Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о Агенцији за привредне регистре

“Службени гласник РС”, бр. 55 од 21. маја 2004, 111 од 29. децембра 2009, 99 од 27. децембра 2011.

 

 

Оснивање Агенције

 

Члан 1.

Овим законом оснива се Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција).

 

Статус Агенције

 

Члан 2.

Агенција има својство правног лица.

Агенција има свој пословни рачун.

Агенција послује у складу са прописима о јавним агенцијама*.

 

*Службени гласник РС, број 111/2009

 

Седиште Агенције

 

Члан 3.

Седиште Агенције је у Београду.

Агенција може имати организационе јединице и ван седишта.

Организационе јединице Агенције немају својство правног лица.

 

Послови Агенције

 

Члан 4.*

Агенција води законом утврђене регистре као јединствене централизоване електронске базе података, и то:*

1) Регистар привредних субјеката;*

2) Регистар заложног права на покретним стварима и правима;*

3) Регистар финансијског лизинга;*

4) Регистар јавних гласила;*

5) Регистар удружења;*

6) Регистар страних удружења;*

7) Регистар мера и подстицаја регионалног развоја;*

8) Регистар комора;*

9) Регистар туризма;*

10) Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника;*

11) Регистар стечајних маса;*

12) Регистар задужбина и фондација;*

13) Регистар представништава страних задужбина и фондација;*

14) Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта;*

15) Регистар судских забрана;*

16) друге регистре одређене законом.*

У Регистар удружења из става 1. тачка 5) овог члана уписују се коморе здравствених радника основане Законом о коморама здравствених радника („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 99/10) и Комора социјалне заштите основана Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), сходном применом одредаба прописа који уређују регистрацију удружења и на начин и по поступку који су прописани законом којим се уређује поступак регистрације у Агенцији за привредне регистре.*

Агенција води законом и другим прописима утврђене евиденције и друге електронске базе података и обавља друге послове у складу са законом.*

Ради обављања послова из ст. 1, 2. и 3. овог члана и пружања услуга обраде и издавања регистрованих и евидентираних података, Агенција:*

1) преузима податке од надлежних државних органа и институција;*

2) врши анализу података ради израде извештаја државним органима и другим заинтересованим корисницима, у складу са законом и другим прописима;*

3) обезбеђује у складу са законом и другим прописима електронску повезаност регистара и евиденција које води Агенција са другим регистрима, евиденцијама и базама података који се воде у Републици Србији и изван Републике Србије и повезаност са другим корисницима услуга, путем телекомуникационе мреже или путем компјутерских медија;*

4) обавља стручне, развојне, статистичке и друге послове у складу са законом и другим прописима;*

5) самостално се стара о успостављању, развоју и заштити електронских база података Агенције и примени мера за унапређење електронских услуга у складу са одговарајућим националним и међународно прихваћеним стандардима;*

6) самостално се стара о документацији и архиви Агенције применом мера које се односе на обраду, управљање, смештај, техничко-технолошку и безбедносну заштиту;*

7) обавља и друге послове прописане законом и другим прописима.*

Агенција пружа друге сродне услуге о којима одлучује управни одбор Агенције.*

Послове из ст. 1. до 5. овог члана Агенција обавља као поверене послове.*

 

*Службени гласник РС, број 99/2011

 

Базе података*

 

*Службени гласник РС, број 99/2011

 

Члан 4а*

На базама података регистара и евиденција које води, Агенција има право које припада произвођачу базе података, у складу са законом и међународним стандардима.*

 

*Службени гласник РС, број 99/2011

 

Средства за оснивање и рад Агенције

 

Члан 5.

Средства за оснивање Агенције обезбеђују се из:

1) буџета Републике Србије;

2) донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица;

3) других извора финансирања, у складу са законом.

Средства за рад Агенције обезбеђују се из:

1) прихода од накнада за услуге које врши Агенција у обављању послова из своје надлежности;*

2) донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица;

3) других извора финансирања, у складу са законом.

Брисан је ранији став 3. (види члан 3. Закона - 99/2011-8)

 

*Службени гласник РС, број 111/2009

 

Накнаде*

 

*Службени гласник РС, број 99/2011

 

Члан 5а*

За обављање послова у складу са законом Агенција остварује накнаде од корисника услуга.*

Врсту, висину и начин плаћања накнада за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција у складу са законом, утврђује управни одбор Агенције, уз сагласност Владе.*

Државним органима и организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, Агенција ће уступити податке и документа без накнаде, на писмени и образложени захтев, у случајевима када су им ти подаци потребни за обављање послова из њихове надлежности.*

Врста, обим, начин испоруке података и докумената и остала питања везана за коришћење података из става 3. овог члана утврђује се актом управног одбора Агенције на који сагласност даје Влада.*

 

*Службени гласник РС, број 99/2011

 

Финансирање Агенције*

 

*Службени гласник РС, број 111/2009

 

Члан 6.*

Агенција се финансира у складу са финансијским планом који за сваку пословну годину доноси управни одбор најкасније до 15. децембра текуће за наредну годину.*

Финансијским планом процењују се укупни приходи и расходи и улагања у развој Агенције из вишка прихода над расходима.*

Сагласност на финансијски план из става 2. овог члана даје Влада.*

Ако се годишњим обрачуном прихода и расхода утврди да су укупно остварени приходи Агенције већи од укупно остварених расхода, разлика средстава се преноси у буџет Републике Србије или се користи за развој Агенције у складу са финансијским планом Агенције.*

О расподели вишка прихода из става 4. овог члана одлучује управни одбор Агенције уз сагласност Владе.*

У случају да Агенција не оствари планиране приходе по основу обављања послова из своје надлежности, недостајућа средства обезбеђују се из буџета Републике Србије.*

Агенција је дужна да води пословне књиге и саставља годишње финансијске извештаје у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.*

 

*Службени гласник РС, број 111/2009

 

Органи Агенције

 

Члан 7.

Органи Агенције су: управни одбор * и директор.

 

*Службени гласник РС, број 111/2009

 

Управни одбор

 

Члан 8.

Управни одбор има председника и четири члана, које именује и разрешава Влада Републике Србије на предлог министарства надлежног за послове привреде.

Председник и чланови управног одбора именују се на четири године.

Управни одбор обавља следеће послове:

1) доноси статут * и друге опште акте;

2) доноси пословник о свом раду;

3) одређује* висину накнаде за услуге које пружа Агенција;

4) усваја годишњи план рада;

5) врши избор ревизора;

6) усваја годишњи финансијски план;

7) усваја годишњи извештај о пословању;

8) усваја финансијске извештаје и извештаје о ревизији;

9) предлаже мере за отклањање сметњи од значаја за ефикасно функционисање регистара;

10) обавља друге послове утврђене законом и статутом.

На статут, годишњи програм рада, програм развоја, годишњи финансијски план и годишњи извештај о финансијском пословању сагласност даје Влада.**

 

*Службени гласник РС, број 111/2009

**Службени гласник РС, број 99/2011

 

Брисан је наслов изнад члана 9 (види члан 7. Закона – 111/2009-58)

 

Члан 9.

Брисан је (види члан 7. Закона – 111/2009-58)

 

Директор

 

Члан 10.*

Директора Агенције именује и разрешава Влада, на предлог управног одбора.*

Директор се именује на период од пет година и може поново бити именован.*

Директор обавља следеће послове:*

1) заступа и представља Агенцију;*

2) организује и руководи радом и пословањем Агенције;*

3) одговоран је за законитост рада Агенције;*

4) извршава одлуке управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;*

5) одговара за коришћење људских потенцијала и материјалних ресурса Агенције и располагање имовином Агенције;*

6) предлаже годишњи план рада Агенције;*

7) предлаже годишњи финансијски план Агенције;*

8) подноси годишњи извештај о раду Агенције;*

9) подноси годишњи извештај о финансијском пословању Агенције;*

10) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији и друге опште акте које не доноси управни одбор;*

11) доноси појединачне акте Агенције, ако законом није друкчије прописано;*

12) одлучује о правима и одговорностима запослених у Агенцији;*

12а) доноси на предлог регистратора и других овлашћених лица општа методолошко-стручна упутства за обраду података који потичу из два или више регистара, евиденција, односно база података;**

12б) именује стручна саветодавна тела за стратешка, развојна и методолошка питања, из редова признатих домаћих и међународних стручњака из области које се тичу послова Агенције;**

13) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.*

 

*Службени гласник РС, број 111/2009

**Службени гласник РС, број 99/2011

 

Вођење регистара*

 

*Службени гласник РС, број 111/2009

 

Члан 10а*

Агенција води регистре преко регистратора.*

Регистратора именује и разрешава управни одбор Агенције, уз претходну сагласност Владе.*

Регистратор се именује на период од четири године, с тим што исто лице може бити поново именовано.*

Регистратор може бити разрешен пре истека периода на који је именован, и то:*

1) на захтев регистратора;*

2) ако регистратор не обавља своју функцију у складу са законом;*

3) из других разлога утврђених законом.*

Регистратора који је именован у складу са ставом 2. овог члана управни одбор може, на образложен предлог директора Агенције, именовати и за вођење другог регистра, евиденције и друге електронске базе података које води Агенција, у циљу економичног и ефикасног рада и пословања Агенције.*

 

*Службени гласник РС, број 111/2009

 

Овлашћења и обавезе регистратора*

 

*Службени гласник РС, број 111/2009

 

Члан 10б*

Регистратор, у односу на регистар који води, има овлашћења и обавезе да:*

1) се стара о законитом, систематичном и ажурном вођењу регистра;*

2) ближе одређује начин вођења регистра;*

3) доноси одлуке о упису у регистар, односно врши регистрацију података;*

4) прописује стандардне обрасце регистрационих пријава и захтева у поступку вођења регистра;*

5) предузима друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање регистра у складу са законом.*

Регистратор је независан у раду, у оквиру овлашћења утврђених законом и другим прописом.*

 

*Службени гласник РС, број 111/2009

 

Статут и други општи акти

 

Члан 11.

Општи акти Агенције су статут и друга општа акта.

Статут садржи одредбе о:

1) називу и седишту;

2) делатности, односно пословима;

3) органима и њиховом делокругу;

4) унутрашњој организацији;

5) заступању и одговорности за обавезе;

6) општим актима и начину њиховог доношења;

7) поступку измене статута;

8) правима и обавезама запослених;

9) другим питањима од значаја за рад и пословање Агенције.

 

Ревизија

 

Члан 12.*

У Агенцији се обавља интерна ревизија.*

Интерна ревизија пружа управном одбору и директору независно и објективно мишљење о питањима која су предмет ревизије, прати идентификацију ризика и управљање тим ризиком, пружа помоћ у остваривању пословних циљева Агенције, обавља саветодавну активност на унапређењу пословања Агенције, као и постојећег начина управљања и руковођења пословним процесима, утврђује да ли се пословне књиге и друга документа воде уредно и у складу са прописима, обавља и друге послове који се односе на интерну ревизију у складу са прописима и стандардима којима се уређује област интерне ревизије.*

 

*Службени гласник РС, број 111/2009

 

Члан 12а*

Ради обављања ревизије годишњих финансијских извештаја, Агенција у складу са законом ангажује екстерног ревизора.*

Извештај са мишљењем екстерног ревизора доставља се управном одбору Агенције на усвајање.*

 

*Службени гласник РС, број 111/2009

 

Јавност рада Агенције*

 

*Службени гласник РС, број 111/2009

 

Члан 12б*

Агенција објављује на својој интернет страни годишњи програм рада, финансијски план, годишњи извештај о раду и годишњи финансијски извештај, у складу са прописима којима се уређује правни положај и пословање јавних агенција и у складу са другим прописима и интерним актима Агенције.*

Објављивање података и докумената врши се на интернет страни Агенције, у складу са прописима којима се уређује поступак регистрације у Агенцији и овим законом.**

 

*Службени гласник РС, број 111/2009

**Службени гласник РС, број 99/2011

 

Однос Агенције са корисницима*

 

*Службени гласник РС, број 99/2011

 

Члан 12в*

Агенција има обавезу да најмање двапут годишње омогући корисницима да дају своје мишљење о њеном раду и квалитету услуга и предложе начине њиховог побољшања, о чему се саставља посебан извештај, који постаје саставни део годишњег извештаја о раду Агенције.*

Корисницима се мора омогућити да своје примедбе и предлоге везане за рад Агенције дају усмено, писмено, телефонски или у електронском облику.*

Примедбе и предлоге из става 1. овог члана прима и разматра члан управног одбора Агенције кога за то на једну годину овласти управни одбор Агенције и који о својим закључцима обавештава управни одбор, директора, лице на које се примедба односи и корисника.*

 

*Службени гласник РС, број 99/2011

 

Прелазне и завршне одредбе

 

Члан 13.

Влада Републике Србије именоваће председника и чланове управног одбора, у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 14.

Управни одбор је дужан да у року од 15 дана од дана именовања донесе статут.

 

Члан 15.

Агенција почиње да обавља послове вођења Регистра заложног права на покретним стварима и правима и Регистра финансијског лизинга најкасније до 1. јула 2005. године.

 

Члан 16.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне регистре: „Службени гласник РС“, број 111/2009-58

 

Члан 12.

Члан 77. Закона о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС”, бр. 55/04 и 61/05) и подзаконски акти донети на основу тог члана престају да важе истеком деведесетог дана од дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 13.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.

 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне регистре: „Службени гласник РС“, број 99/2011-8

 

 

Члан 9.

Регистратори који су именовани до дана ступања на снагу овог закона настављају са радом до истека периода на који су именовани.

 

Члан 10.

Акти управног одбора Агенције из члана 5а ст. 2. и 4. овог закона, биће донети у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 11.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 2б. став 4. Закона о привредним коморама („Службени гласник РС”, бр. 65/01 и 36/09), одредбе чл. 44, 44а и 47. Закона о финансијском лизингу („Службени гласник РС”, бр. 55/03, 61/05 и 31/11), одредбе чл. 57, 57а и 60. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени гласник РС”, бр. 57/03, 61/05 и 64/06 – исправка), одредбе члана 32. став 2. и члана 36. Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06 и 111/09), одредбе члана 117. ст. 4. и 5. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), одредбе члана 27. став 2, члана 35. и члана 61. став 2. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), одредбе члана 136. ст 5. и 9. Закона о стечају („Службени гласник РС”, број 104/09), одредбе члана 63. став 4. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11), одредбе чл. 300. и 311. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 31/11).

 

Члан 12.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.