Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о финансијском лизингу

„Службени гласник РС”, бр. 55 од 27. маја 2003, 61 од 18. јула 2005, 31 од 9. маја 2011, 99 од 27. децембра 2011 - др. закони

 

 

Глава I

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Предмет закона*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 1.*

Овим законом уређује се посао финансијског лизинга, уговор о финансијском лизингу, права и обавезе субјеката у послу финансијског лизинга, услови под којима се могу обављати послови финансијског лизинга, надзор над пословањем давалаца лизинга и Регистар финансијског лизинга.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

Члан 2.*

Посао финансијског лизинга је посао финансијског посредовања који обавља давалац лизинга и који подразумева да давалац лизинга, задржавајући право својине над предметом лизинга, на примаоца лизинга преноси, на одређени временски период, овлашћење држања и коришћења предмета лизинга, са свим ризицима и свим користима повезаним са правом својине, а прималац му за то плаћа лизинг накнаду, уколико је испуњен најмање један од следећих услова:*

1) предмет лизинга је одређен од стране примаоца лизинга;*

2) право својине над предметом лизинга се преноси са даваоца на примаоца лизинга истеком рока на који је закључен уговор и по извршеној исплати укупно уговореног износа лизинг накнаде;*

3) прималац лизинга има уговорено право опције откупа предмета лизинга по извршеној исплати укупно уговореног износа лизинг накнаде;*

4) прималац лизинга има право да продужи рок трајања уговора о лизингу;*

5) период на који се закључује уговор о лизингу одговара периоду у коме се амортизује целина или најбитнији део предмета лизинга.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Брисан је наслов изнад члана 3. (види члан 3. Закона - 31/2011-139)

 

Члан 3.

Брисан је (види члан 3. Закона - 31/2011-139)

 

Предмет лизинга

 

Члан 4.

Предмет финансијског лизинга је покретна непотрошна ствар (опрема, постројења, возила и сл.) и непокретна ствар која може бити предмет права својине у смислу закона који уређује својинскоправне односе*.

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

Обавештење испоручиоца

 

Члан 5.

Давалац лизинга дужан је да обавести испоручиоца предмета лизинга да предмет лизинга прибавља ради извршења уговора о лизингу и да означи лице које у том уговору има својство примаоца лизинга.

Обавештење из става 1. овог члана мора бити учињено најкасније до тренутка закључења уговора о испоруци.

 

Уговор o лизингу и уговор о испоруци*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 6.*

Уговор о лизингу је уговор закључен између даваоца лизинга и примаоца лизинга, којим се давалац лизинга обавезује да на примаоца лизинга пренесе овлашћење држања и коришћења предмета лизинга, на одређено време, у коме прималац лизинга ужива све користи и сноси све ризике у вези са власништвом, а прималац лизинга се обавезује да му за то плаћа уговорену накнаду, у уговореним роковима.*

Уговор о лизингу обавезно садржи набавну вредност предмета лизинга, укупан износ лизинг накнаде коју плаћа прималац лизинга, износ појединачних рата лизинг накнаде и њихову структуру, њихов број и време плаћања, рок на који је уговор закључен, место, рок, начин и услове испоруке предмета лизинга, начин и услове преноса својине над предметом лизинга, односно начин и услове продужења рока трајања уговора.*

Народна банка Србије може прописати и друге елементе уговора о лизингу, као и начин исказивања елемената тог уговора.*

Уговор о лизингу мора бити закључен у писаној форми. *

Уговор који није именован као уговор о лизингу, а који има обележје уговора о лизингу из посла финансијског лизинга, у смислу овог закона, или предвиђа она права и обавезе за уговорне стране која су овим законом одређени као права и обавезе уговорних страна из уговора о лизингу, сматраће се симулованим уговором.*

Уговор о испоруци је уговор закључен између испоручиоца предмета лизинга и даваоца лизинга, којим давалац лизинга стиче својину над предметом лизинга, одређеном од стране примаоца лизинга, у циљу давања тог предмета лизинга примаоцу лизинга у финансијски лизинг. *

Испоручиоца предмета лизинга бира прималац лизинга, а може га изабрати и давалац лизинга.*

Давалац лизинга на основу закљученог уговора о испоруци, а по извршеној испоруци предмета лизинга у складу са тим уговором, постаје носилац права својине на предмету лизинга.*

Уговор о испоруци обавезно садржи: прецизно одређење предмета испоруке, цену, место, начин и рок испоруке, обавештење о томе да се предмет прибавља ради извршења уговора о лизингу, као и означење лица које у том уговору има својство примаоца лизинга.*

Прималац лизинга одобрава уговор о испоруци, у делу који се односи на одређење предмета лизинга, цену, место, рок и начин испоруке тог предмета, потписивањем уговора о испоруци.*

Уговор о испоруци мора бити закључен у писаној форми.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Лизинг накнада

 

Члан 7.*

Лизинг накнада је накнада коју прималац лизинга плаћа даваоцу лизинга за коришћење предмета лизинга (у даљем тексту: лизинг накнада).*

Лизинг накнада се утврђује на основу износа који је давалац лизинга платио за стицање својине на предмету лизинга, увећаног за камату и друге трошкове које, у складу са уговором о лизингу, прималац лизинга плаћа даваоцу лизинга.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Сходна примена*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 8.*

Одредбе закона којим се уређују привредна друштва сходно се примењују на даваоце лизинга, осим ако овим законом није друкчије одређено.*

На облигационо – правне односе субјеката у послу финансијског лизинга примењују се одредбе закона којим се уређују облигациони односи, ако овим законом није друкчије одређено.*

Народна банка Србије, на основу надлежности утврђених овим законом, доноси коначна решења којима одлучује о правима, обавезама и правним интересима правних и физичких лица одређених овим законом.*

На поступак доношења решења из става 3. овог члана примењују се одредбе закона којим је уређен општи управни поступак, ако овим законом није друкчије одређено.*

У управном спору против коначног решења из става 3. овог члана суд не може решити управну ствар.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Глава II

 

СУБЈЕКТИ У ПОСЛУ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

 

Одређење субјеката

 

Члан 9.

Субјекти у послу финансијског лизинга су: давалац лизинга, прималац лизинга и испоручилац предмета лизинга.

 

Појам и делатност даваоца лизинга*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 10.*

Давалац лизинга је друштво с ограниченом одговорношћу или акционарско друштво са седиштем у Републици Србији, које има дозволу Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга у складу са овим законом.*

Давалац лизинга обавља делатност финансијског лизинга као претежну делатност, у смислу прописа којима се уређује класификација делатности.*

Поред делатности из става 2. овог члана, давалац лизинга може обављати делатност давања у закуп враћених предмета лизинга, као и делатности које се уобичајено обављају уз делатност финансијског лизинга (услуге обуке примаоца лизинга у вези са коришћењем предмета лизинга, услуге монтаже, демонтаже, услуге сервисирања предмета лизинга, набавка резервних делова и сл.). *

Давалац лизинга може, уз накнаду, отуђивати предмете лизинга који су му враћени у државину, по престанку уговора о лизингу, односно уговора о закупу.*

Давалац лизинга не може одобравати новчане зајмове.*

Посао финансијског лизинга може обављати само привредно друштво које испуњава услове из става 1. овог члана.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Оснивачки и основни капитал*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 10а*

Оснивачки капитал даваоца лизинга обезбеђују оснивачи из сопствених средстава, која могу бити у новчаном и неновчаном облику.*

Средства у неновчаном облику из става 1. овог члана могу бити ствари и права која су у функцији пословања даваоца лизинга.*

За обављање послова финансијског лизинга чији је предмет покретна ствар, новчани део оснивачког капитала даваоца лизинга не може бити мањи од 500.000 евра у динарској противвредности, према званичном средњем курсу динара на дан уплате.*

За обављање послова финансијског лизинга чији је предмет непокретна ствар новчани део оснивачког капитала даваоца лизинга не може бити мањи од 5.000.000 евра у динарској противвредности, према званичном средњем курсу динара на дан уплате.*

Сопствена средства оснивача из става 1. овог члана су средства која не потичу из зајмова нити кредита.*

Давалац лизинга је дужан да у свом пословању обезбеди да му новчани део основног капитала увек буде у износу који није мањи од износа из ст. 3. и 4. овог члана, према званичном средњем курсу динара на дан обрачуна.*

Народна банка Србије може прописати критеријуме за утврђивање елемената и висине капитала из става 6. овог члана.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

 

Органи*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 10б*

Органи даваоца лизинга су:*

1) скупштина;*

2) управни одбор;*

3) извршни одбор.*

Давалац лизинга може имати и друге органе.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Скупштина*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 10в*

Скупштина даваоца лизинга:*

1) усваја пословну политику даваоца лизинга;*

2) усваја Статут, доноси Пословник о свом раду, као и измене и допуне оснивачког акта и Статута;*

3) усваја годишњи рачун даваоца лизинга и одлучује о намени и распоређивању остварене добити, односно покрићу губитака;*

4) одлучује о повећању и смањењу капитала;*

5) одлучује о улагању у основна средства и располагању основним средствима;*

6) именује и разрешава председника и чланове управног одбора;*

7) одређује висину накнаде члановима управног одбора;*

8) одлучује о статусним променама и престанку рада даваоца лизинга;*

9) одлучује о стицању стечајне, односно ликвидационе масе даваоца лизинга у стечају, односно ликвидацији;*

10) именује и разрешава екстерног ревизора.*

Статутом даваоца лизинга се могу утврдити и друга права и обавезе скупштине даваоца лизинга.*

Скупштина не може доношење одлука из става 1. овог члана пренети на други орган даваоца лизинга.*

Седнице скупштине се одржавају најмање једном годишње.*

Одредбе закона којим се уређују привредна друштва о сазивању и одржавању седница скупштине друштва с ограниченом одговорношћу, односно акционарског друштва, сходно се примењују и на даваоца лизинга, осим ако овим законом није друкчије одређено.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Органи управљања*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 10г*

Органи управљања даваоца лизинга су управни одбор и извршни одбор.*

Органи управљања даваоца лизинга су одговорни за законитост пословања даваоца лизинга.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Састав Управног одбора*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 10д*

Управни одбор даваоца лизинга чине најмање три члана, укључујући и председника.*

Најмање једну трећину чланова управног одбора чине лица независна од даваоца лизинга.*

Независним од даваоца лизинга сматра се лице које нема директно или индиректно власништво ни у даваоцу лизинга, ни у члану групе друштава у којој је тај давалац лизинга.*

Индиректно власништво означава могућност ефективног остваривања власничких права у даваоцу лизинга од стране лица које нема директно власништво у том даваоцу лизинга, а које користи власништво које друго лице директно има у том даваоцу лизинга.*

Члан управног одбора може бити запослен у даваоцу лизинга, и то само у својству члана управног одбора.*

Члан управног одбора даваоца лизинга мора имати добру пословну репутацију и одговарајуће квалификације, прописане овим законом и актом Народне банке Србије.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Делокруг Управног одбора*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 10ђ*

Управни одбор даваоца лизинга одговоран је за управљање ризицима у даваоцу лизинга.*

Управни одбор даваоца лизинга:*

1) сазива седнице скупштине;*

2) припрема предлог одлука за скупштину даваоца лизинга и одговоран је за спровођење тих одлука;*

3) предлаже скупштини усвајање и спровођење пословне политике;*

4) именује и разрешава председника и чланове извршног одбора;*

5) надзире рад извршног одбора;*

6) усваја тромесечне и годишње извештаје извршног одбора о пословању и подноси скупштини усвојени годишњи извештај на коначно усвајање;*

7) обавештава Народну банку Србије и друге надлежне органе о утврђеним неправилностима;*

8) усваја организациону структуру;*

9) утврђује износе до којих извршни одбор може одлучивати о пласманима и задуживању и одлучује о пласманима и задуживању преко тих износа;*

10) усваја програм и план интерне ревизије;*

11) успоставља систем унутрашњих контрола;*

12) утврђује систем за управљање ризицима;*

13) доноси одлуке о поверавању послова из члана 13и став 6. и члана 13ј став 5. овог закона;*

14) предлаже скупштини екстерног ревизора и разматра извештаје екстерне и интерне ревизије;*

15) обавља друге послове у складу са статутом.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Седнице Управног одбора*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 10е*

Седнице управног одбора даваоца лизинга одржавају се најмање једном у три месеца.*

Одредбе закона којим се уређују привредна друштва о сазивању и одржавању седница управног одбора сходно се примењују на управни одбор даваоца лизинга, осим ако овим законом није друкчије одређено.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Састав извршног одбора*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 10ж*

Извршни одбор даваоца лизинга чине најмање два члана, укључујући и председника.*

Председник извршног одбора даваоца лизинга представља и заступа даваоца лизинга.*

У закључењу правних послова и при предузимању других правних радњи у име и за рачун даваоца лизинга, председник извршног одбора даваоца лизинга дужан је да обезбеди потпис једног члана тог одбора.*

Чланови извршног одбора даваоца лизинга су у радном односу у даваоцу лизинга на неодређено време са пуним радним временом.*

Чланови извршног одбора даваоца лизинга морају имати одговарајуће квалификације, које прописује Народна банка Србије, у смислу члана 13в став 3. овог закона.*

Члан управног одбора даваоца лизинга не може бити члан извршног одбора даваоца лизинга.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Делокруг Извршног одбора*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 10з*

Извршни одбор даваоца лизинга:*

1) спроводи одлуке скупштине и управног одбора;*

2) обезбеђује законитост рада даваоца лизинга;*

3) одлучује о пласманима и задуживању даваоца лизинга до износа који утврди управни одбор;*

4) предлаже управном одбору опште услове пословања даваоца лизинга, као и њихове измене и допуне;*

5) идентификује и мери ризике којима је давалац лизинга изложен у свом пословању, спроводи принципе и процедуре управљања ризиком које одобри управни одбор;*

6) спроводи процедуре надзора над пословањем, редовно их процењује и по потреби унапређује у складу са пословном политиком даваоца лизинга;*

7) обавештава управни одбор о свим поступањима која нису у складу са прописима и другим актима даваоца лизинга;*

8) подноси управном одбору тромесечне и годишње извештаје о пословању, билансе стања и билансе успеха даваоца лизинга;*

9) одлучује о питањима која нису у делокругу скупштине и управног одбора;*

10) обавља друге послове у складу са статутом.*

Послове из става 1. тачка 5) овог члана давалац лизинга може поверити другом лицу у финансијском сектору чије је седиште на територији Републике Србије.*

Поверавањем послова из става 2. овог члана, извршни одбор даваоца лизинга се не ослобађа одговорности за законитост обављања тих послова у складу са овим законом.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Прималац лизинга

 

Члан 11.

Прималац лизинга, у смислу овог закона, је правно или физичко лице на кога давалац лизинга преноси овлашћење држања и коришћења предмета лизинга, на уговорено време и уз уговорену накнаду.

 

Испоручилац предмета лизинга

 

Члан 12.

Испоручилац предмета лизинга (у даљем тексту: испоручилац), у смислу овог закона, је правно или физичко лице које на даваоца лизинга преноси право својине на предмету лизинга, ради његове предаје примаоцу лизинга на држање и коришћење, на уговорено време и уз уговорену накнаду.

 

Брисан је наслов изнад члана 13. (види члан 10. Закона - 31/2011-139)

 

Члан 13.

Брисан је (види члан 10. Закона - 31/2011-139)

 

Глава IIА*

 

*Службени гласник РС, број 61/2005

 

ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА И НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ТИХ ПОСЛОВА*

 

*Службени гласник РС, број 61/2005

 

Дозвола за обављање послова финансијског лизинга*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 13а*

Народна банка Србије, на захтев оснивача даваоца лизинга, издаје дозволу за обављање послова финансијског лизинга.*

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се:*

1) оснивачки акт даваоца лизинга;*

2) подаци о оснивачима даваоца лизинга и висини њихових улога/акција, као и подаци о групи друштава којима оснивачи припадају;*

3) оверена писмена изјава оснивача о томе да располаже сопственим новчаним средствима у износу из члана 10а ст. 3. и 4. овог закона и да ће их пренети на привремени рачун код банке, као и доказ о пореклу тих средстава;*

4) доказ о кадровској и техничкој оспособљености за обављање послова финансијског лизинга;*

5) програм рада даваоца лизинга за период од три године;*

6) подаци о лицима именованим за чланове управног, односно извршног одбора, као и документација којом се доказују пословна репутација и стручне квалификације тих лица.*

Изузетно од става 2. овог члана, у случају када је оснивач даваоца лизинга банка која има дозволу за рад Народна банке Србије, уз захтев за издавање дозволе за обављање послова финансијског лизинга не подноси се документација прописана у ставу 2. тач. 2) и 3) овог члана.*

Народна банка Србије, поред документације из става 2. овог члана, од оснивача даваоца лизинга може захтевати да поднесе и додатну документацију.*

При разматрању захтева и документације из ст. 1. и 2. овог члана, Народна банка Србије оцењује испуњеност услова за издавање дозволе за обављање послова финансијског лизинга, пословну репутацију оснивача даваоца лизинга (изузев у случају када је оснивач банка која поседује дозволу за рад Народне банке Србије), квалификације и пословну репутацију лица именованих за чланове управног одбора, односно чланове извршног одбора даваоца лизинга.*

Народна банка Србије ће одбити захтев из става 1. овог члана ако:*

1) оснивачки акт даваоца лизинга није прописано сачињен;*

2) новчани део оснивачког капитала је нижи од прописаног или новчани део тог капитала не потиче из сопствених средстава оснивача, односно оснивачи нису доставили адекватан доказ о пореклу тих средстава;*

3) је финансијско стање оснивача процењено као незадовољавајуће у смислу обезбеђивања адекватне подршке пословању даваоца лизинга;*

4) структура групе којој припадају оснивачи, на основу достављених података не може бити оцењена као транспарентна;*

5) предложени програм рада није оцењен као адекватан;*

6) пословна репутација оснивача није позитивно оцењена;*

7) лице предложено за члана управног одбора, односно члана извршног одбора нема одговарајуће стручне квалификације, нити професионалне квалитете, односно адекватну пословну репутацију.*

Народна банка Србије прописује ближе услове за издавање дозволе за обављање послова финансијског лизинга, критеријуме за оцену пословне репутације и финансијског стања оснивача, критеријуме за оцену квалификација и пословне репутације лица које је предложено за члана управног, односно члана извршног одбора даваоца лизинга.*

Поступак одлучивања Народне банке Србије по захтеву из става 1. овог члана не може трајати дуже од 60 дана од дана пријема захтева, а окончава се доношењем решења.*

Оснивачи даваоца лизинга дужни су да пријаву за регистрацију у Регистар привредних субјеката, са решењем којим се издаје дозвола за обављање послова финансијског лизинга, поднесу Агенцији за привредне регистре у року од седам дана од дана пријема тог решења.*

Ако Народна банка Србије одбије захтев из става 1. овог члана, лице које је поднело тај захтев не може поднети нови захтев за издавање дозволе за обављање послова финансијског лизинга у року од годину дана од дана одбијања захтева.*

Народна банка Србије може укинути решење којим је издала дозволу за обављање послова финансијског лизинга, ако утврди да више нису испуњени услови на основу којих је донето то решење.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Сагласност за стицање власништва над уделима/акцијама даваоца лизинга*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 13б*

Ниједно правно нити физичко лице не може без сагласности Народне банке Србије стећи директно или индиректно власништво над уделима/акцијама даваоца лизинга које власнику тих удела/акција омогућава 10% и више управљачких права у том даваоцу лизинга.*

Народна банка Србије, одлучује о захтеву за стицање директног или индиректног власништва над уделима/акцијама даваоца лизинга које власнику тих удела/акција омогућава 10% и више управљачких права у том даваоцу лизинга.*

Народна банка Србије ће одбити захтев из става 1. овог члана ако:*

1) финансијско стање подносиоца захтева није одговарајуће у смислу обезбеђивања адекватне подршке пословању даваоца лизинга;*

2) подносилац захтева, односно лице које му обезбеђује средства за куповину удела/акција нема добру пословну репутацију;*

3) структура групе којој припада подносилац захтева, на основу достављених података, не може бити оцењена као транспарентна;*

4) није могуће утврдити извор средстава којима подносилац захтева намерава да купи удео/акције даваоца лизинга.*

Народна банка Србије прописује ближе услове за давање сагласности за стицање директног или индиректног власништва над уделима/акцијама даваоца лизинга које му омогућава 10% и више управљачких права.*

Поступак одлучивања Народне банке Србије по захтеву из става 2. овог члана не може трајати дуже од 60 дана од дана пријема захтева, а окончава се доношењем решења.*

Лицу које је, без сагласности Народне банке Србије стекло директну или индиректну својину над уделима/акцијама које му омогућавају 10% и више управљачких права у даваоцу лизинга, Народна банка Србије ће решењем наложити да ту својину отуђи у року одређеном тим решењем и забраниће му да у даваоцу лизинга остварује гласачка права и утиче на управљање и пословну политику даваоца лизинга. *

Ако Народна банка Србије решењем одбије захтев из става 2. овог члана, лице које је поднело тај захтев не може поднети нови захтев за давање сагласности за стицање права својине на уделима/акцијама даваоца лизинга у року од годину дана од дана одбијања тог захтева.*

Давалац лизинга је дужан да пријаву за упис власника удела/акција у Регистар привредних субјеката, са решењем којим се даје сагласност за стицање удела/акција у даваоцу лизинг, поднесе Агенцији за привредне регистре у року од седам дана од дана пријема тог решења.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Сагласност на именовање чланова управног одбора, односно чланова извршног одбора*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 13в*

Давалац лизинга је дужан да Народној банци Србије поднесе захтев за давање сагласности на именовање чланова управног одбора, односно чланова извршног одбора даваоца лизинга.*

Уз захтев из става 1. овог члана давалац лизинга подноси документацију којом се доказује да лице на које се односи захтев за давање сагласности:*

1) има потребне стручне квалификације;*

2) има најмање две године радног искуства на руководећем положају у финансијском сектору или три године радног искуства на руководећем положају у привредном друштву, односно четири годинe искуства у области финансија;*

3) није осуђивано за кривична дела која га чине неподобним за обављање функције члана управног, односно извршног одбора и да му није изречена заштитна мера, односно мера безбедности забране обављања функције, делатности, професије или позива.*

Народна банка Србије прописује ближе услове из става 2. овог члана, начин њиховог доказивања и начин давања сагласности из става 1. овог члана.*

Народна банка Србије ће одбити захтев из става 1. овог члана у следећим случајевима:*

1) ако предложено лице не испуњава услове у погледу стручних квалификација и прописаног искуства на руководећој функцији из става 2. овог члана;*

2) предложено лице је на дан покретања стечајног поступка, односно одузимања дозволе за рад или шест месеци пре тог дана било овлашћено за представљање и заступање, односно члан органа управљања и/или надзора привредног друштва чија је претежна делатност финансијско посредовање, у смислу прописа којима се уређује класификација делатности, а против кога је покренут стечајни поступак или коме је одузета дозвола за рад – ако од одузимања дозволе за рад до подношења захтева није прошло више од три године;*

3) предложено лице је правноснажно осуђено за кривично дело на безусловну казну затвора или правноснажно осуђено за кривично дело против права по основу рада, имовине, привреде, уставног уређења и безбедности Републике Србије, државних органа, правосуђа, правног саобраћаја и службене дужности, односно друго кажњиво дело које га чини неподобним за обављање те функције.*

Поступак одлучивања Народне банке Србије по захтеву из става 1. овог члана не може трајати дуже од 30 дана од дана пријема захтева, а окончава се доношењем решења. *

Одлука о именовању чланова управног одбора, односно чланова извршног одбора даваоца лизинга, на које Народна банка Србије није дала сагласност, ништава је.*

Давалац лизинга је дужан да Народној банци Србије достави одлуку о именовању чланова управног одбора, односно чланова извршног одбора, у року од седам дана од дана доношења те одлуке.*

Давалац лизинга је дужан да обавести Народну банку Србије о разрешењу или оставци члана управног, односно члана извршног одбора, у року од седам дана од дана разрешења или оставке, наводећи разлоге за то.*

Изузетно од става 1. овог члана, Народна банка Србије, решењем којим се усваја захтев за издавање дозволе за обављање послова финансијског лизинга из члана 13a овог закона, даје и сагласност на именовање првих чланова управног одбора даваоца лизинга.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Обавеза обавештавања Народне банке Србије*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 13г*

Давалац лизинга је дужан да Народној банци Србије доставља:*

1) годишње финансијске извештаје о пословању, са извештајем овлашћеног екстерног ревизора – у року од 120 дана од завршетка календарске године за коју се доставља извештај;*

2) обавештење о статусним и другим променама које се региструју у Регистру привредних субјеката – у року од десет радних дана од дана настанка те промене;*

3) друге податке прописане овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона – у прописаним роковима;*

4) друге податке на захтев Народне банке Србије – у року одређеном у захтеву Народне банке Србије.*

Народна банка Србије прописује садржину и облик извештаја, као и начин њиховог достављања и рокове из става 1. тач. 3) и 4) овог члана.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Екстерни ревизор*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 13д*

Ради обављања ревизије годишњих финансијских извештаја, давалац лизинга ангажује екстерног ревизора.*

Екстерни ревизор из става 1. овог члана је ревизор који у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија испуњава услове за обављање ревизије великих лица.*

Екстерни ревизор може код даваоца лизинга обављати највише пет узастопних ревизија годишњих финансијских извештаја.*

Екстерни ревизор не може у истој години обављати и ревизију финансијских извештаја даваоца лизинга и пружати му консултантске услуге, нити ревизију може вршити за пословну годину у којој јој је пружао те услуге.*

Ако ревизију изврши екстерни ревизор који не испуњава услове из става 2. овог члана, односно ако је ревизија извршена супротно одредбама овог закона и других прописа, Народна банка Србије неће прихватити извештај о ревизији.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Средства резерве*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 13ђ*

Народна банка Србије може прописати основе по којима за даваоца лизинга настаје обавеза да на посебно отвореном рачуну код банке држи средства резерве.*

Прописом из става 1. овог члана, Народна банка Србије ће прописати и начин утврђивања основице за обрачун средстава резерве, висину стопе по којој се обрачунавају средства резерве, рокове у којима се врши обрачун и издвајање тих средстава, као и начин и рокове за достављање извештаја Народној банци Србије о обрачунатим и издвојеним средствима резерве.*

Средства резерве из става 1. овог члана не могу бити предмет принудне наплате.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Минимални услови за закључење уговора о лизингу*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 13е*

Ако је предмет уговора о лизингу непокретна ствар, давалац лизинга не може захтевати уплату учешћа од примаоца лизинга – физичког лица.**

У случају из става 1. овог члана, уговор о лизингу мора садржати клаузулу да се право својине над предметом лизинга преноси са даваоца на примаоца лизинга истеком рока на који је закључен уговор и по извршеној исплати укупно уговореног износа лизинг накнаде.**

Народна банка Србије прописује минималне услове на основу којих давалац лизинга закључује уговоре о лизингу у складу са овим законом, као и начин исказивања лизинг накнаде и других трошкова који настају закључењем уговора о лизингу.*

 

*Службени гласник РС, број 61/2005

**Службени гласник РС, број 31/2011

 

Надзор над обављањем послова даваоца лизинга*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 13ж*

Надзор над обављањем послова даваоца лизинга врши Народна банка Србије.*

Надзор из става 1. овог члана обавља се:*

1) посредним надзором: извештаја, друге документације и података које давалац лизинга доставља Народној банци Србије сагласно прописима или на захтев Народне банке Србије, као и података којима Народна банка Србије располаже;*

2) непосредним надзором, увидом у пословне књиге и документацију даваоца лизинга, као и другу документацију.*

Ако су у поступку надзора утврђене незаконитости и неправилности, Народна банка Србије ће даваоцу лизинга изрећи једну од следећих мера:*

1) упућивање писмене опомене;*

2) упућивање налогодавног писма;*

3) издавање налога за отклањање утврђених неправилности;*

4) одузимање дозволе за обављање послова финансијског лизинга.*

Мере из става 3. овог члана Народна банка Србије доноси у форми решења.*

Решењем из става 4. овог члана Народна банка Србије може изрећи и новчану казну даваоцу лизинга и одговорном лицу у даваоцу лизинга.*

Новчана казна из става 5. овог члана, за даваоца лизинга, не може бити мања од 3% ни већа од 20% минималног износа новчаног дела оснивачког капитала из члана 10а ст. 3. и 4. овог закона.*

Новчана казна из става 5. овог члана лицу које обавља функцију члана управног, односно члана извршног одбора даваоца лизинга, не може бити мања од зараде која је том лицу исплаћена у претходном месецу, ни већа од збира зарада исплаћених том лицу у претходних шест месеци.*

Народна банка Србије прописује ближе услове и начин вршења надзора над обављањем послова даваоца лизинга и изрицања мера одређених овим чланом.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Одузимање дозволе за обављање послова финансијског лизинга*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 13з*

Народна банка Србије одузима дозволу за обављање послова финансијског лизинга, ако:*

1) је дозвола издата на основу неистинитих и нетачних података оснивача даваоца лизинга;*

2) давалац лизинга престане да испуњава услове потребне за издавање те дозволе;*

3) давалац лизинга не омогући вршење надзора над његовим пословањем;*

4) се утврди да је новчани део капитала даваоца лизинга мањи од оног који је одређен овим законом.*

Народна банка Србије може донети решење о одузимању дозволе за обављање послова финансијског лизинга, ако:*

1) давалац лизинга не доставља прописане извештаје, документацију и друге податке о свом пословању на прописани начин и у прописаним роковима;*

2) у остављеном року давалац лизинга није спровео мере које му је наложила Народна банка Србије наведене у решењу којим су наложене те мере.*

Решење из ст. 1. и 2. овог члана Народна банка Србије доставља даваоцу лизинга и Регистру привредних субјеката.*

Кад Народна банка Србије даваоцу лизинга одузме дозволу за обављање послова финансијског лизинга, одмах доноси решење о испуњености услова за покретање стечајног поступка, односно решење о ликвидацији у складу са законом, које се доставља надлежном суду и Агенцији за осигурање депозита основаној посебним законом (у даљем тексту: Агенција за осигурање депозита).*

Решење о испуњености услова за покретање стечајног поступка над даваоцем лизинга доноси се само када су обавезе тог даваоца лизинга веће од његове имовине.*

Даном доношења решења о одузимању дозволе за обављање послова финансијског лизинга, Народна банка Србије истовремено изриче меру забране располагања имовином до отварања поступка стечаја, односно ликвидације.*

Од дана уписа решења из ст. 1. и 2. овог члана у Регистар привредних субјеката, давалац лизинга коме је одузета дозвола за обављање послова финансијског лизинга не може закључивати нове уговоре о лизингу, а права и обавезе из уговора о лизингу закључених до дана тог уписа, остају непромењени.*

Правни послови који су у име и за рачун даваоца лизинга, коме је одузета дозвола за обављање послова финансијског лизинга, закључени у периоду од доношења решења о одузимању те дозволе до отварања поступка стечаја, односно ликвидације, ништави су.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Праћење и мерење ризика, управљање ризицима, систем и послови унутрашње контроле*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 13и*

Давалац лизинга је дужан да систем унутрашњих контрола уреди и спроводи на начин који омогућава континуирану идентификацију, мерење и процену ризика који могу негативно утицати на његово пословање.*

Ризици из става 1. овог члана су нарочито:*

1) кредитни ризик – ризик од настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал даваоца лизинга, услед неизмирења обавеза прималаца лизинга према даваоцу лизинга;*

2) оперативни ризик – ризик од настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал даваоца лизинга, услед намерних и ненамерних пропуста у раду запослених, неадекватних унутрашњих процедура и процеса, неадекватног управљања информационим и другим системима у даваоцу лизинга, као и услед наступања непредвидивих екстерних догађаја;*

3) ризик ликвидности – ризик од настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал даваоца лизинга, услед немогућности да испуњава своје обавезе;*

4) ризик усклађености пословања – ризик који настаје као последица неусклађености пословања даваоца лизинга са законом, подзаконским актима, интерним актима, процедурама о спречавању прања новца и финансирања тероризма, као и са правилима струке, добрим пословним обичајима и пословном етиком даваоца лизинга;*

5) тржишни ризик – ризик од настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал даваоца лизинга услед промена каматних стопа, девизног курса и других тржишних ризика;*

6) ризик изложености (концентрације) – ризик од настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал даваоца лизинга услед неадекватне диверсификације дужника, или финансирања набавке предмета лизинга нижег степена утрживости.*

Давалац лизинга својим актима прописује процедуре за идентификовање, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, у складу с прописима, стандардима и правилима струке.*

Акти из става 3. овог члана садрже:*

1) процедуре за идентификовање, мерење и процену ризика;*

2) процедуре за управљање ризицима;*

3) процедуре којима се обезбеђује контрола и доследна примена свих унутрашњих процедура даваоца лизинга у вези са управљањем ризицима;*

4) процедуре за редовно извештавање надлежних органа и Народне банке Србије о управљању ризицима.*

Народна банка Србије може да пропише ближе критеријуме за идентификацију, мерење и процену ризика којима је изложен давалац лизинга у свом пословању, укључујући и начин израчунавања појединих показатеља пословања даваоца лизинга у вези са управљањем ризицима и ограничења која се односе на те ризике.*

Послове идентификовања, мерења, процене и управљање ризицима, давалац лизинга може поверити другом лицу у финансијском сектору чије је седиште на територији Републике Србије.*

Лице у финансијском сектору, у смислу става 6. овог члана, има значење утврђено законом којим се уређује пословање банака.*

Поверавањем послова из става 6. овог члана, управни одбор даваоца лизинга се не ослобађа одговорности за законитост обављања тих послова у складу са овим законом.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Интерна ревизија*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 13ј*

У даваоцу лизинга обављају се послови интерне ревизије.*

Послови интерне ревизије обухватају нарочито:*

1) оцену адекватности и поузданости система унутрашње контроле даваоца лизинга;*

2) предлагање услова под којима се ризици на одговарајући начин идентификују и контролишу;*

3) утврђивање слабости у пословању даваоца лизинга и запослених;*

4) контролу тачности приказа политика управљања ризицима и система унутрашњих контрола који се достављају Народној банци Србије.*

Давалац лизинга је дужан да обезбеди интерну ревизију са задатком да испитује, оцењује и прати адекватност и ефикасност система интерних контрола, у складу са овим законом.*

Народна банка Србије може да пропише ближе услове и начин вршења интерне ревизије.*

Послове интерне ревизије, давалац лизинга може поверити другом лицу у финансијском сектору чије је седиште на територији Републике Србије.*

Лице у финансијском сектору, у смислу става 5. овог члана, има значење утврђено законом којим се уређује пословање банака.*

Поверавањем послова из става 5. овог члана, управни одбор даваоца лизинга се не ослобађа одговорности за законитост обављања тих послова у складу са овим законом.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Стечај и ликвидација даваоца лизинга*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 13к*

Агенција за осигурање депозита врши функцију стечајног, односно ликвидационог управника даваоца лизинга, у складу са законом.*

У поступку стечаја, односно ликвидације даваоца лизинга, стечајну, односно ликвидациону масу не чине непокретне ствари које су предмет уговора о лизингу.*

На поступак стечаја, односно ликвидације даваоца лизинга, ако овим законом није друкчије одређено, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује поступак стечаја и ликвидације друштава за осигурање.*

У поступку стечаја даваоца лизинга, на редослед намирења поверилаца, примењују се одредбе закона којим се уређује поступак стечаја привредних друштава.*

Поступак добровољне ликвидације спроводи се, уз сагласност Народне банке Србије, над даваоцем лизинга, чија је скупштина донела одлуку о престанку рада тог лица. На поступак добровољне ликвидације даваоца лизинга сходно се примењују одредбе закона којим се уређује поступак добровољне ликвидације друштава за осигурање.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Глава III

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА

 

Обавеза прибављања предмета лизинга

 

Члан 14.

Давалац лизинга је дужан да према спецификацији примаоца лизинга прибави предмет лизинга од испоручиоца кога је одредио прималац лизинга.

Давалац лизинга не може оптеретити хипотеком непокретност коју је дао у финансијски лизинг.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Заштита у случају стечаја примаоца лизинга

 

Члан 15.

У случају стечаја примаоца лизинга, давалац лизинга има право на издвајање предмета лизинга (излучно право) из стечајне масе примаоца лизинга, у складу са законом којим се уређује стечајни поступак.

Прималац лизинга и суд надлежан за спровођење стечајног поступка, дужни су да без одлагања обавесте даваоца лизинга о покретању стечајног поступка.

 

Искључење одговорности за материјалне недостатке

 

Члан 16.

За материјалне недостатке предмета лизинга, примаоцу лизинга одговара испоручилац, ако друкчије није уговорено.

 

Искључење одговорности за штету проузроковану предметом лизинга

 

Члан 17.

Давалац лизинга не одговара примаоцу лизинга за штету проузроковану предметом лизинга, осим ако је прималац лизинга претрпео штету услед тога што се ослонио на стручност даваоца лизинга или ако је давалац лизинга имао учешћа у избору испоручиоца или спецификацији предмета лизинга, ако друкчије није уговорено.

 

Одговорност за правне недостатке

 

Члан 18.

Давалац лизинга одговара ако на предмету лизинга постоји право трећег лица које искључује, умањује или ограничава неометану државину примаоца лизинга, а о чијем постојању прималац лизинга није обавештен, нити је пристао да узме предмет лизинга оптерећен тим правом.

 

Обавештавање даваоца лизинга

 

Члан 19.

Ако треће лице полаже право из члана 18. овог закона на предмет лизинга, прималац лизинга је дужан да обавести даваоца лизинга о томе и да га позове да у разумном року ослободи предмет лизинга од права или претензије трећег лица.

Прималац лизинга који је, не обавештавајући даваоца лизинга, покренуо и изгубио спор са трећим лицем из става 1. овог члана, може се позвати на одговорност даваоца лизинга за правне недостатке, осим ако давалац лизинга докаже да је он располагао средствима да се одбије захтев трећег лица.

Прималац лизинга има право да се позове на одговорност даваоца лизинга за правне недостатке предмета лизинга и кад је без обавештавања даваоца лизинга и без спора признао основано право трећег лица.

Ако је у случају из става 3. овог члана прималац лизинга исплатио трећем лицу одређени износ да би одустао од свог права, давалац лизинга се може ослободити своје одговорности ако накнади примаоцу лизинга исплаћени износ, као и накнаду за претрпљену штету.

 

Санкције правних недостатака

 

Члан 20.

Ако давалац лизинга не поступи по захтеву примаоца лизинга из члана 19. став 1. овог закона, у случају одузимања предмета лизинга од примаоца лизинга, уговор о лизингу се раскида ако друкчије није предвиђено уговором.

Ако давалац лизинга не поступи по захтеву примаоца лизинга из члана 19. став 1. овог закона, у случају умањења или ограничења неометане државине примаоца лизинга, прималац лизинга може да раскине уговор ако се због тога сврха уговора не може остварити, или да захтева сразмерно снижење лизинг накнаде.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана, прималац лизинга има право на накнаду претрпљене штете.

Ако је прималац лизинга у тренутку закључења уговора о лизингу знао за могућност да предмет лизинга буде одузет или да његова неометана државина буде смањена или ограничена, нема право на накнаду штете, ако до тога дође.

 

Уговорно ограничење или искључење одговорности даваоца лизинга

 

Члан 21.

Одговорност даваоца лизинга за правне недостатке предмета лизинга не може се уговором ограничити или искључити.

 

Пренос права својине на предмету лизинга

 

Члан 22.

Давалац лизинга може пренети право својине на предмету лизинга на треће лице - даваоца лизинга у смислу овог закона*.

У случају преноса права својине на предмету лизинга из става 1. овог члана, треће лице ступа на место даваоца лизинга, те права и обавезе из уговора о лизингу настају између њега и примаоца лизинга.

У случају из става 1. овог члана, треће лице не може захтевати од примаоца лизинга предају предмета лизинга пре протека рока на који је уговор о лизингу закључен.

Пренос права својине на предмету лизинга на треће лице може се уговором искључити или друкчије предвидети.

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

Глава IV

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА ЛИЗИНГА

 

Преузимање предмета лизинга

 

Члан 23.

Прималац лизинга дужан је да преузме предмет лизинга на начин, у време и на месту предвиђеном уговором.

 

Раскид уговора због неиспоруке

 

Члан 24.

Ако испоручилац примаоцу лизинга не испоручи предмет лизинга, ако га испоручи са доцњом, или ако предмет лизинга има материјални недостатак, прималац лизинга може, у складу са законом којим се уређују облигациони односи, одбити пријем испоруке или раскинути уговор о лизингу и има право на накнаду штете.

У случају из става 1. овог члана, давалац лизинга може одржати уговор ако без одлагања сам испоручи предмет лизинга примаоцу лизинга, под условима предвиђеним уговором о лизингу.

До испуњења обавезе испоруке која је у свему у складу са уговором о лизингу, прималац лизинга има право да обустави исплату накнаде коју би, на основу уговора о лизингу, био дужан да плаћа даваоцу лизинга.

Ако раскине уговор, прималац лизинга има право на повраћај накнаде коју је платио у складу са уговором о лизингу, умањену за износ који представља накнаду за корист коју је прималац лизинга имао од предмета лизинга (разуман износ).

 

Коришћење предмета лизинга

 

Члан 25.

Прималац лизинга дужан је да користи предмет лизинга са пажњом доброг привредника, односно доброг домаћина.

Прималац лизинга дужан је да користи предмет лизинга у складу са уговором или наменом предмета лизинга.

Прималац лизинга одговара за штету проузроковану коришћењем предмета лизинга противно уговору или намени предмета лизинга, без обзира да ли је предмет лизинга користио он, лице које ради по његовом налогу или друго лице коме је он омогућио да користи предмет лизинга.

 

Одржавање предмета лизинга

 

Члан 26.

Прималац лизинга је дужан да одржава предмет лизинга у исправном стању и врши потребне поправке на предмету лизинга.

Прималац лизинга одговара за штету проузроковану неодржавањем предмета лизинга у исправном стању.

 

Плаћање лизинг накнаде

 

Члан 27.

Прималац лизинга дужан је да даваоцу лизинга плаћа лизинг накнаду у износима, роковима и на начин који су предвиђени уговором о лизингу.

 

Раскид уговора због неплаћања лизинг накнаде

 

Члан 28.

Давалац лизинга може да раскине уговор ако прималац лизинга задоцни са исплатом прве рате.

Ако после исплате прве рате прималац лизинга задоцни са исплатом једне или више узастопних рата чији укупан износ достиже четвртину укупне накнаде, давалац лизинга може да раскине уговор или да захтева од примаоца лизинга исплату остатка накнаде заједно са каматом.

Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, ако прималац лизинга не исплати једну рату, давалац лизинга може да раскине уговор у погледу свих будућих обавеза исплате, ако је из датих околности очигледно да ни оне неће бити испуњене.

Давалац лизинга који жели да раскине уговор из разлога из ст. 1. до 3. овог члана, дужан је да остави примаоцу лизинга примерен накнадни рок за испуњење обавезе.

Ако прималац лизинга не испуни обавезу у року из става 4. овог члана, уговор о лизингу се раскида по самом закону.

У случајевима из ст. 1. до 3. овог члана, прималац лизинга може одржати уговор ако да одговарајуће обезбеђење.

Раскид уговора због неплаћања лизинг накнаде може се уговором друкчије уредити, у границама принудних прописа, јавног поретка и добрих обичаја.

 

Дејства раскида

 

Члан 29.

Давалац лизинга који раскине уговор због неплаћања лизинг накнаде из разлога утврђених чланом 28. овог закона или уговором о лизингу, има право на повраћај предмета лизинга, као и право на накнаду претрпљене штете.

 

Посебан поступак за стицање државине на предмету лизинга

 

Члан 30.

На предлог уговорних страна, суд ће одредити рочиште на коме ће у записнику утврдити да су се уговорне стране споразумеле да, у случају неплаћања лизинг накнаде од стране примаоца лизинга о доспелости у складу са уговором, давалац лизинга има право да предмет лизинга преузме у државину.

Потписани записник о споразуму уговорних страна из става 1. овог члана има снагу судског поравнања.

Ако прималац лизинга не испуни обавезу плаћања лизинг накнаде о доспелости у складу са уговором и даваоцу лизинга не преда добровољно предмет лизинга, давалац лизинга може суду поднети захтев за доношење решења о одузимању предмета лизинга од примаоца лизинга или лица у чијој се државини предмет лизинга налази и предаји тог предмета даваоцу лизинга у државину.

Уз захтев из става 3. овог члана. подноси се потписани записник о споразуму уговорних страна из става 1. овог члана.

Суд је обавезан да о захтеву из става 3. овог члана одлучи у року од три дана од дана подношења захтева.

Поступак одузимања предмета лизинга спроводи се у року од три дана од дана доношења решења којим се усваја захтев из става 3. овог члана.

Против решења о одузимању предмета лизинга од примаоца лизинга или лица у чијој се државини предмет лизинга налази, прималац лизинга може, у року од три дана од дана пријема решења, уложити приговор да је извршио обавезу исплате, о чему мора поднети писмене доказе.

Приговор из става 7. овог члана не одлаже извршење.

О приговору из става 7. овог члана одлучује суд, у складу са законом којим се уређује извршни поступак.

На поступак за стицање државине на предмету лизинга примењује се закон којим се уређује извршни поступак, ако овим законом није друкчије одређено.

 

Накнада штете

 

Члан 31.

Накнада штете проузроковане неплаћањем лизинг накнаде треба даваоца лизинга да доведе у положај у коме би се налазио да је прималац лизинга испунио своју обавезу у складу са уговором.

Уговором се може предвидети начин на који ће се израчунати висина накнаде штете, која не може да премаши висину која би била утврђена на основу става 1. овог члана.

 

Ризик за случајну пропаст или оштећење предмета лизинга

 

Члан 32.

Ризик за случајну пропаст или оштећење предмета лизинга сноси прималац лизинга.

Ризик прелази на примаоца лизинга у тренутку преузимања предмета лизинга, ако друкчије није предвиђено уговором.

 

Враћање предмета лизинга

 

Члан 33.

Прималац лизинга је дужан да, по престанку уговора, неоштећен предмет лизинга заједно са припацима врати даваоцу лизинга или лицу које је давалац лизинга одредио, осим ако уговором није предвиђено право примаоца лизинга да откупи предмет лизинга или да продужи уговор о лизингу.

Прималац лизинга не одговара за истрошеност предмета лизинга која настане његовом редовном употребом или за промене на њему које су извршене у споразуму са даваоцем лизинга.

 

Обавеза осигурања

 

Члан 34.

Прималац лизинга је дужан да осигура предмет лизинга од ризика који су предвиђени уговором, ако друкчије није предвиђено уговором.

 

Предаја предмета лизинга другом на коришћење

 

Члан 35.

Прималац лизинга може предмет лизинга, у целини или појединим деловима, дати на коришћење трећем лицу уз писмену сагласност даваоца лизинга.

Давалац лизинга може да раскине уговор и да захтева накнаду штете ако је прималац лизинга, без његове писмене сагласности, предао предмет лизинга на коришћење трећем лицу.

Посебан поступак за стицање државине на предмету лизинга из члана 30. овог закона може се применити и у случају раскида уговора из става 2. овог члана.

Предаја предмета лизинга на коришћење трећем лицу не ослобађа примаоца лизинга обавеза које из уговора о лизингу има према даваоцу лизинга.

Предаја предмета лизинга на коришћење трећем лицу може се уговором искључити или друкчије предвидети.

 

Глава V

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА

 

Испорука предмета лизинга

 

Члан 36.

Испоручилац је дужан да предмет лизинга испоручи примаоцу лизинга у исправном стању, заједно са припацима, на начин, у време и на месту који су предвиђени уговором о испоруци, осим ако је уговором о лизингу предвиђено да предмет лизинга испоручи давалац лизинга.

 

Измене уговора

 

Члан 37.

Ако се прималац лизинга сагласио са садржином уговора закљученог између даваоца лизинга и испоручиоца, на основу којег је давалац лизинга стекао право својине на предмету лизинга, накнадне измене тог уговора неће производити дејство према примаоцу лизинга, осим ако он на њих не пристане.

 

Одговорност испоручиоца према примаоцу лизинга

 

Члан 38.

Ако испоручилац предмет лизинга не испоручи примаоцу лизинга, ако га испоручи са доцњом, или ако предмет лизинга има материјални недостатак, прималац лизинга има према испоручиоцу права која би, према закону којим се уређују облигациони односи, имао да је био страна у уговору са испоручиоцем.

Изузетно од става 1. овог члана, прималац лизинга нема право да, без сагласности даваоца лизинга, раскине или поништи уговор закључен између даваоца лизинга и испоручиоца, нити право да захтева снижење цене.

Испоручилац не може бити одговоран и даваоцу лизинга и примаоцу лизинга за исту штету.

 

Солидарна одговорност даваоца лизинга и испоручиоца

 

Члан 39.

Ако је давалац лизинга извршио избор испоручиоца, солидарно са њим одговара примаоцу лизинга ако предмет лизинга није испоручен примаоцу лизинга, ако је испоручен са доцњом, или ако предмет лизинга има материјални недостатак.

 

Глава VI

 

ПРЕСТАНАК УГОВОРА О ЛИЗИНГУ

 

Протек рока

 

Члан 40.

Уговор о лизингу престаје протеком рока на који је закључен.

 

Пропаст предмета лизинга услед више силе

 

Члан 41.

Уговор о лизингу престаје ако предмет лизинга буде уништен неким случајем више силе.

 

Право на откуп или продужење уговора

 

Члан 42.

Предмет лизинга не прелази у својину примаоца лизинга протеком рока на који је уговор о лизингу закључен.

Уговором о лизингу може се предвидети право примаоца лизинга да, по протеку рока на који је уговор закључен, откупи предмет лизинга по цени која је уговором одређена или да продужи уговор о лизингу (право опције).

Прималац лизинга је дужан да даваоца лизинга обавести о својој одлуци да откупи предмет лизинга или да продужи уговор о лизингу, најкасније месец дана пре истека рока на који је уговор закључен.

 

Глава VIА*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

ПРИМЕНА ЗАКОНА КОЈИ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 42а*

Давалац финансијског лизинга је дужан да, приликом закључења уговора о лизингу и уговора о испоруци, као и у току трајања права и обавеза из тих уговора, предузима радње и мере за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма, прописане одредбама закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма.*

Народна банка Србије може прописати ближе услове и начин на који давалац лизинга утврђује и проверава идентитет странке и предузима друге радње у својству обвезника из закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Глава VII

 

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

 

Појам

 

Члан 43.

Регистар финансијског лизинга је јавни регистар у који се, у складу са овим законом, уписују подаци о уговорима о лизингу закљученим између физичких и правних лица.

Регистар финансијског лизинга (у даљем тексту: регистар) је јединствена електронска база података, чија је основа централна база података у којој се чувају сви подаци унети у регистар.

Локалне јединице регистра формирају се на територији Републике Србије.

Централна база података је доступна путем локалних јединица регистра, ради уписа у регистар и претраживања.

 

Надлежност за вођење регистра

 

Члан 44. 

Престао је да важи (види члан 11. Закона - 99/2011-8)

 

Члан 44а

Престао је да важи члан 44а који је додат у броју 61/2005 (види члан 11. Закона - 99/2011-8)

 

 

 

Доступност регистра

 

Члан 45.

Регистар је доступан свим лицима без обзира на место и територију на којој приступају регистру, ради уписа уговора о лизингу у регистар или претраживања.

 

Јавност

 

Члан 46.

 

Подаци који се уписују и чувају у регистру су јавни.

Организација која води регистар, на захтев заинтересованог лица, издаје оверен извод о подацима који се чувају у регистру, као и извод којим се потврђује да регистар не садржи податке о финансијском лизингу на одређеној ствари.

 

Накнада*

 

*Службени гласник РС, број 61/2005

 

Члан 47. 

Престао је да важи (види члан 11. Закона - 99/2011-8)

 

 

 

Дејства уноса података у регистар према трећим лицима

 

Члан 48.

Сматра се да су трећа лица упозната са постојањем уговора о лизингу на основу његовог уписа у регистар.

Нико се не може позивати на околност да му нису били познати подаци о финансијском лизингу уписани у регистар, у складу са овим законом.

Подаци уписани у регистар нису доказ о постојању својинских или других права на предмету лизинга нити пуноважности било ког правног посла.

 

Обавеза уписа

 

Члан 49.

Давалац лизинга је дужан да захтев за упис уговора о финансијском лизингу поднесе у року од седам дана од дана испоруке предмета лизинга, а захтев за упис измене и допуне података о уговору о финансијском лизингу, као и брисање података из Регистра, у року од седам дана од момента наступања чињеница које су ту измену и допуну, односно брисање података условиле.*

Захтев из става 1. овог члана може да поднесе и прималац лизинга, ако је то одређено уговором о финансијском лизингу.*

За штету коју треће савесно лице претрпи услед неиспуњења обавезе уписа из става 1. овог члана, одговара давалац лизинга, а са њим солидарно и прималац лизинга ако је уговором о финансијском лизингу одређено да и он може да поднесе захтев за упис у Регистар.*

Захтев за упис забележбе спора ради заштите права и интереса у вези са предметом финансијског лизинга или уговором о финансијском лизингу може поднети свако заинтересовано лице.*

 

*Службени гласник РС, број 61/2005

 

Подаци садржани у Регистру*

 

*Службени гласник РС, број 61/2005

 

Члан 50.*

Регистар садржи:*

1) податке о даваоцу лизинга и о примаоцу лизинга, а податке о испоручиоцу предмета лизинга само ако то тражи подносилац захтева;*

2) податке којима се ближе одређује предмет лизинга;*

3) податке о уговору о финансијском лизингу (број додељен од стране даваоца лизинга, дан закључења и рок на који је уговор закључен);*

4) податке о постојању спора у вези са предметом лизинга и уговором о финансијском лизингу;*

5) податке о престанку уговора о финансијском лизингу;*

6) друге податке у складу са законом.*

Ако је субјект у послу финансијског лизинга домаће физичко лице, подаци из става 1. тачка 1. овог члана односе се на име, презиме, матични број и место у коме то лице има пребивалиште, а ако је субјект у послу финансијског лизинга страно физичко лице подаци из става 1. тачка 1. овог члана односе се на име, презиме, број пасоша и земљу издавања.*

Ако је субјект у послу финансијског лизинга домаће правно лице, подаци из става 1. тачка 1. овог члана односе се на пословно име и матични број, а ако је субјект у послу финансијског лизинга страно правно лице подаци из става 1. тачка 1. овог члана односе се на пословно име, ознаку под којом се води у страном регистру привредних субјеката, назив тог регистра и назив државе у којој се налази његово седиште.*

У Регистар се уписују и све промене података из става 1. овог члана.*

У Регистру остаје траг о подацима из става 1. овога члана који су брисани из Регистра.*

 

*Службени гласник РС, број 61/2005

 

Брисан је поднаслов изнад члана 51. (види члан 9. Закона – 61/2005-26)

 

Члан 51.

Документација на основу које је извршен упис у Регистар је саставни део Регистра до њеног превођења у електронску форму.*

После превођења документације из става 1. овог члана у електронску форму и уношења у Регистар, та документација се чува у складу са прописима којима се уређује архивска грађа.*

 

*Службени гласник РС, број 61/2005

 

Поступак уписа у Регистар*

 

*Службени гласник РС, број 61/2005

 

Члан 51а

Престао је да важи члан 51а који је додат у броју 61/2005 (види чл. 48. и 49. Закона - 99/2011-9)

 

Члан 51б

Престао је да важи члан 51б који је додат у броју 61/2005 (види чл. 48. и 49. Закона - 99/2011-9)

 

Члан 51в

Престао је да важи члан 51в који је додат у броју 61/2005 (види чл. 48. и 49. Закона - 99/2011-9)

 

Члан 51г

Престао је да важи члан 51г који је додат у броју 61/2005 (види чл. 48. и 49. Закона - 99/2011-9)

  

Члан 51д

Престао је да важи члан 51д који је додат у броју 61/2005 (види чл. 48. и 49. Закона - 99/2011-9)

 

Члан 51ђ

Престао је да важи члан 51ђ који је додат у броју 61/2005 (види чл. 48. и 49. Закона - 99/2011-9)

 

 

Глава VIIА*

 

*Службени гласник РС, број 61/2005

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ*

 

*Службени гласник РС, број 61/2005

 

Привредни преступи*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 51е*

Новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ:*

1) правно лице ако се бави пословима финансијског лизинга, а не испуњава услове из члана 10. овог закона (члан 10);*

2) правно или физичко лице ако је без сагласности Народне банке Србије стекло директно или индиректно власништво над уделима/акцијама даваоца лизинга које му омогућава 10% и више управљачких права (члан 13б став 1).*

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 20.000 до 200.000 динара.*

За привредни преступ из става 1. овог члана, правном лицу суд може, уз казну, изрећи и заштитну меру забране обављaња делатности у трајању од шест месеци до 10 година.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Прекршаји*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Члан 51ж*

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај давалац лизинга ако:*

1) Народној банци Србије не достави документацију из члана 13г и члана 13ђ став 2. овог закона на прописани начин и у прописаним роковима (члан 13г и члан 13ђ став 2);*

2) не издваја средства резерве сагласно пропису Народне банке Србије из члана 13ђ став 1. овог закона (члан 13ђ став 1);*

3) Агенцији не поднесе документацију из члана 13а став 9, члана 13б став 8. и члана 49. став 1. овог закона, у прописаним роковима (члан 13а став 9, члан 13б став 8. и члан 49. став 1).*

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у даваоцу лизинга новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара.*

 

*Службени гласник РС, број 31/2011

 

Глава VIII

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 52.

Уговори о лизингу који су закључени пре 1. јануара 2004. године уписују се у регистар од дана почетка примене одредаба чл. 43. до 51. овог закона, а најкасније до 31. јануара 2004. године.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе чл. 43. до 51. овог закона примењиваће се од 1. јануара 2004. године.

 

 

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу: „Службени гласник РС”, број 61/2005-26

 

Члан 12.

Привредна друштва која су даваоци лизинга и која су основана до дана ступања на снагу овог закона дужна су да своје пословање ускладе са одредбама овог закона у року од шест месеци од дана његовог ступања на снагу.

Ако привредна друштва која су даваоци лизинга и која су основана до дана ступања на снагу овог закона не ускладе своје пословање са одредбама овог закона у року из става 1. овог члана, престају да раде после спроведеног поступка ликвидације о трошку субјекта ликвидације, који по службеној дужности покреће Агенција за привредне регистре и бришу се из регистра привредних субјеката.

 

Члан 13.

Уговори о лизингу закључени до дана ступања на снагу овог закона остају на снази док трају обавезе из тих уговора.

 

Члан 14.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу: „Службени гласник РС”, број 31/2011-139

 

Члан 27.

Прописе из чл. 11, 12, 13, 14. и 18. овог закона Народна банка Србије донеће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 28.

Даваоци лизинга који су добили дозволу Народне банке Србије за обављање послова финансијског лизинга, у складу са Законом о финансијском лизингу („Службени гласник РС”, бр. 55/03 и 61/05) дужни су да ускладе своје пословање са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Под усклађивањем из става 1. овог члана подразумева се обавеза даваоца лизинга да:

1) уплати недостајући износ оснивачког капитала одређен чланом 9. овог закона (новопредложеним чланом 10а);

2) усклади оснивачки акт са одредбама члана 9. овог закона (новопредложеним чланом 10б) и образује органе прописане тим чланом;

3) прибави сагласности Народне банке Србије прописане чланом 13. овог закона (новопредложеним чланом 13в).

Ако давалац лизинга из става 1. овог члана не усклади своје пословање са одредбама овог закона у року из става 1. овог члана, Народна банка Србије донеће решење о одузимању дозволе за обављање послова финансијског лизинга том даваоцу лизинга.

 

Члан 29.

Прописи донети на основу Закона о финансијском лизингу („Службени гласник РС”, бр. 55/03 и 61/05) примењиваће се до почетка примене прописа донетих на основу овог закона, ако нису у супротности са овим законом.

 

Члан 30.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.