Редакцијски пречишћен текст

   

 

   

   

КРИВИЧНИ ЗАКОНИК

“Службени гласник РС“, бр. 85 од 6. октобра 2005, 88 од 14. октобра 2005 - исправка, 107 од 2. децембра 2005 - исправка, 72 од 3. септембра 2009, 111 од 29. децембра 2009, 121 од 24. децембра 2012, 104 од 27. новембра 2013, 108 од 10. октобра 2014, 94 од 24. новембра 2016, 35 од 21. маја 2019.

ОПШТИ ДЕО

ГЛАВА ПРВА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Нема кривичног дела нити казне без закона

Члан 1.

Никоме не може бити изречена казна или друга кривична санкција за дело које пре него што је учињено законом није било одређено као кривично дело, нити му се може изрећи казна или друга кривична санкција која законом није била прописана пре него што је кривично дело учињено.

Нема казне без кривице

Члан 2.

Казна и мере упозорења могу се изрећи само учиниоцу који је крив за учињено кривично дело.

Основ и границе кривичноправне принуде

Члан 3.

Заштита човека и других основних друштвених вредности представља основ и границе за одређивање кривичних дела, прописивање кривичних санкција и њихову примену, у мери у којој је то нужно за сузбијање тих дела.

Кривичне санкције и њихова општа сврха

Члан 4.

(1) Кривичне санкције су: казне, мере упозорења, мере безбедности и васпитне мере.

(2) Општа сврха прописивања и изрицања кривичних санкција је сузбијање дела којима се повређују или угрожавају вредности заштићене кривичним законодавством.

(3) Кривичне санкције се не могу изрећи лицу које у време када је дело учињено није навршило четрнаест година. Васпитне мере и друге кривичне санкције могу се изрећи малолетнику под условима прописаним посебним законом.

ГЛАВА ДРУГА

ВАЖЕЊЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Временско важење кривичног законодавства

Члан 5.

(1) На учиниоца кривичног дела примењује се закон који је важио у време извршења кривичног дела.

(2) Ако је после извршења кривичног дела измењен закон, једном или више пута, примениће се закон који је најблажи за учиниоца.

(3) На учиниоца кривичног дела које је предвиђено законом са одређеним временским трајањем примењује се тај закон, без обзира на то кад му се суди, ако тим законом није друкчије одређено.

Важење кривичног законодавства на територији Србије

Члан 6.

(1) Кривично законодавство Републике Србије важи за сваког ко на њеној територији учини кривично дело.

(2) Кривично законодавство Србије важи и за сваког ко учини кривично дело на домаћем броду, без обзира где се брод налази у време извршења дела.

(3) Кривично законодавство Србије важи и за сваког ко учини кривично дело у домаћем цивилном ваздухоплову док је у лету или у домаћем војном ваздухоплову, без обзира где се ваздухоплов налазио у време извршења кривичног дела.

(4) Ако је у случајевима из ст. 1. до 3. овог члана у страној држави покренут или довршен кривични поступак, кривично гоњење у Србији предузеће се само по одобрењу републичког јавног тужиоца.

(5) Кривично гоњење странца у случајевима из ст. 1. до 3. овог члана може се, под условом узајамности, уступити страној држави.

Важење кривичног законодавства Србије за учиниоце одређених кривичних дела извршених у иностранству

Члaн 7.

Кривичнo зaкoнoдaвствo Републике Србиje вaжи зa свaкoг кo у инoстрaнству учини кривичнo дeлo из чл. 305. дo 316, чл. 318. дo 321, кривично дело из чл. 391. дo 393a oвoг зaкoникa ако је извршено према Републици Србији или њеном држављанину, као и кривично дело из члaнa 241. oвoг зaкoникa aкo сe фaлсификoвaњe oднoси нa дoмaћи нoвaц.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Важење кривичног законодавства Србије за држављанина Србије који учини кривично дело у иностранству

Члан 8.

 (1) Кривично законодавство Србије важи за држављанина Србије и кад у иностранству учини које друго кривично дело, осим кривичних дела наведених у члану 7. овог законика, ако се затекне на територији Србије или буде изручен Србији.

 (2) Под условима из става 1. овог члана кривично законодавство Србије важи и за учиниоца који је постао држављанин Србије пошто је учинио кривично дело.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Важење кривичног законодавства Србије за странца који учини кривично дело у иностранству

Члан 9.

(1) Кривично законодавство Србије важи и за странца који ван територије Србије учини према њој или њеном држављанину кривично дело и кад нису у питању кривична дела наведена у члану 7. овог законика, ако се затекне на територији Србије или буде изручен Србији.

(2) Кривично законодавство Србије важи и за странца који према страној држави или према странцу учини у иностранству кривично дело за које се по закону земље у којој је учињено може изрећи казна затвора од пет година или тежа казна, ако се затекне на територији Србије, а не буде изручен страној држави. Ако овим закоником није друкчије одређено, суд у таквом случају не може изрећи тежу казну од оне која је прописана законом земље у којој је кривично дело учињено.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Посебни услови за кривично гоњење за кривично дело учињено у иностранству

Члан 10.

(1) У случају из чл. 8. и 9. овог законика кривично гоњење се неће предузети, ако је:

1) учинилац потпуно издржао казну на коју је у иностранству осуђен;

2) учинилац у иностранству правноснажном пресудом ослобођен или му је казна застарела или опроштена;

3) према неурачунљивом учиниоцу у иностранству извршена одговарајућа мера безбедности;

4) за кривично дело по страном закону за кривично гоњење потребан захтев оштећеног, а такав захтев није поднет.

(2) У случају из члана 8. и члана 9. став 1. овог законика кривично гоњење се може предузети само ако се за кривично дело кажњава и по закону земље у којој је оно учињено, осим када постоји одобрење републичког јавног тужиоца или када је то предвиђено потврђеним међународним уговором.

(3) У случају из члана 9. став 2. овог законика, ако је у питању дело које је у време кад је извршено сматрано кривичним делом према општим правним начелима признатим у међународном праву, гоњење се може предузети у Србији по одобрењу републичког јавног тужиоца, без обзира на закон земље у којој је кривично дело учињено.

*Службени гласник РС, број 121/2012

Урачунавање притвора и казне издржане у иностранству

Члан 11.

Притвор, свако друго лишење слободе у вези са кривичним делом, лишење слободе у току  поступка изручења, као и казна коју је учинилац издржао по пресуди иностраног или међународног кривичног суда урачунаће се у казну коју изрекне домаћи суд за исто кривично дело, а ако казне нису исте врсте, урачунавање ће се извршити по оцени суда.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Одговорност правних лица за кривична дела

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 12.

Одговорност правних лица за кривична дела, као и санкције правних лица за кривична дела уређују се посебним законом.

 *Службени гласник РС, број 72/2009

Важење општег дела овог законика

Члан 13.

Одредбе општег дела овог законика важе за сва кривична дела одређена овим закоником или другим законом.

ГЛАВА ТРЕЋА

КРИВИЧНО ДЕЛО

1. Опште одредбе о кривичном делу

Кривично дело

Члан 14.

(1) Кривично дело је оно дело које је законом предвиђено као кривично дело, које је противправно и које је скривљено.

(2) Нема кривичног дела уколико је искључена противправност или кривица, иако постоје сва обележја кривичног дела одређена законом.

Извршење кривичног дела нечињењем

Члан 15.

(1) Кривично дело је учињено нечињењем кад закон пропуштање да се предузме одређено чињење предвиђа као кривично дело.

(2) Нечињењем може бити учињено и кривично дело које је законом одређено као чињење, ако је учинилац пропуштањем дужног чињења остварио обележја тог кривичног дела.

Време извршења кривичног дела

Члан 16.

(1) Кривично дело је извршено у време кад је извршилац радио или био дужан да ради, без обзира кад је последица дела наступила.

(2) Саучесник је кривично дело учинио у време кад је радио или био дужан да ради.

Место извршења кривичног дела

Члан 17.

(1) Кривично дело је извршено како у месту где је извршилац радио или био дужан да ради, тако и у месту где је у целини или делимично наступила последица дела.

(2) Покушај кривичног дела сматра се извршеним како у месту где је учинилац радио, тако и у месту где је последица по његовом умишљају требало да наступи или је могла да наступи.

(3) Саучесник је кривично дело учинио и у месту у којем је предузео радњу саучесништва.

Дело малог значаја

Члан 18.

(1) Није кривично дело оно дело које, иако садржи обележја кривичног дела, представља дело малог значаја.

(2) Дело је малог значаја ако степен кривице није висок, ако су штетне последице одсутне или незнатне и ако општа сврха кривичних санкција не захтева изрицање кривичне санкције.

(3) Одредбе ст. 1. и 2. овог члана могу се применити на кривична дела за која је прописана казна затвора до три годинe или новчана казна.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Нужна одбрана

Члан 19.

(1) Није кривично дело оно дело које је учињено у нужној одбрани.

(2) Нужна је она одбрана која је неопходно потребна да учинилац од свог добра или добра другога одбије истовремен противправан напад.

(3) Учиниоцу који је прекорачио границе нужне одбране може се казна ублажити. Ако је учинилац прекорачио границе нужне одбране услед јаке раздражености или препасти изазване нападом може се и ослободити од казне.

Крајња нужда

Члан 20.

(1) Није кривично дело оно дело које је учињено у крајњој нужди.

(2) Крајња нужда постоји кад је дело учињено ради тога да учинилац отклони од свог добра или добра другога истовремену нескривљену опасност која се на други начин није могла отклонити, а при том учињено зло није веће од зла које је претило.

(3) Учиниоцу који је сам изазвао опасност, али из нехата или је прекорачио границе крајње нужде, може се казна ублажити. Ако је учинилац прекорачио границе крајње нужде под нарочито олакшавајућим околностима може се и ослободити од казне.

(4) Нема крајње нужде ако је учинилац био дужан да се излаже опасности која је претила.

Сила и претња

Члан 21.

(1) Није кривично дело оно дело које је учињено под дејством неодољиве силе.

(2) Ако је кривично дело учињено под дејством силе која није неодољива или претње, учиниоцу се казна може ублажити.

(3) У случају из става 1. овог члана као извршилац кривичног дела сматраће се лице које је применило неодољиву силу.

Кривица

Члан 22.

(1) Кривица постоји ако је учинилац у време када је учинио кривично дело био урачунљив и поступао са умишљајем, а био је свестан или је био дужан и могао бити свестан да је његово дело забрањено.

(2) Кривично дело је учињено са кривицом и ако је учинилац поступао из нехата, уколико закон то изричито предвиђа.

Неурачунљивост

Члан 23.

(1) Није кривично дело оно дело које је учињено у стању неурачунљивости.

(2) Неурачунљив је онај учинилац који није могао да схвати значај свог дела или није могао да управља својим поступцима услед душевне болести, привремене душевне поремећености, заосталог душевног развоја или друге теже душевне поремећености.

(3) Учиниоцу кривичног дела чија је способност да схвати значај свог дела или способност да управља својим поступцима била битно смањена услед неког стања из става 2. овог члана (битно смањена урачунљивост) може се ублажити казна.

Скривљена неурачунљивост

Члан 24.

(1) Кривица учиниоца кривичног дела који се употребом алкохола, дрога или на други начин довео у стање у којем није могао да схвати значај свог дела или да управља својим поступцима утврђује се према времену непосредно пре довођења у такво стање.

(2) Учиниоцу који је под околностима из става 1. овог члана учинио кривично дело у стању битно смањене урачунљивости не може се по том основу ублажити казна.

Умишљај

Члан 25.

Кривично дело је учињено са умишљајем кад је учинилац био свестан свог дела и хтео његово извршење или кад је учинилац био свестан да може учинити дело па је на то пристао.

Нехат

Члан 26.

Кривично дело је учињено из нехата кад је учинилац био свестан да својом радњом може учинити дело, али је олако држао да до тога неће доћи или да ће то моћи спречити или кад није био свестан да својом радњом може учинити дело иако је према околностима под којима је оно учињено и према својим личним својствима био дужан и могао бити свестан те могућности.

Одговорност за тежу последицу

Члан 27.

Кад је из кривичног дела произашла тежа последица због које закон за то дело прописује тежу казну, та се казна може изрећи ако је учинилац у односу на ту последицу поступао из нехата, а и са умишљајем ако тиме нису остварена обележја неког другог кривичног дела.

Стварна заблуда

Члан 28.

(1) Није кривично дело оно дело које је учињено у неотклоњивој стварној заблуди.

(2) Стварна заблуда је неотклоњива ако учинилац није био дужан и није могао да избегне заблуду у погледу неке стварне околности која представља обележје кривичног дела или у погледу неке стварне околности која би, да је заиста постојала, чинила дело дозвољеним.

(3) Ако је учинилац био у стварној заблуди услед нехата, постојаће кривично дело учињено из нехата кад закон такво кривично дело предвиђа.

Правна заблуда

Члан 29.

(1) Није кривично дело оно дело које је учињено у неотклоњивој правној заблуди.

(2) Правна заблуда је неотклоњива ако учинилац није био дужан и није могао да зна да је његово дело забрањено.

(3) Учиниоцу који није знао да је дело забрањено, али је то био дужан и могао да зна, казна се може ублажити.

*Службени гласник РС, број 88/2005

2. Покушај кривичног дела

Покушај

Члан 30.

(1) Ко са умишљајем започне извршење кривичног дела, али га не доврши, казниће се за покушај кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора од пет година или тежа казна, а за покушај другог кривичног дела само кад закон изричито прописује кажњавање и за покушај.

(2) Учинилац ће се за покушај казнити казном прописаном за кривично дело, или ублаженом казном.

Неподобан покушај

Члан 31.

Учинилац који покуша да изврши кривично дело неподобним средством или према неподобном предмету може се ослободити од казне.

Добровољни одустанак

Члан 32.

(1) Извршилац који је покушао извршење кривичног дела али је добровољно одустао од даљег предузимања радње извршења или је спречио наступање последице, може се ослободити од казне.

(2) Одредба става 1. овог члана неће се применити уколико учинилац кривично дело није довршио због околности које онемогућавају или знатно отежавају извршење кривичног дела, или због тога што је сматрао да такве околности постоје.

(3) Ослободити се од казне може и саизвршилац, подстрекач или помагач који је добровољно спречио извршење кривичног дела.

(4) Ако је у случају из ст. 1. и 3. учинилац довршио неко друго самостално кривично дело које није обухваћено кривичним делом од чијег извршења је одустао, учинилац се не може ослободити од казне за то друго дело по истом основу.

3. Саучесништво у кривичном делу

Саизвршилаштво

Члан 33.

Ако више лица учествовањем у радњи извршења са умишљајем или из нехата заједнички изврше кривично дело, или остварујући заједничку одлуку другом радњом са умишљајем битно допринесу извршењу кривичног дела, свако од њих казниће се казном прописаном за то дело.

*Службени гласник РС, број 88/2005

Подстрекавање

Члан 34.

(1) Ко другог са умишљајем подстрекне да изврши кривично дело, казниће се казном прописаном за то кривично дело.

(2) Ко другог са умишљајем подстрекава на извршење кривичног дела чији покушај је по закону кажњив, а дело не буде ни покушано, казниће се као за покушај кривичног дела.

Помагање

Члан 35.

(1) Ко другом са умишљајем помогне у извршењу кривичног дела, казниће се казном прописаном за то кривично дело, или ублаженом казном.

(2) Као помагање у извршењу кривичног дела сматра се нарочито: давање савета или упутстава како да се изврши кривично дело, стављање учиниоцу на располагање средстава за извршење кривичног дела, стварање услова или отклањање препрека за извршење кривичног дела, као и унапред обећано прикривање кривичног дела, учиниоца, средстава којима је кривично дело извршено, трагова кривичног дела или предмета прибављених кривичним делом.

Границе одговорности и кажњивости саучесника

Члан 36.

(1) Саизвршилац је одговоран за извршено кривично дело у границама свог умишљаја или нехата, а подстрекач и помагач у границама свог умишљаја.

(2) Основи који искључују кривицу извршиоца (чл. 23, 28. и 29. овог законика) не искључују кривично дело саизвршиоца, подстрекача, или помагача код којег кривица постоји.

(3) Лични односи, својства и околности услед којих закон дозвољава ослобођење од казне, или које утичу на одмеравање казне, могу се узети у обзир само оном извршиоцу, саизвршиоцу, подстрекачу или помагачу код којег такви односи, својства и околности постоје.

(4) Лични односи, својства и околности који представљају битно обележје кривичног дела не морају постојати код подстрекача или помагача. Подстрекачу или помагачу који нема такво лично својство, казна се може ублажити.

4. Кажњавање подстрекача и помагача за покушај

Покушај и лакше кривично дело

Члан 37.

(1) Ако је кривично дело остало у покушају подстрекач и помагач ће се казнити за покушај.

(2) Ако је извршилац извршио лакше кривично дело од оног на које се подстрекавање или помагање односи, а које би било њиме обухваћено, подстрекач и помагач ће се казнити за кривично дело које је учињено.

(3) Одредба става 2. овог члана неће се применити ако би се подстрекач строже казнио применом члана 34. став 2. овог законика.

5. Посебне одредбе о кривичним делима учињеним путем штампе или других средстава јавног информисања

Одговорност уредника

Члан 38.

(1) Извршиоцем кривичног дела извршеног објављивањем информације у новинама, на радију, телевизији или другом јавном гласилу сматра се аутор информације.

(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана извршиоцем кривичног дела учињеног путем новина, радија, телевизије или другог јавног гласила сматраће се одговорни уредник, односно лице које га је замењивало у време објављивања информације:

1) ако је до завршетка главног претреса пред првостепеним судом аутор остао непознат;

2) ако је информација објављена без сагласности аутора;

3) ако су у време објављивања информације постојале стварне или правне сметње за гоњење аутора, које и даље трају.

(3) Искључена је кривица одговорног уредника, односно лица које га замењује уколико је био у неотклоњивој заблуди у погледу неке од околности наведених у ставу 2. тач. 1. до 3. овог члана.

Одговорност издавача, штампара и произвођача

Члан 39.

(1) Кад постоје услови из члана 38. овог законика извршиоцем се сматрају:

1) издавач – за кривично дело извршено путем неповремене штампане публикације, а ако нема издавача или постоје стварне или правне сметње за његово гоњење – штампар који је за то знао;

2) произвођач – за кривично дело извршено путем компакт диска, грамофонске плоче, магнетофонске траке и других аудитивних средстава, филма за јавно и приватно приказивање, дијапозитива, видео-средстава или сличних средстава намењених ширем кругу лица.

(2) Ако је издавач, штампар или произвођач правно лице или државни орган, извршилац је лице које одговара за издавање, штампање или производњу.

Примењивање одредаба чл. 38. и 39.

Члан 40.

Одредбе чл. 38. и 39. овог законика примењују се само ако се та лица по општим одредбама овог законика не могу сматрати учиниоцем кривичног дела.

Заштита извора информација

Члан 41.

Лица из чл. 38. и 39. овог законика неће се сматрати извршиоцем кривичног дела због тога што суду или другом надлежном органу нису открила идентитет аутора информације или извор информације, осим у случају да је учињено кривично дело за које је као најмања мера казне прописан затвор у трајању од пет или више година, или је то неопходно да би се извршење таквог кривичног дела спречило.

ГЛАВА ЧЕТВРТА

КАЗНЕ

1. Сврха кажњавања, врсте казни и услови за њихово изрицање

Сврха кажњавања

Члан 42.

У оквиру опште сврхе кривичних санкција (члан 4. став 2), сврха кажњавања је:

1) спречавање учиниоца да чини кривична дела и утицање на њега да убудуће не чини кривична дела;

2) утицање на друге да не чине кривична дела;

3) изражавање друштвене осуде за кривично дело, јачање морала и учвршћивање обавезе поштовања закона;

4) остваривање праведности и сразмерности између учињеног дела и тежине кривичне санкције.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Врсте казни

Члан 43.

Учиниoцу кривичнoг дeлa мoгу сe изрeћи слeдeћe кaзнe:

1) доживотни затвор;

2) казна зaтвoрa;

3) нoвчaнa кaзнa;

4) рaд у jaвнoм интeрeсу;

5) oдузимaњe вoзaчкe дoзвoлe.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Главне и споредне казне

Члан 44.

(1) Доживотни затвор и казна затвора могу се изрећи само као главне казне.

(2) Новчана казна, рад у јавном интересу и одузимање возачке дозволе могу се изрећи и као главна и као споредна казна.

(3) Ако је за једно кривично дело прописано више казни, само се једна може изрећи као главна казна.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 35/2019

Доживотни затвор

*Службени гласник РС, број 35/2019

Члан 44а

(1) Зa нajтeжa кривичнa дeлa и нajтeжe oбликe тeшких кривичних дeлa мoжe сe уз кaзну затвора изузeтнo прoписaти и кaзнa доживотног зaтвoрa.

(2) Доживотни затвор нe мoжe сe изрeћи лицу кoje у врeмe извршeњa кривичнoг дeлa ниje нaвршилo двaдeсeт jeдну гoдину живoтa.

(3) Доживотни затвор се не може изрећи у случајевима када закон предвиђа да се казна може ублажити (члан 56. став 1. тачка 1) или када постоји неки од основа за ослобођење од казне.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Казна затвора

Члан 45.

(1) Казна затвора не може бити краћа од тридесет дана нити дужа од двадесет година.

(2) Казна затвора из става 1. овог члана изриче се на пуне године и месеце, а до шест месеци и на дане.

Брисан је ранији став (3) (види члан 5. Закона - 35/2019-3)

Брисан је ранији став (4) (види члан 5. Закона - 35/2019-3)

(3) Ако учиниоцу кривичног дела изрекне казну затвора до једне године, суд може истовремено одредити да ће се она извршити тако што ће је осуђени издржавати у просторијама у којима станује уколико се с обзиром на личност учиниоца, његов ранији живот, његово држање после учињеног дела, степен кривице и друге околности под којима је дело учинио може очекивати да ће се и на тај начин остварити сврха кажњавања.

(4) Осуђени којем је одређено извршење казне затвора на начин предвиђен у ставу 3. овог члана не сме напуштати просторије у којима станује, осим у случајевима прописаним законом који уређује извршење кривичних санкција. Уколико осуђени једном у трајању преко шест часова или два пута у трајању до шест часова самовољно напусти просторије у којима станује, суд ће одредити да остатак казне затвора издржи у заводу за извршење казне затвора.

Брисан је ранији став (7) (види члан 3. Закона - 121/2012-3)

(5) Осуђеном за кривично дело против брака и породице који живи са оштећеним у истом породичном домаћинству не може се одредити извршење казне затвора на начин прописан у ставу 3. овог члана.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

***Службени гласник РС, број 35/2019

Условни отпуст

Члан 46.

(1) Осуђеног који је издржао две трећине казне затвора суд ће условно отпустити са издржавања казне, ако се у току издржавања казне тако поправио да се може са основом очекивати да ће се на слободи добро владати, а нарочито да до истека времена за које је изречена казна не учини ново кривично дело. При оцени да ли ће се осуђени условно отпустити узеће се у обзир његово владање за време издржавања казне, извршавање радних обавеза, с обзиром на његову радну способност, као и друге околности које указују да осуђени док траје условни отпуст неће извршити ново кривично дело. Не може се условно отпустити осуђени који је током издржавања казне два пута кажњаван за теже дисциплинске преступе и коме су одузете додељене погодности.

(2) Уколико испуњава услове из става 1. овог члана, суд може условно отпустити осуђеног:

– који је осуђен на казну доживотног затвора, ако је издржао двадесет седам година;

– који је осуђен за кривична дела против човечности и других добара заштићених међународним правом (чл. 370. до 393а), кривична дела против полне слободе (чл. 178. до 185б), кривично дело насиље у породици (члан 194. ст. 2. до 4), кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога (члан 246. став 5), кривична дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије (чл. 305. до 321), кривично дело примање мита (члан 367) и кривично дело давање мита (члан 368);

– који је осуђен од стране посебних одељења надлежних судова, у поступцима вођеним у складу са надлежношћу одређеном законом који уређује организацију и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и тероризма;

– који је више од три пута правноснажно осуђен на казну затвора, а није извршено брисање или не постоје услови за брисање неке од осуда.

(3) Суд може у одлуци о условном отпусту одредити да је осуђени дужан да испуни неку од обавеза из члана 73. овог законика, као и неку другу обавезу предвиђену кривичноправним одредбама.

(4) У случају из ст. 1. и 2. овог члана, ако условни отпуст не буде опозван, сматра се да је осуђени издржао казну.

(5) Суд не може условно отпустити осуђеног за кривична дела: тешко убиство (члан 114. став 1. тачка 9), силовање (члан 178. став 4), обљуба над немоћним лицем (179. став 3), обљуба са дететом (члан 180. став 3) и обљуба злоупотребом положаја (члан 181. став 5).

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

***Службени гласник РС, број 94/2016

****Службени гласник РС, број 35/2019

Опозивање условног отпуста

Члан 47.

(1) Суд ће опозвати условни отпуст ако осуђени, док је на условном отпусту, учини једно или више кривичних дела за која је изречена казна затвора преко једне године.

(2) Суд може опозвати условни отпуст, ако условно отпуштени учини једно или више кривичних дела за која је изречена казна затвора до једне године, односно не испуни неку од обавеза које му је суд одредио у складу са чланом 46. став 3. овог законика. При оцени да ли ће опозвати условни отпуст суд ће нарочито узети у обзир сродност учињених кривичних дела, побуде из којих су учињена и друге околности које указују на оправданост опозивања условног отпуста.

(3) Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примењиваће се и кад се условно отпуштеном суди за кривично дело које је учинио пре него што је условно отпуштен.

(4) Кад суд опозове условни отпуст изрећи ће казну применом одредаба чл. 60. и 62. став 2. овог законика, узимајући раније изречену казну као већ утврђену. Део казне који је осуђени издржао по ранијој осуди урачунава се у нову казну, а време проведено на условном отпусту не урачунава се.

(5) Ако условно отпуштени буде осуђен на казну затвора до једне године, а суд не опозове условни отпуст, продужава се условни отпуст за време које је осуђени провео на издржавању те казне затвора.

(6) У случају из ст. 1. до 3. овог члана условни отпуст се може опозвати најкасније у року од две године од дана кад је условни отпуст истекао.

(7) Осуђеном на казну доживотног затвора условни отпуст траје петнаест година од дана када је условно отпуштен.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

***Службени гласник РС, број 35/2019

Опште одредбе о новчаној казни

Члан 48.

(1) Новчана казна се може одмерити и изрећи или у дневним износима (члан 49) или у одређеном износу (члан 50).

(2) За кривична дела учињена из користољубља новчана казна као споредна казна може се изрећи и кад није прописана законом или кад је законом прописано да ће се учинилац казнити казном затвора или новчаном казном, а суд као главну казну изрекне казну затвора.

Новчана казна у дневним износима

Члан 49.

(1) Новчана казна у дневним износима одмерава се тако што се прво утврђује број дневних износа, а затим висина једног дневног износа. До износа новчане казне суд ће доћи множењем утврђеног броја дневних износа са утврђеном вредношћу једног дневног износа.

(2) Број дневних износа не може бити мањи од десет, нити већи од тристашездесет. Број дневних износа за учињено кривично дело одмерава се на основу општих правила за одмеравање казне (члан 54).

(3) Висина једног дневног износа новчане казне утврђује се тако што се разлика између прихода и нужних расхода учиниоца кривичног дела у протеклој календарској години подели са бројем дана у години. Један дневни износ не може бити мањи од петсто динара, нити већи од педесет хиљада динара.

(4) У циљу утврђивања висине дневног износа новчане казне суд може да захтева податке од банака или других финансијских установа, државних органа и правних лица који су дужни да доставе тражене податке и не могу се позивати на заштиту пословне или друге тајне.

(5) Уколико се не могу прибавити веродостојни подаци о приходима и расходима учиниоца кривичног дела, или уколико он не остварује никакав приход , суд ће на основу расположивих података по слободној процени утврдити висину једног дневног износа новчане казне.

(6) Број дневних износа новчане казне се утврђује у оквиру следећих распона:

1) до шездесет дневних износа за кривична дела за која се може изрећи казна затвора до три месеца;

2) од тридесет до стодвадесет дневних износа за кривична дела за која се може изрећи казна затвора до шест месеци;

3) од шездесет до стоосамдесет дневних износа за кривична дела за која се може изрећи затвор до једне године;

4) од стодвадесет до двестачетрдесет дневних износа за кривична дела за која се може изрећи казна затвора до две године;

5) најмање стоосамдесет дневних износа за кривична дела за која се може изрећи казна затвора до три године;

6) у оквиру прописаног броја дневних износа за кривична дела за која је као једина казна прописана новчана казна.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Новчана казна у одређеном износу

Члан 50.

(1) Ако није могуће утврдити висину дневног износа новчане казне ни на основу слободне процене суда (члан 49. став 5), или би прибављање таквих података знатно продужило трајање кривичног поступка, суд ће изрећи новчану казну у одређеном износу у оквиру прописане најмање и највеће мере новчане казне.

(2) Новчана казна не може бити мања од десет хиљада динара. Новчана казна не може бити већа од милион динара, а за кривична дела учињена из користољубља већа од десет милиона динара.

(3) Новчана казна као главна казна изриче се у следећим износима:

1) до сто хиљада динара за кривична дела за која се може изрећи казна затвора до три месеца;

2) од двадесет хиљада до двеста хиљада динара за кривична дела за која се може изрећи казна затвора до шест месеци;

3) од тридесет хиљада до триста хиљада динара за кривична дела за која се може изрећи казна затвора до једне године;

4) од педесет хиљада до петсто хиљада динара за кривична дела за која се може изрећи казна затвора до две године;

5) најмање сто хиљада динара за кривична дела за која се може изрећи казна затвора до три године;

6) у оквиру прописаног износа за кривична дела за која је као једина казна прописана новчана казна.

Извршење новчане казне

Члан 51.

(1) У пресуди се одређује рок плаћања новчане казне који не може бити краћи од петнаест дана нити дужи од три месеца. У оправданим случајевима суд може дозволити да осуђени плати новчану казну у ратама, с тим да рок исплате не може бити дужи од једне године.

(2) Ако осуђени не плати новчану казну у одређеном року, суд ће новчану казну заменити казном затвора, тако што ће за сваких започетих хиљаду динара новчане казне одредити један дан казне затвора, с тим да казна затвора не може бити дужа од шест месеци, а ако је изречена новчана казна у износу већем од седамсто хиљада динара, казна затвора не може бити дужа од једне године.

(3) Ако осуђени плати само део новчане казне, суд ће остатак казне сразмерно заменити казном затвора, а ако осуђени исплати остатак новчане казне, извршење казне затвора ће обуставити.

(4) Неплаћена новчана казна може се, уместо казном затвора, заменити казном рада у јавном интересу тако што ће за сваких започетих хиљаду динара новчане казне одредити осам часова рада у јавном интересу, с тим да рад у јавном интересу не може бити дужи од тристашездесет часова.

(5) После смрти осуђеног новчана казна неће се извршити.

Рад у јавном интересу

Члан 52.

(1) Рад у јавном интересу може се изрећи за кривична дела за која је прописан затвор до три године или новчана казна.

(2) Рад у јавном интересу је сваки онај друштвено користан рад којим се не вређа људско достојанство и који се не врши у циљу стицања добити.

(3) Рад у јавном интересу не може бити краћи од шездесет часова нити дужи од тристашездесет часова. Рад у јавном интересу траје шездесет часова у току једног месеца и одређује се да буде обављен за време које не може бити краће од месец дана, нити дуже од шест месеци.

(4) Приликом изрицања ове казне суд ће имајући у виду сврху кажњавања, узети у обзир врсту учињеног кривичног дела, личност учиниоца, као и његову спремност да обавља рад у јавном интересу. Рад у јавном интересу се не може изрећи без пристанка учиниоца.

(5) Ако осуђени не обави део или све часове изречене казне рада у јавном интересу, суд ће ову казну заменити казном затвора тако што ће за сваких започетих осам часова рада у јавном интересу одредити један дан затвора.

(6) Уколико учинилац испуњава све своје обавезе везане за рад у јавном интересу, суд му може дужину изреченог рада у јавном интересу умањити за једну четвртину.

Одузимање возачке дозволе

Члан 53.

(1) Учиниоцу кривичног дела у вези са чијим извршењем или припремањем је коришћено моторно возило може се изрећи казна одузимања возачке дозволе.

(2) Суд одређује трајање казне из става 1. овог члана које не може бити краће од једне нити дуже од три године, рачунајући од дана правноснажности одлуке, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове казне.

(3) Казна из става 1. овог члана може се изрећи као споредна казна уз казну затвора или уз новчану казну, а може се изрећи и као главна казна за кривична дела за која је прописана казна затвора до две године или новчана казна. Казна одузимања возачке дозволе не може се изрећи заједно са мером безбедности забране управљања моторним возилом.

(4) Ако осуђени управља моторним возилом за време док траје казна одузимања возачке дозволе, суд ће казну одузимања возачке дозволе заменити казном затвора тако што ће се за једну годину одузимања возачке дозволе одредити један месец затвора.

*Службени гласник РС, број 72/2009

2. Одмеравање казне

Општа правила о одмеравању казне

Члан 54.

(1) Суд ће учиниоцу кривичног дела одмерити казну у границама које су законом прописане за то дело, имајући у виду сврху кажњавања и узимајући у обзир све околности које утичу да казна буде мања или већа (олакшавајуће и отежавајуће околности), а нарочито: степен кривице, побуде из којих је дело учињено, јачину угрожавања или повреде заштићеног добра, околности под којима је дело учињено, ранији живот учиниоца, његове личне прилике, његово држање после учињеног кривичног дела а нарочито његов однос према жртви кривичног дела, као и друге околности које се односе на личност учиниоца.

(2) При одмеравању новчане казне у одређеном износу (члан 50) суд ће посебно узети у обзир и имовно стање учиниоца.

(3) Околност која је обележје кривичног дела не може се узети у обзир и као отежавајућа, односно олакшавајућа околност, изузев ако прелази меру која је потребна за постојање кривичног дела или одређеног облика кривичног дела или ако постоје две или више оваквих околности, а само једна је довољна за постојање тежег, односно лакшег облика кривичног дела.

  Посебна околност за одмеравање казне за кривично дело учињено из мржње

*Службени гласник РС, број 121/2012

Члан 54а

Ако је кривично дело учињено из мржње због припадности раси и вероисповести, националне или етничке припадности, пола, сексуалне оријентације или родног идентитета другог лица, ту околност суд ће ценити као отежавајућу околност, осим ако она није прописана као обележје кривичног дела.

*Службени гласник РС, број 121/2012

Поврат

Члан 55.

(1) Ако је учинилац кривичног дела учињеног са умишљајем раније осуђен за умишљајно кривично дело, суд ће ту околност узети као отежавајућу, ако од раније осуде или издржане казне није протекло пет година.

(2) У случају из става 1. овог члана, суд не може изрећи казну испод границе прописане законом или блажу врсту казне, изузев ако закон предвиђа да се казна може ублажити или ако закон предвиђа да се учинилац може ослободити од казне, а суд га не ослободи од казне.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Вишеструки поврат

*Службени гласник РС, број 35/2019

Члан 55а

За кривично дело учињено са умишљајем, за које је прописана казна затвора, суд ће изрећи казну изнад половине распона прописане казне, под следећим условима:

1) ако је учинилац раније два пута осуђен за кривична дела учињена са умишљајем на затвор од најмање једну годину;

2) ако од дана отпуштања учиниоца са издржавања изречене казне до извршења новог кривичног дела није протекло пет година.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Ублажавање казне

Члан 56.

Суд може учиниоцу кривичног дела изрећи казну испод границе прописане законом или блажу врсту казне, кад:

1) закон предвиђа да се казна може ублажити;

2) закон предвиђа да се учинилац може ослободити од казне, а суд га не ослободи од казне;

3) утврди да постоје нарочито олакшавајуће околности које указују на то да се са ублаженом казном може постићи сврха кажњавања.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Границе ублажавања казне

Члан 57.

(1) Кад постоје услови за ублажавање казне из члана 56. овог законика, суд ће ублажити казну у овим границама:

1) ако је за кривично дело као најмања мера казне прописан затвор у трајању од десет или више година, казна се може ублажити до седам година затвора;

2) ако је за кривично дело као најмања мера казне прописан затвор у трајању од пет  година, казна се може ублажити до три године затвора;

3) ако је за кривично дело као најмања мера казне прописан затвор у трајању од три године, казна се може ублажити до једне године затвора;

4) ако је за кривично дело као најмања мера казне прописан затвор од две године, казна се може ублажити до шест месеци затвора;

5) ако је за кривично дело као најмања мера казне прописан затвор од једне године, казна се може ублажити до три месеца затвора;

6) ако је за кривично дело као најмања мера казне прописан затвор испод једне године, казна се може ублажити до тридесет дана затвора;

7) ако је за кривично дело прописана казна затвора без назначења најмање мере, уместо затвора може се изрећи новчана казна или рад у јавном интересу;

8) aкo je зa кривичнo дeлo прoписaнa нoвчaнa кaзнa, кaзнa сe мoжe ублaжити дo jeднe пoлoвинe нajмaњe мeрe прoписaнe кaзнe.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, не може се ублажити казна за кривична дела из чл. 114, 134. ст 2. и 3, 178, 179, 180, 214. ст. 2. и 3, 246. ст. 1, 3. и 4, 350. ст. 3. и 4. и 388. овог законика.

(3) Изузетно од става 1. овог члана не може се ублажити казна учиниоцу кривичног дела који је раније осуђиван за исто или истоврсно кривично дело.

(4) Кад је суд овлашћен да учиниоца кривичног дела ослободи од казне може му казну ублажити, без ограничења прописаних у ст. 1. до 3. овог члана.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

***Службени гласник РС, број 94/2016

****Службени гласник РС, број 35/2019

Ослобођење од казне

Члан 58.

(1) Суд може ослободити од казне учиниоца кривичног дела само кад то закон изричито предвиђа.

(2) Суд може ослободити од казне и учиниоца кривичног дела учињеног из нехата кад последице дела тако тешко погађају учиниоца да изрицање казне у таквом случају очигледно не би одговарало сврси кажњавања.

(3) Суд може ослободити од казне и учиниоца кривичног дела за које је прописана казна затвора до пет година, ако после извршеног кривичног дела, а пре него што је сазнао да је откривен, отклони последице дела или надокнади штету проузроковану кривичним делом.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Поравнање учиниоца и оштећеног

Члан 59.

(1) Суд може ослободити од казне учиниоца кривичног дела за које је прописана казна затвора до три године или новчана казна ако је на основу постигнутог споразума са оштећеним испунио све обавезе из тог споразума.

(2) Брисан је (види члан 13. Закона – 72/2009-53)

Стицај кривичних дела

Члан 60.

(1) Ако је учинилац једном радњом или са више радњи учинио више кривичних дела за која му се истовремено суди, суд ће претходно утврдити казне за свако од тих дела, па ће за сва та дела изрећи јединствену казну.

(2) Јединствену казну суд ће изрећи по следећим правилима:

1) ако је за неко од кривичних дела у стицају утврдио казну доживотног затвора изрећи ће само ту казну;

2) ако је за кривична дела у стицају утврдио казне затвора, повисиће најтежу утврђену казну, с тим да јединствена казна не сме достићи збир утврђених казни, нити прећи двадесет година затвора;

3) ако су за сва кривична дела у стицају прописане казне затвора до три године, јединствена казна не може бити већа од десет година затвора;

4) ако је за кривична дела у стицају утврдио само новчане казне, изрећи ће једну новчану казну у висини збира утврђених казни, с тим да она не  сме прећи осамнаест милиона динара, а ако је утврдио само новчане казне у одређеним износима (члан 50), она не сме прећи милион динара односно десет милиона динара кад су једно или више кривичних дела извршени из користољубља;

5) ако је за кривична дела у стицају утврдио само казне рада у јавном интересу, изрећи ће једну казну рада у јавном интересу у висини збира утврђених часова рада, с тим да она не сме прећи тристашездесет часова, а време у коме се рад мора обавити не сме бити дуже од шест месеци;

6) ако је за нека кривична дела у стицају утврдио казне затвора, а за друга дела новчане казне, изрећи ће једну казну затвора и једну новчану казну по одредбама тач. 2. до 4. овог става.

(3) Новчану казну као споредну казну суд ће изрећи ако је утврђена макар и за једно кривично дело у стицају, а ако је утврдио више новчаних казни, изрећи ће једну новчану казну у складу са одредбом става 2. тачка 4. овог члана. Ако суд утврди новчану казну као главну казну, а утврди и новчану казну као споредну казну, изрећи ће једну новчану казну примењујући правила из става 2. тачка 4. овог члана.

(4) Ако је суд за кривична дела у стицају утврдио казне затвора и малолетничког затвора, изрећи ће казну затвора као јединствену казну применом правила предвиђених у ставу 2. тачка 2. овог члана.

*Службени гласник РС, број 107/2005

**Службени гласник РС, број 35/2019

Продужено кривично дело

Члан 61.

(1) Продужено кривично дело чини више истих или истоврсних кривичних дела учињених у временској повезаности од стране истог учиниоца која представљају целину због постојања најмање две од следећих околности: истоветности оштећеног, истоврсности предмета дела, коришћења исте ситуације или истог трајног односа, јединства места или простора извршења дела или јединственог умишљаја учиниоца.

(2) Кривична дела управљена против личности могу чинити продужено кривично дело само ако су учињена према истом лицу.

(3) Не могу чинити продужено кривично дело она дела која по својој природи не допуштају спајање у једно дело.

(4) Ако продужено кривично дело обухвата лакше и теже облике истог дела, сматраће се да је продуженим кривичним делом учињен најтежи облик од учињених дела.

(5) Ако продужено кривично дело обухвата кривична дела чије је битно обележје одређени новчани износ, сматраће се да је продуженим кривичним делом остварен збир износа остварених појединачним делима уколико је то обухваћено јединственим умишљајем учиниоца.

(6) Кривично дело које није обухваћено продуженим кривичним делом у правноснажној судској пресуди,  представља посебно кривично дело, односно улази у састав посебног продуженог кривичног дела.

(7) Брисан је (види члан 8. Закона - 121/2012-3)

(8) Брисан је (види члан 8. Закона - 121/2012-3)

*Службени гласник РС, број 72/2009

  Одмеравање казне осуђеном лицу

Члан 62.

(1) Ако се осуђеном лицу суди за кривично дело учињено пре него што је започело издржавање казне по ранијој осуди или за кривично дело учињено за време издржавања казне затвора или малолетничког затвора, суд ће изрећи јединствену казну за сва кривична дела применом одредаба члана 60. овог законика, узимајући раније изречену казну као већ утврђену. Казна или део казне коју је осуђени издржао урачунаће се у изречену казну затвора.

(2) За кривично дело учињено у току издржавања казне затвора или малолетничког затвора суд ће учиниоцу изрећи казну, независно од раније изречене казне, ако се применом одредаба члана 60. овог законика, с обзиром на тежину кривичног дела и неиздржани део раније изречене казне, не би могла остварити сврха кажњавања.

(3) Осуђени који за време издржавања казне затвора или малолетничког затвора учини кривично дело за које закон прописује новчану казну или казну затвора до једне године, казниће се дисциплински.

Урачунавање притвора и раније казне

Члан 63.

(1) Време проведено у притвору, на издржавању мере забране напуштања стана, као и свако друго лишење слободе у вези са кривичним делом урачунавају се у изречену казну затвора, новчану казну и казну рада у јавном интересу.

(2) Ако је кривични поступак вођен за више кривичних дела у стицају, а притвор није одређен за свако од њих, време проведено у притвору урачунава се у изречену казну затвора, новчану казну и казну рада у јавном интересу за кривично дело за које је окривљени осуђен.

(3) Затвор или новчана казна коју је осуђени издржао, односно платио за прекршај или привредни преступ, као и казна или дисциплинска мера лишења слободе коју је издржао због повреде војне дисциплине урачунава се у казну изречену за кривично дело чија обележја обухватају и обележја прекршаја, привредног преступа, односно повреде војне дисциплине.

(4) При сваком урачунавању изједначава се дан притвора, дан лишења слободе, дан затвора, дан издржавања мере забране напуштања стана, осам часова рада у јавном интересу и хиљаду динара новчане казне.

*Службени гласник РС, број 121/2012

ГЛАВА ПЕТА

МЕРЕ УПОЗОРЕЊА

1. Условна осуда и судска опомена

Сврха условне осуде и судске опомене

Члан 64.

(1) Мере упозорења су: условна осуда и судска опомена.

(2) У оквиру опште сврхе кривичних санкција (члан 4. став 2), сврха условне осуде и судске опомене је да се према учиниоцу лакшег кривичног дела не примени казна кад се може очекивати да ће упозорење уз претњу казне (условна осуда) или само упозорење (судска опомена) довољно утицати на учиниоца да више не врши кривична дела.

Условна осуда

Члан 65.

(1) Условном осудом суд учиниоцу кривичног дела утврђује казну и истовремено одређује да се она неће извршити, ако осуђени за време које одреди суд, а које не може бити краће од једне нити дуже од пет година (време проверавања) не учини ново кривично дело.

(2) Суд може у условној осуди одредити да ће се казна извршити и ако осуђени у одређеном року не врати имовинску корист прибављену извршењем кривичног дела, не накнади штету коју је проузроковао кривичним делом или не испуни друге обавезе предвиђене у кривичноправним одредбама. Рок за испуњење тих обавеза утврђује суд у оквиру одређеног времена проверавања.

(3) Мере безбедности, изречене уз условну осуду, извршавају се.

Услови за изрицање условне осуде

Члан 66.

(1) Условна осуда се може изрећи кад је учиниоцу утврђена казна затвора у трајању мањем од две године.

(2) За кривична дела за која се може изрећи казна затвора у трајању од осам година или тежа казна не може се изрећи условна осуда.

(3) Условна осуда се не може изрећи ако није протекло више од пет година од правноснажности осуде којом је учиниоцу изречена казна затвора или условна осуда за умишљајно кривично дело.

(4) При одлучивању да ли ће изрећи условну осуду суд ће, водећи рачуна о сврси условне осуде, посебно узети у обзир личност учиниоца, његов ранији живот, његово понашање после извршеног кривичног дела, степен кривице и друге околности под којима је дело учињено.

(5) Ако је учиниоцу утврђена и казна затвора и новчана казна, условна осуда може се изрећи само за казну затвора.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 35/2019

Опозивање условне осуде због новог кривичног дела

Члан 67.

(1) Суд ће опозвати условну осуду, ако осуђени у време проверавања учини једно или више кривичних дела за која је изречена казна затвора од две године или у дужем трајању.

(2) Ако осуђени у време проверавања учини једно или више кривичних дела за која је изречена казна затвора мања од две године или новчана казна, суд ће, пошто оцени све околности које се односе на учињена кривична дела и учиниоца, а посебно сродност учињених кривичних дела, њихов значај и побуде из којих су учињена, одлучити да ли ће опозвати условну осуду. При томе суд је везан забраном изрицања условне осуде, ако учиниоцу за кривична дела утврђена у условној осуди и за нова кривична дела треба изрећи казну затвора од две године или у дужем трајању (члан 66. став 1).

(3) Ако опозове условну осуду, суд ће, применом одредаба члана 60. овог законика, изрећи јединствену казну затвора и за раније учињено и за ново кривично дело, узимајући казну из опозване условне осуде као утврђену.

(4) Ако не опозове условну осуду, суд може за ново учињено кривично дело изрећи условну осуду или казну. Осуђеном, коме за ново кривично дело буде изречен затвор, време проведено на издржавању ове казне не рачуна се у време проверавања утврђено условном осудом за раније дело.

(5) Ако суд нађе да и за ново кривично дело треба изрећи условну осуду, применом одредаба члана 60. овог законика, утврдиће јединствену казну и за раније учињено и за ново кривично дело и одредиће ново време проверавања које не може бити краће од једне ни дуже од пет година, рачунајући од дана правноснажности нове пресуде. Уколико осуђени у току новог времена проверавања поново учини кривично дело, суд ће опозвати условну осуду и изрећи казну затвора, применом одредбе става 3. овог члана.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Опозивање условне осуде због раније учињеног кривичног дела

Члан 68.

(1) Суд ће опозвати условну осуду, ако после њеног изрицања утврди да је осуђени извршио кривично дело пре него што је условно осуђен и ако оцени да не би било основа за изрицање условне осуде да се знало за то дело. У том случају примениће одредбу члана 67. став 3. овог законика.

(2) Ако суд не опозове условну осуду, примениће одредбу члана 67. став 4. овог законика.

Опозивање условне осуде због неиспуњења одређених обавеза

Члан 69.

Ако је условном осудом осуђеном одређено испуњење неке обавезе из члана 65. став 2. овог законика, а он не испуни ту обавезу у року одређеном у пресуди, суд може, у оквиру времена проверавања, продужити рок за испуњење обавезе или може опозвати условну осуду и изрећи казну која је утврђена у условној осуди. Ако утврди да осуђени, из оправданих разлога, не може да испуни постављену обавезу, суд ће га ослободити од испуњења те обавезе или је заменити другом одговарајућом обавезом предвиђеном законом.

Рокови за опозивање условне осуде

Члан 70.

(1) Условна осуда може се опозвати у току времена проверавања. Ако осуђени у том времену учини кривично дело које повлачи опозивање условне осуде, а то је пресудом утврђено тек после истека времена проверавања, условна осуда може се опозвати најкасније у року од једне године од дана кад је протекло време проверавања.

(2) Ако осуђени у одређеном року не испуни неку обавезу из члана 65. став 2. овог законика, суд може, најдоцније у року од једне године од дана кад је протекло време проверавања, одредити да се изврши утврђена казна у условној осуди.

(3) Ако се после изрицања условне осуде утврди да је осуђени извршио кривично дело пре него што је условно осуђен, због чега не би било основа за изрицање условне осуде, условна осуда може се опозвати најкасније у року од једне године од дана кад је протекло време проверавања.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Условна осуда са заштитним надзором

Члан 71.

(1) Суд може одредити да се учинилац коме је изречена условна осуда стави под заштитни надзор за одређено време у току времена проверавања.

(2) Заштитни надзор обухвата законом предвиђене мере помоћи, старања, надзора и заштите.

(3) Ако у току трајања заштитног надзора суд утврди да је испуњена сврха ове мере, може заштитни надзор укинути пре истека одређеног времена.

(4) Ако осуђени коме је изречен заштитни надзор не испуњава обавезе које му је суд одредио, суд га може опоменути или може раније обавезе заменити другим или продужити трајање заштитног надзора у оквиру времена проверавања или опозвати условну осуду.

Услови за одређивање заштитног надзора

Члан 72.

(1) Кад изрекне условну осуду, суд може одредити да се учинилац стави под заштитни надзор, ако се, с обзиром на његову личност, ранији живот, држање после извршеног кривичног дела, а нарочито његов однос према жртви кривичног дела и околности извршења дела, може очекивати да ће се заштитним надзором потпуније остварити сврха условне осуде.

(2) Заштитни надзор одређује суд у пресуди којом изриче условну осуду и одређује мере заштитног надзора, њихово трајање и начин њиховог испуњавања.

Садржина заштитног надзора

Члан 73.

Заштитни надзор може обухватити једну или више од следећих обавеза:

1) јављање органу надлежном за извршење заштитног надзора у роковима које тај орган одреди;

2) оспособљавање учиниоца за одређено занимање;

3) прихватање запослења које одговара способностима учиниоца;

4) испуњавање обавеза издржавања породице, чувања и васпитања деце и других породичних обавеза;

5) уздржавање од посећивања одређених места, локала или приредби, ако то може бити прилика или подстицај за поновно вршење кривичних дела;

6) благовремено обавештавање о промени места боравка, адресе или радног места;

7) уздржавање од употребе дроге или алкохолних пића;

8) лечење у одговарајућој здравственој установи;

9) посећивање одређених професионалних и других саветовалишта или установа и поступање по њиховим упутствима;

10) отклањање или ублажавање штете причињене кривичним делом, а нарочито измирење са жртвом учињеног кривичног дела.

Избор мера заштитног надзора

Члан 74.

При избору обавеза из члана 73. овог законика и одређивања њиховог трајања, суд ће нарочито узети у обзир године живота учиниоца, његово здравствено стање, склоности и навике, побуде из којих је извршио кривично дело, држање после извршеног кривичног дела, ранији живот, личне и породичне прилике, услове за испуњење наложених обавеза, као и друге околности које се односе на личност учиниоца, а од значаја су за избор мера заштитног надзора и њихово трајање.

Трајање заштитног надзора

Члан 75.

(1) Време трајања мера заштитног надзора одређује се у оквиру рока проверавања утврђеног у условној осуди.

(2) Заштитни надзор престаје опозивањем условне осуде.

(3) У току трајања заштитног надзора суд може, с обзиром на остварене резултате, поједине обавезе укинути или заменити другим.

(4) Ако у току трајања заштитног надзора суд утврди да је испуњена сврха ове мере, може заштитни надзор укинути пре истека одређеног времена.

Последице неиспуњавања обавезе заштитног надзора

Члан 76.

Ако осуђени коме је изречен заштитни надзор не испуњава обавезе које му је суд одредио, суд га може опоменути или може раније обавезе заменити другим или продужити трајање заштитног надзора у оквиру времена проверавања или опозвати условну осуду.

Судска опомена

Члан 77.

(1) Судска опомена може се изрећи за кривична дела за која је прописан затвор до једне године или новчана казна, а учињена су под таквим олакшавајућим околностима које их чине нарочито лаким.

(2) За одређена кривична дела и под условима предвиђеним законом судска опомена може се изрећи и кад је прописан затвор до три године.

(3) Судску опомену суд може изрећи за више кривичних дела учињених у стицају, ако за свако од тих дела постоје услови из ст. 1. и 2. овог члана.

(4) При одлучивању да ли ће изрећи судску опомену суд ће, водећи рачуна о сврси судске опомене, посебно узети у обзир личност учиниоца, његов ранији живот, његово понашање после извршења кривичног дела, а нарочито његов однос према жртви кривичног дела, степен кривице и друге околности под којима је дело учињено.

(5) Судска опомена не може се изрећи војним лицима за кривична дела против Војске Србије .

*Службени гласник РС, број 72/2009

ГЛАВА ШЕСТА

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сврха мера безбедности

Члан 78.

У оквиру опште сврхе кривичних санкција (члан 4. став 2), сврха мера безбедности је да се отклоне стања или услови који могу бити од утицаја да учинилац убудуће не врши кривична дела.

Врсте мера безбедности

Члан 79.

(1) Учиниоцу кривичног дела могу се изрећи ове мере безбедности:

1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

3) обавезно лечење наркомана;

4) обавезно лечење алкохоличара;

5) забрана вршења позива, делатности и дужности;

6) забрана управљања моторним возилом;

7) одузимање предмета;

8) протеривање странца из земље;

9) јавно објављивање пресуде;

10) забрана приближавања и комуникације са оштећеним;

11) забрана присуствовања одређеним спортским приредбама.

(2) Под условима предвиђеним овим закоником одређене мере безбедности могу се изрећи и неурачунљивом лицу које је учинило противправно дело у закону предвиђено као кривично дело (члан 80. став 2).

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 111/2009

Изрицање мера безбедности

Члан 80.

(1) Суд може учиниоцу кривичног дела изрећи једну или више мера безбедности кад постоје услови за њихово изрицање предвиђени овим закоником.

(2) Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи и обавезно психијатријско лечење на слободи неурачунљивом учиниоцу изричу се самостално. Уз ове мере могу се изрећи забрана вршења позива, делатности и дужности, забрана управљања моторним возилом и одузимање предмета.

(3) Мере из става 2. овог члана могу се изрећи учиниоцу кривичног дела чија је урачунљивост битно смањена, ако му је изречена казна или условна осуда.

(4) Обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забрана вршења позива, делатности и дужности, забрана управљања моторним возилом, одузимање предмета и јавно објављивање пресуде могу се изрећи ако је учиниоцу изречена казна, условна осуда, судска опомена или је учинилац ослобођен од казне.

(5) Протеривање странца из земље и забрана присуствовања одређеним спортским приредбама може се изрећи ако је учиниоцу изречена казна или условна осуда.

(6) Мера забране приближавања и комуникације са оштећеним може се изрећи ако је учиниоцу изречена новчана казна, рад у јавном интересу, одузимање возачке дозволе, условна осуда и судска опомена.

(7) За кривична дела у стицају мера безбедности ће се изрећи ако је утврђена за једно од кривичних дела у стицају.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 111/2009

Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи

Члан 81.

(1) Учиниоцу који је кривично дело учинио у стању битно смањене урачунљивости суд ће изрећи обавезно психијатријско лечење и чување у одговарајућој здравственој установи, ако, с обзиром на учињено кривично дело и стање душевне поремећености, утврди да постоји озбиљна опасност да учинилац учини теже кривично дело и да је ради отклањања ове опасности потребно његово лечење у таквој установи.

(2) Ако су испуњени услови из става 1. овог члана, суд ће изрећи обавезно лечење и чување у здравственој установи учиниоцу који је у стању неурачунљивости учинио противправно дело предвиђено у закону као кривично дело.

(3) Меру из ст. 1. и 2. овог члана суд ће обуставити кад утврди да је престала потреба за лечењем и чувањем учиниоца у здравственој установи.

(4) Мера из става 1. овог члана изречена уз казну затвора може трајати и дуже од изречене казне.

(5) Учиниоцу који је кривично дело извршио у стању битно смањене урачунљивости и који је осуђен на казну затвора, време проведено у здравственој установи урачунава се у време трајања изречене казне. Ако је време проведено у здравственој установи краће од трајања изречене казне, суд ће, по престанку мере безбедности, одредити да се осуђени упути на издржавање остатка казне или да се пусти на условни отпуст. При одлучивању о пуштању на условни отпуст суд ће, поред услова из члана 46. овог законика, нарочито узети у обзир успех лечења осуђеног, његово здравствено стање, време проведено у здравственој установи и остатак казне коју осуђени није издржао.

Обавезно психијатријско лечење на слободи

Члан 82.

(1) Учиниоцу који је у стању неурачунљивости учинио противправно дело одређено у закону као кривично дело, суд ће изрећи обавезно психијатријско лечење на слободи, ако утврди да постоји озбиљна опасност да учинилац учини противправно дело које је у закону предвиђено као кривично дело и да је ради отклањања ове опасности довољно његово лечење на слободи.

(2) Мера из става 1. овог члана може се изрећи и неурачунљивом учиниоцу према којем је одређено обавезно психијатријско лечење и чување у одговарајућој здравственој установи кад суд, на основу резултата лечења, утврди да више није потребно његово чување и лечење у таквој установи, него само његово лечење на слободи.

(3) Под условима из става 1. овог члана суд може изрећи обавезно психијатријско лечење на слободи и учиниоцу чија је урачунљивост битно смањена, ако му је изречена условна осуда или је на основу члана 81. став 5. овог законика пуштен на условни отпуст.

(4) Обавезно психијатријско лечење на слободи може се повремено спроводити и у одговарајућој здравственој установи, ако је то потребно ради успешнијег лечења, с тим да повремено лечење у установи не може непрекидно трајати дуже од петнаест дана, нити укупно дуже од два месеца.

(5) Обавезно психијатријско лечење на слободи траје док постоји потреба лечења, али не дуже од три године.

(6) Ако се у случају из ст. 1. до 3. овог члана учинилац не подвргне лечењу на слободи или га самовољно напусти или и поред лечења наступи опасност да поново учини противправно дело предвиђено у закону као кривично дело, тако да је потребно његово лечење и чување у одговарајућој здравственој установи, суд може изрећи обавезно психијатријско лечење и чување у таквој установи.

Обавезно лечење наркомана

Члан 83.

(1) Учиниоцу који је учинио кривично дело услед зависности од употребе опојних дрога и код којег постоји озбиљна опасност да ће услед ове зависности и даље да врши кривична дела, суд ће изрећи обавезно лечење.

(2) Мера из става 1. овог члана извршава се у заводу за извршење казне или у одговарајућој здравственој или другој специјализованој установи и траје док постоји потреба за лечењем, али не дуже од три године.

(3) Кад је мера из става 1. овог члана изречена уз казну затвора, она може трајати дуже од времена изречене казне, али њено укупно трајање не може бити дуже од три године.

(4) Време проведено у установи за лечење урачунава се у казну затвора.

(5) Кад је мера из става 1. овог члана изречена уз новчану казну, условну осуду, судску опомену или ослобођење од казне извршава се на слободи и не може трајати дуже од три године.

(6) Ако се учинилац, без оправданих разлога, не подвргне лечењу на слободи или лечење самовољно напусти, суд ће одредити да се мера принудно изврши у одговарајућој здравственој или другој специјализованој установи.

Обавезно лечење алкохоличара

Члан 84.

(1) Учиниоцу који је учинио кривично дело услед зависности од употребе алкохола и код којег постоји озбиљна опасност да ће услед ове зависности и даље да врши кривична дела, суд ће изрећи обавезно лечење.

(2) Мера из става 1. овог члана извршава се у заводу за извршење казне затвора или у одговарајућој здравственој или другој специјализованој установи и траје док постоји потреба за лечењем, али не дуже од изречене казне затвора.

(3) Време проведено у установи за лечење урачунава се у казну затвора.

(4) Кад је мера из става 1. овог члана изречена уз новчану казну, условну осуду, судску опомену или ослобођење од казне извршава се на слободи и не може трајати дуже од две године.

(5) Ако се учинилац, без оправданих разлога, не подвргне лечењу на слободи или лечење самовољно напусти, суд ће одредити да се мера принудно изврши у одговарајућој здравственој или другој специјализованој установи.

Забрана вршења позива, делатности и дужности

Члан 85.

(1) Суд може учиниоцу кривичног дела забранити вршење одређеног позива, одређене делатности или свих или неких дужности везаних за располагање, коришћење, управљање или руковање туђом имовином или за чување те имовине, ако се оправдано може сматрати да би његово даље вршење такве делатности било опасно.

(2) Суд одређује трајање мере из става 1. овог члана, које не може бити краће од једне нити дуже од десет година, рачунајући од дана правноснажности одлуке, с тим да се време проведено у затвору, односно у здравственој установи у којој је извршена мера безбедности не урачунава у време трајања ове мере.

(3) Ако изрекне условну осуду, суд може одредити да ће се та осуда опозвати, ако учинилац прекрши забрану вршења позива, делатности или дужности.

Забрана управљања моторним возилом

Члан 86.

(1) Учиниоцу кривичног дела којим се угрожава јавни саобраћај суд може изрећи забрану управљања моторним возилом.

(2) При изрицању мере из става 1. овог члана суд одређује на које се врсте и категорије возила забрана односи.

(3) Меру из става 1. овог члана суд може изрећи, ако нађе да тежина учињеног дела, околности под којима је дело учињено или раније кршење саобраћајних прописа од стране учиниоца показују да је опасно да он управља моторним возилом одређене врсте или категорије.

(4) Суд одређује трајање мере из става 1. овог члана, које не може бити краће од три месеца нити дуже од пет година, рачунајући од дана правноснажности одлуке, с тим да се време проведено у затвору, односно у установи у којој се извршава мера безбедности или васпитна мера не урачунава у време трајања ове мере.

(5) Ако је мера из става 1. овог члана изречена лицу које има страну дозволу за управљање моторним возилом, забрана се односи на управљање моторним возилом на територији Србије.

(6) Ако изрекне условну осуду, суд може одредити да ће се та осуда опозвати, ако учинилац прекрши забрану управљања моторним возилом.

(7) Законом се може одредити обавезна забрана управљања моторним возилом.

Одузимање предмета

Члан 87.

(1) Мера безбедности одузимања предмета може се одредити у погледу предмета који је био намењен или употребљен за извршење кривичног дела или је настао извршењем кривичног дела, кад постоји опасност да ће се одређени предмет поново употребити за извршење кривичног дела, или кад је ради заштите опште безбедности или из моралних разлога одузимање предмета неопходно.

(2) Примена ове мере безбедности не утиче на право трећих лица на накнаду штете због одузимања предмета према извршиоцу кривичног дела.

(3) Законом се може одредити обавезно одузимање предмета, а може се одредити и њихово обавезно уништавање. Законом се могу одредити и услови за одузимање одређених предмета у појединим случајевима.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Протеривање странца из земље

Члан 88.

(1) Суд може странца који је учинио кривично дело протерати са територије Србије за време од једне до десет година.

(2) При оцени да ли ће изрећи меру из става 1. овог члана суд ће узети у обзир природу и тежину учињеног кривичног дела, побуде због којих је кривично дело учињено, начин извршења кривичног дела и друге околности које указују на непожељност даљег боравка странца у Србији.

(3) Време трајања протеривања рачуна се од дана правноснажности одлуке, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере.

(4) Мера из става 1. овог члана не може се изрећи учиниоцу који ужива заштиту у складу са ратификованим међународним уговорима.

*Службени гласник РС, број 107/2005

Јавно објављивање пресуде

Члан 89.

(1) При осуди за кривично дело учињено путем средстава јавног информисања, или за кривично дело које је проузроковало опасност за живот или здравље људи а објављивање пресуде би допринело да се отклони или умањи та опасност, суд може одлучити да се о трошку осуђеног истим путем или на други одговарајући начин објави судска пресуда у целини или у изводу.

(2) Законом се може одредити обавезно објављивање пресуде. У том случају суд ће одлучити путем којег средства јавног информисања ће се пресуда објавити и да ли ће се објавити у целини или у изводу.

(3) Јавно објављивање пресуде може се извршити најкасније у року од тридесет дана од дана правноснажности пресуде.

Забрана приближавања и комуникације са оштећеним

*Службени гласник РС, број 121/2012

Члан 89а

(1) Суд може учиниоцу кривичног дела забранити приближавање оштећеном на одређеној удаљености, забранити приступ у простор око места становања или места рада оштећеног и забранити даље узнемиравање оштећеног, односно даљу комуникацију са оштећеним, ако се оправдано може сматрати да би даље вршење таквих радњи учиниоца кривичног дела било опасно по оштећеног.

(2) Суд одређује трајање мере из става 1. овог члана које не може бити краће од шест месеци нити дуже од три године, рачунајући од дана правноснажности одлуке, с тим да се време проведено у затвору, односно у здравственој установи у којој је извршена мера безбедности не урачунава у време трајања ове мере.

Брисан је ранији став (3) (види члан 10. Закона - 121/2012-3)

(3) Мера из става 1. овог члана може се укинути пре истека времена за које је одређена, ако престану разлози због којих је одређена.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама

*Службени гласник РС, број 111/2009

Члан 89б

 (1) Суд може учиниоцу кривичног дела изрећи меру забране присуствовања одређеним спортским приредбама, када је то ради заштите опште безбедности неопходно.

 (2) Мера из става 1. овог члана извршава се на тај начин што је учинилац кривичног дела дужан да се непосредно пре почетка времена одржавања одређених спортских приредби лично јави службеном лицу у подручној полицијској управи, односно полицијској станици, на подручју на којем се учинилац затекао и да борави у њиховим просторијама за време одржавања спортске приредбе.

 (3) Суд одређује трајање мере из става 1. овог члана, које не може бити краће од једне нити дуже од пет година, рачунајући од дана правноснажности одлуке, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере.

 (4) Ако суд изрекне условну осуду, суд ће одредити да ће се та осуда опозвати, ако учинилац прекрши забрану присуствовања одређеним спортским приредбама, односно ако не изврши дужност из става 2. овог члана.

 (5) Брисан је (види члан 5. Закона - 94/2016-7)

 (5) Законом се може одредити обавезна забрана присуствовања одређеним спортским приредбама.

*Службени гласник РС, број 111/2009

**Службени гласник РС, број 94/2016

Престанак мере безбедности на основу судске одлуке

Члан 90.

(1) Суд може одлучити да престану мере безбедности забране вршења позива, делатности или дужности и забране управљања моторним возилом, ако су протекле три године од дана њиховог примењивања.

(2) При оцени да ли ће одредити престанак мере безбедности из става 1. овог члана суд ће узети у обзир понашање осуђеног после осуде, да ли је накнадио штету проузроковану кривичним делом, да ли је вратио имовинску корист стечену извршењем кривичног дела и друге околности које указују на оправданост престанка тих мера.

ГЛАВА СЕДМА

ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ

Основ одузимања имовинске користи

Члан 91.

(1) Нико не може задржати имовинску корист прибављену кривичним делом.

(2) Корист из става 1. овог члана одузеће се, под условима предвиђеним овим закоником и судском одлуком којом је утврђено извршење кривичног дела.

Услови и начин одузимања имовинске користи

Члан 92.

(1) Од учиниоца ће се одузети новац, предмети од вредности и свака друга имовинска корист који су прибављени кривичним делом, а ако одузимање није могуће учинилац ће се обавезати да преда у замену другу имовинску корист која одговара вредности имовине прибављене извршењем кривичног дела или проистекле из кривичног дела или плати новчани износ који одговара прибављеној имовинској користи.

(2) Имовинска корист прибављена кривичним делом одузеће се и од правног или физичког лица на која је пренесена без накнаде или уз накнаду која очигледно не одговара стварној вредности.

(3) Ако је кривичним делом прибављена имовинска корист за другог та корист ће се одузети.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Заштита оштећеног

Члан 93.

(1) Ако је у кривичном поступку усвојен имовинскоправни захтев оштећеног, суд ће изрећи одузимање имовинске користи само уколико она прелази досуђени имовинскоправни захтев оштећеног у том износу.

(2) Оштећени који је у кривичном поступку у погледу свог имовинскоправног захтева упућен на парницу може тражити да се намири из одузете имовинске користи, ако покрене парницу у року од шест месеци од дана правноснажности одлуке којом је упућен на парницу.

(3) Оштећени који у кривичном поступку није поднео имовинскоправни захтев може захтевати намирење из одузете имовинске користи, ако је ради утврђивања свог захтева покренуо парницу у року од три месеца од дана сазнања за пресуду којом је изречено одузимање имовинске користи, а најдаље у року од три године од дана правноснажности одлуке о одузимању имовинске користи.

(4) У случајевима из ст. 2. и 3. овог члана оштећени мора у року од три месеца од дана правноснажности одлуке којом је усвојен његов имовинскоправни захтев затражити намирење из одузете имовинске користи.

*Службени гласник РС, број 121/2012

ГЛАВА ОСМА

ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОСУДЕ

Наступање правних последица осуде

Члан 94.

(1) Осуде за одређена кривична дела или на одређене казне могу имати за правну последицу престанак, односно губитак одређених права или забрану стицања одређених права.

(2) Правне последице осуде не могу наступити кад је за кривично дело учиниоцу изречена новчана казна, условна осуда, ако не буде опозвана, судска опомена или кад је учинилац ослобођен од казне.

(3) Правне последице осуде могу се предвидети само законом и наступају по сили закона којим су предвиђене.

Врсте правних последица осуде

Члан 95.

(1) Правне последице осуде које се односе на престанак или губитак одређених права су:

1) престанак вршења јавних функција;

2) престанак радног односа или престанак вршења одређеног позива или занимања;

3) губитак одређених дозвола или одобрења која се дају одлуком државног органа или органа локалне самоуправе.

(2) Правне последице осуде које се састоје у забрани стицања одређених права су:

1) забрана стицања одређених јавних функција;

2) забрана стицања одређеног звања, позива или занимања или унапређења у служби;

3) забрана стицања чина војног старешине;

4) забрана добијања одређених дозвола или одобрења која се дају одлуком државних органа или органа локалне самоуправе.

Почетак и трајање правних последица осуде

Члан 96.

(1) Правне последице осуде наступају даном правноснажности пресуде.

(2) У случају да после правноснажности пресуде, на основу које су наступиле правне последице осуде, та пресуда буде измењена по ванредном правном леку, наступање или даље трајање правних последица осуде усклађује се са новом одлуком.

(3) Правне последице осуде које се састоје у забрани стицања одређених права могу се прописати у трајању најдуже до десет година.

(4) Време проведено на издржавању казне не урачунава се у време трајања правне последице осуде.

(5) Рехабилитацијом престају правне последице осуде предвиђене у члану 95. став 2. овог законика.

ГЛАВА ДЕВЕТА

РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ПРЕСТАНАК ПРАВНИХ ПОСЛЕДИЦА ОСУДЕ И ДАВАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Општи појам рехабилитације

Члан 97.

(1) Рехабилитацијом се брише осуда и престају све њене правне последице, а осуђени се сматра неосуђиваним.

(2) Рехабилитација настаје или на основу самог закона (законска рехабилитација) или по молби осуђеног лица на основу судске одлуке (судска рехабилитација).

(3) Рехабилитацијом се не дира у права трећих лица која се заснивају на осуди.

Законска рехабилитација

Члан 98.

(1) Законска рехабилитација се даје само лицима која пре осуде на коју се односи рехабилитација нису била осуђивана или која су се по закону сматрала неосуђиваним.

(2) Законска рехабилитација настаје, ако:

1) лице које је оглашено кривим, а ослобођено од казне или којем је изречена судска опомена, у року од годину дана од правноснажности пресуде, односно решења не учини ново кривично дело;

2) лице којем је изречена условна осуда, у време проверавања и у року од годину дана по истеку рока проверавања, не учини ново кривично дело;

3) лице које је осуђено на новчану казну, казну рада у јавном интересу, одузимања возачке дозволе или казну затвора до шест месеци, у року од три године од дана кад је та казна извршена, застарела или опроштена, не учини ново кривично дело;

4) лице које је осуђено на казну затвора преко шест месеци до једне године, у року од пет година од дана кад је та казна извршена, застарела или опроштена, не учини ново кривично дело;

5) лице које је осуђено на казну затвора преко једне до три године, у року од десет година од дана кад је та казна извршена, застарела или опроштена, не учини ново кривично дело.

(3) Законска рехабилитација не настаје ако споредна казна још није извршена или ако још трају мере безбедности.

Судска рехабилитација

Члан 99.

(1) Судска рехабилитација може се дати лицу које је осуђено на казну затвора преко три до пет година, ако у року од десет година од дана кад је та казна издржана, застарела или опроштена не учини ново кривично дело.

(2) У случају из става 1. овог члана суд ће дати рехабилитацију ако нађе да је осуђено лице својим владањем заслужило рехабилитацију и ако је, према својим могућностима, накнадило штету проузроковану кривичним делом, при чему је суд дужан да узме у обзир и све друге околности од значаја за давање рехабилитације, а посебно природу и значај дела.

(3) Судска рехабилитација не може се дати ако споредна казна још није извршена или ако још трају мере безбедности.

Судска рехабилитација лица које је више пута осуђивано

Члан 100.

Лицу које је више пута осуђивано суд може дати рехабилитацију само ако су испуњени услови из чл. 98. и 99. овог законика у погледу сваког кривичног дела за које је осуђено. При оцени да ли ће у оваквом случају дати рехабилитацију суд ће узети у обзир околности из члана 99. став 2. овог законика.

Престанак правних последица осуде

Члан 101.

(1) Кад протекну три године од дана издржане, застареле или опроштене казне, суд може одлучити да престане правна последица осуде која се односи на забрану стицања одређеног права, уколико већ није престала услед рехабилитације.

(2) При одлучивању о престанку правне последице осуде суд ће узети у обзир понашање осуђеног после осуде, да ли је накнадио штету проузроковану кривичним делом и вратио имовинску корист стечену извршењем кривичног дела, као и друге околности које указују на оправданост престанка правне последице осуде.

Садржај и давање података из казнене евиденције

Члан 102.

(1) Казнена евиденција садржи личне податке о учиниоцу кривичног дела, о кривичном делу за које је осуђен, податке о казни, условној осуди, судској опомени, ослобођењу од казне и опроштеној казни, као и податке о правним последицама осуде. У казнену евиденцију се уносе и касније измене података садржаних у казненој евиденцији, подаци о издржавању казне, као и поништење евиденције о погрешној осуди.

(2) Подаци из казнене евиденције могу се дати само суду, јавном тужиоцу и полицији у вези са кривичним поступком који се води против лица које је раније било осуђено, органу за извршење кривичних санкција и органу који учествује у поступку давања амнестије, помиловања, рехабилитације или одлучивања о престанку правних последица осуде, као и органима старатељства, кад је то потребно за вршење послова из њихове надлежности. Подаци из казнене евиденције могу се дати и другим државним органима који су надлежни за откривање и спречавање извршења кривичних дела, када је то посебним законом прописано.

(3) Подаци из казнене евиденције могу се, на образложен захтев, дати и државном органу, предузећу, другој организацији или предузетнику, ако још трају правне последице осуде или мере безбедности и ако за то постоји оправдани интерес заснован на закону.

(4) Нико нема права да тражи од грађанина да подноси доказ о својој осуђиваности или неосуђиваности.

(5) Грађанима се, на њихов захтев, могу давати подаци о њиховој осуђиваности или неосуђиваности .

(6) Подаци о брисаној осуди не могу се ником дати.

*Службени гласник РС, број 72/2009

ГЛАВА ДЕСЕТА

ЗАСТАРЕЛОСТ

Застарелост кривичног гоњења

Члан 103.

Ако у овом законику није друкчије одређено, кривично гоњење не може се предузети кад протекне:

Брисана је ранија тачка 1) (види члан 13. Закона - 35/2019-3)

1) двадесет година од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора преко петнаест година;

2) петнаест година од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора преко десет година;

3) десет година од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора преко пет година;

4) пет година од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора преко три године;

5) три године од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора преко једне године;

6) две године од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора до једне године или новчана казна.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Ток и прекид застарелости кривичног гоњења

Члан 104.

(1) Застарелост кривичног гоњења почиње од дана кад је кривично дело извршено. Уколико последица кривичног дела наступи касније, застарелост кривичног гоњења почиње од дана када је последица наступила.

(2) Застарелост не тече за време за које се по закону гоњење не може отпочети или наставити.

(3) Застарелост се прекида сваком процесном радњом која се предузима ради откривања кривичног дела или ради откривања и гоњења учиниоца због учињеног кривичног дела.

(4) Застарелост се прекида и кад учинилац у време док тече рок застарелости учини исто тако тешко или теже кривичног дело.

(5) Сваким прекидом застарелост почиње поново да тече.

(6) Застарелост кривичног гоњења настаје у сваком случају кад протекне двоструко време које се по закону тражи за застарелост кривичног гоњења.

Застарелост извршења казне

Члан 105.

Ако у овом законику није друкчије одређено, изречена казна не може се извршити кад протекне:

Брисана је ранија тачка 1) (види члан 14. Закона - 35/2019-3)

1) двадесет година од осуде на казну затвора преко петнаест година;

2) петнаест година од осуде на казну затвора преко десет година;

3) десет година од осуде на казну затвора преко пет година;

4) пет година од осуде на казну затвора преко три године;

5) три године од осуде на казну затвора преко једне године;

6) две године од осуде на казну затвора до једне године, на новчану казну, на казну рада у јавном интересу, или на казну одузимања возачке дозволе.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Застарелост извршења споредне казне и мере безбедности

Члан 106.

(1) Застарелост извршења новчане казне и одузимања возачке дозволе ако су изречене као споредне казне настаје кад протекне две године од дана правноснажности пресуде којом су те казне изречене.

(2) Застарелост извршења мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног психијатријског лечења на слободи, обавезног лечења наркомана, обавезног лечења алкохоличара и одузимања предмета настаје кад протекне пет година од дана правноснажности одлуке којом су те мере изречене.

(3) Застарелост извршења мера безбедности забране вршења позива, делатности и дужности, забране управљања моторним возилом и протеривања странца из земље настаје кад протекне време за које су те мере изречене.

Ток и прекид застарелости извршења казне и мера безбедности

Члан 107.

(1) Застарелост извршења казне почиње од дана кад је пресуда којом је казна изречена постала правноснажна, а ако је условна осуда опозвана – од дана кад је одлука о опозивању постала правноснажна.

(2) Ако је актом амнестије или помиловања или одлуком суда по ванредном правном леку изречена казна смањена, време потребно за наступање застарелости одређује се према новој казни, али се ток застарелости рачуна од раније правноснажне пресуде.

(3) Застарелост не тече за време за које се по закону извршење казне не може предузети.

(4) Застарелост се прекида сваком радњом надлежног органа која се предузима ради извршења казне.

(5) Сваким прекидом застаревање почиње поново да тече.

(6) Застарелост извршења казне настаје у сваком случају кад протекне двоструко време које се по закону тражи за застарелост извршења казне.

(7) У случају наступања застарелости из става 6. овог члана започето извршење казне обуставља се.

(8) Одредбе ст. 2. до 5. овог члана сходно се примењују и на застарелост извршења мере безбедности.

Незастарелост кривичног гоњења и извршења казне

Члан 108.

Кривично гоњење и извршење казне не застаревају за кривична дела предвиђена у чл. 370. до 375. овог законика, за кривична дела за које је прописана казна доживотног затвора, као ни за кривична дела за која по ратификованим међународним уговорима застарелост не може да наступи.

*Службени гласник РС, број 35/2019

ГЛАВА ЈЕДАНАЕСТА

АМНЕСТИЈА И ПОМИЛОВАЊЕ

Амнестија

Члан 109.

(1) Лицима која су обухваћена актом амнестије даје се ослобођење од кривичног гоњења или потпуно или делимично ослобођење од извршења казне, замењује се изречена казна блажом казном, даје се рехабилитација или се укидају поједине или све правне последице осуде.

(2) Амнестијом се могу укинути следеће мере безбедности: забрана вршења позива, делатности и дужности, забрана управљања моторним возилом и протеривање странаца из земље.

Помиловање

Члан 110.

(1) Помиловањем се поименично одређеном лицу даје ослобођење од кривичног гоњења или потпуно или делимично ослобођење од извршења казне, замењује се изречена казна блажом казном или условном осудом, даје се рехабилитација, одређује краће трајање одређене правне последице осуде или се укидају поједине или све правне последице осуде.

(2) Помиловањем се може укинути или одредити краће трајање мере безбедности забрана вршења позива, делатности и дужности, забрана управљања моторним возилом и протеривање странца из земље.

Дејство амнестије и помиловања на права трећих лица

Члан 111.

Давањем амнестије или помиловања не дира се у права трећих лица која се заснивају на осуди.

ГЛАВА ДВАНАЕСТА

ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА

Значење израза у овом законику

Члан 112.

(1) Под територијом Србије подразумевају се сувоземна територија, водене површине унутар њених граница, као и ваздушни простор над њима.

(2) Под кривичним законодавством Србије подразумевају се овај законик као и све кривичноправне одредбе садржане у другим законима Србије.

(3) Службеним лицем сматра се:

1) лице које у државном органу врши службене дужности;

2) изабрано, именовано или постављено лице у државном органу, органу локалне самоуправе или лице које стално или повремено врши службене дужности или службене функције у тим органима;

3) јавни бележник, јавни извршитељ и арбитар, као и лице у установи, предузећу или другом субјекту, којем је поверено вршење јавних овлашћења, које одлучује о правима, обавезама или интересима физичких или правних лица или о јавном интересу;

4) службеним лицем сматра се и лице којем је фактички поверено вршење појединих службених дужности или послова;

5) војно лице .

(4) Страним службеним лицем сматра се лице које је члан, функционер или службеник законодавног или извршног органа стране државе, лице које је судија, поротник, члан, функционер или службеник суда стране државе или међународног суда, лице које је члан, функционер или службеник међународне организације и њених органа, као и лице које је арбитар у страној или међународној арбитражи.

(5) Одговорним лицем у правном лицу сматра се лице које на основу закона, прописа или овлашћења врши одређене послове управљања, надзора или друге послове из делатности правног лица, као и лице коме је фактички поверено обављање тих послова. Одговорним лицем сматра се и службено лице кад су у питању кривична дела код којих је као извршилац означено одговорно лице, а у овом законику нису предвиђена у глави о кривичним делима против службене дужности, односно као кривична дела службеног лица.

(6) Војним лицем сматра се професионални војник (професионални официр, професионални подофицир, официр по уговору, подофицир по уговору и војник по уговору), војник на одслужењу војног рока, студент војне академије, ученик војне школе, лице из резервног састава док се као војни обвезник налази на војној дужности и цивилно лице које врши одређену војну дужност.

(7) Кад је као извршилац одређених кривичних дела означено службено лице, одговорно лице или војно лице, лица наведена у ст. 3, 5. и 6. овог члана могу бити извршиоци тих дела, ако из обележја појединог дела или из појединог прописа не произилази да извршилац може бити само неко од тих лица.

(8) Дететом се сматра лице које није навршило четрнаест година.

(9) Малолетником се сматра лице које је навршило четрнаест година, а није навршило осамнаест година.

(10) Малолетним лицем сматра се лице које није навршило осамнаест година.

(11) Учиниоцем се сматрају извршилац, саизвршилац, подстрекач и помагач.

(12) Силом се сматра и примена хипнозе или омамљујућих средстава, с циљем да се неко против своје воље доведе у несвесно стање или онеспособи за отпор.

(13) Изборима се сматрају избори за народне посланике, председника Републике, органе аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и други избори који се расписују и врше на основу Устава и закона.

(14) Референдумом се сматра изјашњавање грађана на којем се одлучује о питањима за која је то утврђено Уставом или законом.

(15) Опојним дрогама сматрају се супстанце и препарати који су законом и другим прописом заснованим на закону проглашени за опојне дроге и остале психоактивне контролисане супстанце.

(16) Покретном ствари се сматра и свака произведена или сакупљена енергија за давање светлости, топлоте или кретања, телефонски импулс, као и рачунарски податак и рачунарски програм.

(17) Рачунарски податак је свако представљање чињеница, информација или концепта у облику који је подесан за њихову обраду у рачунарском систему, укључујући и одговарајући програм на основу кога рачунарски систем обавља своју функцију.

(18) Рачунарском мрежом сматра се скуп међусобно повезаних рачунара, односно рачунарских система који комуницирају размењујући податке.

(19) Рачунарским програмом сматра се уређени скуп наредби који служе за управљање радом рачунара, као и за решавање одређеног задатка помоћу рачунара.

(20) Рачунарски вирус је рачунарски програм или неки други скуп наредби унет у рачунар или рачунарску мрежу који је направљен да сам себе умножава и делује на друге програме или податке у рачунару или рачунарској мрежи додавањем тог програма или скупа наредби једном или више рачунарских програма или података.

(21) Субјектом привредног пословања сматра се приврeднo друштвo, друго правно лице које обавља привредну делатност и предузетник. Правно лице које поред своје основне делатности обавља и привредну делатност сматра се субјектом привредног пословања само када врши ту делатност.

(21а) Привредна делатност је свака делатност производње и промета роба, вршење услуга и обављање других делатности на тржишту, ради стицања добити или остваривања неког другог економског интереса.

(22) Група је најмање три лица повезаних ради трајног или повременог вршења кривичних дела која не мора да има дефинисане улоге својих чланова, континуитет чланства или развијену структуру.

(23) Новац је метални и папирни новац или новац израђен од неког другог материјала који је на основу закона у оптицају у Србији или у страној држави.

(24) Знацима за вредност сматрају се и страни знаци за вредност.

(25) Моторним возилом сматра се свако саобраћајно средство на моторни погон у сувоземном, воденом и ваздушном саобраћају.

(26) Исправом се сматра сваки предмет који је подобан или одређен да служи као доказ какве чињенице која има значај за правне односе, као и рачунарски податак.

(27) Спис, писмо, пошиљка и документ могу бити и у електронском облику.

(28) Чланом породице сматрају се: супружници, њихова деца, преци супружника у правој линији крвног сродства, ванбрачни партнери и њихова деца, усвојилац и усвојеник, хранилац и храњеник. Члановима породице сматрају се и браћа и сестре, њихови супружници и деца, бивши супружници и њихова деца и родитељи бивших супружника, ако живе у заједничком домаћинству, као и лица која имају заједничко дете или је дете на путу да буде рођено, иако никада нису живела у истом породичном домаћинству.

(29) Израз „неће се казнити” значи да у том случају нема кривичног дела.

(30) Кад је радња кривичног дела одређена трајним глаголом сматра се да је дело учињено, ако је радња извршена једном или више пута.

(31) Скраћеница „Србија“ означава Републику Србију.

(32) Послом од јавног значаја сматра се обављање професије или дужности која има повећани ризик за безбедност лица које га обавља, а односи се на занимања која су од значаја за јавно информисање, здравље људи, образовање, јавни превоз, правну и стручну помоћ пред судским и другим државним органима.

(33) Рачунар је сваки електронски уређај који на основу програма аутоматски обрађује и размењује податке.

(34) Рачунарски систем је сваки уређај или група међусобно повезаних или зависних уређаја од којих један или више њих, на основу програма, врши аутоматску обраду података.

(35) Организована криминална група је група од три или више лица, која постоји одређено време и делује споразумно у циљу вршења једног или више кривичних дела за која је прописана казна затвора од четири године или тежа казна, ради непосредног или посредног стицања финансијске или друге користи .

(36) Имовинска корист је добро сваке врсте, материјално или нематеријално, покретно или непокретно, процењиво или непроцењиво и исправа у било ком облику којим се доказује право или интерес у односу на такво добро. Имовином се сматра и приход или друга корист остварена, непосредно или посредно, из кривичног дела, као и добро у које је она претворена или са којим је помешана.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 111/2009

***Службени гласник РС, број 121/2012

****Службени гласник РС, број 94/2016

ПОСЕБНИ ДЕО

ГЛАВА ТРИНАЕСТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТА И ТЕЛА

Убиство

Члан 113.

Ко другог лиши живота, казниће се затвором од пет до петнаест година.

Тешко убиство

Члан 114.

(1) Затвором најмање десет година или доживотним затвором казниће се:

1) ко другог лиши живота на свиреп или подмукао начин;

2) ко другог лиши живота при безобзирном насилничком понашању;

3) ко другог лиши живота и при том са умишљајем доведе у опасност живот још неког лица;

4) ко другог лиши живота при извршењу кривичног дела разбојништва или разбојничке крађе;

5) ко другог лиши живота из користољубља, ради извршења или прикривања другог кривичног дела, из безобзирне освете или из других ниских побуда;

6) ко лиши живота службено или војно лице при вршењу службене дужности;

7) ко лиши живота судију, јавног тужиоца, заменика јавног тужиоца или полицијског службеника у вези са вршењем службене дужности;

8) ко лиши живота лице које обавља послове од јавног значаја у вези са пословима које то лице обавља;

9) ко лиши живота дете или бремениту жену;

10) ко лиши живота члана своје породице којег је претходно злостављао;

11) ко са умишљајем лиши живота више лица, а не ради се о убиству на мах, убиству детета при порођају или лишењу живота из самилости.

(2) Ко набавља или оспособљава средства за извршење кривичног дела из става 1. овог члана или отклања препреке за његово извршење или са другим договара, планира или организује његово извршење или предузме другу радњу којом се стварају услови за његово непосредно извршење,

казниће се затвором од једне до пет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 35/2019

Убиство на мах

Члан 115.

Ко другог лиши живота на мах доведен без своје кривице у јаку раздраженост нападом, злостављањем или тешким вређањем од стране убијеног,

казниће се затвором од једне до осам година.

Убиство детета при порођају

Члан 116.

Мајка која лиши живота своје дете за време порођаја или непосредно после порођаја, док код ње траје поремећај изазван порођајем,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Лишење живота из самилости

Члан 117.

Ко лиши живота пунолетно лице из самилости због тешког здравственог стања у којем се то лице налази, а на његов озбиљан и изричит захтев,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Нехатно лишење живота

Члан 118.

Ко другог лиши живота из нехата,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Навођење на самоубиство и помагање у самоубиству

Члан 119.

(1) Ко наведе другог на самоубиство или му помогне у извршењу самоубиства, па ово буде извршено или покушано,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ко другом помогне у извршењу самоубиства под условима из члана 117. овог законика, па ово буде извршено или покушано,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(3) Ко дело из става 1. овог члана учини према малолетнику или према лицу које се налази у стању битно смањене урачунљивости,

казниће се затвором од две до десет година.

(4) Ако је дело из става 1. овог члана учињено према детету или према неурачунљивом лицу,

учинилац ће се казнити по члану 114. овог законика.

(5) Ко сурово или нечовечно поступа са лицем које се према њему налази у односу какве подређености или зависности, па оно услед таквог поступања изврши или покуша самоубиство које се може приписати нехату учиниоца,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Недозвољен прекид трудноће

Члан 120.

(1) Ко противно прописима о вршењу прекида трудноће бременитој жени са њеним пристанком изврши побачај, започне да врши побачај или јој помогне да изврши побачај,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ко се бави вршењем дела из става 1. овог члана,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ко бременитој жени без њеног пристанка, а ако је млађа од шеснаест година без њеног пристанка и без писане сагласности њеног родитеља, усвојиоца или стараоца, изврши или започне да врши побачај,

казниће се затвором од једне до осам година.

(4) Ако је услед дела из ст. 1. до 3. овог члана наступила смрт, тешко нарушавање здравља или друга тешка телесна повреда жене над којом је вршен прекид трудноће,

учинилац ће се казнити за дело из ст. 1. и 2. овог члана затвором од једне до седам година, а за дело из става 3. овог члана затвором од две до дванаест година.

Тешка телесна повреда

Члан 121.

(1) Ко другог тешко телесно повреди или му здравље тешко наруши,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ко другог тешко телесно повреди или му здравље наруши тако тешко да је услед тога доведен у опасност живот повређеног или је уништен или трајно и у знатној мери оштећен или ослабљен неки важан део његовог тела или важан орган или је проузрокована трајна неспособност за рад повређеног или трајно и тешко нарушење његовог здравља или унакаженост,

казниће се затвором од једне до осам година.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт повређеног лица,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(4) Ко дело из ст. 1. и 2. овог члана учини из нехата,

казниће се затвором до три године.

(5) Ко дело из ст. 1. до 3. овог члана учини на мах, доведен без своје кривице у јаку раздраженост нападом, злостављањем или тешким вређањем од стране повређеног,

казниће се за дело из става 1. затвором до три године, за дело из става 2. затвором од три месеца до четири године, а за дело из става 3. затвором од шест месеци до пет година.

(6) Ако је дело из става 1. овог члана учињено према малолетном лицу или бременитој жени или лицу које обавља послове од јавног значаја,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година, за дело из става 2. овог члана затвором од две до дванаест година, а за дело из става 3. овог члана затвором од пет до петнаест година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Сакаћење женског полног органа

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 121а

(1) Ко осакати спољне делове женског полног органа,

казниће се затвором од једне до осам година.

(2) Ако постоје нарочито олакшавајуће околности под којима је учињено дело из става 1. овог члана,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(3) Ко женско лице наведе да се подвргне радњи из става 1. овог члана или јој у томе помогне,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(4) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт женског лица,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

*Службени гласник РС, број 94/2016

 

Лака телесна повреда

Члан 122.

(1) Ко другог лако телесно повреди или му здравље лако наруши,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако је таква повреда нанесена оружјем, опасним оруђем или другим средством подобним да тело тешко повреди или здравље тешко наруши,

учинилац ће се казнити затвором до три године.

(3) Суд може учиниоцу дела из става 2. овог члана изрећи судску опомену, ако је учинилац био изазван непристојним или грубим понашањем оштећеног.

(4) Гоњење за дело из става 1. овог члана предузима се по приватној тужби.

Учествовање у тучи

Члан 123.

Ко учествује у тучи у којој је неко лишен живота или је другом нанесена тешка телесна повреда,

казниће се за само учествовање новчаном казном или затвором до три године.

Угрожавање опасним оруђем при тучи и свађи

Члан 124.

(1) Ко се при тучи или свађи маши оружја, опасног оруђа или другог средства подобног да тело тешко повреди или здравље тешко наруши,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ко се при тучи или свађи маши ватреног оружја,

казниће се затвором до две године и новчаном казном.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Излагање опасности

Члан 125.

(1) Ко друго лице остави без помоћи у стању или приликама опасним за живот или здравље које је сам проузроковао,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступило тешко нарушење здравља или друга тешка телесна повреда остављеног лица,

учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт остављеног лица,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(4) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана учињено према малолетном лицу или бременитој жени,

учинилац ће се за дело из става 1. казнити затвором од шест месеци до пет година, за дело из става 2. затвором од једне до осам година, а за дело из става 3. затвором од две до дванаест година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Напуштање немоћног лица

Члан 126.

(1) Ко немоћно лице које му је поверено или о којем је иначе дужан да се стара остави без помоћи у стању или приликама опасним за живот или здравље,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступило тешко нарушење здравља или друга тешка телесна повреда остављеног лица,

учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт остављеног лица,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

Непружање помоћи

Члан 127.

(1) Ко не пружи помоћ лицу које се налази у непосредној опасности за живот иако је то могао учинити без опасности за себе или другог,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Ако је услед непружања помоћи наступило тешко нарушење здравља или друга тешка телесна повреда лица које се налазило у непосредној опасности за живот,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до три године.

(3) Ако је услед непружања помоћи наступила смрт лица које се налазило у непосредној опасности за живот,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до пет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

ГЛАВА ЧЕТРНАЕСТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛОБОДА И ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА

Повреда равноправности

Члан 128.

(1) Ко због националне или етничке припадности, расе или вероисповести или због одсуства те припадности или због разлика у погледу политичког или другог убеђења, пола, инвалидитета, сексуалне оријентације, родног идентитета, језика, образовања, друштвеног положаја, социјалног порекла, имовног стања или неког другог личног својства, другоме ускрати или ограничи права човека и грађанина утврђена Уставом, законима или другим прописима или општим актима или потврђеним међународним уговорима или му на основу ове разлике даје повластице или погодности,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Повреда права употребе језика и писма

Члан 129.

Ко супротно прописима о употреби језика и писма народа или припадника мањинских националних и етничких заједница који живе у Србији ускрати или ограничи грађанину да при остваривању својих права или при обраћању органима или организацијама употреби језик или писмо којим се служи,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Повреда слободе изражавања националне или етничке припадности

Члан 130.

(1) Ко спречава другог да изражава своју националну или етничку припадност или културу,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко принуђава другог да се изјашњава о својој националној или етничкој припадности.

(3) Ако дело из ст. 1. и 2. овог члана учини службено лице у вршењу службе,

казниће се затвором до три године.

Повреда слободе исповедања вере и вршења верских обреда

Члан 131.

(1) Ко спречава или ограничава слободу веровања или исповедања вере,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко спречава или омета вршење верских обреда.

(3) Ко принуђава другог да се изјашњава о свом верском уверењу,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(4) Службено лице које учини дело из ст. 1. до 3. овог члана,

казниће се затвором до три године.

Противправно лишење слободе

Члан 132.

(1) Ко другог противправно затвори, држи затвореног или му на други начин противправно одузме или ограничи слободу кретања,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице злоупотребом свог положаја или овлашћења,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је противправно лишење слободе трајало дуже од тридесет дана или је вршено на свиреп начин или је лицу које је противправно лишено слободе услед тога тешко нарушено здравље или су наступиле друге тешке последице,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(4) Ако је услед дела из ст. 1. и 3. овог члана наступила смрт лица које је противправно лишено слободе,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(5) За покушај дела из става 1. овог члана казниће се.

Повреда слободе кретања и настањивања

Члан 133.

(1) Ко противправно ускрати или ограничи грађанину Србије слободу кретања или настањивања на територији Србије,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе,

казниће се затвором до три године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Отмица

Члан 134.

(1) Ко силом, претњом, обманом или на други начин одведе или задржи неко лице у намери да од њега или другог лица изнуди новац или какву другу имовинску корист или да њега или кога другог принуди да нешто учини, не учини или трпи,

казниће се затвором од две до десет година.

(2) Ко ради остварења циља отмице прети убиством или тешком телесном повредом отетом лицу,

казниће се затвором од три до дванаест година.

(3) Ако је отето лице задржано дуже од десет дана или је према њему поступано на свиреп начин или му је тешко нарушено здравље или су наступиле друге тешке последице или ко дело из става 1. овог члана учини према малолетном лицу,

учинилац ће се казнити затвором од три до петнаест година.

(4) Ако је услед дела из ст. 1. до 3. овог члана наступила смрт отетог лица или је дело извршено од стране  групе,

учинилац ће се казнити затвором од пет до осамнаест година.

(5) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана извршено од стране организоване криминалне групе,

учинилац ће се казнити затвором од најмање пет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Принуда

Члан 135.

(1) Ко другог силом или претњом принуди да нешто учини или не учини или трпи,

казниће се затвором до три године.

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини на свиреп начин или претњом убиством или тешком телесном повредом или отмицом,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна повреда или друге тешке последице,

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(4) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт принуђеног лица или је дело извршено од стране  групе,

учинилац ће се казнити затвором од три до дванаест година.

(5) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана извршено од стране организоване криминалне групе,

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Изнуђивање исказа

Члан 136.

(1) Службено лице које у вршењу службе употреби силу или претњу или друго недопуштено средство или недопуштен начин у намери да изнуди исказ или неку другу изјаву од окривљеног, сведока, вештака или другог лица,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је изнуђивање исказа или изјаве праћено тешким насиљем или ако су услед изнуђеног исказа наступиле нарочито тешке последице за окривљеног у кривичном поступку,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

Злостављање и мучење

Члан 137.

(1) Ко злоставља другог или према њему поступа на начин којим се вређа људско достојанство,

казниће се затвором до једне године.

(2) Ко применом силе, претње, или на други недозвољени начин другоме нанесе велики бол или тешке патње с циљем да од њега или од трећег лица добије признање, исказ или друго обавештење или да се он или неко треће лице застраши или незаконито казни, или то учини из друге побуде засноване на било каквом облику дискриминације,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако дело из ст. 1. и 2. овог члана учини службено лице у вршењу службе,

казниће се за дело из става 1. затвором од три месеца до три године, а за дело из става 2. затвором од две до десет година.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Угрожавање сигурности

Члан 138.

(1) Ко угрози сигурност неког лица претњом да ће напасти на живот или тело тог лица или њему блиског лица,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини према више лица или ако је дело изазвало узнемиреност грађана или друге тешке последице,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(3) Ко дело из става 1. овог члана учини према председнику Републике, народном посланику, председнику Владе, члановима Владе, судији Уставног суда, судији, јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца, адвокату, полицијском службенику и лицу које обавља послове од јавног значаја у области информисања у вези са пословима које обавља,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 121/2012

Прогањање

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 138а

(1) Ко у току одређеног временског периода упорно:

1) друго лице неовлашћено прати или предузима друге радње у циљу физичког приближавања том лицу противно његовој вољи;

2) противно вољи другог лица настоји да са њим успостави контакт непосредно, преко трећег лица или путем средстава комуникације;

3) злоупотребљава податке о личности другог лица или њему блиског лица ради наручивања робе или услуга;

4) прети нападом на живот, тело или слободу другог лица или њему блиског лица;

5) предузима друге сличне радње на начин који може осетно да угрози лични живот лица према коме се радње предузимају,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана изазвана опасност по живот, здравље или тело лица према коме је дело извршено или њему блиског лица,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до пет година.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт другог лица или њему блиског лица,

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

*Службени гласник РС, број 94/2016

**Службени гласник РС, број 35/2019

Нарушавање неповредивости стана

Члан 139.

(1) Ко неовлашћено продре у туђ стан или туђе затворене просторе или се на захтев овлашћеног лица из тог стана или простора не удаљи,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учинило службено лице у вршењу службе,

казниће се затвором до три године.

(3) За покушај дела из ст. 1. и 2. овог члана казниће се.

Противзаконито претресање

Члан 140.

Службено лице које у вршењу службе противзаконито врши претресање стана, просторија или лица,

казниће се затвором до три године.

Неовлашћено откривање тајне

Члан 141.

(1) Адвокат, лекар или друго лице које неовлашћено открије тајну коју је сазнало у вршењу свог позива,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Неће се казнити за дело из става 1. овог члана ко открије тајну у општем интересу или интересу другог лица, који је претежнији од интереса чувања тајне.

Повреда тајности писма и других пошиљки

Члан 142.

(1) Ко неовлашћено отвори туђе писмо, телеграм или какво друго затворено писмено или пошиљку или на други начин повреди њихову тајност или ко неовлашћено задржи, прикрије, уништи или другом преда туђе писмо, телеграм или другу пошиљку или ко повреди тајност електронске поште или другог средства за телекомуникацију,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко саопшти другом садржину коју је сазнао повредом тајности туђег писма, телеграма или каквог другог затвореног писмена или пошиљке или се том садржином послужи.

(3) Ако дело из ст. 1. и 2. овог члана учини службено лице у вршењу службе,

казниће се затвором од шест месеци до три године.

Неовлашћено прислушкивање и снимање

Члан 143.

(1) Ко посебним уређајима неовлашћено прислушкује или снима разговор, изјаву или какво саопштење који му нису намењени,

казниће се новчаном казном или затвором од три месеца до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко омогући непозваном лицу да се упозна са разговором, изјавом или саопштењем који су неовлашћено прислушкивани, односно тонски снимани.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учинило службено лице у вршењу службе,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Неовлашћено фотографисање

Члан 144.

(1) Ко неовлашћено начини фотографски, филмски, видео или други снимак неког лица и тиме осетно задре у његов лични живот или ко такав снимак преда или показује трећем лицу или му на други начин омогући да се са њим упозна,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе,

казниће се затвором до три године.

Неовлашћено објављивање и приказивање туђег списа, портрета и снимка

Члан 145.

(1) Ко објави или прикаже спис, портрет, фотографију, филм или фонограм личног карактера без пристанка лица које је спис саставило или на кога се спис односи, односно без пристанка лица које је приказано на портрету, фотографији или филму или чији је глас снимљен на фонограму или без пристанка другог лица чији се пристанак по закону тражи и тиме осетно задре у лични живот тог лица,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе,

казниће се затвором до три године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Неовлашћено прикупљање личних података

Члан 146.

(1) Ко податке о личности који се прикупљају, обрађују и користе на основу закона неовлашћено прибави, саопшти другом или употреби у сврху за коју нису намењени,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко противно закону прикупља податке о личности грађана или тако прикупљене податке користи.

(3) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе,

казниће се затвором до три године.

Повреда права на подношење правног средства

Члан 147.

(1) Ко спречи другог да користи право на подношење молбе, пријаве, тужбе, жалбе, приговора, другог правног средства, као и другог поднеска,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе,

казниће се затвором од три месеца до три године.

Повреда слободе говора и јавног иступања

Члан 148.

(1) Ко другом на противправан начин ускрати или ограничи слободу говора или јавног иступања,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе,

казниће се затвором до три године.

Спречавање штампања и растурања штампаних ствари и емитовање програма

Члан 149.

(1) Ко неовлашћено спречи или омета штампање, снимање, продају или растурање књига, часописа, новина, аудио и видео касета или других сличних штампаних или снимљених ствари,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко неовлашћено спречи или омета емитовање радио и телевизијског програма.

(3) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе,

казниће се затвором до три године.

Спречавање објављивања одговора и исправке

Члан 150.

Ко супротно правноснажној одлуци суда одбије или спречи објављивање одговора или исправке објављеног нетачног податка или обавештења којим се повређује нечије право или интерес,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Спречавање јавног скупа

Члан 151.

(1) Ко силом, претњом, обманом или на други начин спречи или омета јавни скуп који је организован у складу са законом, уколико нису остварена обележја неког другог тежег кривичног дела,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе,

казниће се затвором од три месеца до три године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Спречавање политичког, синдикалног и другог удруживања и деловања

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 152.

(1) Ко свесним кршењем закона или на други противправан начин спречи или омета политичко, синдикално или друго удруживање или деловање грађана или деловање њихових политичких, синдикалних или других удружења,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе,

казниће се затвором од три месеца до три године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Гоњење за кривична дела против слобода и права човека и грађанина

Члан 153.

(1) Гоњење за дело из чл.  139. став 1, 142. ст. 1. и 2, 143. ст. 1. и 2, 144. став 1, 145. став 1, 146. ст. 1. и 2. и 147. став 1. овог законика предузима се по приватној тужби.

(2) Гоњење за дело из чл. 141, 149. ст. 1. и 2, 150, 151. став 1. и 152. став 1. овог законика предузима се по предлогу.

*Службени гласник РС, број 72/2009

ГЛАВА ПЕТНАЕСТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИЗБОРНИХ ПРАВА

Повреда права кандидовања

Члан 154.

Ко кршењем закона или на други противправан начин спречи или омета кандидовање на изборима,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Повреда права гласања

Члан 155.

(1) Ко другог у намери да му онемогући вршење права гласања, противзаконито не упише у списак гласача, избрише из тог списка или га на други противправан начин спречи или омете да гласа,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ко силом или претњом принуди другог да на изборима, гласању о опозиву или на референдуму врши или не врши право гласања или да гласа за или против одређеног кандидата односно предлога,

казниће се затвором од три месеца до три године.

Давање и примање мита у вези са гласањем

Члан 156.

(1) Ко другоме нуди, даје, обећа награду, поклон или какву другу корист да на изборима или референдуму гласа или не гласа или да гласа у корист или против одређеног лица односно предлога,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко захтева или прими поклон или какву другу корист да на изборима или референдуму гласа или не гласа или да гласа у корист или против одређеног лица односно предлога.

(3) Ако дело из става 1. овог члана учини члан бирачког одбора или друго лице у вршењу дужности у вези са гласањем,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(4) Поклон или друга корист одузеће се.

Злоупотреба права гласања

Члан 157.

(1) Ко на изборима или на референдуму гласа уместо другог лица под његовим именом или на истом гласању гласа више од једанпут или користи више од једног гласачког листића,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Члан бирачког одбора који омогући другоме да изврши дело из става 1. овог члана,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

Састављање нетачних бирачких спискова

Члан 158.

Ко у намери утицања на резултате избора или на референдуму, сачини нетачан бирачки списак,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

Спречавање одржавања гласања

Члан 159.

(1) Ко силом, претњом или на други противправан начин спречи одржавање гласања на бирачком месту,

казниће се затвором до три године.

(2) Ко омета гласање изазивањем нереда на бирачком месту услед чега гласање буде прекинуто,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

Повреда тајности гласања

Члан 160.

(1) Ко на изборима или референдуму повреди тајност гласања,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини члан бирачког одбора или друго лице у вршењу дужности у вези са гласањем,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

Фалсификовање резултата гласања

Члан 161.

Члан органа за спровођење избора или референдума или друго лице које врши дужности у вези са гласањем, који додавањем или одузимањем гласачких листића или гласова при пребројавању или на други начин измени број гласачких листића или гласова или објави неистинит резултат гласања,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Уништавање докумената о гласању

Члан 162.

(1) Ко уништи, оштети, одузме или прикрије гласачки листић или неки други документ о гласању на изборима или на референдуму,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини члан бирачког одбора или друго лице у вршењу дужности у вези са гласањем,

казниће се затвором од три месеца до три године.

ГЛАВА ШЕСНАЕСТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВА ПО ОСНОВУ РАДА

Повреда права по основу рада и права из социјалног осигурања

Члан 163.

Ко се свесно не придржава закона или других прописа, колективних уговора и других општих аката о правима по основу рада и о посебној заштити на раду омладине, жена и инвалида или о правима из социјалног осигурања и тиме другом ускрати или ограничи право које му припада,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

Повреда права при запошљавању и за време незапослености

Члан 164.

(1) Ко свесним кршењем прописа или на други противправан начин ускрати или ограничи право грађана на слободно запошљавање на територији Србије под једнаким условима,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко се свесно не придржава закона или других прописа или општих аката о правима грађана за време незапослености и тиме незапосленом лицу ускрати или ограничи право које му припада.

Повреда права на управљање

Члан 165.

(1) Ко силом, претњом, свесним кршењем прописа или на други противправан начин спречи или омета одлучивање органа управљања или члана органа управљања да учествује у раду и одлучивању у том органу,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учинило службено или одговорно лице злоупотребом положаја или овлашћења,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

Повреда права на штрајк

Члан 166.

(1) Ко силом, претњом или на други противправан начин спречи или омета запослене да, у складу са законом, организују штрајк, учествују у њему или на други начин остварују право на штрајк,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се послодавац или одговорно лице који отпусти једног или више запослених са посла због њиховог учешћа у штрајку који је организован у складу са законом или према њима примени друге мере којима се повређују њихова права из рада.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Злоупотреба права на штрајк

Члан 167.

Ко организује или води штрајк супротно закону или другим прописима и тиме доведе у опасност живот или здравље људи или имовину већег обима или ако су услед тога наступиле друге тешке последице, уколико тиме нису остварена обележја неког другог кривичног дела,

казниће се затвором до три године.

Злоупотреба права из социјалног осигурања

Члан 168.

Ко симулирањем или проузроковањем болести или неспособности за рад или на други противправан начин постигне да му се призна неко право из социјалног осигурања које му по закону или другим прописима или општим актима не припада,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Непредузимање мера заштите на раду

Члан 169.

(1) Лице одговорно за предузимање мера заштите на раду које се свесно не придржава закона или других прописа или општих аката о мерама заштите на раду услед чега може наступити опасност за живот или здравље запослених,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако изрекне условну осуду, суд може одредити обавезу учиниоцу да у одређеном року поступи по прописима о мерама заштите на раду.

*Службени гласник РС, број 72/2009

ГЛАВА СЕДАМНАЕСТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЧАСТИ И УГЛЕДА

Увреда

Члан 170.

(1) Ко увреди другог,

казниће се новчаном казном од двадесет до сто дневних износа или новчаном казном од четрдесет хиљада до двеста хиљада динара.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено путем штампе, радија, телевизије или сличних средстава или на јавном скупу,

учинилац ће се казнити новчаном казном од осамдесет до двестачетрдесет дневних износа или новчаном казном од стопедесет хиљада до четристопедесет хиљада динара.

(3) Ако је увређени увреду узвратио, суд може обе или једну страну казнити или ослободити од казне.

(4) Неће се казнити за дело из ст. 1. до 3. овог члана учинилац, ако је излагање дато у оквиру озбиљне критике у научном, књижевном или уметничком делу, у вршењу службене дужности, новинарског позива, политичке делатности, у одбрани неког права или заштити оправданих интереса, ако се из начина изражавања или из других околности види да то није учинио у намери омаловажавања.

Клевета

Члан 171.

Брисан је (види члан 14. Закона - 121/2012-3)

Изношење личних и породичних прилика

Члан 172.

(1) Ко износи или проноси штогод из личног или породичног живота неког лица што може шкодити његовој части или угледу,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено путем штампе, радија, телевизије или сличних средстава или на јавном скупу,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

(3) Ако је оно што се износи или проноси довело или могло довести до тешких последица за оштећеног,

учинилац ће се казнити затвором до три године.

(4) За изношење или проношење личних или породичних прилика које је учињено у вршењу службене дужности, новинарског позива, одбрани неког права или при заштити оправданих интереса, учинилац се неће казнити, ако докаже истинитост свог тврђења или ако докаже да је имао основаног разлога да поверује у истинитост оног што је износио или проносио.

(5) Истинитост или неистинитост оног што се износи или проноси из личног или породичног живота неког лица не може се доказивати, осим у случајевима из става 4. овог члана.

Повреда угледа Србије

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 173.

Ко јавно изложи порузи Србију, њену заставу, грб или химну,

казниће се новачном казном или затвором до три месеца.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Повреда угледа због расне, верске, националне или друге припадности

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 174.

Ко јавно изложи порузи лице или групу због припадности одређеној раси, боји коже, вери, националности, етничког порекла или неког другог личног својства,

казниће се новчаном казном или затвором до годину дана.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Повреда угледа стране државе или међународне организације

Члан 175.

(1) Ко јавно изложи порузи страну државу, њену заставу, грб или химну,

казниће се новчаном казном или затвором до три месеца.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко јавно изложи порузи Организацију уједињених нација, Међународни црвени крст или другу међународну организацију чија је  Србија члан.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Некажњавање за кривична дела из чл. 173. до 175.

Члан 176.

Неће се казнити за дело из чл. 173. до 175. овог законика учинилац ако је излагање дато у оквиру озбиљне критике у научном, књижевном или уметничком делу, у извршавању службене дужности, новинарског позива, политичке делатности, у одбрани неког права или заштите оправданих интереса, ако се из начина изражавања или из других околности види да то није учинио у намери омаловажавања или ако докаже истинитост свог тврђења или да је имао основаног разлога да поверује у истинитост онога што је износио или проносио.

Гоњење за кривична дела против части и угледа

Члан 177.

(1) Гоњење за дело из чл. 170. до 172. овог законика предузима се по приватној тужби.

(2) Ако су дела из чл. 170. до 172. овог законика учињена према умрлом лицу, гоњење се предузима по приватној тужби брачног друга или лица које је са умрлим живело у трајној ванбрачној заједници, сродника у правој линији, усвојиоца, усвојеника, брата или сестре умрлог лица.

(3) Гоњење за кривично дело из члана 175. овог законика предузима се по одобрењу републичког јавног тужиоца.

ГЛАВА ОСАМНАЕСТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПОЛНЕ СЛОБОДЕ

Силовање

Члан 178.

(1) Ко принуди другог на обљубу или са њом изједначен чин употребом силе или претњом да ће непосредно напасти на живот или тело тог или њему блиског лица,

казниће се затвором од пет до дванаест година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено претњом да ће се за то или њему блиско лице открити нешто што би шкодило његовој части или угледу или претњом другим тешким злом,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна повреда лица према којем је дело извршено или ако је дело извршено од стране више лица или на нарочито свиреп или нарочито понижавајући начин или према малолетнику или је дело имало за последицу трудноћу,

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.

(4) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт лица према којем је дело извршено или је дело учињено према детету,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година или доживотним затвором.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 94/2016

***Службени гласник РС, број 35/2019

Обљуба над немоћним лицем

Члан 179.

(1) Ко над другим изврши обљубу или са њом изједначен чин искористивши душевно обољење, заостали душевни развој, другу душевну поремећеност, немоћ или какво друго стање тог лица услед којег оно није способно за отпор,

казниће се затвором од пет до дванаест година.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила тешка телесна повреда немоћног лица или ако је дело извршено од стране више лица или на нарочито свиреп или нарочито понижавајући начин или је учињено према малолетнику или је дело имало за последицу трудноћу,

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт лица према којем је дело извршено или ако је дело учињено према детету,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година или доживотним затвором.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 94/2016

***Службени гласник РС, број 35/2019

Обљуба са дететом

Члан 180.

(1) Ко изврши обљубу или са њом изједначен чин са дететом,

казниће се затвором од пет до дванаест година.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила тешка телесна повреда детета према којем је дело извршено или је дело извршено од стране више лица или је дело имало за последицу трудноћу,

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт детета,

учинилац ће се казнити затвором од најмање десет година или доживотним затвором.

(4) Неће се казнити за дело из става 1. овог члана учинилац, ако између њега и детета не постоји значајнија разлика у њиховој душевној и телесној зрелости.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 94/2016

***Службени гласник РС, број 35/2019

Обљуба злоупотребом положаја

Члан 181.

(1) Ко злоупотребом свог положаја наведе на обљубу или са њом изједначен чин лице које се према њему налази у односу какве подређености или зависности,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Наставник, васпитач, старалац, усвојилац, родитељ, очух, маћеха или друго лице које злоупотребом свог положаја или овлашћења изврши обљубу или са њом изједначен чин са малолетником који му је поверен ради учења, васпитавања, старања или неге,

казниће се затвором од једне до десет година.

(3) Ако је дело из става 2. овог члана учињено према детету,

учинилац ће се казнити затвором од пет до дванаест година.

(4) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана имало за последицу трудноћу,

учинилац ће се казнити за дело из става 1. затвором од шест месеци до пет година, за дело из става 2. затвором од две до дванаест година, а за дело из става 3. затвором од пет до петнаест година.

(5) Ако је услед дела из става 3. овог члана наступила смрт детета,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година или доживотним затвором.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 94/2016

***Службени гласник РС, број 35/2019

Недозвољене полне радње

Члан 182.

(1) Ко под условима из чл. 178. ст. 1. и 2, 179. став 1. и 181. ст. 1. и 2. овог законика изврши неку другу полну радњу,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ко под условима из члана 180. став 1. и члана 181. став 3. овог законика изврши неку другу полну радњу,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна повреда лица према којем је дело извршено или ако је дело извршено од стране више лица или на нарочито свиреп или нарочито понижавајући начин,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

(4) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт лица према којем је дело извршено,

учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

Полно узнемиравање

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 182а

(1) Ко полно узнемирава друго лице,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено према малолетном лицу,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(3) Полно узнемиравање јесте свако вербално, невербално или физичко понашање које има за циљ или представља повреду достојанства лица у сфери полног живота, а које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење.

(4) Гоњење за дело из става 1. овог члана предузима се по предлогу.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Подвођење и омогућавање вршења полног односа

Члан 183.

(1) Ко подведе малолетно лице ради вршења обљубе, са њом изједначеног чина или друге полне радње,

казниће се затвором од једне до осам година и новчаном казном.

(2) Ко омогућава вршење обљубе, са њом изједначеног чина или друге полне радње са малолетним лицем,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Посредовање у вршењу проституције

Члан 184.

(1) Ко наводи или подстиче другог на проституцију или учествује у предаји неког лица другоме ради вршења проституције или ко путем средстава јавног информисања и других сличних средстава пропагира или рекламира проституцију,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено према малолетном лицу,

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година и новчаном казном.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 185.

(1) Ко малолетнику прода, прикаже или јавним излагањем или на други начин учини доступним текстове, слике, аудио-визуелне или друге предмете порнографске садржине или му прикаже порнографску представу,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ко искористи малолетника за производњу слика, аудио-визуелних или других предмета порнографске садржине или за порнографску представу,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана извршено према детету,

учинилац ће се казнити за дело из става 1. затвором од шест месеци до три године, а за дело из става 2. затвором од једне до осам година.

(4) Ко прибавља за себе или другог, поседује, продаје, приказује, јавно излаже или електронски или на други начин чини доступним слике, аудио-визуелне или друге предмете порнографске садржине настале искоришћавањем малолетног лица,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(5) Ко помоћу средстава информационих технологија свесно приступи сликама, аудио-визуeлним или другим предметима порнографске садржине насталим искоришћавањем малолетног лица,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(6) Предметима порнографске садржине насталим искоришћавањем малолетног лица (дечија порнографија) сматра се сваки материјал који визуелно приказује малолетно лице које се бави стварним или симулираним сексуално експлицитним понашањем, као и свако приказивање полних органа детета у сексуалне сврхе.

(7) Предмети из ст. 1. до 4. овог члана одузеће се.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 94/2016

Навођење детета на присуствовање полним радњама

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 185а

(1) Ко наведе дете да присуствује силовању, обљуби или са њом изједначеним чином или другој полној радњи,

казниће се затвором од једне до осам година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено употребом силе или претње,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Искоришћавање рачунарске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дела против полне слободе према малолетном лицу

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 185б

(1) Ко у намери извршења кривичног дела из чл. 178. став 4, 179. став 3, 180. ст. 1. и 2, 181. ст. 2. и 3, 182. став 1, 183. став 2, 184. став 3, 185. став 2. и 185а овог законика, користећи рачунарску мрежу или комуникацију другим техничким средствима договори са малолетником састанак и појави се на договореном месту ради састанка,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(2) Ко дело из става 1. овог члана изврши према детету,

казниће се затвором од једне до осам година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Гоњење за кривична дела против полне слободе

Члан 186.

Брисан је (види члан 18. Закона - 94/2016-7)

ГЛАВА ДЕВЕТНАЕСТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БРАКА И ПОРОДИЦЕ

Двобрачност

Члан 187.

(1) Ко закључи нови брак иако се већ налази у браку,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко закључи брак са лицем за које зна да се налази у браку.

Принудно закључење брака

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 187а

(1) Ко употребом силе или претње принуди друго лице да закључи брак,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ко ради извршења дела из става 1. овог члана друго лице одведе у иностранство или га у истом циљу наведе да оде у иностранство,

казниће се затвором до две године.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Брисан је наслов изнад члана 188. (види члан 56. Закона 72/2009-53)

Члан 188.

Брисан је (види члан 56. Закона 72/2009-53)

Брисан је наслов изнад члана 189. (види члан 57. Закона 72/2009-53)

Члан 189.

Брисан је (види члан 57. Закона 72/2009-53)

Ванбрачна заједница са малолетником

Члан 190.

(1) Пунолетно лице које живи у ванбрачној заједници са малолетником,

казниће се затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и родитељ, усвојилац или старалац који малолетнику омогући да живи у ванбрачној заједници са пунолетним лицем или га на то наведе.

(3) Ако је дело из става 2. овог члана учињено из користољубља,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(4) Ако се брак закључи, гоњење се неће предузети, а ако је предузето, обуставиће се.

Одузимање малолетног лица

Члан 191.

(1) Ко малолетно лице противправно задржи или одузме од родитеља, усвојиоца, стараоца или другог лица, односно установе, којима је оно поверено или онемогућава извршење одлуке којом је малолетно лице поверено одређеном лицу,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Aко је дело из става 1. овог члана учињено према новорођенчету,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ко онемогућава извршење одлуке надлежног органа којом је одређен начин одржавања личних односа малолетног лица са родитељем или другим сродником,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(4) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из користољубља или других ниских побуда или је услед дела теже угрожено здравље, васпитање или школовање малолетног лица или је дело учињено од стране организоване криминалне групе,

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(5) Учиниоца дела из ст. 1, 2. и 4. овог члана који добровољно преда малолетно лице, лицу или установи којој је оно поверено или омогући извршење одлуке о поверавању малолетног лица, суд може ослободити од казне.

(6) Ако изрекне условну осуду за дело из ст. 1. до 4. овог члана, суд може одредити обавезу учиниоцу да у одређеном року преда малолетно лице, лицу или установи којој је малолетно лице поверено или омогући извршење одлуке којом је малолетно лице поверено одређеном лицу или установи, односно одлуке којом је одређен начин одржавања личних односа малолетног лица са родитељем или другим сродником.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Промена породичног стања

Члан 192.

(1) Ко подметањем, заменом или на други начин промени породично стање детета,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Kазном из става 1. овог члана казниће се и лекар здравствене установе који прогласи умрлим живо новорођенче ради промене породичног стања.

(3) Kо дело из ст. 1. и 2. овог члана учини из користољубља, злоупотребом положаја, бави се вршењем дела или је дело извршено од стране организоване криминалне групе,

казниће се затвором од једне до десет година.

(4) Ко заменом или на други начин из нехата промени породично стање детета,

казниће се затвором до три месеца.

(3) Брисан је (види члан 59. Закона – 72/2009-53).

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 94/2016

Запуштање и злостављање малолетног лица

Члан 193.

(1) Родитељ, усвојилац, старалац или друго лице које грубим занемаривањем своје дужности збрињавања и васпитавања запусти малолетно лице о којем је дужно да се стара,

казниће се затвором до три године.

(2) Родитељ, усвојилац, старалац или друго лице које злоставља малолетно лице или га принуђава на претеран рад или рад који не одговара узрасту малолетног лица или на просјачење или га из користољубља наводи на вршење других радњи које су штетне за његов развој,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

Насиље у породици

Члан 194.

(1) Ко применом насиља, претњом да ће напасти на живот или тело, дрским или безобзирним понашањем угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање члана своје породице,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана коришћено оружје, опасно оруђе или друго средство подобно да тело тешко повреди или здравље тешко наруши,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна повреда или тешко нарушавање здравља или су учињена према малолетном лицу,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

(4) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт члана породице, учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година, а ако је члан породице малолетно лице учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

(5) Ко прекрши мере заштите од насиља у породици које му је суд одредио на основу закона којим се уређују породични односи,

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 94/2016

***Службени гласник РС, број 35/2019

Недавање издржавања

Члан 195.

(1) Ко не даје издржавање за лице које је по закону дужан да издржава, а та дужност је утврђена извршном судском одлуком или извршним поравнањем пред судом или другим надлежним органом, у износу и на начин како је то одлуком односно поравнањем утврђено,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Неће се казнити учинилац дела из става 1. овог члана, ако из оправданих разлога није давао издржавање.

(3) Ако су услед дела из става 1. овог члана наступиле тешке последице за издржавано лице,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(4) Ако изрекне условну осуду, суд може одредити обавезу учиниоцу да измири доспеле обавезе и да уредно даје издржавање.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Кршење породичних обавеза

Члан 196.

(1) Ко кршењем законом утврђених породичних обавеза остави у тешком положају члана породице који није у стању да се сам о себи стара,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступило тешко нарушавање здравља члана породице,

учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт члана породице,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(4) Ако изрекне условну осуду за дело из ст. 1. и 2. овог члана, суд може одредити обавезу учиниоцу да извршава своје законом утврђене породичне обавезе.

Родоскврнуће

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 197.

Пунолетно лице које изврши обљубу или са њом изједначен полни чин са малолетним сродником по крви у правој линији или са малолетним братом, односно сестром,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

ГЛАВА ДВАДЕСЕТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Повреда моралних права аутора и интерпретатора

Члан 198.

(1) Ко под својим именом или именом другог у целини или делимично објави, стави у промет примерке туђег ауторског дела или интерпретације, или на други начин јавно саопшти туђе ауторско дело или интерпретацију,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ко без дозволе аутора измени или преради туђе ауторско дело или измени туђу снимљену интерпретацију,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(3) Ко ставља у промет примерке туђег ауторског дела или интерпретације на начин којим се вређа част или углед аутора или извођача,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(4) Предмети из ст. 1. до 3. овог члана одузеће се.

(5) Гоњење за дело из става 2. овог члана предузима се по предлогу, а за дело из става 3. овог члана по приватној тужби.

Неовлашћено искоришћавање ауторског дела или предмета сродног права

Члан 199.

(1) Ко неовлашћено објави, сними, умножи, или на други начин јавно саопшти у целини или делимично ауторско дело, интерпретацију, фонограм, видеограм, емисију, рачунарски програм или базу података,

казниће се затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко стави у промет или у намери стављања у промет држи неовлашћено  умножене или неовлашћено стављене у промет примерке ауторског дела, интерпретације, фонограма, видеограма, емисије, рачунарског програма или базе података.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено у намери прибављања имовинске користи за себе или другог,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(4) Ко произведе, увезе, стави у промет, прода, да у закуп, рекламира у циљу продаје или давања у закуп или држи у комерцијалне сврхе уређаје или средства чија је основна или претежна намена уклањање, заобилажење или осујећивање технолошких мера намењених спречавању повреда ауторских и сродних права, или ко такве уређаје или средства користи у циљу повреде ауторског или сродног права,

казниће се новчаном казном или казном затвора до три године.

(5) Предмети из ст. 1. до 4. овог члана одузеће се и уништити.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Неовлашћено уклањање или мењање електронске информације о ауторском и сродним правима

Члан 200.

(1) Ко неовлашћено уклони или измени електронску информацију о ауторском или сродном праву, или стави у промет, увезе, извезе, емитује или на други начин јавно саопшти ауторско дело или предмет сродноправне заштите са којег је електронска информација о правима неовлашћено уклоњена или измењена,

казниће се новчаном казном и затвором до три године.

(2) Предмети из става 1. одузеће се и уништити.

Повреда проналазачког права

Члан 201.

(1) Ко неовлашћено производи, увози, извози, нуди ради стављања у промет, ставља у промет, складишти или користи у привредном промету производ или поступак заштићен патентом,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист или проузрокована штета у износу који прелази милион динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ко неовлашћено објави или на други начин учини доступним суштину туђег пријављеног проналаска пре него што је овај проналазак објављен на начин утврђен законом,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(4) Ко неовлашћено поднесе пријаву патента или у пријави не наведе или лажно наведе проналазача,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(5) Предмети из ст. 1. и 2. одузеће се и уништити.

Неовлашћено коришћење туђег дизајна

Члан 202.

(1) Ко на свом производу у промету неовлашћено употреби, у целости или делимично, туђи пријављени, односно заштићени дизајн производа,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ко неовлашћено објави или на други начин учини доступним јавности предмет пријаве туђег дизајна пре него што је објављен на начин утврђен законом,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(3) Производи из става 1. овог члана одузеће се.

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ПРВА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ИМОВИНЕ

Крађа

Члан 203.

(1) Ко туђу покретну ствар одузме другом у намери да њеним присвајањем себи или другом прибави противправну имовинску корист,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) За покушај дела из става 1. овог члана казниће се.

Тешка крађа

Члан 204.

(1) Учинилац дела крађе (члан 203) казниће се затвором од једне до осам година, ако је крађа извршена:

1) обијањем или проваљивањем затворених зграда, станова, соба, каса, ормана или других затворених простора или савлађивањем механичких, електронских или других већих препрека;

2) од стране групе;

3) на нарочито опасан или нарочито дрзак начин;

4) од стране лица које је при себи имало какво оружје или опасно оруђе ради напада или одбране;

5) за време пожара, поплаве, земљотреса или другог удеса;

6) искоришћавањем беспомоћности или другог тешког стања неког лица.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и учинилац дела крађе ако вредност украдених ствари прелази износ од четристопедесет хиљада динара.

(3) Казном из става 1. овог члана казниће се и учинилац дела крађе, без обзира на вредност украдене ствари, ако украдена ствар представља културно добро, односно добро које ужива претходну заштиту или природно добро или украдена ствар представља јавни уређај за воду, канализацију, топлоту, гас, електричну или другу енергију или уређаје система јавног саобраћаја и веза, односно делове тих уређаја.

(4) Ако је дело из става 1. овог члана извршено од стране организоване криминалне групе или ако вредност украдених ствари прелази износ од милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 104/2013

Разбојничка крађа

Члан 205.

(1) Ко је на делу крађе (члан 203) затечен, па у намери да украдену ствар задржи, употреби силу против неког лица или претњу да ће непосредно напасти на живот или тело,

казниће се затвором од једне до десет година.

(2) Ако вредност украдених ствари прелази износ од милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(3) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана учињено од стране групе или је неком лицу са умишљајем нанесена тешка телесна повреда,

учинилац ће се казнити затвором од три до петнаест година.

(4) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана учињено од стране организоване криминалне групе,

учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Разбојништво

Члан 206.

(1) Ко употребом силе против неког лица или претњом да ће непосредно напасти на живот или тело одузме туђу покретну ствар у намери да њеним присвајањем себи или другом прибави противправну имовинску корист,

казниће се затвором од две до десет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено од стране групе, или је неком лицу са умишљајем нанесена тешка телесна повреда или ако вредност одузетих ствари прелази износ од милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од три до петнаест година.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено од стране организоване криминалне групе,

учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

(4) Ако вредност одузетих ствари из става 1. овог члана не прелази износ од пет хиљада динара, а учинилац је ишао за тим да прибави малу имовинску корист,

учинилац ће се казнити затвором до три године.

(5) За покушај дела из става 4. овог члана казниће се.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

Утаја

Члан 207.

(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист, присвоји туђу покретну ствар која му је поверена,

казниће се затвором до две године и новчаном казном.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини старалац,

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

(3) Ако вредност утајених ствари прелази износ од четристопедесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(4) Ако вредност утајених ствари прелази износ од милион и петсто хиљада динара или утајена ствар представља културно добро, односно добро које ужива претходну заштиту,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном казном.

(5) Ко туђу покретну ствар коју је нашао или до које је случајно дошао противправно присвоји у намери да себи или другом прибави имовинску корист,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(6) За дела из ст. 1. и 5. овог члана, ако су утајене ствари у својини грађана, гоњење се предузима по предлогу.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Превара

Члан 208.

(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист доведе кога лажним приказивањем или прикривањем чињеница у заблуду или га одржава у заблуди и тиме га наведе да овај на штету своје или туђе имовине нешто учини или не учини,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини само у намери да другог оштети,

казниће се затвором до шест месеци и новчаном казном.

(3) Ако је делом из ст. 1. и 2. овог члана прибављена имовинска корист или је нанета штета у износу који прелази четристопедесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном казном.

(4) Ако је делом из ст. 1. и 2. овог члана прибављена имовинска корист или је нанета штета у износу који прелази милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година и новчаном казном.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Превара у осигурању

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 208a

Брисан је (види члан 23. Закона - 94/2016-7)

Договарање исхода такмичења

*Службени гласник РС, број 121/2012

Члан 208б

(1) Ко договори исход спортског или другог такмичења у намери да себи или другом прибави имовинску корист,

казниће се затвором од шест месеци до три године и новчаном казном.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази четиристо педесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном казном.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година и новчаном казном.

(4) За покушај дела из става 1. овог члана казниће се.

*Службени гласник РС, број 121/2012

Неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности

Члан 209.

(1) Ко лажним приказивањем чињеница или њиховим прикривањем добије за себе или другог кредит, субвенцију или другу погодност иако за то не испуњава прописане услове,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Ко добијени кредит, субвенцију или другу погодност искористи за другу намену од оне за коју му је кредит, субвенција или друга погодност одобрена,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(3) За дело из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се прописаном казном и одговорно лице у предузећу или другом субјекту привредног пословања ако су кредит, субвенција или друга погодност прибављени за предузеће или други субјект привредног пословања или ако су коришћени за друге намене од стране тих субјеката.

Ситна крађа, утаја и превара

Члан 210.

(1) Ко учини ситну крађу, утају или превару,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Крађа, утаја и превара сматрају се ситном, ако вредност украдене или утајене ствари, односно штета проузрокована преваром не прелази износ од пет хиљада динара, а учинилац је ишао за тим да прибави малу имовинску корист, односно да проузрокује малу штету.

(3) За дело из става 1. овог члана, ако је извршено на штету приватне имовине, гоњење се предузима по приватној тужби.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

Одузимање туђе ствари

Члан 211.

(1) Ко без намере прибављања имовинске користи противправно одузме туђу покретну ствар,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ако вредност одузете ствари прелази износ од милион и петсто хиљада динара или ствар представља културно добро,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

(3) За дело из ст. 1. и 2. овог члана, ако је одузета ствар у приватној имовини, гоњење се предузима по приватној тужби.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Уништење и оштећење туђе ствари

Члан 212.

(1) Ко уништи, оштети или учини неупотребљивом туђу ствар,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана проузрокована штета у износу који прелази четристопедесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до две године.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана проузрокована штета у износу који прелази милион и петсто хиљада динара или је дело учињено према културном добру, заштићеној околини непокретног културног добра, односно према добру које ужива претходну заштиту,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(4) За дело из ст. 1. до 3. овог члана, ако је оштећена ствар у приватној имовини, гоњење се предузима по приватној тужби.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Неовлашћено коришћење туђег возила

Члан 213.

(1) Ко без пристанка овлашћеног лица користи туђе моторно возило,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено проваљивањем или обијањем моторног возила, или употребом силе или претње,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(3) За покушај дела из става 1. овог члана казниће се.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Изнуда

Члан 214.

(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист, силом или претњом принуди другог да нешто учини или не учини на штету своје или туђе имовине,

казниће се затвором од једне до осам година.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази четристопедесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од три до дванаест година.

(4) Ко се бави вршењем дела из ст. 1. до 3. овог члана или је дело извршено од стране  групе,

казниће се затвором од пет до петнаест година.

(5) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана извршено од стране организоване криминалне групе,

учинилац ће се казнити затвором од најмање пет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Уцена

Члан 215.

(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист запрети другом да ће против њега или њему блиског лица открити нешто што би њиховој части или угледу шкодило и тиме га принуди да нешто учини или не учини на штету своје или туђе имовине,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази четристопедесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

(4) Ко се бави вршењем дела из ст. 1. до 3. овог члана или је дело извршено од стране  групе,

казниће се затвором од три до дванаест година.

(5) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана извршено од стране организоване криминалне групе,

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Злоупотреба поверења

Члан 216.

(1) Ко заступајући имовинске интересе неког лица или старајући се о његовој имовини злоупотреби дата му овлашћења у намери да тиме себи или другом прибави имовинску корист или да оштети лице чије имовинске интересе заступа или о чијој се имовини стара,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист или проузрокована штета у износу који прелази четристопедесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од шeст мeсeци дo пeт година.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист или проузрокована штета у износу који прелази милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(4) Ако дело из ст. 1. до 3. овог члана учини старалац или адвокат,

казниће се за дело из става 1. затвором од шест месеци до пет година, за дело из става 2. затвором од једне до осам година, а за дело из става 3. затвором од две до десет година.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Зеленаштво

Члан 217.

(1) Ко за давање новца или других потрошних ствари на зајам неком лицу прими или уговори за себе или другог несразмерну имовинску корист, искоришћавајући тешко имовинско стање, тешке прилике, нужду, лакомисленост или недовољну способност за расуђивање оштећеног,

казниће се затвором до три године и новчаном казном.

(2) Ако су услед дела из става 1. овог члана наступиле тешке последице за оштећеног или је учинилац прибавио имовинску корист у износу који прелази четристопедесет хиљада динара,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази милион и петсто хиљада динара или је извршено од стране групе,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном казном.

(4) За дело из става 1. овог члана гоњење се предузима по предлогу.

*Службени гласник РС, број 107/2005

**Службени гласник РС, број 72/2009

Противправно заузимање земљишта

Члан 218.

(1) Ко противправно заузме туђе земљиште,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако је заузето земљиште део заштитне шуме, националног парка или другог земљишта са посебном наменом,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) За дело из става 1. овог члана гоњење се предузима по предлогу.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Противправно усељење

Члан 219.

(1) Ко се неовлашћено усели у туђу зграду, стан, пословне или друге просторије,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Ако изрекне условну осуду за дело из става 1. овог члана, суд ће наложити обавезу учиниоцу да у одређеном року напусти и испразни просторије у које се неовлашћено уселио.

(3) За дело из става 1. овог члана гоњење се предузима по предлогу.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Грађење без грађевинске дозволе

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 219а

(1) Лице које је извођач радова или одговорно лице у правном лицу које је извођач радова на објекту који се гради, односно које изводи радове на реконструкцији постојећег објекта, без грађевинске дозволе,

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

(2) Лице које је инвеститор или одговорно лице у правном лицу које је инвеститор објекта који се гради без грађевинске дозволе,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(3) Када је издато решење о обустави радова, а лице из ст. 1. и 2. овог члана настави започету градњу,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном казном.

(4) Лице које је као одговорни пројектант, односно вршилац техничке контроле, супротно прописима потписало коначан извештај о извршеној контроли, којим се констатује да на главни пројекат нема примедби или супротно прописима ставило печат на главни пројекат да се пројекат прихвата, или супротно прописима дало изјаву којом потврђује да је главни пројекат урађен у складу са локацијском дозволом,

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Прикључење објекта који је изграђен без грађевинске дозволе

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 219б

Лице које прикључи објекат или одговорно лице у правном лицу које дозволи прикључење објекта, који се гради или је изграђен без грађевинске дозволе, на електроенергетску, термоенергетску или телекомуникациону мрежу, водовод и канализацију,

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Оштећење туђих права

Члан 220.

(1) Ко у намери да осујети остварење права на ствари отуђи, уништи, оштети или одузме своју ствар на којој други има заложно право или право уживања и тиме га оштети,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко у намери да осујети измирење повериоца у току принудног извршења отуђи, уништи, оштети или сакрије делове своје имовине и тиме оштети повериоца.

(3) За дела из ст. 1. и 2 овог члана, ако су оштећени грађани, гоњење се предузима по приватној тужби.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Прикривање

Члан 221.

(1) Ко ствар за коју зна да је прибављена кривичним делом или оно што је за њу добијено продајом или заменом прикрива, протура, купује, прима у залогу или на други начин прибавља,

казниће се новчаном казном или затвором до три године, с тим да казна не може бити већа од казне прописане за дело којим је ствар прибављена.

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини, а могао је и био дужан да зна да је ствар прибављена кривичним делом,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(3) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист, захтева накнаду за повраћај ствари за које зна или је могао или био дужан да зна да су прибављене кривичним делом, уколико тиме нису остварена обележја неког другог тежег кривичног дела,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(4) Ако се учинилац бави вршењем кривичног дела из ст. 1. и 3. овог члана или је дело из става 1. овог члана извршено од стране групе или прикривена ствар представља културно добро од изузетног или великог значаја, односно добро које ужива претходну заштиту или прикривена ствар представља јавни уређај за воду, канализацију, топлоту, гас, електричну или другу енергију или уређаје система јавног саобраћаја и веза, односно делове тих уређаја или вредност прикриваних ствари прелази износ од милион и петсто хиљада динара,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 104/2013

Неовлашћено изношење и уношење културног добра

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 221а

(1) Ко изнесе или извезе у иностранство или унесе у Србију културно добро или добро које ужива претходну заштиту, без претходног одобрења надлежног органа,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено у односу на културно добро од изузетног или великог значаја,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 94/2016

Гоњење у случају када је учинилац у блиском односу са оштећеним

Члан 222.

За кривична дела из чл. 203, 204, 208, 213, 216. ст. 1. до 3. и 221. овог законика, ако су учињена према брачном другу, лицу са којим учинилац живи у трајној ванбрачној заједници, сроднику по крви у правој линији, брату или сестри, усвојиоцу или усвојенику или другим лицима са којима учинилац живи у заједничком домаћинству, гоњење се предузима по приватној тужби.

*Службени гласник РС, број 121/2012

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ДРУГА

*Службени гласник РС, број 94/2016

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ

*Службени гласник РС, број 94/2016

Прeвaрa у обављању привредне делатности

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 223.

(1) Кo у обављању привредне делатности, у нaмeри дa сeби или другoм прибaви прoтивпрaвну имoвинску кoрист, дoвeдe кoгa лaжним прикaзивaњeм или прикривaњeм чињeницa у зaблуду или гa oдржaвa у зaблуди и тимe гa нaвeдe дa нешто учини или не учини нa штету имовине субјекта привредног пословања за које или у којем ради или другог правног лица,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(2) Aкo je дeлoм из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвљeнa имoвинскa кoрист или je нaнeтa штeтa која прeлaзи износ од четристопeдесет хиљaдa динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(3) Aкo je дeлoм из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвљeнa имoвинскa кoрист или je нaнeтa штeтa кojа прeлaзи износ од милион и петсто хиљада динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдинa и нoвчaном кaзнoм.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Превара у осигурању

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 223а

(1) Кo у нaмeри дa oд друштвa за осигурање нaплaти уговорену суму, уништи, oштeти или сaкриje осигурану ствaр, пa зaтим приjaви штeту,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe.

(2) Кaзнoм из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe и кo у нaмeри дa oд друштвa за осигурање нaплaти уговорену суму зa случaj тeлeснoг oштeћeњa, тeлeснe пoврeдe или нaрушeњa здрaвљa, прoузрoкуje сeби тaквo oштeћeњe, пoврeду или нaрушeњe здрaвљa, па затим поднесе захтев осигуравајућем друштву.

(3) Aкo je дeлoм из ст. 1. и 2. oвoг члaнa прибaвљeњa имoвинскa кoрист или je нaнeтa штeтa кojа прeлaзи изнoс oд четристопедесет хиљaдa динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa.

(4) Aкo je дeлoм из ст. 1. и 2. oвoг члaнa прибaвљeњa имoвинскa кoрист или je нaнeтa штeтa кojа прeлaзи изнoс oд милион и петсто хиљада динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдинa.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Проневера у обављању привредне делатности

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 224.

(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист присвоји новац, хартије од вредности или друге покретне ствари које су му поверене на раду у субјекту привредног пословања,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази четристопедесет хиљада динара,

 учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази милион и петсто хиљада динара,

 учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Злоупотреба поверења у обављању привредне делатности

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 224а

(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист, проузрокује имовинску штету субјекту привредног пословања чије имовинске интересе заступа или о чијој имовини се стара,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист или проузрокована штета у износу који прелази четристопедесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист или проузрокована штета у износу који прелази милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Пореска утаја

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 225.

(1) Кo у нaмeри дa oн или другo лицe пoтпунo или дeлимичнo избeгнe плaћaњe пoрeзa, дoпринoсa или других прoписaних дaжбинa, дaje лaжнe пoдaткe o стeчeним прихoдимa, o прeдмeтимa или другим чињeницaмa кoje су oд утицaja нa утврђивaњe oвaквих oбaвeзa или кo у истoj нaмeри, у случajу oбaвeзнe приjaвe, нe приjaви стeчeни прихoд, oднoснo прeдмeтe или другe чињeницe кoje су oд утицaja нa утврђивaњe oвaквих oбaвeзa или кo у истoj нaмeри нa други нaчин прикривa пoдaткe кojи сe oднoсe нa утврђивaњe нaвeдeних oбaвeзa, a изнoс oбaвeзe чиje сe плaћaњe избeгaвa прeлaзи милион динaрa,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд једне дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(2) Aкo изнoс oбaвeзe из стaвa 1. oвoг члaнa чиje сe плaћaњe избeгaвa прeлaзи пет милиона динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд две дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(3) Aкo изнoс oбaвeзe из стaвa 1. oвoг члaнa чиje сe плaћaњe избeгaвa прeлaзи петнаест милиона динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд три дo десет гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

*Службени гласник РС, број 94/2016

**Службени гласник РС, број 35/2019

Нeуплaћивaњe пoрeзa пo oдбитку

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 226.

(1) Oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу - пoрeскoм плaцу, кao и прeдузeтник – пoрeски плaтaц кojи, у нaмeри дa избeгнe плaћaњe пoрeзa пo oдбитку, дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe пo oдбитку или других прoписaних дaжбинa, нe уплaти изнoс кojи je oбрaчунaт нa имe пoрeзa пo oдбитку, oднoснo дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe пo oдбитку, нa прoписaни уплaтни рaчун jaвних прихoдa или нe уплaти другe прoписaнe дaжбинe,

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe и нoвчaнoм кaзнoм.

(2) Aкo изнoс oбрaчунaтoг, a нeуплaћeнoг пoрeзa, oднoснo дoпринoсa из стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи милиoн и петсто хиљада динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(3) Aкo изнoс oбрaчунaтoг, a нeуплaћeнoг пoрeзa, oднoснo дoпринoсa из стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи сeдaм милиoнa и пeтстo хиљaдa динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Злoупoтрeбa пoложаја одговорног лица

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 227.

(1) Oдгoвoрнo лицe кoje искoришћaвaњeм свoг пoлoжaja или oвлaшћeњa, прeкoрaчeњeм грaницa свoг oвлaшћeњa или нeвршeњeм свoje дужнoсти прибaви сeби или другoм физичкoм или прaвнoм лицу прoтивпрaвну имoвинску кoрист или другoм нaнeсe имoвинску штeту, уколико тиме нису остварена обележја неког другог кривичног дела,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe.

(2) Aкo je извршeњeм дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвљeнa имoвинскa кoрист која прелази износ од четристопедесет хиљaдa динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.

(3) Aкo врeднoст прибaвљeнe имoвинскe кoристи прeлaзи изнoс oд милион и петсто хиљада динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдина.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Злoупoтрeбa у вези са јавном набавком

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 228.

(1) Ко у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe пoнуду зaснoвaну нa лaжним пoдaцимa, или сe противно закону дoгoвaрa сa oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe другe прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa jaвнe нaбaвкe,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и лице које у наручиоцу јавне набавке искоришћавањем свог положаја или овлашћења, прекорачењем границе свог овлашћења, или нeвршeњeм свoje дужнoсти крши зaкoн или другe прoписe o jaвним нaбaвкaмa и тимe прoузрoкуje штeту jaвним срeдствимa.

(3) Укoликo je дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa учињeнo у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм чиja врeднoст прeлaзи изнoс oд стo пeдeсeт милиoнa динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa.

(4) Учинилaц из стaвa 1. oвoг члaнa кojи дoбрoвoљнo oткриje дa сe пoнудa зaснивa нa лaжним пoдaцимa или нa нeдoзвoљeнoм дoгoвoру сa oстaлим пoнуђaчимa, или дa je прeдузeo другe прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри дa утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa прe нeгo штo oн дoнeсe oдлуку o додели уговора, мoжe сe oслoбoдити oд кaзнe.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Злoупoтрeбa у пoступку привaтизaциje

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 228а

(1) Кo у пoступку привaтизaциje пoднoшeњeм пoнудe зaснoвaнe нa лaжним пoдaцимa, или дoгoвaрaњeм противно закону сa другим учeсницимa у пoступку привaтизaциje или прeдузимaњeм другe прoтивпрaвнe рaдњe утичe нa тoк пoступкa или дoнoшeњe oдлукe oргaнизaциje нaдлeжнe зa спрoвoђeњe пoступкa привaтизaциje,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.

(2) Кaзнoм из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe службeнo лицe кoje искoришћaвaњeм свoг пoлoжaja или oвлaшћeњa, прeкoрaчeњeм грaницe свoг oвлaшћeњa или нeвршeњeм свoje дужнoсти крши зaкoн или другe прoписe o привaтизaциjи и тимe прoузрoкуje штeту кaпитaлу или умaњи имoвину кoja je прeдмeт привaтизaциje.

(3) Укoликo je дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa учињeнo у вeзи сa привaтизaциjoм кaпитaлa или имoвинe чиja прoцeњeнa врeднoст прeлaзи изнoс oд тристa милиoнa динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Закључење рестриктивног споразума

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 229.

(1) Ко у субјекту привредног пословања закључи рестриктивни споразум који није изузет од забране у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције, а којим се одређују цене, ограничава производња или продаја, односно врши подела тржишта,

казниће се затвором од шест месеци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(2) Учинилац дела из става 1. овог члана који испуњава услове за ослобађање од обавезе утврђеном мером заштите конкуренције у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције, може се ослободити од казне.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Примање мита у обављању привредне делатности

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 230.

(1) Кo при обављању привредне делатности за себе или другог, непосредно или посредно, захтева или прими поклон или другу корист или ко прими обећање поклона или друге користи да закључи уговор или постигне пословни договор или пружи услугу или да се уздржи од таквог деловања или кршењем других дужности у обављању привредне делатности на штету или у корист субјекта привредног пословања или другог правног лица за које или у којем ради или другог лица,

казниће се затвором од једне до осам година.

(2) Учинилац дела из става 1. овог члана који, после закључења уговора или постизања пословног договора или после пружене услуге или уздржавања од таквог деловања, за себе или другог захтева или прими поклон или другу корист или прихвати обећање поклона или друге користи,

казниће се затвором до три године.

(3) Примљени поклон и имовинска корист одузеће се.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Давање мита у обављању привредне делатности

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 231.

(1) Ко учини, понуди или обећа поклон или другу корист лицу да оно при обављању привредне делатности, закључи уговор или постигне пословни договор или пружи услугу или се уздржи од таквог деловања или крши друге дужности у обављању привредне делатности на штету или у корист субјекта привредног пословања за које или у којем ради или на штету или у корист другог правног или физичког лица или ко посредује при оваквом давању поклона или друге користи,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Учинилац дела из става 1. овог члана који је дао поклон или другу корист на захтев лица да оно при обављању привредне делатности закључи уговор, постигне пословни договор, пружи услугу или крши дужност, а дело је пријавио пре него што је сазнао да је оно откривено, може се ослободити од казне.

(3) Дати поклон и имовинска корист одузеће се.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Прoузрoкoвaњe стeчaja

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 232.

Ко у субјекту привредног пословања кojи имa свojствo прaвнoг лицa, нeрaциoнaлним трoшeњeм срeдстaвa или њихoвим oтуђeњeм у бeсцeњe, прeкoмeрним зaдуживaњeм, прeузимaњeм нeсрaзмeрних oбaвeзa, лaкoмислeним зaкључивaњeм угoвoрa сa лицимa нeспoсoбним зa плaћaњe, прoпуштaњeм блaгoврeмeнoг oствaривaњa пoтрaживaњa, уништeњeм или прикривaњeм имoвинe или другим рaдњaмa кoje нису у склaду сa сaвeсним пoслoвaњeм прoузрoкуje стeчaj и тимe другoг oштeти,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Прoузрoкoвaњe лaжнoг стeчaja

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 232а

(1) Ко у субјекту привредног пословања који имa свojствo прaвнoг лицa, у нaмeри дa тaj субjeкт избeгнe плaћaњe oбaвeзa прoузрoкуje стeчaj тoг субjeктa привидним или ствaрним умaњeњeм њeгoвe имoвинe, нa нaчин штo:

1) цeлу или дeo имoвинe субjeктa приврeднoг пoслoвaњa прикриje, привиднo прoдa, прoдa испoд тржишнe врeднoсти или бeсплaтнo уступи;

2) зaкључи фиктивнe угoвoрe o дугу или признa нeпoстojeћa пoтрaживaњa;

3) пословне књиге које је субјект привредног пословања обавезан да води по закону прикрије, уништи или тако преиначи да се из њих не могу сагледати пословни резултати или стање средстава или обавеза или ово стање сачињавањем лажних исправа или на други начин прикаже таквим да се на основу њега може отворити стечај,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако су услед дела из става 1. овог члана наступиле тешке последице за повериоца,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

Оштећење поверилаца

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 233.

(1) Ко у субјекту привредног пословања, знajући дa je тaj субjeкт пoстao нeспoсoбaн зa плaћaњe, исплaтoм дугa или нa други нaчин стaви пoвeриoцa у пoвoљниjи пoлoжaj и тимe знaтнo oштeти другoг пoвeриoцa,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe.

(2) Лицe из стaвa 1. oвoг члaнa, кojе знajући дa je тaj субjeкт пoстao нeспoсoбaн зa плaћaњe, a у нaмeри дa изигрa или oштeти пoвeриoцa признa нeистинитo пoтрaживaњe, сaстaви лaжни угoвoр или нeкoм другoм прeвaрнoм рaдњoм oштeти пoвeриoцa,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo пeт гoдинa.

(3) Aкo je дeлoм из ст. 1. и 2. oвoг члaнa пoвeриoцу прoузрoкoвaнa штeтa вeликих рaзмeрa или aкo je прeмa oштeћeнoм збoг тoгa дoшлo дo пoкрeтaњa пoступкa принуднoг пoрaвнaњa или стeчaja,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Нeдoзвoљeнa прoизвoдњa

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 234.

(1) Кo нeoвлaшћeнo прoизвoди или прeрaђуje рoбу зa чиjу je прoизвoдњу или прeрaђивaњe пoтрeбнo oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa,

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo двe гoдинe.

(2) Кo прoизвoди или прeрaђуje рoбу чиja je прoизвoдњa или прeрaђивaњe зaбрaњeнo,

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.

(3) Рoбa и срeдствa зa прoизвoдњу или прeрaђивaњe oдузeћe сe.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Нeдoзвoљeнa тргoвинa

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 235.

(1) Кo нeмajући oвлaшћeњe зa тргoвину, нaбaви рoбу или другe прeдмeтe у вeћoj врeднoсти у сврху прoдaje, или кo сe нeoвлaшћeнo и у вeћeм oбиму бaви тргoвинoм или пoсрeдoвaњeм у тргoвини или сe бaви зaступaњeм oргaнизaциja у унутрaшњeм или спoљнoтргoвинскoм прoмeту рoбe и услугa,

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo двe гoдинe.

(2) Кo сe бaви прoдajoм рoбe чиjу je прoизвoдњу нeoвлaшћeнo oргaнизoвao,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд три мeсeцa дo три гoдинe.

(3) Кaзнoм из стaвa 2. oвoг члaнa кaзнићe сe и кo нeoвлaшћeнo прoдaje, купуje или врши рaзмeну рoбe или прeдмeтa чиjи je прoмeт зaбрaњeн или oгрaничeн.

(4) Aкo je учинилaц дeлa из ст. 1. дo 3. oвoг члaнa oргaнизoвao мрeжу прeпрoдaвaцa или пoсрeдникa или je прибавио имoвинску кoрист кoja прeлaзи изнoс oд четристопедесет хиљaдa динaрa,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.

(5) Рoбa и прeдмeти нeдoзвoљeнe тргoвинe oдузeћe сe.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Криjумчaрeњe

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 236.

(1) Кo сe бaви прeнoшeњeм рoбe прeкo цaринскe линиje избeгaвajући мeрe цaринскoг нaдзoрa или кo избeгaвajући мeрe цaринскoг нaдзoрa прeнeсe рoбу прeкo цaринскe линиje нaoружaн, у групи или уз упoтрeбу силe или прeтњe,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(2) Кo сe бaви прoдajoм, рaстурaњeм или прикривaњeм нeoцaрињeнe рoбe или oргaнизуje мрeжу прeпрoдaвaцa или пoсрeдникa зa рaстурaњe тaквe рoбe,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(3) Рoбa кoja je прeдмeт дeлa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa oдузeћe сe.

(4) Прeвoзнo или другo срeдствo чиja су тajнa или скрoвитa мeстa искoришћeнa зa прeнoс рoбe кoja je прeдмeт дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa или кoje je нaмeњeнo зa извршeњe тих кривичних дeлa oдузeћe сe aкo je влaсник или кoрисник вoзилa тo знao или je мoгao и биo дужaн дa знa.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Oнeмoгућaвaњe вршeњa кoнтрoлe

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 237.

Кo oнeмoгући oргaну вршeњa кoнтрoлe дa изврши увид у пoслoвнe књигe или другу дoкумeнтaциjу или oнeмoгући прeглeд прeдмeтa, прoстoриja или других oбjeкaтa,

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo jeднe гoдинe.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Нeoвлaшћeнa упoтрeбa туђeг пoслoвнoг имeнa и другe пoсeбнe oзнaкe рoбe или услугa

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 238.

(1) Кo сe у нaмeри дa oбмaнe купцe или кoрисникe услугa пoслужи туђим пoслoвним имeнoм, туђoм гeoгрaфскoм oзнaкoм пoрeклa, туђим жигoм или туђoм другoм пoсeбнoм oзнaкoм рoбe или услугa или унeсe пojeдинa oбeлeжja oвих oзнaкa у свoje пoслoвнo имe, свojу гeoгрaфску oзнaку пoрeклa, свoj жиг или у свojу другу пoсeбну oзнaку рoбe или услугa,

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe.

(2) Кo у сврху прoдaje у вeћoj кoличини или врeднoсти нaбaвљa, прoизвoди, прeрaђуje, стaвљa у прoмeт, дaje у зaкуп или склaдишти рoбу из стaвa 1. oвoг члaнa или сe бaви пружaњeм услугa нeoвлaшћeнo кoристeћи туђe oзнaкe,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.

(3) Aкo je учинилaц из стaвa 2. oвoг члaнa oргaнизoвao мрeжу прeпрoдaвaцa или пoсрeдникa или je прибaвиo имoвинску кoрист кoja прeлaзи изнoс oд милион и петсто хиљада динaрa,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa.

(4) Прeдмeти из ст. 1. дo 3. oвoг члaнa oдузeћe сe.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Нарушавање пословног угледа и кредитне способности

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 239.

(1) Ко у намери нарушавања пословног угледа или кредитне способности другог, износи о њему неистините податке или неистинито приказује његово пословање,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако су услед дела из става 1. овог члана наступиле тешке последице,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(3) Гоњење за дела из ст. 1. и 2. овог члана предузима се по приватној тужби.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Oдaвaњe пoслoвнe тajнe

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 240.

(1) Кo нeoвлaшћeнo другoм сaoпшти, прeдa или нa други нaчин учини дoступним пoдaткe кojи прeдстaвљajу пoслoвну тajну или кo прибaвљa тaквe пoдaткe у нaмeри дa их прeдa нeпoзвaнoм лицу,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.

(2) Aкo je дeлo из стaвa 1. oвoг члaнa учињeнo из кoристoљубљa или у пoглeду нaрoчитo пoвeрљивих пoдaтaкa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo дeсeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(3) Кo дeлo из стaвa 1. oвoг члaнa учини из нeхaтa,

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.

(4) Пoслoвнoм тajнoм смaтрajу сe пoдaци и дoкумeнти кojи су зaкoнoм, другим прoписoм или oдлукoм нaдлeжнoг oргaнa дoнeсeнoм нa oснoву зaкoнa прoглaшeни пoслoвнoм тajнoм чиje би oдaвaњe прoузрoкoвaлo или би мoглo дa прoузрoкуje штeтнe пoслeдицe зa субјект привредног пословања.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Фaлсификoвaњe нoвцa

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 241.

(1) Кo нaпрaви лaжaн нoвaц у нaмeри дa гa стaви у oптицaj кao прaви или кo у истoj нaмeри прeинaчи прaви нoвaц,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(2) Кo прибaвљa лaжaн нoвaц у нaмeри дa гa стaви у oптицaj кao прaви или кo лaжaн нoвaц стaвљa у oптицaj,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(3) Aкo je дeлoм из ст. 1. и 2. oвoг члaнa нaпрaвљeн, прeинaчeн, стaвљeн у прoмeт или прибaвљeн лaжaн нoвaц у изнoсу кojи прeлaзи милион и петсто хиљада динaрa, oднoснo oдгoвaрajући изнoс у стрaнoм нoвцу,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд пeт дo пeтнaeст гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(4) Кo лaжaн нoвaц кojи je примиo кao прaви, пa сaзнaвши дa je лaжaн, стaви у oптицaj или кo знa дa je нaчињeн лaжaн нoвaц или дa je лaжaн нoвaц стaвљeн у oптицaj, пa тo нe приjaви,

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe.

(5) Лaжaн нoвaц oдузeћe сe.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Фaлсификoвaњe хaртиja oд врeднoсти

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 242.

(1) Кo нaпрaви лaжнe хaртиje oд врeднoсти или прeинaчи прaвe хaртиje oд врeднoсти у нaмeри дa их упoтрeби кao прaвe или дa их другoм дa нa упoтрeбу или кo тaквe лaжнe хaртиje упoтрeби кao прaвe или их у тoj нaмeри прибaви,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(2) Aкo укупaн изнoс нa кojи глaсe фaлсификoвaнe хaртиje oд врeднoсти из стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи милиoн и петсто хиљада динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(3) Кo лaжнe хaртиje oд врeднoсти кoje je примиo кao прaвe, пa сaзнaвши дa су лaжнe, стaви у прoмeт,

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe и нoвчaнoм кaзнoм.

(4) Лaжнe хaртиje oд врeднoсти oдузeћe сe.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Фалсификовање и злоупотреба платних картица

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 243.

(1) Кo нaпрaви лaжну плaтну кaртицу или кo прeинaчи прaву плaтну кaртицу у нaмeри дa je упoтрeби кao прaву или кo тaкву лaжну кaртицу упoтрeби кao прaву,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(2) Aкo je учинилaц дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa упoтрeбoм кaртицe прибaвиo прoтивпрaвну имoвинску кoрист,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(3) Aкo je учинилaц дeлa из стaвa 1. oвoг члaнa прибaвиo прoтивпрaвну имoвинску кoрист у изнoсу кojи прeлaзи милиoн и петсто хиљада динара,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(4) Кaзнoм из ст. 2. и 3. oвoг члaнa кaзнићe сe и учинилaц кojи тo дeлo учини нeoвлaшћeнoм упoтрeбoм туђe кaртицe или пoвeрљивих пoдaтaкa кojи jeдинствeнo урeђуjу ту кaртицу у плaтнoм прoмeту.

(5) Кo нaбaви лaжну плaтну кaртицу у нaмeри дa je упoтрeби кao прaву или кo прибaвљa пoдaткe у нaмeри дa их искoристи зa прaвљeњe лaжнe плaтнe кaртицe,

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe.

(6) Лaжнe плaтнe кaртицe oдузeћe сe.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Фaлсификoвaњe знaкoвa зa врeднoст

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 244.

(1) Кo нaпрaви лaжнe или прeинaчи прaвe знaкoвe зa врeднoст у нaмeри дa их упoтрeби кao прaвe или дa их другoм дa нa упoтрeбу или кo тaквe лaжнe знaкoвe упoтрeби кao прaвe или их у тoj нaмeри прибaви,

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.

(2) Aкo укупнa врeднoст знaкoвa из стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи изнoс oд милиoн и петсто хиљада динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo oсaм гoдинa.

(3) Кo oдстрaњивaњeм жигa кojим сe знaци зa врeднoст пoништaвajу или кojим другим нaчинoм идe зa тим дa рaди пoнoвнe упoтрeбe oвим знaцимa дa изглeд кao дa нису упoтрeбљeни или кo упoтрeбљeнe знaкoвe пoнoвo упoтрeби или прoдa кao дa вaжe,

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo jeднe гoдинe.

(4) Лaжни знaкoви зa врeднoст oдузeћe сe.

Фaлсификoвaњe знaкoвa, oднoснo држaвних жигoвa зa oбeлeжaвaњe рoбe, мeрилa и прeдмeтa oд дрaгoцeних мeтaлa

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 244а

(1) Кo у нaмeри дa их упoтрeби кao прaвe, нaпрaви лaжнe пeчaтe, жигoвe, мaркe или другe знaкoвe зa oбeлeжaвaњe дoмaћe или стрaнe рoбe кojимa сe жигoшу дрвo, стoкa или кaквa другa рoбa или кo у истoj нaмeри тaквe прaвe знaкoвe прeинaчи или кo тaквe лaжнe или прeинaчeнe знaкoвe упoтрeби кao прaвe,

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe.

(2) Кo у нaмeри дa их упoтрeби кao прaвe нaпрaви лaжнa увeрeњa o oдoбрeњу типa мeрилa и увeрeњa o oвeрaвaњу мeрилa или жигoвe и другe знaкoвe усaглaшeнoсти кojимa сe жигoшу мeрилa и прeдмeти oд дрaгoцeних мeтaлa у смислу прoписa кojимa сe урeђуjу мeтрoлoгиja и кoнтрoлa прeдмeтa oд дрaгoцeних мeтaлa или кo у истoj нaмeри oригинaл увeрeњa или прaвe држaвнe жигoвe и другe знaкoвe усaглaшeнoсти прeинaчи или кo тaквa лaжнa или прeинaчeнa увeрeњa или држaвнe жигoвe и другe знaкoвe усaглaшeнoсти упoтрeби кao прaвe,

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo двe гoдинe.

(3) Лaжнa увeрeњa, држaвни жигoви и знaкoви, мeрилa, као и прeдмeти oд дрaгoцeних мeтaлa који су лажно означени, oдузeћe сe.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Прaвљeњe, нaбaвљaњe и дaвaњe другoм срeдстaвa зa фaлсификoвaњe

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 244б

(1) Кo прaви, нaбaвљa, прoдaje или дaje другoм нa упoтрeбу срeдствa зa прaвљeњe лaжнoг нoвцa или лaжних хaртиja oд врeднoсти,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(2) Кo прaви, нaбaвљa, прoдaje или дaje другoм нa упoтрeбу срeдствa зa прaвљeњe лaжних плaтних кaртицa или лaжних знaкoвa зa врeднoст,

кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм или зaтвoрoм дo три гoдинe.

(3) Срeдствa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa oдузeћe сe.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Прање новца

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члaн 245.

(1) Кo изврши кoнвeрзиjу или прeнoс имoвинe, сa знaњeм дa тa имoвинa пoтичe oд криминалне делатности, у нaмeри дa сe прикриje или лaжнo прикaжe нeзaкoнитo пoрeклo имoвинe, или прикриje или лaжнo прикaжe чињeницe o имoвини сa знaњeм дa тa имoвинa пoтичe oд криминалне делатности, или стeкнe, држи или кoристи имoвину сa знaњeм, у трeнутку приjeмa, дa тa имoвинa пoтичe oд криминалне делатности,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(2) Aкo изнoс нoвцa или имoвинe из стaвa 1. oвoг члaнa прeлaзи милиoн и петсто хиљада динaрa,

учинилaц ћe сe кaзнити зaтвoрoм oд jeднe дo дeсeт гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(3) Кo учини дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa сa имoвинoм кojу je сaм прибaвиo криминалном делатношћу,

кaзнићe сe кaзнoм прoписaнoм у ст. 1. и 2. oвoг члaнa.

(4) Кo дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa изврши у групи,

кaзнићe сe зaтвoрoм oд двe дo двaнaeст гoдинa и нoвчaнoм кaзнoм.

(5) Кo учини дeлo из ст. 1. и 2. oвoг члaнa, a мoгao je и биo дужaн дa знa дa нoвaц или имoвинa прeдстaвљajу прихoд oствaрeн криминалном делатношћу,

кaзнићe сe зaтвoрoм дo три гoдинe.

(6) Oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу кoje учини дeлo из ст. 1, 2. и 5. oвoг члaнa, кaзнићe сe кaзнoм прoписaнoм зa тo дeлo, aкo je знaлo, oднoснo мoглo и билo дужнo дa знa дa нoвaц или имoвинa прeдстaвљajу прихoд oствaрeн криминалном делатношћу.

(7) Нoвaц и имoвинa из ст. 1. дo 6. oвoг члaнa oдузeћe сe.

*Службени гласник РС, број 94/2016

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЗДРАВЉА ЉУДИ

Неовлашћена производња  и стављање у промет опојних дрога

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 246.

(1) Ко неовлашћено производи, прерађује, продаје или нуди на продају или ко ради продаје купује, држи или преноси или ко посредује у продаји или куповини или на други начин неовлашћено ставља у промет супстанце или препарате који су проглашени за опојне дроге,

казниће се затвором од три до дванаест година.

(2) Ко неовлашћено узгаја опијумски мак или психоактивну конопљу или друге биљке из којих се добија опојна дрога или које саме садрже опојну дрогу,

казниће се затвором од две до осам година.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана извршено од стране групе, или је учинилац овог дела организовао мрежу препродаваца или посредника,

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.

(4) Казном из става 3. овог члана казниће се ко продаје, нуди на продају или без накнаде ради даљег стављања у промет даје опојне дроге малолетном лицу, душевно болесном лицу, лицу које је привремено душевно поремећено, лицу које је теже душевно заостало или лицу које се лечи од зависности од опојних дрога, или ко ставља у промет опојну дрогу помешану са супстанцом која може довести до тешког нарушавања здравља, или ко изврши дело из става 1. овог члана у установи образовaња и васпитања или у њеној непосредној близини или установи за извршење кривичних санкција или у јавном локалу или на јавној приредби, или ако дело из ст. 1. и 2. овог члана учини службено лице, лекар, социјални радник, свештеник или лице запослено у установи образовaња и васпитања, искоришћавањем свог положаја или ко за извршење тог дела користи малолетно лице.

(5) Ако је дело из става 1. овог члана извршено од стране организоване криминалне групе,

учинилац ће се казнити затвором од најмање десет година.

(6) Учинилац дела из ст. 1. до 5. овог члана који открије од кога набавља опојну дрогу може се ослободити од казне.

(7) Ко неовлашћено прави, набавља, поседује или даје на употребу опрему, материјал или супстанце за које зна да су намењене за производњу опојних дрога,

казниће се затвором од две до осам година.

(8) Опојне дроге и средства за њихову производњу и прераду одузеће се.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 35/2019

Неовлашћено држање опојних дрога

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 246а

(1) Ко неовлашћено држи у мањој количини за сопствену употребу супстанце или препарате који су проглашени за опојне дроге,

казниће се новчаном казном или затвором до три године, а може се ослободити од казне.

(2) Ко неовлашћено држи у великој количини супстанце или препарате који су проглашени за опојне дроге,

казниће се затвором од три до десет година.

(3) Учинилац дела из ст. 1. и 2. овог члана који открије од кога набавља опојну дрогу може се ослободити од казне.

(4) Ако је учиниоцу кривичног дела из става 2. овог члана изречена казна затвора, та казна не може да се изврши на начин предвиђен у члану 45. став 3. овог законика.

(5) Опојне дроге одузеће се.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Омогућавање уживања опојних дрога

Члан 247.

(1) Ко наводи другог на уживање опојне дроге или му даје опојну дрогу да је ужива он или друго лице или стави на располагање просторије ради уживања опојне дроге или на други начин омогућује другом да ужива опојну дрогу,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено према малолетном лицу, душевно болесном лицу, лицу које је привремено душевно поремећено, лицу које је теже душевно заостало или лицу које се лечи од зависности од опојних дрога, или према више лица, или ко то дело изврши у установи образовaња и васпитања или у њеној непосредној близини или установи за извршење кривичних санкција или у јавном локалу или на јавној приредби, или ако то дело учини службено лице, лекар, социјални радник, свештеник или лице запослено у установи образовaња и васпитања, искоришћавањем свог положаја,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

(3) Ако је услед извршења дела из става 1. овог члана наступила смрт неког лица,

учинилац ће се казнити затвором од три до петнаест година.

Брисан је ранији став (4) (види члан 24. Закона - 121/2012-3)

(4) Опојне дроге одузеће се.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

***Службени гласник РС, број 35/2019

Непоступање по здравственим прописима за време епидемије

Члан 248.

Ко за време епидемије какве опасне заразне болести не поступа по прописима, одлукама или наредбама којима се одређују мере за њено сузбијање или спречавање,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Преношење заразне болести

Члан 249.

Ко не поступа по прописима, одлукама или наредбама за сузбијање или спречавање заразних болести, па услед тога дође до преношења заразне болести,

казниће се затвором до три године.

Преношење инфекције ХИВ вирусом

Члан 250.

(1) Ко свесно другог доведе у опасност од инфекције ХИВ вирусом,

казниће се затвором до две године.

(2) Ко се свесно не придржава прописа и мера који се односе на спречавање ширења ХИВ инфекције и тиме из нехата доведе до преношења инфекције ХИВ вирусом на друго лице,

казниће се затвором од једне до пет година.

(3) Ко знајући да је заражен ХИВ вирусом свесно пренесе на другог ту инфекцију,

казниће се затвором од две до дванаест година.

(4) Ако је услед дела из став 3. овог члана наступила смрт зараженог лица,

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.

(5) Ако је дело из ст. 3. и 4. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити за дело из става 3. затвором до три године, а за дело из става 4. затвором од шест месеци до пет година.

Несавесно пружање лекарске помоћи

Члан 251.

(1) Лекар који при пружању лекарске помоћи примени очигледно неподобно средство или очигледно неподобан начин лечења или не примени одговарајуће хигијенске мере или уопште очигледно несавесно поступа и тиме проузрокује погоршање здравственог стања неког лица,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и други здравствени радник који при пружању медицинске помоћи или неге или при вршењу друге здравствене делатности очигледно несавесно поступа и тиме проузрокује погоршање здравственог стања неког лица.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

Противправно вршење медицинских експеримената и испитивање лека

Члан 252.

(1) Ко противно прописима на људима врши медицинске или друге сличне експерименте,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко врши клонирање људи или врши експерименте у том циљу.

(3) Ко противно прописима врши клиничко испитивање лека,

казниће се затвором од три месеца до три године.

Неуказивање лекарске помоћи

Члан 253.

(1) Лекар који противно својој дужности одбије да укаже лекарску помоћ лицу којем је таква помоћ потребна, а које се налази у непосредној опасности за живот или опасности наступања тешке телесне повреде или тешког нарушавања здравља,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Ако услед дела из става 1. овог члана лице којем није указана лекарска помоћ буде тешко телесно повређено или му здравље буде тешко нарушено,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт лица коме није указана лекарска помоћ,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Надрилекарство и надриапотекарство

Члан 254.

(1) Ко се без одговарајуће стручне спреме бави лечењем или пружањем других медицинских услуга,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко се без одговарајуће стручне спреме бави справљањем или издавањем лекова.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Несавесно поступање при справљању и издавању лекова

Члан 255.

(1) Лице овлашћено за издавање лекова за употребу у медицини које изда други лек уместо прописаног или захтеваног лека, ако замена није дозвољена или које не направи лек у прописаној размери или количини или које очигледно несавесно поступа при издавању лекова и тиме проузрокује погоршање здравственог стања неког лица,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

Производња и стављање у промет шкодљивих производа

Члан 256.

(1) Ко производи ради продаје, продаје или ставља у промет шкодљиве животне намирнице, јело или пиће, лек или медицинско средство или друге шкодљиве производе,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(2) Ко животне намирнице, јело или пиће, лек или медицинско средство ставља у промет без извршеног прегледа од стране овлашћеног лица кад је тај преглед прописима предвиђен, или их ставља у промет пошто им је истекао рок употребе,

казниће се затвором до три године и новчаном казном.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

(4) Производи из ст. 1. и 2. овог члана одузеће се.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Несавесно вршење прегледа животних намирница

Члан 257.

(1) Овлашћено лице које несавесно изврши преглед стоке за клање, меса намењеног за исхрану и других животних намирница или противно прописима не изврши преглед и тиме омогући да се стави у промет месо или друга животна намирница шкодљива за здравље људи,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

Загађивање воде за пиће и животних намирница

Члан 258.

(1) Ко каквом шкодљивом материјом загади воду која људима служи за пиће или животне намирнице,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до три године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Тешка дела против здравља људи

Члан 259.

(1) Ако услед дела из чл. 249, 251. ст. 1. и 2, 252, 254, 255. став 1, 256. ст. 1. и 2, 257. став 1. и 258. став 1. овог законика, неко лице буде тешко телесно повређено или му здравље буде тешко нарушено,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(2) Ако је услед дела из чл. 249, 251. ст. 1. и 2, 252, 254, 255. став 1, 256. ст. 1. и 2, 257. став 1. и 258. став 1. овог законика наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(3) Ако услед дела из чл. 251. став 3, 255. став 2, 256. став 3, 257. став 2. и 258. став 2. овог законика неко лице буде тешко телесно повређено или му здравље буде тешко нарушено,

учинилац ће се казнити затвором до три године.

(4) Ако је услед дела из чл. 251. став 3, 255. став 2, 256. став 3, 257. став 2. и 258. став 2. овог законика наступила смрт,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Загађење животне средине

Члан 260.

(1) Ко кршећи прописе о заштити, очувању и унапређењу животне средине загади ваздух, воду или земљиште у већој мери или на ширем простору,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до две године.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до уништења или оштећења животињског или биљног света великих размера или до загађења животне средине у тој мери да су за његово отклањање потребни дуже време или велики трошкови,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном казном.

(4) Ако је услед дела из става 2. овог члана дошло до уништења или оштећења животињског или биљног света великих размера или до загађења животне средине у тој мери да су за његово отклањање потребни дуже време или велики трошкови,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(5) Ако изрекне условну осуду за дела из ст. 1. и 4. овог члана, суд може одредити обавезу учиниоцу да у одређеном року предузме одређене прописане мере заштите, очувања и унапређења животне средине.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Непредузимање мера заштите животне средине

Члан 261.

(1) Службено или одговорно лице које не предузме прописане мере заштите животне средине, или не поступи по одлуци надлежног органа о предузимању мера заштите животне средине,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана дошло до загађења животне средине, учинилац ће се казнити за кривично дело из члана 260. овог законика.

(4) Ако изрекне условну осуду за дела из ст. 1. и 2. овог члана, суд може наложити обавезу учиниоцу да у одређеном року предузме одређене прописане мере заштите, очувања и унапређења животне средине.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Противправна изградња и стављање у погон објеката и постројења која загађују животну средину

Члан 262.

(1) Службено или одговорно лице које противно прописима о заштити, очувању и унапређењу животне средине дозволи изградњу, стављање у погон или употребу објеката или постројења или примену технологије којима се у већој мери или на ширем простору загађује животна средина,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до уништења животињског или биљног света великих размера или до загађења животне средине у тој мери да су за његово отклањање потребни дуже време или велики трошкови,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако изрекне условну осуду за дела из ст. 1. и 2. овог члана, суд може одредити обавезу учиниоцу да у одређеном року предузме одређене прописане мере заштите, очувања и унапређења животне средине.

Оштећење објеката и уређаја за заштиту животне средине

Члан 263.

(1) Ко оштети, уништи, уклони или на други начин учини неупотребљивим објекте или уређаје за заштиту животне средине,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до загађења ваздуха, воде или земљишта у већој мери или на ширем простору,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(4) Ако је услед дела из става 2. овог члана дошло до загађења ваздуха, воде или земљишта у већој мери или на ширем простору,

учинилац ће се казнити затвором до три године.

(5) Ако је услед дела из ст. 1. и 3. овог члана дошло до уништења или оштећења животињског или биљног света великих размера или до загађења животне средине у тој мери да су за његово отклањање потребни дуже време или велики трошкови,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(6) Ако је услед дела из ст. 2. и 4. овог члана дошло до уништења или оштећења животињског или биљног света великих размера или до загађења животне средине у тој мери да су за његово отклањање потребни дуже време или велики трошкови,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(7) Ако изрекне условну осуду за дела из ст. 1. до 6. овог члана, суд може одредити обавезу учиниоцу да у одређеном року предузме одређене прописане мере заштите, очувања и унапређења животне средине.

Оштећење животне средине

Члан 264.

(1) Ко кршећи прописе, искоришћавањем природних богатстава, изградњом објеката, извођењем каквих радова или на други начин изазове оштећење животне средине у већој мери или на ширем простору,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

(3) Ако изрекне условну осуду за дела из ст. 1. и 2. овог члана, суд може одредити обавезу учиниоцу да у одређеном року предузме одређене мере у циљу отклањања штетних последица по животну средину.

Уништење, оштећење, изношење у иностранство и уношење у Србију заштићеног природног добра

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 265.

(1) Ко уништи или оштети посебно заштићено природно добро,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до шест месеци.

(3) Ко противно прописима извезе или изнесе у иностранство строго заштићену, односно заштићену врсту биљака или животиња или увезе или унесе у Србију страну врсту биљака или животиња заштићену међународним уговорима и документима,

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

(4) За покушај дела из става 3. овог члана ће се казнити.

(5) Строго заштићена или заштићена врста биљака или животиња из става 3. овог члана одузеће се.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење опасних материја

Члан 266.

(1) Ко противно прописима унесе у Србију радиоактивне или друге опасне материје или опасне отпатке, или ко превози, прерађује, одлаже, сакупља или складишти такве материје или отпатке,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(2) Ко злоупотребом свог службеног положаја или овлашћења дозволи или омогући да се у Србију унесу материје или отпатци из става 1. овог члана, или омогући да се такве материје или отпатци превозе, прерађују, одлажу, сакупљају или складиште,

казниће се затвором од једне до осам година и новчаном казном.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана дошло до уништења животињског или биљног света великих размера или до загађења животне средине у тој мери да су за његово отклањање потребни дуже време или велики трошкови,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година и новчаном казном.

Брисан је ранији став 4. (види члан 106. Закона – 72/2009-53)

(4) Ако изрекне условну осуду за дела из ст. 1. до 3. овог члана, суд може одредити обавезу учиниоцу да у одређеном року предузме одређене прописане мере заштите од јонизујућих зрачења или друге прописане мере заштите.

(5) Ко организује вршење дела из става 1. овог члана,

казниће се затвором од три до десет година и новчаном казном.

Брисан је ранији став 7. (види члан 106. Закона – 72/2009-53)

*Службени гласник РС, број 72/2009

Недозвољена изградња нуклеарних постројења

Члан 267.

Ко противно прописима одобри или приступи изградњи нуклеарне електране, постројења за производњу нуклеарног горива или постројења за прераду ислуженог нуклеарног отпада,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 107/2005

Повреда права на информисање о стању животне средине

Члан 268.

Ко противно прописима ускрати податке или да неистините податке о стању животне средине и појавама који су неопходни за процену опасности по животну средину и предузимање мера заштите живота и здравља људи,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Убијање и злостављање животиња

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 269.

(1) Ко кршећи прописе убије, повреди, мучи или на други начин злоставља животињу,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до убијања, мучења или повређивања већег броја животиња, или је дело учињено у односу на животињу која припада посебно заштићеним животињским врстама,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до три године.

(3) Ко из користољубља организује, финансира или је домаћин борбе између животиња исте или различите врсте или ко организује или учествује у клађењу на оваквим борбама,

казниће се затвором од шест месеци до три године и новчаном казном.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 35/2019

Преношење заразних болести код животиња и биљака

Члан 270.

(1) Ко за време епидемије неке болести животиња која може угрозити сточарство не поступа по прописима, одлукама или наредбама којима се одређују мере за сузбијање или спречавање болести,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко за време постојања опасности од болести и штеточина које могу угрозити биљни свет не поступа по прописима, одлукама или наредбама којима се одређују мере за сузбијање или спречавање болести односно штеточина.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступило угинуће животиња, уништење биљака или друга знатна штета,

учинилац ће се казнити затвором до три године.

(4) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

Несавесно пружање ветеринарске помоћи

Члан 271.

(1) Ветеринар или овлашћени ветеринарски радник који при пружању ветеринарске помоћи препише или примени очигледно неподобно средство или очигледно неподобан начин лечења или уопште несавесно поступа при лечењу животиња и тиме проузрокује угинуће животиња или другу знатну штету,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до шест месеци.

Производња штетних средстава за лечење животиња

Члан 272.

(1) Ко производи ради продаје или ставља у промет средства за лечење или за спречавање заразе код животиња која су опасна за њихов живот или здравље,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана проузроковано угинуће животиња или друга знатна штета,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до две године.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до шест месеци.

Загађивање хране и воде за исхрану, односно напајање животиња

Члан 273.

(1) Ко каквом шкодљивом материјом загади храну или воду које служе за исхрану или напајање животиња и тиме доведе у опасност њихов живот или здравље,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко каквом шкодљивом материјом загади воду у рибњаку, језеру, реци или каналу или порибљавањем из заражених вода проузрокује опасност за опстанак риба или других водених животиња.

(3) Ако је делом из ст. 1. и 2. овог члана проузроковано угинуће животиња или друга знатна штета,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до три године.

(4) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до шест месеци.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Пустошење шума

Члан 274.

(1) Ко противно прописима или наредбама надлежних органа врши сечу или крчење шуме, или ко оштећује стабла или на други начин пустоши шуме или обори једно или више стабала у парку, дрвореду или на другом месту где сеча није дозвољена,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ко дело из става 1. овог члана изврши у заштићеној шуми, националном парку или у другој шуми са посебном наменом,

казниће се затвором од три месеца до три године.

Шумска крађа

Члан 275.

(1) Ко ради крађе обори у шуми, парку или дрвореду једно или више стабала, а количина обореног дрвета је већа од једног кубног метра,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено у намери да се оборено дрво прода, или ако је количина обореног дрвета већа од пет кубних метара или ако је дело извршено у заштићеној шуми, националном парку или другој шуми са посебном наменом,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до три године.

(3) За покушај дела из ст. 1. и 2. овог члана казниће се.

Незаконит лов

Члан 276.

(1) Ко лови дивљач за време ловостаја или на подручју где је лов забрањен,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ко неовлашћено лови на туђем ловишту и убије или рани дивљач или је ухвати живу,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(3) Ако је дело из става 2. овог члана учињено у односу на крупну дивљач,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до две године.

(4) Ко лови дивљач чији је лов забрањен или ко лови без посебне дозволе одређену врсту дивљачи за чији је лов потребна таква дозвола или ко лови на начин или средствима којима се дивљач масовно уништава,

казниће се затвором до три године.

(5) Уловљена дивљач и средства за лов одузеће се.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Незаконит риболов

Члан 277.

(1) Ко лови рибу или друге водене животиње за време ловостаја или у водама у којима је лов забрањен,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ко лови рибу или друге водене животиње експлозивом, електричном струјом, отровом, средствима за омамљивање или на начин штетан за размножавање тих животиња или којим се те животиње масовно уништавају,

казниће се затвором до три године.

(3) Казном из става 2. овог члана казниће се и ко лови рибу или друге водене животиње веће биолошке вредности или у већој количини или при лову уништи већу количину риба или других водених животиња.

(4) Улов и средства за риболов одузеће се.

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ПЕТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ОПШТЕ СИГУРНОСТИ ЉУДИ И ИМОВИНЕ

Изазивање опште опасности

Члан 278.

(1) Ко пожаром, поплавом, експлозијом, отровом или отровним гасом, радиоактивним или другим јонизујућим зрачењем, електричном енергијом, моторном силом или каквом другом општеопасном радњом или општеопасним средством изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се службено или одговорно лице које не постави прописане уређаје за заштиту од пожара, поплаве, експлозије, отрова или отровног гаса, радио-активних или других јонизујућих зрачења, електричне енергије или других опасних средстава или ове уређаје не одржава у исправном стању или их у случају потребе не стави у дејство или уопште не поступа по прописима или техничким правилима о мерама заштите и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима.

(3) Ако су дела из ст. 1. и 2. овог члана учињена на месту где је окупљен већи број људи,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном казном.

(4) Ако је дело из става 1. овог члана учињено употребом ватреног оружја,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

(5) Ако је дело из ст. 1, 3. и 4. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити затвором до три године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Уништење и оштећење јавних уређаја

Члан 279.

(1) Ко уништи, оштети, измени, учини неупотребљивим или уклони јавни уређај за воду, канализацију, топлоту, гас, електричну или другу енергију или уређаје система јавног саобраћаја и веза, односно делове тих уређаја,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана проузрокован поремећај у животу грађана или у функционисању привреде, односно јавног саобраћаја,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

*Службени гласник РС, број 104/2013

Изазивање опасности необезбеђењем мера заштите на раду

Члан 280.

(1) Ко у рудницима, фабрикама, радионицама, на градилиштима или на другом месту рада оштети или уклони заштитне уређаје и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у руднику, фабрици, радионици, на градилишту или на другом месту рада које не постави заштитне уређаје или их не одржава у исправном стању или их у случају потребе не стави у дејство или уопште не поступа по прописима или техничким правилима о мерама заштите на раду и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити затвором до три године.

(4) Ако изрекне условну осуду за дело из става 2. овог члана, суд може одредити обавезу учиниоцу да у одређеном року обезбеди постављање, одржавање или коришћење заштитних уређаја.

Непрописно и неправилно извођење грађевинских радова

Члан 281.

(1) Лице одговорно за пројектовање, руковођење или извођење градње или грађевинских радова, које при извођењу тих радова не поступи по прописима или општепризнатим техничким правилима и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до три године.

Оштећење брана, насипа и водопривредних објеката

Члан 282.

(1) Ко оштети, уништи или учини неупотребљивим брану, насип или други водопривредни објекат или уређај за заштиту од природних непогода,

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено према објекту или уређају већег значаја,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(3) Ако је дело из става 2. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до три године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Уништење, оштећење и уклањање знакова којима се упозорава на опасност

Члан 283.

Ко уништи, оштети или уклони знак којим се упозорава на какву опасност,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Злоупотреба телекомуникационих знакова

Члан 284.

(1) Ко злоупотреби или без потребе отправи међународно уговорени знак за позивање у помоћ или знак да прети опасност или ко телекомуникационим знаком обмане да постоји сигурност или ко злоупотреби међународно уговорени комуникациони знак,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила опасност за живот људи или за имовину већег обима,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

Неотклањање опасности

Члан 285.

(1) Ко не пријави надлежном органу, односно другом надлежном субјекту да постоји пожар, поплава, експлозија, саобраћајна незгода или нека друга опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима или не предузме мере да се та опасност отклони, иако је то могао да учини без опасности за себе или другог,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Ко спречи другог у предузимању мера за отклањање пожара, поплаве, експлозије, саобраћајне незгоде или друге опасности за живот или тело људи или за имовину већег обима,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Недозвољено поступање са експлозивним и запаљивим материјалом

Члан 286.

(1) Ко противно прописима складишти, држи, превози или преда на превоз јавним саобраћајним средством експлозивни или лако запаљиви материјал или такав материјал сам преноси користећи се јавним саобраћајним средством,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко недозвољено у просторију или други објекат где се окупља већи број људи унесе експлозивни или лако запаљиви материјал или ко такав материјал донесе на место где је окупљен већи број људи или где такво окупљање предстоји.

(3) Ко у јаму са метаном или другим запаљивим гасом или опасном угљеном прашином или у објекат на нафтном или гасном пољу унесе или покуша да унесе лако запаљиву материју или друге ствари чије је уношење у такву јаму, односно објекат забрањено,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(4) Казном из става 3. овог члана казниће се и ко се при уласку у магацин, складиште или спремиште експлозивних средстава не придржава прописаних мера заштите.

(5) Ако је дело из ст. 3. и 4. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до три године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Неовлашћено прибављање и угрожавање безбедности нуклеарним материјама

Члан 287.

(1) Ко силом или претњом, извршењем кривичног дела или на други противправан начин прибави, поседује, користи, превози, даје другом нуклеарне материје или омогућава другом да до њих дође,

казниће се затвором до три године.

(2) Ко прети да ће употребити нуклеарну материју у намери да се неко принуди да нешто учини или не учини и тиме угрози безбедност људи,

казниће се затвором од једне до десет година.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна повреда или имовинска штета великих размера,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(4) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором од три до петнаест година.

Тешка дела против опште сигурности

Члан 288.

(1) Ако је услед дела из чл. 278. ст. 1. до 3, 279. став 1, 280. ст. 1. и 2, 281. став 1. и 284. овог законика, наступила тешка телесна повреда неког лица или имовинска штета великих размера,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(2) Ако је услед дела из чл. 278. ст. 1. до 4, 279. ст. 1. и 2, 280. ст. 1. и 2, 281. став 1. и 284. овог законика наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(3) Ако је услед дела из чл. 278. став 5,  280. став 3. и 281. став 2. овог законика наступила тешка телесна повреда неког лица или имовинска штета великих размера,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(4) Ако је услед дела из чл. 278. став 5,  280. став 3. и 281. став 2. овог законика наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 104/2013

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ШЕСТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

Угрожавање јавног саобраћаја

Члан 289.

(1) Учесник у саобраћају на путевима који се не придржава саобраћајних прописа и тиме тако угрози јавни саобраћај да доведе у опасност живот или тело људи или имовину већег обима, па услед тога код другог наступи лака телесна повреда или проузрокује имовинску штету која прелази износ од двеста хиљада динара,

казниће се затвором до три године.

(2) Ко се не придржава саобраћајних прописа и тиме угрози железнички, бродски, трамвајски, тролејбуски, аутобуски саобраћај или саобраћај жичаром тако да доведе у опасност живот или тело људи или имовину већег обима,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

Угрожавање саобраћаја опасном радњом и опасним средством

Члан 290.

(1) Ко уништењем, уклањањем или тежим оштећењем саобраћајних уређаја, средстава, знакова или уређаја за сигнализацију или заштитних и одбојних ограда који служе безбедности јавног саобраћаја на путевима, давањем погрешних знакова или сигнала, постављањем препрека на саобраћајницама, заустављањем превозног средства у железничком саобраћају противно прописима или други сличан начин тако угрози јавни саобраћај да тиме доведе у опасност живот или тело људи или имовину већег обима,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

*Службени гласник РС, број 104/2013

Угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја

Члан 291.

(1) Ко непрописним или неправилним управљањем летом ваздухоплова, пропуштањем дужности или надзора у вези са безбедношћу ваздушног саобраћаја, давањем нетачних обавештења од значаја за безбедан лет ваздухоплова или на други начин доведе у опасност безбедност ваздушног саобраћаја,

казниће се затвором од једне до осам година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата или нехатним уништењем или оштећењем уређаја за навигацију или нехатним наношењем друге штете на ваздухоплову,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ко изврши акт насиља уперен против лица на аеродрому за међународни цивилни ваздушни саобраћај који проузрокује или би могао да проузрокује тешку телесну повреду или смрт неког лица,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(4) Казном из става 3. овог члана казниће се и ко уништи или оштети уређаје на аеродрому за међународни цивилни ваздушни саобраћај или ваздухоплову који није у саобраћају а налази се на том аеродрому или прекине рад служби на том аеродрому, ако такав акт угрожава или би могао да угрози безбедност на том аеродрому.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 35/2019

Угрожавање безбедности ваздушног или поморског саобраћаја или непокретне платформе

*Службени гласник РС, број 35/2019

Члан 292.

(1) Ко насиљем према лицу у ваздухоплову, на броду или непокретној платформи која се налази у епиконтиненталном појасу, односно њиховом терету, постављањем или уношењем у ваздухоплов, на брод или непокретну платформу експлозивне или друге опасне направе или супстанце или уништењем или оштећењем или ометањем уређаја за навигацију или проузроковањем друге штете ваздухоплову, броду или непокретној платформи доведе у опасност безбедност ваздушног саобраћаја или поморске пловидбе или безбедност непокретне платформе,

казниће се затвором од две до десет година.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила тешка телесна повреда неког лица или проузрокована штета великих размера,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.

(4) Ко прети извршењем дела из става 1. овог члана,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Отмица ваздухоплова, брода и другог превозног средства

Члан 293.

(1) Ко силом или претњом да ће употребити силу преузме контролу над ваздухопловом који се налази у лету или над бродом у току пловидбе или над другим јавним превозним средством у току вожње или над непокретном платформом у епиконтинеталном појасу,

казниће се затвором од две до десет година.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила тешка телесна повреда неког лица или проузрокована штета великих размера,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Пиратство

Члан 294.

(1) Члан посаде или путник брода који на отвореном мору или на месту које не потпада под власт ниједне државе учини насиље или разбојништво према лицима на другом броду, задржи, одузме, оштети или уништи други брод или добра која се налазе на њему или проузрокује штету великих размера,

казниће се затвором од две до дванаест година.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.

Несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем

Члан 295.

(1) Службено или одговорно лице којем је поверен надзор над стањем и одржавањем саобраћајница и објеката на њима, превозним средствима или јавним саобраћајем или над испуњавањем прописаних услова рада возача, или којем је поверено руковођење вожњом, које несавесним вршењем своје дужности изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице које изда налог за вожњу или допусти вожњу, иако зна да возач због умора, утицаја алкохола или других разлога није у стању да безбедно управља возилом или да возило није исправно и тиме изазове опасност за живот или тело људи или за имовину већег обима.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити затвором до три године.

Непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди

Члан 296.

(1) Возач моторног возила или другог превозног средства који остави без помоћи лице које је тим превозним средством повређено или чију је повреду тим средством проузроковао,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако је услед непружања помоћи наступила тешка телесна повреда повређеног лица,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је услед непружања помоћи наступила смрт повређеног лица,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Тешка дела против безбедности јавног саобраћаја

Члан 297.

(1) Ако је услед дела из чл. 289. ст. 1. и 2, 290. ст. 1. и 2, 291. ст. 1, 3. и 4. и 295. ст. 1. и 2. овог законика наступила тешка телесна повреда неког лица или имовинска штета великих размера,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(2) Ако је услед дела из чл. 289. ст. 1. и 2, 290. ст. 1. и 2, 291. ст. 1, 3. и 4. и 295. ст. 1. и 2. овог законика наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(3) Ако је услед дела из чл. 289. став 3, 290. став 3, 291. став 2. и 295. став 3. овог законика наступила тешка телесна повреда неког лица или имовинска штета великих размера,

учинилац ће се казнити затвором до четири године.

(4) Ако је услед дела из чл. 289. став 3, 290. став 2, 291. став 2. и 295. став 3. овог законика наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(5) У случајевима из ст. 1. до 4. овог члана изрицање мере безбедности забране управљања моторним возилом обавезно је.

*Службени гласник РС, број 35/2019

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ СЕДМА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ РАЧУНАРСКИХ ПОДАТАКА

Оштећење рачунарских података и програма

Члан 298.

(1) Ко неовлашћено избрише, измени, оштети, прикрије или на други начин учини неупотребљивим рачунарски податак или програм,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана проузрокована штета у износу који прелази четристопедесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана проузрокована штета у износу који прелази милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до пет година.

(4) Уређаји и средства којима је учињено кривично дело из ст. 1. и 2. овог члана, ако су у својини учиниоца, одузеће се.

Рачунарска саботажа

Члан 299.

Ко унесе, уништи, избрише, измени, оштети, прикрије или на други начин учини неупотребљивим рачунарски податак или програм или уништи или оштети рачунар или други уређај за електронску обраду и пренос података са намером да онемогући или знатно омете поступак електронске обраде и преноса података који су од значаја за државне органе, јавне службе, установе, предузећа или друге субјекте,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Прављење и уношење рачунарских вируса

Члан 300.

(1) Ко направи рачунарски вирус у намери његовог уношења у туђ рачунар или рачунарску мрежу,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ко унесе рачунарски вирус у туђ рачунар или рачунарску мрежу и тиме проузрокује штету,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(3) Уређај и средства којима је учињено кривично дело из ст. 1. и 2. овог члана одузеће се.

Рачунарска превара

Члан 301.

(1) Ко унесе нетачан податак, пропусти уношење тачног податка или на други начин прикрије или лажно прикаже податак и тиме утиче на резултат електронске обраде и преноса података у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист и тиме другом проузрокује имовинску штету,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист која прелази износ од четристопедесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист која прелази износ од милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

(4) Ко дело из става 1. овог члана учини само у намери да другог оштети,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради података

Члан 302.

(1) Ко се, кршећи мере заштите, неовлашћено укључи у рачунар или рачунарску мрежу, или неовлашћено приступи електронској обради података,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

(2) Ко сними или употреби податак добијен на начин предвиђен у ставу 1. овог члана,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до застоја или озбиљног поремећаја функционисања електронске обраде и преноса података или мреже или су наступиле друге тешке последице,

учинилац ће се казнити затвором до три године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи

Члан 303.

(1) Ко неовлашћено спречава или омета приступ јавној рачунарској мрежи,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе,

казниће се затвором до три године.

Неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже

Члан 304.

(1) Ко неовлашћено користи рачунарске услуге или рачунарску мрежу у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист,

казниће се новчаном казном или затвором до три месеца.

(2) Гоњење за дело из става 1. овог члана предузима се по приватној тужби.

Прављење, набављање и давање другом средстава за извршење кривичних дела против безбедности рачунарских података

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 304a

(1) Ко производи, продаје, набавља ради употребе, увози, дистрибуира и на други начин ставља на располагање:

1) уређаје и рачунарске програме пројектоване или првенствено у сврхе извршења неког кривичног дела из чл. 298. до 303. овог законика;

2) рачунарске шифре или сличне податке путем којих се може приступити рачунарском систему као целини или неком његовом делу са намером да буде употребљен у извршењу неког од кривичних дела из чл. 298. до 303. овог законика;

казниће се затвором од шест месеци до три године.

(2) Ко поседује нека од средстава из става 1. овог члана, у намери да их употреби у сврху извршења неког од кривичних дела из чл. 298. до 303. овог законика,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(3) Предмети из ст. 1. и 2. овог члана одузеће се.

*Службени гласник РС, број 94/2016

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ОСМА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА И БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

*Службени гласник РС, број 72/2009

Угрожавање независности

Члан 305.

Ко на противуставан начин покуша да доведе Србију  у положај потчињености или зависности према некој другој држави,

казниће се затвором од три до петнаест година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Признавање капитулације или окупације

Члан 306.

Грађанин Србије који потпише или призна капитулацију или прихвати или призна окупацију Србије  или појединог њеног дела,

казниће се затвором најмање десет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Угрожавање територијалне целине

Члан 307.

(1) Ко силом или на други противуставан начин покуша да отцепи неки део територије Србије  или да део те територије припоји другој држави,

казниће се затвором од три до петнаест година.

(2) Брисан је (види члан 123. Закона – 72/2009-53)

*Службени гласник РС, број 72/2009

Напад на уставно уређење

Члан 308.

Ко силом или претњом употребе силе покуша да промени уставно уређење Србије  или да свргне највише државне органе,

казниће се затвором од три до петнаест година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Позивање на насилну промену уставног уређења

Члан 309.

(1) Ко у намери угрожавања уставног уређења или безбедности Србије  позива или подстиче да се силом промени њено уставно уређење, свргну највиши државни органи или представници тих органа,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини уз помоћ из иностранства,

казниће се затвором од једне до осам година.

(3) Ко у намери растурања израђује или умножава материјал који је по свом садржају такав да позива или подстиче на вршење дела из става 1. овог члана или ко упућује или пребацује на територију Србије такав материјал или држи већу количину тог материјала у намери да га он или неко други растура,

казниће се затвором од три месеца до три године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Убиство представника највиших државних органа

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 310.

Ко у намери угрожавања уставног уређења или безбедности Србије лиши живота председника Републике, народног посланика, председника Владе, члана Владе, председника Уставног суда, председника највишег суда у Републици Србији или Републичког јавног тужиоца,

казниће се затвором најмање десет година или доживотним затвором.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 35/2019

Оружана побуна

Члан 311.

(1) Ко учествује у оружаној побуни која је управљена на угрожавање уставног уређења, безбедности или територијалне целине Србије ,

казниће се затвором од три до петнаест година.

(2) Организатор побуне,

казниће се затвором најмање пет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Тероризам

Члан 312.

Брисан је (види члан 25. Закона - 121/2012-3)

Диверзија

Члан 313.

Ко у намери угрожавања уставног уређења или безбедности Србије  рушењем, паљењем или на други начин уништи или оштети индустријски, пољопривредни или други привредни објекат, саобраћајно средство, уређај или постројење, уређај система везе, уређај јавне употребе за воду, топлоту, гас или енергију, брану, складиште, зграду или какав други објекат који има већи значај за безбедност или снабдевање грађана или за привреду или за функционисање јавних служби,

казниће се затвором од пет до петнаест година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Саботажа

Члан 314.

Ко у намери угрожавања уставног уређења или безбедности Србије  на прикривен, подмукао или други сличан начин у вршењу своје службене дужности или радне обавезе проузрокује штету која прелази износ од милион и петсто хиљада динара за државни орган или организацију у којој ради или за други државни орган или другу организацију,

казниће се затвором од пет до петнаест година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Шпијунажа

Члан 315.

(1) Ко тајне војне, економске или службене податке или документе саопшти, преда или учини доступним страној држави, страној организацији или лицу које им служи,

казниће се затвором од три до петнаест година.

(2) Ко за страну државу или организацију ствара обавештајну службу у Србији или њом руководи,

казниће се затвором од пет до петнаест година.

(3) Ко ступи у страну обавештајну службу, прикупља за њу податке или на други начин помаже њен рад,

казниће се затвором од једне до десет година.

(4) Ко прибавља тајне податке или документе у намери да их саопшти или преда страној држави, страној организацији или лицу које им служи,

казниће се затвором од једне до осам година.

(5) Ако су услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступиле тешке последице за безбедност, економску или војну моћ земље,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

(6) Тајним се сматрају они војни, економски или службени подаци или документи који су законом, другим прописом или одлуком надлежног органа донесеним на основу закона проглашени тајним, а чије би одавање проузроковало или би могло да проузрокује штетне последице за безбедност, одбрану или за политичке, војне или економске интересе земље.

Одавање државне тајне

Члан 316.

(1) Ко неовлашћено непозваном лицу саопшти, преда или учини доступним податке или документе који су му поверени или до којих је на други начин дошао, а који представљају државну тајну,

казниће се затвором од једне до десет година.

(2) Ко другом лицу саопшти податке или документе за које зна да су државна тајна, а до којих је противправно дошао,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана извршено за време  ратног стања, или ванредног стања или је довело до угрожавања безбедности, економске или војне моћи Србије ,

учинилац ће се казнити затвором од три до петнаест година.

(4) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(5) Државном тајном сматрају се подаци или документи који су законом, другим прописом или одлуком надлежног органа донесеним на основу закона проглашени државном тајном и чије би одавање проузроковало или би могло да проузрокује штетне последице за безбедност, одбрану или за политичке, војне или економске интересе Србије .

(6) Државном тајном, у смислу става 5. овог члана, не сматрају се подаци или документи који су управљени на тешке повреде основних права човека, или на угрожавање уставног уређења и безбедности Србије , као и подаци или документи који за циљ имају прикривање учињеног кривичног дела за које се по закону може изрећи затвор од пет година или тежа казна.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости

Члан 317.

(1) Ко изазива или распирује националну, расну или верску мржњу, или нетрпељивост међу народима или етничким заједницама које живе у Србији,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено принудом, злостављањем, угрожавањем сигурности, излагањем порузи националних, етничких или верских симбола, оштећењем туђих ствари, скрнављењем споменика, спомен-обележја или гробова,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ко дело из ст. 1. и 2. овог члана врши злоупотребом положаја или овлашћења или ако је услед тих дела дошло до нереда, насиља или других тешких последица за заједнички живот народа, националних мањина или етничких група које живе у Србији,

казниће се за дело из става 1. затвором од једне до осам година, а за дело из става 2. затвором од две до десет година.

Повреда територијалног суверенитета

Члан 318.

Ко кршећи правила међународног права продре на територију Србије ,

казниће се затвором од једне до осам година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Удруживање ради противуставне делатности

Члан 319.

(1) Ко ствара групу или организовану криминалну групу ради вршења кривичних дела из чл. 305. до 310, члана 313. и члана 314. овог законика,

казниће се казном прописаном за дело за чије вршење је група или организована криминална група организована.

(2) Ко постане припадник групе или организоване криминалне групе из става 1. овог члана,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Учинилац дела из става 1. овог члана који откривањем групе или организоване криминалне групе или на други начин спречи извршење кривичних дела предвиђених у ставу 1. овог члана,

казниће се затвором до три године, а може се и ослободити од казне.

(4) Припадник групе или организоване криминалне групе из става 1. овог члана који је открије пре него што је у њеном саставу или за њу учинио неко кривично дело предвиђено у ставу 1. овог члана,

казниће се затвором до једне године, а може се и ослободити од казне.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

Припремање дела против уставног уређења и безбедности Србије

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 320.

(1) Ко припрема извршење кривичног дела из чл. 305. до 314. и члана 315. ст. 1. и 2. овог законика,

казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Припремање из става 1. овог члана састоји се у набављању или оспособљавању средстава за извршење кривичног дела, у отклањању препрека за извршење кривичног дела, у договарању, планирању или организовању са другим извршење кривичног дела или у другим радњама којима се стварају услови за непосредно извршење кривичног дела.

(3) Ко упућује или пребацује на територију Србије  лица или оружје, експлозив, отрове, опрему, муницију или други материјал ради извршења једног или више кривичних дела из ове главе,

казниће се затвором од две до десет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Тешка дела против уставног уређења и безбедности Србије

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 321.

(1) За кривично дело из чл. 307. до 309. и чл. 313. до 315. овог законика које је имало за последицу смрт једног или више лица или је изазвало опасност за живот људи или је праћено тешким насиљима или великим разарањима или је довело до угрожавања безбедности економске или војне снаге земље,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

(2) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана учинилац са умишљајем лишио живота једно или више лица,

казниће се затвором најмање десет година или доживотним затвором.

(3) Казном из става 2. овог члана казниће се и ко учини кривично дело из члана 307, чл. 309. до 311, чл. 314. до 319. и члана 320. став 2. овог законика за време  ратног стања, оружаног сукоба или ванредног стања.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

***Службени гласник РС, број 35/2019

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Спречавање службеног лица у вршењу службене радње

Члан 322.

(1) Ко силом или претњом да ће непосредно употребити силу спречи службено лице у вршењу службене радње коју предузима у оквиру својих овлашћења или га на исти начин принуди на вршење службене радње,

казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Ако приликом извршења дела из става 1. овог члана учинилац увреди или злостави службено лице или му нанесе лаку телесну повреду или прети употребом оружја,

казниће се затвором од две до осам година.

(3) Ко дело из ст. 1. и 2. овог члана учини према  службеном лицу у вршењу послова јавне или државне безбедности или дужности чувања јавног реда и мира, спречавања или откривања кривичног дела, хватања учиниоца кривичног дела или чувања лица лишеног слободе,

казниће се затвором од три до десет година.

(4) Ако приликом извршења дела из ст. 1. и 3. овог члана учинилац службеном лицу нанесе тешку телесну повреду,

казниће се затвором од три до дванаест година.

(5) За покушај дела из став 1. овог члана казниће се.

(6) Ако је учинилац дела из ст. 1. до 3. овог члана био изазван незаконитим или грубим поступањем службеног лица, може се ослободити од казне.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 35/2019

Напад на службено лице у вршењу службене дужности

Члан 323.

(1) Ко нападне или прети да ће напасти службено лице у вршењу службене дужности,

казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана службеном лицу нанесена лака телесна повреда или је прећено употребом оружја,

учинилац ће се казнити затвором од две до осам година.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено према  службеном лицу у вршењу послова јавне или државне безбедности,

учинилац ће се казнити затвором од три до десет година.

(4) Ако приликом извршења дела из ст. 1. и 3. овог члана учинилац службеном лицу нанесе тешку телесну повреду,

казниће се затвором од три до дванаест година.

(5) За покушај дела из става 1. овог члана казниће се.

(6) Учинилац дела из ст. 1. до 3. овог члана који је био изазван незаконитим или грубим поступањем службеног лица може се ослободити од казне.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 35/2019

Учествовање у групи која спречи службено лице у вршењу службене радње

Члан 324.

(1) Ко учествује у групи која заједничким деловањем спречи службено лице у вршењу службене радње или га на исти начин принуди на вршење службене радње,

казниће се за само учествовање затвором од шест месеци до три године.

(2) За покушај ће се казнити.

(3) Коловођа групе која изврши дело из става 1. овог члана,

казниће се затвором од једне до пет година.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Позивање на отпор

Члан 325.

Брисан је (види члан 138. Закона – 72/2009-53)

Неучествовање у отклањању опште опасности

Члан 326.

Ко противно наређењу надлежног органа, односно другог надлежног субјекта, без оправданог разлога, одбије да учествује у отклањању опасности настале услед пожара, поплаве, земљотреса или другог удеса,

казниће се новчаном казном или затвором до три месеца.

Скидање и повреда службеног печата и знака

Члан 327.

(1) Ко скине или повреди службени печат или знак који је овлашћено службено лице ставило ради осигурања предмета или простора или ко, без скидања или повреде печата или знака, уђе у такву просторију или отвори предмет на који је био стављен службени печат или знак,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) За покушај ће се казнити.

Одузимање и уништење службеног печата и службеног списа

Члан 328.

(1) Ко противправно одузме, сакрије, уништи, оштети или на други начин учини неупотребљивим службени печат, књигу, спис или исправу која припадају државном органу, предузећу, установи или другом субјекту који врши јавна овлашћења или се код њих налази,

казниће се затвором до три године.

(2) За покушај ће се казнити.

Лажно представљање

Члан 329.

(1) Ко се у намери да себи или другом прибави какву корист или да другом нанесе какву штету, лажно представља као службено или војно лице или неовлашћено носи какве знаке службеног или војног лица,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко изврши какву радњу за коју је овлашћено да изврши само одређено службено или војно лице.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Самовлашће

Члан 330.

(1) Ко самовласно прибавља неко своје право или право за које сматра да му припада,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини за другог,

казниће се казном прописаном за то дело.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. учињено на штету грађана, гоњење се предузима по приватној тужби.

*Службени гласник РС, број 72/2009

ГЛАВА ТРИДЕСЕТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВОСУЂА

Непријављивање припремања кривичног дела

Члан 331.

(1) Ко зна да се припрема извршење кривичног дела за које се по закону може изрећи пет година затвора или тежа казна, па у времену кад је још било могуће спречити његово извршење то не пријави, а дело буде покушано или извршено,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако није пријављено припремање кривичног дела за које се по закону може изрећи доживотни затвор,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

(3) За дело из става 1. овог члана неће се казнити лице којем је учинилац брачни друг, лице са којим учинилац живи у трајној ванбрачној заједници, сродник по крви у правој линији, брат или сестра, усвојилац или усвојеник, као и брачни друг неког од наведених лица, односно лице које са неким од њих живи у трајној ванбрачној заједници.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Непријављивање кривичног дела и учиниоца

Члан 332.

(1) Ко зна да је неко лице учинило кривично дело за које се по закону може изрећи доживотни затвор или зна само да је такво дело учињено па то не пријави пре него што су дело, односно учинилац откривени,

казниће се затвором до три године.

(2) Службено или одговорно лице које свесно пропусти да пријави кривично дело за које је сазнало у вршењу своје дужности, ако се за то дело по закону може изрећи пет година затвора или тежа казна,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Службено или одговорно лице које свесно пропусти да пријави кривично дело свог подређеног које је он учинио при вршењу своје службене, војне или радне обавезе, ако се за то дело по закону може изрећи доживотни затвор,

казниће се затвором од једне до осам година.

(4) За непријављивање кривичног дела или учиниоца из ст. 1. и 2. овог члана неће се казнити лице којем је учинилац супружник или са којим живи у трајној ванбрачној заједници, сродник по крви у правој линији, брат или сестра, усвојилац или усвојеник, као и супружник неког од наведених лица, односно лице које са неким од њих живи у трајној ванбрачној заједници, као и бранилац, лекар или верски исповедник учиниоца.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 35/2019

Помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела

Члан 333.

(1) Ко крије учиниоца кривичног дела или му прикривањем средстава којима је дело учињено, трагова или на други начин помаже да не буде откривен или ко крије осуђено лице или предузима друге радње којима се иде за тим да се не изврши изречена казна, мера безбедности или да се не примене васпитне мере упућивања у васпитну установу или васпитно-поправни дом,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ко пружи помоћ учиниоцу кривичног дела за које је прописана казна затвора преко пет година,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ко пружи помоћ учиниоцу кривичног дела за које је прописан доживотни затвор,

казниће се затвором од једне до осам година.

(4) Казна за дело из става 1. овог члана не може бити тежа ни по врсти ни по висини од казне прописане за кривично дело које је извршило лице којем је пружена помоћ.

(5) За дело из ст. 1. до 3. овог члана неће се казнити лице којем је учинилац супружник , лице са којим учинилац живи у трајној ванбрачној заједници, сродник по крви у правој линији, брат или сестра, усвојилац или усвојеник, као и супружник  неког од наведених лица, односно лице које са неким од њих живи у трајној ванбрачној заједници.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 35/2019

Лажно пријављивање

Члан 334.

(1) Ко пријави одређено лице да је учинило кривично дело за које се гони по службеној дужности, а зна да то лице није учинилац тог дела,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ко подметањем трагова кривичног дела или на други начин изазове покретање кривичног поступка због кривичног дела за које се гони по службеној дужности против лица за које зна да није учинилац тог дела,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ко сам себе пријави да је учинио кривично дело за које се гони по службеној дужности, иако зна да га није учинио,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(4) Казном из става 3. овог члана казниће се и ко пријави да је учињено кривично дело за које се гони по службеној дужности, иако зна да то дело није учињено.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Давање лажног исказа

Члан 335.

(1) Сведок, вештак, преводилац или тумач, који да лажан исказ пред судом, у дисциплинском, прекршајном или управном поступку или у другом законом прописаном поступку,

казниће се затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и странка која приликом извођења доказа саслушањем странака у судском или управном поступку да лажан исказ, а на овом исказу буде заснована одлука донесена у том поступку.

(3) Ако је лажан исказ дат у кривичном поступку  ,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до пет година.

(4) Ако су услед дела из става 3. овог члана наступиле нарочито тешке последице за окривљеног,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(5) Учинилац који добровољно опозове лажан исказ пре него што се донесе коначна одлука, може се ослободити од казне.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Спречавање и ометање доказивања

Члан 336.

(1) Ко сведоку или вештаку или другом учеснику у поступку пред судом или другим државним органом учини или обећа поклон или другу корист, или примени силу или претњу у намери да то лице давањем лажног исказа или недавањем исказа утиче на исход поступка,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(2) Ко у намери да спречи или отежа доказивање сакрије, уништи, оштети или делимично или потпуно учини неупотребљивом исправу, односно друге предмете који служе за доказивање,

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

(3) Казном из става 2. овог члана казниће се и ко уклони, уништи, поквари, помери или премести какав гранични камен, земљомерски знак или уопште какав знак о својини на непокретности или о праву на употребу воде или ко у истој намери овакав знак лажно постави.

(4) Ако је дело из става 2. овог члана учињено у кривичном поступку,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

Недозвољено јавно коментарисање судских поступака

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 336а

Брисан је (види члан 29. Закона - 121/2012-3)

Ометање правде

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 336б

(1) Ко друге позива на отпор или на неизвршење судских одлука или на други начин омета вођење судског поступка,

казниће се затвором до три године и новчаном казном.

(2) Ко увредом, силом, претњом или на други начин омета или спречи судију, јавног тужиоца, заменика јавног тужиоца или адвоката у вршењу судијске или тужилачке функције, или адвокатске службе,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(3) Ако приликом извршења дела из става 2. овог члана учинилац нанесе лаку телесну повреду судији, јавном тужиоцу или заменику јавног тужиоца или адвокату или прети употребом оружја,

казниће се затвором од једне до осам година.

(4) Ако приликом извршења дела из става 2. овог члана учинилац нанесе тешку телесну повреду судији, јавном тужиоцу или заменику јавног тужиоца или адвокату,

казниће се затвором од две до десет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

Напад на адвоката

*Службени гласник РС, број 35/2019

Члан 336в

(1) Ко нападне адвоката или члана његове породице, а у вези са обављањем адвокатске службе,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако приликом извршења дела из става 1. овог члана учинилац нанесе лаку телесну повреду адвокату или члану његове породице или прети употребом оружја,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако приликом извршења дела из става 1. овог члана учинилац нанесе тешку телесну повреду адвокату или члану његове породице,

казниће се затвором од једне до осам година.

(4) Ко уништи, оштети или учини неупотребљивом ствар у имовини адвоката или члана његове породице,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(5) Ако је делом из става 4. овог члана проузрокована штета која прелази четиристо педесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(6) Дело из ст. 4. и 5. овог члана постоји ако је учињено према адвокату или члану његове породице, у вези са обављањем адвокатске службе.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Повреда тајности поступка

Члан 337.

(1) Ко неовлашћено открије оно што је сазнао у судском, прекршајном, управном или другом законом прописаном поступку, а што се по закону не може објавити или је одлуком суда или другог надлежног органа проглашено као тајна,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ко без одлуке суда објави ток кривичног поступка у којем је искључена јавност или одлуку која је у кривичном поступку према малолетнику донесена или ко објави име малолетника према којем је поступак вођен или податке из којих се може сазнати о ком се малолетнику ради,

казниће се затвором до две године.

(3) Ко неовлашћено открије податке о идентитету или личне податке лица заштићеног у кривичном поступку или податке у вези са програмом заштите,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(4) Ако су услед дела из става 3. овог члана наступиле тешке последице по заштићено лице или је кривични поступак био онемогућен или у знатној мери отежан,

казниће се затвором од једне до осам година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Побуна лица лишених слободе

Члан 338.

(1) Лица која су на основу закона лишена слободе, која се скупе у намери да се насилно ослободе или да заједнички нападну лица чијем су надзору поверена или да их силом или претњом да ће непосредно употребити силу принуде да учине или пропусте нешто што је противно њиховој дужности,

казниће се затвором до три године.

(2) Учинилац дела из става 1. овог члана који употреби силу или претњу,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Бекство и омогућавање бекства лица лишеног слободе

Члан 339.

(1) Лице лишено слободе на основу закона које употребом силе против неког лица или претњом да ће непосредно напасти на живот или тело побегне,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко силом, претњом, обманом или на други начин омогући бекство лицу које је на основу закона лишено слободе.

(3) Ако дело из ст. 1. и 2. овог члана учини група или је омогућено бекство групе,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Неизвршење судске одлуке

Члан 340.

(1) Службено или одговорно лице које одбије да изврши правноснажну судску одлуку или је не изврши у законском или одлуком одређеном року,

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

(2) Ако лице из става 1. овог члана изврши правноснажну судску одлуку, може се ослободити од казне.

*Службени гласник РС, број 107/2005

**Службени гласник РС, број 72/2009

Кршење забране утврђене мером безбедности

*Службени гласник РС, број 94/2016

Члан 340а

Ко прекрши забрану утврђену изреченом мером безбедности,

казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Противзаконито омогућавање вршења одређених позива, функција, дужности, послова и делатности

Члан 341.

Ко омогући неком лицу вршење одређених позива, функција, дужности, послова или делатности иако је знао да је вршење истих том лицу забрањено правноснажном одлуком којом му је изречена одговарајућа мера безбедности или заштитна мера или је таква забрана наступила као правна последица осуде,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

Надриписарство

Члан 342.

Ко се неовлашћено и уз накнаду бави пружањем правне помоћи,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ ПРВА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА

Изазивање панике и нереда

Члан 343.

(1) Ко изношењем или проношењем лажних вести или тврђења изазове панику, или теже нарушавање јавног реда или мира или осујети или значајније омете спровођење одлука и мера државних органа или организација које врше јавна овлашћења,

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено путем средстава јавног информисања или сличних средстава или на јавном скупу,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Насилничко понашање

Члан 344.

(1) Ко грубим вређањем или злостављањем другог, вршењем насиља према другом, изазивањем туче или дрским или безобзирним понашањем значајније угрожава спокојство грађана или теже ремети јавни ред и мир,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено у групи или је при извршењу дела неком лицу нанесена лака телесна повреда или је дошло до тешког понижавања грађана,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу

*Службени гласник РС, број 111/2009

Члан 344а

(1) Ко физички нападне или се физички обрачунава са учесницима спортске приредбе или јавног скупа, врши насиље или оштећује имовину веће вредности приликом доласка или одласка са спортске приредбе или јавног скупа, унесе у спортски објекат или баца на спортски терен, међу гледаоце или учеснике јавног скупа предмете, пиротехничка средства или друге експлозивне, запаљиве или шкодљиве супстанце које могу да изазову телесне повреде или угрозе здравље учесника спортске приредбе или јавног скупа, неовлашћено уђе на спортски терен или део гледалишта намењен противничким навијачима и изазове насиље, оштећује спортски објекат, његову опрему, уређаје и инсталације, својим понашањем или паролама на спортској приредби или јавном скупу изазива националну, расну, верску или другу мржњу или нетрпељивост засновану на неком дискриминаторном основу услед чега дође до насиља или физичког обрачуна са учесницима,

казниће се затвором од једне до пет година и новчаном казном.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено од стране групе,

учинилац ће се казнити затвором од две до осам година.

(3) Коловођа групе која изврши дело из става 1. овог члана,

казниће се затвором од три до дванаест година.

(4) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана дошло до нереда у коме је неком лицу нанета тешка телесна повреда или је оштећена имовина веће вредности,

учинилац ће се казнити затвором од три до дванаест година.

(5) Службено или одговорно лице које при организовању спортске приредбе или јавног скупа не предузме мере обезбеђења  како би се онемогућио или спречио неред, па услед тога буду угрожени живот или тело већег броја људи или имовина веће вредности,

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

(6) Учиниоцу дела из ст. 1. до 4. овог члана које је извршено на спортској приредби обавезно се изриче мера безбедности забране присуствовања одређеним спортским приредбама.

*Службени гласник РС, број 111/2009

**Службени гласник РС, број 35/2019

Договор за извршење кривичног дела

Члан 345.

(1) Ко се са другим договори да изврши одређено кривично дело за које се може изрећи пет година затвора или тежа казна,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако се договор из става 1. овог члана односи на извршење одређеног кривичног дела за које се може изрећи казна доживотног затвора,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Удруживање ради вршења кривичних дела

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 346.

(1) Ко организује групу која има за циљ вршење кривичних дела за које се може изрећи казна затвора од три године или тежа казна, ако законом за такво организовање није предвиђена тежа казна,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ко организује организовану криминалну групу, ако законом за такво организовање није предвиђена тежа казна,

казниће се затвором од једне до осам година.

(3) Припадник групе из става 1. овог члана,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(4) Припадник организоване криминалне групе из става 2. овог члана,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(5) Ако се дело из ст. 1. и 2. овог члана односи на групу или организовану криминалну групу, која има за циљ вршење кривичних дела за које се може изрећи казна затвора од двадесет година или доживотни затвор,

организатор групе или организоване криминалне групе ће се казнити затвором најмање десет година или доживотним затвором, а припадник групе или организоване криминалне групе затвором од шест месеци до пет година.

(6) Организатор групе или организоване криминалне групе из ст. 1, 2. и 5. овог члана који откривањем групе или организоване криминалне групе или на други начин спречи извршење кривичних дела ради чијег вршења је група или организована криминална група организована,

казниће се затвором до три године, а може се и ослободити од казне.

(7) Припадник групе или организоване криминалне групе из ст. 3. до 5. овог члана који открије групу или организовану криминалну групу пре него што је у њеном саставу или за њу учинио неко кривично дело, предвиђеним ст. 3. до 5. овог члана ради чијег вршења је група или организована криминална група организована,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године, а може се и ослободити од казне.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

***Службени гласник РС, број 35/2019

Израђивање и набављање оружја и средстава намењених за извршење кривичног дела

Члан 347.

Ко ради извршења кривичног дела израђује, набавља или другом омогућава да дође до оружја, муниције, експлозивних материја или минско-експлозивних средстава, као и средстава потребних за њихово прављење или отрова,

казниће се затвором од једне до пет година.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 348.

(1) Ко неовлашћено израђује, преправља, продаје, набавља, врши размену или држи ватрено оружје, конвертибилно или онеспособљено оружје, његове делове, муницију, експлозивне материје или минско-експлозивна средства,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(2) Ако је предмет дела из става 1. овог члана ватрено оружје, муниција, експлозивне материје, минско-експлозивна средства или средства на бази експлозивних материја или гасно оружје чија израда, продаја, набавка, размена или држање није дозвољено грађанима,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном казном.

(3) Ако је предмет дела из ст. 1. и 2. овог члана већа количина оружја, муниције или средстава или је у питању оружје или друга средства велике разорне моћи или се дело врши противно правилима међународног права,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(4) Ко неовлашћено носи предмете дела из ст. 1. и 2. овог члана,

казниће се затвором од две до дванаест година.

(5) Ко неовлашћено носи предмете дела из става 1. овог члана за чије набављање и држање има одобрење надлежног органа,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(6) Оружје, његови делови, муниција, материје и средства из ст. 1 – 5. овог члана одузеће се.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Учествовање у групи која изврши кривично дело

Члан 349.

(1) Ко учествује у групи људи која заједничким деловањем лиши живота неко лице или му нанесе тешку телесну повреду, оштети имовину у већем обиму или учини друго кривично дело за које се може изрећи пет година затвора или тежа казна или која покуша да изврши неко од тих дела,

казниће се за само учествовање затвором од три месеца до пет година.

(2) Коловођа групе која изврши дело из става 1. овог члана,

казниће се затвором од једне до осам година.

Недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи

Члан 350.

(1) Ко без прописане дозволе пређе или покуша да пређе границу Србије, наоружан или употребом насиља,

казниће се затвором до једне године.

(2) Ко у намери да себи или другом прибави какву корист, омогућава другом недозвољени прелаз границе Србије или недозвољени боравак или транзит кроз Србију,

казниће се затвором од једне до осам година.

(3) Ако је дело из става 2. овог члана учињено од стране  групе, злоупотребом службеног положаја, или на начин којим се угрожава живот или здравље лица чији се недозвољени прелаз границе Србије, боравак или транзит омогућава или је кријумчарен већи број лица,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(4) Ако је дело из става 2. овог члана учињено од стране организоване криминалне групе,

учинилац ће се казнити затвором од три до петнаест година.

(5) Средства намењена или употребљена за извршење дела из ст. 1. до 3. овог члана одузеће се.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 94/2016

Омогућавање злоупотребе остваривања права азила у страној држави

*Службени гласник РС, број 121/2012

Члан 350а

(1) Ко у намери да себи или другом прибави какву корист, врши или организује транспорт, пребацивање, прихват, смештај, скривање или на други начин омогућава да држављанин Србије лажним приказивањем угрожености његових људских права и слобода, у страној држави затражи азил,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено од стране групе или злоупотребом овлашћења,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) За дело из става 2. овог члана организатор ће се казнити затвором од једне до осам година.

(4) Предмети, превозна и друга средства намењена или употребљена за извршење дела из ст. 1. до 3. овог члана, одузеће се.

*Службени гласник РС, број 121/2012

Злоупотреба знака за помоћ и знака за опасност

Члан 351.

Ко злоупотреби знак за помоћ или знак за опасност или неосновано позове у помоћ и тиме изазове предузимање непотребних мера државних органа, противпожарне или друге надлежне организације или изазове поремећај у саобраћају,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Неовлашћено организовање игара на срећу

Члан 352.

(1) Ко без одобрења надлежног органа приређује игре на срећу,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Организатор игре на срећу или учесник у игри из става 1. овог члана који се послужи обманом,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(3) Средства намењена или употребљена за извршење дела из ст. 1. и 2. овог члана, као и новац и други предмети који служе у игри на срећу, одузеће се.

Неовлашћено бављење одређеном делатношћу

Члан 353.

Ко се неовлашћено и за награду бави одређеном делатношћу за чије обављање је по закону или другим прописима донетим на основу закона потребна дозвола надлежног органа, односно надлежног субјекта,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Неовлашћено извођење археолошких радова

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 353а

(1) Ко неовлашћено врши археолошка ископавања и истраживања,

казниће се затвором до три године и новчаном казном.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено на археолошком налазишту или другом непокретном културном добру, односно добру које ужива претходну заштиту или ако је том приликом девастирано археолошко налазиште или непокретно културно добро, односно добро које ужива претходну заштиту или ако је приликом извођења ових радова коришћена опрема или уређај за откривање и проналажење археолошких предмета,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(3) Предмети нађени приликом извршења дела из ст. 1. и 2. овог члана, одузеће се.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Повреда гроба

Члан 354.

(1) Ко неовлашћено прекопа, разруши, оштети или грубо повреди гроб или друго место у којем се умрли сахрањује,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко неовлашћено уништи, оштети или уклони или грубо повреди споменик или друго спомен-обележје умрлом лицу.

(3) Ако су делом из ст. 1. и 2. овог члана остварена обележја неког тежег кривичног дела, учинилац ће се казнити за то дело.

*Службени гласник РС, број 72/2009

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ ДРУГА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА

Фалсификовање исправе

Члан 355.

(1) Ко направи лажну или преиначи праву исправу у намери да се таква исправа употреби као права или ко лажну или преиначену исправу употреби као праву или је набави ради употребе,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено у погледу јавне исправе, тестамента, менице, чека, јавне или службене књиге или друге књиге која се мора водити на основу закона,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до пет година.

(3) За покушај дела из става 1. овог члана казниће се.

*Службени гласник РС, број 121/2012

Посебни случајеви фалсификовања исправе

Члан 356.

Сматраће се да чини дело фалсификовања исправе и казниће се по члану 355. овог законика:

1) ко хартију, бланкет или други предмет на којем је неко лице ставило свој потпис неовлашћено попуни изјавом која има вредност за правне односе;

2) ко другог обмане о садржају исправе и овај стави свој потпис на ту исправу, сматрајући да се потписује под другу исправу или под други садржај;

3) ко исправу изда у име другог лица без његовог овлашћења или у име лица које не постоји;

4) ко као издавалац исправе уз свој потпис стави да има положај или чин или звање иако нема такав положај, чин или звање, а ово има битни утицај на доказну снагу исправе;

5) ко исправу начини на тај начин што неовлашћено употреби прави печат или знак.

Фалсификовање службене исправе

Члан 357.

(1) Службено лице које у службену исправу, књигу или спис унесе неистините податке или не унесе важан податак или својим потписом, односно службеним печатом овери службену исправу, књигу или спис са неистинитом садржином или које својим потписом, односно службеним печатом омогући прављење службене исправе, књиге или списа са неистинитом садржином,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и службено лице које неистиниту службену исправу, књигу или спис употреби у служби као да су истинити или које службену исправу, књигу или спис уништи, прикрије, у већој мери оштети или на други начин учини неупотребљивом.

(3) Одговорно лице у предузећу, установи или другом субјекту које учини дело из ст. 1. и 2. овог члана казниће се казном прописаном за то дело.

Навођење на оверавање неистинитог садржаја

Члан 358.

(1) Ко довођењем у заблуду наведе надлежни орган да у јавној исправи, записнику или књизи овери штогод неистинито што може да служи као доказ у правном саобраћају,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко овакву исправу, записник или књигу употреби иако зна да су неистинити.

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ

Злоупотреба службеног положаја

Члан 359.

(1) Службено  лице које искоришћавањем свог службеног положаја или овлашћења, прекорачењем границе свог службеног овлашћења или невршењем своје службене дужности прибави себи или другом физичком или правном лицу какву корист, другом нанесе какву штету или теже повреди права другог,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко четристопедесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако вредност прибављене имовинске користи прелази износ од милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(4) Брисан је (види члан 160. Закона – 72/2009-53)

 *Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

Кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика

Члан 360.

(1) Судија или судија поротник, јавни тужилац или његов заменик који у судском поступку у намери да другом прибави какву корист или да му нанесе какву штету, донесе незаконит акт или на други начин прекрши закон,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист или је нанета штета у износу преко четристопедесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако вредност прибављене имовинске користи или нанете штете прелази износ од милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Несавестан рад у служби

Члан 361.

(1) Службено лице које кршењем закона или других прописа или општих аката, пропуштањем дужности надзора или на други начин очигледно несавесно поступа у вршењу службе, иако је било свесно или је било дужно и могло бити свесно да услед тога може наступити тежа повреда права другог или имовинска штета, па таква повреда, односно штета у износу који прелази четристопедесет хиљада динара и наступи,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до тешке повреде права другог или је наступила имовинска штета у износу који прелази милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Одговорно лице у установи или другом субјекту, осим оних које се баве привредном делатношћу, које учини дело из ст. 1. и 2. овог члана,

казниће се казном прописаном за то дело.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Противзаконита наплата и исплата

Члан 362.

Службено лице које од неког наплати нешто што овај није дужан да плати или наплати више него што је дужан да плати или које при исплати или предаји каквих ствари не исплати, мање исплати, односно не преда или мање преда,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

Ненаменско коришћење буџетских средстава

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 362а

Одговорно лице корисника буџетских средстава или одговорно лице у организацији обавезног социјалног осигурања, које створи обавезе или на терет рачуна буџета одобри плаћање расхода и издатака преко износа од милион динара у односу на износ утврђен буџетом, финансијским планом или актом Владе којим се утврђује износ средстава позајмице,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Превара у служби

Члан 363.

(1) Службено или одговорно лице које у вршењу службе у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист подношењем лажних обрачуна или на други начин доведе у заблуду овлашћено лице да изврши незакониту исплату,

казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази четристопедесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном казном.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година и новчаном казном.

(4) Брисан је (види члан 163. Закона – 72/2009-53)

*Службени гласник РС, број 72/2009

Проневера

Члан 364.

(1) Ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист присвоји новац, хартије од вредности или друге покретне ствари које су му поверене у служби или на раду у државном органу, установи или другом субјекту који не обавља привредну делатност,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази четристопедесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако је делом из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу који прелази милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

*Службени гласник РС, број 94/2016

Послуга

Члан 365.

Ко се неовлашћено послужи новцем, хартијом од вредности или другим  стварима које су му поверене у служби или на раду у државном органу, предузећу, установи или другом субјекту или радњи или ове ствари другом неовлашћено да на послугу,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Трговина утицајем

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 366.

(1) Ко захтева или прими поклон или какву другу корист за себе или другог, непосредно или преко трећег лица, да коришћењем свог службеног или друштвеног положаја или стварног или претпостављеног утицаја, посредује да се изврши или не изврши нека службена радња,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ко другом непосредно или преко трећег лица обећа, понуди или да поклон или какву другу корист да коришћењем свог службеног или друштвеног положаја или стварног или претпостављеног утицаја посредује да се изврши или не изврши нека службена радња,

казниће се затвором до три године.

(3) Ко користећи свој службени или друштвени положај или стварни или претпостављени утицај посредује да се изврши службена радња која се не би смела извршити или да се не изврши службена радња која би се морала извршити,

казниће се затвором од једне до осам година.

(4) Ко другом непосредно или преко трећег лица обећа, понуди или да поклон или какву другу корист да користећи свој службени или друштвени положај или стварни или претпостављен утицај посредује да се изврши службена радња која се не би смела извршити или да се не изврши службена радња која би се морала извршити,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(5) Ако је за посредовање из става 3. овог члана захтеван или примљен поклон или каква друга корист,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

(6) Страно службено лице које учини дело из ст. 1. до 4. овог члана,

казниће се казном прописаном за то дело.

(7) Поклон и имовинска корист одузеће се.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 94/2016

Примање мита

Члан 367.

(1) Службено лице које непосредно или посредно захтева или прими поклон или другу корист или које прими обећање поклона или друге користи за себе или другог да у оквиру свог службеног овлашћења или у вези са својим службеним овлашћењем изврши службену радњу коју не би смело извршити или да не изврши службену радњу коју би морало извршити,

казниће се затвором од две до дванаест година.

(2) Службено лице које непосредно или посредно захтева или прими поклон или другу корист или које прими обећање поклона или друге користи за себе или другог да у оквиру свог службеног овлашћења или у вези са својим службеним овлашћењем изврши службену радњу коју би морало извршити или да не изврши службену радњу коју не би смело извршити,

казниће се затвором од две до осам година.

(3) Службено лице које изврши дело из ст. 1. или 2. овог члана у вези са откривањем кривичног дела, покретањем или вођењем кривичног поступка, изрицањем или извршењем кривичне санкције,

казниће се затвором од три до петнаест година.

(4) Службено лице које после извршења, односно неизвршења службене радње, наведене у ст. 1. до 3. овог члана, а у вези с њом, захтева или прими поклон или другу корист,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(5) Страно службено лице које учини дело из ст. 1. до 4. овог члана, казниће се казном прописаном за то дело.

(6) Одговорно лице у  установи или другом субјекту који не обавља привредну делатност, а које учини дело из ст. 1, 2. и 4. овог члана,

казниће се казном прописаном за то дело.

(7) Примљени поклон и имовинска корист одузеће се.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

***Службени гласник РС, број 94/2016

Давање мита

Члан 368.

(1) Ко службеном или другом лицу учини, понуди или обећа поклон или другу корист да службено лице у оквиру свог службеног овлашћења или у вези са својим службеним овлашћењем изврши службену радњу коју не би смело извршити или да не изврши службену радњу коју би морало извршити или ко посредује при оваквом подмићивању службеног лица,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ко службеном или другом лицу учини, понуди или обећа поклон или другу корист да службено лице у оквиру свог службеног овлашћења или у вези са својим службеним овлашћењем изврши службену радњу коју би морало извршити или да не изврши службену радњу коју не би смело извршити или ко посредује при оваквом подмићивању службеног лица,

казниће се затвором до три године.

(3) Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примењују се и када је мито дато, понуђено или обећано страном службеном лицу.

(4) Учинилац дела из ст. 1. до 3. овог члана који је пријавио дело пре него што је сазнао да је оно откривено може се ослободити од казне.

(5) Одредбе ст. 1, 2. и 4. овог члана примењују се и кад је мито дато, понуђено или обећано одговорном лицу у  установи или другом субјекту који не обавља привредну делатност.

(6) Брисан је (види члан 37. Закона - 121/2012-3)

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

***Службени гласник РС, број 94/2016

Одавање службене тајне

Члан 369.

(1) Службено лице које неовлашћено другом саопшти, преда или на други начин учини доступним податке који представљају службену тајну или које прибавља такве податке у намери да их преда непозваном лицу,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из користољубља или у погледу нарочито поверљивих података или ради објављивања или коришћења података у иностранству,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити затвором до три године.

(4) Службеном тајном сматрају се подаци или документи који су законом, другим прописом или одлуком надлежног органа донесеним на основу закона проглашени службеном тајном и чије би одавање проузроковало или би могло да проузрокује штетне последице за службу.

(5) Службеном тајном, у смислу става 4. овог члана, не сматрају се подаци или документи који су управљени на тешке повреде основних права човека, или на угрожавање уставног уређења и безбедности Србије , као и подаци или документи који за циљ имају прикривање учињеног кривичног дела за које се по закону може изрећи затвор од пет година или тежа казна.

(6) Одредбе ст. 1. до 4. овог члана примениће се и према лицу које је одало службену тајну пошто му је престало својство службеног лица.

*Службени гласник РС, број 107/2005

**Службени гласник РС, број 72/2009

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ И ДРУГИХ ДОБАРА ЗАШТИЋЕНИХ МЕЂУНАРОДНИМ ПРАВОМ

Геноцид

Члан 370.

Ко у намери да потпуно или делимично уништи неку националну, етничку, расну или верску групу као такву нареди да се врше убиства или тешке повреде тела или тешко нарушавање физичког или душевног здравља чланова групе или да се група стави у такве животне услове који доводе до потпуног или делимичног истребљења групе или да се примене мере којима се спречава рађање између припадника групе или да се врши принудно пресељавање деце у другу групу или ко у истој намери изврши неко од наведених дела,

казниће се затвором најмање пет година или доживотним затвором.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Злочин против човечности

Члан 371.

Ко кршећи правила међународног права, у оквиру ширег или систематског напада упереног против цивилног становништва, нареди: вршење убистава; стављање становништва или једног његовог дела у такве животне услове који воде њиховом потпуном или делимичном истребљењу; поробљавање; принудно пресељавање; мучење; силовање; принуђавање на проституцију; присиљавање на трудноћу или стерилисање ради промене етничког састава становништва; прогањање или протеривање на политичкој, верској, расној, националној, етничкој, културној, полној или каквој другој основи; присилни нестанак; затварање или отмицу лица без давања информација о томе како би им се ускратила правна заштита; угњетавање расне групе или успостављање доминације једне такве групе над другом; или друге сличне нехумане поступке којима се намерно проузрокују тешке патње или озбиљно угрожава здравље или ко изврши неко од наведених дела,

казниће се затвором најмање пет година или доживотним затвором.

*Службени гласник РС, број 94/2016

**Службени гласник РС, број 35/2019

Ратни злочин против цивилног становништва

Члан 372.

(1) Ко кршећи правила међународног права за време рата, оружаног сукоба или окупације нареди: да се изврши напад на цивилно становништво, насеље, поједина цивилна лица, лица онеспособљена за борбу или на припаднике или објекте хуманитарних организација или мировних мисија; напад без избора циља којима се погађа цивилно становништво или цивилни објекти који су под посебном заштитом међународног права; напад на војне циљеве за који се знало да ће проузроковати страдање цивилног становништва или наношење штете цивилним објектима које је у очигледној несразмери са очекиваним војним учинком; да се према цивилном становништву врше телесне повреде, мучења, нечовечна поступања, биолошки, медицински или други научни експерименти, присилна стерилизација, узимање ткива или органа ради трансплантације или да се врше друге радње којима се нарушава здравље или наносе велике патње или нареди расељавање или пресељавање или присилно однародњавање или превођење у другу веру; присиљавање на трудноћу, проституцију или силовања; примењивање мера застрашивања и терора, узимање талаца, колективно кажњавање, противправна лишавања слободе и затварања; лишавање права на правилно и непристрасно суђење; проглашење права и радњи држављана непријатељске стране забрањеним, суспендованим или недопуштеним у судском поступку; присиљавање на службу у оружаним снагама непријатељске силе или у њеној обавештајној служби или администрацији; присиљавање на службу у оружаним снагама лица млађег од осамнаест година; присиљавање на принудни рад; изгладњавање становништва; противправно одузимање, присвајање или уништавање имовине у великим размерама које није оправдано војним потребама; узимање противправне и несразмерно велике контрибуције и реквизиције; смањење вредности домаћег новца или противправно издавање новца или ко изврши неко од наведених дела,

казниће се затвором најмање пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко, кршећи правила међународног права за време рата, оружаног сукоба или окупације, нареди: да се изврши напад на објекте посебно заштићене међународним правом и објекте и постројења са опасном снагом као што су бране, насипи и нуклеарне електране; да се гађају цивилни објекти који су под посебном заштитом међународног права, небрањена места и демилитаризоване зоне; дуготрајно и великих размера оштећење животне средине које може да штети здрављу или опстанку становништва или ко изврши неко од наведених дела.

(3) Ко за време рата, оружаног сукоба или окупације нареди да се према цивилном становништву врше убиства или ко такво дело изврши,

казниће се затвором најмање десет година или доживотним затвором.

(4) Ко, кршећи правила међународног права за време рата, оружаног сукоба или окупације, као окупатор, нареди или изврши пресељење делова свог цивилног становништва на окупирану територију,

казниће се затвором најмање пет година.

(5) Ко прети извршењем једног или више дела из ст. 1. и 2. овог члана,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Ратни злочин против рањеника и болесника

Члан 373.

(1) Ко, кршећи правила међународног права за време рата или оружаног сукоба, нареди да се према рањеницима, болесницима, бродоломницима или санитетском или верском особљу врше телесне повреде, мучења, нечовечна поступања, биолошки, медицински или други научни експерименти, узимање ткива или органа ради трансплантације или друге радње којима се нарушава здравље или наносе велике патње или нареди противзаконито уништавање или присвајање у великим размерама материјала, средстава санитетског транспорта и залиха санитетских установа или јединица које није оправдано војним потребама или ко изврши неко од наведених дела,

казниће се затвором најмање пет година.

(2) Ко за време рата, оружаног сукоба или окупације нареди да се према рањеницима и болесницима врше убиства или ко такво дело изврши,

казниће се затвором најмање десет година или доживотним затвором.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Ратни злочин против ратних заробљеника

Члан 374.

(1) Ко, кршећи правила међународног права, нареди да се према ратним заробљеницима врше телесне повреде, мучења, нечовечна поступања, биолошки, медицински или други научни експерименти, узимање ткива или органа ради трансплантације или да се врше друге радње којима се нарушава здравље или наносе велике патње или нареди присиљавање на вршење службе у оружаним снагама непријатеља или лишавање права на правилно и непристрасно суђење или ко изврши неко од наведених дела,

казниће се затвором најмање пет година.

(2) Ко нареди да се према ратним заробљеницима врше убиства или ко такво дело изврши,

казниће се затвором најмање десет година или доживотним затвором.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Организовање и подстицање на извршење геноцида и ратних злочина

Члан 375.

(1) Ко се са другим договори да изврши неко од кривичних дела из чл. 370. до 374. овог законика,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ко организује групу ради вршења кривичних дела из става 1. овог члана,

казниће се затвором од пет до петнаест година.

(3) Ко организује организовану криминалну групу ради вршења кривичних дела из става 1. овог члана,

казниће се затвором од најмање пет година.

(4) Ко постане припадник групе из става 2. овог члана,

казниће се затвором од једне до осам година.

(5) Ко постане припадник организоване криминалне групе из става 3. овог члана,

казниће се затвором од две до десет година.

(6) Учиниоцу дела из ст. 1, 4. и 5. овог члана који открије договор, групу или организовану криминалну групу пре него што је у њеном саставу или за њу учинио кривично дело, односно учиниоцу дела из ст. 2. и 3. овог члана који спречи извршење кривичних дела из става 1. овог члана, казна се може ублажити.

(7) Ко позива или подстиче на извршење кривичних дела из чл. 370. до 374. овог законика,

казниће се затвором од једне до десет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Употреба недозвољених средстава борбе

Члан 376.

(1) Ко за време рата или оружаног сукоба нареди да се употребе борбена средства или начин борбе који су забрањени правилима међународног права или их сам употреби,

казниће се затвором од две до десет година.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана погинуло више лица,

учинилац ће се казнити затвором најмање пет година или доживотним затвором.

(3) Ко позива на употребу или припрема употребу оружја из става 1. овог члана,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Недозвољена производња, промет и држање оружја чија је употреба забрањена

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 377.

(1) Ко противно закону, другим прописима или правилима међународног права производи, купује, продаје, увози, извози или на други начин набавља или даје другом, држи или превози оружје чија је производња или употреба забрањена или средстава за његову производњу,

казниће се затвором од једне до осам година.

(2) Службено или одговорно лице које нареди или омогући да правно лице врши делатности предвиђене у ставу 1. овог члана,

казниће се затвором од две до десет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Противправно убијање и рањавање непријатеља

Члан 378.

(1) Ко, кршећи правила међународног права за време рата или оружаног сукоба, убије или рани непријатеља који је одложио оружје или се безусловно предао или нема средстава за одбрану,

казниће се затвором од једне до петнаест година.

(2) Ако је убиство из става 1. овог члана извршено на подмукао начин или из ниских побуда,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

(3) Ако је убиство из става 1. овог члана извршено на свиреп начин или из користољубља или ако је убијено више лица,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година или доживотним затвором.

(4) Казном из става 3. овог члана казниће се и ко кршећи правила међународног права за време рата или оружаног сукоба нареди да у борби не сме бити преживелих припадника непријатеља или води борбу против непријатеља на тој основи.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Противправно одузимање ствари од убијених

Члан 379.

(1) Ко нареди да се противправно одузимају ствари од убијених или рањених на бојишту или ко врши такво одузимање,

казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено на свиреп начин или ако вредност одузетих ствари прелази износ од четристопедесет хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако вредност ствари из става 1. овог члана прелази износ од милион динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

Повреда парламентара

Члан 380.

Ко кршећи правила међународног права за време рата или оружаног сукоба вређа, злоставља или задржи парламентара или његову пратњу или им спречи повратак или на други начин повреди њихову неприкосновеност или нареди да се таква дела врше,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Сурово поступање с рањеницима, болесницима и ратним заробљеницима

Члан 381.

Ко, кршећи правила међународног права, сурово поступа с рањеницима, болесницима или ратним заробљеницима или онемогућава или спречава да користе права која им по тим правилима припадају или нареди да се таква дела врше,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Неоправдано одлагање репатријације ратних заробљеника

Члан 382.

Ко, кршећи правила међународног права, после завршеног рата или оружаног сукоба, неоправдано одлаже репатријацију ратних заробљеника или цивилних лица или нареди такво одлагање,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Уништавање културних добара

Члан 383.

(1) Ко, кршећи правила међународног права за време рата или оружаног сукоба, уништава културне или историјске споменике или друга културна добра или верске објекте или установе или објекте који су намењени науци, уметности, васпитању или хуманитарним циљевима или нареди да се таква дела врше,

казниће се затвором од три до петнаест година.

(2) Ако је радњом из става 1. овог члана уништен објекат који је као културно добро под посебном заштитом међународног права,

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.

Неспречавање вршења кривичних дела против човечности и других добара заштићених међународним правом

Члан 384.

(1) Војни заповедник или лице које фактички врши ову функцију, које знајући да снаге којима командује или које контролише припремају или су започеле вршење кривичног дела из чл. 370. до 374, члана 376, чл. 378. до 381. и члана 383. овог законика не предузме мере које је могао и био дужан да предузме за спречавање извршења дела, па услед тога дође до извршења тог дела,

казниће се казном прописаном за то кривично дело.

(2) Други претпостављени који, знајући да лица која су му потчињена, припремају или су започела вршење кривичних дела из чл. 370. до 374, члана 376, чл. 378. до 381. и члана 383. овог законика, у вршењу послова у којима им је он претпостављени, не предузме мере које је могао и био дужан да предузме за спречавање извршења дела, па услед тога дође до извршења тог дела,

казниће се казном прописаном за то кривично дело.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

Кршење санкција уведених од стране међународних организација

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 384а

(1) Ко супротно одлукама међународних организација којих је Србија члан и које су обавезујуће за Србију, њене држављане и правна лица регистрована на њеној територији, а којима су уведене одређене забране у погледу привредног пословања са појединим државама или територијама, увози, извози, превози или посредује у превозу добара, пружа техничку подршку, врши трансфер технологије и знања или на други начин поступа супротно успостављеним забранама,

казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

(2) Уколико је извршењем дела из става 1. овог члана настала материјална штета за Србију или су настале штетне последице по углед и интересе Србије,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном казном.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Злоупотреба међународних знакова

Члан 385.

(1) Ко злоупотреби или неовлашћено носи заставу или знак Организације уједињених нација или заставу или знак Црвеног крста или знаке који њима одговарају или друге међународно признате знаке којима се обележавају одређени објекти ради заштите од војних операција или нареди да се таква дела врше,

казниће се затвором до три године.

(2) Ко дело из става 1. овог члана учини у зони ратних операција,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Агресиван рат

Члан 386.

(1) Ко позива или подстиче на агресиван рат,

казниће се затвором од две до дванаест година.

(2) Ко нареди вођење агресивног рата,

казниће се затвором најмање десет година или доживотним затвором.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Учествовање у рату или оружаном сукобу у страној држави

*Службени гласник РС, број 108/2014

Члан 386а

(1) Држављанин Србије који учествује у рату или оружаном сукобу у страној држави, као припадник војних или паравојних формација страна у сукобу, а није држављанин те стране државе, као ни припадник званичне мисије међународне организације чији је Србија члан,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено у саставу групе,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

*Службени гласник РС, број 108/2014

Организовање учествовања у рату или оружаном сукобу у страној држави

*Службени гласник РС, број 108/2014

Члан 386б

(1) Ко у намери извршења кривичног дела из члана 386а овог законика на територији Србије врбује или подстиче друго лице на извршење тог дела, организује групу или врши обуку другог лица или групе за извршење тог дела, опреми или стави на располагање опрему ради извршења тог дела или даје или прикупља средства за извршење тог дела,

казниће се затвором од две до десет година.

(2) За дело из става 1. овог члана учинилац ће се казнити казном прописаном за то дело и када лица која организује нису држављани Србије.

*Службени гласник РС, број 108/2014

Расна и друга дискриминација

Члан 387.

(1) Ко на основу разлике у раси, боји коже, верској припадности, националности, етничком пореклу или неком другом личном својству крши основна људска права и слободе зајамчена општеприхваћеним правилима међународног права и ратификованим међународним уговорима од стране Србије,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се ко врши прогањање организација или појединаца због њиховог залагања за равноправност људи.

(3) Ко шири идеје о супериорности једне расе над другом или пропагира расну мржњу или подстиче на расну дискриминацију,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(4) Ко шири или на други начин учини јавно доступним текстове, слике или свако друго представљање идеја или теорија које заговарају или подстрекавају мржњу, дискриминацију или насиље, против било којег лица или групе лица, заснованих на раси, боји коже, верској припадности, националности, етничком пореклу или неком другом личном својству,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(5) Ко јавно одобрава, негира постојање или значајно умањује тежину геноцида, злочина против човечности и ратних злочина учињених против групе лица или члана групе која је одређена на основу расе, боје коже, вере, порекла, државне, националне или етничке припадности, на начин који може довести до насиља или изазивања мржње према таквој групи лица или члану те групе, уколико су та кривична дела утврђена правноснажном пресудом суда у Србији или Међународног кривичног суда,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(6) Ко јавно прети да ће, против лица или групе лице због припадности одређеној раси, боји коже, вери, националности, етничком пореклу или због неког другог личног својства, извршити кривично дело за које је запрећена казна затвора већа од четири године затвора,

казниће се затвором од три месеца до три године.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 94/2016

Трговина људима

Члан 388.

(1) Ко силом или претњом, довођењем у заблуду или одржавањем у заблуди, злоупотребом овлашћења, поверења, односа зависности, тешких прилика другог, задржавањем личних исправа или давањем или примањем новца или друге користи, врбује, превози, пребацује, предаје, продаје, купује, посредује у продаји, сакрива или држи друго лице, а у циљу експлоатације његовог рада, принудног рада, вршења кривичних дела, проституције или друге врсте сексуалне експлоатације, просјачења, употребе у порнографске сврхе, успостављања ропског или њему сличног односа, ради одузимања органа или дела тела или ради коришћења у оружаним сукобима,

казниће се затвором од три до дванаест година.

(2) За дело из става 1. овог члана учињено према малолетном лицу учинилац ће се казнити казном прописаном за то дело и кад није употребио силу, претњу или неки други од наведених начина извршења.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено према малолетном лицу,

учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

(4) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна повреда неког лица,

учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година, а ако је наступила тешка телесна повреда малолетног лица услед дела из става 3. овог члана, учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

(5) Ако је услед дела из ст. 1. и 3. овог члана наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

(6) Ко се бави вршењем кривичног дела из ст. 1. до 3. овог члана или је дело извршено од стране  групе,

казниће се затвором најмање пет година.

(7) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана извршено од стране организоване криминалне групе,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

(8) Ко зна или је могао знати да је лице жртва трговине људима, па искористи њен положај или другоме омогући искоришћавање њеног положаја ради експлоатације предвиђене ставом 1. овог члана,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(9) Ако је дело из става 8. овог члана учињено према лицу за које је учинилац знао или је могао знати да је малолетно,

учинилац ће се казнити казном затвора од једне до осам година.

(10) Пристанак лица на експлоатацију или на успостављање ропског или њему сличног односа из става 1. овог члана не утиче на постојање кривичног дела из ст. 1, 2. и 6. овог члана.

*Службени гласник РС, број 72/2009

**Службени гласник РС, број 121/2012

Трговина малолетним лицима ради усвојења

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 389.

(1) Ко одузме лице које није навршило шеснаест година ради његовог усвојења противно важећим прописима или ко усвоји такво лице или посредује у таквом усвојењу или ко у том циљу купи, прода или преда друго лице које није навршило шеснаест година или га превози, обезбеђује му смештај или га прикрива,

казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Ко се бави вршењем делатности из става 1. овог члана или је дело извршено од стране групе,

казниће се затвором најмање три године.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана извршено од стране организоване криминалне групе,

учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

 *Службени гласник РС, број 72/2009

Заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу

Члан 390.

(1) Ко, кршећи правила међународног права, стави другог у ропски или њему сличан однос или га држи у таквом односу, купи, прода, преда другом лицу или посредује у куповини, продаји или предаји оваквог лица или подстиче другог да прода своју слободу или слободу лица које издржава или о којем се стара,

казниће се затвором од једне до десет година.

(2) Ко превози лица која се налазе у ропском или њему сличном односу из једне земље у другу,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ко дело из ст. 1. и 2. овог члана учини према малолетном лицу,

казниће се затвором од пет до петнаест година.

Угрожавање лица под међународноправном заштитом

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 390а

Брисан је (види члан 39. Закона - 121/2012-3) 

Тероризам

*Службени гласник РС, број 121/2012

Члан 391.

(1) Ко у намери да озбиљно застраши становништво, или да принуди Србију, страну државу или међународну организацију да нешто учини или не учини, или да озбиљно угрози или повреди основне уставне, политичке, економске или друштвене структуре Србије, стране државе или међународне организације:

1) нападне на живот, тело или слободу другог лица;

2) изврши отмицу или узимање талаца;

3) уништи државни или јавни објекат, саобраћајни систем, инфраструктуру укључујући и информационе системе, непокретну платформу у епиконтиненталном појасу, опште добро или приватну имовину на начин који може да угрози животе људи или да проузрокује знатну штету за привреду;

4) изврши отмицу ваздухоплова, брода или других средстава јавног превоза или превоза робе;

5) производи, поседује, набавља, превози, снабдева или употребљава нуклеарно, биолошко, хемијско или друго оружје, експлозив, нуклеарни или радиоактивни материјал или уређај, укључујући и истраживање и развој нуклеарног, биолошког или хемијског оружја;

6) испусти опасне материје или проузрокује пожар, експлозију или поплаву или предузима друге општеопасне радње које могу да угрозе живот људи;

7) омета или обустави снабдевање водом, електричном енергијом или другим основним природним ресурсом које може да угрози живот људи,

казниће се затвором од пет до петнаест година.

(2) Ко прети извршењем кривичног дела из става 1. овог члана,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана наступила смрт једног или више лица или су проузрокована велика разарања,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

(4) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана учинилац са умишљајем лишио живота једно или више лица,

казниће се затвором најмање дванаест година или доживотним затвором.

(5) Ко набавља или оспособљава средства за извршење кривичног дела из става 1. овог члана или отклања препреке за његово извршење или са другим договара, планира или организује његово извршење или предузме другу радњу којом се стварају услови за његово непосредно извршење,

казниће се затвором од једне до пет година.

(6) Ко ради извршења дела из става 1. овог члана упућује или пребацује на територију Србије лица или оружје, експлозив, отрове, опрему, муницију или други материјал,

казниће се затвором од две до десет година.

 *Службени гласник РС, број 121/2012

**Службени гласник РС, број 94/2016

***Службени гласник РС, број 35/2019

  Јавно подстицање на извршење терористичких дела

*Службени гласник РС, број 121/2012

Члан 391а

Ко јавно износи или проноси идеје којима се непосредно или посредно подстиче на вршење кривичног дела из члана 391. овог законика,

казниће се затвором од једне до десет година.

*Службени гласник РС, број 121/2012

Врбовање и обучавање за вршење терористичких дела

*Службени гласник РС, број 121/2012

Члан 391б

(1) Ко у намери извршења кривичног дела из члана 391. овог законика, врбује друго лице да изврши или учествује у извршењу тог дела или да се придружи терористичком удружењу ради учествовања у извршењу тог кривичног дела,

казниће се затвором од једне до десет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко у намери извршења кривичног дела из члана 391. овог законика, даје упутства о изради и коришћењу експлозивних направа, ватреног или другог оружја или штетних или опасних материја или обучава другог за извршење или учествовање у извршењу тог кривичног дела.

(3) Ко у намери извршења кривичног дела из члана 391. овог законика отпутује у иностранство ради припреме, обучавања, планирања или учествовања у извршењу тог дела,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 121/2012

**Службени гласник РС, број 35/2019

Употреба смртоносне направе

*Службени гласник РС, број 121/2012

Члан 391в

(1) Ко у намери да другог лиши живота, нанесе тешку телесну повреду или уништи или знатно оштети државни или јавни објекат, систем јавног саобраћаја или други објекат који има већи значај за безбедност или снабдевање грађана или за привреду или за функционисање јавних служби направи, пренесе, држи, да другом, постави или активира смртоносну направу (експлозив, хемијска средства, биолошка средства или отрове или радиоактивна средства) на јавном месту или у објекту или поред тог објекта,

казниће се затвором од једне до осам година.

(2) Ако је приликом извршења дела из става 1. овог члана, учинилац са умишљајем нанео неком лицу тешку телесну повреду или је уништио или знатно оштетио јавни објекат,

казниће се затвором од пет до петнаест година.

(3) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана учинилац са умишљајем лишио живота једно или више лица,

казниће се затвором најмање десет година или доживотним затвором.

*Службени гласник РС, број 121/2012

**Службени гласник РС, број 35/2019

Уништење и оштећење нуклеарног објекта

*Службени гласник РС, број 121/2012

Члан 391г

(1) Ко у намери да другог лиши живота, нанесе тешку телесну повреду, угрози животну средину или нанесе знатну имовинску штету, уништи или оштети нуклеарни објекат на начин којим се ослобађа или постоји могућност да се ослободи радиоактивни материјал,

казниће се затвором од две до десет година.

(2) Ако је приликом извршења дела из става 1. овог члана, учинилац са умишљајем нанео неком лицу тешку телесну повреду или је уништио или знатно оштетио нуклеарни објекат,

казниће се затвором од пет до петнаест година.

(3) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана учинилац са умишљајем лишио живота једно или више лица,

казниће се затвором најмање десет година или доживотним затвором.

*Службени гласник РС, број 121/2012

**Службени гласник РС, број 35/2019

  Угрожавање лица под међународном заштитом

*Службени гласник РС, број 121/2012

Члан 392.

(1) Ко према лицу под међународном заштитом или члану његове породице изврши отмицу или неко друго насиље, или нападне на његове службене просторије, приватан стан или превозно средство,

казниће се затвором од једне до десет година.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

(3) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана учинилац неко лице са умишљајем лишио живота,

казниће се затвором најмање десет година или доживотним затвором.

(4) Ко угрози сигурност лица из става 1. овог члана озбиљном претњом да ће напасти њега, његове службене просторије, приватан стан или превозно средство,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 121/2012

**Службени гласник РС, број 35/2019

Финансирање тероризма

Члан 393.

(1) Ко непосредно или посредно обезбеђује или прикупља средства с циљем да се она користе или са знањем да ће се користити у потпуности или делимично за финансирање вршења кривичних дела из чл. 134, 287, 290, 291, 292, 293. и чл. 391. до 392. овог законика или за финансирање организација које за циљ имају вршење тих дела или припадника тих организација или лица које за циљ има вршење тих дела,

казниће се затвором од једне до десет година.

(2) Средствима из става 1. овог члана сматрају се сва средства, материјална или нематеријална, покретна или непокретна, без обзира на начин стицања и форму документа или исправе, укључујући електронску или дигиталну, којима се доказује својина или интерес у односу на та средства, укључујући банкарске кредите, путне чекове, новчане налоге, хартије од вредности, акредитиве и друга средства.

(3) Средства из става 1. овог члана одузеће се.

*Службени гласник РС, број 35/2019

Терористичко удруживање

*Службени гласник РС, број 121/2012

Члан 393а

(1) Ако се два или више лица удруже на дуже време ради вршења кривичних дела из члана 391. до 393. овог законика,

казниће се казном прописаном за дело за чије вршење је удружење организовано.

(2) Учинилац дела из става 1. овог члана који откривањем удружења или на други начин спречи извршење кривичних дела из става 1. овог члана, или који допринесе његовом откривању,

казниће се затвором до три године, а може се и ослободити од казне.

*Службени гласник РС, број 121/2012

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ ПЕТА

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

*Службени гласник РС, број 72/2009

Избегавање војне обавезе

Члан 394.

(1) Ко се, без оправданог разлога, не одазове позиву за извршење регрутне обавезе, обавезе служења војног рока или обавезе лица у резервном саставу или избегава пријем позива за извршење те обавезе,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ко се крије да би избегао обавезу из става 1. овог члана,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(3) Ко напусти земљу или остане у иностранству да би избегао извршење војне обавезе из става 1. овог члана,

казниће се затвором од једне до осам година.

(4) Ко позива или подстиче више лица на извршење дела из ст. 1. до 3. овог члана,

казниће се за дело из става 1. затвором до три године, а за дело из ст. 2. и 3. затвором од две до дванаест година.

(5) Учинилац дела из ст. 1. до 3. овог члана који се добровољно пријави надлежном државном органу може се ослободити од казне.

Избегавање пописа и прегледа

Члан 395.

Ко се противно законом утврђеној обавези, без оправданог разлога, не одазове позиву надлежног органа за попис или преглед или се противи попису или прегледу људства или материјалних средстава потребних за одбрану земље или ко при оваквом попису или прегледу да нетачне податке,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

Неизвршавање материјалне обавезе

Члан 396.

(1) Ко противно законом утврђеној обавези, без оправданог разлога, не допреми на одређено место, у одређено време и у стању које омогућава њихову наменску употребу материјална средства или не приведе стоку,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено за време  ратног стања, оружаног сукоба или ванредног стања,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Избегавање војне службе онеспособљењем и обманом

Члан 397.

(1) Ко у намери да избегне војну службу или да буде распоређен на лакшу дужност себе озледи или на други начин привремено онеспособи за војну службу или дозволи другом да га привремено онеспособи, као и онај ко другог са његовим одобрењем или без одобрења у истој намери привремено онеспособи,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана наступила трајна неспособност за војну службу,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ко у намери из става 1. овог члана симулира болест или за себе или другог употреби лажну исправу или поступи на други преваран начин,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

Противправно ослобођење од војне службе

Члан 398.

Ко злоупотребом свог положаја или овлашћења учини да се ослободи од дужности или да се распореди на лакшу дужност војно лице или лице које подлеже војној обавези,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

Самовољно одсуствовање и бекство из Војске Србије

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 399.

(1) Војно лице које самовољно одсуствује из своје јединице или службе најмање пет дана или краће време уколико одсуствује више пута у току једне године или самовољно напусти своју јединицу или службу за време извршења важног задатка или повећаног степена борбене готовости јединице,

казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Војно лице које се крије да би избегло службу у војсци или које самовољно одсуствује из своје јединице или службе дуже од тридесет дана,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(3) Војно лице које напусти земљу или остане у иностранству да би избегло службу у војсци,

казниће се затвором од једне до осам година.

(4) Војно лице које припрема бекство у иностранство да би избегло службу у војсци,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(5) Ко позива или подстиче више лица на извршење дела из става 1. овог члана,

казниће се затвором од једне до осам година.

(6) Ко позива и подстиче више лица на извршење дела из ст. 2. и 3. овог члана,

казниће се затвором од две до дванаест година.

(7) Учинилац дела из ст. 2. и 3. овог члана који се добровољно јави надлежном државном органу ради вршења војне службе може се ослободити од казне.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Неизвршење и одбијање извршења наређења

Члан 400.

(1) Војно лице које не изврши или одбије да изврши наређење претпостављеног у вези са службом, па услед тога наступе теже штетне последице за службу или је служба била теже угрожена,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако су услед дела из става 1. овог члана наступиле тешке последице за војну службу или се наређење односи на пријем или употребу оружја,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити за дело из става 1. новчаном казном или затвором до једне године, а за дело из става 2. затвором од три месеца до три године.

Противљење претпостављеном

Члан 401.

(1) Војно лице које се заједно са другим војним лицима успротиви наређењу претпостављеног у вези са службом и неће да га изврши или одбије да врши своју дужност,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено организовано,

учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана извршено употребом оружја,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(4) Војно лице које при извршењу дела из ст. 1. до 3. овог члана лиши живота другог из нехата,

казниће се затвором од две до десет година.

(5) Организатор и коловођа дела из става 2. овог члана,

казниће се затвором од две до десет година.

(6) Ко врши припреме за дело из става 2. овог члана,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(7) Војни старешина који, у оквиру своје надлежности, у случају дела из ст. 1. до 4. овог члана не предузме прописане, наређене или очигледно потребне мере да се успостави ред,

казниће се затвором од једне до пет година.

Противљење војном лицу које врши посебну војну службу

Члан 402.

Ко се противи војном лицу које врши стражарску, патролну, дежурну, чуварску или другу сличну службу или не послуша његов позив или не изврши или одбије да изврши његово наређење, па услед тога наступе теже штетне последице за службу или је служба била теже угрожена,

казниће се затвором од три месеца до три године.

Принуда према војном лицу у вршењу службене дужности

Члан 403.

(1) Ко силом или претњом да ће непосредно употребити силу спречи војно лице у вршењу службене дужности или га на исти начин принуди да поступи противно службеној дужности,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако су услед извршења дела из става 1. овог члана наступиле тешке последице за службу,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) За покушај дела из става 1. овог члана казниће се.

Напад на војно лице у вршењу војне службе

Члан 404.

(1) Ко нападне или прети да ће напасти војно лице које врши службу,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана учинилац нанео војном лицу лаку телесну повреду или прети употребом оружја,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(3) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана учинилац нанео војном лицу тешку телесну повреду или је изазвао тешке последице за службу из нехата,

казниће се затвором од једне до осам година.

(4) Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана учинилац лишио живота војно лице из нехата,

казниће се затвором од две до десет година.

Ослобођење од казне за дела из чл. 400. до 404.

Члан 405.

Ако је учинилац дела из чл. 400, 401. став 1, 402, 403. став 1. и 404. ст. 1. и 2. овог законика био изазван незаконитим и грубим поступањем војног лица може се ослободити од казне.

Злостављање потчињеног и млађег

Члан 406.

(1) Војни старешина који у служби или у вези са службом злоставља потчињеног или млађег или са њима поступа на начин којим се вређа људско достојанство,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до тешке телесне повреде или тешког нарушавања здравља потчињеног или млађег или ако је дело извршено према више лица,

учинилац ће се казнити затвором од једне до пет година.

Повреда посебне војне службе

Члан 407.

(1) Војно лице које поступи противно прописима о стражарској, патролној, дежурној, чуварској или другој сличној служби, па услед тога наступе теже штетне последице за службу или је служба била теже угрожена,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено код складишта оружја, муниције или експлозивног материјала или код другог објекта важног значаја,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до пет година.

(3) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна повреда, или имовинска штета великих размера или су наступиле друге тешке последице,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(4) Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(5) Ако су дела из ст. 1. до 4. овог члана учињена из нехата,

учинилац ће се казнити, за дело из става 1. новчаном казном или затвором до једне године, за дело из става 2. новчаном казном или затвором до две године, за дело из става 3. затвором од три месеца до три године, а за дело из става 4. затвором од једне до осам година.

Повреда обезбеђења државне границе

Члан 408.

(1)  Службено лице које вршећи службу на граници поступи противно прописима о чувању државне границе, па услед тога наступе теже штетне последице или је служба била теже угрожена,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено за време вршења дужности у нарочитим околностима или је услед дела наступила тешка телесна повреда или имовинска штета великих размера или су наступиле друге тешке последице,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(4) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

(5) Ако је услед дела из става 4. овог члана наступила последица из става 2. овог члана,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године, а ако је наступила последица из става 3. овог члана, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Неистинито службено извештавање

Члан 409.

(1) Војно лице које претпостављеном старешини, усмено или писано, у службеном извештају изнесе неистините податке од значаја за службу или прећути неку важну чињеницу или проследи такав извештај иако зна да су подаци у њему неистинити, па услед тога наступе теже штетне последице за службу или је служба била теже угрожена,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана извршено подношењем извештаја од нарочите важности или су наступиле тешке последице,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити за дело из става 1. новчаном казном или затвором до једне године, а за дело из става 2. затвором од три месеца до три године.

Непредузимање мера за обезбеђење војне јединице

Члан 410.

(1) Војни старешина који у оквиру своје надлежности пропусти да предузме прописане, наређене или друге очигледно потребне мере за обезбеђење јединице, чување живота и здравља људи који су му поверени, за осигурање и одржавање у исправном стању објеката, предмета и средстава који служе борбеној готовости, за уредно снабдевање храном или војном опремом или за чување и негу стоке, или да се на време и уредно изврше осигуравајући радови или обезбеђење објеката који су му поверени, па тиме доведе у опасност живот људи или тешко угрози здравље људи или имовину велике вредности,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила тешка телесна повреда или имовинска штета великих размера или су наступиле друге тешке последице,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт једног или више лица,

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(4) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

(5) Ако је услед дела из става 4. овог члана наступила последица из става 2. овог члана,

учинилац ће се казнити затвором до три године, а ако је наступила последица из става 3. овог члана, учинилац ће се казнити затвором до пет година.

Несавесна израда и преузимање наоружања и друге војне опреме

Члан 411.

(1) Војно или друго лице којем је у предузећу или другом правном лицу које ради за потребе одбране, поверено руковођење производним или другим технолошким процесом или надзор над њима, које несавесно врши службу или обавезу која му је поверена, па услед тога оружје, муниција или друга војна опрема не буде израђена на време или не одговарају одређеном квалитету,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и војно или друго лице које несавесно вршећи службу прими предмете наоружања или другу војну опрему који не одговарају условима или уговору.

(3) Ако су услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступиле тешке последице,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(4) Ако су дела из ст. 1. и 2. овог члана учињена из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

(5) Ако је услед дела из става 4. овог члана наступила последица из става 3. овог члана,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до три године.

Непрописно старање о повереном оружју

Члан 412.

(1) Ко непрописно држи, чува или рукује повереним оружјем, муницијом или експлозивом који припадају војној јединици или војној установи, па тиме проузрокује њихово оштећење у већој мери, уништење или нестанак,

казниће се затвором до једне године.

(2) Руковалац складишта оружја, муниције, експлозива и других борбених средстава који не предузме мере за њихово обезбеђење или одржавање, па услед тога наступи оштећење у већој мери, уништење или нестанак тих борбених средстава,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(3) Ако је услед дела из става 2. овог члана наступила имовинска штета великих размера,

учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.

(4) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до две године.

(5) Ако је услед дела из става 4. овог члана наступила последица из става 3. овог члана,

учинилац ће се казнити затвором од три месеца до пет година.

Противправно располагање повереним оружјем

Члан 413.

Ко присвоји, отуђи, заложи, преда другом на коришћење, оштети или уништи оружје, муницију или експлозив који су му дати на употребу и служе потребама одбране,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

Крађа оружја и дела борбеног средства

Члан 414.

(1) Ко украде оружје, муницију, експлозив, борбено средство или део борбеног средства који служе потребама одбране,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако вредност ствари из става 1. овог члана прелази износ од четристопедесет хиљада динара или ако је крађа учињена обијањем или проваљивањем затворених зграда, соба, каса, ормана или других затворених просторија или је учињена од стране групе или на нарочито опасан или дрзак начин или од стране лица које је при себи имало какво оружје или опасно оруђе ради напада или одбране или за време пожара, поплаве, земљотреса или другог удеса,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

(3) Ако вредност ствари из става 1. овог члана прелази износ од милион и петсто хиљада динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Одавање војне тајне

Члан 415.

(1) Ко неовлашћено другом саопшти, преда или на други начин учини доступним податке који представљају војну тајну или прибавља такве податке у намери да их преда непозваном лицу,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из користољубља или у погледу нарочито поверљивих податка или ради објављивања или коришћења података у иностранству,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити затвором до три године.

(4) Војном тајном сматрају се подаци који су законом, другим прописом или одлуком надлежног органа донесеним на основу закона проглашени војном тајном и чије би одавање проузроковало или би могло да проузрокује штетне последице за Војску Србије  или одбрану или безбедност земље.

(5) Војном тајном, у смислу става 4. овог члана, не сматрају се подаци или документи који су управљени на тешке повреде основних права човека, или на угрожавање уставног уређења и безбедности Србије , као и подаци или документи који за циљ имају прикривање учињеног кривичног дела за које се по закону може изрећи затвор од пет година или тежа казна.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Неовлашћен приступ војном објекту

Члан 416.

Ко неовлашћено уђе у војни објекат или прави скице или цртеже војних објеката или борбених средстава или их фотографише или на други начин снима, иако зна да је то забрањено,

казниће се затвором до три године.

Кажњавање за кривична дела која су извршена за време  ратног стања, оружаног сукоба и ванредног стања

*Службени гласник РС, број 72/2009

Члан 417.

(1) За кривично дело из чл. 394. став 1, 399. ст. 1. и 4, 400. ст. 1. и 3, 401. ст. 1, 6. и 7, 402, 403, 404. ст. 1. и 2, 406, 407. ст. 1, 2. и 5, 408. ст. 1, 4. и 5, 409, 410. ст. 1. и 4, 411. ст.1, 2, 4. и 5, 412. ст. 1, 2, 4. и 5, 413, 414. став 1, 415. ст. 1. и 3. и 416. овог законика, ако је извршено за време  ратног стања, оружаног сукоба или ванредног стања,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

(2) За кривично дело из чл. 394. ст. 2. до 4, 397, 398, 399. ст. 2, 3, 5. и 6, 400. став 2, 401. ст. 2. до 5, 404. ст. 3. и 4, 407. став 3, 408. став 2, 410. ст. 2. и 5, 411. став 3, 412. став 3, 414. ст. 2. и 3. и 415. став 2. овог законика, ако је извршено за време  ратног стања, оружаног сукоба или ванредног стања,

учинилац ће се казнити затвором од три до петнаест година.

(3) За кривично дело из чл. 407. став 4, 408. став 3. и 410. став 3. овог законика, ако је извршено за време  ратног стања, оружаног сукоба или ванредног стања,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Неиспуњавање дужности при спровођењу мобилизације

Члан 418.

(1) Војно или службено лице које при спровођењу мобилизације за време  ратног стања, оружаног сукоба или ванредног стања, противно својој дужности, не обезбеди прихват, распоред и смештај мобилисаног људства, превозних и других средстава и стоке или не обезбеди снабдевање мобилисаних људи и стоке или у вези са мобилизацијом не изврши какву другу дужност, услед чега су наступиле или су могле да наступе штетне последице,

казниће се затвором од једне до пет година.

(2) Ако су услед дела из става 1. овог члана наступиле тешке последице,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити затвором до три године.

(4) Ако је услед дела из става 3. овог члана наступила последица из става 2. овог члана,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Подривање војне и одбрамбене моћи

Члан 419.

(1) Ко уништи, учини неупотребљивим или омогући да пређу у руке непријатеља одбрамбена постројења, одбрамбени објекти, положај, наоружање и друга војна и одбрамбена средства, брод или ваздухоплов или преда јединицу непријатељу без борбе или пре него што су исцрпљена сва средства за одбрану или на други начин омете или доведе у опасност војне или одбрамбене мере,

казниће се затвором од три до петнаест година.

(2) Ко учини дело из става 1. овог члана у намери да помогне непријатељу,

казниће се затвором од пет до петнаест година.

(3) Ко припрема извршење дела из ст. 1. и 2. овог члана,

казниће се затвором од једне до шест година.

(4) Ако су дела из става 1. овог члана учињена из нехата,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(5) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана имало за последицу смрт једног или више лица или је изазвало опасност за живот људи или је праћено тешким насиљима или великим разарањима или је довело до угрожавања безбедности, економске или војне снаге земље,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

Спречавање борбе против непријатеља

Члан 420.

(1) Ко за време рата или оружаног сукоба спречава грађане Србије или грађане њених савезника да воде борбу против непријатеља,

казниће се затвором од пет до петнаест година.

(2) Ко за време рата или оружаног сукоба пропагандом или на други начин одвраћа грађане Србије или грађане њених савезника да воде борбу против непријатеља,

казниће се затвором од једне до осам година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Прелазак и предаја непријатељу

Члан 421.

(1) Војно лице које за време рата или оружаног сукоба пређе у редове непријатељске војске,

казниће се затвором најмање десет година.

(2) Војно лице које се за време рата или оружаног сукоба преда непријатељу пре него што је исцрпело све могућности одбране,

казниће се затвором од две до десет година.

Служба у непријатељској војсци

Члан 422.

(1) Грађанин Србије који за време рата или оружаног сукоба служи непријатељској војсци или другим непријатељским оружаним формацијама или учествује у рату или оружаном сукобу као борац против Србије и њених савезника,

казниће се затвором од три до петнаест година.

(2) Ко врбује грађане Србије за службу у непријатељској војсци или другим непријатељским оружаним формацијама или за учествовање у рату или оружаном сукобу против Србије или њених савезника,

казниће се затвором од пет до петнаест година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Помагање непријатељу

Члан 423.

(1) Грађанин Србије који за време рата или оружаног сукоба помаже непријатељу у спровођењу реквизиције, одузимању хране или других добара или у спровођењу каквих принудних мера према становништву,

казниће се затвором од две до десет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и грађанин Србије који за време рата политички или привредно сарађује са непријатељем.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана имало за последицу смрт једног или више лица или је изазвало опасност за живот људи или је праћено тешким насиљима или великим разарањима или је довело до угрожавања безбедности економске или војне снаге земље,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Неиспуњење и напуштање дужности за време борбе

Члан 424.

(1) Војно лице које за време борбе или непосредно пред борбу не изврши своју дужност па услед тога наступе штетне последице за војну јединицу или за борбену ситуацију,

казниће се затвором од две до десет година.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и војно лице које за време борбе или непосредно пред борбу самовољно или на преваран начин напусти своју дужност.

(3) Ако су услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступиле тешке последице,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

Напуштање положаја противно наређењу

Члан 425.

(1) Војни старешина који противно наређењу напусти положај са јединицом која му је поверена, пре него што је исцрпио све могућности одбране,

казниће се затвором од две до дванаест година.

(2) Ако су услед дела из става 1. овог члана наступиле тешке последице,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

Напуштање оштећеног брода и ваздухоплова пре времена

Члан 426.

(1) Командант ратног брода који за време рата или оружаног сукоба напусти оштећени брод пре него што је извршио своју дужност по прописима о бродској служби,

казниће се затвором од две до десет година.

(2) Члан посаде ратног брода који за време рата или оружаног сукоба напусти оштећени брод пре него што је командант брода издао наређење за напуштање или члан посаде војног ваздухоплова који за време рата или оружаног сукоба напусти оштећени војни ваздухоплов пре него што је извршио своју дужност по прописима о летењу и коришћењу ваздухоплова,

казниће се затвором од једне до осам година.

(3) Ако су услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступиле тешке последице,

учинилац ће се за дело из става 1. казнити затвором најмање десет година, а за дело из става 2. затвором од две до десет година.

Слабљење борбеног морала

Члан 427.

(1) Ко непосредно пред борбу или у току борбе изазивањем незадовољства међу војним лицима, ширењем узнемиравајућих вести, бежањем, бацањем оружја или муниције, изазивањем или ширењем страха или на други начин слаби борбени морал у јединици или наноси штету борбеној ситуацији,

казниће се затвором од две до дванаест година.

(2) Војни старешина који не предузме потребне мере према потчињеном или млађем који за време борбе или непосредно пред борбу шири страх међу војницима или на други начин слаби борбени морал јединице или наноси штету борбеној ситуацији,

казниће се затвором од једне до осам година.

(3) Ако су услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступиле тешке последице,

учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

Неизвештавање војних органа

Члан 428.

(1) Ко за време  ратног стања, оружаног сукоба или ванредног стања не извести претпостављеног, старијег или војну команду о догађају који очигледно захтева неодложно предузимање војних мера,

казниће се затвором до три године.

(2) Ако су услед дела из става 1. овог члана наступиле тешке последице,

учинилац ће се казнити затвором од две до десет година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Услови за изрицање дисциплинске казне, односно мере

Члан 429.

За кривично дело против Војске Србије  за које је прописана казна затвора до три године, уместо кривичне санкције може се војном лицу изрећи дисциплинска казна, односно мера утврђена законом, ако је дело добило нарочито лак вид и ако то захтевају интереси службе.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Кривично дело извршено по наређењу претпостављеног

Члан 430.

Неће се казнити потчињени ако учини кривично дело по наређењу претпостављеног које се тиче службене дужности, осим ако се наређење односило на извршење кривичног дела за које се може изрећи пет година затвора или тежа казна, а потчињени је знао да извршење наређења представља кривично дело.

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ ШЕСТА

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 431.

(1) Даном ступања на снагу овог законика престају да важе Основни кривични закон („Службени лист СФРЈ”, бр. 44/76, 46/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90 и 54/90, „Службени лист СРЈ”, бр. 35/92, 16/93, 31/93, 37/93, 24/94 и 61/01, „Службени гласник РС”, број 39/03) и Кривични закон Републике Србије („Службени гласник СРС”, бр. 26/77, 28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89 и 42/89, „Службени гласник РС”, бр. 21/90, 16/90, 26/91, 75/91, 9/92, 49/92, 51/92, 23/93, 67/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/02, 11/02, 80/02, 39/03 и 67/03);

(2) Даном ступања на снагу овог законика престају да важе кривичноправне одредбе садржане у:

– чл. 105. и 107. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 и 18/04);

– члану 45. Закона о заштити од јонизујућих зрачења („Службени лист СРЈ”, број 46/96);

– члану 3. Закона о забрани изградње нуклеарних електрана у СРЈ („Службени лист СРЈ”, број 12/95);

– члану 92. Закона о рударству („Службени гласник РС”, број 44/95);

– члану 12. Антимонополског закона („Службени лист СРЈ”, број 29/96);

– чл. 172. и 174. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04 и 61/05);

– члану 27. Закона о спречавању прања новца („Службени лист СРЈ”, број 53/01);

– члану 87. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/03 и 55/04);

– члану 330. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 73/03 и 61/05);

– чл. 179, 181. и 182. Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС”, број 84/04);

– члану 141. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, број 84/04);

– члану 24. Закона о јавном реду и миру („Службени гласник РС”, бр. 5/92, 53/93, 67/93 и 48/94);

– члану 33. Закона о оружју и муницији („Службени гласник РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98 и 39/03);

– члану 97. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС”, број 84/04);

– члану 1052. Закона о поморској и унутрашњој пловидби („Службени лист СРЈ”, бр. 12/98, 44/99, 74/99 и 73/00);

– члану 46а Закона о трговини („Службени лист СРЈ”, бр. 32/93, 41/93, 50/93, 41/94, 29/96 и 37/02);

– члану 244. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени лист СРЈ”, број 65/02 и „Службени гласник РС”, бр. 57/03, 55/04 и 45/05);

– члану 31. Закона о производњи и промету наоружања и војне опреме („Службени лист СРЈ”, број 41/96);

– члану 221. Закона о осигурању („Службени гласник РС”, бр. 55/04, 70/04 и 61/05).

Члан 432.

Овај законик ступа на снагу 1. јануара 2006. године.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

    

Закон о изменама и допунама Кривичног законика: „Службени гласник РС“, број 72/2009-53

Члан 189.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе:

– чл. 149. и 150. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 47/03 и 34/06);

– члан 173. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 63/06 – исправка др. закона, 61/07 и 20/09);

– члан 20. Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама („Службени гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 – др. закон и 90/07).

Члан 190.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Закон о изменама и допунама Кривичног законика: „Службени гласник РС“, број 121/2012-3

Члан 45.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, изузев чл. 21. и 35. који ступају на снагу 15. априла 2013. године.

 

Закон о изменама и допунама Кривичног законика: „Службени гласник РС“, број 94/2016-7

Члан 42.

Oвaj зaкoн ступa нa снaгу 1. јуна 2017. године, изузев одредаба члана 24, члана 27. и чл. 35. до 38. овог закона које ступају на снагу 1. марта 2018. године и одредаба члана 41. које ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Закон о изменама и допунама Кривичног законика: „Службени гласник РС“, број 35/2019-3

Члан 41.

За кривично дело које је извршено после ступања на снагу овог закона, учиниоцу тог кривичног дела који је раније осуђиван казна се одмерава применом одредаба чл. 8. и 9. овог закона.

Члан 42.

Oвaj зaкoн ступa нa снaгу 1. децембра 2019. године.