Редакцијски пречишћен текст

ЗАКОН

о печату државних и других органа

„Службени гласник РС”, бр. 101 од 6. новембра 2007, 49 од 14. маја 2021.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Закон о изменама и допунама Закона о печату државних и других органа ("Службени гласник РС", број 49/2021) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 22. маја 2021. године, а примењује се истеком 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, осим одредбе члана 10. која уређује начин прибављања сагласности на садржину и изглед печата у делу који се односи на печат у форми отиска, која се примењује од 1. јануара 2022. године (види члан 25. Закона - 49/2021-14) (текст Закона пре измена и допуна из броја 49/2021 можете погледати са десне стране у делу "Верзије пречишћеног текста").

 

Садржина закона

Члан 1.

Овим законом уређују се намена, форма, садржина, изглед и употреба печата које у вршењу послова из свог делокруга користе Народна скупштина, председник Републике, Влада, органи државне управе, Заштитник грађана, Војска Србије, судови, јавна тужилаштва, Уставни суд, Републичко јавно правобранилаштво, службе Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и службе органа чије чланове бира Народна скупштина, органи аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: државни и други органи), као и печата које користе јавне агенције, јавна предузећа, привредна друштва, установе, организације и појединци када врше поједина јавна овлашћења која су им поверена законом (у даљем тексту: имаоци јавних овлашћења).

Садржину, изглед и употребу печата јединица и установа Војске Србије утврђује министар одбране.

*Службени гласник РС, број 49/2021

Намена печата

Члан 2.

Печатом се потврђује аутентичност јавне исправе и другог акта којим државни и други органи и имаоци јавних овлашћења одлучују или службено опште са другим органима, правним лицима и грађанима.

Имаоци јавних овлашћења печатом који је утврђен овим законом потврђују само акте које доносе у оквиру вршења јавних овлашћења.

Форма печата

*Службени гласник РС, број 49/2021

Члан 2a

Печат се користи у електронској форми када се придружује електронском документу или у форми отиска на папирном документу.

Државни и други органи и имаоци јавних овлашћења користе квалификовани електронски печат када врше послове из свог делокруга употребом информационо-комуникационих технологија.

Печат из става 2. овог члана има спољни приказ прописан овим законом.

*Службени гласник РС, број 49/2021

Садржина печата

Члан 3.

Печат садржи назив и грб Републике Србије, назив односно име и седиште државног и другог органа или имаоца јавног овлашћења.

Печат садржи и назив органа управе у саставу министарства, а може да садржи и назив и седиште организационе јединице у државном и другом органу ако је та јединица законом овлашћена да одлучује у управном поступку или у другим појединачним стварима.

Печат који употребљава дипломатско или конзуларно представништво Републике Србије у иностранству садржи грб Републике Србије, назив и седиште представништва.

Квалификовани сертификат за електронски печат, поред података из ст.1–3. овог члана, осим грба који се налази само у његовом спољном приказу, садржи и друге податке у складу са прописима којима се уређују услуге од поверења у електронском пословању.

Веза између података за валидацију електронског печата и идентитета печатиоца садржана је у електронској потврди, односно квалификованом сертификату за електронски печат.

*Службени гласник РС, број 49/2021

 

Језик на коме се исписује текст печата

Члан 4.

Текст печата исписује се на српском језику ћириличким писмом.

Текст печата државног и другог органа или имаоца јавних овлашћења (у даљем тексту: орган), који има седиште на територији на којој су, у складу са законом, у службеној употреби и језик и писмо припадника националних мањина, исписује се и на језику и писму националних мањина.

Начин исписивања текста печата у форми отиска

*Службени гласник РС, број 49/2021

Члан 5.

Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије.

У спољном кругу печата исписује се назив Републике Србије.

У печату органа чије је седиште на територији аутономне покрајине, назив аутономне покрајине исписује се у првом следећем кругу испод назива Републике Србије.

У следећем унутрашњем кругу исписује се назив органа.

Назив органа управе у саставу министарства, односно организационе јединице органа исписује се у следећим унутрашњим круговима.

Седиште органа, органа управе у саставу министарства, односно организационе јединице органа, исписује се у дну печата.

У случају када се, у складу са овим законом, текст печата органа исписује и на језику и писму националних мањина, текст печата на српском језику ћириличким писмом исписује се у сваком кругу изнад грба Републике Србије, а текст на језику и писму националних мањина исписује се у наставку сваког круга, закључно са седиштем органа.

Облик и величина печата у форми отиска

*Службени гласник РС, број 49/2021

Члан 6.

Печат је округлог облика и израђује се од гуме, метала или другог одговарајућег материјала.

Пречник печата који се исписује на српском језику ћириличким писмом износи 32 mm.

Пречник печата који се исписује на српском језику ћириличким писмом и на језику и писму припадника националних мањина износи од 40 mm до 60 mm.

Облик, величина и начин исписивања текста у спољном приказу квалификованог електронског печата

*Службени гласник РС, број 49/2021

Члан 6a

Текст у спољном приказу квалификованог електронског печата исписује се у правоугаоном пољу најмање ширине 30 mm и висине 20 mm.

Са леве стране приказује се грб, а десно од грба исписује се садржина печата из члана 3. овог закона по левој маргини.

Садржина печата из става 2. овог члана исписује се тако што се у првом реду исписује назив Републике Србије.

У спољном приказу печата органа чије је седиште на територији аутономне покрајине, назив аутономне покрајине исписује се у првом следећем реду испод назива Републике Србије.

У следећем реду исписује се назив органа.

Назив органа управе у саставу министарства исписује се у следећем реду, а у наредном седиште органа, односно органа управе у саставу министарства.

Ако је организациона јединица у државном и другом органу овлашћена да одлучује у управном поступку или у другим појединачним стварима, у следећем реду исписује се назив и седиште те јединице.

У случају када се, у складу са овим законом, текст печата органа исписује и на језику и писму националних мањина, текст у спољном приказу квалификованог електронског печата исписује се и на језику и писму националних мањина, у наставку текста печата на српском језику ћириличког писма.

*Службени гласник РС, број 49/2021

 

Број печата

Члан 7.

Органи имају један печат за отисак хемијском бојом и најмање један квалификовани електронски печат, а могу имати и по један печат за отисак у печатном воску и за суви отисак.

Органи могу имати више примерака печата који морају бити истоветни по садржини и величини. Сваки примерак печата за отисак обележава се редним бројем, римском цифром која се ставља између грба Републике Србије и седишта органа, док сваки издати квалификовани електронски печат има јединствен серијски број који је садржан у квалификованом сертификату за електронски печат.

Број примерака печата одређује руководилац органа, односно овлашћено тело или орган.

*Службени гласник РС, број 49/2021

Мали печат у форми отиска

*Службени гласник РС, број 49/2021

Члан 8.

Орган може имати један печат мањег пречника (у даљем тексту: мали печат).

Садржина малог печата је иста и исписана је на исти начин као и садржина печата из чл. 3. и 5. овог закона. У малом печату назив органа може бити скраћен – тако да се из скраћеног текста недвосмислено види чији је печат.

Мали печат користи се у случајевима у којима је његова употреба подеснија.

Пречник малог печата не може бити мањи од 20 mm нити већи од 28 mm.

О потреби постојања малог печата, као и о броју примерака, величини, скраћеном називу органа и употреби малог печата одлучује руководилац органа, односно овлашћено тело или орган.

Чување печата и руковање печатом

Члан 9.

Печат у форми отиска се чува и њиме се рукује у службеним просторијама органа, а изузетно се може користити и ван службених просторија када треба извршити службене радње ван тих просторија.

Квалификовани електронски печат и квалификовани електронски печат на даљину чувају се и њима се рукује у складу са прописима којима се уређују услуге од поверења у електронском пословању.

Квалификованим електронским печатом, изузетно, може се руковати и ван службених просторија када треба извршити службене радње ван тих просторија.

Руководилац органа, односно овлашћено тело или орган, одлучује коме ће поверити чување и употребу печата.

Лице коме је печат поверен на чување дужно је да печат чува на начин којим се онемогућава неовлашћено коришћење печата.

*Службени гласник РС, број 49/2021

Сагласност на садржину и изглед печата и поверавање послова државне управе

Члан 10.

Пре набавке печата орган је дужан да прибави сагласност на садржину и изглед печата од министарства надлежног за послове управе (у даљем тексту: Министарство).

Захтев за прибављање сагласности из става 1. овог члана приликом набавке печата подноси се путем услуге електронске управе на порталу е Управа, у складу са законом којим се уређује електронска управа.

Услугу из става 2. овог члана објављује Министарство, у складу са законом којим се уређује електронска управа.

Министарство је дужно да о захтеву за давање сагласности на садржину и изглед печата одлучи најкасније у року од три дана од дана подношења уредног захтева.

Министарство одлуку из става 4. овог члана доставља електронским путем у јединствени електронски сандучић на порталу е Управа.

*Службени гласник РС, број 49/2021

Члан 11.

Аутономна покрајина преко својих органа, у складу са овим законом:

1) ближе уређује садржину и изглед печата органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења, који имају седиште на територији аутономне покрајине;

2) даје сагласност на садржину и изглед печата које ближе уређује;

3) води евиденције о печатима које ближе уређује.

Послови из става 1. тач. 2) и 3) овог члана врше се као поверени.

Члан 12.

О захтеву за давање сагласности на садржину и изглед печата Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине одлучује решењем.

Решење Министарства коначно је и против њега се може покренути управни спор.

Против решења надлежног органа аутономне покрајине може се изјавити жалба министру надлежном за послове управе.

Решење министра донето по жалби коначно је и против њега се може покренути управни спор.

Стављање печата ван употребе

Члан 13.

Печат који је постао неодговарајући због истрошености, оштећења, промене уређења државних и других органа (промена назива, седишта, преузимање надлежности, престанак рада органа или укидање унутрашње јединице и сл.), односно престанка вршења јавних овлашћења, ставља се ван употребе и мора се уништити.

Изузетно, у случају наступања разлога из става 1. овог члана, као и у случају престанка важења или опозива квалификованог сертификата за електронски печат у складу са прописима којима се уређују услуге од поверења у електронском пословању, квалификовани сертификат за електронски печат опозива се без одлагања, односно престаје да важи и ставља се ван употребе, с тим да се средство за креирање квалификованог електронског печата не уништава, већ се трајно чува у службеним просторијама органа, под надзором овлашћеног лица.

Уништавање печата врши комисија органа и о извршеном уништењу печата из става 1. овог члана обавештава Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине путем портала е Управа.

*Службени гласник РС, број 49/2021

Нестанак или губитак печата или средства за креирање квалификованог електронског печата

*Службени гласник РС, број 49/2021

Члан 14.

Нестанак или губитак печата без одлагања се пријављује Министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине путем портала е Управа и оглашава неважећим у службеном гласилу Републике Србије, односно аутономне покрајине.

Нестало или изгубљено средство за креирање квалификованог електронског печата пријављује се без одлагања Министарству и пружаоцу услуга издавања квалификованог сертификата за електронски печат, који је дужан да квалификовани електронски печат опозове у складу са прописима којима се уређују услуге од поверења у електронском пословању.

Несталим или изгубљеним печатом односно средством за креирање квалификованог електронског печата сматра се печат односно средством за креирање квалификованог електронског печата који није доступан лицу овлашћеном за њихово чување и употребу печата.

Захтев за оглашавање печата неважећим подноси се службеном гласилу Републике Србије, односно аутономне покрајине, у року од три дана од сазнања за нестанак или губитак печата.

Печат се сматра неважећим од дана пријављивања његовог нестанка или губитка, односно нестанка или губитка средства за креирање квалификованог електронског печата.

У случају каснијег проналаска печат ће се уништити.

*Службени гласник РС, број 49/2021

Замена несталог или изгубљеног печата или средства за креирање квалификованог електронског печата

*Службени гласник РС, број 49/2021

Члан 15.

Нестали или изгубљени печат који је једини у органу замењује се, на основу сагласности Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине, примерком обележеним редним бројем један, римском цифром, а у случају поновног нестанка или губитка замењује се примерком печата обележеним наредним редним бројем.

У случају када орган има више примерака печата, нестали или изгубљени печат замењује се, на основу сагласности Министарства односно надлежног органа аутономне покрајине, новим печатом који је обележен наредним редним бројем, у односу на укупан број печата.

У случају несталог или изгубљеног средства за креирање квалификованог електронског печата, издаје се нови квалификовани електронски печат на основу сагласности министарства, а у складу са прописима којима се уређују услуге од поверења у електронском пословању.

*Службени гласник РС, број 49/2021

Израђивање печата

Члан 16.

Печат у форми отиска утврђен овим законом израђује овлашћени привредни субјект (у даљем тексту: предузетник).

Квалификовани електронски печат издаје пружалац услуге издавања квалификованог сертификата за електронски печат, у складу са прописима којима се уређују услуге од поверења у електронском пословању.

Брисани су ранији ст. 2. и 3. (види члан 14. Закона 49/2021-14)

*Службени гласник РС, број 49/2021

Члан 17.

Предузетник може израдити печат само ако Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, да сагласност на садржину и изглед печата.

Матрицу која је служила за израду печата, као и све пробне и неуспеле примерке печата, предузетник је дужан да уништи.

*Службени гласник РС, број 49/2021

Достављање података о израђеним печатима

Члан 18.

Отисак, односно спољни приказ израђеног печата, податке о броју примерака печата, односно јединственом серијском броју који је садржан у квалификованом сертификату за електронски печат и датуму почетка његове употребе орган је дужан да достави Министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине, у року од десет дана од дана израде печата.

*Службени гласник РС, број 49/2021

Евиденција о печатима

Члан 19.

Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине води евиденцију у електронском облику о печатима која садржи податке о: сагласности за набавку печата, броју примерака печата, јединственом серијском броју, датуму почетка употребе печата, уништеним, несталим и изгубљеним, истеклим и повученим печатима, као и отисак, односно спољни приказ печата.

*Службени гласник РС, број 49/2021

Надзор

Члан 20.

Надзор над применом одредаба овог закона, осим у делу који се односи на пружаоца услуге издавања квалификованих сертификата за електронски печат, врши Министарство, преко управне инспекције.

У вршењу надзора, управна инспекција, поред овлашћења за предузимање радњи и налагање мера утврђених посебним законом, има право и дужност:

1) да наложи органу да изради печат у складу са овим законом;

2) да наложи да се уништи печат чија садржина није у складу са одредбама овог закона, односно када се стекну други разлози утврђени овим законом за уништење печата.

Против решења управног инспектора може се изјавити жалба у року од осам дана.

Жалба не одлаже извршење решења.

Решење донето по жалби је коначно и против њега се може покренути управни спор.

*Службени гласник РС, број 49/2021

Члан 20а

Надзор над радом пружалаца услуге издавања квалификованих сертификата за електронски печат врши надлежни орган у складу са прописима којима се уређују услуге од поверења у електронском пословању.

*Службени гласник РС, број 49/2021

Члан 21.

Брисан је (види члан 20. Закона - 49/2021-14)

Казнене одредбе

Члан 22.

Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник:

– брисана је (види члан 21. Закона 49/2021-14)

– ако изради печат без сагласности на садржину и изглед печата (члан 17. став 1);

– ако не уништи матрице и све пробне и неуспеле примерке печата (члан 17. став 2).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице казном затвора или новчаном казном од 1.000 до 10.000 динара.

Брисан је ранији став 3. (види члан 21. Закона 49/2021-14)

*Службени гласник РС, број 49/2021

Члан 23.

Новчаном казном од 15.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу:

– ако рукује квалификованим електронским печатом ван службених просторија за извршење радњи које нису службене (члан 9. став 3);

– ако наручи печат без сагласности надлежног органа и такав печат употреби (члан 10. став 1);

– ако не уништи печат који је постао неодговарајући (члан 13. став 1);

– ако не пријави нестанак или губитак печата или у року не поднесе захтев за оглашавање печата неважећим (члан 14. ст. 1. и 4);

– ако не пријави нестало или изгубљено средство за креирање квалификованог електронског печата пружаоцу услуга издавања квалификованог сертификата за електронски печат (члан 14. став 2);

– ако не достави отисак печата, односно спољни приказ квалификованог електронског печата и податке о броју примерака печата, односно јединственом серијском броју који је садржан у квалификованом сертификату за електронски печат и датуму почетка употребе печата (члан 18).

*Службени гласник РС, број 49/2021

Прелазне и завршне одредбе

Члан 24.

Министар одбране донеће пропис о садржини, изгледу и употреби печата јединица и установа Војске Србије у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 25.

Брисан је (види члан 23. Закона - 49/2021-14)

Члан 26.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС”, бр. 11/91, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон и 101/05 – др. закон) и члан 55. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине („Службени гласник РС”, број 6/02).

Члан 27.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о печату државних и других органа: "Службени гласник РС", број 49/2021-14

Члан 24.

У року од 30 дана од дана почетка примене овог закона, органи којима су издати квалификовани сертификати за електронски печат у складу са прописима којима се уређују услуге од поверења у електронском пословању, дужни су да ускладе спољни приказ квалификованог електронског печата са одредбама овог закона и о томе обавесте министарство надлежно за послове управе.

Члан 25.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се истеком 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, осим одредбе члана 10. која уређује начин прибављања сагласности на садржину и изглед печата у делу који се односи на печат у форми отиска, која се примењује од 1. јануара 2022. године.