Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

ЗАКОН

о привредним друштвима

„Службени гласник РС”, бр. 125 од 22. новембра 2004, 36 од 27. маја 2011 - др. закон

 

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Закон  је престао да важи 1. фебруара 2012. године, даном почетка примене Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 36/2011), осим одредбе члана 456. која се примењује до окончања приватизације постојећих друштвених предузећа и привредних друштава која послују друштвеним или државним капиталом (види чл. 597. и 600. Закона - 36/2011-3).

 

 

 

Чл. 1. до 455.

Престали су да важе (види чл. 597. и 600. Закона - 36/2011-3)

 

 

Члан 456.

Даном ступања на снагу овог закона, престаје да важи Закон о предузећима („Службени лист СРЈ”, бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и 36/02), осим чл. 392 до 399. и чл. 400а, 400б, 400в и 421а који остају на снази до истека рокова за приватизацију утврђених законом којим се уређује приватизација.

 

Чл. 457.

Престао је да важи (види чл. 597. и 600. Закона - 36/2011-3)