Редакцијски пречишћен текст

Редакцијски пречишћен текст

   

 

ЗАКОН

о путним исправама

"Службени гласник РС", бр. 90 од 1. октобра 2007, 116 од 22. децембра 2008, 104 од 16. децембра 2009, 76 од 22. октобра 2010, 62 од 13. јуна 2014, 81 од 15. новембра 2019.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом уређују се путне исправе за путовање држављана Републике Србије у иностранство, одређују врсте путних исправа и начин њиховог издавања.

Појам путне исправе и њена сврха

Члан 2.

Путна исправа је јавна исправа  која држављанину Републике Србије служи за прелазак државне границе, ради путовања и боравка у иностранству и за повратак у земљу.

Путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије.

*Службени гласник РС, број 62/2014

**Службени гласник РС, број 81/2019

 

 

Право на путну исправу

Члан 3.

Држављанин Републике Србије има право на путну исправу под условима који су прописани овим законом.

Држављанин Републике Србије може имати само једну путну исправу исте врсте.

Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.

Право држављанина да уђе у земљу иако нема путну исправу

Члан 4.

Орган надлежан за контролу прелажења државне границе дужан је да лицу за које се провером утврди да је држављанин Републике Србије дозволи улазак у земљу иако нема путну исправу.

Замена за путну исправу

Члан 5.

Кад је међународним уговором одређено да за путовање у поједине државе путна исправа није потребна, Влада ће одредити исправу која ће служити као замена за путну исправу.

Сходна примена прописа

Члан 6.

На поступак издавања исправа предвиђених овим законом примењује се закон којим се уређује општи управни поступак, ако овим или посебним законом није друкчије одређено.

II. ВРСТЕ ПУТНИХ ИСПРАВА

*Службени гласник РС, број 62/2014

Шта се сматра путном исправом

Члан 7.

Путне исправе у смислу овог закона су: пасош, дипломатски пасош, службени пасош, путни лист, као и путне исправе које се издају на основу међународног уговора.

Брисан је ранији став 2. (види члан 3. Закона - 62/2014-32)

Пасош

Члан 8.

Пасош је путна исправа која се држављанину Републике Србије издаје за путовање и боравак у иностранству, као и за повратак у земљу.

Пасош се издаје за неограничен број путовања.

Дипломатски и службени пасош

Члан 9.

Дипломатски пасош и службени пасош су путне исправе које се издају ради ефикасног обављања државних послова у иностранству, предвиђених међународним правом.

Путне исправе из става 1. овог члана важе за неограничен број путовања.

Дипломатски пасош и службени пасош може се издати и члану уже породице лица коме је издат такав пасош, који с њим живи у заједничком домаћинству и с њим путује у иностранство или борави у иностранству.

Чланом уже породице у смислу овог закона сматра се брачни друг и дете, односно лице које је законом изједначено са дететом.

Издавање дипломатског пасоша и службеног пасоша ближе се уређује прописом Владе.

Дипломатски пасош

Члан 10.

Дипломатски пасош се издаје држављанима Републике Србије који у складу с међународним правом у иностранству имају статус дипломатског агента, конзуларног функционера, функционера међународних организација, дипломатским куририма, као и највишим државним функционерима, у складу са прописом из члана 9. став 5. овог закона.

Службени пасош

Члан 11.

Службени пасош се издаје службеницима дипломатских или конзуларних представништава Републике Србије, који нису обухваћени чланом 10. овог закона, као и државним службеницима, државним службеницима на положајима и руководећим радницима са посебним овлашћењима у другим државним органима, када путују у иностранство службеним послом који захтева поседовање службеног пасоша, у складу са прописом из члана 9. став 5. овог закона.

Путни лист

Члан 12.

Путни лист је путна исправа која се издаје држављанину Републике Србије који је у иностранству без путне исправе, ради повратка у Републику Србију.

Брисан је назив изнад члана 13. (види члан 4. Закона - 62/2014-32)

Члан 13.

Брисан је (види члан 4. Закона - 62/2014-32)

Брисан је назив изнад члана 14. (види члан 5. Закона - 62/2014-32)

 Члан 14.

Брисан је (види члан 5. Закона - 62/2014-32)

III. НАДЛЕЖНОСТ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПУТНИХ ИСПРАВА

Надлежни орган за издавање пасоша

Члан 15.

Пасош издаје, на прописан начин, полицијска управа или полицијска станица Министарства унутрашњих послова на чијем подручју је пребивалиште, односно боравиште лица које подноси захтев за издавање пасоша (у даљем тексту: орган надлежан за издавање пасоша).

Лицима која захтев за издавање пасоша подносе преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије, пасош издаје полицијска управа или полицијска станица Министарства унутрашњих послова, на чијем подручју је пребивалиште лица које подноси захтев за издавање пасоша, а за лица која немају пријављено пребивалиште на територији Републике Србије пасош издаје Полицијска управа за град Београд Министарства унутрашњих послова.

Пропис из става 1. овог члана доноси министар надлежан за унутрашње послове.

*Службени гласник РС, број 62/2014

Надлежни орган за издавање дипломатског и службеног пасоша

Члан 16.

Дипломатски пасош и службени пасош, на прописан начин, издаје Министарство спољних послова.

Пропис из става 1. овог члана доноси министар надлежан за спољне послове.

Надлежни орган за издавање путног листа

Члан 17.

Путни лист издаје дипломатско или конзуларно представништво Републике Србије на чијем се подручју затекао држављанин Републике Србије који је у иностранству без путне исправе.

Дипломатско или конзуларно представништво Републике Србије из става 1. овог члана дужно је да провери држављански статус лица коме треба да изда путни лист.

Брисан је назив изнад члана 18. (види члан 7. Закона - 62/2014-32)

 Члан 18

Брисан је (види члан 7. Закона - 62/2014-32)

IV. РОКОВИ ВАЖЕЊА ПУТНИХ ИСПРАВА

Рок важења пасоша

Члан 19.

Пасош се издаје са роком важења од десет година .

Изузетно од става 1. овог члана, лицима млађим од три године живота пасош се издаје са роком важења од три године, а лицима од три до 14 година живота са роком важења од пет година.

Пасош се може издати са краћим роком важења од рокова утврђених у ст. 1. и 2. овог члана, ако надлежни суд, односно јавни тужилац то дозволи у случајевима утврђеним овим законом.

Лицу коме се из објективних разлога привременог карактера не могу узети отисци прстију пасош се издаје са роком важења од годину дана.

Лицу коме се из објективних разлога трајног карактера не могу узети отисци прстију нови пасош издаје се са роком важења од десет година.

*Службени гласник РС, број 104/2009

**Службени гласник РС, број 81/2019

Рок важења дипломатског и службеног пасоша

Члан 20.

Дипломатски пасош и службени пасош издају се са роком важења од пет година.

Престанком услова из чл. 9. до 11. овог закона престаје право на дипломатски и службени пасош и пре истека рока из става 1. овог члана.

Рок важења путног листа

Члан 21.

Путни лист се издаје са роком важења који је потребан за повратак у Републику Србију, а најдуже до 60 дана.

Брисан је назив изнад члана 22. (види члан 8. Закона - 62/2014-32)

 Члан 22.

Брисан је (види члан 8. Закона - 62/2014-32)

Случајеви издавања пасоша са краћим роком важења

Члан 23.

Лице које поседује пасош дужно је да са њим пажљиво рукује и да га савесно чува на начин да не дође у посед неовлашћеног лица.

Лицу које у периоду од пет година изгуби или оштети два или више пасоша, нови пасош издаје се са роком важења од годину дана, осим када лице има регулисан боравак у иностранству на период дужи од годину дана.

Лице које поседује важећи пасош издат са роком важења од годину дана, захтев за издавање новог пасоша може поднети најраније 30 дана пре истека рока важења пасоша који је издат на годину дана.

Након истека рока важења пасоша који је издат на годину дана, нови пасош ће се, ако су испуњени законски услови, издати са роком важења од десет година.

Нови период од пет година из става 2. овог члана, почиње да тече од дана пријаве губитка или оштећења.

*Службени гласник РС, број 81/2019

V. ОБРАЗАЦ ПУТНЕ ИСПРАВЕ

Прописивање обрасца. Садржина обрасца

Члан 24.

Путне исправе издају се на прописаним обрасцима.

Образац пасоша, дипломатског пасоша, службеног пасоша, путног листа  прописује министар надлежан за унутрашње послове.

Образац путне исправе из става 2. овог члана садржи простор за упис следећих података имаоца те исправе:

1) презиме и име;

2) дан, месец и година рођења;

3) место и држава рођења;

4) пол;

5) држављанство;

6) јединствени матични број грађана;

6а) пребивалиште;

7) страна држава у којој живи, за лица без пребивалишта на територији Републике Србије.

Образац пасоша, дипломатског пасоша, службеног пасоша и путног листа има и простор за фотографију и потпис имаоца исправе.

У дипломатски пасош и службени пасош уноси се и податак о функцији имаоца тог пасоша.

У образац путне исправе уноси се и датум издавања путне исправе са роком њеног важења.

 *Службени гласник РС, број 62/2014

Аутоматско очитавање података. Заштитни елементи.

Члан 25.

Образац пасоша, дипломатског пасоша и службеног пасоша садржи електронски носач података и машински читљиву зону за потребе аутоматског очитавања података.

Лице коме је издата путна исправа има право да код надлежног органа изврши увид у податке за аутоматско очитавање података које садржи његова путна исправа.

*Службени гласник РС, број 62/2014

Штампање образаца. Уписивање података

Члан 26.

Обрасци путних исправа  штампају се на српском језику, ћириличким писмом, и на енглеском и француском језику, а попуњавају се на српском језику, латиничким писмом.

У обрасце путних исправа  подаци о презимену и имену уписују се у изворном облику онако како су уписани у изводу из матичне књиге рођених.

Орган надлежан за издавање путних исправа  је дужан да обезбеди техничке могућности за уписивање података о презимену и имену припадника националних мањина у изворном облику, према језику и правопису припадника националне мањине.

Обрасце путних исправа  технички израђује и штампа Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца.

*Службени гласник РС, број 62/2014

VI. ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ПУТНИХ ИСПРАВА

Захтев. Подношење захтева

Члан 27.

Путне исправе издају се на захтев.

Захтев за издавање пасоша подноси се органу надлежном за издавање пасоша на чијем подручју подносилац захтева има пребивалиште, односно боравиште, а може се поднети и преко надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије које ће га без одлагања проследити органу надлежном за издавање пасоша, ради решавања.

Захтев за издавање пасоша може се поднети најраније седам месеци пре истека рока важења већ издатог пасоша.

Пасош и путни лист издају се на лични захтев, а дипломатски пасош и службени пасош на захтев надлежног државног органа.

Путне исправе које се издају према међународним уговорима издају се на лични захтев, уколико међународним уговором није друкчије одређено.

У захтеву за издавање путне исправе треба да се наведу тачни и истинити подаци.

Ради утврђивања идентитета и других чињеница значајних за решавање о захтеву за издавање пасоша, дипломатског пасоша, службеног пасоша и путног листа, као и фотографисања и узимања отиска прста и потписа, приликом подношења захтева обавезно је присуство лица коме се издаје путна исправа.

Фотографисање и узимање података из става 6. овог члана врши се на начин који пропише министар надлежан за унутрашње послове.

*Службени гласник РС, број 81/2019

Садржина захтева

Члан 28.

Захтев за издавање путне исправе садржи податке о личности који се уписују у ту исправу.

Захтев за издавање пасоша за лица која живе у иностранству садржи и податке о месту и држави боравишта, односно пребивалишта у иностранству.

Садржина захтева за издавање путног листа сматра се потпуном уколико је захтев за издавање путног листа поднет без присуства лица које је у иностранству без путне исправе, а надлежни орган из члана 17. овог закона неспорно утврди идентитет лица.

*Службени гласник РС, број 62/2014

**Службени гласник РС, број 81/2019

Подношење захтева за малолетна или пословно неспособна лица

Члан 29.

За малолетна или пословно неспособна лица, захтев за издавање путне исправе подноси један од родитеља, уз писмену сагласност другог родитеља, односно други законски заступник или старатељ.

Изузетно од става 1. овог члана, малолетном лицу издаће се путна исправа и без сагласности другог родитеља:

1) ако захтев поднесе један од родитеља, а уз захтев приложи и потврду надлежног органа да је издавање пасоша у интересу детета;

2) ако захтев поднесе родитељ коме је одлуком надлежног органа за питање старатељства додељено старатељство над малолетним лицем или је дозвољено издавање путне исправе, осим када је истом одлуком издавање путне исправе и путовање малолетног лица у иностранство условљено сагласношћу оба родитеља;

3) ако постоји правна и физичка спреченост једног од родитеља да врши родитељско право.

Отисци прстију и потпис се не узимају приликом подношења захтева од детета, до навршене дванаесте године живота.

*Службени гласник РС, број 62/2014

**Службени гласник РС, број 81/2019

Прилози уз захтев

Члан 30.

Уз захтев за издавање путне исправе прилаже се на увид важећа лична карта Републике Србије, а уз захтев који се подноси дипломатском или конзуларном представништву Републике Србије, прилаже се на увид важећа јавна исправа на основу које је могуће поуздано утврдити идентитет.

Путна исправа издаје се на основу уверења о држављанству Републике Србије, извода из матичне књиге рођених, као и других јавних исправа којима се доказују подаци из захтева, а које ће орган прибавити по службеној дужности, осим у случајевима када странка сама жели да прибави потребне исправе.

Уз захтев се може приложити и фотографија која испуњава услове утврђене прописом из члана 27. став 8. овог закона.

Уз захтев се на увид прилаже предходнa путна исправа, која ће се поништити приликом преузимања нове путне исправе.

Одредбе овог члана не примењују се на издавање путног листа.

*Службени гласник РС, број 81/2019

Потврда о поднетом захтеву

Члан 31.

При подношењу захтева за издавање путне исправе подносиоцу се издаје потврда, која служи као доказ о поднетом захтеву.

Преузимање путне исправе

Члан 32.

Путну исправу преузеће лично подносилац захтева, односно законски заступник или лице које он овласти.

Издавање нове путне исправе иако постојећој није истекла важност

Члан 33.

Лице које поседује путну исправу чији рок важења није истекао дужно је да поднесе захтев за издавање нове путне исправе ако:

1) је дошло до промене података који су уписани у путну исправу;

2) је путна исправа оштећена, попуњена или дотрајала, тако да не може да служи својој сврси;

3) ако фотографија на путној исправи не одговара изгледу лица.

На захтев лица нови пасош може се издати и пре рока прописаног чланом 27. став 3. овог закона, уз плаћање увећане цене обрасца пасоша у складу са прописом из члана 44. став 2. овог закона.

Уз захтев за издавање нове путне исправе подносилац захтева дужан је да приложи и путну исправу чији рок важења није истекао, а приликом преузимања нове путне исправе претходна ће бити поништена.

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана нови пасош издаће се са роком важења од десет година.

Одредбе овог члана не примењују се на издавање путног листа.

*Службени гласник РС, број 81/2019

Рок за решавање о захтеву

Члан 34.

О захтеву за издавање путне исправе надлежни орган је дужан да реши у року од 30 дана од дана подношења захтева.

О захтеву за издавање пасоша који је поднет преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије орган надлежан за издавање пасоша дужан је да реши у року од 60 дана од дана подношења захтева.

Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, у хитним случајевима (потреба за хитним лечењем у иностранству, обавештење о смрти или тешкој болести члана уже породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога, ако су уз захтев приложени докази који потврђују разлоге хитности, надлежни орган дужан је да путну исправу изда најкасније у року од 48 сати од тренутка подношења захтева.

Надлежни орган ће издати путну исправу у року из става 3. овог члана и без приложених доказа који потврђују разлоге хитности, ако то тражи подносилац захтева, у складу са прописом Владе.

  *Службени гласник РС, број 76/2010

  Одбијање захтева за издавање путних исправа

Члан 35.

Орган коме је поднесен захтев за издавање путне исправе решењем ће одбити захтев, односно неће издати путну исправу у следећим случајевима:

1) ако је против лица које тражи издавање путне исправе донета наредба о спровођењу истраге или је подигнута оптужница – на захтев надлежног суда, односно јавног тужилаштва;

2) ако је лице које тражи издавање путне исправе осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од три месеца, односно док казну не издржи;

3) ако је лицу које тражи издавање путне исправе у складу са признатим међународним актима забрањено путовање;

4) у случајевима да је, у складу са важећим прописима, лицу које тражи издавање путне исправе забрањено кретање ради спречавања ширења заразних болести, односно епидемије;

5) ако из разлога одбране земље прописано одобрење за путовање у иностранство није издато или постоји друга сметња предвиђена законом којим се уређује војна обавеза, у случају да је проглашено ратно стање или ванредно стање;

6) ако лице већ поседује важећу путну исправу која је одузета од стране надлежног органа ради вођења поступка – док поступак траје.

Захтев за издавање путног листа не може се одбити.

  *Службени гласник РС, број 81/2019

 

Обавезе обавештавања о постојању разлога за одбијање захтева

Члан 36.

Надлежни правосудни органи из члана 35. став 1. тач. 1) и 2) овог закона, дужни су да Министарству унутрашњих послова, преко полицијских управа, односно полицијских станица, на чијем подручју лице има пребивалиште, доставе захтев у вези са разлозима из члана 35. став 1. тачка 1), односно обавештење о постојању разлога из члана 35. став 1. тачка 2) овог закона.

 *Службени гласник РС, број 62/2014

Одузимање путних исправа

Члан 37.

Орган надлежан за издавање путних исправа одузеће путну исправу, у следећим случајевима:

1) ако је путна исправа издата на основу нетачних података;

2) ако њен ималац другом лицу омогући да путну исправу користи као своју;

3) ако је њеном имаоцу престало држављанство Републике Србије;

4) ако се накнадно утврди да су постојале сметње из члана 35. став 1. тач. 1) до 4) овог закона пре издавања путне исправе, а надлежни орган је за њих сазнао касније или су ти разлози настали после издавања путне исправе.

О одузимању путне исправе због разлога из става 1. из овог члана, одлучује надлежни орган за издавање путних исправа.

Брисан је ранији став 3. (види члан 18. Закона - 62/2014-32)

Поступак са одузетим путним исправама

Члан 38.

Гранична полиција ће путне исправе које привремено одузме приликом вршења послова граничне контроле из разлога из члана 37. овог закона доставити полицијској управи или станици која је издала пасош.

Дипломатско или конзуларно представништво Републике Србије ће путну исправу коју одузме из разлога из члана 37. став 1. тачка 3) овог закона доставити полицијској управи или станици која је издала пасош, а на захтев може се након поништења вратити њеном имаоцу.

 *Службени гласник РС, број 81/2019

Обавеза обавештавања о престанку разлога за одбијање захтева и одузимање путне исправе

Члан 39.

О свим чињеницама које за последицу имају престанак разлога за одбијање захтева за издавање путне исправе и одузимање путне исправе надлежни суд или други државни орган, дужан је да одмах о томе обавести орган надлежан за издавање путне исправе.

О наступању чињеница из става 1. овог члана, орган надлежан за издавање путне исправе може да обавести и странка.

О престанку разлога из става 1. овог члана, надлежни орган за издавање путних исправа обавестиће о томе лице које је тражило издавање путне исправе, односно лице коме је одузета путна исправа, осим ако обавештење није примљено од стране саме странке.

 *Службени гласник РС, број 81/2019

Обавезе органа приликом доношења решења

Члан 40.

У решењу којим се одбија захтев за издавање путне исправе, односно којим се одузима путна исправа, надлежни орган је дужан да наведе разлоге којима се руководио приликом доношења таквог решења.

Издавање пасоша са ограниченим роком важења

Члан 41.

На молбу лица коме је одбијен захтев за издавање путне исправе, односно коме је путна исправа одузета, осим разлога из члана 37. став 1. тачка 3) овог закона, орган који је одлучио о томе може, у нарочито оправданим случајевима (смрт члана породице, лечење у иностранству, неодложни службени послови), одобрити издавање пасоша са ограниченим роком важења.

У случајевима из става 1. овог члана, надлежни орган за издавање пасоша је дужан да пре издавања пасоша прибави одобрењe надлежног суда, односно јавног тужиоца, који је захтевао забрану издавања путне исправе.

 *Службени гласник РС, број 81/2019

VII. ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ СА ИЗДАТОМ ПУТНОМ ИСПРАВОМ

Нестанак и проналазак путне исправе

Члан 42.

Лице које изгуби путну исправу или нађе туђу путну исправу дужно је да без одлагања пријави нестанак или проналазак путне исправе најближој полицијској управи, односно полицијској станици Министарства унутрашњих послова.

Ако је путна исправа нестала у иностранству, лице које изгуби путну исправу дужно је да њен нестанак пријави најближем дипломатском или конзуларном представништву Републике Србије.

Надлежни орган за издавање путне исправе може по службеној дужности решењем прогласити неважећом путну исправу у следећим случајевима:

1) уколико лице које је у поступку враћања по међународном споразуму изјави да нема путну исправу, а надлежни орган утврди да поседује важећи пасош и да није пријавио губитак пасоша, у складу са ст. 1. и 2. овог члана;

2) уколико дипломатски или службени пасош не буде враћен Министарству спољних послова у року од 60 дана од дана када је престао правни основ за издавање ове врсте пасоша.

*Службени гласник РС, број 62/2014

Неважећа путна исправа

Члан 43.

Несталу путну исправу надлежни орган за издавање путне исправе ће решењем прогласити неважећом.

Против решења из става 1. овог члана жалба није допуштена.

Путна исправа проглашена неважећом оглашава се на званичној веб презентацији Министарства унутрашњих послова.

Надлежни орган за издавање путне исправе издаће путну исправу тек по доношењу решења о проглашењу путне исправе неважећом.

*Службени гласник РС, број 81/2019

Трошкови издавања путне исправе

Члан 44.

За издавање путне исправе плаћа се накнада, која обухвата цену обрасца путне исправе и трошкове техничке израде, као и трошкове достављања, ако се достављање путне исправе врши преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије.

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Влада.

VIII. ЕВИДЕНЦИЈЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА

Евиденције о путним исправама. Надлежност за вођење евиденција

Члан 45.

О издатим путним исправама, о одбијеним захтевима за издавање путних исправа, о одузетим путним исправама и неважећим путним исправама води се јединствена евиденција у електронском облику.

Начин вођења, садржина евиденција као и размена података из евиденције из става 1. овог члана уређује се посебним законом о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова.

Брисани су ранији ст. 2-4. (види члан 14. Закона - 81/2019-3)

*Службени гласник РС, број 81/2019

Чл. 46-49.

Брисани су (види члан 15. Закона - 81/2019-3)

IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји

Члан 50.

Новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара или казном затвора до 30 дана казниће се за прекршај и за покушај прекршаја:

1) ко поседује више од једне путне исправе исте врсте (члан 3. став 2. овог закона);

2) ко своју путну исправу да другоме да се са њом послужи или се туђом путном исправом послужи као својом (члан 3. став 3. овог закона);

3) ко давањем неистинитих података, исходује од надлежног органа издавање путне исправе и послужи се таквом путном исправом (члан 27. став 5. овог закона);

За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи заштитна мера одузимања издате путне исправе.

*Службени гласник РС, број 62/2014

Члан 51.

Новчаном казном од 4.000 до 40.000 динара казниће се за прекршај ко без одлагања не пријави надлежном органу за издавање путне исправе нестанак путне исправе или њено проналажење (члан 42. овог закона).

Члан 52.

Новчаном казном од 40.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу надлежном за издавање путних исправа ако захтев за издавање путне исправе не реши у прописаном року из члана 34. овог закона или ако у прописаном року не преиспита разлоге за неиздавање, односно за одузимање путне исправе због разлога из члана 39. овог закона, и одговорно лице у државном органу или правном лицу, ако одмах не обавести орган надлежан за издавање путних исправа о чињеницама које за последицу имају престанак разлога за одбијање захтева за издавање путне исправе из члана 39. овог закона.

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Важење путних исправа издатих по ранијим прописима

Члан 53.

Пасош, дипломатски пасош и службени пасош издати пре дана почетка примене овог закона важе до рока наведеног у тој исправи, а најдуже до 31. децембра 2011. године.

*Службени гласник РС, број 76/2010

Поступање са нерешеним захтевима

Члан 54.

Поступак за решавање захтева за издавање путних исправа започет пре дана почетка примене овог закона окончаће се по одредбама овог закона.

Доношење подзаконских прописа

Члан 55.

Прописи на основу овлашћења из овог закона донеће се у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

До почетка примене подзаконских прописа из става 1. овог члана, примењиваће се прописи донети до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са одредбама овог закона.

Престанак важења закона

Члан 56.

Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о путним исправама југословенских држављана („Службени лист СРЈ”, бр. 33/96, 49/96, 12/98, 16/99, 35/99, 44/99, 15/00, 7/01, 71/01, 23/02, 53/02, 68/02 и 5/83 и „Службени гласник РС”, број 101/05 – др. закон), осим одредбе члана 56. који се примењује до доношења закона о Војсци Србије.

Ступање на снагу закона и почетак примене

Члан 57.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује по истеку шест месеци од дана ступања на снагу, осим одредбе члана 55. који се примењује од дана ступања на снагу овог закона.