Редакцијски пречишћен текст 

 

 

ЗАКОН

о матичним књигама

„Службени гласник РС“, бр. 20 од 19. марта 2009, 145 од 29. децембра 2014, 47 од 20. јуна 2018.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Закон о изменама и допунама Закона о матичним књигама ("Службени гласник РС", број 47/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 28. јуна 2018. године, а примењује се почев од 1. јануара 2019. године, изузев дела члана 25. овог закона (којим се додаје нови члан 45в) који почиње да се примењује ступањем на снагу овог закона (види члан 47. Закона - 47/2018-8) (текст Закона пре измене из броја 47/2018 можете погледати са десне стране, у делу "Верзије пречишћеног текста").

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређују се врста и садржина матичних књига; Регистар матичних књига; надлежност за њихово вођење и решавање у управном поступку у области матичних књига; начин чувања матичних књига и списа и вршење увида у матичне књиге; обнављање матичних књига; упис у матичне књиге на основу исправа иностраног органа; врсте извода из матичних књига и издавање извода и уверења на основу матичних књига; размена и коришћење података из Регистра матичних књига; услови за обављање послова матичара; надзор над применом прописа о матичним књигама и друга питања у вези с вођењем поступка који претходи упису у матичне књиге.

Појмови који се користе у овом закону у мушком роду обухватају исте појмове у женском роду.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 2.

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана.

О личном стању грађана воде се: матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих (у даљем тексту: матичне књиге).

У матичне књиге уписују се чињенице рођења, брака, смрти и друге законом предвиђене чињенице и промене у вези с њима.

Члан 3.

Матичне књиге, изводи из матичних књига и уверења која се издају на основу матичних књига јавне су исправе.

Подаци уписани у матичне књиге и чињенице које се њима доказују сматрају се истинитим док се на законом прописан начин не докаже супротно.

Члан 4.

Матичне књиге воде се за матична подручја.

Члан 5.

Матичне књиге води матичар.

Матичар има заменика.

II. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

1. Надлежност

Члан 6.

Послови вођења матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига поверавају се општинама, односно градовима, односно граду Београду.

Послове из става 1. овог члана извршава општинска управа, односно градска управа, односно градска управа града Београда.

Послови вођења матичних књига и решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига за подручје Аутономне покрајине Косово и Метохија поверавају се:

– граду Нишу за град Приштину и општине: Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље;

– граду Крагујевцу за општине: Пећ, Исток и Клина;

– граду Краљеву за општине: Косовска Митровица, Србица, Зубин Поток, Вучитрн, Звечан и Лепосавић;

– граду Крушевцу за општине: Призрен, Ораховац, Сува Река и Гора;

– граду Јагодини за општине: Ђаковица и Дечани;

– граду Врању за општине: Гњилане, Витина, Косовска Каменица и Ново Брдо;

– граду Лесковцу за општине: Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце.

Послове из става 3. овог члана извршава градска управа.

Члан 7.

О жалби против првостепеног решења органа из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона решава министар надлежан за послове управе (у даљем тексту: Министар).

Члан 8.

Матично подручје одређује одлуком скупштина општине, односно града, односно града Београда по прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове управе (у даљем тексту: Министарство).

Матично подручје чини једно или више насељених места.

Министар ближе уређује критеријуме за одређивање матичних подручја.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 9.

Матичне књиге воде се у седишту матичног подручја.

Седиште матичног подручја одређује скупштина општине, односно града, односно града Београда у одлуци о матичним подручјима.

2. Матичар

Члан 10.

За једно матично подручје одређује се један матичар и један или више заменика матичара.

Брисан је ранији став 2. (види члан 3. Закона - 47/2018-8)

Члан 11.

Матичар, односно заменик матичара (у даљем тексту: матичар) може бити лице које има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара.

*Службени гласник РС, број 145/2014

Члан 11а

Посебан стручни испит за матичара полаже се пред комисијом Министарства, по програму који доноси Министар.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 11б

Министарство води евиденцију о положеном посебном стручном испиту за матичара.

У евиденцију из става 1. овог члана уписује се: име и презиме кандидата; јединствени матични број грађана; назив високошколске установе, ниво и врста стеченог образовања и стручни назив; датум полагања испита; подаци о општем успеху на испиту и број и датум издатог уверења о положеном посебном стручном испиту за матичара.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 12.

Брисан је ранији став 1. (види члан 5. Закона - 47/2018-8)

Овлашћење из члана 11. овог закона даје Министар на предлог функционера који руководи органом из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона, након положеног посебног стручног испита за матичара.

Брисан је ранији став 3. (види члан 5. Закона - 47/2018-8)

Члан 12а

Министарство води евиденцију о датим овлашћењима за обављање послова матичара.

У евиденцију из става 1. овог члана уписује се: име и презиме матичара; орган из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона који је поднео предлог за давање овлашћења за обављање послова матичара; број и датум решења којим се даје овлашћење за обављање послова матичара; ниво и врста стеченог образовања и стручни назив који је стекао матичар; датум када је положен посебан стручни испит за матичара; да ли је дато овлашћење за вођење матичних књига у својству матичара или заменика матичара; општина односно град и матично подручје за које је матичар овлашћен за вођење матичних књига; број и датум решења о престанку овлашћења за обављање послова матичара.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 13.

Стручно усавршавање је право и дужност матичара да стиче знања и вештине, односно способности за извршавање послова матичара.

Стручно усавршавање матичара остварује су у складу са законом који уређује права и дужности запослених у јединицама локалне самоуправе.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 13а

Посебни секторски програм обуке матичара, за сваку годину, припрема, развија и доноси Министарство, након спроведеног поступка утврђивања потреба за секторским стручним усавршавањем у повереним пословима матичних књига.

Министарство самостално спроводи донети програм из става 1. овог члана, а може одлучити да га спроведе и на други начин, у складу са законом који уређује права и дужности запослених у јединицама локалне самоуправе.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 13б

Министарство спроводи проверу знања матичара стеченог на стручном усавршавању из члана 13а овог закона, у складу са планом и програмом провере знања који доноси Министар.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 13в

Министарство води евиденцију о посебним секторским програмима обуке матичара и провери знања матичара стеченог на секторском стручном усавршавању.

Евиденција из става 1. овог члана садржи податке о: јединици локалне самоуправе – општини односно граду и матичном подручју за које је матичар овлашћен за вођење матичних књига; учесницима – име и презиме, јединствени матични број грађана, да ли обавља послове у својству матичара или заменика матичара, оствареном успеху у провери знања стеченог на стручном усавршавању; спроводиоцу коме је поверено извођење обуке; предавачима и другим реализаторима програма обуке; оценама успешности спроведених програма; материјалима који су припремљени за потребе или су производ програма стручног усавршавања.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 14.

Ако су и матичар и његов заменик привремено спречени да обављају послове, Министар на предлог функционера који руководи органом из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона овлашћује запосленог у том органу који ће привремено обављати послове матичара.

Запослени из става 1. овог члана може бити лице које испуњава услове из члана 11. овог закона.

*Службени гласник РС, број 47/2018

3. Начин вођења матичних књига

Члан 15.

Матичне књиге воде се у електронском и папирном облику.

Матичне књиге у електронском облику воде се у Регистру матичних књига.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 16.

Подаци у матичне књиге уписују се на српском језику, ћириличким писмом.

Члан 17.

Лично име детета, родитеља, супружника и умрлог уписује се на српском језику, ћириличким писмом, а припадници националне мањине имају право на упис личног имена према језику и правопису припадника националне мањине, што не искључује паралелан упис личног имена и на српском језику, ћириличким писмом.

Лично име детета, родитеља, супружника и умрлог држављанина Републике Србије уписано у извод из матичне књиге иностраног органа према правилима језика и писма државе издавања, уписује се у матичне књиге које се воде према овом закону у складу са правилима српског језика и ћириличког писма.

Лично име страног држављанина, поред уписа на српском језику, ћириличким писмом, уписује се у матичну књигу венчаних, односно матичну књигу умрлих и према правилима језика и писма државе чији је држављанин, у облику садржаном у изводу из матичне књиге рођених иностраног органа.

Члан 18.

Називи места у страним државама и називи страних држава уписују се у складу с правилима српског језика и ћириличког писма.

Члан 19.

Матичне књиге које воде органи из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона закључује матичар по истеку календарске године, а оверава функционер који руководи тим органом, најкасније у року од 15 дана по истеку календарске године.

Члан 20.

У матичне књиге уписују се само подаци прописани законом и другим прописима донетим на основу закона.

Члан 21.

У матичне књиге уписују се подаци о чињеницама које су пријављене, односно подаци садржани у акту надлежног органа или установе.

Чињенице и подаци који се уписују у матичне књиге утврђују се пре уписа, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Ако постоји основана сумња да је податак који се уписује у матичну књигу нетачан, матичар је дужан да га провери пре уписа.

Члан 22.

У пријави за упис у матичну књигу морају се навести истинити подаци.

Пријава може бити поднета електронски, писаним или усменим путем.

О пријави поднетој усменим путем сачињава се записник на прописаном обрасцу.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 23.

Матичар је дужан да пријављени податак упише у матичну књигу без одлагања.

Изузетно, упис се може одложити ради провере, односно утврђивања података који недостају, а који се уписују у матичну књигу.

О одложеним уписима води се посебна евиденција.

Члан 24.

Податак о рођењу и смрти који је уписао у матичну књигу поводом пријаве поднете усменим путем матичар је дужан да прочита лицу које је пријавило тај податак, а податак о закључењу брака – супружницима и њиховим сведоцима, о чему ће у матичној књизи сачинити забелешку.

Упис у матичну књигу потписује лице које је извршило пријаву, односно супружници и сведоци.

Ако се брак закључује преко пуномоћника или у присуству тумача, упис потписују и пуномоћник, односно тумач.

Ако лице из ст. 1-3. овог члана одбије да потпише упис у матичну књигу, матичар ће о томе сачинити забелешку у којој ће навести разлоге због којих упис није потписан.

Ако лице из става 1. овог члана није писмено или није у стању да се потпише, потписаће га писмено лице које ће ставити и свој потпис. Ово лице не може бити матичар.

Упис у матичну књигу у папирном облику матичар оверава својим потписом, а упис у матичну књигу у електронском облику, матичар дигитално потписује квалификованим електронским сертификатом, чиме се тај упис сматра закљученим.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 25.

Ако се податак о рођењу, односно смрти, пријављује по истеку 30 дана од дана када се десила чињеница рођења, односно смрти, матичар га може уписати у матичну књигу само на основу решења надлежног органа.

Члан 26.

Ако услед више силе или ванредне ситуације или других сличних разлога поједини подаци нису могли бити уписани у матичну књигу, накнадни упис извршиће се на основу решења надлежног органа из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона.

Члан 27.

Ако матичну књигу у коју треба унети забелешку о промени податка о личном стању грађана (у даљем тексту: накнадна забелешка) води други матичар, матичар који је извршио упис дужан је да без одлагања достави о томе електронски извештај у Регистар матичних књига матичару који води матичну књигу у коју треба унети накнадну забелешку.

Ако матичар који је извршио упис води и матичну књигу у коју треба унети накнадну забелешку, дужан је да накнадну забелешку унесе без одлагања, а најкасније следећег радног дана.

Ако се матична књига у коју треба унети накнадну забелешку води у иностранству, матичар који је извршио упис дужан је да Министарству, без одлагања, а најкасније следећег радног дана, достави извод из матичне књиге.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 28.

Надлежни орган дужан је да одлуку о чињеници рођења, закључења брака и смрти и променама у вези са том чињеницом достави надлежном матичару ради уписа у матичну књигу, у року од 15 дана од дана када је одлука постала правноснажна.

4. Исправке у матичним књигама

Члан 29.

Подаци уписани у матичне књиге не смеју се прецртавати, брисати и преправљати.

Члан 30.

Грешке у матичним књигама које су уочене пре закључења уписа, исправља матичар, у складу с прописом којим се уређује начин вођења матичних књига.

Члан 31.

Грешке у матичним књигама које су уочене после закључења уписа, матичар може исправити само на основу решења надлежног органа из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона.

Изузетно од става 1. овог члана, ако је у Регистар матичних књига погрешно уписан податак због техничке или очигледне грешке или грешке у пријави, орган из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона врши исправку грешке настале након закључења електронског уписа, а пре уписа у папирни облик, с тим да се датум и текст исправке бележи у оквиру Регистра матичних књига.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 32.

Поступак исправке грешке води се по службеној дужности или на захтев странке, односно лица које за то има непосредан и на закону заснован правни интерес, у складу с прописом којим се уређује општи управни поступак.

5. Регистар матичних књига

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 33.

Регистар матичних књига је јединствена база података о личном стању грађана која се води у електронском облику.

Регистар из става 1. овог члана садржи евиденцију о личном стању грађана из члана 2. овог закона.

Министарство обезбеђује услове за вођење Регистра матичних књига, који може бити смештен и изван седишта министарства.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 34.

Матичне књиге у Регистру матичних књига за текућу годину води матичар овлашћен за вођење матичне књиге у папирном облику.

Матичар је дужан да без одлагања, са уписом у Регистар матичних књига изврши упис у матичну књигу у папирном облику, односно са уписом у матичну књигу у папирном облику, без одлагања изврши упис у Регистар матичних књига.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 35.

Министарство је дужно дa oбeзбeди нeпрeкиднo функциoнисaњe инфoрмaциoнoг систeмa фoрмирaњeм сeкундaрнe бaзe пoдaтaкa и сeкундaрнoг рaчунaрскoг систeмa, кojи мoрa бити удaљeн oд мeстa нa кoмe сe нaлaзи примaрни инфoрмaциoни систeм, чимe сe oбeзбeђуje кoнтинуитeт њeгoвoг рaдa у случajу пoплaвe, пoжaрa и другoг видa уништaвaњa.

Начин чувања, заштите и сигурности података у оквиру Регистра матичних књига ближе уређује министар.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 35а

Регистар матичних књига повезује се са службеним евиденцијама, односно регистрима у којима се воде подаци који се изворно уписују у матичне књиге, ако за то постоји правни основ и технички услови за повезивање са Регистром матичних књига.

Регистар матичних књига обезбеђује податке за вршење послова из надлежности државних органа, органа аутономних покрајина, локалних самоуправа и имаоца јавних овлашћења, у складу са прописом којим се уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 35б

Министарство преузима податке из Регистра матичних књига потребне за редовно ажурирање службених евиденција које се воде као електронске базе података из надлежности министарства, као и ради обраде, анализе података и израде извештаја потребних за обављање послова из своје надлежности.

Министарство преузима податке из Регистра матичних књига који се односе на чињеницу смрти, као и друге податке од значаја за ажурирање, односно вршење промена по службеној дужности у јединственом бирачком списку.

Ажурирање односно вршење промена по службеној дужности из става 2. овог члана спроводи се у поступку утврђеном законом којим се уређује јединствени бирачки списак и упутством министра.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 36.

Подаци, као и исправке података унетих у Регистар матичних књига чувају се у систему са датумом и временом уноса, као и подацима о матичару који је извршио унос, односно исправку података.

*Службени гласник РС, број 47/2018

6. Чување матичних књига и увид у матичне књиге

Члан 37.

Брисан је (види члан 21. Закона - 47/2018-8)

Члан 38.

Матичне књиге у папирном облику чува матичар.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 39.

Матичне књиге и списи на основу којих се врши упис у матичне књиге спадају у категорију регистратурског материјала који има трајни рок чувања.

Матичне књиге и списи на основу којих се врши упис у матичне књиге морају се чувати од оштећења, уништења и злоупотребе.

Мере техничке заштите матичних књига могу се предузимати само на начин уређен прописима о културним добрима.

Члан 40.

Матичне књиге и списи на основу којих је извршен упис у матичне књиге по истеку 100 година од последњег уписа записнички се предају као целина (архивски фонд) на чување надлежном архиву.

Члан 41.

Увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге, дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, супружнику, крвном сроднику у правој линији и лицу које је у другом степену крвног сродства у побочној линији, усвојитељу или старатељу.

Дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање може извршити увид у матичну књигу рођених, као и списе на основу којих се врши упис у матичну књигу рођених, а који се односе на његово порекло.

После новог уписа чињенице рођења усвојеника право увида у матичну књигу рођених за дете имају само дете и усвојитељи детета, на начин утврђен законом који уређује област породичноправне заштите.

После уписа податка о промени пола, право увида у матичну књигу рођених и списе за лице које је променило пол, имају само лице које је променило пол, дете и родитељи тог лица, као и надлежни органи за вршење послова из своје надлежности, у складу са законом.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 42.

О одбијању захтева за увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге, орган из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона доноси решење, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

7. Обнављање матичних књига

Члан 43.

Ако су матичне књиге уништене или нестале, њиховом обнављању приступа се без одлагања.

Ради обнављања матичних књига грађани су дужни да дају податке који су им познати.

Члан 44.

Ако се матична књига уништи или нестане, обнавља се на основу сачуваног облика матичне књиге на начин и у року који одреди Министар.

  Министар решењем одређује обнављање уништених или несталих матичних књига, као и поступак и рок у коме ће бити обновљене.

Трошкове обнављања сноси орган код кога је уништени примерак матичне књиге био на чувању.

*Службени гласник РС, број 47/2018

III. МАТИЧНА КЊИГА РОЂЕНИХ

Члан 45.

У матичну књигу рођених уписују се:

1) подаци о рођењу, и то: име и презиме детета; скраћено лично име; пол детета; дан, месец, година и час рођења; место и општина рођења, а ако је дете рођено у иностранству и назив државе рођења; јединствени матични број грађана и држављанство детета;

2) подаци о родитељима детета, и то: име и презиме и ако су родитељи у браку, презиме пре закључења брака; јединствени матични број грађана; дан, месец и година рођења; место и општина рођења, а ако је родитељ рођен у иностранству и назив државе рођења; држављанство; пребивалиште и адреса;

3) подаци о: материнству утврђеном или оспореном судском одлуком; признању очинства; очинству утврђеном или оспореном судском одлуком; усвојењу и престанку усвојења; стављању под старатељство и престанку старатељства; лишењу и враћању родитељског права; продужењу и престанку продуженог родитељског права; закључењу и престанку брака; промени личног имена, имена или презимена детета и родитеља, односно усвојитеља или старатеља; стицању и престанку држављанства; смрти, као и други подаци одређени законом или другим прописом донетим на основу закона.

Члан 45а

У матичну књигу рођених уписује се податак о националној припадности.

Податак о нaциoнaлној припадности сe уписуje нa зaхтeв рoдитeља нa oснoву њихoвe заједничке изjaвe, која се уноси у пријаву из члана 47. став 1. овог закона, односно дате на записник, пред матичаром који води матичну књигу рођених.

Уколико један од родитеља није жив или није познат, други родитељ може одредити националну припадност детета.

Уколико се рoдитeљи не сагласе у пoглeду нaциoнaлне припадности дeтeтa, упис тог податка нeћe сe извршити, a дeтe стицањем пунoлeтствa мoжe трaжити дa сe изврши упис.

На промену или брисање податка о националној припадности детета сходно се примењују одредбе о упису.

Пунoлeтнo лице, кoмe у мaтичнoj књизи рoђeних ниje уписaн пoдaтaк о нaциoнaлној припадности или уколико жели да се тај податак брише или промени, мoжe то учинити нa oснoву изjaвe дaтe на записник прeд матичаром кojи вoди мaтичну књигу рoђeних.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 45б

У матичну књигу рођених уписује се податак о промени пола на основу решења органа из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона, које се доноси на основу прописане потврде надлежне здравствене установе.

Здравствена установа из става 1. овог члана доставља потврду надлежном органу из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона у року од 15 дана од дана промене пола.

Потврду из става 1. овог члана здравствена установа доставља електронским путем, а без одлагања и путем поште.

У потврду из става 1. овог члана уписује се: име и презиме; датум; место; општина/град рођења; јединствени матични број грађана; име и презиме родитеља, лица коме је промењен пол; податак о промени пола за то лице, као и име и презиме лекара који је издао потврду.

Министар и министар надлежан за послове здравља споразумно прописују начин издавања и образац потврде из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 45в

У случајевима када у матичној књизи рођених није уписан јединствени матични број грађана или је уписан, а није одређен у складу са прописима из области јединственог матичног броја грађана, орган из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона који води матичну књигу рођених преузима податке из службене евиденције јединствених матичних бројева грађана коју води министарство надлежно за унутрашње послове.

Подаци се преузимају на основу појединачног упита, а према подацима из извода из матичне књиге рођених и уверења о свим променама личног имена.

Податак о јединственом матичном броју грађана уписаће се у матичну књигу рођених само ако је орган на несумњив и неспоран начин утврдио да се тај податак односи на лице за које се врши упис.

Орган из става 1. овог члана, дужан је да без одлагања извештај о уписаном податаку о јединственом матичном броју грађана, достави надлежном матичару који води матичну књигу венчаних, односно умрлих за то лице, ради ажурирања тог податка.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 46.

Рођење детета пријављује се надлежном матичару ради уписа у матичну књигу рођених.

Члан 47.

Рођење детета у здравственој установи дужна је да пријави здравствена установа електронским путем на прописаном обрасцу, а без одлагања и путем поште.

По извршеном упису на основу електронски поднете пријаве обавештава се лице на кога се тај упис односи, а матичар доставља извод из матичне књиге рођених.

Рођење детета ван здравствене установе дужан је да пријави отац детета, а ако он није у могућности да то учини, други члан домаћинства, односно лице у чијем стану је дете рођено, или мајка чим за то буде способна, или бабица, односно лекар који су присуствовали порођају, а ако ових лица нема или нису у могућности да пријаве рођење – лице које је сазнало за рођење.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 48.

Рођење детета пријављује се у року од 15 дана од дана рођења.

Ако је дете мртво рођено, рођење се мора пријавити у року од 24 часа од његовог рођења.

Члан 49.

Чињеница рођења уписује се у матичну књигу рођених матичног подручја у чијем саставу је насељено место рођења детета.

Чињеница рођења детета у превозном средству у току путовања уписује се у матичну књигу рођених матичног подручја у чијем саставу је насељено место где се путовање мајке завршило.

Члан 50.

Чињеница рођења детета чији су родитељи непознати уписује се у матичну књигу рођених матичног подручја у чијем саставу је насељено место где је дете нађено.

Упис се врши на основу решења надлежног органа старатељства, које садржи следеће податке: лично име детета; пол детета; дан, месец, годину и час рођења; место и општину рођења и држављанство детета. Као место рођења уписује се насељено место где је дете нађено.

Орган старатељства доноси решење из става 2. овог члана на основу записника о налажењу детета и доставља га заједно са записником о налажењу детета матичару.

Члан 51.

Чињеница рођења детета без родитељског старања која се пријављује по истеку рока из члана 25. овог закона, а коју није могуће уписати у матичну књигу рођених на начин уређен чл. 49. и 50. овог закона, уписује се у матичну књигу рођених по месту боравишта детета у време покретања поступка за упис те чињенице у матичну књигу рођених.

Упис се врши на основу решења надлежног органа старатељства, које садржи следеће податке: лично име детета; пол детета; дан, месец и годину рођења; место и општину рођења и држављанство детета. Као место рођења уписује се насељено место где дете има боравиште у време покретања поступка за упис чињенице рођења у матичну књигу рођених.

Ако се накнадно утврди да је рођење детета већ уписано у матичну књигу рођених, орган старатељства који је донео решење из става 2. овог члана решењем ће поништити каснији упис чињенице рођења детета у матичну књигу рођених.

Члан 52.

Усвојено дете уписује се у матичну књигу рођених на основу решења о новом упису рођења усвојеника које доноси орган старатељства.

Решење о новом упису чињенице рођења усвојеника садржи следеће податке: лично име детета; пол детета; дан, месец, годину и час рођења; место и општину рођења и држављанство детета. Подаци о родитељима замењују се подацима о усвојитељима.

Решење из става 1. овог члана коначно је и њиме се поништава ранији упис рођења усвојеника.

Члан 53.

На основу пресуде о поништењу усвојења коју суд доставља органу старатељства пред којим је засновано усвојење, орган старатељства доноси решење о поништењу решења о новом упису рођења усвојеника.

На основу решења из става 1. овог члана оснажује се први упис рођења детета.

Члан 54.

Лица која су по прописима о личном имену овлашћена да одреде лично име детета дужна су да ради уписа у матичну књигу рођених пријаве надлежном матичару лично име детета најкасније у року од 30 дана од дана рођења детета.

Ако се лица из става 1. овог члана не споразумеју о личном имену детета, дужна су да о томе обавесте надлежног матичара у року од 30 дана од дана рођења детета.

Ако је рок из става 1. овог члана протекао, упис личног имена детета извршиће се на основу решења надлежног органа старатељства.

IV. МАТИЧНА КЊИГА ВЕНЧАНИХ

Члан 55.

У матичну књигу венчаних уписују се:

1) подаци о закључењу брака, и то: дан, месец, година и место закључења брака; име и презиме супружника; јединствени матични број грађана; дан, месец и година рођења, место и општина рођења, а ако је супружник рођен у иностранству и назив државе рођења; држављанство; пребивалиште и адреса супружника, као и изјава супружника о новом презимену;

2) име и презиме родитеља супружника; име и презиме и пребивалиште сведока при закључењу брака; име и презиме тумача ако је његово присуство при закључењу брака било неопходно; име и презиме и пребивалиште пуномоћника ако при закључењу брака једног супружника заступа пуномоћник и име и презиме матичара;

3) престанак брака;

4) промена личног имена, имена или презимена супружника.

Члан 56.

Будући супружници намеру да закључе брак пријављују матичару писмено или усмено.

О усменој пријави сачињава се записник на прописаном обрасцу.

Члан 57.

Чињеница закључења брака уписује се у матичну књигу венчаних која се води за матично подручје у чијем саставу је насељено место у коме је брак закључен.

Члан 58.

Брак који није закључен пред матичаром уписаће се у матичну књигу венчаних само на основу правноснажне одлуке суда о утврђивању постојања брака.

V. МАТИЧНА КЊИГА УМРЛИХ

Члан 59.

У матичну књигу умрлих уписују се:

1) подаци о смрти, и то: име и презиме умрлог; његово презиме пре закључења брака; пол умрлог; дан, месец, година и час смрти; место и општина смрти, а ако је умро у иностранству и назив државе; дан, месец, година и час рођења; место и општина рођења, а ако је рођен у иностранству и назив државе; брачни статус; јединствени матични број грађана; држављанство; пребивалиште и адреса умрлог;

2) име и презиме супружника умрлог и његово презиме пре закључења брака, ако је умрли био у браку; име и презиме родитеља умрлог; име и презиме и пребивалиште лица које је пријавило смрт; назив и седиште установе или организације која је пријавила смрт;

3) проглашење несталог лица умрлим и смрт утврђена у судском поступку.

Члан 60.

Чињеница смрти пријављује се надлежном матичару  .

О усменој пријави сачињава се записник на прописаном обрасцу.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 61.

Чињеницу смрти дужни су да пријаве чланови породице с којима је умрли живео, а ако ових лица нема или нису у могућности да то учине, друга лица с којима је умрли живео или други чланови породице који су сазнали за смрт, односно лица у чијем је стану смрт наступила, а ако нема ни ових лица, чињеницу смрти дужно је да пријави лице које је прво за смрт сазнало.

Чињеницу смрти лица које је умрло у здравственој установи дужна је да пријави здравствена установа електронским путем на прописаном обрасцу, а без одлагања и путем поште.

Чињеницу смрти лица у  војном објекту, заводу за извршење кривичних санкција, установи за смештај ученика и студената или у другој установи или организацији дужна је да пријави установа или организација у којој је лице умрло.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 62.

Чињеница смрти мора се пријавити надлежном матичару у року од три дана од дана смрти, односно од дана налажења леша.

Ако је посебним прописом одређен за сахрану краћи рок од три дана, чињеница смрти мора се пријавити пре сахране.

Члан 63.

Приликом пријављивања чињенице смрти мора се поднети потврда о смрти коју издаје здравствена установа ако је лице умрло у здравственој установи, а ако је лице умрло ван здравствене установе лекар који је утврдио смрт.

Ако је лице умрло у здравственој установи, потврду о смрти здравствена установа издаје електронским путем, а без одлагања и путем поште.

Без потврде о смрти не може се извршити упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 64.

Орган који врши увиђај дужан је да чињеницу смрти пријави у року од 15 дана надлежном матичару и достави примерак записника о увиђају и потврду о смрти.

Члан 65.

Умрли се може сахранити пре него што се његова смрт пријави матичару, на основу дозволе органа из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона на чијој територији ће се умрли сахранити, ако из оправданих разлога није било могуће пријавити његову смрт матичару.

О издатим дозволама води се евиденција у коју се уписује: редни број уписа; датум уписа у евиденцију; орган који је донео решење о дозволи да се умрли сахрани пре пријаве чињенице смрти матичару; број и датум решења о дозволи да се умрли сахрани пре пријаве чињенице смрти матичару; подаци о смрти, и то: име и презиме умрлог и презиме пре закључења брака; пол умрлог; дан, месец, година и час смрти; место и општина смрти; а ако је умро у иностранству и назив државе; дан, месец и година рођења; место и општина рођења, а ако је рођен у иностранству и назив државе; јединствени матични број грађана; пребивалиште и адреса умрлог.

Подаци из евиденције из става 2. овог члана чувају се трајно, у сврху правне сигурности у вези са уписом у матичну књигу умрлих и спречавања евентуалних злоупотреба у вези идентитета лица које је сахрањено пре уписа у матичну књигу умрлих.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 66.

Чињеница смрти уписује се у матичну књигу умрлих матичног подручја у чијем саставу је насељено место где је смрт наступила.

Ако није познато место где је смрт наступила, чињеница смрти уписује се у матичну књигу умрлих матичног подручја у чијем саставу је насељено место где је леш нађен.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, ако је смрт наступила у ванредним ситуацијама, чињеница смрти уписује се у матичну књигу умрлих матичног подручја у чијем саставу је насељено место где се умрли сахрањује.

Члан 67.

Проглашење несталог лица умрлим и смрт утврђена у судском поступку уписује се у матичну књигу умрлих матичног подручја по месту последњег пребивалишта умрлог на основу правноснажне одлуке суда.

Ако је последње пребивалиште умрлог непознато или у иностранству, чињенице из става 1. овог члана уписују се у матичну књигу умрлих матичног подручја у чијем саставу је место рођења тог лица, а ако је умрли рођен у иностранству, у матичну књигу умрлих матичног подручја у чијем саставу је место у коме је седиште суда.

VI. МАТИЧНЕ КЊИГЕ У ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИМ ПРЕДСТАВНИШТВИМА

Члан 68.

О личном стању држављана Републике Србије у иностранству матичне књиге воде дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије (у даљем тексту: дипломатско-конзуларна представништва).

Које ће се матичне књиге и у ком дипломатско-конзуларном представништву водити одређује министар надлежан за спољне послове уз претходну сагласност министра надлежног за послове управе.

Члан 69.

Матична књига рођених води се у дипломатско-конзуларном представништву за држављане Републике Србије стално настањене у иностранству и у њу се уписује чињеница рођења држављанина Републике Србије стално настањеног на подручју дипломатско-конзуларног представништва.

Матична књига венчаних води се у дипломатско-конзуларном представништву које је овлашћено да закључује брак између држављана Републике Србије и у њу се уписује чињеница закључења брака између држављана Републике Србије у дипломатско-конзуларном представништву.

Матична књига умрлих води се у дипломатско-конзуларном представништву за држављане Републике Србије стално настањене у иностранству и у њу се уписује чињеница смрти држављанина Републике Србије који је био стално настањен на подручју дипломатско-конзуларног представништва.

Изузетно, чињенице рођења и смрти држављанина Републике Србије који је на привременом боравку у иностранству уписаће се у матичну књигу рођених, односно матичну књигу умрлих коју води дипломатско-конзуларно представништво, ако се по прописима државе у којој се налази дипломатско-конзуларно представништво подаци о рођењу и смрти не уписују у евиденције о личном стању грађана те државе.

Члан 69а

Дипломатско-конзуларно представништво, у ком су вођене матичне књиге по ранијим прописима, наставља да у те књиге уписује забелешке о промени података о личним стањима грађана (накнадне забелешке) и исправци грешке, сходно одредбама овог закона.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 70.

Матичне књиге у дипломатско-конзуларном представништву води, у својству матичара, дипломатско-конзуларни службеник из састава дипломатско-конзуларног особља кога овласти шеф дипломатско-конзуларног представништва.

Члан 71.

О исправци грешке у матичним књигама које се воде у дипломатско-конзуларном представништву решава шеф дипломатско-конзуларног представништва.

Члан 72.

Дипломатско-конзуларно представништво води матичне књиге у Регистру матичних књига, а води и чува матичне књиге у папирном облику.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 73.

Ако се матична књига која се води у дипломатско-конзуларном представништву у папирном облику уништи или нестане, обнавља се на основу података из Регистра матичних књига на начин и у року који одреди министар надлежан за спољне послове.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 74.

Изводе из матичних књига и уверења која се издају на основу матичних књига које се воде у дипломатско-конзуларним представништвима издаје овлашћено лице из члана 70. овог закона.

Члан 75.

Одредбе овог закона које се односе на матичне књиге које воде органи из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона сходно се примењују на матичне књиге које се воде у дипломатско-конзуларним представништвима.

VII. УПИС У МАТИЧНЕ КЊИГЕ НА ОСНОВУ ИСПРАВА ИНОСТРАНИХ ОРГАНА

Члан 76.

Ако чињенице рођења, закључења брака и смрти држављана Републике Србије настале ван њене територије нису уписане у матичне књиге које се воде у дипломатско-конзуларним представништвима, уписују се у матичне књиге које се воде по овом закону.

Пријава за упис чињенице из става 1. овог члана подноси се преко дипломатско-конзуларног представништва на чијем подручју је та чињеница настала или непосредно надлежном органу из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона.

Ако на подручју на којем је настала чињеница рођења, закључења брака или смрти држављанина Републике Србије, Република Србија нема дипломатско-конзуларно представништво, пријава за упис ових чињеница подноси се преко најближег дипломатско-конзуларног представништва.

Упис чињенице из става 1. овог члана врши се на основу извода из матичне књиге иностраног органа, ако међународним уговором није друкчије одређено.

Ако се не може прибавити извод из матичне књиге иностраног органа, упис чињеница из става 1. овог члана врши се на основу одлуке надлежног суда.

Дипломатско-конзуларна представништва из ст. 2. и 3. овог члана пријаву за упис чињенице рођења, закључења брака и смрти држављана Републике Србије настале ван њене територије прослеђују електронским путем надлежном органу из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона, а без одлагања и путем поште уз достављање извода из става 4. овог члана.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 77.

Чињенице рођења, закључења брака и смрти у случају из члана 76. овог закона, уписују се у:

1) матичну књигу рођених – по месту последњег пребивалишта родитеља у време рођења детета, а ако родитељи нису имали заједничко пребивалиште – по месту пребивалишта једног од родитеља, а ако је место пребивалишта родитеља непознато – по месту рођења једног од родитеља;

2) матичну књигу венчаних – по месту последњег пребивалишта супружника у време закључења брака, а ако супружници нису имали заједничко пребивалиште – по месту пребивалишта једног од супружника, а ако је последње пребивалиште супружника непознато – по месту рођења једног од њих;

3) матичну књигу умрлих – по месту последњег пребивалишта умрлог, а ако је последње пребивалиште непознато – по месту рођења.

Ако се чињенице рођења, закључења брака и смрти не могу уписати у матичне књиге на начин прописан у ставу 1. овог члана због тога што је место рођења лица непознато или је место рођења у иностранству, уписују се у матичне књиге које се воде за матично подручје града Београда које одреди Скупштина града Београда.

Лице рођено у иностранству које је пријемом стекло држављанство Републике Србије уписује се у матичну књигу рођених, односно матичну књигу венчаних по месту пребивалишта, односно боравишта.

Чињенице рођења, закључења брака и смрти држављанина СФРЈ који је имао држављанство друге републике СФРЈ или је држављанин друге државе настале на територији СФРЈ и који је стекао држављанство Републике Србије, уписују се у матичну књигу по месту његовог пребивалишта, односно боравишта.

Чињенице рођења, закључења брака и смрти држављанина Црне Горе који се према прописима о држављанству сматра држављанином Републике Србије или је стекао држављанство Републике Србије, уписују се у матичне књиге по месту његовог пребивалишта, односно боравишта.

Члан 78.

Ако лично име детета уписано у инострани извод из матичне књиге рођених није одређено у складу с домаћим прописима о личном имену, матичар ће затражити од родитеља да га одреде у складу са законом којим се уређује лично име.

Изјаву о одређивању личног имена детета у складу с домаћим прописом родитељи могу дати и пред дипломатско-конзуларним представништвом приликом подношења пријаве за упис чињенице рођења у матичне књиге које се воде по овом закону.

Члан 79.

Ако на основу извода иностраног органа није могуће утврдити презиме супружника које су узели приликом закључења брака, матичар прибавља тај податак од иностраног органа пред којим је брак закључен.

Ако ни на тај начин није могуће утврдити презиме супружника, матичар ту чињеницу утврђује на основу изјаве супружника.

Изјава се може дати и пред дипломатско-конзуларним представништвом приликом подношења пријаве за упис чињенице закључења брака у матичне књиге које се воде по овом закону.

VIII. ВРСТЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА И УВЕРЕЊА НА ОСНОВУ МАТИЧНИХ КЊИГА

Члан 80.

На основу матичних књига издају се извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних и извод из матичне књиге умрлих (у даљем тексту: изводи из матичних књига) и уверења која садрже поједине податке уписане у матичне књиге или поједине чињенице о личном стању грађана које произлазе из тих података (у даљем тексту: уверења).

Обрасце извода из матичних књига технички израђује и штампа Народна банка Србије – Завод за израду новчаница.

Члан 81.

Изводи из матичних књига и уверења издају се на основу података садржаних у Регистру матичних књига.

У изводе из матичних књига уписују се подаци, и то у:

1) Извод у матичну књигу рођених: име и презиме; пол; дан, месец, година и час рођења; место и општина – град рођења, а ако је лице рођено у иностранству и држава; јединствени матични број грађана; држављанство; национална припадност; подаци о родитељима, и то: име и презиме (и презиме пре закључења брака); јединствени матични број грађана; дан, месец и година рођења; место и општина – град рођења, ако је лице рођено у иностранству и држава; држављанство; пребивалиште и адреса.

2) Извод из матичне књиге венчаних: место закључења брака, а ако је брак закључен у иностранству и држава; дан, месец, година закључења брака; подаци о женику и невести и то: име и презиме; јединствени матични број грађана; дан, месец и година рођења; место и општина – град рођења, ако је лице рођено у иностранству и држава; држављанство; пребивалиште и адреса; име и презиме родитеља супружника и презиме које су супружници узели при закључењу брака.

3) Извод из матичне књиге умрлих: име и пол; презиме (и презиме пре закључења брака, ако је лице било у браку); јединствени матични број грађана; дан, месец, година и час смрти; место и општина – град смрти, а ако је лице умрло у иностранству и држава; дан, месец и година рођења; место и општина – град рођења, а ако је лице рођено у иностранству и држава; држављанство; пребивалиште и адреса; брачни статус умрлог; име и презиме супружника (и презиме пре закључења брака) и име и презиме родитеља умрлог.

Изводе из става 1. овог члана може издати овлашћени матичар, односно овлашћено лице из члана 70. овог закона, за било које матично подручје општине, односно града, односно града Београда, односно дипломатско-конзуларног представништва.

Уверења која се издају на основу матичних књига које воде органи из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона, издаје овлашћени матичар.

*Службени гласник РС, број 47/2018

Члан 82.

Изводи из матичних књига и уверења садрже последње податке који су уписани у матичну књигу до времена издавања извода.

Изводи из матичних књига немају ограничени рок важења, а за употребу издатог извода из матичне књиге који не садржи последње податке уписане у матичну књигу одговорно је лице које га стави у правни саобраћај.

Члан 83.

Изводи из матичних књига и уверења издају се на захтев лица из члана 41. овог закона.

Члан 84.

Орган из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона води eвиденцију о издатим изводима из матичних књига и уверењима о чињеницама и подацима уписаним у матичне књиге.

У евиденцију из става 1. овог члана уписује се: име и презиме и пребивалиште и адреса физичког лица, односно назив и седиште правног лица по чијем је захтеву издат извод или уверење из матичне књиге; врста матичне књиге; врста исправе која се издаје из матичне књиге (извод или уверење); име и презиме лица за које се издаје извод или уверење из матичне књиге; матично подручје за које се води матична књига из које се издаје извод или уверење; текући број матичне књиге и година уписа; датум издавања извода или уверења и име и презиме и потпис матичара који је издао извод или уверење из матичне књиге.

Подаци из евиденције из става 1. овог члана чувају се трајно, у сврху праћења стања у вези са издавањем извода из матичних књига и уверења о чињеницама и подацима уписаним у матичне књиге и спречавања евентуалних злоупотреба у погледу издавања ових јавних исправа.

*Службени гласник РС, број 47/2018

IX. НАДЗОР

Члан 85.

Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство.

Надзор над извршавањем послова поверених овим законом врши Министарство.

Инспекцијски надзор врши Министарство преко управне инспекције.

Надзор над спровођењем овог закона у делу који се односи на матичне књиге које се воде у дипломатско-конзуларним представништвима врши министарство надлежно за спољне послове.

*Службени гласник РС, број 47/2018

X. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ ПРОПИСА

Члан 86.

Ради спровођења одредаба овог закона, Министар доноси прописе којима ближе уређује:

1) начин вођења матичних књига у органима из члана 6. ст. 2. и 4. и члана 68. став 1. овог закона;

2) чување матичних књига и списа;

3) начин вршења увида у матичне књиге и списе;

4) начин обнављања уништених или несталих матичних књига;

5) начин издавања извода из матичних књига и уверења о чињеницама и подацима уписаним у матичне књиге, као и извода из матичних књига намењених за употребу у иностранству;

6) начин вођења евиденције о издатим изводима из матичних књига и уверењима о чињеницама и подацима уписаним у матичне књиге;

7) начин вођења евиденције о дозволама да се умрли сахрани пре него што је чињеница смрти пријављена матичару;

8) програм и начин полагања посебног стручног испита за матичара, изглед и садржину обрасца уверења о положеном посебном стручном испиту за матичара, начин издавања уверења о положеном посебном стручном испиту за матичара и начин вођења евиденције о положеном посебном стручном испиту за матичара;

9) начин вођења евиденције о датим овлашћењима за обављање послова матичара;

10) начин вођења евиденције о посебним секторским програмима обуке матичара и провери знања матичара стеченог на секторском стручном усавршавању;

11) план, програм и начин провере знања матичара стеченог на стручном усавршавању у оквиру посебног секторског програма обуке матичара;

12) начин уписа податка о националној припадности, као и о промени пола;

13) начин исправке грешке из члана 31. став 2. овог закона;

14) начин чувања исправки података унетих у Регистар матичних књига из члана 36. овог закона.

Министар прописује обрасце матичних књига, регистара матичних књига, посебне евиденције о одложеним уписима, извода из матичних књига и уверења о чињеницама и подацима уписаним у матичне књиге, записника о пријави рођења, закључења брака и смрти и обрасце пријава рођења, закључења брака и смрти у иностранству и садржину записника о одређивању или промени националне припадности.

Министар и министар надлежан за послове здравља споразумно прописују поступак издавања пријаве и образац пријаве рођења детета у здравственој установи и поступак издавања потврде и образац потврде о смрти.

Министар надлежан за унутрашње послове и министар надлежан за породичноправну заштиту споразумно прописују начин вођења поступка о налажењу детета и сачињавању записника о налажењу детета.

*Службени гласник РС, број 47/2018

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 87.

Новчаном казном до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице или одговорно лице у правном лицу ако:

1) да неистините податке у пријави за упис у матичну књигу (члан 22. став 1);

2) пријави чињеницу рођења или смрти које нису наступиле (чл. 46. и 62);

3) не пријави чињеницу рођења детета у прописаном року или не одреди лично име детету (чл. 48. и 54);

4) не пријави чињеницу смрти у прописаном року (члан 62);

4а) не достави потврду о промени пола у прописаном року (члан 45б);

5) изврши сахрањивање пре уписа у матичну књигу умрлих без дозволе надлежног органа (члан 65. став 1).

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном до 300.000 динара.

Новчаном казном до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у државном органу или органу јединице локалне самоуправе ако у прописаном року:

1) не достави надлежном матичару одлуке и друга акта о чињеници рођења, закључења брака и смрти и променама у вези са тим чињеницама (чл. 28. и 64);

2) не поступи у складу са чланом 34. став 2. овог закона;

3) не поступи у складу са чланом 27. овог закона, односно не унесе накнадну забелешку у Регистар матичних књига и у папирни облик матичне књиге;

4) не изврши упис личног имена припадника националне мањине према језику и правопису припадника националне мањине (члан 17. став 1);

5) не упише у матичну књигу рођених податак о националној припадности (члан 45а).

Новчаном казном до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона уколико не обезбеди вођење матичних књига у Регистру матичних књига најкасније до почетка примене овог закона.

*Службени гласник РС, број 47/2018

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 88.

Матичне књиге које су вођене до 9. маја 1946. године, као и изводи из матичних књига и уверења која се издају на основу тих матичних књига, имају доказну снагу јавних исправа.

Изводе из матичних књига и уверења из става 1. овог члана издаје матичар.

Члан 89.

Матичари и заменици матичара који на дан ступања на снагу овог закона немају високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, настављају да обављају послове ако положе посебан стручни испит за матичара у року од три године од дана почетка примене овог закона.

Члан 90.

Министарство надлежно за послове управе преузеће од министарства надлежног за унутрашње послове други примерак матичних књига најкасније у року од пет година од дана почетка примене овог закона.

Члан 91.

Органи из члана 6. ст. 2. и 4. и члана 68. став 1. овог закона обезбедиће вођење другог примерка матичних књига применом електронских средстава за обраду и складиштење података најкасније у року од седам година од дана почетка примене овог закона.

Органи из члана 6. ст. 2. и 4. и члана 68. став 1. овог закона до обезбеђивања вођења другог примерка матичних књига применом електронских средстава за обраду и складиштење података, а најкасније до истека рока из става 1. овог члана други примерак матичних књига воде као препис или оверену фотокопију изворника матичне књиге.

*Службени гласник РС, број 145/2014

Члан 92.

Министарство надлежно за послове управе обезбедиће услове за успостављање централног система за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига које воде органи из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона, најкасније у року од две године од дана почетка примене овог закона.

Члан 93.

Други примерак матичних књига које воде органи из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона до обезбеђивања услова из члана 91. став 1. и члана 92. овог закона чува се у министарству надлежном за унутрашње послове.

Органи из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона дужни су да до обезбеђивања услова из члана 91. став 1. и члана 92. овог закона доставе на чување министарству надлежном за унутрашње послове садржај другог примерка матичних књига сравњен са изворником за претходну годину најкасније до 31. јануара.

Члан 94.

Даном почетка примене овог закона престају да важе Закон о основним подацима за матичне књиге („Службени лист СФРЈ”, број 6/73) и Закон о матичним књигама („Службени гласник СРС”, број 15/90 и „Службени гласник РС”, бр. 57/03 и 101/05-др. закон).

Члан 95.

Поступак уписа чињенице рођења, закључења брака и смрти, као и поступак за накнадни упис чињенице рођења, односно смрти; накнадни упис појединих података који нису могли бити уписани у матичну књигу; исправку грешке у матичним књигама; увид у матичне књиге и списе на основу којих се врши упис у матичне књиге и обнову уписа чињенице рођења, закључења брака и смрти у матичне књиге, започет до дана почетка примене овог закона окончаће се по одредбама овог закона.

Члан 96.

Подзаконски прописи из члана 86. овог закона донеће се у року од девет месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 97.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почеће да се примењује по истеку девет месеци од дана ступања на снагу.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ЗАКОНА

Закон о изменама и допунама Закона о матичним књигама: "Службени гласник РС", број 47/2018-8

Члан 40.

Регистар матичних књига из члана 16. овог закона (измењен члан 33) преузима податке о личним стањима грађана из чл. 45, 55. и 59. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14) који се воде у Централном систему за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига из чл. 33, 35. и 92. тог закона.

Почетком примене овог закона други примерак матичних књига престаје да се води у Централном систему за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига.

Органи из члана 6. ст. 2. и 4. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14) обезбедиће техничке услове за вођење матичних књига у Регистру матичних књига за сва матична подручја за која се, у складу са одлуком о матичним подручјима, воде матичне књиге до почетка примене овог закона.

Члан 41.

Одлуку о чињеници рођења, закључења брака и смрти и променама у вези са том чињеницом, надлежни орган из члана 28. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14) дужан је да достави Регистру матичних књига (надлежном матичару) ради уписа у матичну књигу, електронским путем, у року од 12 месеци од дана почетка примене овог закона.

Члан 42.

Министарство надлежно за послове здравља обезбедиће услове за издавање електронске потврде о смрти и електронске потврде о промени пола у року од 12 месеци од дана почетка примене овог закона.

Члан 43.

Министарство надлежно за спољне послове обезбедиће техничке и друге услове за електронско повезивање дипломатско-конзуларних представништава са Регистром матичних књига из члана 32. овог закона (измењен члан 72) у року од 12 месеци од дана почетка примене овог закона.

Док се не обезбеде технички и други услови из става 1. овог члана други примерак матичних књига чува се и води у министарству надлежном за спољне послове у складу са одредбама Закона о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14).

Члан 44.

Министарство надлежно за спољне послове обезбедиће услове за поступање дипломатско-конзуларних представништава на начин описан из члана 34. овог закона (измењен члан 76) у року од 12 месеци од дана почетка примене овог закона.

Док се не стекну услови за поступање дипломатско-конзуларних представништава из става 1. овог члана, пријаве за упис чињеница рођења, брака или смрти прослеђиваће се само у папирном облику.

Члан 45.

Ако су оба примерка матичне књиге која су се водила у складу са одредбама Закона о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 145/14) потпуно или делимично уништена или нестала, обновиће се у складу са тим законом.

Члан 46.

Подзаконски прописи из чл. 2. и 18, дела члана 25. (којим се додаје нови члан 45б) и члана 38. овог закона биће донети до почетка примене овог закона.

Члан 47.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од 1. јануара 2019. године, изузев дела члана 25. овог закона (којим се додаје нови члан 45в) који почиње да се примењује ступањем на снагу овог закона.