалаца квалификованих услуга од поверења из регистра пружалаца квалификованих услуга од поверења*

2.870**

НАПОМЕНА:*

Такса за решење по захтеву из става 1. тачка 1) овог тарифног броја плаћа се до акредитације првог тела за оцењивање усаглашености у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења.*

Таксa из става 1. тачка 1) овог тарифног броја након акредитације првог тела за оцењивање усаглашености износи*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

2.870**

Тарифни број 23б*

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата који се води у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења, и то за:*

 

1) решење по захтеву за упис у регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата*

2.870**

2) решење по жалби на решење о одбијању захтева за упис у регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата*

2.870**

3) решење о упису промене података у регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата*

2.870**

 

44) решење о брисању квалификованих средстава за креирање електронског потписа односно печата из регистра квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

2.870**

Тарифни број 24.

Брисан је (види члан 2. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 25.

За пријаву за упис у регистар, евиденцију или именик носилаца правосудних професија*

1.000**

За решење по захтеву за упис у регистар, евиденцију или именик носилаца правосудних професија*

 

*Службени гласник РС, број 144/20201

**Службени гласник РС, број 54/2023

1.000**

Тарифни број 26.

Брисан је (види члан 7. Закона - 86/2019-11)

Тарифни број 27.

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар синдиката, односно удружења послодаваца, и то:

   

1) по захтеву за упис у регистар

660*

2) по захтеву за упис промена у регистар

660*

3) по захтеву за брисање из регистра

660*

За уверење о подацима уписаним у регистар синдиката, односно удружења послодаваца

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

490*

Тарифни број 27a*

За решење које се доноси у вези са уписом у регистар овлашћења за вршење мерења и испитивања који се води у складу са законом којим се уређују електронске комуникације, и то:*

1) по захтеву за упис у регистар*

41.760*

2) по жалби на решење о одбијању захтева за упис у регистар*

2.810*

3) по захтеву за упис промене података у регистар*

2.810*

4) по захтеву за брисање из регистра*

2.810*

*Службени гласник РС, број 54/2023

 

VIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Тарифни број 28.

За одобрење, и то:

 

1) страном физичком или правном лицу да може вршити транспорт оружја, муниције или експлозивних материјала преко границе Републике Србије

330.560*

2) предузећу да може вршити транспорт оружја, муниције или експлозивних материјала преко границе Републике Србије, односно преко територије Републике Србије

330.560*

3) предузећу, односно другом правном лицу да може стављати у промет експлозивне материјале на територији Републике Србије

148.740*

4) за превоз нуклеарних сировина и материјала преко границе, односно преко територије Републике Србије (увоз, извоз, транзит)

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

17.850*

Тарифни број 29.

Брисан је (види члан 7. Закона - 86/2019-11)

Тарифни број 30.*

За захтев за издавање страном држављанину или српском држављанину који живи у иностранству:**

 

1) одобрења за уношење оружја и муниције у Републику Србију*

3.650***

2) одобрења за набављање и изношење оружја и муниције из Републике Србије*

НАПОМЕНА:**

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за издавање одобрења за уношење оружја и муниције у Републику Србију за потребе стрељачке организације.**

3.650***

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 86/2019

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 31.

Брисан је (види члан 8. Закона - 113/2017-192) 

Тарифни број 32. *

За захтев за издавање:*

1) одобрења за набављање ватреног оружја са олученим цевима (пиштољи, револвери, ловачки карабини, малокалибарско оружје)*

6.650****

2) одобрења за набављање ватреног оружја са глатким цевима (ловачке пушке)*

3.190****

3) одобрења за набављање конвертибилног оружја*

3.190****

4) одобрења за набављање основних делова за оружје*

1.420****

5) одобрења за набављање дугог аутоматског оружја из категорије А*

12.410****

6) потврде о пријави држања оружја из категорије Ц*

2.050****

7) одобрења за набављање комбинованог оружја*

3.190****

8) решења којим се одобрава справљање муниције*

39.610****

9) решења којим се одобрава бављење прометом оружја, основних делова за оружје и муниције*

44.370****

10) решења којим се одобрава бављење обуком у руковању ватреним оружјем*

39.610****

11) решења којим се одобрава бављање поправљањем и преправљањем оружја*

39.610****

12) решења којим се одобрава посредовање у промету оружја и муниције *

44.370****

13) решења којим се одобрава превоз оружја, основних делова за оружје и муниције*

6.650****

13a) решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме**

6.690****

14) одобрења за набављање оружја, односно основних делова за оружје ради даље продаје*

6.650****

15) одобрења за распоређивање запослених лица*

6.650****

16) решења којим се одобрава издавање колекционарске дозволе*

39.610****

17) потврде о пријави држања оружја из категорије Ц услед оштећења, губитка или крађе***

340****

  

НАПОМЕНА:*

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за издавање одобрења за набављање оружја, делова за оружје за потребе стрељачке организације.***

Такса из овог тарифног броја плаћа се за захтев за издавање одобрења за набављање оружја, делова за оружје за потребе извођења обуке у руковању ватреним оружјем.***

Грађани који су поседовали оружне листове или одобрења за држање оружја издата по закону који је важио до дана почетка примене Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15) за оружје које се у поступку регистрације може сврстати у оружје из Ц категорије или поседују више комада оружја евидентираног у Регистар старог оружја приликом подношења захтева за пријаву оружја из категорије Ц, плаћају само једну таксу предвиђену ставом 1. тачка 6) овог тарифног броја.**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 86/2019

***Службени гласник РС, број 138/2022

****Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 33.*

За захтев за:*

1) издавање дозволе за ношење оружја*

9.940****

2) издавање дозволе за ношење оружја због губитка, крађе, оштећења или уништења дозволе за ношење оружја**

1.000****

За захтев за издавање оружног листа, регистрацију, односно унос података о оружју у већ издату исправу за:*

1) ватрено оружје са олученим цевима (пиштољи, револвери и ловачки карабини, малокалибарско оружје)*

6.650****

2) ватрено оружје са глатким цевима (ловачке пушке)*

3.190****

3) конвертибилно оружје*

3.190****

4) комбиновано оружје које има олучене и глатке цеви*

6.650****

5) основне делове за оружје*

1.420****

6) дуго аутоматско оружје из категорије А*

12.410****

7) издавање оружног листа због губитка, крађе, оштећења, уништења или истека рока важења оружног листа**

1.000****

За издавање:**

1) оружног листа у који је уграђен микроконтролер-чип**

1.080****

2) дозволе за ношење оружја**

1.080****

3) колекционарске дозволе**

1.080****

4) оружног листа на папирном обрасцу**

150****

5) колекционарске дозволе услед оштећења, губитка или крађе***

980****

  

НАПОМЕНА:*

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за регистрацију оружја, односно унос података о оружју за потребе стрељачке организације.***

Такса из овог тарифног броја плаћа се за захтев за регистрацију оружја, односно унос података о оружју за потребе извођења обуке у руковању ватреним оружјем.***

 

Лица која су поседовала оружне листове или одобрења за држање оружја издата по закону који је важио до дана почетка примене Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, број 20/15), плаћају једну таксу за захтев:**

1) за издавање оружног листа са микроконтролер-чипом у који се уносе подаци о регистрованом оружју са олученим цевима**

3.350****

2) за издавање оружног листа са микроконтролер-чипом у који се уносе подаци о регистрованом оружју са неолученим цевима**

1.590****

Лица која поседују више комада регистрованог оружја исте врсте* цеви** приликом подношења захтева за издавање оружног листа са микроконтролер-чипом плаћају само једну таксу.*

Таксе прописане у ставу 2. Напомене овог тарифног броја ће се примењивати* сходно роковима прописаним чланом 50. став 1. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РСˮ, бр. 20/15 и 10/19)**.*

Такса из овог тарифног броја плаћа се за трошкове техничке израде оружног листа у који је уграђен микроконтролер – чип, дозволе за ношење оружја, односно колекционарске дозволе и оружног листа на папирном обрасцу.**

Такса из овог тарифног броја не плаћа се у случају одбијања захтева за издавање оружног листа у који је уграђен микроконтролер – чип, дозволе за ношење оружја, колекционарске дозволе и оружног листа на папирном обрасцу.**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 86/2019

***Службени гласник РС, број 138/2022

****Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 34.*

За издавање одобрења за изношење оружја и муниције из Републике Србије*

620**

  

НАПОМЕНА:*

 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за издавање одобрења за изношење оружја и муниције из Републике Србије за потребе стрељачке организације.*

 

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 35.

Престали су да важе ранији ст. 1. и 2. (види члан 29. Закона – 5/2009-7)

 

Брисан је ранији став 1. (види члан 11. Закона - 86/2019-11)

 

За одобрење за оснивање удружења странаца

6.950**

За одобрење странцу да може сазивати и одржавати јавни скуп

6.950**

 

НАПОМЕНА:

 

Свака измена садржине пријаве јавног скупа којим се тражи одобрење из става 3.* овог тарифног броја сматра се подношењем нове пријаве.

 

*Службени гласник РС, број 112/2015

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 36.

Престао је да важи (види члан 29. Закона – 5/2009-7)

Тарифни број 37.

За издавање путне исправе, путног листа, односно виза за стране држављане и за лица без држављанства, и то за:

 

1) издавање путног листа за странце

2.280****

2) издавање путне исправе за лица без држављанства

9.910****

3) издавање путне исправе у складу са прописима о азилу и привременој заштити*****

1.000*****

4) брисана је (види члан 12. Закона - 86/2019-11)

 

5) издавање визе за краћи боравак (визе Ц) на граничном прелазу, за један улазак, са роком важења до* 15** дана*

20.730****

6) брисана је (види члан 3. Закона - 92/2023-237)

7) привремени боравак *****

20.790****

7a) издавање јединствене дозволе*****

20.790*****

8) брисана је (види члан 12. Закона - 86/2019-11)

За издавање одобрења, и то:

 

1) одобрења страном држављанину да се може стално настанити у Републици Србији

15.150****

2) брисана је (види члан 4. Закона – 54/2009-24)

 

3) одобрења за летење цивилних ваздухоплова у ваздушном простору који се налази 300 метара од граничне линије

8.280****

4) осталих одобрења странцима за која овим тарифним бројем није друкчије прописано

8.320****

За издавање, односно продужење, и то:*

 

1) издавање* личне карте за странца, односно** привремене личне карте за странца*

5.510****

1а) издавање обрасца – налепнице визе***

440****

2) издавање налепнице привременог боравка*

510****

2a) издавање дозволе за привремени боравак, односно јединствене дозволе*****

2.000*****

3) брисана је (види члан 3. Закона - 92/2023-237)

4) издавање налепнице за обавезни боравак*

2.280****

5) продужење рока важења визе (визе Ц), са роком важења до 90 дана*

20.730****

За жалбу на решење о одбијању, односно одбацивању захтева за издавање јединствене дозволе*****

10.000*****

За жалбу на одлуку о одбијању уласка странца, на одбијање захтева за издавање визе на граничном прелазу, на одлуку о поништењу или укидању визе, односно одлуку о одбијању захтева за продужење рока важења визе***

14.350****

За издавање граничног одобрења***

700****

За издавање дозволе за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза, односно привремене дозволе за кретање и задржавање на подручју граничног прелаза***

170****

За одобрење за кретање члана посаде који нема визу***

170****

За решење о отварању привременог граничног прелаза

29.560****

За издавање сагласности за изградњу, односно за постављање објекта, односно за промену намене објекта, односно за постављање инсталације, опреме и уређаја на подручју граничног прелаза

18.960****

За издавање сагласности за обављање граничне контроле ван подручја граничног прелаза

18.960****

За издавање сагласности за доношење просторног и урбанистичког плана за простор уз граничну линију

14.760****

 

НАПОМЕНА:***

 

За сваку радњу прописану овим тарифним бројем плаћа се одговарајућа такса.***

 

За издавање личне карте за странца, односно привремене личне карте за странца, плаћа се прописана такса, а од 1. новембра 2019. године за издавање биометријске личне карте за странца, односно биометријске привремене личне карте за странца плаћа се прописана такса из става 3. тачка 1) овог тарифног броја.***

 

Таксу за привремени боравак не плаћају страни држављани који, као стипендисти владе, бораве у Републици Србији по основу школовања или студирања.***

 

Таксу за привремени боравак не плаћају страни држављани који у Републику Србију долазе на позив органа или организација Републике Србије, ради обављања активности везаних за научно – техничку и културно-просветну сарадњу.***

 

Страни држављани,*** којима се привремени боравак одобрава по основу спајања породице***** са држављанином Републике Србије, плаћају таксу за привремени боравак у износу умањеном за 50% од прописане таксе.***

 

Таксу за издавање визе за краћи боравак (визе Ц) на граничном прелазу, за један улазак, са роком важења до 15 дана, не плаћају страни држављани који на позив државних органа и организација долазе у Републику Србију ради одржавања билатералних или мултилатералних састанака, односно страни држављани који у Републику Србију долазе организовано, као учесници на такмичењима, односно скуповима међународног карактера, односно лица у непосредној вези са учешћем учесника.***

 

Таксу за привремени боравак не плаћају свештеници и верски службеници, који су страни држављани на служби у својим црквама и верским заједницама у Републици Србији.***

 

Таксу за привремени боравак не плаћају страни држављани који се, у складу са законом, сматрају претпостављеном жртвом трговине људима, или жртвом трговине људима.***

 

Таксу за привремени боравак не плаћају страни држављани којима се одобрава, односно продужава привремени боравак, из разлога што нису могли принудно да се удаље из Републике Србије у временском трајању од годину дана или више, који сарађују са полицијом или правосудним органима, или из разлога неопходног присуства у кривичном поступку или учешћа у истрази као сведок или оштећени, малолетни странци који су напуштени, а жртве су организованог криминала, или су из других разлога остали без родитељског старања или без пратње, односно страни држављани који у Републици Србији обављају хуманитарне активности.***

Таксу за издавање путног листа за странце не плаћају страни држављани којима се путни лист за странце издаје као путни документ којим у оквиру споразума о реадмисији са другим државама Република Србија страног држављанина принудно удаљава са територије Републике Србије.***

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 50/2011

***Службени гласник РС, број 86/2019

****Службени гласник РС, број 54/2023

*****Службени гласник РС, број 92/2023

 

Тарифни број 38.

Брисан је (види члан 3. Закона - 83/2015-6) 

Тарифни број 39.

За решење о пријему у држављанство Републике Србије, за:

 

1) избегла, прогнана и расељена лица

890**

2) остале случајеве пријема у држављанство

22.540**

За решење о стицању држављанства Републике Србије по међународним уговорима

11.270**

За решење о утврђивању држављанства Републике Србије

890**

Брисан је ранији став 4. (види члан 7. Закона - 138/2022-274)

 

За решење о престанку држављанства Републике Србије

40.090**

 

НАПОМЕНА:

 

За решење које се односи на истовремени пријем у држављанство, односно на стицање држављанства, односно на престанак држављанства, чланова породице (супружника, малолетног детета, незапосленог детета до навршених 26. година живота) плаћа се прописана такса за једно решење.

За захтев и решење за пријем у држављанство Републике Србије странца, чији би пријем у држављанство Републике Србије представљао интерес за Републику Србију не плаћа се такса.*

 

*Службени гласник РС, број 138/2022

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 40.*

За захтев за издавање возачке дозволе*

330***

За захтев за издавање пробне возачке дозволе*

330***

За захтев за издавање нове возачке дозволе (дупликат)*

330***

За захтев за издавање нове пробне возачке дозволе (дупликат)*

330***

За захтев за замену стране возачке дозволе возачком дозволом Републике Србије*

330***

За захтев за издавање обавештења о стању броја казнених поена*

330***

За захтев за издавање међународне возачке дозволе*

330***

За захтев и пријаву возача у евиденцију*

890***

За издавање возачке дозволе**

1.310***

За издавање пробне возачке дозволе**

1.310***

За издавање нове возачке дозволе (дупликат)**

1.880***

За издавање нове пробне возачке дозволе (дупликат)**

1.880***

За замену стране возачке дозволе возачком дозволом Републике Србије**

10.610***

За издавање обавештења о стању броја казнених поена*

560***

За издавање међународне возачке дозволе*

   

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 86/2019

***Службени гласник РС, број 54/2023

620***

Тарифни број 41.*

За захтев за издавање нове саобраћајне дозволе, потврде о привременој регистрацији или регистрационе налепнице (дупликат)*

580**

За захтев за издавање картонских таблица за привремено означавање возила „Проба”*

330**

За захтев за добијање овлашћења за издавање картонских таблица за привремено означавање возила „Проба”*

330**

За захтев за добијање овлашћења за издавање регистрационе налепнице*

330**

За саобраћајну дозволу*

780**

За потврду о привременој регистрацији*

2.760**

За регистрациону налепницу за унутрашњу употребу*

240**

За регистрациону налепницу за спољашњу употребу*

240**

За регистарске таблице за тешке четвороцикле, путничка возила, аутобусе, тролејбусе и теретна возила (пар)*

1.310**

За регистарске таблице за возила којим се обавља ауто – такси превоз – са ознаком „TX” (пар)*

1.310**

За регистарске таблице за тешке четвороцикле, односно путничка возила по избору (пар)*

94.730**

За посебну задњу регистарску таблицу за тешке четвороцикле, односно путничка возила (комад)*

1.310**

За посебну задњу регистарску таблицу за тешке четвороцикле, односно путничка возила по избору (комад)*

94.730**

За регистарске таблице за мотоцикле и тешке трицикле (комад)*

920**

За регистарске таблице за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле (комад)*

920**

За регистарске таблице за мотокултиваторе (пар)*

670**

За регистарске таблице за тракторе и радне машине (пар)*

670**

За регистарске таблице за прикључна возила (комад)*

670**

За регистарске таблице за прикључно возило за трактор (комад)*

670**

За регистарске таблице за тешке четвороцикле, путничка возила, аутобусе и теретна возила дипломатско – конзуларних представништава и мисија страних држава и представништава међународних организација у Републици Србији и њиховог особља са ознаком „А” (пар)*

1.310**

За допунску елипсоидну регистарску таблицу за тешке четвороцикле, путничка возила, аутобусе и теретна возила дипломатско – конзуларних представништава и мисија страних држава и представништава међународних организација у Републици Србији и њиховог особља са ознаком „CMD”, „CD” и „CC” (комад)*

1.310**

1.310**

За регистарску таблицу за прикључна возила дипломатско – конзуларних представништава и мисије страних држава и представништава међународних организација у Републици Србији и њиховог особља са ознаком „А” (комад)*

920**

За регистарску таблицу за мопеде, лаке и тешке трицикле, лаке четвороцикле и мотоцикле дипломатско – конзуларних представништава и мисија страних држава и представништава међународних организација у Републици Србији и њиховог особља са ознаком „А” (комад)*

1.310**

За посебну задњу регистарску таблицу за тешке четвороцикле, односно путничка возила дипломатско – конзуларних представништава и мисија страних држава и представништава међународних организација у Републици Србији и њиховог особља са ознаком „А” (комад)*

1.310**

За регистарске таблице за привремено регистроване тешке четвороцикле, путничка возила, аутобусе, тролејбусе и теретна возила са ознаком „RP” (пар)*

920**

За регистарске таблице за привремено регистроване мопеде, лаке и тешке трицикле, лаке четвороцикле и мотоцикле са ознаком „RP” (комад)*

670**

За регистарске таблице за привремено регистровано прикључно возило са ознаком „RP” (комад)*

1.310**

За посебну задњу регистарску таблицу за привремено регистроване тешке четвороцикле, односно путничка возила са ознаком „RP” (комад)*

1.310**

За регистарске таблице за тешке четвороцикле, путничка возила, аутобусе и теретна возила који се одвозе из Републике Србије са ознаком „RPЕ” (пар)*

920**

За регистарске таблице за мопеде, лаке и тешке трицикле, лаке четвороцикле и мотоцикле који се одвозе из Републике Србије са ознаком „RPЕ” (комад)*

670**

За регистарску таблицу за прикључно возило које се одвози из Републике Србије са ознаком „RPЕ” (комад)*

1.310**

За посебну задњу регистарску таблицу за тешке четвороцикле, односно путничка возила која се одвозе из Републике Србије са ознаком „RPЕ” (комад)*

1.310**

За регистарске таблице за тешке четвороцикле, путничка возила, аутобусе, тролејбусе и теретна возила од историјског значаја (олдтајмери) – пар***

1.310***

За посебну задњу регистарску таблицу за тешке четвороцикле, односно путничка возила од историјског значаја (олдтајмери) – комад***

1.310***

За регистарске таблице за мотоцикле и тешке трицикле од историјског значаја (олдтајмери) – комад***

920***

За црвену регистарску таблицу за моторна возила која не испуњавају прописане услове у погледу димензија, односно чија је највећа дозвољена маса већа од дозвољене, односно чије осовинско оптерећење сопствене масе је веће од дозвољеног оптерећења (пар)*

670**

За црвену регистарску таблицу за прикључна возила која не испуњавају прописане услове у погледу димензија, односно чија је највећа дозвољена маса већа од дозвољене, односно чије осовинско оптерећење сопствене масе је веће од дозвољеног оптерећења (комад)*

1.550**

За картонске таблице за привремено означавање возила „Проба” (за употребу по једном дану)*

1.310**

За металне таблице којима се обавља пробна вожња, са роком важења од једне године (пар)*

1.140**

За металне таблице којима се обавља тестирање аутономног возила, са роком важења од једне године (пар)***

1.140***

За издавање таблица „L” за обуку мотоциклиста и тракториста (које се враћају након употребе по једном дану) комад*

490**

За решење по захтеву за добијање овлашћења за издавање картонских таблица за привремено означавање возила „Проба”*

7.240**

За решење по захтеву за добијање овлашћења за издавање регистрационе налепнице*

108.780**

НАПОМЕНА:*

За издавање дупликата саобраћајне дозволе, потврде о привременој регистрацији и регистрационе налепнице прописана такса увећава се за*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

***Службени гласник РС, број 92/2023

2.390**

Тарифни број 42.

Брисани су ранији ст. 1. и 2. (види члан 4. Закона - 83/2015-6)

 

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за издавање дозволе за обављање оспособљавања кандидата за возаче**

107.650***

За жалбу на решење о отклањању недостатака и привременој забрани обављања оспособљавања возача*

1.540***

За решење којим се утврђује да је правно лице коме је привремено забрањено обављање оспособљавања кандидата за возаче отклонило недостатак због којих му је забрана оспособљавања изречена*

 

НАПОМЕНА:**

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова приликом промене полигона, учионице, односно места извођења полигонске радње „заустављање и полазак возилом на путу са успоном”, плаћа се такса у износу од 50% од таксе прописане ставом 1. oвог тарифног броја.**

 

15.500***

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 83/2015

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 43.

Брисан je ранији став 1. (види члан 5. Закона - 83/2015-6)

 

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за давање овлашћења за вршење техничког прегледа возила**

123.050***

Брисани су ранији ст. 3. и 4. (види члан 5. Закона - 83/2015-6)

 

За решење по захтеву за издавање решења за утискивање идентификационе ознаке возила*

107.650***

За дозволу да се ванредни технички преглед возила које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности, изврши у другом привредном друштву овлашћеном за вршење техничког прегледа*

770***

 За жалбу против решења Агенције за безбедност саобраћаја*

1.540***

   

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 83/2015

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

 

Тарифни број 43а*

За решење које се доноси по захтеву, и то:*

1) за добијање овлашћења за обављање обуке лица за вршење послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања*

54.740***

2) за добијање овлашћења за обављање обуке лица за вршење послова физичко-техничке заштите, редарске службе, транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки*

67.760***

3) за добијање овлашћења за обављање обуке лица за вршење послова планирања, пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите, монтаже, пуштања у рад и одржавање система техничке заштите и обуке корисника*

54.740***

4) за добијање овлашћења из тач. 1) и 2) или из тач. 2) и 3) овог тарифног броја*

77.690***

5) за добијање овлашћења из тач. 1) и 3) овог тарифног броја*

65.050***

6) за добијање овлашћења из тач. 1)−3) овог тарифног броја*

89.650***

7) за промену података у издатом овлашћењу, које захтева спровођење поступка поновног утврђивања испуњености услова за издавање овлашћења*

12.930***

НАПОМЕНА:**

За поновно добијање овлашћења за обављање обуке лица за вршење послова приватног обезбеђења из тач. 1)–6) овог тарифног броја, након истека рока важења овлашћења, наплаћује се такса у висини од 30% таксе прописане тач. 1)–6) овог тарифног броја.**

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 144/2020

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 43б*

За решење које се доноси по захтеву, и то:*

 

1) за издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику за вршење послова приватног обезбеђења*

97.250***

2) за издавање лиценце физичком лицу за вршење послова приватног обезбеђења* или редарске службе**

3.250***

3) за промену података у издатом решењу из тачке 1) овог тарифног броја, која захтева поновно утврђивање испуњености услова за издавање решења***

12.930***

НАПОМЕНА:*

За поновно издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику из тачке 1) овог тарифног броја, након истека рока важења лиценце, плаћа се такса у износу од 35% од таксе прописане у тачки 1) овог тарифног броја.*

За поновно издавање лиценце физичком лицу из тачке 2) овог тарифног броја, након истека рока важења лиценце, плаћа се такса у износу од 50% од таксе прописане у тачки 2) овог тарифног броја.*

Такса за издавање лиценце физичком лицу обухвата трошкове вршења безбедносне провере.**

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 86/2019

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 43в*

За решење које се доноси по захтеву, и то:*

 

1) за издавање лиценце правном лицу за обављање детективске делатности*

64.840***

2) за издавање лиценце предузетнику за обављање детективске делатности*

32.410***

3) за издавање лиценце физичком лицу за вршење детективских послова*

3.250***

4) за промену података у издатом решењу из тач. 1) и 2) овог тарифног броја, које захтева поновно утврђивање испуњености услова за издавање решења**

12.930***

 

НАПОМЕНА:*

За поновно издавање лиценце правном лицу, односно предузетнику из тач. 1) и 2) овог тарифног броја, након истека рока важења лиценце, плаћа се такса у износу од 30% од таксе прописане у тач. 1) и 2) овог тарифног броја.*

За поновно издавање лиценце физичком лицу из тачке 3) овог тарифног броја, након истека рока важења лиценце, плаћа се такса у износу од 50% од таксе прописане у тачки 3) овог тарифног броја.*

Такса за издавање лиценце физичком лицу обухвата трошкове вршења безбедносне провере.**

 

   

*Службени гласник РС, број 83/2015 

**Службени гласник РС, број 86/2019

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 43г*

За пријаву за спровођење обуке и оспособљавања за вршење детективских послова*

32.570**

За пријаву за полагање стручног испита за детектива и издавање уверења о положеном стручном испиту*

9.780**

За поновно полагање стручног испита за детектива*

4.740**

За пријаву за полагање стручног испита за приватно обезбеђење и издавање уверења о положеном стручном испиту*

9.780**

За поновно полагање стручног испита за приватно обезбеђење*

4.740**

За пријаву за полагање стручног испита за редара и издавање уверења о положеном стручном испиту*

1.200**

За поновно полагање стручног испита за редара*

600**

За промену података у решењу које се доноси по захтеву за издавање лиценце које захтева поновно утврђивање испуњености услова за издавање решења*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

12.930**

Тарифни број 43д*

За издавање легитимације службеника приватног обезбеђења (ФТО)*

730**

За издавање детективске легитимације*

730**

За издавање дупликата лиценце, овлашћења и других аката по закону којим се уређује приватно обезбеђење и закону којим се уређује детективска делатност*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

610**

Тарифни број 43ђ*

За пријаву за полагање испита припадника добровољне ватрогасне јединице*

380*

 

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 44.

Брисан је ранији став 1. (види члан 20. Закона - 86/2019-11)

 

За решење по захтеву за одобрење за одржавање спортских и других приредби на путевима

8.130*

За решење по захтеву за одобрење за пробну вожњу

3.310*

За решење по захтеву за одобрење за тестирање аутономног возила**

3.310**

Брисан је ранији став 4. (види члан 20. Закона - 86/2019-11)

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

**Службени гласник РС, број 92/2023

 

Тарифни број 45.

За решење по захтеву за давање овлашћења за израду печата државних и других органа

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

9.910*

Тарифни број 46.

За решење из области заштите од пожара које се доноси, и то:

 

1) по захтеву за одобрење локација објеката

34.700***

2) по захтеву за одобрење - давање сагласности на инвестиционо-техничку документацију, односно на план заштите од пожара* за објекте бруто површине

 

(1) до 150 m2

14.200***

(2) преко 150 m2 до 1.000 m2

29.980***

(3) преко 1.000 m2 до 5.000 m2

59.940***

(4) преко 5.000 m2

113.590***

3) по захтеву за технички пријем објеката бруто површине

 

(1) до 150 m2

14.200***

(2) преко 150 m2 до 1.000 m2

29.980***

(3) преко 1.000 m2 до 5.000 m2

59.940***

(4) преко 5.000 m2

113.590***

4) по захтеву за давање сагласности на инвестиционо-техничку документацију, односно** технички пријем инсталација и уређаја

29.980***

5) по захтеву за бављење пословима производње експлозивних материја

1.008.170***

6) по захтеву за бављење пословима промета експлозивних материја, односно по захтеву за давање овлашћења правном лицу за израду главног пројекта заштите од пожара, односно по захтеву за давање овлашћења правном лицу за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара* **

694.150***

7) по захтеву за бављење пословима промета експлозивних материја за сопствене потребе

347.080***

За решење из области заштите од пожара које се доноси по захтеву за проширење обима издатог овлашћења правном лицу за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара*

26.700***

 

НАПОМЕНА:

 

Такса из овог тарифног броја прописана тач. 1), 2), 3) и 4) плаћа се и по часу и рачуна за сваки цео или започети радни час сваког инспектора који учествује у процесу рада по

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 144/2020

***Службени гласник РС, број 54/2023

2.990***

Тарифни број 46а**

Брисани су ранији ст. 1-6. (види члан 21. Закона - 86/2019-11)

 

За сагласност на План заштите од удеса привредних друштава и других правних лица*

15.500***

За захтев за издавање услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама**

39.670***

За захтев за издавање услова у погледу мера заштите од пожара за изградњу објеката за које је прописана обавеза давања сагласности на техничку документацију**

    

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 83/2015

***Службени гласник РС, број 54/2023

20.560***

Тарифни број 47.

За решење које се доноси по захтеву, и то:

 

1) брисана је (види члан 9. Закона - 83/2015-6)

 

2) за вршење организоване стручне наставе за полагање стручних испита у области заштите од пожара

33.030***

3) брисана је (види члан 9. Закона - 83/2015-6)

 

4) за одобрење вишекратне набавке експлозивних материја

11.570***

5) за одобрење појединачне набавке експлозивних материја

6.950***

6) за појединачни транспорт експлозивних материја**

6.950***

6а) за вишекратни транспорт експлозивних материја**

11.280***

7) за издавање овлашћења правном лицу за бављење пословима контролисања изведених стабилних инсталација намењених гашењу, односно за бављење пословима контролисања изведених стабилних инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара, односно за бављење пословима контролисања изведених стабилних инсталација за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, односно за бављење пословима контролисања изведених инсталација за одвођење дима и топлоте, односно за бављење пословима контролисања изведених инсталација у зонама опасности од експлозије, односно за бављење пословима контролисања изведених инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, односно за бављење пословима контролисања мобилних уређаја за гашење пожара, по сваком појединачном послу*

39.650***

8) за издавање сертификата за превоз опасних материја држављанину Републике Србије

1.320***

9) за издавање дупликата сертификата за превоз опасних материја

1.000***

10) за давање сагласности на програм основне обуке запослених из области заштите од пожара*

3.040***

11) за промену података у решењу из тачке 7) овог тарифног броја које захтева поновно утврђивање испуњености услова за издавање решења**

12.930***

Брисан је ранији став 2. (види члан 9. Закона - 83/2015-6)

 

За захтев за издавање лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара, односно лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара*

3.940***

За захтев за издавање дупликата лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара, односно лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара*

2.130***

За решење које се доноси по жалби на решење из става 1. овог тарифног броја

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 86/2019

***Службени гласник РС, број 54/2023

3.310***

Тарифни број 47а*

За решење о давању овлашћења за обављање послова заштите од експлозивних остатака рата (ЕОР)*

6.230**

За сагласност на процену ризика од катастрофа, односно на план заштите и спасавања*

15.570**

За решење о давању овлашћења привредном друштву и другом правном лицу за обављање послова израде процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања*

34.210**

За решење о давању овлашћења привредном друштву и другом правном лицу која израђују сопствене процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања за обављање послова израде процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања*

11.960**

За решење о давању овлашћења привредном друштву и другом правном лицу за израду плана заштите од удеса*

34.210**

За решење о давању овлашћења привредном друштву и другом правном лицу која израђују сопствени план заштите од удеса, за израду плана заштите од удеса*

11.960**

За решење о давању овлашћења привредном друштву и другом правном лицу за организовање и спровођење обуке за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања*

34.210**

За сагласност за пројектну документацију за изградњу система за јавно узбуњивање*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

15.110**

Тарифни број 47б*

За решење о давању овлашћења за обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима прве категорије угрожености од пожара*

59.820**

За решење о давању овлашћења за обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима друге и треће категорије угрожености од пожара*

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

35.890**

Тарифни број 48.

За уверење о подацима из казнене евиденције ради остваривања права грађана**

 

*Службени гласник РС, број 138/2022

**Службени гласник РС, број 54/2023

660*

Тарифни број 49.

За извод са подацима из казнене евиденције о физичком лицу, а по захтеву правног лица**

 

НАПОМЕНА:**

Tакса из овог тарифног броја плаћа се за свако појединачно физичко лице за које се издаје извод са подацима из казнене евиденције.**

 

*Службени гласник РС, број 62/2021

**Службени гласник РС, број 54/2023

490*

Тарифни број 49а*

За давање података физичким лицима из евиденције министарства надлежног за унутрашње послове*

600**

НАПОМЕНА:*

Такса из овог тарифног броја плаћа се по појединачном захтеву за давање, односно достављање података из евиденције министарства надлежног за унутрашње послове, осим за податке из тарифног бр. 48. и 49. овe тарифе.*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

IX. СПИСИ И РАДЊЕ У ЦАРИНСКОМ ПОСТУПКУ

Тарифни број 50.

Брисан је ранији став 1. (види члан 14. Закона - 113/2017-192)

За потврду која се издаје на захтев странке у вези са:

 

1) извршеним уплатама

6.600*

2) листама о неплаћеним рачунима (листа дуговања)

6.600*

3) подацима из области статистике (о увозу, извозу и сл.)

 

*Службени гласник РС, броj 54/2023

6.600*

Тарифни број 51.

Брисан је (види члан 26. Закона - 50/2011-7)

Тарифни број 52.

Брисан је (види члан 27. Закона - 50/2011-7)

Тарифни брoj 53.

Брисан је (види члан 28. Закона - 50/2011-7)

Тарифни брoj 54.

Брисан је (види члан 28. Закона - 50/2011-7)

Тарифни брoj 55.

Брисан је (види члан 28. Закона - 50/2011-7)

Тарифни број 56.

За решење по захтеву за утврђивање испуњености просторних и енергетских услова, услова заштите животне околине и других техничких услова, услова за рад царинске службе, као и услова у погледу спровођења мера царинског надзора, ради почетка рада слободне зоне

28.380*

За решење по захтеву за давање сагласности за одређивање подручја слободне зоне

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

28.380*

Тарифни број 57.

За раздужење АТА карнета (регулациона такса)

9.450**

 

НАПОМЕНА:

 

Сходно члану 11. Прилога А. Конвенције о привременом увозу, плаћа се такса за раздужење АТА карнета (регулациона такса) из овог тарифног броја. *

 

Такса из овог тарифног броја плаћа се, сходно члану 11. Прилога А, Конвенције о привременом увозу, у случају кад АТА карнет није прописно раздужен и кад се као доказ о извозу робе прихвате подаци о увозу или поновном увозу које су царински органи друге стране уговорнице унеле у АТА карнет, или потврду коју су издали царински органи на основу података из купона (ваучер) откинутог са карнета приликом увоза или поновног увоза на њихову територију, или на основу другог доказа којим се потврђује да се роба налази изван земље увоза (случајеви из члана 10. став 2. Прилога А. Конвенције о привременом увозу).*

 

*Службени гласник РС, број 138/2022

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 58.

За уверење (сертификат) да друмско моторно возило испуњава техничке услове да се може користити за превоз робе на основу карнета TIR

9.920*

За одобрење превознику да може да врши превоз робе под карнетом TIR

2.840*

За одобрење којим се одобрава контејнер за превоз робе под царинским обележјем, сходно одредбама Прилога 4. и 5. Конвенције о контејнерима

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

4.300*

Тарифни број 58а*

За излaзaк нa тeрeн, нa зaхтeв лицa, oвлaшћeнoг цaринскoг службeникa вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa или вaн мeстa, oднoснo прoстoриja и прoстoрa у кojимa цaрински oргaн рeдoвнo врши цaрински нaдзoр и кoнтрoлу или цaрињeњe рoбe, рaди спрoвoђeњa цaринских фoрмaлнoсти (зa свaки зaпoчeти чaс рaдa oвлaшћeнoг цaринскoг службeникa)*

1.460***

За давање сагласности за обављање граничне царинске контроле ван царинског подручја граничног прелаза изласком овлашћеног царинског службеника**

7.320***

Брисан је ранији став 3. (види члан 12. Закона - 138/2022-274)

 

За oргaнизoвaњe и пoлaгaњe, односно поновно полагање стручнoг испитa зa зaступaњe у цaринскoм пoступку*

37.700****

За oргaнизoвaњe и пoлaгaњe поправног стручног испита из једне или две области*

24.900****

За издaвaњe дoзвoлe зa цaринскo зaступaњe*

3.260***

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 144/2020

***Службени гласник РС, број 54/2023

****Службени гласник РС, број 92/2023

 

Тарифни број 59. 

Брисан је (види члан 29. Закона - 50/2011-7)

 

X. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА РАДОМ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕВИЗИЈУ И РЕВИЗОРА

Тарифни број 60.

За захтев за издавање дозволе за рад предузећа за ревизију

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

46.280*

Тарифни број 61.

За захтев за упис у Регистар предузећа за ревизију, и то за:

 

1) упис у Регистар предузећа за ревизију

4.830*

2) упис промена података у Регистру предузећа за ревизију

560*

3) брисање из Регистра предузећа за ревизију

2.370*

За издавање извода из Регистра предузећа за ревизију

1.440*

За копију сертификата за звање овлашћени ревизор, односно ревизор, издатог у складу са Законом о ревизији рачуноводствених извештаја ("Службени лист СРЈ", бр. 30/96, 74/99, 1/00 и 71/01)

1.440*

За уверење о положеним испитима за звање овлашћени ревизор, односно ревизор, издатог у складу са Законом о ревизији рачуноводствених извештаја ("Службени лист СРЈ", бр. 30/96, 74/99, 1/00 и 71/01)

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

1.440*

 

XА СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА ПРОЦЕНИТЕЉИМА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ*

Тарифни број 61а*

За захтев за полагање испита за стицање звања лиценцирани проценитељ*

19.870**

За захтев за издавање, односно обнављање лиценце*

7.090**

За захтев за статус акредитованих удружења, и то за:*

 

1) добијање статуса акредитованог удружења*

43.470**

2) годишње одржавање статуса акредитованог удружења*

20.490**

За захтев за упис у именик, и то за:*

 

1) упис у именик организатора стручне обуке*

43.470**

2) упис у именик организатора континуираног професионалног усавршавања*

43.470**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Брисан је назив главе XI. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА (види члан 17. Закона - 113/2017-192)

Тарифни број 62.

Брисан је (види члан 17. Закона - 113/2017-192)

Тарифни број 63.

Брисан је (види члан 17. Закона - 113/2017-192)

 

XII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Тарифни број 64.

За решење по захтеву за утврђивање ветеринарско – санитарних услова за увоз или провоз (транзит) пошиљака животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског порекла, јаја за приплод и репродуктивног материјала и пратећих предмета којима се може пренети заразна болест*

8.780***

За решење по захтеву за утврђивање ветеринарско – санитарних услова за привремени увоз или провоз (транзит) пошиљака животиња намењених за спортска такмичења, сајмове и изложбе (коњи, рибе и сл.)*

1.430***

Брисан је ранији став 3. (види члан 25. Закона - 86/2019-11)

 

Брисан је ранији став 4. (види члан 4. Закона - 93/2012-21)

 

Брисан је ранији став 5. (види члан 4. Закона - 93/2012-21)

 

Брисан је ранији став 5. (види члан 30. Закона - 50/2011-7)

 

Брисан је ранији став 6. (види члан 4. Закона - 93/2012-21)

 

Брисан је ранији став 4. (види члан 18. Закона - 113/2017-192)

 

За издавање ветеринарско – санитарних уверења (сертификата) при извозу пошиљака животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране, хране за животиње, споредних производа животињског порекла, јаја за приплод и репродуктивног материјала и пратећих предмета, као и за пољопривредне производе, којом се потврђује да пошиљка испуњава услове државе увознице да те пошиљке потичу из подручја која нису заражена заразним болестима животиња које би се односним производима могле пренети на друге животиње и људе, а за храну животињског порекла да је та храна безбедна за исхрану*

4.370***

За допуну постојећег решења по захтеву странке којим се утврђују ветеринарско – санитарни услови за увоз или провоз (транзит) пошиљака животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране, хране за животиње, споредних производа животињског порекла, јаја за приплод и репродуктивног материјала и других предмета којима се може преносити заразна болест*

7.650***

 

НАПОМЕНА:

 

Ако земља увозница захтева да робни узорак биља прати фитосертификат, за тај фитосертификат плаћа се такса у износу умањеном за 50% од таксе прописане ставом 4.** овог тарифног броја.

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 64а*

За преглед и узорковање у поступку контроле производње, унутрашњег промета и примене средстава за заштиту биља*

2.510***

За преглед и узорковање вагонских, камионских, контејнерских и бродских пошиљки до 10 тона, као и за авионске и денчане пошиљке до три колета у поступку контроле увоза, и то средстава за заштиту биља, активних супстанци, односно основних супстанци и претконцентрата за производњу средства за заштиту биља*

2.090***

За преглед, узорковање, испитивање, супер анализу узорака и потврдно испитивање узорака узетих у поступку контроле биља, биљних производа, прописаних објеката, земљишта, воде за наводњавање, хране и хране за животиње на остатке средстава за заштиту биља*

3.650***

За проверу испуњености услова ради издавања сертификата о поступању у складу са смерницама добре експерименталне праксе*

9.400***

За процену средства за заштиту биља ради регистрације*

27.760***

За процену средства за заштиту биља ради продужења важења рока регистрације*

42.750***

За процену средства за заштиту биља ради измене, односно допуне решења о регистрацији*

27.760***

За измену, односно допуну решења о регистрацији средства за заштиту биља, када измена нема утицаја на здравље људи и животну средину*

5.130***

За признавање регистрације*

163.840****

За процену ради примене средстава за заштиту биља за мале усеве и мање значајне намене*

27.760***

За процену средства за заштиту биља у поступку преиспитивања регистрације средства за заштиту биља*

13.420***

За процену средстава за заштиту биља ради издавања решења о дозволи за истраживање и развој*

6.320***

За процену података ради издавања решења о одобрењу ограничене и контролисане примене нерегистрованих средстава за заштиту биља или регистрованог средства за заштиту биља за примене које нису наведене у решењу о регистрацији*

21.320***

За проверу испуњености услова за издавање решења о одобрењу промета нарочито опасних средстава за заштиту биља*

9.800***

За проверу испуњености услова за издавање решења о одобрењу примене нарочито опасних средстава за заштиту биља*

9.800***

За проверу, преглед и узорковање средстава за заштиту биља којима је истекао рок употребе ради издавања решења о одобрењу њихове примене*

2.510***

НАПОМЕНА:*

Ако се преглед и узорковање одвијају државним празницима, током ноћи (од 22 часа до 6 часова идућег дана) и недељом, такса из ст. 1. и 2. овог тарифног броја увећава се 100%.*

Износ из става 2. овог тарифног броја се за сваку наредну тону или колето увећава по тони, односно колету за*

160***

Износ из става 5. овог тарифног броја увећава се зависно од врсте процене која се врши и од броја активних супстанци у средству које се региструје, и то:*

1)* за процену еквивалентности за сваки извор активне супстанце, процену физичких – хемијских особина и аналитичких метода, процену токсиколошких података и процену ефикасности и додатних података, увећава се по процени за****

47.850***

2) за процену изложености оператера, других присутних лица и пољопривредних радника, процену екотоксиколошких података, процену судбине и понашања у животној средини и процену остатака и изложености потрошача са једном активном супстанцом увећава се по процени за*

35.890***

3)* за процену токсиколошких података, процену изложености оператера, других присутних лица и пољопривредних радника, процену остатака и изложености потрошача, процену судбине и понашања у животној средини, процену екотоксиколошких података, за сваку наредну активну супстанцу, увећава се по процени за***

23.930***

4) брисана је (види члан 7. Закона - 92/2023-237)

5) за процену ефикасности и додатних података* сваки наредни усев** увећава се по процени за*

23.930***

Износ таксе из става 6. овог тарифног броја увећава се у зависности од врсте процене која се врши и од броја активних супстанци у средству које се региструје, и то:*

1) за процену физичких и хемијских особина и аналитичких метода, процену токсиколошких података, процену изложености оператера, других присутних лица и пољопривредних радника, процену остатака и изложености потрошача, процену судбине и понашања у животној средини, процену екотоксиколошких података, процену ефикасности и додатних података, са једном активном супстанцом увећава се по процени за*

23.930***

2) за процену физичких и хемијских особина и аналитичких метода, процену токсиколошких података, процену изложености оператера, других присутних лица и пољопривредних радника, процена остатака и изложености потрошача, процена судбине и понашања у животној средини, процена екотоксиколошких података,* *** за сваку наредну активну супстанцу увећава се по процени за*

11.960***

3) за процену ефикасности и додатних података за сваки наведени усев увећава се по процени за**

11.940***

Укупан износ таксе из става 6. овог тарифног броја зависи од врсте процена које су извршене за свако конкретно средство за заштиту биља.*

Износ таксе из става 7. овог тарифног броја увећава се у зависности од врсте процене која се врши:*

1) за процену физичких и хемијских особина и аналитичких метода, процена токсиколошких података, процена изложености оператера, других присутних лица и пољопривредних радника, процена остатака и изложености потрошача, процена судбине и понашања у животној средини, процена екотоксиколошких података, увећава се по процени за*

11.960***

2) за процену ефикасности и додатних података* за сваки наведени усев** увећава се за*

23.930***

Износ таксе из става 9. овог тарифног броја увећава се зависно од врсте процене којa се врши, и то:*

1) за процену екотоксиколошких података увећава се за*

11.960***

2) за процену ефикасности и додатних података увећава се за*

23.930***

Износ таксе из става 10. овог тарифног броја увећава се зависно од врсте процене којa се врши, и то:*

1) за процену остатака и изложености потрошача увећава се за*

11.960***

2) за процену ефикасности и додатних података увећава се за*

23.930***

Износ таксе из става 11. овог тарифног броја за једну активну супстанцу увећава се зависно од врсте процене која се врши, и то:*

1) за процену еквивалентности извора активне супстанце увећава се за*

47.850***

2) за процену токсиколошких података, односно за процену екотоксиколошких података увећава се по процени за*

11.960***

3) за процену усклађености са добром пољопривредном праксом увећава се за*

23.930***

За сваку наредну активну супстанцу у средству за заштиту биља износ таксе из става 11. овог тарифног броја увећава се за износ из става 9. тач. 1) и 2) ове напомене.*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 144/2020

***Службени гласник РС, број 54/2023

****Службени гласник РС, број 92/2023

Тарифни број 64б*

За проверу испуњености услова за упис у регистар:*

1) промета средстава за заштиту биља на мало*

4.660**

2) промета средстава за заштиту биља на велико*

5.850**

3) пружаоца саветодавних услуга у области средстава за заштиту биља*

6.250**

4) пружаоца оперативних услуга у области средстава за заштиту биља*

9.400**

За проверу испуњености услова за обављање послова периодичног прегледа уређаја за примену средстава за заштиту биља*

9.400**

За штампање маркица за обележавање уређаја за примену средстава за заштиту биља*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

70**

Тарифни број 64в*

За обуку и полагање стручних испита који се спроводе у области средстава за заштиту биља*

6.320**

За обуку и проверу знања ради издавања сертификата професионалног корисника који користи средства за заштиту биља*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

3.150**

Тарифни број 64г*

По захтеву за извршен фитосанитарни преглед пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката приликом увоза, извоза и реекспорта, и то за:*

1) проверу документације по пошиљци*

390**

2) проверу идентитета по пошиљци*

390**

3) проверу здравственог стања пошиљке биља, биљних производа и прописаних објеката у зависности од врсте пошиљке, и то:*

(1) за вaгoнскe и кaмиoнскe пoшиљкe и зa пoшиљкe у кoнтejнeримa дo 10 тoнa*

790**

(2) зa брoдскe пoшиљкe, по пошиљци тежине до 10 тона*

790**

(3) зa дeнчaнe и aвиoнскe пoшиљкe дo три кoлeтa*

790**

(4) зa пoштaнскe пoшиљкe дo 10 килoгрaмa*

390**

(5) зa пoшиљкe дo 10 килoгрaмa кoje путници и oсoбљe прeвoзних срeдстaвa нoсe сa сoбoм*

390**

(6) зa пoшиљкe дрвeтa (трупцe, рeзaну грaђу, jaмскo дрвo, рaзнe врстe прeрaђeвинa oд дрвeтa и сл.) до 11 метара кубних, односно до 11 прoстoрних мeтaра пoшиљкe цeлулoзнoг и oгрeвнoг дрвeтa по пошиљци*

790**

(7) зa прeглeд oстaткa тoвaрa биљнoг пoрeклa пoслe чишћeњa брoдa, oднoснo шлeпa, пo jeднoм брoду, oднoснo шлeпу*

790**

НАПОМЕНА:*

За фитосанитарне прегледе пошиљки приликом увоза, извоза и реекспорта плаћа се такса за проверу документације, проверу идентитета и проверу здравственог стања пошиљке.*

Такса из овог тарифног броја не садржи износ лабораторијског тестирања узорака биља, биљних производа и прописаних објеката.*

Када се у међународном промету фитосанитарни преглед обавља на месту утовара, висина таксе за извршени фитосанитарни преглед пошиљака у међународном промету увећава се за*

1.190**

Висинa таксе зa извршeни фитосанитарни прeглeд и кoнтрoлу сoртнoсти и квaлитeтa сeмeнa, рaсaдa и сaднoг мaтeриjaлa приликом увоза увeћaвa сe зa 100% oд висинe таксе утврђeнe у овом тарифном броју.*

Зa прaзну aмбaлaжу биљнoг пoрeклa кoja сe врaћa у Рeпублику Србиjу, a служилa je зa oтпрeмaњe пoшиљaкa биљa, плaћa сe 50% oд висинe таксе утврђeнe у овом тарифном броју.*

За фитосанитарни преглед амбалаже и робе приликом увоза и у међународном промету која не подлеже обавезном фитосанитарном прегледу плаћа се такса за фитосанитарни преглед пошиљака из овог тарифног броја.*

Зa извршeни фитосанитарни прeглeд пoшиљкe кoja сaдржи вeћи брoj врстa биљa такса сe плаћа прeмa врсти биљa кoja je нajвишe зaступљeнa у пoшиљци и висини таксе утврђеној за ту врсту биља, a зa oстaлe врстe биљa такса се увећава за свaку врсту, за највише до 20 врста приликом извоза, осим за мaлe пoштaнскe пoшиљкe из тачке 3) подтачка (7) овог тарифног броја*

390**

Висинa таксе зa фитосанитарни прeглeд пoшиљaкa кojи сe врши у тoку нoћи (од 22 часа до 6 часова идућег дана), нeдeљoм и у дaнe држaвних прaзникa увeћaвa сe зa 100% oд висинe таксе утврђене у овом тарифном броју.*

Зa свaки чaс чeкaњa фитoсaнитaрног инспeктoра због неблaгoврeмeне припрeме пoшиљака зa прeглeд приликом увоза и у међународном промету, након упућеног пoзива за прeглeд пoшиљке*

2.370**

Зa пoшиљкe нaмeњeнe пoтрeбaмa спeциjaлизoвaних oргaнизaциja Уjeдињeних нaциja, кao и пoтрeбaмa хумaнитaрних oргaнизaциja, такса зa прeглeд приликом увоза и у међународном промету нe нaплaћуje се.*

Зa вaгoнскe и кaмиoнскe пoшиљкe и зa пoшиљкe у кoнтejнeримa преко 10 тона, износ из тачке 3) подтачка (1) овог тарифног броја увећава се зa свaку слeдeћу тoну, oднoснo зaпoчeту тoну за*

70**

За бродске пошиљке преко 10 тона, износ из тачке 3) подтачка (2) овог тарифног броја увећава се по тони за*

70**

Зa дeнчaнe и aвиoнскe пoшиљкe преко три кoлeтa, износ из тачке 3) подтачка (3) овог тарифног броја увећава се по колету за*

70**

Зa пoштaнскe пoшиљкe преко 10 килoгрaмa, износ из тачке 3) подтачка (4) овог тарифног броја увећава се по килограму за*

70**

Зa пoшиљкe кoje путници и oсoбљe прeвoзних срeдстaвa нoсe сa сoбoм преко 10 килoгрaмa, износ из тачке 3) подтачка (5) овог тарифног броја увећава се за сваких започетих 10 килограма за*

70**

Зa пoшиљкe дрвeтa (трупцe, рeзaну грaђу, jaмскo дрвo, рaзнe врстe прeрaђeвинa oд дрвeтa и сл.) преко 11 метара кубних, односно преко 11 прoстoрних мeтaра пoшиљкe цeлулoзнoг и oгрeвнoг дрвeтa износ из тачке 3) подтачка (6) овог тарифног броја увећава се по кубном мeтру, oднoснo по прoстoрном мeтру пoшиљкe цeлулoзнoг и oгрeвнoг дрвeтa за*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

70**

Тарифни број 64д*

За издавање фитосертификата*

790**

За издавање фитосертификата за реекспорт*

790**

За издавање биљног пасоша*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

790**

Тарифни број 64ђ*

За извршен фитосанитарни преглед биља, биљних производа и прописаних објеката у производњи, доради, преради, складиштењу и промету ради издавања биљног пасоша*

3.150**

За извршене фитосанитарне прегледе ради уписа у фиторегистар*

3.150**

За утврђивање услова ради уписа у регистар пружалаца услуга*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

3.150**

Тарифни број 64е*

За дозволу за издавање биљног пасоша*

3.150**

За коришћење ознаке ISPM 15*

3.150**

За обуку у вези са издавањем биљног пасоша и издавање уверења о завршеној обуци за издавање биљног пасоша*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

6.710**

Тарифни број 64ж*

За поднету пријаву за здравствени преглед матичњака врба и топола и објеката за производњу селекционисаног, квалификованог и тестираног шумског семена за текућу годину, и то за:*

1) објекте удаљене до 100 km од Београда, односно за подручје АП Војводине од Новог Сада*

3.580***

2) објекте удаљене од 101 до 200 km од Београда, односно за подручје АП Војводине од Новог Сада*

4.780***

3) објекте удаљене* од 201 до 300** km од Београда, односно за подручје АП Војводине од Новог Сада*

5.970***

4) објекте удаљене преко 300 km од Београда, односно за подручје АП Војводине од Новог Сада**

7.160***

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 144/2020

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 64з*

За поднету пријаву за здравствени преглед објеката за производњу садног материјала шумског и украсног дрвећа и жбуња за текућу годину, и то за:*

1) објекте удаљене до 100 km од Београда, односно за подручје АП Војводине од Новог Сада*

11.960***

2) објекте удаљене од 101 до 200 km од Београда, односно за подручје АП Војводине од Новог Сада*

15.550***

3) објекте удаљене* од 201 до 300** km од Београда, односно за подручје АП Војводине од Новог Сада*

17.930***

4) објекте удаљене преко 300 km од Београда, односно за подручје АП Војводине од Новог Сада**

20.280***

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 144/2020

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 64и*

За извршене службене контроле хране биљног порекла, мешовите хране и хране за животиње биљног порекла при увозу, и то:*

1) за захтев за службену контролу пошиљке хране биљног порекла, мешовите хране и хране за животиње биљног порекла (преглед и узорковање пошиљке)*

1.800**

2) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за следеће групе производа: сенф; чоколадни производи, производи слични чоколади и крем производи са пиринчем; кикирики бутер; надев од мака; пшенични глутен; бомбонски производи (драже бомбоне са језгром лешника, цереалија, сувог грожђа); уљано семе (сунцокрета, уљане репице и лана) намењено за производњу уља; фини пекарски производи од кикирикија (укључујући снек производе); језгра кајсије, брескве, нектарине, шљиве; пињоли; семенке мака, сусама и бундеве; сирови кикирики са и без љуске; сирови пистаћи у љусци; уљано семе соје намењено за производњу уља; скроб од кромпира и његови производи; нискоалкохолна пића, осим пића са воћним соком од јабуке и крушке; воћни дестилати, осим воћних дестилата од јабуке и крушке; вишње у етанолу; рогач; намаз од леблебија – хумус*

11.940**

3) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за следеће групе производа: шећер за људску употребу, прашак за пециво и пудинг, пекарски квасац, етил алкохол, сирће, сирћетна киселина прехрамбеног квалитета; беланчевинасти производи од поврћа и њихове мешавине за прехрамбену индустрију*

6.380**

4) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за следеће групе производа: печурке и производи од печурака; маргарин и други масни намази; фини пекарски производи (укључујући снек производе) од кромпира и пиринча; чоколадни производи, производи слични чоколади и крем производи без додатака; млечна чоколада без пуњења; млечна чоколада са пуњењем, осим пуњења са персипан, марципан и нугат масом; брезина вода и јаворов сируп*

8.260**

5) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за следеће групе производа: резано воће и поврће; клице (спремне за конзумирање); мајонез и сродни производи; бамбусови изданци; беланчевинасти производи и њихове мешавине за прехрамбену индустрију, осим пшеничног глутена и беланчевина од поврћа; бомбоне са воћним пуњењем; остали бомбонски производи; алкохолна пића; прехрамбени и пољопривредни производи на другом месту непоменути*

13.130**

6) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета следећих група производа: сирово уље; освежавајућа безалкохолна пића; вино; јестиво кукурузно уље; заслађени кестен пиреи; воћни сокови, укључујући и реконституисане, осим непастеризованих воћних сокова спремних за конзумирање; воћни нектари и сродни производи, укључујући и реконституисане; воћни сокови у праху (дехидрирани воћни сокови); непастеризовани воћни сокови спремни за конзумирање; чоколадни производи, производи слични чоколади и крем производи са језграстим и орашастим плодовима, сувим воћем (осим сувог грожђа) и кикирикијем; млечна чоколада са пуњењем од персипан, марципан и нугат масе; пиринач, ољуштена зрна; воћна вина, осим вина од јабуке и крушке; шира; нискоалкохолна пића од јабуке и крушке; воћни дестилати од јабуке и крушке; супе, сосови, додаци јелима и сродни производи (запршка, смеше за прехрамбене производе и слични производи)*

14.930**

7) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета следећих група производа: фини пекарски производи (укључујући снек производе), осим оних од кукуруза, пиринча, кикирикија и кромпира; зачини; чоколадни производи, производи слични чоколади и крем производи са сувим грожђем; скроб и производи од скроба од пшенице и кукуруза; воћна вина од јабуке и крушке*

19.110**

8) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за групе производа: фини пекарски производи (укључујући снек производе) од кукуруза, храна за животиње биљног порекла*

23.270**

9) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за следеће групе производа: воће и поврће осим семенки мака, бундеве и сусама и рогача и без сировог кикирикија са и без љуске и пистаћа у љусци; пиво; сурогати кафе од житарица и екстрати сурогата кафе од житарица и њихови производи са и без додатног млека и шећера; жита непрерађена (житарице које нису биле подвргнуте никаквој механичкој ни топлотној обради осим сушења, чишћења и разврставања), осим пиринча; млински производи, укључујући производе од пиринча; пекарски производи, готови производи од жита (жита за доручак), теста и тестенине; хмељ и производи од хмеља; сирова кафа и сирова кафа без кофеина; производи од кафе са и без додатног млека и шећера (пржена кафа и екстракти кафе, капућино и остали производи); чај, биљни чај и њихови производи; полуготова јела и лист винове лозе у свим облицима; биљна влакна (инулинска и остала влакна); кора од поморанџе; зрна какаа; шећерна репа*

30.440**

10) за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета за групе производа: маслиново уље, јестиво и уље од комине маслине, јестиво; производи од воћа и поврћа, укључујући чипс од воћа и поврћа; воћни џемови; екстра џемови; желеи; екстра желеи; мармелада; пекмези; намази од воћа и поврћа; пасте од воћа и поврћа; термостабилни филови од воћа и поврћа за прехрамбену индустрију; производи од кокоса (кокосово брашно, кокосово млеко, кокосова вода, кокосов – палмин шећер, копра (oсушено језгро кокоса); производи од соје (смрзнуте махуне од соје, љуспице и комадићи соје, тофу, паста од соје, напици од соје)*

36.610**

11) за лабораторијско испитивање порекла етанола у ракијама воћа*

38.260**

НАПОМЕНА:*

Износ таксе из тачке 1) овог тарифног броја плаћа се за вагонске, камионске, контејнерске и авионске пошиљке до 20 тона, за бродске пошиљке до 100 тона и денчане пошиљке до пет колета, а за сваку наредну тону или колето износ се увећава по тони, односно колету, за 60 динара, а највише 4.000 динара.*

Ако се преглед и узорковање обавља у тoку нoћи (од 22 часа до 6 часова идућег дана), нeдeљoм и у дaнe држaвних прaзникa, износ таксе из тачке 1) овог тарифног броја се увећава 100%.*

 

*Службени гласник РС, број 144/2020

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 64ј*

За извршена лабораторијска испитивања Дирекције за националне референтне лабораторије:*

1) детекција и идентификација карантинских бактерија у меркантилном кромпиру (Ralstonia solanacearum и Clavibacter michiganenis subsp. sepedonicus)*

9.600*

2) детекција и идентификација карантинских бактерија у семенском кромпиру (Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganenis subsp. sepedonicus и Dickeya spp.)*

12.600*

3) детекција и идентификација појединачних сојева бактерија у производима биљног и животињског порекла (Xylella fastidiosa и Xylophilus ampelinus – винова лоза и остали регистровани домаћини; Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganenis subsp. sepedonicus и Dickeya spp – кромпир, Acidovorax Citrulli – семенски материјал) – Real Time PCR методом*

10.800*

4) детекција и идентификација појединачних сојева бактерија у производима биљног и животињског порекла – класична микробиолошка метода*

1.500*

5) детекција и индентификација вируса преносивих храном*

(1) Норовирус*

11.300*

(2) Вирус хепатитиса А*

7.100*

(3) Норовирус и вирус хепатитиса А (заједно)*

11.700*

6) детекција и идентификација Мonillinia fructicola у коштичавом воћу Real Time PCR методом*

10.800*

7) детекција и идентификација фитопатогених гљива – класична микробиолошка метода*

1.500*

8) испитивање клијавости семена*

2.400*

9) испитивање здравственог стања семена*

2.400*

10) испитивање чистоће семена*

1.800*

11) одређивање масе 1000 семена*

1.340*

12) испитивање садржаја влаге у семену*

1.800*

13) испитивање квалитета и здравственoг стања семена*

7.200*

14) одређивање садржаја хемијских параметара: млечне масти, протеина, лактозе монохидрата, суве материје и суве материје без млечне масти (мид-инфраред спектрометријом) – ПАКЕТ АНАЛИЗА 1 у сировом млеку*

100*

15) одређивање укупног броја бактерија проточном цитометријом у сировом млеку*

300*

16) одређивање соматских ћелија флуоро оптоелектронском методом у сировом млеку*

100*

17) одређивање садржаја хемијских параметара: млечне масти, протеина, лактозе монохидрата, суве материје, суве материје без млечне масти (мид-инфраред; спектрометријом), одређивање соматских ћелија флуоро оптоелектронском методом, одређивање укупног броја бактерија проточном цитометријом, у сировом млеку – ПАКЕТ АНАЛИЗА 2*

480*

18) одређивање садржаја афлатоксина М1 ЕЛИСА тестом у млеку (укључујући сирово)*

950*

19) стандардни дифузиони тест за детекцију антибиотика и сулфонамида, делвотест – квалитативно у млеку (укључујући сирово)*

120*

20) одређивање остатака пестицида применом гасне и течне хроматографије у храни и/или храни за животиње биљног порекла*

21.500*

21) одређивање остатака пестицида применом гасне и течне хроматографије у меду*

21.500*

22) одређивање садржаја олова (Pb) у храни и храни за животиње биљног порекла*

1.400*

23) одређивање садржаја кадмијума (Cd) у храни и храни за животиње биљног порекла*

1.400*

24) одређивање садржаја укупног арсена (As) у храни и храни за животиње биљног порекла*

1.400*

25) одређивање садржаја калаја (Sn) у храни и храни за животиње биљног порекла*

2.400*

*Службени гласник РС, број 92/2023

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одредбе члана 8. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", број 92/2023) којима је додат Тарифни број 64ј примењују се од 1. јануара 2024. године (види члан 31. Закона - 92/2023-237).

Тарифни број 65.*

За решење по захтеву о испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно општих и посебних услова у објектима у којима се обавља ветеринарска делатност*

11.950**

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 66.

За захтев за утврђивање испуњености услова за производњу рибе, оплођене икре и млађи за порибљавање, односно постојање објеката и опреме за производњу и обезбеђење стручног руковођења производњом

4.980*

Брисан је ранији став 2. (види члан 28. Закона - 86/2019-11)

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 67.

За решење по захтеву за утврђивање испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима, за:**

 

1) узгој и држање животиња (фарме)**

5.050***

2) клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење производа животињског порекла: **

 

(1) већег обима производње (индустријски)**

30.240***

(2) мањег обима производње (занатски)**

15.110***

(3) објекти (просторије) у домаћинству**

5.050***

3) продају животиња (сточне пијаце, откупна места и сабирни центри)**

30.240***

4) продају производа животињског порекла ван пословних просторија (зелене пијаце, вашари)**

30.240***

5) сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла**

15.110***

6) производњу и промет хране за животиње**

15.110***

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за обављање послова здравствене заштите животиња и ветеринарске делатности у ветеринарским станицама, ветеринарским амбулантама, ветеринарским клиникама, центрима за репродукцију и вештачко осемењавање и центрима за складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање*, лабораторијама**

15.040***

За решења о утврђивању испуњености услова ветеринарске станице за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, у складу са законом којим се уређује ветеринарство*

13.170***

За решења о утврђивању испуњености услова ветеринарске станице за обављање појединих стручних послова за потребе ветеринарске инспекције, у складу са законом којим се уређује добробит животиња*

13.170***

За издавање овлашћења лицима која обављају стручне послове ветеринарске инспекције, у складу са законом којим се уређује ветеринарство*

840***

За издавање овлашћења лицима која обављају поједине стручне послове за потребе ветеринарске инспекције, у складу са законом којим се уређује добробит животиња* 

840***

   

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 86/2019

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 68.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 69.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 70.

За решење по захтеву за давање сагласности за увоз, односно извоз лековитих супстанција и мешавина, лековитих супстанција (полупроизвода) за производњу готових лекова и медицинских средстава, за употребу у ветеринарству, односно заштити биља (фитомедицина)

9.020*

За потврду да се лекови не производе у Републици Србији

4.980*

За решење, односно мишљење о начину плаћања увоза лекова, медицинских средстава и медицинске опреме

2.650*

За решење по захтеву за давање сагласности за увоз фармацеутских сировина

7.780*

 

НАПОМЕНА:

 

За решење по захтеву за давање сагласности за увоз робних узорака из става 1. овог тарифног броја плаћа се такса у износу умањеном за 50% од прописане таксе.

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 71.

За решење из области ветеринарства и заштите биља, и то:

 

1) по захтеву за давање овлашћења за вршење лабораторијских, фармаколошко-токсиколошких и клиничких испитивања лекова за употребу у ветеринарству, односно заштити биља (фитомедицини)

17.850***

2) по захтеву за давање дозволе за производњу лекова за употребу у ветеринарској медицини *

30.080***

3) по захтеву за давање дозволе за промет на велико лекова који се користе у ветеринарској медицини

15.040***

4) по захтеву за утврђивање услова за обављање делатности ветеринарских апотека и упис у регистар правних лица и предузетника за обављање ветеринарске делатности**

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 144/2020

***Службени гласник РС, број 54/2023

15.040***

Тарифни број 72.

За решење у вези са органском производњом и органским производима, и то:

 

1) по захтеву за одобрење за примену материјала за репродукцију који није произведен методама органске производње

660*

2) по захтеву за продужење или скраћење прелазног периода за укључивање земљишне парцеле у органску пољопривреду

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

660*

Тарифни број 73.

За уверење (сертификат) о примени добре произвођачке праксе у производњи и контроли лекова за употребу у ветеринарству *

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 54/2023

9.000**

Тарифни број 74.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 75.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 76.

За захтев правног лица за давање овлашћења за вршење контроле квалитета одређених производа

7.520*

За решење по захтеву за давање овлашћења правном лицу за вршење контроле квалитета одређених производа

12.550*

За захтев привредног друштва, односно другог правног лица, за утврђивање испуњености услова у погледу техничке опремљености и кадровске оспособљености за издавање сертификата, односно ресертификата

9.450*

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова привредног друштва, односно другог правног лица у погледу техничке опремљености и кадровске оспособљености за издавање сертификата, односно ресертификата и одређивању броја кода

18.960*

За свако следеће решење из става 4. овог тарифног броја подносиоцу захтева коме је већ издато једно решење из става 4. овог тарифног броја

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

9.450*

Тарифни број 77.*

За решења по захтеву за одређивање карантина за увезене животиње, јаја за приплод и репродуктивни материјал*

5.050**

За измену, односно допуну решења о одређивању карантина за увезене животиње, јаја за приплод и репродуктивни материјал*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

930**

Тарифни број 78.

За захтев за утврђивање испуњености услова за обављање послова производње репродуктивног материјала шумског дрвећа

1.750*

За захтев за упис у Регистар полазног материјала за производњу репродуктивног материјала шумског дрвећа, матичњака, шумских расадника и расадника украсног дрвећа и жбуња

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

1.750*

Тарифни број 78а*

За контролу производње семена пољопривредног биља и здравствени преглед усева и објекта за производњу семена по захтеву, за сваки започети хектар, и то за:*

1) стрна жита*

860**

2) семенски кукуруз*

3.580**

3) семенски сунцокрет*

1.970**

4) шећерну репу*

4.520**

5) луцерку*

1.250**

6) соју, уљану репицу, грашaк, детелину и остало крмно биље*

1.000**

7) дуван, поврће, лековито и ароматично и остало биље*

2.880**

8) кромпир*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

8.610**

Тарифни број 78б*

По захтеву за издавање уверења о признавању семенског усева, за сваки започети хектар признатог семенског усева, и то за:*

1) стрна жита*

860**

2) семенски кукуруз*

3.580**

3) семенски сунцокрет*

1.970**

4) шећерну репу*

4.520**

5) луцерку*

1.250**

6) соју, уљану репицу, грашaк, детелину и остало крмно биље*

1.000**

7) дуван, поврће, лековито и ароматично и остало биље*

2.880**

8) кромпир*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

8.610**

Тарифни број 78в*

За подношење пријаве за производњу садног материјала воћака и винове лозе и здравствени преглед објекта за производњу садног материјала, и то за:*

1) воћне саднице*

290**

2) лозне калемове*

100**

3) подлоге (сејанце и младице)*

30**

4) матична стабла воћака*

530**

5) матична стабла чокота (за лозне подлоге и виоке)*

170**

6) матичне жбунове воћне вегетативне подлоге*

100**

7) матичне засаде купине, рибизле, боровнице, изданке леске и облачинске вишње*

2.150**

8) матичне засаде малине*

7.900**

9) матичне засаде јагоде*

5.920**

10) контејнерску производњу*

250**

НАПОМЕНА:*

Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени преглед објекта за производњу садног материјала воћних садница, подлога, лозних калемова и за контејнерску производњу, исказана је по свакој пријави и за количину до 1.000 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 0,1% по сваком комаду, у односу на износе из тач. 1)−3) и 10) овог тарифног броја.*

Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени преглед објекта за производњу садног материјала матичних стабала воћака исказана је по свакој пријави и за количину до 10 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 6,7% по сваком комаду, у односу на износ из тачке 4) овог тарифног броја.*

Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени преглед објекта за производњу садног материјала матичних стабала чокота (за лозне подлоге и виоке) и матичних жбунова (воћне вегетативне подлоге) исказана је по свакој пријави и за количину до 100 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 1% по сваком комаду, у односу на износ из тач. 5) и 6) овог тарифног броја.*

Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени преглед објекта за производњу садног материјала матичних засада купине, рибизле, боровнице, изданке леске и облачинске вишње, исказана је по свакој пријави за површину до 1 хектара, а за површину преко износ се увећава 25% за сваки започети хектар у односу на износ из тачке 7) овог тарифног броја.*

Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени преглед објекта за производњу садног материјала малине и јагоде, исказана је по захтеву за површину до 1 хектара, а за површину преко износ се увећава 10% за сваки започети хектар у односу на износе из тач. 8) и 9) овог тарифног броја.*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 78г*

По захтеву за издавање сертификата о производњи садног материјала воћака и винове лозе, и то за:*

1) воћне саднице*

860**

2) лозне калемове*

320**

3) подлоге (сејанице и младице)*

100**

4) матична стабла воћака*

1.610**

5) матична стабла чокота (за лозне подлоге и виоке)*

530**

6) матичне жбунове воћне вегетативне подлоге*

320**

7) матичне засаде купине, рибизле, боровнице, изданке леске и облачинске вишње*

6.460**

8) матичне засаде малине*

23.690**

9) матичне засаде јагоде*

17.760**

10) контејнерску производњу*

760**

НАПОМЕНА:*

Такса за издавање сертификата о производњи садног материјала воћних садница, подлога, лозних калемова и за контејнерску производњу, исказана је по сваком захтеву и за количину до 1.000 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 0,1% по сваком комаду, у односу на износе из тач. 1)−3) и 10) овог тарифног броја.*

Такса за издавање сертификата о производњи садног материјала матичних стабала воћака исказана је по сваком захтеву и за количину до 10 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 6,7% по сваком комаду, у односу на износ из тачке 4) овог тарифног броја.*

Такса за издавање сертификата о производњи садног материјала матичних стабала чокота (за лозне подлоге и виоке) и матичних жбунова (воћне вегетативне подлоге) исказана је по сваком захтеву и за количину до 100 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 1% по сваком комаду, у односу на износ из тач. 5) и 6) овог тарифног броја.*

Такса за издавање сертификата о производњи садног материјала матичних засада купине, рибизле, боровнице, изданке леске и облачинске вишње, исказана је по захтеву за површину до 1 хектара, а за површину преко износ се увећава 25% за сваки започети хектар у односу на износ из тачке 7) овог тарифног броја.*

Такса за издавање сертификата о производњи садног материјала малине и јагоде, исказана је по захтеву за површину до 1 хектара, а за површину преко износ се увећава 10% за сваки започети хектар у односу на износе из тач. 8) и 9) овог тарифног броја.*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 78д*

По захтеву за вршење контроле садног материјала ружа и здравствени преглед објекта за производњу садног материјала ружа, и то за:*

1) матичне жбунове ружа за производњу семена*

470**

2) садницe ружа*

140**

3) сејанице ружа*

30**

НАПОМЕНА:*

Такса по захтеву за вршење контроле производње и здравствени преглед објекта за производњу матичних жбунова ружа за производњу семена исказана је по сваком захтеву и за количину до 10 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 10% по сваком комаду, у односу на износ из тачке 1) овог тарифног броја.*

Такса по захтеву за вршење контроле производње и здравствени преглед објекта за производњу садница ружа и контролу производње сејанаца исказана је по сваком захтеву и за количину до 1.000 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 0,1% по сваком комаду, у односу на износ из тач. 2) и 3) овог тарифног броја.*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 78ђ*

По захтеву за издавање уверења о производњи репродукционог садног материјала ружа, и то за:*

1) матичне жбунове ружа за производњу семена*

960**

2) садницe ружа*

430**

3) сејанице ружа*

100**

НАПОМЕНА:*

Такса за издавање уверења о производњи репродукционог садног материјала матичних жбунова ружа за производњу семена исказана је по сваком захтеву и за количину до 10 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 10% по сваком комаду, у односу на износ из тачке 1) овог тарифног броја.*

Такса за издавање уверења о производњи репродукционог садног материјала садница ружа и сејанаца ружа исказана је по сваком захтеву и за количину до 1.000 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 0,1% по сваком комаду, у односу на износ из тач. 2) и 3) овог тарифног броја.*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

 

 

Тарифни број 78е*

За подношење пријаве за контролу производње семена и садног материјала шумског дрвећа по захтеву за један објекат за текућу годину, до 100 km удаљености од Београда или Новог Сада, и то за:*

1) матичне засаде врбе и тополе и шумско семе*

1.800**

2) садни материјал врбе и тополе*

11.960**

3) садни материјал осталог шумског дрвећа*

5.970**

НАПОМЕНА:*

Такса из овог тарифног броја увећава се за сваки објекат на удаљености већој од 100 km од Београда или Новог Сада за 5 динара по сваком километру.*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 78ж*

За разврставања средстава за исхрану биља у одређену врсту и тип у поступку уписа у регистар средстава за исхрану биља и обнову уписа у регистар средстава за исхрану биља*

23.800**

За измене и допуне решења о упису у регистар средстава за исхрану биља*

6.320**

За проверу испуњености услова за обављање промета средства за исхрану биља и оплемењивача земљишта:*

1) на мало*

4.270**

2) на велико*

5.060**

3) за увоз*

4.270**

За преглед и узорковања у поступку контроле производње, промета и примене средстава за исхрану биља*

2.510**

За преглед пошиљки средстава за исхрану биља и сировина за производњу средства за исхрану биља приликом увоза*

2.090**

НАПОМЕНА:*

Износи такси из овог тарифног броја су утврђени за вагонске, камионске, контејнерске и бродске пошиљке до 10 тона и за авионске и денчане пошиљке до три колета. За сваку наредну тону или колето додаје се износ од 60 динара по тони, односно колету.*

Укупан износ после обрачуна тонаже пошиљке се увећава 100% ако се преглед и узорковање одвијају државним празницима, током ноћи (од 22 часа до 6 часова идућег дана) и недељом.*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 78з*

За захтев за додељивање права оплемењивача биљне сорте*

8.380**

За захтев за упис преноса права у регистар пренесених права оплемењивача, односно за упис уговора о лиценци у регистар уговора о лиценци*

3.350**

За захтев за издавање обавезне лиценце*

5.970**

За захтев за продужење трајања обавезне лиценце*

5.970**

За захтев за оглашавање права оплемењивача ништавим*

5.970**

НАПОМЕНА:*

Ако је подносилац захтева за додељивање права оплемењивача биљне сорте, физичко лице, такса из овог тарифног броја, умањује се за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 79.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Tарифни број 80.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 81.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 82.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 83.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 84.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 85.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 86.

Брисан је (види члан 41. Закона - 50/2011-7)

Тарифни број 87.

Брисан је (види члан 42. Закона - 50/2011-7)

Тарифни број 88.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 89.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 90.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 91.

Брисан је (види члан 5. Закона - 93/2012-21)

Тарифни број 91а*

За сагласност по захтеву за промену намене шума и шумског земљишта ради изградње економских или стамбених објеката сопственика шума на површини до 10 ари* или промену намене шуме и шумског земљишта у својини сопственика у површини до 50 ари, које се у службеној евиденцији води као шума и шумско земљиште, а користи се за пољопривредну производњу**

3.550***

За сагласност по захтеву за промену намене шума и шумског земљишта ради изградње објекта за коришћење осталих обновљивих извора енергије малих капацитета (мале електране и други слични објекти, у смислу прописа којим се уређује област енергетике) и експлоатације минералних сировина, ако је површина шума и шумског земљишта за ове намене мања од 15 ha* 

8.290***

   

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 144/2020

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 91б*

За захтев за утврђивање висине накнаде за промену намене шуме и шумског земљишта**

8.980*

  

*Службени гласник РС, број 54/2023

**Службени гласник РС, број 92/2023

 

Тарифни број 91в

За захтев за одобрење сече стабала**

5.900*

  

*Службени гласник РС, број 54/2023

**Службени гласник РС, број 92/2023

 

Тарифни број 91г*

За захтев за давање сагласности на пројекат извођења радова који мењају водни режим у шуми*

5.900**

  

*Службени гласник РС, број 144/2020

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 91д*

За захтев за давање сагласности на санациони план*

20.070**

  

*Службени гласник РС, број 144/2020

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 91ђ*

За захтев за давање сагласности на Пројекат рекултивације*

18.900**

  

*Службени гласник РС, број 144/2020

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 91е*

За захтев за давање сагласности на плански документ газдовања шумама, и то:*

1) за захтев за давање сагласности на основу газдовања шумама*

47.240**

2) за захтев за давање сагласности на измену и допуну основе односно програма газдовања шума*

23.620**

3) за захтев за давање сагласности на Привремени програм газдовања шумама*

23.620**

  

 

*Службени гласник РС, број 144/2020

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 91ж*

За захтев за давање сагласности на планска документа у области ловства, и то:*

1) за давање претходне сагласности на ловну основу, програм газдовања за ограђени део ловишта и програм насељавања дивљачи*

28.340**

2) за давање претходне сагласности на измену и допуну (ревизију) ловне основе, програм газдовања за ограђени део ловишта и програм насељавања дивљачи*

18.300**

  

*Службени гласник РС, број 144/2020

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 91з*

За захтев за давање сагласности на акте корисника ловишта*

3.550**

 

*Службени гласник РС, број 144/2020

**Службени гласник РС, број 94/2023

 

Тарифни број 91и*

За издавање месечне и годишње ловне карте*

1.000*

*Службени гласник РС, број 92/2023

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одредбе члана 11. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", број 92/2023) којима је додат Тарифни број 91и примењују се од 1. јануара 2024. године (види члан 31. Закона - 92/2023-237).

 

XIII. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ И ПРИВРЕДЕ*

*Службени гласник РС, број 86/2019

Тарифни број 92.

За решење којим је дата претходна сагласност за уношење назива "Србија" у пословно име привредног субјекта

626.280*

 

НАПОМЕНА:

 

Такса из овог тарифног броја плаћа се пре уручења решења.

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 93.*

За решење по захтеву за дозволу за извоз робе*

15.220**

За решење по захтеву за извоз робе мале вредности до 200 EUR, у динарској противвредности за сопствене потребе*

1.850**

За решење по захтеву за дозволу за увоз робе*

15.220**

За решење по захтеву за увоз робе мале вредности до 200 EUR, у динарској противвредности за сопствене потребе*

1.850**

За решење по захтеву за доделу квоте за извоз робе*

15.220**

За решење по захтеву за доделу квоте за увоз робе*

15.220**

За потврду о крајњем кориснику при увозу робе (спортског и ловачког оружја, делова и муниције и репродукционог материјала за њихову производњу, експлозивних материјала и пиротехничких средстава)*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

9.500*

Тарифни број 94.*

За списе и радње који се врше у складу са прописима којима се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима, и то:*

 

1) за захтев за именовање тела за оцењивање усаглашености*

3.120**

2) за пријаву за овлашћивање тела за оцењивање усаглашености*

3.120**

3) за решење које се доноси по захтеву поднетом за именовање тела за оцењивање усаглашености*

14.910**

4) за решење које се доноси по пријави поднетој за овлашћивање тела за оцењивање усаглашености*

14.910**

5) за захтев за признавање важења иностране исправе о усаглашености у Републици Србији*

3.120**

6) за решење које се доноси по захтеву за признавање важења иностране исправе о усаглашености у Републици Србији*

29.800**

7) за извод из регистра иностраних исправа о усаглашености чије је важење признато у Републици Србији*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 54/2023

14.910**

Тарифни број 95.*

За списе и радње који се врше у складу са прописима којима се уређује метрологија, и то:*

1) за захтев за овлашћивање за обављање послова оверавања мерила*

3.580**

2) за решење које се доноси по захтеву за овлашћивање за обављање послова оверавања мерила*

17.930**

3) за коришћење капацитета дирекције надлежне за мере и драгоцене метале у вези са пословима оверавања од стране овлашћених тела годишње*

5.970**

4) за захтев за обнављање решења којим је привредни субјект и друго правно лице овлашћено за обављање послова оверавања мерила*

3.580**

5) за решење које се доноси по захтеву за обнављање решења којим је привредни субјект и друго правно лице овлашћено за обављање послова оверавања мерила*

5.970**

6) за захтев за измену решења за овлашћивање за обављање послова оверавања мерила*

3.580**

7) за решење о измени решења за овлашћивање за обављање послова оверавања мерила*

5.970**

8) за захтев за признавање еталона одређене величине за национални еталон те величине и именовање носиоца националног еталона*

3.580**

9) за одлуку која се доноси по захтеву за признавање еталона одређене величине за национални еталон те величине и именовање носиоца националног еталона*

17.930**

10) за полагање стручног испита за обављање послова оверавања мерила*

10.050**

11) за полагање стручног испита за обављање послова оверавања мерила – допунски и поновни испит*

6.580**

За спровођење оверавања мерила и друге радње које обавља дирекција надлежна за мере и драгоцене метале у складу са прописима којима се уређује метрологија, и то:*

1) за спровођење оверавања мерила дужине:*

(1) за мерила дужине опште намене:*

– мерни лењири, сложива мерила дужине, метри за текстил, мерне летве за мерење нивоа течности, односно празног простора у резервоарима*

470**

– мерне траке са или без виска*

960**

(2) за машине за мерење дужине жице и кабла*

1.430**

(3) за аутоматска мерила нивоа течности*

2.990**

2) За спровођење оверавања мерила запремине течности и гаса:*

(1) за мерила запремине течности:*

– угоститељске посуде и мерне боце (100 ком.)*

600**

– цистерне до 20 m3 запремине*

7.180**

– цистерне преко 20 m3 запремине*

9.580**

– резервоари до 5 m3 запремине*

11.960**

– резервоари од 6 m3 до 50 m3 запремине*

23.930**

– резервоари од 51 m3 до 100 m3 запремине*

47.850**

– резервоари од 101 m3 до 500 m3 запремине*

71.780**

– резервоари од 501 m3 до 1.000 m3 запремине*

107.660**

– резервоари преко 1.000 m3*

167.470**

– млекомери*

960**

– лактофризи*

3.580**

(2) за водомере за хладну воду*

– до 10 m3/h*

360**

– од 11 m3/h до 50 m3/h*

470**

– од 51 m3/h до 100 m3/h*

730**

– од 101 m3/h до 200 m3/h*

1.200**

– од 201 m3/h до 500 m3/h*

2.990**

– преко 500 m3/h*

4.190**

(3) за водомере за топлу воду*

– до 10 m3/h*

530**

– од 11 m3/h до 50 m3/h*

730**

– од 51 m3/h до 100 m3/h*

1.080**

– од 101 m3/h до 200 m3/h*

1.800**

– од 201 m3/h до 500 m3/h*

4.550**

– преко 500 m3/h*

6.340**

(4) за мерне системе за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода*

– уређаји за точење горива који није течни нафтни гас – справе, по точионом месту*

2.040**

– уређаји за точење течног нафтног гаса под притиском, по точионом месту*

5.740**

– мерни системи на цевоводима*

11.960**

– мерни системи за млеко*

9.580**

– мерни системи за пиво и друга пенушава пића*

9.580**

– мерни системи за утовар/истовар бродова и железничких и друмских цистерни*

17.930**

– мерни системи на друмским цистернама за течности ниске вискозности (мање од 20 mPa•s)*

9.580**

– мерни системи за допуну ваздухоплова горивом*

11.960**

– мерни системи за течне гасове под притиском мерене на температури једнакој или вишe од – 10 °C*

11.960**

– мерни системи који обично припадају класи 0,3 или 0,5, али се користе за течности: чија је температура нижа од – 10 °C или виша од 50 °C, чија је динамичка вискозност виша од 1.000 mPa•s и чији запремински максимални проток није већи од 20 l/h*

11.960**

– мерни системи за течни угљен-диоскид*

9.580**

– мерни системи за течне гасове под притиском мерене на температури нижој од – 10 °C (осим криогених течности)*

11.960**

– мерни системи за криогене течности (температуре ниже од – 153 °C)*

14.350**

– мерни системи за компримована гасовита горива за возила по точионом месту*

5.740**

(5) за мерила за континуирано и динамичко мерење количине течности које нису вода*

– проточна мерила запремине течности са посредним начином мерења*

10.160**

– проточна мерила запремине за разне течности са непосредним мерењем запремине*

9.580**

(6) мерни системи за статичко мерење количине течности које нису вода*

9.580**

(7) за гасомере*

– гасомери са меховима до 10 m3/h*

600**

– гасомери са меховима преко 10 m3/h*

1.200**

– гасомери са ротационим клиповима до G – 160*

2.390**

– гасомери са ротационим клиповима преко G – 160*

3.580**

– гасомери са турбином до G – 160*

2.390**

– гасомери са турбином од G – 250 до G – 650*

3.580**

– гасомери са турбином од G – 1.000 до G – 2.500*

5.970**

– гасомери са турбином од G – 4.000 до G – 6.500*

11.960**

– ултразвучни гасомери до 10 m3/h*

3.580**

– уређаји за конверзију запремине према температури*

1.200**

– уређаји за конверзију запремине према температури и притиску*

2.390**

(8) за мерне бленде*

9.580**

3) за спровођење оверавања мерила масе:*

(1) за тегове:*

– класе тачности М2*

140**

– класе тачности М1 до 50 kg*

220**

– класе тачности М1 преко 50 kg*

960**

– класе тачности F2*

430**

(2) за неаутоматске ваге:*

– класе тачности (I)*

2.880**

– класе тачности (II)*

2.040**

– класе тачности (III) и (IIII) до 20 kg*

1.310**

– класе тачности (III) и (IIII) од 21 kg до 500 kg*

2.040**

– класе тачности (III) и (IIII) од 501 kg до 5.000 kg*

4.070**

– класе тачности (III) и (IIII) од 5.001 kg до 20.000 kg*

6.930**

– класе тачности (III) и (IIII) од 20.001 kg до 50.000 kg*

10.280**

– класе тачности (III) и (IIII) преко 50.000 kg*

20.690**

(3) за аутоматске ваге*

– за појединачно мерење*

7.770**

– дозирне до 50 kg*

5.140**

– дозирне од 51 kg до 500 kg*

7.770**

– дозирне преко 500 kg*

10.760**

– са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења до 50 kg*

5.140**

– са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења од 51 kg до 500 kg*

7.770**

– са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења преко 500 kg*

10.760**

– са сабирањем континуираних резултата мерења (ваге на траци)*

12.680**

– за мерење масе шинских возила у покрету*

20.690**

– за мерење масе друмских возила у покрету*

20.690**

4) за спровођење оверавања мерила за мерење силе кочења код моторних возила*

7.180**

5) за спровођење оверавања мерила притиска:*

(1) манометри за мерење крвног притиска – механички*

730**

(2) манометри за мерење крвног притиска – електронски*

730**

(3) манометри за мерење притиска у пнеуматицима*

730**

6) за спровођење оверавања мерила густине *

(1) ареометри*

1.200**

(2) ареометри специјалне намене*

1.200**

(3) електронска мерила густине течности*

3.460**

7) за спровођење оверавања мерила концентрације (садржаја)*

(1) алкохолометри*

1.200**

(2) рефрактометри који се користе у промету роба и услуга*

4.070**

(3) етилометри*

780**

(4) анализатори издувних гасова*

1.550**

(5) влагомери за зрна житарица и семенке уљарица*

5.140**

(6) анализатори за мерење садржаја протеина у житу*

5.140**

8) за спровођење оверавања мерила температуре:*

(1) медицински термометри – стаклени*

300**

(2) медицински термометри – електрични*

470**

9) за спровођење оверавања мерила електричних величина:*

(1) струјни мерни трансформатори називни напон до 3,6 kV*

690**

(2) струјни мерни трансформатори називни напон преко 3,6 kV по опсегу*

1.920**

(3) напонски мерни трансформатори по опсегу*

1.920**

(4) индукциона бројила класе тачности А, 2 и 3 – монофазно бројило*

240**

(5) индукциона бројила класе тачности А, 2 и 3 – трофазно бројило*

360**

(6) индукциона бројила класе тачности B, 0,5 и 1 – трофазно бројило*

960**

(7) електронска бројила класе тачности A, 2 и 3 – монофазно бројило*

240**

(8) електронска бројила класе тачности A, 2 и 3 – трофазно бројило*

510**

(9) електронска бројила класе тачности B и 1 – монофазно бројило*

410**

(10) електронска бројила класе тачности B и 1 – трофазно бројило*

600**

(11) електронска бројила класе тачности C, 0,2 S и 0,5 S – монофазно бројило*

600**

(12) електронска бројила класе тачности C, 0,2 S и 0,5 S – трофазно бројило*

1.310**

(13) електронска бројила активне и реактивне електричне енергије у истом кућишту, и то активне електричне енергије класе тачности C, 0,2 S и 0,5 S и реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3*

2.390**

(14) електронска бројила активне и реактивне електричне енергије у истом кућишту, и то активне електричне енергије класе тачности B и 1 и реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3*

1.080**

(15) електронска бројила активне и реактивне електричне енергије у истом кућишту, и то активне електричне енергије класе тачности А и 2, и реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3*

600**

10) за спровођење оверавања мерила из области јонизујућих зрачења*

(1) дозиметри који се користе у функцији заштите здравља*

4.780**

(2) детектори јонизујућег зрачења који се користе у функцији заштите здравља и опште безбедности и заштите животне средине*

4.780**

11) за спровођење оверавања мерила из области фотометрије и радиометрије:*

(1) уређаји за проверу великог и обореног светала на возилу (реглоскопи)*

5.970**

(2) опaциметри*

5.970**

12) за спровођење оверавања мерила специјалних намена*

(1) таксиметри*

1.200**

(2) мерила брзине возила у саобраћају*

15.550**

(3) мерила топлотне енергије у комплету*

4.780**

(4) мерила топлотне енергије – комбиновано мерило – сензор протока*

2.390**

(5) мерила топлотне енергије – комбиновано мерило – рачунска јединица*

1.200**

(6) мерила топлотне енергије – комбиновано мерило – пар температурних сензора*

1.200**

За спровођење сертификовања референтних материјала – раствор етанола у води, у боцама запремине 1 l*

1.680**

За гласило дирекције надлежне за мере и драгоцене метале на годишњем нивоу*

5.970**

За гласило дирекције надлежне за мере и драгоцене метале по сваком броју*

2.010**

За жигове у облику налепнице по комаду*

140**

За коришћење жигова за овлашћена тела по комаду на годишњем нивоу*

5.970**

За спровођење: метролошке експертизе, испитивања и одобрења типа мерила, оцене усаглашености за мерила и неаутоматске ваге, испитивања, ванредна испитивања, односно оцена усаглашености претходно упакованих производа, ванредног прегледа мерила у употреби, оверавања на основу резултата из уверења о еталонирању издатих од стране акредитованих лабораторија, еталонирања, испитивање и спровођење међулабораторијских поређења, еталонирања референтних материјала, утврђивања испуњености услова произвођача мерила за оцењивање усаглашености са типом на основу обезбеђења квалитета процеса производње, утврђивања испуњености техничких и функцијских карактеристика фискалне касе, терминала за даљинско очитавање и софтверске апликације, оверавања других врста мерила која нису наведена у овом тарифном броју, дистрибуције времена, обука и пружања стручне помоћи, других послова из области метрологије, такса се плаћа по започетом пуном часу*

2.010**

НАПОМЕНА:*

Таксе из става 2. овог тарифног броја умањују се за:*

1) 20% ако се мерила оверавају статистичком методом, а серије нису мање од 200 комада;*

2) 30% ако се мерила оверавају статистичком методом, а серије су веће од 500 комада или ако је поступак оверавања аутоматизован.*

Такса из става 2. овог тарифног броја се може умањити само по једном основу.*

Таксе из става 2. овог тарифног броја увећавају се:*

1) 100% ако подносилац захтева тражи да дирекција надлежна за мере и драгоцене метале изда уверење о оверавању мерила са резултатима мерења или са подацима које он назначи;*

2) за време чекања државног службеника дирекције надлежне за мере и драгоцене метале ако подносилац захтева за оверавање мерила није припремио мерило за оверавање, односно није обезбедио потребан број радника или опрему за оверавање, а државни службеник дирекције изађе по позиву на место оверавања мерила, по сату чекања

2.010**

3) ако је укупна накнада за спровођење послова оверавања мерила мања од 500 динара, а оверавање мерила се обавља у службеним просторијама дирекције надлежне за мере и драгоцене метале, такса се плаћа у износу од*

600**

4) ако је укупна накнада за спровођење послова оверавања мерила мања од 1.680 динара, а оверавање се врши ван службених просторија дирекције надлежне за мере и драгоцене метале, у седишту дирекције надлежне за мере и драгоцене метале, односно у седишту подручне јединице дирекције надлежне за мере и драгоцене метале, такса се плаћа у износу од*

2.010**

5) ако је укупна накнада за спровођење послова оверавања мерила мања од 5.000 динара, а оверавање мерила се обавља ван службених просторија дирекције надлежне за мере и драгоцене метале, ван седишта дирекције надлежне за мере и драгоцене метале, односно ван седишта подручне јединице дирекције надлежне за мере и драгоцене метале, такса се плаћа у износу од*

5.970**

6) 50% износа таксе за оверавање мерила која имају периодично оверавање у случају првог оверавања;*

7) 100% ако се при поновном оверавању мерила утврди да је истекао рок важности жига, односно уверења о оверавању мерила, или је жиг уклоњен без знања дирекције;*

8) 2.800 динара за уверење о оверавању мерила које се оверава, а за које метролошким упутством или уверењем о одобрењу типа није прописано обавезно издавање уверења.*

Ако се послови оверавања мерила, метролошке експертизе, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и мерних боца и други послови које обавља дирекција врше ван седишта дирекције, односно ван седишта подручне јединице дирекције, такса за спровођење тих послова повећава се за износ средстава за покриће трошкова превоза и дневница на службеном путовању, у складу са прописом којим се уређује накнада трошкова државних службеника за време службеног путовања.*

Подносиоци захтева са седиштем у иностранству, таксе из овог тарифног броја плаћају у еврима, у висини динарске противвредности обрачунате по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.*

У случају да је коначни износ таксе већи од процењеног, подносилац захтева дужан је да разлику уплати у року од седам дана од дана завршетка посла.*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 96.

За захтев за сертификовање* да се производ може посебно означити називом "производ старог заната", односно "производ уметничког заната", односно "производ домаће радиности" и стилизованом ознаком отворене шаке

480**

За сертификат* по захтеву предузетника из става 1. овог тарифног броја

4.710**

За сертификат* по захтеву правног лица из става 1. овог тарифног броја

 

*Службени гласник РС, број 138/2022

**Службени гласник РС, број 54/2023

9.450**

Тарифни број 97.

За решење по захтеву за одобрење плаћања односно наплате у роби односно услугама (компензациони послови са иностранством)*

13.310**

За акт о ослобађању од царине по основу улога страног лица

13.250**

Брисани су ранији ст. 3-13. (види члан 35. Закона - 86/2019-11)

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 98.*

За упис у регистар лица која могу да обављају послове спољне трговине у области наоружања и војне опреме*

22.820**

За дозволу за обављање спољне трговине контролисаном робом (наоружања, војне опреме и робе двоструке намене) – за правно лице и предузетника*

15.220**

За издавање међународног увозног сертификата, сертификата крајњег корисника и других сертификата који прате спољну трговину контролисаном робом*

9.500**

За потврду о издатим дозволама за обављање спољне трговине контролисаном робом (наоружања, војне опреме и робе двоструке намене)*

5.970**

За измену и допуну решења за упис у регистар лица која могу да обављају послове спољне трговине у области наоружања и војне опреме*

5.970**

За мишљење о идентификацији робе – потреби контроле спољне трговине – за правно лице и предузетника*

9.450**

За мишљење о идентификацији робе – потреби контроле спољне трговине – за физичко лице*

1.830**

За дозволу за обављање спољне трговине контролисаном робом (наоружање, војна опрема и роба двоструке намене) – за физичка лица*

1.830**

За извод из регистра лица овлашћених за обављање послова спољне трговине у области наоружања и војне опреме*

5.970**

За потврду о упису у регистар лица овлашћених за обављање послова спољне трговине у области наоружања и војне опреме*

5.970**

За решење о сагласности за извоз технологије*

14.610**

За решење о опозиву тајности података из дозволе*

5.970**

За решење о измени дозволе*

5.970**

За издавање дупликата или преписа дозволе, решења или сертификата*

5.970**

За издавање дозволе за извоз и увоз робе која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање*

14.610**

За издавање потврде и других сертификата по основу уредбе о извозу и увозу робе која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

5.970**

Тарифни број 99.

За захтев за покретање поступка за испитивање постојања дампинга

56.820*

За захтев за преиспитивање потребе да се продужи примена антидампиншке дажбине

37.890*

За захтев за покретање поступка за испитивање постојања субвенција које подлежу компензаторним мерама

56.820*

За захтев за преиспитивање потребе да се продужи примена компензаторне дажбине

37.890*

За захтев за покретање поступка за испитивање постојања прекомерног увоза

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

56.820*

Тарифни број 100.

За решење, односно саопштење о хомологацији, односно за додељивање (проширење), повлачење, одбијање, односно престанак серијске производње

2.840*

За исправу о хомологацији

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

2.840*

Тарифни број 101.

За захтев за издавање потврде о техничким условима које испуњава возило за међународни јавни превоз у друмском саобраћају

2.840*

За потврду у вези испуњености услова прописаних нормом "EURO 3"

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

2.840*

Тарифни број 102.*

 За пријаву за акредитацију*

1.540**

 За пријаву за промену обима акредитације*

1.540**

 За пријаву за обнављање акредитације*

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 54/2023

1.540**

Тарифни број 103.  

Брисан је (види члан 47. Закона - 50/2011-7)

Тарифни број 104.*

За списе и радње који се врше у складу са прописима којима се уређује област предмета од драгоцених метала:*

1) за утврђивање испуњености услова за доношење решења о знаку произвођача и решења о знаку увозника, односно заступника*

8.610**

2) за решење о знаку произвођача предмета од драгоцених метала и решења о знаку увозника, односно заступника*

1.800**

3) за утврђивање испуњености услова за доношење решења о испитивању и жигосању предмета од драгоцених метала у пословним просторијама произвођача или увозника*

14.350**

4) за решење по захтеву за утврђивање да ли су испуњени услови за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала у радним просторијама подносиоца захтева*

1.800**

5) за испитивање и жигосање предмета од злата:*

(1) за сваки појединачни предмет масе мање од 5 g*

60**

(2) за сваки појединачни предмет масе од 5 g и преко 5 g за сваки грам масе*

10**

6) за испитивање и жигосање предмета од сребра*

(1) за сваки појединачни предмет масе мање од 5 g*

10**

(2) за сваки појединачни предмет масе од 5 g до 15 g*

20**

(3) за сваки појединачни предмет масе од 15 g и преко 15 g за сваки грам масе*

10**

7) за испитивање и жигосање предмета од платине*

(1) за сваки појединачни предмет масе мање од 5 g*

90**

(2) за сваки појединачни предмет масе од 5 g и преко 5 g за сваки грам масе*

20**

8) за испитивање и жигосање предмета од паладијума*

(1) за сваки појединачни предмет масе мање од 5 g*

90**

(2) за сваки појединачни предмет масе од 5 g и преко 5 g за сваки грам масе*

20**

9) XRF испитивање састава и финоће, за сваки појединачни предмет, односно узорак, без обзира на масу*

410**

10) за означавање предмета међународним жигом*

120**

11) за означавање предмета другим додатним ознакама*

20**

12) за слику државних жигова за означавање степена финоће предмета од драгоцених метала*

2.010**

13) за издавање уверења о потврђивању степена финоће*

1.430**

14) за вршење квантитативне хемијске анализе злата, вршење квантитативне хемијске анализе сребра, вршење квантитативне хемијске анализе платине, вршење квантитативне хемијске анализе паладијума, испитивање предмета чија финоћа не испуњава ни најнижу прописану финоћу, као и за испитивање предмета од недрагоцених метала, испитивање предмета чија финоћа не одговара ознаци финоће којом је тај предмет означен, вештачење ради утврђивања финоће предмета од драгоцених метала која се може потврдити одговарајућим жигосањeм, односно да ли је произведен у Републици Србији и уколико јесте утврђивање произвођача, издавање извештаја о испитивању, по започетом часу*

2.010**

НАПОМЕНА:*

Такса из овог тарифног броја за спровођење испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала умањује се за:*

1) 20% ако се предмети испитују и жигошу у пословним просторијама произвођача или увозника;*

2) 10% ако се испитивање врши применом методе узимања узорка, и то за предмете од драгоцених метала из исте серије која није мања од 200 комада;*

3) 10% ако произвођач предмета обезбеди помоћно особље за жигосање испитаних предмета од драгоцених метала.*

Такса из овог тарифног броја се може умањити само по једном основу.*

Такса за спровођење испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала увећава се:*

1) за 100% за предмете за које је приликом вршења надзора наложено отклањање неправилности;*

2) за 50% за предмете за које се издаје уверење о потврђивању степена финоће;*

3) ако запослени у дирекцији надлежној за мере и драгоцене метале који обавља испитивање и жигосање проведе у чекању да се предмет, односно материјал или опрема за испитивање и жигосање припреме, а испитивање и жигосање се обавља у пословним просторијама произвођача или увозника, по њиховом позиву, такса из овог тарифног броја се увећава по броју часова чекања за*

2.010**

4) ако је укупна накнада за спровођење послова испитивања и жигосања мања од 500 динара, а обавља се у службеним просторијама дирекције надлежне за мере и драгоцене метале, такса се плаћа у износу од*

600**

Уколико се послови у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала врше ван службених просторија дирекције надлежне за мере и драгоцене метале такса се повећава за износ средстава за покриће трошкова превоза и дневница на службеном путовању, у складу са прописом којим се уређује накнада трошкова државних службеника.*

Ако је предмет израђен од делова различитих драгоцених метала, такса за спровођење испитивања и жигосања тог предмета се плаћа према његовој укупној маси у складу са ставом 1. тач. 5)−8) овог тарифног броја, и то за предмет од драгоценог метала чија је маса највише заступљена.*

Ако је у предмет од драгоценог метала уграђен део од драгог камена, бисера или другог материјала који није метал, такса за спровођење испитивања и жигосања тог предмета плаћа се према његовој укупној маси.*

Сваки започети грам масе сваког предмета сматра се као цео грам.*

Подносиоци захтева са седиштем у иностранству, таксе из овог тарифног броја плаћају у еврима, у висини динарске противвредности обрачунате по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.*

 

*Службени гласник РС, број 86/2019

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

XIV. СПИСИ И РАДЊЕ У ВЕЗИ СА ПРАВИМА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Тарифни број 105.

За захтев носиоца права интелектуалне својине за заштиту права, и то:

 

1) појединачан - ако се односи на једну одређену пошиљку, односно количину робе

3.720*

2) општи - ако се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду до годину дана

6.480*

3) општи - ако се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду дужем од годину дана

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

12.830*

Тарифни број 106.

За решење по захтеву за заштиту права интелектуалне својине, и то:

 

1) за решење којим се одлучује о појединачном захтеву који се односи на једну одређену пошиљку, односно количину робе

3.720*

2) за решење којим се одлучује о општем захтеву, који се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду до годину дана

6.480*

3) за решење којим се одлучује о општем захтеву, који се односи на све количине одређене врсте робе у предложеном временском периоду дужем од годину дана

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

12.830*

Тарифни број 107.

За пријаву за признање патента, и то:

 

1) до десет патентних захтева

9.450****

2) за сваки следећи патентни захтев преко десет патентних захтева

920****

За пријаву за признање малог патента

9.450****

За међународну пријаву патента, и то:

 

1) до десет патентних захтева

9.450****

2) за сваки следећи патентни захтев преко десет патентних захтева

920****

За достављање примерака међународне пријаве патента међународном бироу и надлежном органу за међународни решерш од стране Завода за интелектуалну својину

9.450****

За достављање међународне пријаве патента међународном бироу као заводу примаоцу

4.710****

За захтев за упис европског патента у регистар патената*****

8.570****

За захтев за признање сертификата о додатној заштити**

43.470****

За пријаву за заштиту топографије полупроводничког производа**

9.450****

За пријаву за признање права на дизајн, и то:

 

1) ако пријава садржи један дизајн

7.570****

2) ако пријава садржи два или више дизајна, за други и сваки следећи дизајн

5.690****

За пријаву за признање жига, и то:

 

1) до три класе међународне класификације роба и услуга

18.960****

2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга

3.800****

3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким решењем

3.800****

За пријаву за признање колективног жига, односно жига гаранције, и то:

 

1) до три класе међународне класификације роба и услуга

37.890****

2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга

5.690****

3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким решењем

5.690****

За захтев за међународно регистровање жига, дизајна, односно имена порекла

9.450****

За пријаву за регистровање имена порекла, односно географске ознаке

9.450****

За пријаву за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно пријаве за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке

18.960****

 

НАПОМЕНА:

 

Такса из ст. 1. и 2. овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 20% од таксе прописане овим тарифним бројем, ако подносилац пријаве уз пријаву поднесе превод назива проналаска и апстракта на енглеском језику.

 

Такса из става 3. овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50% у односу на таксу прописану овим тарифним бројем, ако је међународна пријава патента поднета у накнадном року од 30 дана по истеку рока за улазак у националну фазу испитивања пријаве.

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента*, односно међународне пријаве патента*****, односно топографије*  **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја умањена, односно увећана, у складу са ст. 1. и 2. ове напомене, плаћа се у износу умањеном за 50%.*

За пријаву за признање патента и пријаву за признање малог патента из ст. 1. и 2. овог тарифног броја, поднету електронским путем, плаћа се такса у износу умањеном за 50% од прописане таксе.***

Ако подносилац пријаве из става 1. ове напомене уз пријаву поднесе превод назива проналаска и апстракта на енглеском језику електронским путем, такса из става 1. ове напомене умањује се за 50%.***

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента физичко лице, и пријаву поднесе електронским путем, такса из става 3. ове напомене умањује се за 50%.***

За пријаву за признање права на дизајн, пријаву за признање жига и пријаву за признање колективног жига, односно жига гаранције из ст.*** 9−11.***** овог тарифног броја, поднете електронским путем, плаћа се такса у износу умањеном за 25% од прописане таксе.***

Ако је подносилац пријаве за признање права на дизајн физичко лице, и пријаву поднесе електронским путем, такса из става 3. ове напомене умањује се за 25%.***

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 86/2019

****Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 108.

За захтев за раздвајање пријаве за признање жига

2.840****

За издвојену пријаву за признање жига, односно издвојене пријаве за признање жига, за сваку појединачну пријаву, и то:

 

1) до три класе међународне класификације роба и услуга

18.960****

2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга

3.800****

3) за фигуративни елемент или вербални знак са графичким решењем

3.800****

За захтев за раздвајање вишеструке пријаве дизајна на више појединачних, односно вишеструких пријава дизајна, за сваку појединачну, односно вишеструку пријаву

2.840****

За издвојену појединачну, односно вишеструку пријаву дизајна, односно издвојене појединачне, односно вишеструке пријаве дизајна, за сваку пријаву

2.840****

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање права на дизајн физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50% од одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем.*За случајеве електронског подношења захтева, такса из става 1. овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 15%.***

За случајеве електронског подношења захтева, такса из става 2. овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 25%.**

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 144/2020

***Службени гласник РС, број 62/2021

****Службени гласник РС, број 54/2023

 

 

Тарифни број 109.

За резултат испитивања подносилаца пријаве за признање патента, захтева за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента, малог патента, сертификата о додатној заштити**, топографије, жига, колективног жига, жига гаранције, права на дизајн, међународне пријаве патента, међународне пријаве жига, пријаве за депоновање и евиденцију ауторских дела и** предмета сродних права, пријаве за регистровање имена порекла односно географске ознаке, пријаве за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно пријаве за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке, провизорног одбијања међународне регистрације жига

920***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије*  **, односно права на дизајн*, односно пријаве за уношење у евиденцију и депоновање ауторског дела или предмета сродног права**, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 110.

За захтев за израду извештаја о претраживању стања технике у поступку по пријави патента ако не постоји извештај о међународном претраживању, односно извештај о претходном међународном претраживању**

18.960***

За захтев за суштинско испитивање пријаве за признање патента, односно испитивање признатог малог патента**

9.450***

За захтев за суштинско испитивање међународне пријаве за признавање патента који се подноси у накнадном року, поред таксе из става 2. овог тарифног броја

5.690***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50% од одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 111.

За одржавање права из пријаве за признање патента, односно за одржавање патента, плаћа се годишња такса, и то за:

 

1) трећу годину, рачунајући од дана подношења пријаве

13.250***

2) четврту годину, рачунајући од дана подношења пријаве

16.090***

3) пету годину, рачунајући од дана подношења пријаве

18.960***

4) шесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве

22.710***

5) седму годину, рачунајући од дана подношења пријаве

26.480***

6) осму годину, рачунајући од дана подношења пријаве

30.290***

7) девету годину, рачунајући од дана подношења пријаве

34.090***

8) десету годину, рачунајући од дана подношења пријаве

37.890***

9) једанаесту годину, рачунајући од дана подношења пријавe**

45.500***

10) дванаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

53.070***

11) тринаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

60.660***

12) четрнаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

68.210***

13) петнаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

75.780***

14) шеснаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

83.380***

15) седамнаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

90.950***

16) осамнаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

98.530***

17) деветнаесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

106.100***

18) двадесету годину, рачунајући од дана подношења пријаве**

113.670***

 

НАПОМЕНА:

 

За одржавање права из допунске пријаве патента, односно из допунског патента, годишња такса из става 1. овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 30% од таксе прописане овим тарифним бројем.

 

Годишња такса за одржавање права из пријаве за признање патента, односно за одржавање патента, уплаћује се до почетка године за коју се уплаћује такса, а најраније три месеца пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период.

 

Годишња такса која се не уплати у року из става 2. ове напомене, може се уплатити у року од шест месеци од почетка године за коју се уплаћује, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем.

 

Ако се допунски патент прогласи основним патентом, од наредне године у односу на годину у којој је проглашен основним патентом, плаћа се такса из овог тарифног броја прописана за основни патент.

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента физичко лице, такса из овог тарифног броја, умањена, односно увећана у складу са ст. 1. и 3. ове напомене, плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 112.

За одржавање малог патента плаћа се годишња такса, и то за:

 

1) трећу годину, рачунајући од дана подношења пријаве

13.250**

2) четврту годину рачунајући од дана подношења пријаве

16.090**

3) пету годину, рачунајући од дана подношења пријаве

18.960**

4) шесту годину, рачунајући од дана подношења пријаве

22.710**

5) седму годину, рачунајући од дана подношења пријаве

26.480**

6) осму годину, рачунајући од дана подношења пријаве

26.480**

7) девету годину, рачунајући до дана подношења пријаве

26.480**

8) десету годину, рачунајући од дана подношења пријаве

26.480**

 

НАПОМЕНА:

 

Годишња такса за одржавање права из пријаве за признање малог патента, односно за одржавање малог патента уплаћује се до почетка године за коју се уплаћује такса, а најраније три месеца пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период.

 

Годишња такса која се не уплати до почетка године из става 1. ове напомене, може се уплатити у року од шест месеци од почетка године за коју се уплаћује, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем.

 

Ако је подносилац пријаве за признање малог патента физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50% од одговарајуће таксе прописане овим тарифним бројем.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 113.*

За одржавање сертификата о додатној заштити плаћа се годишња такса, и то за:*

1) прву годину, рачунајући од дана истека законског трајања патента*

111.760**

2) другу годину, рачунајући од дана истека законског трајања патента*

136.610**

3) трећу годину, рачунајући од дана истека законског трајања патента*

161.450**

4) четврту годину, рачунајући од дана истека законског трајања патента*

186.300**

5) пету годину, рачунајући од дана истека законског трајања патента*

211.130**

НАПОМЕНА:*

Годишња такса за одржавање права сертификата о додатној заштити уплаћује се до почетка године за коју се уплаћује такса, а најраније три месеца пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период.*

Годишња такса која се не уплати у року из става 1. ове напомене, може се уплатити у року од шест месеци од почетка године за коју се уплаћује, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 114.

За регистрацију топографије полупроводничког производа**

18.960***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање топографије* полупроводничког производа* **физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 115.

За стицање, односно одржавање важења индустријског** дизајна за период од пет година, и то за:

 

1) први дизајн

18.960***

2) други и сваки следећи дизајн из серије

13.250***

За одржавање важења индустријског** дизајна за период од шесте до двадесетпете године плаћа се петогодишња** такса, и то за:

 

1) први дизајн

11.360***

2) други и сваки следећи дизајн

7.570***

 

НАПОМЕНА:

 

Такса за одржавање права из овог тарифног броја уплаћује се до почетка године за коју се уплаћује такса, а најраније шест месеци пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период.

Такса која се не уплати до почетка године из става 1. ове напомене, може се уплатити у року од шест месеци од почетка године за коју се уплаћује такса, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем.

Ако је подносилац пријаве за признање права на дизајн физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 116.

За стицање, односно продужење важења жига, за период од десет година, и то:

 

1) до три класе међународне класификације роба и услуга

37.890*

2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга

5.690*

3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким решењем

5.690*

За стицање, односно продужење важења колективног жига, односно жига гаранције, за период од десет година, и то:

 

1) до три класе међународне класификације роба и услуга

47.350*

2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга

5.690*

3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким решењем

 

5.690*

За стицање, односно продужење права овлашћеног корисника ознаке географског порекла, и то:

 

1) за период од три године од дана уписа признатог статуса овлашћеног корисника имена порекла у регистар овлашћених корисника имена порекла, односно уписа овлашћеног корисника географске ознаке у регистар овлашћених корисника географске ознаке

18.960*

2) за свако продужење права коришћења имена порекла, односно географске ознаке

18.960*

 

НАПОМЕНА:

 

Такса за продужење права из овог тарифног броја уплаћује се до почетка године у којој започиње наредни период заштите, а најраније шест месеци пре истека времена до кога је уплаћена такса за претходни период.

Такса која се не уплати до почетка године из става 1. ове напомене може се уплатити у накнадном року од шест месеци од почетка године у којој започиње наредни период заштите, а плаћа се у износу увећаном за 50% од таксе прописане овим тарифним бројем.

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 117.

За захтев за раздвајање жига

2.840**

За издвојени жиг, односно за издвојене жигове, за сваки жиг, и то:

 

1) до три класе међународне класификације роба и услуга1) до три класе међународне класификације роба и услуга

37.890**

2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга2) за сваку следећу класу преко три класе међународне класификације роба и услуга

5.690**

3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким решењем3) за фигуративни елемент или вербални жиг са графичким решењем

НАПОМЕНА:*

За случајеве електронског подношења захтева, такса из става 1. овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 15%.*

 

*Службени гласник РС, број 144/2020

**Службени гласник РС, број 54/2023

5.690**

Тарифни број 118.

За упис у регистар заступника, који се врши у складу са законом којим се уређују патенти, и то за:

 

1) правно лице

37.890**

2) физичко лице

18.960**

За обнову уписа у регистар заступника, која се врши у складу са законом којим се уређују патенти, плаћа се годишња такса, и то за:

 

1) правно лице

18.960**

2) физичко лице

9.450**

За полагање стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, индустријског дизајна и географских ознака порекла*

12.410**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 119.

За потврде, изводе из регистара и уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција

1.910***

За препис решења код органа надлежног за послове интелектуалне својине

1.910***

За уверење о међународно регистрованим жиговима, односно дизајну, о којима се води службена евиденција код органа надлежног за послове интелектуалне својине

4.710***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије*  **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 120.

За уверење о праву првенства за пријаву индустријске својине, и то за:

 

1) прво уверење до десет страна

2.270***

2) свако следеће уверење истом подносиоцу захтева до десет страна

560***

3) сваку следећу страну преко десете стране

30***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије* **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

  Тарифни број 121.

За захтев за повраћај у пређашње стање у поступку пред органом надлежним за послове интелектуалне својине

4.710***

За предлог за поновно успостављање права из пријаве патента односно малог патента или патента, односно малог патента**

4.720***

За захтев за наставак поступка по пријави патента**

4.720***

За захтев за обнову права првенства, односно за исправљање или допуну права првенства** у поступку по међународним пријавама патената

3.800***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије*  **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 122.

За захтев за продужење рока пред органом надлежним за послове интелектуалне својине, и то за:

 

1) први захтев до 30 дана

1.910***

2) сваки следећи захтев за сваки започети месец продужења рока

2.840***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије* **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 123.

За исправу о признатом праву индустријске својине

3.800***

За дупликат исправе о признатом праву интелектуалне својине

1.910***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије* **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 124.

За захтев за престанак жига због некоришћења

37.890***

За предлог за оглашавање ништавим решења о признавању патента, односно малог патента, односно решења о упису проширеног европског патента, односно европског патента у регистар патената, односно сертификата о додатној заштити** у регистар патената, односно жига, односно међународно регистрованог жига

37.890***

За предлог за оглашавање ништавим решења о регистрованом имену порекла, односно географске ознаке порекла, односно о признавању статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно о признању статуса овлашћеног корисника географске ознаке порекла

37.890***

За предлог за поништај права на топографију

37.890***

За предлог за оглашавање ништавим решења о признању права на дизајн, и то:

 

1) решења којим је признат један дизајн

37.890***

2) решења којим је (на основу вишеструке пријаве) признато два или више дизајна, поред таксе из тачке 1) овог става, за други и сваки следећи дизајн

3.800***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац* предлога за оглашавање ништавим патента, односно малог патента, односно топографије**, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 125.

За решење по захтеву за упис преноса права или лиценце, односно залоге или других права* патента, односно малог патента, односно топографије, односно права из пријаве за признање патента, малог патента или топографије*

5.690***

За решење по захтеву за упис преноса права, односно лиценце, односно залоге, односно франшизе или других права жига, односно права из пријаве за признање жига, односно дизајна, и то:

 

1) ако се захтев односи на један жиг, односно пријаву, односно дизајн

5.690***

2) ако се захтев односи на више жигова, односно на више пријава за признање жига, односно дизајна, по сваком жигу, односно пријави, односно дизајну

НАПОМЕНА:**

За случајеве електронског подношења захтева и електронског издавања акта надлежног органа, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 15%.**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 144/2020

***Службени гласник РС, број 54/2023

3.800***

Тарифни број 126.

За решење по захтеву за упис промене пријављених или признатих права интелектуалне својине, ако овим законом није друкчије прописано

2.840****

Ако се захтев за доношење решења из става 1. овог тарифног броја односи на више жигова, односно на више пријава за признање жига, односно дизајна, по сваком жигу, односно пријави, односно дизајну

1.910****

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије* **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

За случајеве електронског подношења захтева и електронског издавања акта надлежног органа, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 15%.***

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 144/2020

****Службени гласник РС, број 54/2023s

 

Тарифни број 126а*

За захтев за исправку грешке у решењима, односно закључцима донетим у поступку за признање патента, малог патента и топографије полупроводничког производа*

1.240**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 127.

За резултат испитивања у поступку одржавања у важности патента, односно малог патента, односно жига, односно дизајна

920***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије* **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 128.

За захтев за објављивање пријаве патента пре истека рока од 18 месеци од дана подношења пријаве

9.450***

За захтев да се пријава жига, односно дизајна, односно пријава за регистровање имена порекла, односно географске ознаке, односно за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла, односно за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке, узме у поступак преко реда

9.450***

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента, односно малог патента, односно топографије* **, односно права на дизајн, физичко лице, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 113/2017

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 129.

За захтев да се пријава за признање патента претвори у пријаву за признање малог патента или обрнуто

3.800*

За захтев да се пријава за признање патента, односно малог патента, претвори у пријаву за признање дизајна или обрнуто

3.800*

За захтев да се пријава имена порекла претвори у пријаву географске ознаке или обрнуто

3.800*

За захтев да се пријава за признање статуса овлашћеног корисника имена порекла претвори у пријаву за признање статуса овлашћеног корисника географске ознаке или обрнуто

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

3.800*

Тарифни број 130.

За захтев за прекид поступка због решавања претходног питања по захтеву за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента, за сваку започету годину прекида

9.450*

Годишња такса за сваку следећу започету годину прекида поступка због решавања претходног питања по захтеву за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента

1.520*

За захтев за наставак поступка прекинутог због решавања претходног питања по захтеву за проширење дејства европске пријаве патента и европског патента

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

1.520*

Тарифни број 131.

За захтев за издавање дозволе* за обављање делатности колективног остваривања ауторског и сродних права

151.470**

За захтев за* обнову дозволе из става 1. овог тарифног броја

151.470**

За захтев за давање сагласности на предлог тарифе накнада које предлажу организације за колективно остваривање ауторског и сродних права*

49.150**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 132.

За захтев да допунска пријава за признање патента, односно допунски патент, постане основна пријава за признање патента, односно основни патент

3.800**

За захтев да се допунска пријава за признање патента, односно допунски патент, веже за нову основну пријаву за признање патента, односно за нови основни патент

3.800**

 

НАПОМЕНА:*

 

Ако је подносилац пријаве за признање патента физичко лице, такса из овог тарифног броја, плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 54/2009

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 133.

За захтев за давање принудне лиценце

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

28.380*

Тарифни број 134.

За уношење у евиденцију и депоновање примерка ауторског дела, односно предмета сродног права

9.450**

   

НАПОМЕНА:
 
Ако је подносилац пријаве за уношење у евиденцију и депоновање ауторског дела и предмета сродног права, физичко лице, такса из овог тарифног броја, плаћа се у износу умањеном за 50%.*

 

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 134a*

За објаву података о признатом патенту или малом патенту*

460**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 134б*

За штампање патентног списа, носилац патента, односно малог патента, по страни патентног списа*

250***

За израду патентног списа у електронској форми**

7.310***

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 62/2021

***Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 134в*

За извештај о претраживању патентне документације, на основу библиографских података:*

1) за претраживање по имену или називу подносиоца пријаве патента или проналазача у расположивим националним и међународним базама патентних докумената, и то:*

(1) са навођењем библиографских података до десет патентних докумената*

2.470**

(2) са навођењем библиографских података преко десет патентних докумената, за сваки следећи документ*

160**

2) за претраживање по броју патентног документа (аналог) или приоритетним подацима у расположивим националним и међународним базама патентних докумената*

3.050**

3) за одређивање правног статуса у патентном фонду Републике Србије на основу PC/YУ броја патентног документа*

550**

НАПОМЕНА:*

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 134г*

За претраживање патентне документације у расположивим националним и међународним базама патентних докумената, на усмени или писмени захтев, које врши стручњак Завода за интелектуалну својину у присуству странке*

4.980**

НАПОМЕНА:*

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 134д*

За израду извештаја о претраживању патентне документације на основу описа техничког решења и других података, по једном техничком решењу, и то:*

1) ако у захтеву није наведен носилац права*

19.270**

2) ако је у захтеву наведен носилац права*

12.780**

НАПОМЕНА:*

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023 

Тарифни број 134ђ*

За израду извештаја о претраживању патентне документације ради оцене новости техничког решења које се врши у расположивим националним и међународним базама патентних докумената и доступној непатентној литератури, а на основу захтева који садржи опис техничког решења и патентне захтеве*

15.400**

НАПОМЕНА:*

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 134е*

За израду извештаја о патентабилности техничког решења, а на основу захтева који садржи детаљан опис техничког решења и патентне захтеве*

21.860**

НАПОМЕНА:*

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 134ж*

За израду извештаја о претраживању у погледу патентне заштите у Републици Србији, и то:*

1) на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака) када није наведен носилац права*

19.980**

2) на основу описа техничког решења и других података (нпр. класификационих ознака) када је наведен носилац права*

11.430**

3) на основу хемијског и/или генеричког назива активне супстанце производа/лека ако није наведен носилац права*

24.470**

4) на основу хемијског и/или генеричког назива активне супстанце производа/лека ако је наведен носилац права*

14.170**

НАПОМЕНА:*

Ако се захтева прекоредно претраживање, такса из овог тарифног броја плаћа се у износу увећаном за 50%.*

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 64/2023

Тарифни број 134з*

За израду нестандардног извештаја о претраживању патентне документације на основу конкретног писаног захтева странке, за прва два сата претраживања*

2.470**

За израду нестандардног извештаја о претраживању патентне документације на основу конкретног писаног захтева странке, за трећи и сваки наредни сат претраживања*

620**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 134и*

За штампање патентног списа или другог документа или информације из неке од база података којима располаже Завод за интелектуалну својину, по страни*

30**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 134ј*

За израду копије списа предмета или другог штампаног документа из документације Завода за интелектуалну својину, по страни*

10**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 134к*

За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен као жиг:*

1) ако списак производа и услуга обухвата до три класе међународне класификације роба и услуга*

2.470**

2) ако списак роба и услуга обухвата више од три класе међународне класификације роба и услуга, за четврту и сваку следећу класу*

370**

За извештај да ли је за територију Републике Србије неки знак заштићен или пријављен као ознака географског порекла*

2.470**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 134л*

За извештај да ли је за територију Републике Србије неки облик тела, слика или цртеж, заштићен или пријављен као дизајн *

3.730**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 134љ*

За извештај да ли је за територију Републике Србије на име одређеног лица (предузетника, привредног друштва или другог правног лица) заштићен или пријављен жиг, дизајн или ознака географског порекла*

3.730**

 

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

Тарифни број 134м*

За приговор на пријаву жига*

22.130*

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

 

XV. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЈЕ, РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Тарифни број 135.

За захтев за увид у катастар истражних права и експлоатационих поља, односно књигу исправа и евиденцију предузећа којима је дато одобрење за експлоатацију

5.720*6

За захтев за утврђивање и оверу резерви минералних сировина

71.150*6

За решење из области геологије и рударства, које се доноси на основу захтева:

 

1) за одобрење за истраживање

75.160*6

1а) за одобрење за геолошка истраживања за добијање природних грађевинских материјала***

23.720*6

1б) за одобрење за задржавање права на истражни простор***

23.720*6

1в) за одобрење по анексу пројекта за геолошка истраживања***

23.720*6

1г) за престанак важења одобрења за истраживање***

5.930*6

1д) за одобрење за истраживање геотермалних ресурса****

39.470*6

1ђ) за одобрење за инжењерскогеолошка – геотехничка истраживања****

39.470*6

2) за продужетак истражног права

25.030*6

3) за издавање одобрења за експлоатацију неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала/проширење граница одобреног експлоатационог поља*****

136.340*6

3а) за издавање одобрења за експлоатационо поље/проширење експлоатационог поља*****

131.210*6

3б) брисана је (види члан 16. Закона - 138/2022-274)

 

3в) за продужење рока важења одобрења за експлоатацију неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала***

71.100*6

3г) за издавање одобрења за експлоатацију минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала***

47.430*6

3д) брисана је (види члан 16. Закона - 138/2022-274)

 

4) за ручно испирање племенитих метала и сакупљање других минерала са површине земље*****

8.990*6

4а) брисана је (види члан 16. Закона - 138/2022-274)

 

5) за издавање одобрења за извођење рударских радова и/или изградњу рударских објеката*****

113.590*6

5а) за извођење рударских радова по рударском пројекту на истраживању чврстих минералних сировина*

74.300*6

5б) за продужење рока важења одобрења за извођење рударских радова и/или изградњу рударских објеката*****

86.060*6

5в) брисана је (види члан 23. Закона - 144/2020-5)

 

5г) брисана је (види члан 16. Закона - 138/2022-274)

 

5д) брисана је (види члан 16. Закона - 138/2022-274)

 

5ђ) брисана је (види члан 16. Закона - 138/2022-274)

 

6) брисана је (види члан 16. Закона - 138/2022-274)

 

7) за одобрење употребе рударског објекта, односно употребну дозволу

100.190*6

7а) за издавање одобрења за пробни рад рударских објеката****

45.100*6

8) за утврђивање испуњености услова за обављање послова одржавања ** унутрашњих гасних инсталација

19.820*6

9) брисана је (види члан 16. Закона - 138/2022-274)

 

10) за издавање лиценце за извођење рударских радова и за вршење стручног надзора над рударским радовима

302.930*6

11) за издавање лиценце за пројектовање рударских пројеката

151.470*6

12) за издавање лиценце за вршење техничке контроле рударских пројеката и објеката

151.470*6

13) брисана је (види члан 16. Закона - 138/2022-274)

 

14) за издавање одобрења за пренос одобрења на основу којих се врши експлоатација (одобрење за експлоатационо поље, одобрење за експлоатацију неметаличних сировина за грађевинске материјале, одобрење за извођење рударских радова и изградњу рударских објеката, одобрење за употребу и коришћење рударских објеката, одобрење за управљање рударским отпадом)*****

59.810*6

14а)-14в) брисане су (види члан 12. Закона - 92/2023-237)

15) за издавање одобрења за пренос одобрења за истраживање минералних сировина*****

59.810*6

15а) за издавање одобрења за пренос одобрења за истраживање подземних вода и геотермалних ресурса*****

39.870*6

16) за издавање одобрења за пренос одобрења за задржавање права на истражни простор***

59.281*6

17) за издавање одобрења за пренос потврде о резервама минералних сировина и ресурса и/или других геолошких ресурса*****

59.810*6

18) за измену решења на захтев странке*7

19.100*7

   

НАПОМЕНА:*

Ако се поднесе захтев за смањење експлоатационог поља дефинисаног одобрењем за експлоатацију неметаличних минералних сировина за добијање грађевинских материјала плаћа се такса у износу од 50% од таксе прописане у ставу 3. тачка 3) овог тарифног броја, а у случају смањења експлоатационог поља дефинисаног одобрењем за експлоатационо поље плаћа се такса у износу од 50% од таксе прописане у ставу 3. тачка 3а) овог тарифног броја.*****

 

   

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 61/2017

***Службени гласник РС, број 113/2017

****Службени гласник РС, број 144/2020

*****Службени гласник РС, број 138/2022

*6Службени гласник РС, број 54/2023

*7Службени гласник РС, број 92/2023

 

 

Тарифни број 135а*

За захтев за издавање одобрења за детаљна истраживања подземних вода, и то:*

1) обичне воде:*

(1) до 5 l/секунди*

33.820**

(2) преко 5 l/секунди до 50 l/секунди*

50.750**

(3) преко 50 l/секунди*

67.660**

2) термоминералне воде***

 

(1) до 5 l/секунди*

56.380**

(2) преко 5 l/секунди до 10 l/секунди*

67.660**

(3) преко 10 l/секунди*

90.550**

 

*Службени гласник РС, број 144/2020

**Службени гласник РС, број 62/2021

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 135б*

За решење, односно потврду о утврђивању и овери разврстаних резерви подземних вода, и то:*

1) обичне воде:*

(1) до 5 l/секунди*

62.020***

(2) преко 5 l/секунди до 50 l/секунди*

67.660***

(3) преко 50 l/секунди*

90.200***

2) термоминералне воде**

(1) до 5 l/секунди*

67.660***

(2) преко 5 l/секунди до 10 l/секунди*

73.280***

(3) преко 10 l/секунди*

90.200***

 

*Службени гласник РС, број 144/2020

**Службени гласник РС, број 138/2022

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 135в*

За захтев за утврђивање и оверу геотермалних ресурса*

39.470**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 135г*

За захтев за одобрење експлоатационог простора и количину резерви и/или ресурса подземних вода и геотермалних ресурса*

39.470*

   

*Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 135д*

За захтев за продужење рока важења одобрења за експлоатациони простор*

28.190*

   

*Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 135ђ*

За захтев за пренос одобрења експлоатационог простора и количине резерви и/или ресурса подземних вода и геотермалних ресурса*

39.870*

*Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 136.

 Брисан је (види члан 12. Закона - 83/2015-6)

Тарифни број 137.

 Брисан је (види члан 12. Закона - 83/2015-6)

Тарифни број 138.

 Брисан је (види члан 12. Закона - 83/2015-6)

Тарифни број 139.

За захтев за издавање, односно продужење важности енергетске дозволе

7.520***

За решење којим се издаје енергетска дозвола за изградњу енергетских објеката – 0,03% на предрачунску вредност изградње**

 

За решење којим се продужава важност енергетске дозволе – 0,01% на предрачунску вредност изградње**

 

 

НАПОМЕНА:

 

Предрачунска вредност по објекту, односно радовима из ст. 2. и 3. овог тарифног броја**, усклађује се применом индекса потрошачких цена* коју објављује републички орган надлежан за послове статистике, у периоду од првог дана наредног месеца од месеца утврђивања предрачунске вредности, до последњег дана месеца који претходи месецу у коме је захтев поднет.

 

Такса из става 2. овог тарифног броја плаћа се пре уручења решења којим се даје, односно којим се продужава важност енергетске дозволе.

 

*Службени гласник РС, број 50/2011

**Службени гласник РС, број 83/2015

***Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 140.*

За захтев за спровођење инспекцијског надзора надлежног инспектора за утврђивање испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима, прописима о заштити од пожара и експлозије, као и прописима о заштити животне средине, за потребе издавања лиценце за обављање енергетске делатности*

37.890*

За захтев за спровођење инспекцијског надзора надлежног инспектора за утврђивање испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима, прописима о заштити од пожара и експлозије, као и прописима о заштити животне средине, за потребе издавања сагласности за складиштење нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе укупног капацитета преко пет тона и за снабдевање сопствених превозних средстава на сопственим станицама за снабдевање превозних средстава*

37.940*

За захтев за спровођење инспекцијског надзора надлежног инспектора за утврђивање испуњености услова у погледу стручног кадра за обављање послова техничког руковођења, руковања и одржавања енергетских објеката, односно услова у погледу броја и стручне оспособљености запослених лица за обављање послова на одржавању енергетских објеката, као и послова руковаоца у тим објектима, за потребе издавања лиценце за обављање енергетске делатности*

 

*Службени гласник РС, број 92/2023

5.690*

Тарифни број 140a*

За захтев правног лица за доношење одлуке о сертификацији оператора преносног, односно транспортног система и сертификацији оператора преносног система, односно транспортног система у вези са трећим земљама*

14.860**

За одлуку о сертификацији оператора преносног, односно транспортног система и сертификацији оператора преносног система, односно транспортног система у вези са трећим земљама*

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 54/2023

148.620**

Тарифни број 140б*

За захтев за издавање акта о изузећу за нове интерконективне далеководе у области електричне енергије, нову инфраструктуру у области природног гаса и обавезе „узми или плати”*

14.860**

За акт о изузећу за нове интерконективне далеководе у области електричне енергије, нову инфраструктуру у области природног гаса и обавезе „узми или плати”*

148.620**

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 140в*

За захтев за издавање решења којим се даје сагласност за складиштење нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе укупног капацитета преко пет тона и за снабдевање сопствених превозних средства на сопственим станицама за снабдевање превозних средстава*

14.860**

За издавање решења којим се даје сагласност за складиштење нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе укупног капацитета преко пет тона и за снабдевање сопствених превозних средства на сопственим станицама за снабдевање превозних средстава*

44.610**

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 141.*

Брисан је ранији став 1. (види члан 14. Закона - 92/2023-237)

За решење којим се стиче статус привременог повлашћеног произвођача електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране и износи:*

 

1) за електране инсталисане снаге 1 МW и више*

30.710**

2) за електране инсталисане снаге до 1 МW*

2.970**

За захтев за издавање решења којим се продужава важење статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије*

1.500**

За решење којим се продужава важење статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране и износи:*

 

1) за електране инсталисане снаге 1 МW и више*

14.860**

2) за електране инсталисане снаге до 1 МW*

1.990**

За захтев за издавање решења о стицању статуса повлашћеног произвођача електричне енергије*

1.500**

За решење којим се стиче статус повлашћеног произвођача електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране и износи:*

 

1) за електране инсталисане снаге 1 МW и више*

14.860**

2) за електране инсталисане снаге до 1 МW*

1.990**

За захтев за издавање решења о стицању статуса произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије*

1.500**

За решење којим се стиче статус произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије*

 

*Службени гласник РС,број 83/2015

**Службени гласник РС, број 54/2023

2.470**

Тарифни број 142.*

Брисан је ранији став 1. (види члан 20. Закона - 138/2022-274)

 

Брисан је ранији став 2. (види члан 20. Закона - 138/2022-274)

 

За издавање уверења о положеном испиту за енергетског менаџера*

480***

За издавање уверења о положеном испиту за обављање послова* ** енергетског саветника*

480***

За издавање лиценце за обављање послова енергетског менаџера*

970***

За издавање* ** лиценце за обављање послова* ** енергетског саветника*

 

*Службени гласник РС, број 83/2015

**Службени гласник РС, број 138/2022

***Службени гласник РС, број 54/2023

970***

 

XVI. СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

Тарифни број 143.

Брисан је ранији став 1. (види члан 39. Закона - 113/2017-192)

 

За решење о испуњености услова за отпочињање и обављање превоза опасних материја у друмском и железничком саобраћају и упису у регистар превозника

1.000*

За решење о издавању одобрења за превоз опасних материја, изузев експлозивних у друмском и железничком саобраћају

1.990*

Брисан је ранији став 4. (види члан 39. Закона - 113/2017-192)

 

Брисан је ранији став 5. (види члан 39. Закона - 113/2017-192)

 

Брисани су ранији ст. 3. и 4. (види члан 28. Закона - 144/2020-5)

 

Брисан је ранији став 8. (види члан 39. Закона - 113/2017-192)

 

Брисан је ранији став 9. (види члан 39. Закона - 113/2017-192)

 

*Службени гласник РС, број 54/2023

 

   Тарифни број 144.*

За сертификат о професионалној оспособљености лица одговорног за превоз за послове управљања превозом путника у друмском саобраћају*

2.580**

За полагање испита о професионалној оспособљености лица за послове управљања превозом путника у друмском саобраћају*

12.410**

За решење по захтеву за издавање односно продужење рока важења лиценце за превоз путника и извода лиценце*

6.930**

За лиценцу за превоз путника *

1.250**

За извод лиценце за превоз путника*

1.250**

За решење о издавању лиценце за превоз путника и извода лиценце којим се замењује важеће решење о издавању лиценце за превоз путника и извода лиценце*

4.270**

За дупликат лиценце за превоз путника или извода лиценце*

1.250**

За решење по захтеву за издавање лиценце за пружање станичних услуга*

37.260**

За лиценцу за пружање станичних услуга*

1.250**

За решење о упису у регистар привредних друштава, других правних лица или предузетника који врше међународни превоз за сопствене потребе*

1.980**

За потврду о упису у регистар привредних друштава, других правних лица или предузетника који врше међународни превоз за сопствене потребе*

750**

   

*Службени гласник РС, број 113/2017

**Службени гласник РС, број 54/2023

 

Тарифни број 144a.

1) ако се захтев односи на регистрацију и оверу једног реда вожње за међумесни превоз*

18.620**

2) ако се захтев односи на регистрацију и оверу више редова вожње за међумесни превоз, по сваком реду вожње*

18.620**