Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

ЗАКОН

о територијалној организацији Републике Србије

„Службени гласник РС“, бр. 129 од 29. децембра 2007, 18 од 1. марта 2016, 47 од 20. јуна 2018, 9 од 4. фебруара 2020 - др. закон

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом одређује се територија територијалних јединица и уређују друга питања од значаја за територијалну организацију Републике Србије.

Члан 2.

Територијалну организацију Републике Србије чине општине, градови и град Београд као територијалне јединице и аутономне покрајине као облик територијалне аутономије.

Члан 3.

Територију општине, града и града Београда чине насељена места, односно подручја катастарских општина која улазе у састав ових јединица локалне самоуправе.

Границе јединица локалне самоуправе утврђене су границама одговарајућих катастарских општина са њене територије.

Члан 4.

Оснивање нових јединица локалне самоуправе, спајање, укидање и промена територије постојећих јединица локалне самоуправе, уређује се у складу са критеријумима предвиђеним законом којим се уређује локална самоуправа, по претходно одржаном саветодавном референдуму на територији тих јединица локалне самоуправе.

Називи општина и градова, називи насељених места и катастарских општина, као и начин њихове промене, утврђују су овим законом.

II. НАСЕЉЕНА МЕСТА

Члан 5.

Насељено место је део територије општине које има изграђене објекте за становање и привређивање, основну комуналну инфраструктуру и друге објекте за задовољавање потреба становника који су ту стално настањени.

Члан 6.

Насељено место може бити у саставу само једне јединице локалне самоуправе.

На територији јединице локалне самоуправе два или више насељених места не могу имати исти назив.

Члан 7.

Насељеном месту може се дати назив који има географска, етнографска, историјска и друга обележја, као и име умрле знамените личности.

Члан 8.

Иницијативу за промену назива насељеног места утврђеног овим законом, за одређивање назива новонасталог места, односно за утврђивање да је насељено место престало да постоји, може покренути скупштина јединице локалне самоуправе, грађани, месна заједница и други заинтересовани органи заједнице.

Предлог за промену назива постојећег насељеног места, одређивање назива новообразованог насељеног места, односно за утврђивање да је насељено место престало да постоји, утврђује се по претходно прибављеном мишљењу надлежног органа територијалне аутономије и скупштине јединице локалне самоуправе.

Члан 9.

Ради остваривања увида у насељена места и катастарске општине које чине територију општине, града и града Београда, води се евиденција насељених места, у складу са законом.

Члан 10.

Означавање назива насељеног места  прописује Влада.

*Службени гласник РС, број 9/2020

III. ОПШТИНЕ

Члан 11.

Општина је основна територијална јединица у којој се остварује локална самоуправа, која је способна да преко својих органа самостално врши сва права и дужности из своје надлежности и која има најмање 10.000 становника.

Општине које су образоване до ступања на снагу овог закона могу имати мање од 10.000 становника.

Изузетно, када постоје посебни економски, географски или историјски разлози, може се основати нова општина која има мање од 10.000 становника.

Територија за коју се оснива општина представља природну и географску целину, економски повезан простор, који поседује развијену и изграђену комуникацију међу насељеним местима, са седиштем као гравитационим центром.

Поступак оснивања, спајања и укидања општина, као и промена територије општине, уређују се овим законом.

Члан 12.

Иницијативу за покретање поступка за оснивање, укидање и промену територије општине може поднети скупштина општине или 10% бирача који имају пребивалиште на територији општине на коју се промена односи.

Уз иницијативу се подноси анализа са економским, просторним, демографским и другим показатељима ефеката промене која се иницира. Графички приказ је обавезан саставни део поднете иницијативе.

Ако оцени да је предложена промена законита и оправдана, Влада доставља Народној скупштини предлог за расписивање саветодавног референдума.

Народна скупштина, у складу са законом, расписује саветодавни референдум на коме се грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији општине на које се промена односи изјашњавају да ли су „за” или „против” промене која се иницира.

Сматра се да су грађани подржали промену која се иницира, ако се за њу изјаснила већина од оних који су гласали.

Приликом утврђивања предлога за измену закона којим се оснива, укида или врши промена територије општине, Влада ће водити рачуна о резултатима спроведеног референдума.

Члан 13.

Предлог закона којим се предлаже оснивање, укидање или промена територије општине који поднесе народни посланик, скупштина аутономне покрајине или најмање 30.000 бирача, мора као прилог садржати анализу из члана 12. став 2. овог закона.

Пре разматрања предлога закона из става 1. овог члана, као и предлога закона који утврди Влада, Народна скупштина расписује саветодавни референдум.

Народна скупштина приликом одлучивања о предлогу закона из става 2. овог члана, води рачуна о резултатима спроведеног референдума.

Члан 14.

Нова општина се образује спајањем две или више постојећих општина или издвајањем дела територије из једне или више постојећих општина у нову општину.

Општина се може укинути и њена територија припојити једној или више постојећих општина.

Промена територије општине се врши издвајањем насељеног места из састава једне општине и припајањем другој.

Променом територије општине сматра се и измена граница катастарских општина које обухватају ненасељено подручје, уколико се извршеном изменом део катастарске општине једне општине припаја катастарској општини друге општине.

Члан 15.

Председник Народне скупштине ће расписати изборе за одборнике скупштине нове општине у року од шест месеци од дана ступања на снагу закона којим је нова општина основана.

Постојеће скупштине, у општинама у којима је дошло до промене територије, настављају са радом и врше своје надлежности и на територији на којој је дошло до промена, до конституисања нових скупштина општина.

У новим општинама образоваће се општинска управа, односно управе за поједине области, у року од 30 дана од дана избора извршних органа општине.

До образовања општинске управе, односно управа за поједине области из става 3. овог члана и преузимања предмета, њихове послове обављају општинске управе, односно управе за поједине области које су имале месну надлежност на тој територији пре извршене измене.

Члан 16.

У Републици Србији општине су:

Назив и седиште

Насељено место

Катастарска општина

1

2

3

1. Ада

Ада

Ада

Стеријино

Мол

Мол

Оборњача

Оборњача

Утрине

Утрине

2. Александровац

Александровац

Александровац

Бзенице

Бзенице

Боботе

Боботе

Ботурићи

Ботурићи

Братићи

Братићи

Велика Врбница

Велика Врбница Горња

Веља Глава

Веља Глава

Витково

Витково

Венчац

Вражогрнци

Вражогрнци

Вранштица

Вранштица

Врбница

Велика Врбница

Гаревина

Гаревина

Горња Злегиња

Горња Злегиња

Горње Ратаје

Ратаје

Доње Ратаје

Горњи Вратари

Горњи Вратари

Горњи Ступањ

Горњи Ступањ

Грчак

Грчак

Дашница

Дашница

Доброљупци

Доброљупци

Пањевац

Доња Злегиња

Доња Злегиња

Доњи Вратари

Доњи Вратари

Доњи Ступањ

Доњи Ступањ

Дренча

Дренча

Јелакци

Јелакци

Кожетин

Кожетин

Козница

Козница

Латковац

Латковац

Лаћислед

Лаћислед

Лесеновци

Лесеновци

Лесковица

Лесковица

Љубинци

Љубинци

Мрмош

Мрмош

Новаци

Новаци

Парчин

Парчин

Плеш

Плеш

Плоча

Плоча

Поповци

Стари Поповци

Старци

Пуховац

Пуховац

Ракља

Ракља

Ржаница

Ржаница

Рогавчина

Рогавчина

Рокци

Рокци

Руденице

Руденице

Стањево

Стањево

Стрменица

Стрменица

Стубал

Стубал

Суботица

Суботица

Тржац

Тржац

Трнавци

Трнавци

Тулеш

Тулеш

Шљивово

Шљивово

3. Алексинац

Алексинац

Алексинац Варош

Алексинац ван варош

Алексиначки Рудник

Алексиначки Бујмир

Бујмир Алексиначки

Банковац

Банковац

Бели Брег

Бели Брег

Беља

Беља

Бобовиште

Бобовиште

Бован

Бован

Брадарац

Брадарац

Вакуп

Вакуп

Велики Дреновац

Велики Дреновац

Витковац

Витковац

Врело

Врело

Врћеновица

Врћеновица

Вукања

Вукања

Вукашиновац

Вукашиновац

Глоговица

Глоговица

Голешница

Голешница

Горња Пешчаница

Горња Пешчаница

Горње Сухотно

Горње Сухотно

Горњи Адровац

Горњи Адровац

Горњи Крупац

Горњи Крупац

Горњи Љубеш

Горњи Љубеш

Гредетин

Гредетин

Грејач

Грејач

Дашница

Дашница

Делиград

Делиград

Добрујевац

Добрујевац

Доња Пешчаница

Доња Пешчаница

Доње Сухотно

Доње Сухотно

Доњи Адровац

Доњи Адровац

Доњи Крупац

Доњи Крупац

Доњи Љубеш

Доњи Љубеш

Дражевац

Дражевац

Житковац

Житковац

Јаковље

Јаковље

Јасење

Јасење

Каменица

Каменица

Катун

Катун

Копривница

Копривница

Корман

Корман

Краљево

Краљево

Крушје

Крушје

Кулина

Кулина

Липовац

Липовац

Лознац

Лознац

Лоћика

Лоћика

Лужане

Лужане

Љуптен

Љуптен

Мали Дреновац

Мали Дреновац

Мозгово

Мозгово

Моравац

Моравац

Моравски Бујмир

Бујмир Моравски

Нозрина

Нозрина

Породин

Породин

Преконози

Преконози

Прћиловица

Прћиловица

Пруговац

Пруговац

Радевце

Радевце

Рсовац

Рсовац

Рутевац

Рутевац

Срезовац

Срезовац

Станци

Станци

Стублина

Стублина

Суботинац

Суботинац

Тешица

Тешица

Трњане

Трњане

Ћићина

Ћићина

Црна Бара

Црна Бара

Честа

Честа

Чукуровац

Чукуровац

Шурић

Шурић

4. Алибунар

Алибунар

Алибунар

Банатски Карловац

Банатски Карловац

Владимировац

Владимировац

Добрица

Добрица

Иланџа

Иланџа

Јаношик

Јаношик

Локве

Локве

Николинци

Николинци

Нови Козјак

Нови Козјак

Селеуш

Селеуш

5. Апатин

Апатин

Апатин

Купусина

Купусина

Пригревица

Пригревица

Свилојево

Свилојево

Сонта

Сонта

6. Аранђеловац

Аранђеловац

Аранђеловац

Бања

Бања

Босута

Босута

Брезовац

Брезовац

Буковик

Буковик

Венчане

Венчане

Врбица

Врбица

Вукосавци

Вукосавци

Гараши

Гараши

Горња Трешњевица

Горња Трешњевица

Даросава

Партизани

Јеловик

Јеловик

Копљаре

Копљаре

Мисача

Мисача

Орашац

Орашац

Прогореоци

Прогореоци

Раниловић

Раниловић

Стојник

Стојник

Тулеж

Тулеж

7. Ариље

Ариље

Ариље

Бјелуша

Бјелуша

Богојевићи

Богојевићи

Бреково

Бреково

Вигоште

Вигоште

Поглед

Поглед

Вирово

Вирово

Висока

Висока

Ђедовац

Вране

Вране

Грдовићи

Грдовићи

Гривска

Гривска

Добраче

Добраче

Драгојевац

Драгојевац

Крушчица

Крушчица

Латвица

Латвица

Миросаљци

Миросаљци

Радобуђа

Радобуђа

Радошево

Радошево

Северово

Северово

Ступчевићи

Ступчевићи

Трешњевица

Трешњевица

Церова

Церова

8. Бабушница

Александровац

Александровац

Бабушница

Бабушница

Бердуј

Бердуј

Берин Извор

Берин Извор

Богдановац

Богдановац

Братишевац

Братишевац

Брестов Дол

Брестов Дол

Вава

Вава

Валниш

Валниш

Велико Боњинце

Велико Боњинце

Врело

Врело

Вучи Дел

Вучи Дел

Горње Крњино

Горње Крњино

Војници

Горњи Стрижевац

Стрижевац

Доњи Стрижевац

Горчинци

Горчинци

Грнчар

Грнчар

Дол

Дол

Доње Крњино

Доње Крњино

Драгинац

Драгинац

Дучевац

Дучевац

Завидинце

Завидинце

Звонце

Звонце

Извор

Извор

Јасенов Дел

Јасенов Дел

Калуђерово

Калуђерово

Камбелевци

Камбелевци

Кијевац

Кијевац

Лесковица

Лесковица

Линово

Линово

Љуберађа

Љуберађа

Мало Боњинце

Мало Боњинце

Масуровци

Масуровци

Мезграја

Мезграја

Модра Стена

Модра Стена

Нашушковица

Нашушковица

Остатовица

Остатовица

Пресека

Пресека

Проваљеник

Проваљеник

Радињинци

Радињинци

Радосин

Радосин

Радошевац

Радошевац

Ракита

Ракита

Раков Дол

Раков Дол

Раљин

Раљин

Ресник

Ресник

Стол

Стол

Стрелац

Стрелац

Студена

Студена

Сурачево

Сурачево

Црвена Јабука

Црвена Јабука

Штрбовац

Штрбовац

9. Бајина Башта

Бајина Башта

Бајина Башта

Бесеровина

Бесеровина

Вишесава

Вишесава

Гвоздац

Гвоздац

Добротин

Добротин

Драксин

Драксин

Церје

Дуб

Дуб

Заглавак

Заглавак

Засовине

Засовине

Зарожје

Горње Зарожје

Доње Зарожје

Зауглине

Зауглине

Злодол

Злодол

Јагоштица

Јагоштица

Јакаљ

Јакаљ

Јеловик

Јеловик

Коњска Река

Коњска Река

Костојевићи

Костојевићи

Луг

Луг

Љештанско

Љештанско

Мала Река

Мала Река

Обајгора

Обајгора

Овчиња

Овчиња

Оклетац

Оклетац

Пепељ

Перућац

Перућац

Пилица

Пилица

Придоли

Придоли

Растиште

Растиште

Рача

Рача

Рогачица

Рогачица

Својдруг

Сијерач

Сијерач

Солотуша

Солотуша

Стрмово

Стрмово

Бачевица

Црвица

Црвица

10. Баточина

Бадњевац

Бадњевац

Баточина

Баточина (варошица)

Баточина (село)

Брзан

Брзан

Градац

Градац

Доброводица

Доброводица

Жировница

Жировница

Кијево

Кијево

Милатовац

Милатовац

Никшић

Никшић

Прњавор

Прњавор

Црни Као

Црни Као

11. Бач

Бач

Бач

Бачко Ново Село

Бачко Ново Село

Плавна II

Бођани

Бођани

Вајска

Вајска

Плавна

Плавна I

Селенча

Селенча

12. Бачка Паланка

Бачка Паланка

Бачка Паланка – град

Бачка Паланка

Нова Паланка

Визић

Визић

Гајдобра

Гајдобра

Деспотово

Деспотово

Младеново

Младеново

Карађорђево

Нештин

Нештин

Нова Гајдобра

Нова Гајдобра

Обровац

Обровац

Параге

Параге

Пивнице

Пивнице

Силбаш

Силбаш

Товаришево

Товаришево

Челарево

Челарево

13. Бачка Топола

Бајша

Бајша

Панонија

Средњи Салаш

Бачка Топола

Бачка Топола – град

Бачка Топола

Мићуново

Горња Рогатица

Горња Рогатица

Бачки Соколац

Криваја

Томиславци

Гунарош

Гунарош

Богараш

Кавило

Оборњача

Победа

Багремово

Мали Београд

Мали Београд

Зобнатица

Карађорђево

Ново Орахово

Ново Орахово

Његошево

Његошево

Светићево

Пачир

Пачир

Стара Моравица

Стара Моравица

14. Бачки Петровац

Бачки Петровац

Бачки Петровац

Гложан

Гложан

Кулпин

Кулпин

Маглић

Маглић

15. Бела Паланка

Бабин Кал

Бабин Кал I

Бабин Кал II

Бежиште

Бежиште

Бела Паланка

Бела Паланка (варош)

Бела Паланка – ван варош

Букуровац

Букуровац Дол

Вета

Вета

Витановац

Витановац

Врандол

Врандол

Вргудинац

Вргудинац

Глоговац

Глоговац

Горња Глама

Горња Глама

Горња Коритница

Горња Коритница

Горњи Рињ

Горњи Рињ

Градиште

Градиште I

Градиште II

Дивљана

Дивљана

Долац (насеље)

Дол

Долац (село)

Долац

Доња Глама

Доња Глама

Доња Коритница

Доња Коритница

Доњи Рињ

Доњи Рињ

Дражево

Дражево

Клење

Клење

Клисура

Клисура

Козја

Козја

Космовац

Космовац

Кременица

Кременица

Крупац

Крупац

Ланиште

Ланиште

Лесковик

Лесковик

Љубатовица

Љубатовица

Мирановац

Мирановац

Мирановачка Кула

Моклиште

Моклиште

Мокра

Мокра

Ново Село

Ново Село

Ореовац

Ореовац

Пајеж

Пајеж

Сињац

Сињац

Тамњаница

Тамњаница

Теловац

Теловац

Топоница

Топоница

Трешњанци

Црвена Река

Црвена Река

Црвени Брег

Црвени Брег

Црнче

Црнче

Чифлик

Чифлик

Шљивовик

Шљивовик

Шпај

Шпај

16. Бела Црква

Банатска Паланка

Бан. Паланка I

Бан. Паланка II

Банатска Суботица

Бан. Суботица

Бела Црква

Бела Црква

Врачев Гај

Врачев Гај I

Врачев Гај II

Гребенац

Гребенац

Добричево

Добричево

Дупљаја

Дупљаја

Јасеново

Јасеново

Кајтасово

Кајтасово

Калуђерово

Калуђерово I

Калуђерово II

Калуђерово III

Крушчица

Крушчица

Кусић

Кусић I

Кусић II

Кусић III

Црвена Црква

Црвена Црква

Чешко Село

Чешко Село

17. Беочин

Баноштор

Баноштор

Беочин

Беочин

Грабово

Грабово

Луг

Луг

Раковац

Раковац

Свилош

Свилош

Сусек

Сусек

Черевић

Черевић

18. Бечеј

Бачко Градиште

Бачко Градиште

Бачко Петрово Село

Бачко Петрово Село

Бечеј

Бечеј

Милешево

Милешево

Радичевић

Радичевић

19. Блаце

Алабана

Алабана

Барбатовац

Барбатовац

Блаце

Блаце

Више Село

Више Село

Врбовац

Врбовац

Горња Драгуша

Горња Драгуша

Мала Драгуша

Горња Јошаница

Горња Јошаница

Горње Гргуре

Гргуре

Доње Гргуре

Горње Сварче

Сварче

Доње Сварче

Доња Драгуша

Доња Драгуша

Претежана

Доња Јошаница

Доња Јошаница

Доња Рашица

Доња Рашица

Ђуревац

Ђуревац

Качапор

Качапор

Кашевар

Горњи Кашевар

Доњи Кашевар

Криваја

Криваја

Кутловац

Кутловац

Дрешница

Лазаревац

Лазаревац

Међухана

Међухана

Музаће

Музаће

Попова

Попова

Пребреза

Пребреза

Претрешња

Претрешња

Брежани

Придворица

Придворица

Рашица

Рашица

Сибница

Сибница

Стубал

Стубал

Суваја

Суваја

Суви До

Суви До

Трбуње

Трбуње

Чунгула

Чунгула

Чучале

Чучале

Џепница

Џепница

Шиљомана

Шиљомана

20. Богатић

Бадовинци

Бадовинци

Баново Поље

Баново Поље

Белотић

Белотић

Богатић

Богатић

Глоговац

Глоговац

Глушци

Глушци

Дубље

Дубље

Клење

Клење

Метковић

Метковић

Очаге

Очаге

Салаш Црнобарски

Салаш Црнобарски

Совљак

Совљак

Узвеће

Узвеће

Црна Бара

Црна Бара

21. Бојник

Бојник

Бојник

Боринце

Боринце

Брестовац

Брестовац

Вујаново

Вујаново

Горње Бријање

Горње Бријање

Горње Коњувце

Горње Коњувце

Граница

Граница

Добра Вода

Магаш Добра вода

Магаш

Доње Коњувце

Доње Коњувце

Драговац

Драговац

Дубрава

Дубрава

Ђинђуша

Ђинђуша

Зелетово

Зелетово

Зоровац

Зоровац

Ивање

Ивање

Каменица

Каменица

Кацабаћ

Кацабаћ

Косанчић

Косанчић

Лапотинце

Лапотинце

Лозане

Лозане

Мајковац

Мајковац

Мијајлица

Мијајлица

Мрвеш

Мрвеш

Обилић

Обилић

Ображда

Ображда

Оране

Оране

Плавце

Плавце

Придворица

Придворица

Речица

Речица

Савинац

Савинац

Славник

Славник

Стубла

Стубла

Турјане

Турјане

Ћуковац

Ћуковац

Црквице

Црквице

22. Бољевац

Бачевица

Бачевица

Боговина

Боговина

Бољевац

Бољевац

Бољевац Село

Валакоње

Валакоње

Врбовац

Врбовац

Добро Поље

Добро Поље

Добрујевац

Добрујевац

Илино

Илино

Јабланица

Јабланица

Криви Вир

Криви Вир

Луково

Луково

Мали Извор

Мали Извор

Мирово

Мирово

Ртањ

Оснић

Оснић

Подгорац

Подгорац I

Подгорац II

Рујиште

Рујиште

Савинац

Савинац

Сумраковац

Сумраковац

23. Бор

Брисана је (види члан 1. Закона - 47/2018-26) 

24. Босилеград

Барје

Барје

Белут

Белут

Бистар

Бистар

Босилеград

Босилеград I

Босилеград II

Бранковци

Бранковци

Бресница

Бресница

Буцељево

Буцељево

Гложје

Гложје

Голеш

Голеш

Горња Лисина

Горња Лисина

Горња Љубата

Горња Љубата

Горња Ржана

Горња Ржана

Горње Тламино

Горње Тламино

Грујинци

Грујинци

Доганица

Доганица

Доња Лисина

Доња Лисина

Доња Љубата

Доња Љубата

Доња Ржана

Доња Ржана

Доње Тламино

Доње Тламино

Дукат

Дукат

Жеравино

Жеравино

Зли Дол

Зли Дол

Извор

Извор

Јарешник

Јарешник

Караманица

Караманица

Милевци

Милевци

Млекоминци

Млекоминци

Мусуљ

Мусуљ

Назарица

Назарица

Паралово

Паралово

Плоча

Плоча

Радичевци

Радичевци

Рајчиловци

Рајчиловци

Ресен

Ресен

Рибарци

Рибарци

Рикачево

Рикачево

Црноштица

Црноштица

25. Брус

Батоте

Батоте

Бело Поље

Бело Поље

Блажево

Блажево

Богише

Богише

Бозољин

Бозољин

Боранци

Боранци

Ботуња

Ботуња

Покрп

Црвена Јабука

Брђани

Брђани

Брзеће

Брзеће

Брус

Брус

Будиловина

Будиловина

Велика Грабовница

Велика Грабовница

Витоше

Витоше

Влајковци

Влајковци

Горње Левиће

Горње Левиће

Горњи Липовац

Горњи Липовац

Град

Град

Градац

Градац

Грашевци

Грашевци

Домишевина

Домишевина

Доње Левиће

Доње Левиће

Доњи Липовац

Доњи Липовац

Дренова

Дренова

Дртевци

Дртевци

Дупци

Дупци

Ковиоци

Ђерекари

Ђерекари

Жарево

Жарево

Жилинци

Жилинци

Жиљци

Жиљци

Жуње

Жуње

Златари

Златари

Игрош

Игрош

Иричићи

Иричићи

Кнежево

Кнежево

Кобиље

Кобиље

Ковизла

Ковизла

Кочине

Кочине

Крива Река

Крива Река

Мачковац

Лепенац

Лепенац

Ливађе

Ливађе

Гочманци

Мала Врбница

Мала Врбница

Мала Грабовница

М. Грабовница

Милентија

Милентија

Осредци

Осредци

Паљевштица

Паљевштица

Равни

Равни

Равниште

Равниште

Радманово

Радманово

Радуње

Радуње

Разбојна

Разбојна

Рибари

Рибари

Стануловићи

Стануловићи

Стројинци

Стројинци

Судимља

Судимља

Тршановци

Тршановци

Чокотар

Чокотар

Шошиће

Шошиће

26. Бујановац

Бараљевац

Бараљевац

Биљача

Биљача

Богдановац

Богдановац

Божињевац

Божињевац I

Божињевац II

Боровац

Боровац

Братоселце

Братоселце

Брезница

Брезница

Брњаре

Брњаре

Бујановац

Бујановац

Буштрање

Мало Буштрање

Велики Трновац

Велики Трновац

Мали Трновац

Воганце

Воганце

Врбан

Врбан

Горње Ново Село

Горње Ново Село

Грамада

Грамада

Добросин

Добросин

Доње Ново Село

Доње Ново Село

Дрежница

Дрежница

Ђорђевац

Ђорђевац

Жбевац

Жбевац

Жужељица

Жужељица

Зарбинце

Зарбинце

Јабланица

Јабланица

Јастребац

Јастребац

Карадник

Карадник

Кленике

Кленике

Клиновац

Клиновац

Кончуљ

Кончуљ

Кошарно

Кошарно

Кршевица

Кршевица

Куштица

Куштица

Левосоје

Левосоје

Летовица

Летовица

Лопардинце

Лопардинце

Лукарце

Лукарце

Лучане

Лучане

Љиљанце

Љиљанце

Муховац

Муховац

Неговац

Неговац

Несалце

Несалце

Осларе

Осларе

Претина

Претина

Прибовце

Прибовце

Равно Бучје

Равно Бучје

Раковац

Раковац

Русце

Русце

Самољица

Самољица

Света Петка

Света Петка

Себрат

Себрат

Сејаце

Сејаце

Спанчевац

Спанчевац

Српска Кућа

Српска Кућа

Старац

Старац

Сухарно

Сухарно

Трејак

Трејак

Турија

Турија

Узово

Узово

Чар

Чар

27. Варварин

Бачина

Бачина

Бошњане

Бошњане

Варварин

Варварин (варош)

Варварин (село)

Варварин (село)

Горњи Катун

Горњи Катун

Горњи Крчин

Горњи Крчин

Доњи Катун

Доњи Катун

Доњи Крчин

Доњи Крчин

Залоговац

Залоговац

Избеница

Избеница

Карановац

Карановац

Мала Крушевица

Мала Крушевица

Мареново

Мареново

Маскаре

Маскаре

Обреж

Обреж

Орашје

Орашје

Пајковац

Пајковац

Парцане

Парцане

Суваја

Суваја

Тољевац

Тољевац

Церница

Церница

28. Велика Плана

Велика Плана

Велика Плана I

Велика Плана II

Велико Орашје

Велико Орашје

Доња Ливадица

Доња Ливадица

Крњево

Крњево

Лозовик

Лозовик

Марковац

Марковац

Милошевац

Милошевац

Ново Село

Ново Село

Радовање

Радовање

Ракинац

Ракинац

Купусина

Старо Село

Старо Село

Трновче

Трновче

29. Велико Градиште

Бискупље

Бискупље

Велико Градиште

Велико Градиште

Гарево

Гарево

Десине

Десине

Дољашница

Дољашница

Ђураково

Ђураково

Затоње

Затоње

Камијево

Камијево

Кисељево

Кисељево

Кумане

Кумане

Курјаче

Курјаче

Кусиће

Кусиће

Љубиње

Љубиње

Мајиловац

Мајиловац

Макце

Макце

Острово

Острово

Печаница

Печаница

Пожежено

Пожежено

Поповац

Поповац

Рам

Рам

Сираково

Сираково

Средњево

Средњево

Тополовник

Тополовник

Триброде

Триброде

Царевац

Царевац

Чешљева Бара

Чешљева Бара

30. Витина

Баланце

Баланце

Бегунце

Бегунце

Бинач

Бинач

Бузовик

Бузовик

Велики Годен

Велики Годен

Витина

Витина

Врбан

Врбан

Врбовац

Врбовац

Врнавоколо

Врнавоколо

Врнез

Врнез

Горња Будрика

Горња Будрика

Горња Слатина

Слатина

Доња Слатина

Горња Стубла

Горња Стубла

Грмово

Грмово

Грнчар

Грнчар

Гушица

Гушица

Дебелде

Дебелде

Деваја

Деваја

Доња Стубла

Доња Стубла

Доње Рамњане

Доње Рамњане

Дробеш

Дробеш

Ђелекаре

Ђелекаре

Житиње

Житиње

Јерли Садовина

Јерли Садовина

Кабаш

Кабаш

Клокот

Клокот

Летница

Летница

Љубиште

Љубиште

Мијак

Мијак

Могила

Могила

Ново Село

Ново Село

Подгорце

Подгорце

Пожарање

Пожарање

Равниште

Равниште

Радивојце

Радивојце

Рибник

Рибник

Смира

Смира

Трпеза

Велика Трпеза

Трстеник

Трстеник

Черкез Садовина

Черкез Садовина

Чифлак

Чифлак

Шашаре

Шашаре

31. Владимирци

Белотић

Белотић

Бељин

Бељин

Бобовик

Бобовик

Владимирци

Владимирци

Власеница

Власеница

Вукошић

Вукошић

Вучевица

Вучевица

Дебрц

Дебрц

Драгојевац

Драгојевац

Звезд

Звезд

Јазовник

Јазовник

Јаловик

Јаловик

Каона

Каона

Козарица

Козарица

Крнић

Крнић

Крнуле

Крнуле

Кујавица

Кујавица

Лојанице

Лојанице

Матијевац

Матијевац

Месарци

Месарци

Меховине

Меховине

Мровска

Мровска

Ново Село

Ново Село

Пејиновић

Пејиновић

Прово

Прово

Риђаке

Риђаке

Скупљен

Скупљен

Суво Село

Суво Село

Трбушац

Трбушац

32. Владичин Хан

Балиновце

Балиновце

Бачвиште

Бачвиште

Белановце

Белановце

Белишево

Белишево

Богошево

Богошево

Брестово

Брестово

Владичин Хан

Владичин Хан

Врбово

Врбово

Гариње

Гариње

Горње Јабуково

Горње Јабуково

Грамађе

Грамађе

Декутинце

Декутинце

Доње Јабуково

Доње Јабуково

Дупљане

Дупљане

Житорађе

Житорађе

Зебинце

Зебинце

Јагњило

Јагњило

Јастребац

Јастребац

Јовац

Јовац

Калиманце

Калиманце

Кацапун

Кацапун

Козница

Доња Козница

Копитарце

Копитарце

Костомлатица

Костомлатица

Кржинце

Кржинце

Кукавица

Кукавица

Куново

Куново

Лебет

Лебет

Лепеница

Лепеница

Летовиште

Летовиште

Љутеж

Љутеж

Мазараћ

Мазараћ

Манајле

Манајле

Мањак

Мањак

Мртвица

Мртвица

Островица

Островица

Полом

Полом

Прекодолце

Прекодолце

Прибој

Прибој

Равна Река

Равна Река

Рдово

Рдово

Репинце

Репинце

Репиште

Репиште

Ружић

Ружић

Солачка Сена

Солачка Сена

Срнећи Дол

Срнећи Дол

Стубал

Стубал

Сува Морава

Сува Морава

Теговиште

Теговиште

Урвич

Урвич

Џеп

Џеп

33. Власотинце

Алексинце

Алексинце

Батуловце

Батуловце

Бољаре

Бољаре

Борин До

Борин До

Брезовица

Брезовица

Власотинце

Власотинце – град

Власотинце ван варош

Гложане

Гложане

Горња Ломница

Горња Ломница

Горња Лопушња

Горња Лопушња

Горњи Дејан

Дејан

Доњи Дејан

Златићево

Горњи Орах

Горњи Орах

Горњи Присјан

Горњи Присјан

Градиште

Градиште

Гуњетина

Гуњетина

Дадинце

Дадинце

Добровиш

Добровиш

Доња Ломница

Доња Ломница

Доња Лопушња

Доња Лопушња

Доње Гаре

Доње Гаре

Тегошница

Доњи Присјан

Доњи Присјан

Јаворје

Јаворје

Јаковљево

Јаковљево

Јастребац

Јастребац

Козило

Козило

Комарица

Комарица

Конопница

Конопница

Крушевица

Крушевица

Ладовица

Ладовица

Липовица

Липовица

Орашје

Орашје

Кукавица

Острц

Острц

Првојне

Првојне

Прилепац

Прилепац

Равна Гора

Равна Гора

Равни Дел

Равни Дел

Самарница

Самарница

Свође

Свође

Скрапеж

Скрапеж

Средор

Средор

Стајковце

Стајковце

Страњево

Страњево

Црна Бара

Црна Бара

Црнатово

Црнатово

Шишаве

Шишаве

34. Врбас

Бачко Добро Поље

Бачко Добро Поље

Врбас

Врбас – град

Врбас

Змајево

Змајево

Косанчић

Косанчић

Куцура

Куцура

Равно Село

Равно Село

Савино Село

Савино Село

35. Врњачка Бања

Вранеши

Вранеши

Врњачка Бања

Врњачка Бања

Врњци

Вукушица

Вукушица

Гоч

Гоч

Грачац

Грачац

Липова

Липова

Ново Село

Ново Село

Отроци

Отроци

Подунавци

Подунавци

Рсавци

Рсавци

Руђинци

Руђинци

Станишници

Станишници

Штулац

Штулац

36. брисана је (види члан 1. Закона - 18/2016-32)

 

37. Вучитрн

Балинце

Балинце

Бањска

Бањска

Бенчук

Бенчук

Бечић

Бечић

Бивољак

Бивољак

Бошљане

Бошљане

Брусник

Брусник

Букош

Букош

Велика Река

Велика Река

Весековце

Весековце

Виљанце

Виљанце

Врница

Врница

Вучитрн

Вучитрн

Горњи Сврачак

Галица

Галица

Главотина

Главотина

Гојбуља

Гојбуља

Горња Дубница

Горња Дубница

Горња Судимља

Горња Судимља

Горње Становце

Горње Становце

Граце

Граце

Гумниште

Гумниште

Добра Лука

Добра Лука

Дољак

Дољак

Доња Дубница

Доња Дубница

Доња Судимља

Доња Судимља

Доње Становце

Доње Становце

Доњи Сврачак

Доњи Сврачак

Дрваре

Дрваре

Дубовац

Дубовац

Жиливода

Жиливода

Загорје

Загорје

Језеро

Језеро

Караче

Караче

Коло

Коло

Куновик

Куновик

Курилово

Курилово

Луг Дубница

Луг Дубница

Маврић

Пестово

Мијалић

Мијалић

Мироче

Мироче

Невољане

Невољане

Недаковац

Недаковац

Ново Село Бегово

Ново Село Бегово

Ново Село

Ново Село

Мађунско

Мађунско

Окраштица

Окраштица

Ошљане

Ошљане

Пантина

Пантина

Пасома

Пасома

Пестово

Пестово

Прилужје

Прилужје

Ресник

Ресник

Ропица

Ропица

Самодрежа

Самодрежа

Скочна

Скочна

Скровна

Скровна

Слаковце

Слаковце

Слатина

Слатина

Смрековница

Смрековница

Стровце

Стровце

Тараџа

Тараџа

Трлабућ

Трлабућ

Херцегово

Херцегово

Цецелија

Цецелија

Шалце

Шалце

Шљивовица

Шљивовица

Штитарица

Штитарица

38. Гаџин Хан

Велики Вртоп

Велики Вртоп

Велики Крчимир

Велики Крчимир

Виландрица

Виландрица

Гаре

Гаре

Гаџин Хан

Гаџин Хан

Горње Власе

Горње Власе

Горње Драговље

Горње Драговље

Горњи Барбеш

Горњи Барбеш

Горњи Душник

Горњи Душник

Гркиња

Гркиња

Доње Драговље

Доње Драговље

Доњи Барбеш

Доњи Барбеш

Доњи Душник

Доњи Душник

Дуга Пољана

Дуга Пољана

Дукат

Дукат

Јагличје

Јагличје

Калетинац

Калетинац

Копривница

Копривница

Краставче

Краставче

Личје

Личје

Мали Вртоп

Мали Вртоп

Мали Крчимир

Мали Крчимир

Марина Кутина

Марина Кутина

Миљковац

Миљковац

Ново Село

Ново Село

Овсињинац

Овсињинац

Равна Дубрава

Равна Дубрава

Семче

Семче

Сопотница

Сопотница

Тасковићи

Тасковићи

Топоница

Топоница

Ћелије

Ћелије

Чагровац

Чагровац

Шебет

Шебет

39. Глоговац

Бањица

Бањица

Бериша

Бериша

Васиљево

Васиљево

Врбовац

Врбовац

Вучак

Вучак

Гладно Село

Гладно Село

Глобаре

Глобаре

Глоговац

Глоговац

Годанце

Годанце

Горња Коретица

Горња Коретица

Горња Фуштица

Горња Фуштица

Горње Обриње

Горње Обрице

Горњи Забељ

Горњи Зобељ

Градица

Градица

Доброшевац

Доброшевац

Доманек

Доманек

Доња Коретица

Доња Коретица

Доња Фуштица

Доња Фуштица

Доњи Забељ

Доњи Забељ

Кишна Река

Кишна Река

Коморане

Коморане

Крајково

Крајково

Лапушник

Лапушник

Ликошане

Ликошане

Негровце

Негровце

Нековце

Нековце

Ново Чикатово

Ново Чикатово

Орлате

Орлате

Поклек

Поклек

Полужа

Полужа

Станковце

Станковце

Старо Чикатово

Старо Чикатово

Трдевац

Трдевац

Трпеза

Трдевац

Трстеник

Трстеник

Штрбулово

Штрбулово

Штутица

Штутица

40. Гњилане

Билинце

Билинце

Брасаљце

Брасаљце

Буковик

Буковик – Сапар

Сапар

Буринце

Буринце

Велекинце

Велекинце

Владово

Владово

Влаштица

Влаштица

Врапчић

Врапчић

Врбица

Врбица

Гадиш

Гадиш

Гњилане

Гњилане

Горње Кусце

Горње Кусце

Горње Слаковце

Горње Слаковце

Горњи Ливоч

Горњи Ливоч

Горњи Макреш

Горњи Макреш

Гумниште

Гумниште

Добрчане

Добрчане

Доња Будрига

Доња Будрига

Доње Слаковце

Доње Слаковце

Доњи Ливоч

Доњи Ливоч

Доњи Макреш

Доњи Макреш

Драганац

Драганац

Дунаво

Дунаво

Жеговац

Жеговац

Жеговачка Врбица

Жеговачка Врбица

Жегра

Жегра

Инатовце

Инатовце

Кишно Поље

Кишно Поље

Кметовце

Кметовце

Коретиште

Коретиште

Пасјак

Краварица

Краварица

Липовица

Липовица

Ловце

Ловце

Мали Годен

Мали Годен

Малишево

Малишево

Мозгово

Мозгово

Мучибаба

Мучибаба

Носаље

Носаље

Паралово

Паралово

Партеш

Партеш

Пасјане

Пасјане

Пидић

Пидић

Подграђе

Подграђе

Понеш

Понеш

Прилепница

Прилепница

Слубица

Слубица

Станишор

Станишор

Станчић

Станчић

Стража

Стража

Стублина

Стублина

Угљаре

Угљаре

Церница

Церница

Челик

Челик

Шилово

Шилово

Шурлане

Шурлане

41. Голубац

Барич

Барич

Бикиње

Бикиње

Браничево

Браничево

Брњица

Брњица

Винци

Винци

Војилово

Војилово

Голубац

Голубац

Двориште

Двориште

Добра

Добра

Доња Крушевица

Доња Крушевица

Душманић

Душманић

Житковица

Житковица

Клење

Клење

Кривача

Кривача

Кудреш

Кудреш

Малешево

Малешево

Миљевић

Миљевић

Мрчковац

Мрчковац

Поникве

Поникве

Радошевац

Радошевац

Сладинац

Сладинац

Снеготин

Снеготин

Усије

Усије

Шувајић

Шувајић

42. Гора Седиште Драгаш

Бачка Брод

Бачка Брод

Враниште

Враниште

Глобочица

Глобочица I

Глобочица II

Горња Рапча

Рапча

Доња Рапча

Горњи Крстац

Крстац

Доњи Крстац

Диканце

Диканце

Драгаш

Драгаш

Зли Поток

Зли Поток

Крушево

Крушево

Кукуљане

Кукуљане

Лештане

Лештане

Љубовиште

Љубовиште

Млике

Млике

Орчуша

Орчуша

Радеша

Радеша

Рестелица

Рестелица

43. Горњи Милановац

Бело Поље

Бело Поље

Беришићи

Беришићи

Богданица

Богданица

Бољковци

Бољковци

Брајићи

Брајићи

Брђани

Брђани

Брезна

Брезна

Брезовица

Брезовица

Брусница

Брусница

Варнице

Варнице

Велереч

Велереч

Враћевшница

Враћевшница

Врнчани

Врнчани

Гојна Гора

Гојна Гора

Горња Врбава

Горња Врбава

Горња Црнућа

Горња Црнућа

Горњи Бањани

Горњи Бањани

Горњи Бранетићи

Горњи Бранетићи

Горњи Милановац

Горњи Милановац

Грабовица

Грабовица

Давидовица

Давидовица

Доња Врбава

Доња Врбава

Доња Црнућа

Доња Црнућа

Доњи Бранетићи

Доњи Бранетићи

Драгољ

Драгољ

Дренова

Дренова

Дружетићи

Дружетићи

Заграђе

Заграђе

Јабланица

Јабланица

Калиманићи

Калиманићи

Каменица

Каменица

Клатичево

Клатичево

Коштунићи

Коштунићи

Крива Река

Крива Река

Леушићи

Леушићи

Липовац

Липовац

Лозањ

Лозањ

Лочевци

Лочевци

Луњевица

Луњевица

Љеваја

Љеваја

Љутовница

Љутовница

Мајдан

Мајдан

Мутањ

Мутањ

Накучани

Накучани

Неваде

Неваде

Озрем

Озрем

Полом

Полом

Прањани

Прањани

Прњавор

Прњавор

Рељинци

Рељинци

Рудник

Рудник

Ручићи

Ручићи

Сврачковци

Сврачковци

Семедраж

Семедраж

Синошевићи

Синошевићи

Срезојевци

Срезојевци

Таково

Таково

Теочин

Теочин

Трудељ

Трудељ

Угриновци

Угриновци

Церова

Церова

Шарани

Шарани

Шилопај

Шилопај

44. Деспотовац

Балајнац

Балајнац

Бељајка

Бељајка

Богава

Богова

Брестово

Брестово

Буковац

Буковац

Велики Поповић

Велики Поповић

Витанце

Витанце

Војник

Војник

Грабовица

Грабовица

Двориште

Двориште

Деспотовац

Деспотовац

Жидиље

Жидиље

Баре

Маквиште

Ресавица

Златово

Златово

Јасеново

Јасеново

Језеро

Језеро

Јеловац

Јеловац

Липовица

Липовица

Ломница

Ломница

Медвеђа

Медвеђа

Милива

Милива

Пањевац

Пањевац

Плажане

Плажане

Поповњак

Поповњак

Равна Река

Равна Река

Ресавица (село)

Ресавица

Сењски Рудник

Сењски Рудник

Сладаја

Сладаја

Стењевац

Стењевац

Стрмостен

Стрмостен

Трућевац

Трућевац

45. Дечани

Бабалоћ

Бабалоћ

Белег

Белег

Вокша

Вокша

Глођане

Глођане

Горњи Ратиш

Горњи Ратиш

Горњи Стреоц

Горњи Стреоц

Горњи Црнобрег

Црнобрег

Доњи Црнобрег

Грамочељ

Грамочељ

Дашиновац

Дашиновац

Дечани

Дечани

Доњи Ратиш

Доњи Ратиш

Доњи Стреоц

Доњи Стреоц

Дреновац

Дреновац

Дубовик

Дубовик

Истинић

Истинић

Белаје

Јасић

Јасић-Ђоцај

Ђоцај

Јуник

Јуник

Кодралија

Кодралија

Љубуша

Љубуша

Љумбарда

Љумбарда

Горња Лука

Доња Лука

Мазник

Мазник

Мали Врановац

Папић

Папић

Папраћане

Папраћане

Побрђе

Побрђе

Пожар

Пожар Рзнић II

Прилеп

Прилеп

Раставица

Раставица

Рзнић

Рзнић I

Преколука

Слуп

Слуп

Хуљај

Хуљај

Лоћане

Шаптељ

Шаптељ

Дубрава

46. Димитровград

Баљев Дол

Баљев Дол

Бањски Дол

Бањски Дол

Барје

Барје

Бачево

Бачево

Било

Било

Браћевци

Браћевци

Бребевница

Бребевница

Верзар

Верзар

Височки Одоровци

Височки Одоровци

Влковија

Влковија

Врапча

Врапча

Гојин Дол

Гојин Дол

Горња Невља

Горња Невља

Горњи Криводол

Горњи Криводол

Градиње

Градиње

Грапа

Грапа

Гуленовци

Гуленовца

Димитровград

Димитровград

Доња Невља

Доња Невља

Доњи Криводол

Доњи Криводол

Драговита

Драговита

Жељуша

Жељуша

Изатовци

Изатовци

Искровци

Искровци

Каменица

Каменица

Куса Врана

Куса Врана

Лукавица

Лукавица

Белеш

Мазгош

Мазгош

Мојинци

Мојинци

Паскашија

Паскашија – Петачници

Петачници

Паскашија – Петашници

Петрлаш

Петрлаш

Планиница

Планиница

Поганово

Поганово

Прача

Прача

Протопопинци

Протопопинци

Радејна

Радејна

Сенокос

Сенокос

Скрвеница

Скрвеница

Сливница

Сливница

Смиловци

Смиловци

Трнски Одоровци

Трнски Одоровци

47. Дољевац

Белотинац

Белотинац

Дољевац

Дољевац

Клисура

Клисура

Кнежица

Кнежица

Кочане

Кочане

Малошиште

Малошиште

Мекиш

Мекиш

Орљане

Орљане

Перутина

Перутина

Пуковац

Пуковац

Русна

Русна

Ћурлина

Ћурчлина

Чапљинац

Чапљинац

Чечина

Чечина

Шајиновац

Шајиновац

Шарлинце

Шарлинце

48. Ђаковица

Бабај Бокс

Бабај Бокс

Дужље

Бардосан

Бардосан

Батуша

Батуша

Берјак

Берјак

Бец

Бец

Бистражни

Бистражни

Брековац

Брековац

Бровина

Бровина

Морина

Вогово

Вогово

Вранић

Вранић

Годен

Годен

Горње Ново Село

Горње Ново Село

Гргоц

Гргоц

Грчина

Грчина

Гуска

Гуска

Дамјане

Дамјане

Дева

Дева

Доблибаре

Доблибаре

Добрић

Добрић

Доњи Битеш

Фираја

Доње Ново Село

Доње Ново Село

Дујак

Дујак

Пљанчор

Ђаковица

Ђаковица – варош

Ђаковица ван варош

Садикагин Зид

Ереч

Ереч

Жабељ

Жабељ

Бардонић

Ждрело

Ждрело

Сопот

Жуб

Жуб

Зулфај

Зулфај

Јабланица

Јабланица

Лугађија

Јанош

Јанош

Јахоц

Јахоц

Кодралија

Кодралија – Бецка

Кораница

Кореница

Кошаре

Кошаре

Краљане

Краљане

Кушевац

Кушевац

Липовац

Липовац

Мармуле

Мармуле

Меја Оризе

Меја Оризе

Мећа

Мећа

Моглица

Моглица

Молић

Молић

Нивоказ

Нивоказ

Осек Паша

Осек Паша

Осек Хиља

Осек Хиља

Паљабарда

Паљабарда

Петрушан

Петрушан

Дод

Кусар

Поношевац

Поношевац

Поповац

Поповац

Радоњић

Радоњић

Ракоц

Ракоц

Рамоц

Кодра Хутит

Рипај – Маданај

Рацај

Рацај

Далашај

Рача

Рача

Рашкоц

Кодралија – Бецка

Рогово

Рогово I

Рогово II

Скивјане

Скивјане

Смаћ

Смаћ

Смочица

Смочица

Нец

Стубла

Стубла

Траканић

Траканић

Ћерин

Ћерин

Љутбунар

Ујз

Ујз

Фирза

Фирза

Црмљане

Црмљане

Рековина

Шеремет

Шеремет

Добош

Пацај

Шишман

Шишман

Черет

49. Жабаљ

Госпођинци

Госпођинци

Ђурђево

Ђурђево

Жабаљ

Жабаљ

Чуруг

Надаљ II

50. Жабари

Александровац

Александровац

Брзоходе

Брзоходе

Витежево

Витежево

Влашки До

Влашки До

Жабари

Жабари

Кочетин

Кочетин

Миријево

Миријево

Ореовица

Ореовица

Полатна

Полатна

Породин

Породин

Свињарево

Свињарево

Сибница

Сибница

Симићево

Симићево

Тићевац

Тићевац

Четереже

Четереже

51. Жагубица

Близнак

Близнак

Брезница

Брезница

Вуковац

Вуковац

Жагубица

Жагубица

Новарица

Новарица

Јошаница

Јошаница

Крепољин

Крепољин

Крупаја

Крупаја

Лазница

Лазница село

Липе

Лазница Селиште

Селиште

Медвеђица

Медвеђица

Милановац

Милановац

Милатовац

Милатовац

Осаница

Осаница

Рибаре

Рибаре

Сиге

Сиге

Суви До

Суви До

Мали камен

52. Житиште

Банатски Двор

Банатски Двор

Банатско

Банатско

Вишњићево

Вишњићево

Банатско

Банатско

Карађорђево

Карађорђево

Торак

Бегејци

Житиште

Житиште

Међа

Међа

Нови Итебеј

Нови Итебеј

Равни

Равни

Тополовац

Тополовац

Српски Итебеј

Српски Итебеј

Торда

Торда

Хетин

Хетин

Честерег

Честерег

53. Житорађа

Асановац

Асановац

Бадњевац

Бадњевац

Влахово

Влахово

Вољчинце

Вољчинце

Глашнице

Глашнице

Горње Црнатово

Горње Црнатово

Горњи Дреновац

Горњи Дреновац

Грудаш

Грудаш

Дебели Луг

Дебели Луг

Доње Црнатово

Доње Црнатово

Доњи Дреновац

Доњи Дреновац

Држановац

Држановац

Дубово

Дубово

Ђакус

Ђакус

Житорађа

Житорађа

Јасеница

Јасеница

Каре

Каре

Коњарник

Коњарник

Лукомир

Лукомир

Ново

Ново

Момчилово

Момчилово

Пејковац

Пејковац

Подина

Подина

Речица

Речица

Самариновац

Самариновац

Извор

Смрдић

Стара Божурна

Стара Божурна

Старо

Старо

Момчилово

Момчилово

Зладовац

Студенац

Студенац

Топоница

Топоница

54. Звечан

Банов До

Банов До

Бањска

Бањска

Бањска Река

Бањски Суви До

Бресница

Валач

Валач

Јошевик

Кула

Лозиште

Велико Рударе

Велико Рударе

Бољетин

Липа

Мало Рударе

Грабовац

Грабовац

Дољане

Дољане

Жажа

Жажа

Жеровница

Жеровница

Житковац

Житковац

Звечан

Звечан

Мали Звечан

Извори

Извори

Грижани

Јанков Поток

Јанков Поток

Каменица

Кечи До

Кориље

Кориље

Ловац

Ловац

Вилиште

Липовица

Локва

Матица

Матица

Рудине

Рудине

Ораовица

Сендо

Сендо

Србовац

Србовац

55. Зубин Поток

Бања

Бања

Витаково

Горње Вараге

Клечке

Брњак

Брњак

Вукојевиће

Врагалица

Пресека

Бубе

Бубе

Бурлате

Вукосављевиће

Велика Калудра

Велика Калудра

Вељи Брег

Вељи Брег

Газиводе

Кобиља Глава

Падине

Штуоце

Војмислиће

Војмислиће

Горњи Јасеновик

Горњи Јасеновик

Коваче

Горњи Стрмац

Горњи Стрмац

Доње Вараге

Вараге

Драјиновиће

Драјиновиће

Дрен

Дрен

Зечевиће

Зечевиће

Кијевце

Ранчиће

Зубин Поток

Зубин Поток

Доброшевина

Доњи Јасеновик

Придворица

Угљаре

Читлук

Зупче

Зупче

Јагњеница

Јагњеница

Прелаз

Јунаке

Јунаке

Жареви

Паруци

Шипово

Козарево

Козарево

Крлигате

Крлигате

Лучка Река

Лучка Река

Врба

Међеђи Поток

Међеђи Поток

Копиловиће

Оклаце

Бабиће

Оклаце

Резала

Резала

Рујиште

Рујиште

Тушиће

Тушиће

Црепуља

Црепуља

Заграђе

Загуље

Јабука

Мала Калудра

Превлак

Чабра

Чабра

Чечево

Чечево

Чешановиће

Чешановиће

Бабудовица

Бојновиће

Леденик

56. Ивањица

Бедина Варош

Бедина Варош

Братљево

Братљево

Брезова

Брезова

Катићи

Равна Гора

Брусник

Брусник

Будожеља

Будожеља

Васиљевићи

Васиљевићи

Вионица

Вионица

Врмбаје

Врмбаје

Вучак

Вучак

Глеђица

Глеђица

Градац

Градац

Дајићи

Дајићи

Деретин

Деретин

Добри До

Добри До

Дубрава

Дубрава

Ерчеге

Ерцеге

Ивањица

Ивањица

Јаворска

Јаворска

Равна Гора

Равна Гора

Комадине

Комадине

Коритник

Коритник

Косовица

Косовица

Куманица

Куманица

Кушићи

Кушићи

Лиса

Лиса

Луке

Луке

Мана

Мана

Маскова

Маскова

Медовине

Медовине

Међуречје

Међуречје

Мочиоци

Мочиоци

Опаљеник

Опаљеник

Осоница

Осоница

Пресека

Пресека

Клекова

Прилике

Прилике

Радљево

Радљево

Ровине

Ровине

Рокци

Рокци

Свештица

Свештица

Сивчина

Сивчина

Смиљевац

Смиљевац

Ковиље

Чечина

Чечина

Девићи

Шареник

Шареник

Шуме

Шуме

Буковица

57. Инђија

Бешка

Бешка

Инђија

Инђија

Крчедин

Крчедин

Љуково

Љуково

Јарковци

Марадик

Марадик

Нови Карловци

Нови Карловци

Нови Сланкамен

Нови Сланкамен

Сланкаменачки

Виногради

Стари Сланкамен

Стари Сланкамен

Чортановци

Чортановци

58. Ириг

Велика Ремета

Велика Ремета

Врдник

Врдник

Гргетек

Гргетек Добродол

Добродол

Банковци

Ириг

Ириг

Јазак

Јазак Село

Јазак Прњавор

Крушедол

Крушедол

Прњавор

Прњавор

Крушедол Село

Крушедол Село

Мала Ремета

Мала Ремета

Нерадин

Нерадин

Ривица

Ривица

Шатринци

Шатринци

59. Исток

Бања

Бања

Бањица

Бањица

Бегов Лукавац

Бегов Лукавац

Белица

Белица

Бело Поље

Бело Поље

Верић

Верић

Врело

Врело

Добруша

Добруша

Драгољевац

Драгољевац

Дрење

Дрење

Дубрава

Дубрава

Ђураковац

Ђураковац

Жаково

Жаково

Жач

Жач

Заблаће

Заблаће

Исток

Исток

Доњи Исток

Каличане

Каличане

Кашица

Кашица

Ковраге

Ковраге

Кош

Кош

Крњина

Крњина

Бања Крњина

Лугово

Лугово

Љубово

Љубово

Љубожда

Љубожда

Мало Дубово

Мало Дубово

Мојстир

Мојстир

Мужевине

Мужевине

Орно Брдо

Орно Брдо

Осојане

Осојане

Пољане

Пољане

Прекале

Прекале

Пригода

Пригода

Ракош

Ракош

Синаје

Синаје

Србобран

Србобран

Стародворане

Стародворане

Студеница

Студеница

Суви Лукавац

Суви Лукавац

Суво Грло

Суво Грло

Сушица

Сушица

Томанце

Томанце

Трбуховац

Трбуховац

Тучеп

Тучеп

Нови Верић

Укча

Укча

Црколез

Црколез

Црни Луг

Црни Луг

Црнце

Црнце

Шаљиновица

Шаљиновица

60. Кањижа

Адорјан

Адорјан

Велебит

Велебит

Зимонић

Кањижа

Кањижа

Кањижа

Мале Пијаце

Мале Пијаце

Мартонош

Мартонош

Мали Песак

Мартонош

Ором

Ором

Долине

Ново Село

Трешњевац

Трешњевац

Тотово Село

Хоргош

Хоргош

61. Качаник

Бањица

Бањица

Белограце

Белограце

Бичевац

Бичевац

Боб

Боб

Вата

Вата – Дубрава

Дубрава

Вртолница

Вртолница

Габрица

Дура – Габрица

Дура

Гајре

Гајре

Глобочица

Глобочица

Горанце

Горанце

Горња Грлица

Горња Грлица

Димце

Димце

Догановић

Догановић

Хоџа Мала

Дреноваглава

Дреноваглава

Дробњак

Дробњак

Ђенерал Јанковић

Ђенерал Јанковић

Ђурђев Дол

Ђурђев Дол

Елеза

Елеза

Иваја

Иваја

Качаник

Качаник

Ланиште

Ковачевац

Ковачевац

Корбулић

Корбулић

Котлина

Котлина

Кривеник

Кривеник

Нећавце

Нећавце

Ника

Ника

Никовце

Никовце

Паливоденица

Паливоденица

Пустеник

Пустеник

Режанце

Режанце

Река

Река

Руњево

Руњево

Семање

Семање

Сечиште

Сечиште

Слатина

Слатина

Сопотница

Сопотница

Стагово

Стагово

Стари Качаник

Стари Качаник

Стража

Стража

62. брисана је (види члан 1. Закона - 18/2016-32)

 

63. Кладово

Брза Паланка

Брза Паланка

Вајуга

Вајуга

Велесница

Велесница

Велика Врбица

Велика Врбица

Велика

Велика

Каменица

Каменица

Грабовица

Грабовица

Давидовац

Давидовац

Кладово

Кладово

Кладушница

Кладушница

Корбово

Корбово

Костол

Костол

Купузиште

Купузиште

Љубичевац

Љубичевац

Мала Врбица

Мала Врбица

Манастирица

Манастирица

Милутиновац

Милутиновац

Нови Сип

Нови Сип

Петрово Село

Петрово Село

Подвршка

Подвршка

Река

Река

Речица

Речица

Ртково

Ртково

Текија

Текија

64. Клина

Балинце

Балинце

Берково

Берково

Бича

Бича

Грабац

Бобовац

Бобовац

Бокшић

Бокшић

Будисавци

Будисавци

Велики Ђурђевик

Велики Ђурђевик

Велико Крушево

Велико Крушево

Видање

Видање

Влашки Дреновац

Влашки Дреновац

Волујак

Волујак

Врмница

Врмница

Голубовац

Голубовац

Горњи Петрич

Горњи Петрич

Грабаница

Грабаница

Гребник

Гребник

Деич

Ново село – Деич

Добра Вода

Добра Вода

Добри Дол

Добри Дол

Долац

Долац

Долово

Долово

Доњи Петрич

Доњи Петрич

Дреновац

Дреновац

Дреновчић

Дреновчић

Рековац

Лесковац

Дрсник

Дрсник

Дугоњиве

Дугоњиве

Душ

Душ

Душевић

Душевић

Јеловац

Ресник

Забрђе

Забрђе

Ново село

Зајмово

Зајмово

Злокућане

Злокућане

Радуловац

Игларево

Игларево

Јагода

Јагода

Јошаница

Јошаница

Кијево

Кијево

Клина

Клина

Мало Крушево

Клинавац

Клинавац

Мали Ђурђевик

Кпуз

Кпуз

Лозица

Лозица

Млечане

Млечане

Наглавци

Наглавци

Плочице

Плочице

Пограђе

Пограђе

Прчево

Прчево

Реновац

Рудице

Рудице

Сврхе

Сврхе

Сићево

Сићево

Скорошник

Скорошник

Ступ

Ступ

Церовик

Церовик

Црни Луг

Црни Луг

Чабић

Чабић

Ческово

Ческово

Чупево

Чупево

Штупељ

Штупељ

Крњице

65. Кнић

Бајчетина

Бајчетина

Балосаве

Балосаве

Баре

Баре

Бечевица

Бечевица

Борач

Борач

Брестовац

Брестовац

Брњица

Брњица

Бумбарево Брдо

Бумбарево Брдо

Врбета

Врбета

Вучковица

Вучковица

Грабовац

Грабовац

Гривац

Гривац

Гружа

Гружа

Губеревац

Губеревац

Гунцати

Гунцати

Драгушица

Драгушица

Дубрава

Дубрава

Жуње

Жуње

Забојница

Забојница

Кикојевац

Кикојевац

Кнежевац

Кнежевац

Кнић

Кнић

Коњуша

Коњуша

Кусовац

Кусовац

Лесковац

Лесковац

Липница

Липница

Љубић

Љубић

Љуљаци

Љуљаци

Опланић

Опланић

Пајсијевић

Пајсијевић

Претоке

Претоке

Радмиловић

Радмиловић

Рашковић

Рашковић

Суморовац

Суморовац

Топоница

Топоница

Честин

Честин

66. Књажевац

Алдина Река

Алдина Река

Алдинац

Алдинац

Балановац

Балановац

Балинац

Балинац

Балта Бериловац

Балта Бериловац

Бањски Орешац

Бањски Орешац

Бели Поток

Бели Поток

Берчиновац

Берчиновац

Божиновац

Божиновац

Булиновац

Булиновац

Бучје

Бучје

Балевац

Балевац

Васиљ

Васиљ

Видовац

Видовац

Вина

Вина

Витковац

Витковац

Влашко Поље

Влашко Поље

Вртовац

Вртовац

Габровница

Габровница

Глоговац

Глоговац

Горња Каменица

Горња Каменица

Горња Соколовица

Горња Соколовица

Горње Зуниче

Горње Зуниче

Градиште

Градиште

Грезна

Грезна

Дебелица

Дебелица

Дејановац

Дејановац

Доња Каменица

Доња Каменица

Доња Соколовица

Доња Соколовица

Доње Зуниче

Доње Зуниче

Дрвник

Дрвник

Дреновац

Дреновац

Дречиновац

Дречиновац

Жлне

Жлне

Жуковац

Жуковац

Зоруновац

Зоруновац

Зубетинац

Зубетинац

Иново

Иново

Јаковац

Јаковац

Јаловик Извор

Јаловик Извор

Јања

Јања

Јелашница

Јелашница

Каличина

Каличина

Кална

Кална

Кандалица

Кандалица

Књажевац

Књажевац

Кожељ

Кожељ

Крента

Крента

Лепена

Лепена

Локва

Локва

Мањинац

Мањинац

Миљковац

Миљковац

Минићево

Минићево

Мучибаба

Мучибаба

Ново Корито

Ново Корито

Ошљане

Ошљане

Папратна

Папратна

Орешац

Петруша

Петруша

Подвис

Подвис

Понор

Понор

Потркање

Потркање

Причевац

Причевац

Равна

Равна

Равно Бучје

Равно Бучје

Радичевац

Радичевац

Ргоште

Ргоште

Репушница

Репушница

Сврљишка Топла

Сврљишка Топла

Скробница

Скробница

Слатина

Слатина

Стањинац

Стањинац

Старо Корито

Старо Корито

Стогазовац

Стогазовац

Татрасница

Татрасница

Трговиште

Трговиште

Трновац

Трновац

Ћуштица

Ћуштица

Црвење

Црвење

Црни Врх

Црни Врх

Шарбановац

Шарбановац

Шести Габар

Шести Габар

Штипина

Штипина

Штитарац

Штитарац

Штрбац

Штрбац

Шуман Топла

Шуман Топла

67. Ковачица

Дебељача

Дебељача

Идвор

Идвор

Ковачица

Ковачица

Падина

Падина

Путниково

Самош

Самош

Уздин

Уздин

Црепаја

Црепаја

68. Ковин

Баваниште

Баваниште I

Гај

Гај I

Делиблато

Делиблато

Дубовац

Дубовац

Шумарак

Ковин

Ковин

Мало Баваниште

Гај

Делиблатски песак

Мраморак

Мраморак

Плочица

Плочица

Баваниште II

Скореновац

Скореновац

69. Косјерић

Бјелоперица

Бјелоперица

Брајковићи

Брајковићи

Варда

Годечево II

Маковиште II

Галовићи

Галовићи

Годечево

Годечево I

Годљево

Годљево

Горња Полошница

Полошница I

Доња Полошница

Полошница II

Дреновци

Дреновци

Дубница

Дубница

Косјерић (варош)

Косјерић (варош)

Косјерић (село)

Косјерић (село)

Маковиште

Маковиште I

Мионица

Мионица

Мрчићи

Мрчићи

Мушићи

Мушићи

Парамун

Парамун

Радановци

Радановци

Росићи

Росићи

Руда Буква

Руда Буква

Сеча Река

Сеча Река

Скакавци

Скакавци

Стојићи

Стојићи

Субјел

Субјел

Тубићи

Тубићи

Цикоте

Цикоте

Шеврљуге

Шеврљуге

70. Косово Поље

Ариљача

Ариљача

Батусе

Батусе

Велика Слатина

Велика Слатина

Велики

Велики

Белаћевац

Белаћевац

Враголија

Враголија

Горње Добрево

Горње Добрево

Добри Дуб

Добри Дуб

Доње Добрево

Доње Добрево

Доњи Грабовац

Доњи Грабовац

Енце

Енце

Косово Поље

Косово Поље

Бресје

Накараде

Кузмин

Кузмин

Мала Слатина

Мала Слатина

Мали Белаћевац

Мали Белаћевац

Помазатин

Помазатин

Угљаре

Угљаре

71. Косовска Каменица

Ајновце

Ајновце

Беривојце

Беривојце

Блато

Блато

Божевце

Божевце

Бољевце

Бољевце

Босце

Босце

Братиловце

Братиловце

Бусовата

Бусовата

Бушинце

Бушинце

Ваганеш

Ваганеш

Велико Ропотово

Велико Ропотово

Горња Вељеглава

Горња Вељеглава

Доња Вељеглава

Доња Вељеглава

Врућевце

Врућевце

Глоговце

Глоговце

Гминце

Гминце

Гоголовце

Гоголовце

Горња Шипашница

Горња Шипашница

Горње Карачево

Горње Карачево

Горње Кормињане

Горње Кормињане

Грађеник

Грађеник

Гризиме

Гризиме

Даждинце

Даждинце

Дајковце

Дајковце

Десивојце

Десивојце

Доморовце

Доморовце

Доња Шипашница

Доња Шипашница

Доње Карачево

Доње Карачево

Доње Кормињане

Доње Кормињане

Дреновце

Дреновце

Ђуришевце

Ђуришевце

Жуја

Жуја

Зајчевце

Зајчевце

Кололеч

Кололеч

Копривница

Копривница

Коретин

Коретин

Косовска Каменица

Косовска Каменица

Костадинце

Костадинце

Крајнидел

Крајнидел

Кремената

Кремената I

Кремената II

Криљево

Криљево

Лисацка

Лисацка

Љајчић

Љајчић

Љештар

Љештар

Мало Ропотово

Мало Ропотово

Маровце

Маровце

Мешина

Мешина

Мигановце

Мигановце

Мочаре

Мочаре

Мучиврце

Мучиврце

Ново Село

Ново Село

Огоште

Огоште

Одановце

Одановце

Одевце

Одевце

Ораовица

Ораовица

Панчело

Панчело

Петровце

Петровце

Поличка

Поличка

Рајановце

Рајановце

Ранилуг

Ранилуг

Робовац

Робовац

Рогачица

Рогачица

Свирце

Свирце

Седларе

Седларе

Стрезовце

Стрезовце

Стрелица

Стрелица

Тиринце

Тиринце

Томанце

Томанце

Топоница

Топоница

Трстена

Трстена

Туђевце

Туђевце

Фирићеја

Фирићеја

Царевце

Царевце

Чараковце

Чараковце

Шајић

Шајић

72. Косовска Митровица

Бајгора

Бајгора

Баре

Баре

Батаире

Батаире

Брабоњић

Брабоњић

Ваганица

Ваганица

Велики Кичић

Велики Кичић

Видомирић

Видомирић

Видушић

Видушић

Влахиње

Влахиње

Врбница

Врбница

Пирче

Горње Жабаре

Горње Жабаре

Горње Рашане

Рашане

Доње Рашане

Горњи Суви До

Суви До

Доњи Суви До

Дедиње

Дедиње

Доње Винарце

Доње Винарце

Гушавац

Доње Жабаре

Доње Жабаре

Забрђе

Забрђе

Зијача

Зијача

Качандол

Качандол

Ковачица

Ковачица

Коприва

Коприва

Косовска Митровица

Косовска Митровица

Кошутово

Кошутово

Горње Винарце

Кутловац

Кутловац

Река

Љушта

Љушта

Мађера

Мађера

Мажић

Мажић

Мељеница

Мељеница

Овчаре

Овчаре

Орахово

Орахово

Лисица

Први Тунел

Први Тунел

Ржана

Ржана

Свињаре

Свињаре

Сељанце

Сељанце

Стари трг (руд.нас.)

Стари трг

Стари трг (село)

Страна

Страна

Трстена

Трстена

Шипоље

Шипоље

Шупковац

Шупковац

Засела

Мало Кичиће

73. Коцељева

Баталаге

Баталаге

Брдарица

Брдарица

Бресница

Бресница

Галовић

Галовић

Голочело

Голочело

Градојевић

Градојевић

Доње Црниљево

Доње Црниљево

Драгиње

Драгиње

Дружетић

Дружетић

Зукве

Зукве

Каменица

Каменица

Коцељева

Коцељева

Коцељева варош

Љутице

Љутице

Мали Бошњак

Мали Бошњак

Свилеува

Свилеува

Суботица

Суботица

Ђуковине

Ђуковине

74. Крупањ

Бањевац

Бањевац

Бела Црква

Бела Црква

Богоштица

Богоштица

Брезовице

Брезовице

Брштица

Брштица

Липеновић II

Врбић

Врбић

Дворска

Дворска

Завлака

Завлака

Костајник

Костајник

Красава

Красава

Кржава

Кржава

Крупањ

Крупањ

Ликодра

Ликодра

Липеновић

Липеновић I

Мојковић

Мојковић

Планина

Планина

Равнаја

Равнаја

Ставе

Ставе

Толисавац

Толисавац

Томањ

Томањ

Цветуља

Цветуља

Церова

Церова

Шљивова

Шљивова

75. Кула

Крушчић

Крушчић

Кула

Кула

Липар

Липар

Нова Црвенка

Руски Крстур

Руски Крстур

Сивац

Сивац

Црвенка

Црвенка

76. Куршумлија

Бабица

Бабица

Барлово

Барлово

Баћоглава

Баћоглавац

Бело Поље

Бело Поље

Богујевац

Богујевац

Васиљевац

Васиљевац

Велико Пупавце

Велико Пупавце

Висока

Висока

Влахиња

Влахиња

Врело

Врело

Вршевац

Вршевац

Вукојевац

Вукојевац

Горња Микуљана

Горња Микуљана

Горње Точане

Горње Точане

Грбовница

Грбовница

Дабиновац

Дабиновац

Данковиће

Данковиће

Дегрмен

Дегрмен

Дединац

Дединац

Дешишка

Дешишка

Добри До

Добри До

Доња Микуљана

Доња Микуљана

Доње Точане

Доње Точане

Дубрава

Дубрава

Ђаке

Ђаке

Жалица

Жалица

Жегрова

Жегрова

Жуч

Жуч

Заграђе

Заграђе

Зебица

Зебица

Иван Кула

Иван Кула

Игриште

Игриште

Кастрат

Кастрат

Коњува

Коњува

Космача

Космача

Крток

Крток

Крчмаре

Крчмаре

Купиново

Купиново

Куршумлија

Куршумлија

Куршумлијска Бања

Куршумлијска Бања

Кутлово

Кутлово

Луково

Луково

Љутова

Љутово

Љуша

Љуша

Магово

Магово

Мала Косаница

Мала Косаница

Маричиће

Маричиће

Марковиће

Марковиће

Матарова

Матарова

Мачја Стена

Мачја Стена

Мачковац

Мачковац

Мердаре

Мердаре

Мерћез

Мерћез

Механе

Механе

Мирница

Мирница

Мрче

Мрче

Невада

Невада

Ново Село

Ново Село

Орловац

Орловац

Парада

Парада

Пардусе

Пачарађа

Пачарађа

Певаштица

Певаштица

Пепељевац

Пепељевац

Перуника

Перуника

Пљаково

Пљаково

Преветица

Преветица

Прекорађе

Прекорађе

Пролом

Пролом

Равни Шорт

Равни Шорт

Растелица

Растелица

Рача

Рача

Рударе

Рударе

Сагоњево

Сагоњево

Самоково

Самоково

Свињиште

Свињиште

Секирача

Секирача

Селиште

Селиште

Селова

Селова

Сеоце

Сеоце

Калиманце

Спанце

Спанце

Тачевац

Тачевац

Тијовац

Тијовац

Тмава

Тмава

Требиње

Требиње

Трећак

Трећак

Трмка

Трмка

Трн

Трн

Трпеза

Трпеза

Шатра

Шатра

Штава

Штава

Жељова

Трешњица

Мијачић

77. Кучево

Благојев Камен

Благојев Камен

Буковска

Буковска

Велика Бресница

Велика Бресница

Волуја

Волуја

Бродица

Вуковић

Вуковић

Дубока

Дубока

Зеленик

Зеленик

Каона

Каона

Кучајна

Кучајна

Кучево

Кучево I

Кучево II

Кучево III

Љешница

Љешница

Мала Бресница

Мала Бресница

Мишљеновац

Мишљеновац

Мустапић

Мустапић

Нересница

Нересница

Гложане

Поповац

Раброво

Раброво

Равниште

Равниште

Раденка

Раденка

Ракова Бара

Ракова Бара

Сена

Сена

Српце

Српце

Турија

Турија

Церемошња

Церемошња

Церовица

Церовица

Шевица

Шевица

78. Лајковац

Бајевац

Бајевац

Боговађа

Боговађа

Врачевић

Врачевић

Доњи Лајковац

Доњи Лајковац

Јабучје

Јабучје

Лајковац (варош)

Лајковац (варош)

Лајковац (село)

Лајковац (село)

Мали Борак

Мали Борак

Маркова Црква

Маркова Црква

Непричава

Непричава

Пепељевац

Пепељевац

Придворица

Придворица

Ратковац

Ратковац

Рубрибреза

Рубрибреза

Скобаљ

Скобаљ

Словац

Словац

Степање

Степање

Стрмово

Стрмово

Ћелије

Ћелије

79. Лапово

Лапово (варошица)

Лапово

Лапово (село)

80. Лебане

Бачевина

Бачевина

Бошњаце

Бошњаце

Бувце

Бувце

Велико

Велико

Војловце

Војловце

Гегља

Гегља

Голи Рид

Голи Рид

Горње

Горње

Врановце

Врановце

Гргуровце

Гргуровце

Доње Врановце

Доње Врановце

Дрводељ

Дрводељ

Ждеглово

Ждеглово

Клајић

Клајић

Коњино

Коњино

Кривача

Кривача

Лалиновац

Лалиновац

Лебане

Лебане

Липовица

Липовица

Лугаре

Лугаре

Мало Војловце

Мало Војловце

Нова Топола

Нова Топола

Ново Село

Ново Село

Пертата

Пертате

Петровац

Петровац

Поповце

Поповце

Пороштица

Пороштица

Прекопчелица

Прекопчелица

Радевце

Радевце

Радиновац

Радиновац

Рафуна

Рафуна

Свињарица

Свињарица

Секицол

Секицол

Слишане

Слишане

Тогочевце

Тогочевце

Ђеновац

Ђеновац

Цекавица

Цекавица

Шарце

Шарце

Шилово

Шилово

Штулац

Штулац

Шумане

Шумане

81. Лепосавић

Баре

Баре

Бело Брдо

Бело Брдо

Планиница

Белуће

Белуће

Бербериште

Бербериште

Бистрица

Бистрица

Јариње

Борова

Борова

Борчане

Борчане

Брзанце

Руцманце

Врачево

Врачево

Вуча

Вуча

Горњи Крњин

Горњи Крњин

Граничане

Граничане

Заврата

Лазине

Гркаје

Гркаје

Гувниште

Гувниште

Добрава

Добрава

Доње Исево

Доње Исево

Доњи Крњин

Доњи Крњин

Дрен

Дрен

Витановиће

Мекиниће

Миолиће

Земаница

Земаница

Ибарско Постење

Ибарско Постење

Јелакце

Јелакце

Кајково

Кајково

Каменица

Каменица

Кијевчиће

Кијевчиће

Забрђе

Копориће

Копориће

Кошутово

Кошутово

Кутње

Кутње

Десетак

Крушево

Лепосавић

Лепосавић

Тврђан

Трикосе

Улије

Лешак

Лешак

Лозно

Лозно

Мајдево

Мајдево

Зрносек

Костин Поток

Кошутица

Крушчица

Родељ

Миоковиће

Миоковиће

Мошница

Мошница

Остраће

Остраће

Плакаоница

Плакаоница

Гњеждане

Дубока

Поповце

Поповце

Јошаница

Поткомље

Поткомље

Гулије

Придворица

Придворица

Рватска

Рватска

Сеоце

Сеоце

Слатина

Слатина

Сочаница

Сочаница

Требиће

Требиће

Ћирковиће

Ћирковиће

Церања

Церања

Црвени

Црвени

Црнатово

Црнатово

Шаљска

Шаљска

Бистрица

Бистрица

82. Липљан

Андровац

Андровац

Бандулић

Бандулић

Бањица

Бањица

Бујанце

Бујанце

Буковица

Буковица

Вариговце

Вариговце

Брус

Брус

Велика Добрања

Велика Добрања

Велики Алаш

Велики Алаш

Велико Рибаре

Велико Рибаре

Вогачица

Вогачица

Врело

Врело

Вршевце

Вршевце

Глоговце

Глоговце

Голешко Врело

Голешко Врело

Горња

Горња

Гуштерица

Гуштерица

Горње Гадимље

Горње Гадимље

Гувно Село

Гувно Село

Дивљака

Дивљака

Добротин

Добротин

Доња Гуштерица

Доња Гуштерица

Доње Гадимље

Доње Гадимље

Злокућане

Злокућане

Јањево

Јањево

Клечка

Клечка

Коњско

Коњско

Коњух

Коњух

Крајиште

Крајиште

Крајмировце

Крајмировце

Лалетић

Лалетић

Лепина

Лепина

Ливађе

Ливађе

Липљан

Липљан

Липовица

Липовица

Луг

Луг

Лугаџија

Лугаџија

Магура

Магура

Мала Добрања

Мала Добрања

Мали Алаш

Мали Алаш

Мало Грацко

Мало Грацко

Мало Рибаре

Мало Рибаре

Маревце

Маревце

Главица

Челопек

Медвеце

Медвеце

Мирена

Мирена

Мухаџер Бабуш

Мухаџер Бабуш

Ново Рујце

Ново Рујце

Оклап

Оклап

Трбовце

Окосница

Окосница

Плитковић

Плитковић

Потуровце

Потуровце

Рабовце

Рабовце

Радево

Радево

Русиновце

Русиновце

Седларе

Седларе

Скуланево

Скуланево

Гланица

Словиње

Словиње

Смолуша

Смолуша

Старо Грацко

Старо Грацко

Старо Рујце

Старо Рујце

Суви До

Суви До

Тећа

Тећа

Топличане

Топличане

Торина

Торина

Црни Брег

Црни Брег

Чучуљага

Чучуљага

Шишарка

Шишарка

83. Лучани

Бели Камен

Бели Камен

Вича

Вича

Властељице

Властељице

Вучковица

Вучковица

Горачићи

Горачићи

Горња Краварица

Горња Краварица

Горњи Дубац

Горњи Дубац

Граб

Граб

Губеревци

Губеревци

Гуча (варошица)

Гуча

Гуча (село)

Дљин

Дљин

Доња Краварица

Доња Краварица

Доњи Дубац

Доњи Дубац

Дучаловићи

Дучаловићи

Ђерађ

Ђерађ

Живица

Живица

Зеоке

Зеоке

Каона

Каона

Котража

Котража

Кривача

Кривача

Крстац

Крстац

Лис

Лис

Лисице

Лисице

Лучани (варошица)

Лучани

Лучани (село)

Марковица

Марковица

Милатовићи

Милатовићи

Негришори

Негришори

Пухово

Пухово

Пшаник

Пшаник

Рогача

Рогача

Ртари

Ртари

Рти

Рти

Тијање

Тијање

Турица

Турица

84. Љиг

Ба

Ба

Бабајић

Бабајић

Белановица

Белановица

Бошњановић

Бошњановић

Бранчић

Бранчић

Велишевац

Велишевац

Гукош

Гукош

Дићи

Дићи

Доњи Бањани

Доњи Бањани

Живковци

Живковци

Ивановци

Ивановци

Јајчић

Јајчић

Кадина Лука

Кадина Лука

Калањевци

Калањевци

Козељ

Козељ

Лалинци

Лалинци

Латковић

Латковић

Липље

Липље

Љиг

Љиг

Моравци

Моравци

Палежница

Палежница

Пољанице

Пољанице

Славковица

Славковица

Цветановац

Цветановац

Милавац

Штавица

Штавица

Шутци

Шутци

85. Љубовија

Берловине

Берловине

Врхпоље

Горња Буковица

Цапарић

Цапарић

Горња Љубовиђа

Горња Љубовиђа

Горња Ораовица

Горња Ораовица

Орловичка Планина

Горња Трешњица

Доње Кошље I

Доње Кошље II

Горње Кошље

Горње Кошље

Грачаница

Грачаница

Грчић

Грчић

Дубоко

Грчић

Доња Љубовиђа

Доња Љубовиђа

Доња Ораовица

Доња Ораовица

Поднемић

Дрлаче

Дрлаче

Леовић

Леовић

Лоњин

Лоњин

Љубовија

Љубовија

Постење

Постење

Рујевац

Рујевац

Савковић

Савковић

Селенац

Селенац

Соколац

Соколац

Торник

Торник

Узовница

Узовница

Црнча

Црнча

Читлук

Читлук

86. Мајданпек

Бољетин

Бољетин

Влаоле

Влаоле

Голубиње

Голубиње

Дебели Луг

Дебели Луг

Доњи Милановац

Доњи Милановац

Јасиково

Јасиково

Клокочевац

Клокочевац

Лесково

Лесково

Мајданпек

Мајданпек

Мироч

Мироч

Мосна

Мосна

Рудна Глава

Рудна Глава

Тополница

Тополница

Црнајка

Црнајка

87. Мали Зворник

Брасина

Брасина

Будишић

Будишић

Велика Река

Велика Река

Вољевци

Доња Борина

Доња Борина

Доња Трешњица

Доња Трешњица

Мали Зворник

Мали Зворник

Радаљ

Радаљ

Сакар

Сакар

Цулине

Цулине

Читлук

Читлук

Амајић

88. Мали Иђош

Ловћенац

Ловћенац

Мали Иђош

Мали Иђош

Фекетић

Фекетић

89. Мало Црниће

Аљудово

Аљудово

Батуша

Батуша

Божевац

Божевац

Велико Село

Велико Село

Велико Црниће

Велико Црниће

Врбница

Врбница

Забрега

Забрега

Калиште

Калиште

Кобиље

Кобиље

Крављи До

Крављи До

Кула

Кула

Мало Градиште

Мало Градиште

Мало Црниће

Мало Црниће

Салаковац

Салаковац

Смољинац

Смољинац

Топоница

Топоница

Црљенац

Црљенац

Шапине

Шапине

Шљивовац

Шљивовац

90. Медвеђа

Богуновац

Богуновац

Боровац

Боровац

Велика Браина

Велика Браина

Врапце

Врапце

Газдаре

Газдаре

Горња Лапаштица

Горња Лапаштица

Горњи Бучумет

Бучумет

Горњи Гајтан

Гајтан

Грбавце

Грбавце

Губавце

Губавце

Гургутово

Гургутово

Доња Лапаштица

Доња Лапаштица

Доњи Бучумет

Доњи Бучумет

Доњи Гајтан

Дренце

Дренце

Ђулекаре

Ђулекаре

Капит

Капит

Леце

Леце

Мала Браина

Мала Браина

Маровац

Маровац

Маћедонце

Маћедонце

Медвеђа

Медвеђа

Медевце

Медевце

Мркоње

Мркоње

Негосавље

Негосавље

Петриље

Петриље

Пороштица

Пороштица

Пусто Шилово

Пусто Шилово

Равна Бања

Равна Бања

Реткоцер

Реткоцер

Варадин (Реткоцерско)

Маћедонце

Рујковац

Рујковац

Свирце

Свирце

Сијарина

Сијарина

Сијаринска Бања

Сијаринска Бања

Спонце

Спонце

Средњи Бучумет

Стара Бања

Стара Бања

Стубла

Стубла

Туларе

Туларе

Тупале

Тупале

Црни Врх

Црни Врх

Чокотин

Чокотин

91. Мерошина

Азбресница

Азбресница

Александрово

Александрово

Мраморско Брдо

Арбанасце

Арбанасце

Балајнац

Балајнац

Баличевац

Баличевац

Батушинац

Батушинац

Биљег

Биљег

Брест

Брест

Бучић

Бучић

Горња Расовача

Горња Расовача

Градиште

Градиште

Девча

Девча

Чубура

Дешилово

Дешилово

Доња Расовача

Доња Расовача

Дудулајце

Дудулајце

Јовановац

Југ Богдановац

Југ Богдановац

Костадиновац

Костадиновац

Крајковац

Крајковац

Кованлук

Падина

Лепаја

Лепаја

Мерошина

Мерошина

Облачина

Облачина

Рожина

Рожина

92. Мионица

Берковац

Берковац

Брежђе

Брежђе

Буковац

Буковац

Вировац

Вировац

Вртиглав

Вртиглав

Голубац

Голубац

Горњи Лајковац

Горњи Лајковац

Горњи Мушић

Горњи Мушић

Велика Маришта

Гуњица

Гуњица

Доњи Мушић

Доњи Мушић

Дучић

Дучић

Ђурђевац

Ђурђевац

Клашнић

Клашнић

Кључ

Кључ

Команице

Команице

Крчмар

Крчмар

Маљевић

Маљевић

Мионица (варошица)

Мионица (варошица)

Мионица (село)

Мионица (село)

Мратишић

Мратишић

Наномир

Наномир

Осеченица

Осеченица

Паштрић

Паштрић

Планиница

Планиница

Попадић

Попадић

Радобић

Радобић

Рајковић

Рајковић

Ракари

Ракари

Робаје

Робаје

Санковић

Санковић

Струганик

Струганик

Табановић

Табановић

Тодорин До

Тодорин До

Толић

Толић

Шушеока

Шушеока

93. Неготин

Александровац

Александровац

Браћевац

Браћевац

Брестовац

Брестовац

Буковче

Буковче

Вељково

Вељково

Видровац

Видровац

Вратна

Вратна

Дупљане

Дупљане

Душановац

Душановац

Јабуковац

Јабуковац

Јасеница

Јасеница

Карбулово

Карбулово

Кобишница

Кобишница

Ковилово

Ковилово

Мала Каменица

Мала Каменица

Малајница

Малајница

Милошево

Милошево

Михајловац

Михајловац

Мокрање

Мокрање

Неготин

Неготин

Плавна

Плавна

Поповица

Поповица

Прахово

Прахово

Радујевац

Радујевац

Рајац

Рајац

Речка

Речка

Рогљево

Рогљево

Самариновац

Самариновац

Сиколе

Сиколе I

Сиколе II

Слатина

Слатина

Смедовац

Смедовац

Србово

Србово

Тамнич

Тамнич

Трњане

Трњане

Уровица

Уровица

Црномасница

Црномасница

Чубра

Чубра

Шаркамен

Шаркамен

Штубик

Штубик I

Штубик II

Глоговица II

94. Нова Варош

Акмачићи

Акмачићи

Амзићи

Амзићи

Бистрица

Бистрица

Божетићи

Божетићи

Брдо

Брдо

Буковик

Буковик

Бурађа

Бурађа

Вилови

Вилови

Вранеша

Вранеша

Горња Бела Река

Бела Река

Доња Бела Река

Горње Трудово

Горње Трудово

Дебеља

Дебеља

Драглица

Драглица

Дражевићи

Дражевићи

Дрмановићи

Дрмановићи

Јасеново

Јасеново

Комарани

Комарани

Кућани

Кућани

Љепојевићи

Љепојевићи

Мишевићи

Мишевићи

Негбина

Негбина

Нова Варош

Нова Варош

Ојковица

Ојковица

Радијевићи

Радијевићи

Радоиња

Радоиња

Рутоши

Рутоши

Сеништа

Сеништа

Тисовица

Тисовица

Трулово

Трулово

Челице

Челице

Штитково

Штитково

Тиква

95. Нова Црња

Александрово

Александрово

Војвода Степа

Војвода Степа

Нова Црња

Молин

Нова Црња

Радојево

Радојево

Српска Црња

Српска Црња

Тоба

Тоба

96. Нови Бечеј

Бочар

Бочар

Кумане

Кумане

Нови Бечеј

Нови Бечеј

Ново Милошево

Ново Милошево

97. Нови Кнежевац

Банатско

Банатско

Аранђелово

Аранђелово

Ђала

Ђала

Мајдан

Мајдан

Рабе

Нови Кнежевац

Нови Кнежевац

Филић

Обилићево

Подлокањ

Аранђелово

Сегет

Српски Крстур

Српски Крстур

98. Ново Брдо

Бостане

Бостане

Зебинце

Зебинце

Извор

Извор

Јасеновик

Јасеновик

Клобукар

Клобукар

Лабљане

Лабљане

Манишинце

Манишинце

Ново Брдо

Ново Брдо

Прековце

Прековце

Трнићевце

Трнићевце

99. Обилић

Аде

Аде

Бабин Мост

Бабин Мост

Бакшија

Бакшија

Брезница

Брезница

Горњи Грабовац

Горњи Грабовац

Крушевац

Крушевац

Лазарево

Лазарево

Лесковчић

Лесковчић

Мазгит

Мазгит

Милошево

Милошево

Обилић

Обилић

Племетина

Племетина

Расково

Расково

Сибовац

Сибовац

Хамидија

Хамидија

Црквена Водица

Црквена Водица

Рудник Косово

Шипитула

Шипитула

100. Опово

Баранда

Баранда

Опово

Опово

Сакуле

Сакуле

Сефкерин

Сефкерин

101. Ораховац

Бела Црква

Бела Црква

Братотин

Братотин

Брестовац

Брестовац

Брњача

Брњача

Бубље

Бубље

Чупево

Велика Круша

Велика Круша

Велика Хоча

Велика Хоча

Врањак

Врањак

Геџа

Геџа

Горић

Горић

Горње Поточане

Горње Поточане

Дањане

Дањане

Добри Дол

Добри Дол

Сарош

Доманек

Доманек

Доње Поточане

Доње Поточане

Драгобиље

Драгобиље

Дреновац

Дреновац

Затрић

Затрић

Зочиште

Зочиште

Зрзе

Зрзе

Јанчиште

Јанчиште

Јовић

Јовић

Козник

Козник

Крамовик

Крамовик

Лабучево

Лабучево

Љубижда

Љубижда

Мађаре

Мађаре

Мала Хоча

Мала Хоча

Малишево

Малишево

Милановић

Милановић

Мируша

Мируша

Моралија

Моралија

Мрасор

Мрасор

Нашпале

Нашпале

Ногавац

Ногавац

Оптеруша

Оптеруша

Ораховац

Ораховац

Острозуб

Острозуб

Пагаруша

Пагаруша

Петковић

Петковић

Полужа

Полужа

Понорац

Понорац

Горачево

Пусто Село

Пусто Село

Радосте

Радосте

Ратковац

Ратковац

Ретимље

Ретимље

Сановац

Сановац

Сопнић

Сопнић

Турјак

Турјак

Целина

Целина

Црноврана

Црноврана

Чифлак

Чифлак

102. Осечина

Бастав

Бастав

Белотић

Белотић

Братачић

Братачић

Горње Црниљево

Горње Црниљево

Гуњаци

Гуњаци

Драгијевица

Драгијевица

Драгодол

Драгодол

Комирић

Комирић

Коњуша

Коњуша

Лопатањ

Лопатањ

Осечина (варошица)

Осечина

Осечина (село)

Остружањ

Остружањ

Пецка

Пецка

Плужац

Плужац

Сирдија

Сирдија

Туђин

Туђин

Царина

Царина

Коњиц

Скадар

103. Оџаци

Бачки Брестовац

Бачки Брестовац

Бачки Грачац

Бачки Грачац

Богојево

Богојево

Дероње

Дероње

Каравуково

Каравуково

Лалић

Лалић

Оџаци

Оџаци

Ратково

Ратково

Српски Милетић

Српски Милетић

104. Параћин

Бошњане

Бошњане

Буљане

Буљане

Бусиловац

Бусиловац

Главица

Главица

Голубовац

Голубовац

Горња Мутница

Горња Мутница

Горње Видово

Горње Видово I

Горње Видово II

Давидовац

Давидовац

Доња Мутница

Доња Мутница

Доње Видово

Доње Видово

Дреновац

Дреновац

Забрега

Забрега

Извор

Извор

Клачевица

Клачевица

Крежбинац

Крежбинац

Лебина

Лебина

Лешје

Лешје

Мириловац

Мириловац

Параћин

Параћин

Параћин град

Плана

Плана

Поповац

Поповац

Поточац

Поточац

Ратаре

Ратаре

Рашевица

Рашевица

Својново

Својново

Сикирица

Сикирица

Сињи Вир

Сињи Вир

Сисевац

Сисевац

Стрижа

Стрижа

Стубица

Стубица

Текија

Текија

Трешњевица

Трешњевица

Чепуре

Чепуре

Шавац

Шавац

Шалудовац

Шалудовац

105. Петровац на Млави

Бистрица

Бистрица

Бошњак

Бошњак

Буровац

Буровац

Бусур

Бусур

Везичево

Везичево

Велики Поповац

Велики Поповац

Велико Лаоле

Велико Лаоле

Витовница

Витовница

Вошановац

Вошановац

Добрње

Добрње

Дубочка

Дубочка

Ждрело

Ждрело

Забрђе

Забрђе

Каменово

Каменово

Кладурово

Кладурово

Кнежица

Кнежица

Крвије

Крвије

Лесковац

Лесковац

Лопушник

Лопушник

Мало Лаоле

Мало Лаоле

Манастирица

Манастирица

Мелница

Мелница

Орешковица

Орешковица

Орљево

Орљево

Панково

Панково

Петровац на Млави

Петровац на Млави

Рановац

Рановац

Рашанац

Рашанац

Стамница

Стамница

Старчево

Старчево

Табановац

Табановац

Трновче

Трновче

Ћовдин

Ћовдин

Шетоње

Шетоње

106. Пећ

Алагина Река

Алагина Река

Бабиће

Бабиће

Баране

Баране

Бело Поље

Бело Поље

Благаје

Благаје

Боге

Боге

Брежаник

Брежаник

Брестовик

Брестовик

Бролић

Бролић

Бучане

Бучане

Велика

Велика

Јабланица

Јабланица

Велики Штупељ

Велики Штупељ

Витомирица

Витомирица

Враговац

Враговац

Врановац

Врановац

Главичица

Главичица

Глођане

Глођане

Непоље

Гораждевац

Гораждевац

Грабовац

Грабовац

Добри До

Добри До

Дреље

Дреље

Дубово

Дубово

Дугањиве

Дугањиве

Загрмље

Загрмље

Захаћ

Захаћ

Злопек

Злопек

Јабланица

Јабланица

Јошаница

Јошаница

Клинчина

Клинчина

Косурић

Косурић

Лугаџија

Котрадић

Котрадић

Кошутане

Кошутане

Крстовац

Крстовац

Крушевац

Крушевац

Дубочак

Кућиште

Кућиште

Лабљане

Лабљане

Липа

Липа

Лођа

Лођа

Ложане

Ложане

Љешане

Љешане

Љубенић

Љубенић

Љутоглава

Љутоглава

Мала Јабланица

Мала Јабланица

Мали Штупељ

Мали Штупељ

Лаз Белопаћ

Маљевиће

Маљевиће

Набрђе

Набрђе

Накло

Накло

Чунгур

Ново Село

Ново Село

Озрим

Озрим

Пепиће

Пепиће

Пећ

Пећ

Пиштане

Пиштане

Плављане

Плављане

Почешће

Почешће

Милованац

Радавац

Радавац

Раушић

Раушић

Нови Раушић

Рашић

Рашић

Ромуне

Ромуне

Росуље

Росуље

Рухот

Рухот

Осоје

Сврке

Сврке

Сига

Сига

Требовић

Требовић

Пашино Село

Трстеник

Трстеник

Турјак

Турјак

Ћушка

Ћушка

Хаџовићи

Хаџовићи

Црни Врх

Црни Врх

Љевоша

Челопек

Челопек

Шкреље

Шкреље

107. Пећинци

Ашања

Ашања

Брестач

Брестач

Деч

Деч

Доњи Товарник

Доњи Товарник

Карловчић

Карловчић

Купиново

Купиново I

Купиново II

Обреж

Обреж

Огар

Огар

Пећинци

Пећинци

Попинци

Попинци

Прхово

Прхово

Сибач

Сибач

Сремски

Сремски

Михаљевци

Михаљевци

Суботиште

Суботиште

Шимановци

Шимановци

108. брисана је (види члан 1. Закона - 18/2016-32)

 

109. Пландиште

Банатски

Банатски

Соколац

Соколац

Барице

Барице

Велика Греда

Велика Греда

Велики Гај

Велики Гај

Дужине

Дужине

Јерменовци

Јерменовци

Купиник

Купиник

Маргита

Маргита

Лаудовац

Марковићево

Марковићево

Милетићево

Милетићево

Пландиште

Пландиште

Стари Лец

Стари Лец

Хајдучица

Хајдучица

110. Подујево

Алабак

Алабак

Бајчина

Бајчина

Баловац

Баловац

Бараина

Бараина

Батлава

Батлава

Бело Поље

Бело Поље

Блато

Блато

Брадаш

Брадаш

Браина

Браина

Бревник

Бревник

Бреце

Бреце

Буринце

Буринце

Велика Река

Велика Река

Главник

Главник

Годишњак

Годишњак

Горња Дубница

Горња Дубница

Горња Лапаштица

Горња Лапаштица

Горња Пакаштица

Горња Пакаштица

Горње Љупче

Горње Љупче

Горњи Сибовац

Горњи Сибовац

Грдовац

Грдовац

Двориште

Двориште

Добри До

Добри До

Добротин

Добротин

Доња Дубница

Доња Дубница

Доња

Доња

Лапаштица

Лапаштица

Доња

Доња

Пакаштица

Пакаштица

Доње Љупче

Доње Љупче

Доњи Сибовац

Доњи Сибовац

Дуз

Дуз

Думош

Думош

Житиње

Житиње

Закут

Закут

Каљатица

Каљатица

Качибег

Качибег

Кисела Бања

Кисела Бања

Коњушевац

Коњушевац

Крпимеј

Крпимеј

Крушевица

Крушевица

Ладовац

Ладовац

Лауша

Лауша

Летанце

Летанце

Ливадица

Ливадица

Луг

Луг

Лужане

Лужане

Мазап

Мазап

Мајанце

Мајанце

Медреговац

Медреговац

Мердаре

Мердаре

Метохија

Метохија

Мировац

Мировац

Мургула

Мургула

Обранџа

Обранџа

Орлане

Орлане

Палатна

Палатна

Пендуха

Пендуха

Перане

Перане

Подујево

Подујево

Попово

Попово

Поток

Поток

Преполац

Преполац

Радујевац

Радујевац

Ракиница

Ракиница

Ревуће

Ревуће

Репа

Репа

Речица

Речица

Светље

Светље

Сиљевица

Сиљевица

Слатина

Слатина

Сурдула

Сурдула

Суркиш

Суркиш

Трнава

Трнава

Трнавица

Трнавица

Туручица

Туручица

Хртица

Хртица

Шајковац

Шајковац

Шаковица

Шаковица

Штедим

Штедим

111. Пожега

Бакионица

Бакионица

Велика

Велика

Јежевица

Јежевница

Висибаба

Висибаба

Врањани

Врањани

Глумач

Глумач

Годовик

Годовик

Горња Добриња

Горња Добриња

Горобиље

Горобиље

Гугаљ

Гугаљ

Доња Добриња

Доња Добриња

Дражиновићи

Дражиновићи

Душковци

Душковци

Засеље

Засеље

Здравчићи

Здравчићи

Јелен До

Јелен До

Каленићи

Каленићи

Лопаш

Лопаш

Лорет

Лорет

Љутице

Љутице

Мађер

Мађер

Мала Јежевица

Мала Јежевица

Милићево Село

Милићево Село

Мршељи

Мршељи

Отањ

Отањ

Папратиште

Папратиште

Пилатовићи

Пилатовићи

Пожега

Пожега

Пријановићи

Пријановићи

Прилипац

Прилипац

Радовци

Радовци

Расна

Расна

Речице

Речице

Роге

Роге

Рупељево

Рупељево

Сврачково

Сврачково

Средња Добриња

Средња Добриња

Табановићи

Табановићи

Тврдићи

Тврдићи

Тометино Поље

Тометино Поље

Тучково

Тучково

Узићи

Узићи

Честобродица

Честобродица

112. Прешево

Алиђерце

Алиђерце

Берчевац

Берчевац

Бујић

Бујић

Букаревац

Букаревац I

Букаревац II

Буковац

Буковац

Буштрање

Буштрање

Гаре

Гаре

Големи Дол

Големи Дол

Горња Шушаја

Горња Шушаја

Госпођинце

Госпођинце

Депце

Депце

Доња Шушаја

Доња Шушаја

Жујинце

Жујинце I

Жујинце II

Илинце

Илинце

Курбалија

Курбалија

Љаник

Љаник

Мађаре

Мађаре

Миратовац

Миратовац

Норча

Норча

Ораовица

Ораовица

Печено

Печено

Прешево

Прешево

Рајинце

Рајинце

Ранатовце

Ранатовце

Рељан

Рељан

Свињиште

Свињиште

Сефер

Сефер

Славујевац

Славујевац

Станевце

Станевце

Стрезовце

Стрезовце

Трнава

Трнава

Цакановац

Цакановац

Церевајка

Церевајка

Црнотинце

Црнотинце

Чукарка

Чукарка

113. Прибој

Бања

Бања

Батковићи

Батковићи

Црнуговићи

Бучје

Бучје

Добриловићи

Добриловићи

Забрђе

Забрђе

Забрњица

Забрњица

Заградина

Заостро

Заостро

Калафати

Калафати

Калуђеровићи

Калуђеровићи

Касидоли

Касидоли

Пожегрнац

Кратово

Кратово

Брезна

Јелача

Крњача

Крњача

Мажићи

Мажићи

Милијеш

Милијеш

Прибој

Прибој

Прибојска

Прибојска

Голеша

Голеша

Прибојске

Прибојске

Челице

Челице

Рача

Рача

Ритошићи

Ритошићи

Сјеверин

Сјеверин

Живинице

Сочице

Сочице

Кукуровићи

Стрмац

Стрмац

Херцеговачка

Херцеговачка

Голеша

Голеша

Црнузи

Црнузи

Читлук

Читлук

114. Призрен

Атмађа

Атмађа

Белоброд

Белоброд

Бљач

Бљач

Брезна

Брезна

Бродосавце

Бродосавце

Брут

Брут

Бузец

Бузец

Буча

Буча

Билуша

Билуша

Вележа

Вележа

Влашња

Влашња

Врбичане

Врбичане

Врбница

Врбница

Добруште

Шкоза

Горња Србица

Горња Србица

Горње Љубиње

Горње Љубиње

Горње Село

Горње Село

Горожуп

Горожуп

Гражданик

Гражданик

Грнчаре

Грнчаре

Дедај

Дедај

Дојнице

Дојнице

Доња Србица

Доња Србица

Доње Љубиње

Доње Љубиње

Драјчићи

Драјчићи

Душаново

Душаново

Ћонај

Ћонај

Живињане

Живињане

Жур

Жур

Мураден

Заплужје

Заплужје

Згатар

Згатар

Зјум

Зјум

Зрзе

Зрзе

Зојић

Зојић

Јабланица

Јабланица

Поуско

Јешково

Јешково

Кабаш

Кабаш

Кабаш Хас

Кабаш Хас

Карашинђерђ

Карашинђерђ

Капра

Капра

Косовце

Косовце

Кобања

Кобања

Којуш

Којуш

Кориша

Кориша

Крајк

Крајк

Куклибег

Куклибег

Куковце

Куковце

Кушнин

Кушнин

Куштендил

Куштендил

Ландовица

Ландовица

Лез

Лез

Лесковац

Лесковац

Локвица

Локвица

Љубижда

Љубижда

Љубижда Хас

Љубижда Хас I

Љубишда Хас

Љубишда Хас II

Љубичево

Љубичево

Љукинај

Љукинај

Љутоглав

Љутоглав

Нова Шумадија

Мазрек

Мазрек

Мала Круша

Мала Круша

Мамуша

Мамуша

Манастирица

Манастирица

Медвеце

Медвеце

Миљај

Миљај

Мушниково

Мушниково

Нашец

Нашец

Небрегоште

Небрегоште

Новаке

Новаке

Ново Село

Ново Село

Петрово Село

Петрово Село

Пиране

Пиране

Плава

Плава I

Плава II

Плајник

Плајник

Планеја

Планеја

Плањане

Плањане

Послиште

Послиште

Призрен

Призрен

Рандубрава

Рандубрава

Речане

Речане

Ренце

Ренце

Ромаја

Ромаја

Скоробиште

Скоробиште

Смаћ

Смаћ

Средска

Средска

Стружје

Стрежје

Трепетница

Трепетница

Тупец

Тупец

Хоча Заградска

Хоча Заградска

Цапарце

Цапарце

Шаиновац

Шаиновац I

Шаиновац II

Шпинадија

Шпинадија

115. Пријепоље

Аљиновићи

Аљиновићи

Балићи

Балићи

Баре

Баре

Бискупићи

Бискупићи

Бјелахова

Бјелахова

Брајковац

Брајковац

Брвине

Брвине

Бродарево

Бродарево

Буковик

Буковик

Виницка

Виницка

Врбово

Врбово

Гојаковићи

Гојаковићи

Горње Бабине

Горње Бабине

Горње Горачиће

Горње Горачиће

Горњи Страњани

Горњи Страњани

Гостун

Гостун

Грачаница

Грачаница

Гробнице

Гробнице

Дивци

Дивци

Лучице

Доње Бабине

Доње Бабине

Доњи Страњани

Доњи Страњани

Дренова

Дренова

Душманићи

Душманићи

Ђурашићи

Ђурашићи

Забрдњи Тоци

Забрдњи Тоци

Завинограђе

Завинограђе

Залуг

Залуг

Заступ

Заступ

Звијезд

Звијезд

Ивање

Ивање

Ивезићи

Ивезићи

Избичањ

Избичањ

Јабука

Јабука

Јунчевићи

Јунчевићи

Камена Гора

Камена Гора

Кашице

Караула

Караула

Карошевина

Карошевина

Каћево

Каћево

Ковачевац

Ковачевац

Мијоска

Копривна

Копривна

Косатица

Косатица

Кошевине

Кошевине

Крушево

Крушево

Кучин

Кучин

Матаруге

Матаруге

Међани

Међани

Милаковићи

Милаковићи

Милешево

Милешево

Милошев До

Милошев До

Миљевићи

Миљевићи

Прањци

Мрчковина

Мрчковина

Мушковина

Мушковина

Ораовац

Ораовац

Орашац

Орашац

Осоје

Осоје

Оштра Стијена

Оштра Стијена

Поткрш

Поткрш

Поток

Поток

Правошево

Правошево

Пријепоље

Пријепоље

Расно

Расно

Ратајска

Ратајска

Седобро

Седобро

Сељане

Сељане

Сељашница

Сељашница

Скокуће

Скокуће

Мијани

Слатина

Слатина

Сопотница

Сопотница

Ташево

Ташево

Хисарџик

Хисарџик

Хрта

Хрта

Црквени Тоци

Црквени Тоци

Чадиње

Коловрат

Чаушевићи

Чаушевићи

Џурово

Џурово

116. Прокупље

Брисана је (види члан 1. Закона - 47/2018-26)

117. Ражањ

Браљина

Браљина

Варош

Варош

Витошевац

Витошевац

Грабово

Грабово

Липовац

Липовац

Мађере

Мађере

Малетина

Малетина

Маћија

Маћија

Нови Брачин

Брачин

Стари Брачин

Пардик

Пардик

Подгорац

Подгорац

Послон

Послон

Прасковче

Прасковче Манастирско

Претрковац

Претрковац

Ражањ

Ражањ

Рујиште

Рујиште

Скорица

Скорица

Смиловац

Смиловац

Церово

Церово

Црни Као

Црни Као

Чубура

Чубура

Шетка

Шетка

118. Рача

Адровац

Адровац

Борци

Борци

Бошњане

Бошњане

Велико

Велико

Крчмаре

Крчмаре

Вишевац

Вишевац

Војиновац

Војиновац

Вучић

Вучић

Доња Рача

Доња Рача

Доње Јарушице

Доње Јарушице

Ђурђево

Ђурђево

Мало Крчмаре

Мале Крчмаре

Мирашевац

Мирашевац

Поповић

Поповић

Рача

Рача

Сараново

Сараново

Сепци

Сепци

Сипић

Сипић

Трска

Сепци

119. Рашка

Бадањ

Бадањ

Баљевац

Баљевац

Бела Стена

Бела Стена

Беоци

Беоци

Биљановац

Биљановац

Жерађе

Покрвеник

Орахово

Биниће

Биниће

Боровиће

Боровиће

Боће

Боће

Брвеник

Брвеник

Брвеник Насеље

Брвеник Насеље

Брвеница

Брвеница

Варево

Варево

Војмиловићи

Војмиловићи

Гњилица

Гњилица

Биочин

Градац

Градац

Драганићи

Драганићи

Вртине

Жутице

Жутице

Зарево

Зарево

Јошаничка Бања

Јошаничка Бања

Казновиће

Казновиће

Карадак

Карадак

Ковачи

Ковачи

Корлаће

Корлаће

Гостирадиће

Кравиће

Кравиће

Кремиће

Кремиће

Крушевица

Крушевица

Курићи

Курићи

Плавково

Кућане

Кућане

Копаоник

Лисина

Лисина

Луково

Луково

Милатковиће

Милатковиће

Муре

Муре

Ново Село

Ново Село

Носољин

Носољин

Бело Поље

Павлица

Павлица

Панојевиће

Панојевиће

Пискања

Пискања

Плешин

Плешин

Побрђе

Побрђе

Поцесје

Поцесје

Радошиће

Радошиће

Раковац

Раковац

Рашка

Рашка

Рвати

Рвати

Рудница

Рудница

Себимиље

Себимиље

Семетеш

Семетеш

Супње

Супње

Тиоџе

Тиоџе

Трнава

Трнава

Црна Глава

Црна Глава

Шипачина

Шипачина

120. Рековац

Баре

Баре

Белушић

Белушић

Беочић

Беочић

Богалинац

Богалинац

Брајиновац

Брајиновац

Велика

Велика

Крушевица

Крушевица

Вукмановац

Вукмановац

Доброселица

Доброселица

Драгово

Драгово

Жупањевац

Жупањевац

Кавадар

Кавадар

Каленићки

Каленићки

Прњавор

Прњавор

Калудра

Калудра

Комаране

Комаране

Лепојевић

Лепојевић

Ломница

Ломница

Лоћика

Лоћика

Малешево

Малешево

Мотрић

Мотрић

Надрље

Надрље

Опарић

Опарић

Превешт

Превешт

Рабеновац

Рабеновац

Ратковић

Ратковић

Рековац

Рековац

Секурич

Секурич

Сибница

Сибница

Сиљевица

Сиљевица

Течић

Течић

Урсуле

Урсуле

Цикот

Цикот

Шљивица

Шљивица

121. Рума

Буђановци

Буђановци

Витојевци

Витојевци

Вогањ

Вогањ

Марђелос

Грабовци

Грабовци

Добринци

Добринци

Доњи Петровци

Доњи Петровци

Жарковац

Жарковац

Кленак

Кленак

Краљевци

Краљевци

Мали Радинци

Мали Радинци

Никинци

Никинци

Павловци

Павловци

Платичево

Платичево

Путинци

Путинци

Рума

Рума

Стејановци

Стејановци

Хртковци

Хртковци

122. Свилајнац

Бобово

Бобово

Бресје

Бресје

Војска

Војска

Врлане

Врлане

Гложане

Гложане

Грабовац

Грабовац

Дубље

Дубље

Дубница

Дубница

Ђуринац

Ђуринац

Купиновац

Купиновац

Кушиљево

Кушиљево

Луковица

Луковица

Мачевац

Мачевац

Проштинац

Проштинац

Радошин

Радошин

Роанда

Роанда

Роћевац

Роћевац

Свилајнац

Свилајнац

Седларе

Седларе

Суботица

Суботица

Тропоње

Тропоње

Црквенац

Црквенац

123. Сврљиг

Белоиње

Белоиње

Бурдимо

Бурдимо

Бучум

Бучум

Варош

Варош

Влахово

Влахово

Галибабинац

Галибабинац

Гојмановац

Гојмановац

Грбавче

Грбавче

Гулијан

Гулијан

Гушевац

Гушевац

Давидовац

Давидовац I

Давидовац II

Драјинац

Драјинац

Ђуринац

Ђуринац

Жељево

Жељево

Извор

Извор

Копајкошара

Копајкошара

Лабуково

Лабуково

Лалинац

Лалинац

Лозан

Лозан

Луково

Луково

Манојлица

Манојлица

Мерџелат

Мерџелат

Мечји До

Мечји До

Нишевац

Нишевац

Околиште

Околиште

Округлица

Округлица

Палилула

Палилула

Периш

Периш

Пирковац

Прковац

Плужина

Плужина

Попшица

Попшица

Преконога

Преконога

Радмировац

Радмировац

Рибаре

Рибаре

Сврљиг

Сврљиг

Сливје

Сливје

Тијовац

Тијовац

Црнољевица

Црнољевица

Шљивовик

Шљивовик

124. Сента

Сента

Сента

Горњи Брег

Батка

Торњош

Торњош

Богараш

Кеви

125. Сечањ

Банатска Дубица

Банатска Дубица

Бока

Бока

Јарковац

Јарковац

Јаша Томић

Јаша Томић

Бусење

Конак

Конак

Крајишник

Крајишник

Неузина

Неузина

Сечањ

Сечањ

Сутјеска

Сутјеска

Шурјан

Шурјан

126. Сјеница

Бегачиће

Багачиће

Чипаљ

Баре

Баре

Боришиће

Гргаје

Бачија

Бачија

Божов Поток

Божов Поток

Бољаре

Бољаре

Пода

Брњица

Брњица

Врапци

Сушица

Буђево

Буђево

Биоц

Вапа

Вапа

Вишњева

Вишњева

Трешњевица

Врсјенице

Врсјенице

Горње Лопиже

Горње Лопиже

Криваја

Гошево

Гошево

Црвско Долиће

Долиће

Доње Горачиће

Доње Горачиће

Доње Лопиже

Доње Лопиже

Скрадник

Ушак

Драгојловиће

Драгојловиће

Градац

Дражевиће

Дражевиће

Дружиниће

Дружиниће

Дубница

Дубница

Дуга Пољана

Дуга Пољана

Голубан

Љутаје

Забрђе

Дујке

Дујке

Дунишиће

Дунишиће

Жабрен

Жабрен

Петрово Поље

Житниће

Житниће

Зајечиће

Зајечиће

Бреза

Захумско

Захумско

Височка

Врбница

Плана

Камешница

Камешница

Кијевци

Кијевци

Кладница

Кладница

Боровиће

Калипоље

Крајиновиће

Крајиновиће

Блато

Језеро

Тутиће

Крстац

Крстац

Кањевина

Крће

Крће

Машовиће

Машовиће

Понорац

Понорац

Праља

Праља

Раждагиња

Раждагиња

Расно

Расно

Аливеровиће

Рашковиће

Рашковиће

Међугор

Сјеница

Сјеница

Медаре

Ступ

Ступ

Весковиће

Распоганче

Сугубине

Сугубине

Јевик

Тријебине

Тријебине

Грабовица

Тузиње

Тузиње

Крња Јела

Растеновиће

Увац

Увац

Страиниће

Угао

Угао

Карајукића Бунари

Урсуле

Урсуле

Папиће

Фијуљ

Фијуљ

Царичина

Царичина

Цетановиће

Цетановиће

Читлук

Чедово

Чедово

Шаре

Шаре

Козник

Лијева Река

Милић

Штаваљ

Штаваљ

Богути

Вишњице

Кнежевац

Кокошиће

Шушуре

Шушуре

127. Смедеревска Паланка

Азања

Азања

Баничина

Баничина

Бачинац

Бачинац

Башин

Башин

Влашки До

Влашки До

Водице

Водице

Глибовац

Глибовац I

Глибовац II

Голобок

Голобок

Грчац

Грчац

Кусадак

Кусадак

Мала Плана

Мала Плана

Мраморац

Мраморац

Придворице

Придворице

Ратари

Ратари

Селевац

Селевац

См. Паланка

См. Паланка I

См. Паланка II

Стојачак

Стојачак

Церовац

Церовац

128. Сокобања

Бели Поток

Бели Поток

Блендија

Блендија

Богдинац

Богдинац

Врбовац

Врбовац

Врмџа

Врмџа

Дуго Поље

Дуго Поље

Жучковац

Жучковац

Језеро

Језеро

Јошаница

Јошаница

Милушинац

Милушинац

Мужинац

Мужинац

Николинац

Николинац

Ново Село

Ново Село

Поружница

Поружница

Раденковац

Раденковац

Ресник

Ресник

Рујевица

Рујевица

Сесалац

Сесалац

Сокобања

Сокобања

Трговиште

Трговиште

Трубаревац

Трубаревац

Церовица

Церовица

Читлук

Читлук

Левовик

Шарбановац

Шарбановац

129. Србица

Бакс

Бакс

Бања

Бања

Броћна

Броћна

Витак

Витак

Воћњак

Воћњак

Горња Клина

Горња Клина

Горње Преказе

Горње Преказе

Горњи Обилић

Горњи Обилић

Доња Клина

Доња Клина

Доње Обриње

Доње Обриње

Доње Преказе

Доње Преказе

Доњи Обилић

Доњи Обилић

Дошевац

Дошевац

Избица

Избица

Кладерница

Кладерница

Кожица

Кожица

Кострц

Кострц

Которе

Которе

Красалић

Красалић

Красмировац

Красмировац

Крушевац

Крушевац

Кућица

Кућица

Лауша

Лауша

Леочина

Леочина

Ликовац

Ликовац

Љубовац

Љубовац

Макрмаљ

Макрмаљ

Марина

Марина

Микушница

Микушница

Мурга

Мурга

Ново Село

Ново Село

Овчарево

Овчарево

Падалиште

Падалиште

Плужина

Плужина

Пољанце

Ново Пољанце

Старо Пољанце

Краљице

Преловац

Преловац

Радишево

Радишево

Ракитница

Ракитница

Резала

Резала

Рудник

Рудник

Србица

Србица

Средња Клина

Средња Клина

Суво Грло

Суво Грло

Тица

Тица

Трнавце

Трнавце

Турићевац

Турићевац

Тушиље

Тушиље

Ћирез

Ћирез

Читак

Читак

Чубрељ

Чубрељ

130. Србобран

Надаљ

Надаљ

Србобран

Србобран

Турија

Турија

131. Сремски Карловци

Сремски Карловци

Сремски Карловци

132. Стара Пазова

Белегиш

Белегиш

Војка

Војка

Голубинци

Голубинци

Крњешевци

Крњешевци

Нова Пазова

Нова Пазова

Нови Бановци

Нови Бановци

Стара Пазова

Стара Пазова

Стари Бановци

Стари Бановци

Сурдук

Сурдук

133. Сува Река

Бања

Бања

Беланица

Беланица

Блаце

Блаце

Будаково

Будаково

Букош

Букош I

Букош II

Вранић

Вранић

Вршевце

Вршевце

Гељанце

Гељанце

Горња Крушица

Горња Крушица

Грејковце

Грејковце

Грејчевце

Грејчевце

Гунцат

Гунцат

Дворане

Дворане

Деловце

Деловце

Добродељане

Добродељане

Доња Крушица

Доња Крушица

Дубрава

Дубрава

Дуље

Дуље

Ђиновце

Ђиновце

Топличане

Јавор

Јавор

Кострце

Кострце

Кравосерија

Кравосерија

Ладровац

Ладровац

Ладровић

Ладровић

Лешане

Лешане

Лужница

Лужница

Мачитево

Мачитево

Мовљане

Мовљане

Мушутиште

Мушутиште

Непребиште

Непребиште

Нишор

Нишор

Папаз

Папаз

Пећане

Пећане

Поповљане

Поповљане

Раштане

Раштане

Речане

Речане

Саврово

Саврово

Самодража

Самодража

Селогражде

Селогражде

Семетиште

Семетиште

Сеник

Сеник

Слапужане

Слапужане

Сопина

Сопина

Стара Вучина

Стара Вучина

Студенчане

Студенчане

Сува Река

Сува Река

Трње

Трње

Тумичина

Тумичина

Чајдрак

Чајдрак

134. Сурдулица

Алакинце

Алакинце

Бацијевце

Бацијевце

Биновце

Биновце

Битврђа

Битврђа

Божица

Божица

Власина

Власина

Округлица

Округлица

Власина Рид

Власина Рид

Власина

Власина

Стојковићева

Стојковићева

Вучаделце

Вучеделце

Горња Козница

Горња Козница

Горње Романовце

Горње Романовце

Грознатовци

Грознатовци

Дањино Село

Дањино Село

Дикава

Дикава

Доње Романовце

Доње Романовце

Драјинци

Драјинци

Дуги Дел

Дуги Дел

Дугојница

Дугојница

Загужање

Загужање

Јелашница

Јелашница

Калабовце

Калабовце

Кијевац

Кијевац

Клисура

Клисур

Колуница

Колуница

Кострошевци

Кострошевци

Лескова Бара

Лескова Бара

Масурица

Масурица

Мачкатица

Мачкатица

Ново Село

Ново Село

Паља

Паља

Рђавица

Рђавица

Стајковце

Стајковце

Стрезимировци

Стрезимировци

Сувојница

Сувојница

Сурдулица

Сурдулица

Бело Поље

Сухи Дол

Сухи Дол

Топли До

Топли До

Топли Дол

Топли Дол

Троскаћ

Троскаћ

Ћурковица

Ћурковица

135. Темерин

Бачки Јарак

Бачки Јарак

Сириг

Сириг

Камендин

Темерин

Темерин

136. Тител

Вилово

Вилово

Гардиновци

Гардиновци

Лок

Лок

Мошорин

Мошорин

Тител

Тител

Шајкаш

Шајкаш

137. Топола

Белосавци

Белосавци

Блазнава

Блазнава

Божурња

Божурња

Винча

Винча

Војковци

Војковци

Горња Трнава

Трнава

Горња Шаторња

Горња Шаторња

Горович

Горович

Гуришевци

Гуришевци

Доња Трешњевица

Д. Трешњевица

Доња Трнава

Доња Трнава

Доња Шаторња

Доња Шаторња

Жабаре

Жабаре

Загорица

Загорица

Јарменовци

Јарменовци

Јеленац

Јеленац

Јунковац

Јунковац

Клока

Клока

Липовац

Липовац

Манојловци

Манојловци

Маскар

Маскар

Наталинци

Наталинци

Овсиште

Овсиште

Павловац

Павловац

Пласковац

Пласковац

Рајковац

Рајковац

Светлић

Светлић

Топола (варошица)

Топола (варош)

Топола (село)

Топола (село)

Крћевац

Шуме

Шуме

138. Трговиште

Бабина Пољана

Бабина Пољана

Барбаце

Барбаце

Владовце

Владовце

Голочевац

Голочевац

Горновац

Горновац

Горња Трница

Горња Трница

Горњи Козји Дол

Козји Дол

Доњи Козји Дол

Горњи Стајевац

Горњи Стајевац

Дејанце

Дејанце

Доња Трница

Доња Трница

Доњи Стајевац

Доњи Стајевац

Думбија

Думбија

Ђерекарце

Ђерекарце

Зладовце

Зладовце

Калово

Калово

Лесница

Лесница

Мала Река

Мала Река

Марганце

Марганце

Мездраја

Мездраја

Нови Глог

Нови Глог

Ново Село

Ново Село

Петровац

Петровац

Пролесје

Пролесје

Радовница

Радовница

Рајчевце

Рајчевце

Сурлица

Сурлица

Трговиште

Трговиште

Црвени Град

Црвени Град

Црна Река

Црна Река

Црновце

Црновце

Шајинце

Шајинце

Шапранце

Шапранце

Широка Планина

Широка Планина

Шумата Трница

Шумата Трница

139. Трстеник

Богдање

Богдање

Божуревац

Божуревац

Брезовица

Брезовица

Бресно Поље

Бресно Поље

Бучје

Бучје

Левичје

Велика Дренова

Велика Дренова

Велуће

Велуће

Голубовац

Голубовац

Горња Омашница

Омашница

Доња Омашница

Горња Црнишава

Горња Црнишава

Горњи Дубич

Горњи Дубич

Горњи Рибник

Горњи Рибник

Грабовац

Грабовац

Доња Црнишава

Доња Црнишава

Доњи Дубич

Доњи Дубич

Доњи Рибник

Доњи Рибник

Дубље

Дубље

Јасиковица

Јасиковица

Камењача

Камењача

Лободер

Лободер

Лозна

Лозна

Лопаш

Лопаш

Мала Дренова

Мала Дренова

Мала Сугубина

Мала Сугубина

Медвеђа

Медвеђа

Мијајловац

Мијајловац

Милутовац

Милутовац

Округлица

Округлица

Осаоница

Осаоница

Оџаци

Оџаци

Пајсак

Пајсак

Планиница

Планиница

Пољна

Пољна

Попина

Попина

Почековина

Почековина

Прњавор

Прњавор

Рајинац

Рајинац

Риђевштица

Риђевштица

Риљац

Риљац

Рујишник

Рујишник

Селиште

Селиште

Стари Трстеник

Стари Трстеник

Стопања

Стопања

Страгари

Страгари

Стублица

Стублица

Тоболац

Тоболац

Трстеник

Трстеник

Угљарево

Угљарево

Чаири

Чаири

140. Тутин

Араповиће

Араповиће

Гуиће

Точилово

Баћица

Баћица

Бороштица

Бороштица

Браћак

Браћак

Бујковиће

Бујковиће

Веље Поље

Веље Поље

Весениће

Весениће

Врапче

Врапче

Ораше

Чмањке

Глоговик

Глоговик

Глухавица

Глухавица

Блаца

Брегови

Гнила

Гнила

Годово

Годово

Говањ

Горњи Црниш

Горњи Црниш

Девреч

Девреч

Делимеђе

Делимеђе

Детане

Детане

Добри Дуб

Добри Дуб

Добриње

Добриње

Долово

Долово

Драга

Драга

Врба

Дубово

Дубово

Дулебе

Дулебе

Ђерекаре

Ђерекаре

Ервенице

Ервенице

Жирче

Жирче

Жупа

Жупа

Жуче

Жуче

Изрок

Западни Мојстир

Западни Мојстир

Батраге

Источни Мојстир

Источни Мојстир

Ђулије Језгровиће

Језгровиће

Јабланица

Јелиће

Јелиће

Јужни Кочарник

Јужни Кочарник

Ковачи

Ковачи

Кониче

Кониче

Лескова

Лескова

Градац

Липица

Липица

Лукавица

Лукавица

Мелаје

Мелаје

Брнишево

Митрова

Митрова

Морани

Морани

Набоје

Набоје

Ноћаје

Намга

Намга

Орље

Орље

Островица

Островица

Јаребице

Шипче

Паљево

Паљево

Пленибабе

Пленибабе

Покрвеник

Покрвеник

Надумце

Пископовце

Попе

Попе

Потреб

Потреб

Пружањ

Пружањ

Радуховце

Радуховце

Црквине

Радуша

Радуша

Попићи

Режевиће

Режевиће

Рамошево

Рибариће

Рибариће

Рудница

Рудница

Руђа

Руђа

Саш

Саш

Смолућа

Смолућа

Старчевиће

Старчевиће

Струмце

Суви До

Суви До

Тутин

Тутин

Баљен

Северни Кочарник

Чаровина

Чаровина

Чукоте

Чукоте

Гурдијеље

Гуцевиће

Шароње

Шароње

Биохане

Шпиљани

Шпиљани

141. Ћићевац

Браљина

Браљина

Град Сталаћ

Град Сталаћ

Лучина

Лучина

Мојсиње

Мојсиње

Мрзеница

Мрзеница

Плочник

Плочник

Појате

Појате

Сталаћ

Сталаћ

Трубарево

Трубарево

Ћићевац

Ћићевац

Ћићевац град

Радошевац

142. Ћуприја

Батинац

Батинац

Бигреница

Бигреница

Вирине

Вирине

Влашка

Влашка

Дворица

Дворица

Иванковац

Иванковац

Исаково

Исаково

Јовац

Јовац

Кованица

Кованица

Крушар

Крушар

Мијатовац

Мијатовац

Остриковац

Остриковац

Паљане

Паљане

Сење

Сење

Супска

Супска

Ћуприја

Ћуприја (град)

Ћуприја (ван града)

143. Уб

Бањани

Бањани

Богдановица

Бргуле

Бргуле

Брезовица

Брезовица

Врело

Врело

Врховине

Врховине

Вукона

Вукона

Гвозденовић

Гвозденовић

Гуњевац

Гуњевац

Докмир

Докмир

Звиздар

Звиздар

Јошева

Јошева

Каленић

Каленић

Калиновац

Калиновац

Кожур

Кожур

Кршна Глава

Кршна Глава

Лисо Поље

Лисо Поље

Лончаник

Лончаник

Милорци

Милорци

Мургаш

Мургаш

Новаци

Новаци

Паљуви

Паљуви

Памбуковица

Памбуковица

Радљево

Радљево

Радуша

Радуша

Руклада

Руклада

Слатина

Слатина

Совљак

Совљак

Стубленица

Стубленица

Таково

Таково

Тврдојевац

Тврдојевац

Трлић

Трлић

Трњаци

Трњаци

Тулари

Тулари

Уб

Уб

Црвена Јабука

Црвена Јабука

Чучуге

Чучуге

Шарбане

Шарбане

144. Урошевац

Бабљак

Бабљак

Балић

Балић

Биба

Биба

Бурник

Бурник

Варош Село

Варош Село

Гатње

Гатње

Горње Неродимље

Горње Неродимље

Стојковић

Гребно

Гребно

Грлица

Доња Грлица

Догањево

Догањево

Доње Неродимље

Доње Неродимље

Драмњак

Заскок

Заскок

Златаре

Златаре

Језерце

Језерце

Јерли Прелез

Јерли Прелез

Јерли Талиновац

Јерли Талиновац

Камена Глава

Камена Глава

Косин

Косин

Кошаре

Кошаре

Лашко Баре

Лашко Баре

Манастирце

Манастирце

Миросавље

Миросавље

Мухаџер Прелез

Мухаџер Прелез

Мухаџер

Мухаџер

Талиновац

Талиновац

Муховце

Муховце

Некодим

Некодим

Нови Мираш

Мираш

Стари Мираш

Папаз

Папаз

Плешина

Плешина

Појатиште

Појатиште

Рака

Рака

Раховица

Раховица

Сазлија

Сазлија

Сврчина

Сврчина

Сливово

Сливово

Сојево

Сојево

Софтовић

Софтовић

Српски Бабуш

Српски Бабуш

Старо Село

Старо Село

Танкосић

Танкосић

Трн

Трн

Урошевац

Урошевац

Црнило

Црнило

145. Црна Трава

Бајинци

Бајинци

Банковци

Банковци

Бистрица

Брод

Брод

Горње Гаре

Горње Гаре

Градска

Градска

Дарковце

Дарковце

Добро Поље

Добро Поље

Вус

Јабуковик

Јабуковик

Кална

Кална

Криви Дел

Криви Дел

Крстићево

Криви Дел

Млачиште

Млачиште

Острозуб

Острозуб

Павличина

Павличина

Преслап

Преслап

Рајчетине

Рајчетине

Рупље

Рупље

Састав Река

Рупље

Црна Трава

Црна Трава

Златанце

Јовановце

Обрадовце

Чука

146. Чајетина

Алин Поток

Алин Поток

Бранешци

Бранешци

Гостиље

Гостиље

Раковица

Доброселица

Доброселица

Дренова

Дренова

Жељине

Жељине

Јабланица

Јабланица

Крива Река

Крива Река

Мешник

Љубиш

Љубиш

Мачкат

Мачкат

Рожанство

Рожанство

Семегњево

Семегњево

Сирогојно

Сирогојно

Чичкова

Стубло

Стубло

Трипкова

Трипкова

Трнава

Трнава

Чајетина

Чајетина

Голово

Златибор

Мушвете

Рудине

Шљивовица

Шљивовица

Саиновина

147. Чока

Врбица

Врбица

Јазово

Јазово

Остојићево

Остојићево

Падеј

Падеј

Санад

Санад

Црна Бара

Црна Бара

Банатски Моноштор

Чока

Чока

148. Шид

Адашевци

Адашевци

Батровци

Батровци

Бачинци

Бачинци

Беркасово

Беркасово

Бингула

Бингула

Ћипша

Вашица

Вашица

Вишњићево

Вишњићево

Гибарац

Гибарац

Ердевик

Ердевик

Илинци

Илинци

Јамена

Јамена

Кукујевци

Кукујевци

Љуба

Љуба

Моловин

Моловин

Моровић

Моровић

Привина Глава

Привина Глава

Бикић До

Сот

Сот

Шид

Шид

149. Штимље

Белинце

Белинце

Војиновце

Војиновце

Горње Годанце

Горње Годанце

Давидовце

Давидовце

Доње Годанце

Доње Годанце

Дуга

Дуга

Ђураковце

Ђураковце

Зборце

Зборце

Карачица

Карачица

Ланиште

Ланиште

Малопољце

Малопољце

Мужичане

Мужичане

Петраштица

Петраштица

Петровић

Петровић

Петрово

Петрово

Ранце

Ранце

Рачак

Рачак

Рашинце

Рашинце

Топило

Топило-Деветак

Деветак

Црнољево

Црнољево

Штимље

Штимље

150. Штрпце

Беревце

Беревце I

Беревце II

Брод

Брод

Вича

Вича

Врбештица

Врбештица

Брезовица

Горња Битиња

Горња Битиња

Готовуша

Готовуша

Доња Битиња

Доња Битиња

Драјковце

Драјковце

Фираја

Ижанце

Ижанце

Јажинце

Јажинце

Коштањево

Коштањево

Севце

Севце

Сушиће

Сушиће

Штрпце

Штрпце

IV. ГРАДОВИ

Члан 17.

Град је територијална јединица утврђена овим законом, која представља економски, административни, географски и културни центар ширег подручја и има више од 100.000 становника.

Изузетно, када постоје посебни економски, географски или историјски разлози, може се утврдити да је град и територијална јединица која има мање од 100.000 становника, ако испуњава све остале критеријуме предвиђене законом.

Територија за коју се образује град, представља природну географску целину, економски повезан простор који поседује изграђену комуникацију међу насељеним местима са седиштем града као гравитационим центром.

Члан 18.

Промена територије града врши се на начин предвиђен за промене територије општина.

Члан 19.

Територија града може бити подељена на градске општине.

Подела града на градске општине утврђује се статутом града, у складу са законом.

Члан 20.

Градови у Републици Србији су:

Редни број

Насељено место

Катастарска општина

1

2

3

1. Бор

Бор

Бор I

Бор II

Брестовац

Брестовац

Бучје

Бучје

Горњане

Горњане

Доња Бела Река

Доња Бела Река

Злот

Злот I

Злот II

Злот III

Злот IV

Злот V

Кривељ

Кривељ

Лука

Лука

Метовница

Метовница

Оштрељ

Оштрељ

Слатина

Слатина

Танда

Танда

Топла

Топла

Шарбановац

Шарбановац.

1а. Ваљево

Бабина Лука

Бабина Лука

Балиновић

Балиновић

Бачевци

Бачевци

Белић

Белић

Белошевац

Белошевац

Беомужевић

Беомужевић

Близоње

Близоње

Бобова

Бобова

Богатић

Богатић

Бранговић

Бранговић

Бранковина

Бранковина

Брезовица

Брезовица

Бујачић

Бујачић

Ваљево

Ваљево

Веселиновац

Веселиновац

Влашчић

Влашчић

Врагочаница

Врагочаница

Вујиновача

Вујиновача

Гола Глава

Гола Глава

Горња Буковица

Горња Буковица

Горња Грабовица

Грабовица

Грабовица

Горње Лесковице

Горње Лесковице

Дегурић

Дегурић

Дивци

Дивци

Дивчибаре

Дивчибаре

Доња Буковица

Доња Буковица

Доње Лесковице

Доње Лесковице

Драчић

Драчић

Дупљај

Дупљај

Жабари

Жабари

Забрдица

Забрдица

Зарубе

Зарубе

Златарић

Златарић

Јовања

Јасеница

Јасеница

Јошева

Јошева

Каменица

Каменица

Кланица

Кланица

Клинци

Клинци

Ковачице

Ковачице

Козличић

Козличић

Јазовик

Котешица

Котешица

Кунице

Кунице

Лелић

Лелић

Лозница

Лозница

Лукавац

Лукавац

Мајиновић

Мајиновић

Миличиница

Миличиница

Мрчић

Мрчић

Оглађеновац

Оглађеновац

Осладић

Осладић

Пакље

Пакље

Пауне

Пауне

Петница

Петница

Попучке

Попучке

Горић

Пријездић

Пријездић

Причевић

Причевић

Рабас

Рабас

Равње

Равње

Рађево Село

Рађево Село

Ребељ

Ребељ

Мијачи

Ровни

Ровни

Сандаљ

Сандаљ

Седлари

Седлари

Ситарице

Ситарице

Совач

Совач

Станина Река

Станина Река

Стапар

Стапар

Стрмна Гора

Стрмна Гора

Стубо

Стубо

Суводање

Суводање

Сушица

Сушица

Таор

Таор

Тубравић

Тубравић

Тупанци

Тупанци

2. Врање

Александровац

Александровац

Бабина Пољана

Бабина Пољана

Барбарушнице

Барбарушнице

Барелић

Барелић

Бели Брег

Бели Брег

Бојин Дел

Бојин Дел

Бресница

Бресница

Бујковац

Бујковац

Буљесовце

Буљесовце

Буштрање

Буштрање

Вижевне

Вижевне

Власе

Власе

Врагољупце

Врање

Врање I

Врање II

Вукушевце

Врањска Бања

Врањска Бања

Вртогош

Вртогош

Големо Село

Големо Село

Горња Отука

Горња Отука

Горње Капско

Горње Капско

Горње Пунешевце

Горње Пунешевце

Горње Требешиње

Горње Требешиње

Горњи Нерадовац

Горњи Нерадовац

Градња

Градња

Гумериште

Гумериште

Давидовац

Давидовац

Добрејанце

Добрејанце

Доња Отуља

Доња Отуља

Доње Жапско

Доње Жапско

Доње Пуношевце

Доње Пуношевце

Доње Требешиње

Доње Требешиње

Доњи Нерадовац

Доњи Нерадовац

Дреновац

Дреновац

Дубница

Дубница

Дуга Лука

Дуга Лука

Дулан

Дулан

Дупљево

Дупљево

Златокоп

Златокоп

Изумно

Изумно

Катун

Катун

Клашњице

Клашњице

Клисурица

Клисурица

Копањане

Копањане

Корбевац

Корбевац

Корбул

Корбул

Коћура

Коћура

Крива Феја

Крива Феја

Крушева Глава

Крушева Глава

Кумарево

Кумарево

Купинице

Купинице

Лалинце

Лалинце

Лева Река

Лева Река

Лепчинце

Лепчинце

Липовац

Липовац

Луково

Луково

Марганце

Српско Марганце

Мечковац

Мечковац

Мијаковце

Мијаковце

Мијовце

Мијовце

Миланово

Миланово

Миливојце

Миливојце

Моштаница

Моштаница

Наставце

Наставце

Несврта

Несврта

Нова Брезовица

Нова Брезовица

Обличка Сена

Обличка Сена

Остра Глава

Остра Глава

Павловац

Павловац

Паневље

Паневље

Пљачкавица

Врање II

Првонек

Првонек

Превалац

Превалац

Преображење

Преображење

Ранутовац

Ранутовац

Ратаје

Ратаје I

Ратаје II

Рибнице

Рибнице

Ристовац

Ристовац

Рождаце

Рождаце

Русце

Русце

Себеврање

Себеврање

Сикирје

Сикирје

Сливница

Сливница

Смиљевић

Смиљевић

Содерце

Содерце

Средњи Дел

Средњи Дел

Станце

Станце

Стара Брезовица

Стара Брезовица

Стари Глог

Стари Глог

Стрешак

Стрешак

Стропско

Стропско

Струганица

Струганица

Студена

Студена

Суви Дол

Суви Дол

Сурдул

Сурдул

Тесовиште

Тесовиште

Тибужде

Тибужде

Топлац

Топлац

Трстена

Трстена

Тумба

Тумба

Ћуковац

Ћуковац

Ћурковица

Ћурковица

Урманица

Урманица

Ушевце

Ушевце

Црни Врх

Црни Врх

Црни Луг

Црни Луг

Честелик

Честелик

     

2а Вршац

 

 

Ватин

Ватин

Велико Средиште

Велико Средиште

Влајковац

Влајковац

Војводинци

Војводинци

Вршац

Вршац

Вршачки Ритови

Гудурица

Гудурица

Загајица

Загајица

Избиште

Избиште

Јабланка

Јабланка

Куштиљ

Куштиљ

Мали Жам

Мали Жам

Мало Средиште

Мало Средиште

Марковац

Марковац

Месић

Месић

Орешац

Орешац

Павлиш

Павлиш

Парта

Парта

Потпорањ

Потпорањ

Ритишево

Ритишево

Сочица

Сочица I

Сочица II

Стража

Стража

Уљма

Уљма

Шушара

Шушара

3. Зајечар

Боровац

Боровац

Брусник

Брусник

Велика

Велика

Јасикова

Јасикова

Велики Извор

Велики Извор

Велики

Велики

Јасеновац

Јасеновац

Вражогрнац

Вражогрнац

Вратарница

Вратарница

Врбица

Врбица

Гамзиград

Гамзиград

Глоговица

Глоговица

Горња Бела

Горња Бела

Река

Река

Градсково

Градсково

Грлиште

Грлиште

Грљан

Грљан

Дубочане

Дубочане

Заграђе

Заграђе

Зајечар

Зајечар I

Зајечар II

Звездан

Звездан

Јелашница

Јелашница

Кленовац

Кленовац

Копривница

Копривница

Чокоњар

Ласово

Ласово

Леновац

Леновац

Лесковац

Лесковац

Лубница

Лубница

Мала Јасикова

Мала Јасикова

Мали Извор

Мали Извор

Мали Јасеновац

Мали Јасеновац

Мариновац

Мариновац

Метриш

Метриш

Николичево

Николичево

Планиница

Планиница

Прлита

Прлита

Рготина

Рготина

Салаш

Салаш – варош

Салаш – село

Селачка

Селачка

Табановац

Табановац

Трнавац

Трнавац

Халово

Халово

Шипиково

Шипиково

Шљивар

Шљивар

4. Зрењанин

Арадац

Српски Арадац

Словачки Арадац

Банатски

Банатски

Деспотовац

Деспотовац

Бело Блато

Бело Блато

Ботош

Ботош

Елемир

Елемир

Српски Елемир

Ечка

Ечка

Зрењанин

Зрењанин I

Зрењанин II

Зрењанин III

Јанков Мост

Јанков Мост

Клек

Клек

Книћанин

Книћанин

Лазарево

Лазарево

Лукино Село

Лукино Село

Лукићево

Лукићево

Меленци

Меленци

Михајлово

Михајлово

Орловат

Орловат

Перлез

Перлез

Стајићево

Стајићево

Тараш

Тараш

Тараш И

Томашевац

Томашевац

Фаркаждин

Фаркаждин

Чента

Чента

5. Јагодина

Багрдан

Багрдан (варошица)

Багрдан (село)

Белица

Белица

Бресје

Бресје

Буковче

Буковче

Бунар

Бунар

Винорача

Винорача

Вољавче

Вољавче

Врановац

Врановац

Врба

Врба

Главинци

Главинци

Глоговац

Глоговац

Горње Штипље

Горње Штипље

Горњи Рачник

Горњи Рачник

Деоница

Деоница

Добра Вода

Добра Вода

Доње Штипље

Доње Штипље

Доњи Рачник

Доњи Рачник

Драгоцвет

Драгоцвет

Драгошевац

Драгошевац

Дражмировац

Дражмировац

Дубока

Дубока

Ивковачки

Ивковачки

Прњавор

Прњавор

Јагодина

Јагодина

Јошанички

Јошанички

Прњавор

Прњавор

Каленовац

Каленовац

Ковачевац

Ковачевац

Коларе

Коларе

Кончарево

Кончарево

Кочино Село

Кочино Село

Ловци

Ловци

Лозовик

Лозовик

Лукар

Лукар

Мајур

Мајур

Мали Поповић

Мали Поповић

Медојевац

Медојевац

Међуреч

Међуреч

Милошево

Милошево

Мишевић

Мишевић

Ново Ланиште

Ланиште

Старо Ланиште

Рајкинац

Рајкинац

Ракитово

Ракитово

Рибаре

Рибаре

Рибник

Рибник

Сиоковац

Сиоковац

Слатина

Слатина

Старо Село

Старо Село

Стрижило

Стрижило

Топола

Топола

Трнава

Трнава

Црнче

Црнче

Шантаровац

Шантаровац

Шуљковац

Шуљковац

5а Кикинда

Банатска Топола

Банатска Топола

Банатско

Банатско

Велико Село

Велико Село

Башаид

Башаид

Иђош

Иђош

Кикинда

Кикинда

Мокрин

Мокрин

Наково

Наково

Нови Козарци

Нови Козарци

Руско Село

Руско Село

Сајан

Сајан

6. Крагујевац

Крагујевац

Крагујевац

Белошевац

Илићево

Корићани

Мале Пчелице

Петровац

Станово

Теферић

Аџине Ливаде

Аџине Ливаде

Баљковац

Баљковац

Ботуње

Ботуње

Букоровац

Букоровац

Велика Сугубина

Велика Сугубина

Велике Пчелице

Велике Пчелице

Велики Шењ

Велики Шењ

Вињиште

Вињиште

Влакча

Влакча

Голочело

Голочело

Горња Сабанта

Горња Сабанта

Горње Грбице

Горње Грбице I

Горње Грбице II

Горње Јарушице

Горње Јарушице

Горње Комарице

Горње Комарице

Грошница

Грошница I

Грошница II

Десимировац

Десимировац

Дивостин

Дивостин

Добрача

Добрача

Доња Сабанта

Доња Сабанта

Доње Грбице

Доње Грбице

Доње Комарице

Доње Комарице

Драгобраћа

Драгобраћа

Драча

Драча

Дреновац

Дреновац

Дулене

Дулене

Ђурисело

Ђурисело

Ердеч

Ердеч

Јабучје

Јабучје

Јовановац

Јовановац

Каменица

Каменица

Корман

Корман

Котража

Котража

Кутлово

Кутлово

Лужнице

Лужнице

Љубичевац

Љубичевац

Мала Врбица

Мала Врбица

Мали Шењ

Мали Шењ

Маршић

Маршић

Маслошево

Маслошево

Миронић

Миронић

Нови Милановац

Нови Милановац

Опорница

Опорница

Пајазитово

Пајазитово

Поскурице

Поскурице

Прекопеча

Прекопеча

Рамаћа

Рамаћа

Ресник

Ресник

Рогојевац

Рогојевац

Страгари

Страгари

Трешњевак

Трешњевак

Трмбас

Трмбас

Ждраљица

Угљаревац

Угљаревац

Цветојевац

Цветојевац

Церовац

Церовац

Чумић

Чумић

Шљивовац

Шљивовац

7. Краљево

Адрани

Адрани

Бапско Поље

Бапско Поље

Баре

Баре

Бојанићи

Бојанићи

Бзовик

Бзовик

Богутовац

Богутовац

Брезна

Брезна

Брезова

Брезова

Бресник

Бресник

Буковица

Буковица

Витановац

Витановац

Шумарице

Витковац

Витковац

Врба

Врба

Врдила

Врдила

Врх

Врх

Гледић

Гледић

Годачица

Годачица

Гокчаница

Готовац Гокчаница

Борово Међуречје

Грдица

Грдица

Дедевци

Дедевци

Долац

Долац

Драгосињци

Драгосињци

Дражиниће

Дражиниће

Дракчићи

Дракчићи

Дрлупа

Дрлупа

Ђаково

Ђаково

Жича

Крушевица

Заклопача

Заклопача

Закута

Закута

Замчање

Замчање

Засад

Засад

Јарчујак

Јарчујак

Каменица

Каменица

Кованлук

Кованлук

Ковачи

Ковачи

Конарево

Конарево

Краљево

Краљево

Лађевци

Лађевци

Лазац

Лазац

Лешево

Лешево

Лопатница

Лопатница

Маглич

Маглич

Матаруга

Матаруге

Матарушка Бања

Мељаница

Мељаница

Метикош

Метикош

Милавчићи

Милавчићи

Милаковац

Милаковац

Милиће

Милиће

Милочај

Милочај

Мланча

Мланча

Мрсаћ

Мрсаћ

Мусина Река

Мусина Река

Обрва

Обрва

Опланићи

Опланићи

Орља Глава

Орља Глава

Пекчаница

Пекчаница

Станча

Станча

Петропоље

Петропоље

Печеног

Печеног

Плана

Плана

Полумир

Полумир

Поповићи

Поповићи

Предоле

Предоле

Прогорелица

Прогорелица

Раваница

Раваница

Ратина

Ратина

Река

Река

Рибница

Рибница

Роћевићи

Роћевићи

Рудно

Рудно

Рудњак

Рудњак

Савово

Савово

Самаила

Самаила

Сибница

Сибница

Сирча

Сирча

Стубал

Стубал

Тавник

Тавник

Тадење

Тадење

Тепече

Толишница

Толишница

Трговиште

Трговиште

Ушће

Ушће

Лозно

Камењани

Цветке

Цветке

Церје

Церје

Чибуковац

Чибуковац

Чукојевац

Чукојевац

8. Крушевац

Бела Вода

Бела Вода

Беласица

Беласица

Бивоље

Бивоље

Бован

Бован

Бољевац

Бољевац

Брајковац

Брајковац

Буковица

Буковица

Буци

Буци

Велика Крушевица

Велика Крушевица

Велика Ломница

Ломница

Велики Купци

Купци

Мали Купци

Велики Шиљеговац

Велики Шиљеговац

Бојинце

Велико Головоде

Велико Головоде

Велико Крушинце

Крушинце

Мало Крушинце

Витановац

Витановац

Вратаре

Вратаре

Вучак

Вучак

Гавез

Гавез

Гаглово

Гаглово

Гари

Гари

Глобаре

Глобаре

Глободер

Глободер

Горњи Степош

Горњи Степош

Гревци

Гревци

Гркљане

Гркљане

Дворане

Дворане

Дедина

Дедина

Дољане

Дољане

Доњи Степош

Доњи Степош

Ђунис

Ђунис

Здравиње

Здравиње

Зебица

Зебица

Зубовац

Зубовац

Јабланица

Јабланица

Јасика

Јасика

Јошје

Јошје

Каменаре

Каменаре

Каоник

Каоник

Капиџија

Капиџија

Кобиље

Кобиље

Коморане

Коморане

Коњух

Коњух

Крвавица

Крвавица

Крушевац

Крушевац

Кукљин

Кукљин

Лазаревац

Лазаревац

Лазарица

Лазарица

Липовац

Липовац

Ловци

Ловци

Лукавац

Лукавац

Љубава

Љубава

Мајдево

Мајдево

Суваја

Макрешане

Макрешане

Мала Врбница

Мала Врбница

Мала Река

Мала Река

Мали Шиљеговац

Мали Шиљеговац

Мало Головоде

Мало Головоде

Мачковац

Мачковац

Мешево

Мешево

Модрица

Модрица

Мудраковац

Мудраковац

Наупаре

Наупаре

Падеж

Падеж

Пакашница

Пакашница

Паруновац

Паруновац

Пасјак

Пасјак

Пепељевац

Пепељевац

Бегово Брдо

Кошеви

Петина

Петина

Позлата

Позлата

Пољаци

Пољаци

Рибаре

Рибаре

Рибарска Бања

Рлица

Рлица

Росица

Росица

Себечевац

Себечевац

Сеземче

Сеземче

Слатина

Слатина

Срндаље

Срндаље

Срње

Срње

Станци

Станци

Сушица

Сушица

Текија

Текија

Добромир

Добромир

Треботин

Треботин

Жабаре

Жабаре

Трмчаре

Трмчаре

Ћелије

Ћелије

Церова

Церова

Црквина

Црквина

Читлук

Читлук

Шавране

Шавране

Шанац

Шанац

Шашиловац

Шашиловац

Шогољ

Шогољ

Штитаре

Штитаре

9. Лесковац

Бабичко

Бабичко

Бадинце

Бадинце

Барје

Барје

Белановце

Белановце

Бели Поток

Бели Поток

Бистрица

Бистрица

Бобиште

Бобиште

Богојевце

Богојевце

Бојишина

Бојишина

Боћевица

Боћевица

Братмиловце

Братмиловце

Брејановце

Брејановце

Брестовац

Брестовац

Брза

Брза

Бричевље

Бричевље

Букова Глава

Букова Глава

Бунушки Чифлук

Бунуша

Горња Бунуша

Доња Бунуша

Велика Биљаница

Велика Биљаница

Велика Грабовница

Велика Грабовница

Велика Копашница

Велика Копашница

Велика Сејаница

Сејаница

Велико Трњане

Велико Трњане

Виље Коло

Виље Коло

Вина

Вина

Винарце

Винарце

Власе

Власе

Вучје

Вучје

Гагинце

Гагинце

Горина

Горина

Горња Јајина

Горња Јајина

Горња Купиновица

Горња Купиновица

Горња Локошница

Горња Локошница

Горња Слатина

Горња Слатина

Горње Крајинце

Горње Крајинце

Горње Синковце

Горње Синковце

Горње Стопање

Горње Стопање

Горње Трњане

Горње Трњане

Горњи Буниброд

Горњи Буниброд

Градашница

Градашница

Грајевце

Грајевце

Граово

Граово

Грданица

Грданица

Грделица (варош)

Грделица (варош)

Грделица (село)

Грделица (село)

Губеревац

Губеревац

Дедина Бара

Дедина Бара

Добротин

Добротин

Доња Јајина

Доња Јајина

Доња Купиновица

Доња Купиновица

Доња Локошница

Доња Локошница

Доња Слатина

Доња Слатина

Доње Бријање

Доње Бријање

Доње Крајинце

Доње Крајинце

Доње Синковце

Доње Синковце

Доње Стопање

Доње Стопање

Доње Трњане

Доње Трњане

Доњи Буниброд

Доњи Буниброд

Драшковац

Драшковац

Дрводеља

Дрводеља

Дрћевац

Дрћевац

Душаново

Душаново

Жабљане

Жабљане

Живково

Живково

Жижавица

Жижавица

Загужане

Загужане

Залужње

Залужње

Злокућане

Злокућане

Злоћудово

Злоћудово

Зољево

Зољево

Игриште

Игриште

Јарсеново

Јарсеново

Јашуња

Јашуња

Јелашница

Јелашница

Калуђерце

Калуђерце

Карађорђевац

Карађорђевац

Каштавар

Каштавар

Ковачева Бара

Ковачева Бара

Козаре

Козаре

Кораћевац

Кораћевац

Крпејце

Крпејце

Кукуловце

Кукуловце

Кумарево

Кумарево

Кутлеш

Кутлеш

Лесковац

Лесковац

Липовица

Липовица

Личин Дол

Личин Дол

Мала Биљаница

Мала Биљаница

Мала Грабовница

Мала Грабовница

Мала Копашница

Мала Копашница

Манојловце

Манојловце

Међа

Међа

Мелово

Мелово

Миланово

Миланово

Мирошевце

Мирошевце

Мрковица

Мрковица

Мрштане

Мрштане

Навалин

Навалин